پايان نامه بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجويان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 83 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست جدول‌هاح‌
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه8
2-1-بيان مسئله9
3-1-اهميت و ضرورت تحقيق13
4-1-اهداف تحقيق13
5-1-فرضيه هاي اصلي تحقيق14
6-1-متغيرهاي پژوهش14
7-1-تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها14
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2-مقدمه16
1-2-2-تعریف اضطراب مرگ17
2-2-2-ویژگی های اضطراب مرگ17
3-2-2-پیشایندهای اضطراب مرگ23
4-2-2-پیامدهای اضطراب مرگ23
5-2-2-تلویحات بالینی24
6-2-2-دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی25
7-2-2-تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ27
3-2-خود شکوفایی28
1-3-2-تعریف خود شکوفایی29
2-3-2-دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی30
1-2-3-2-دیدگاه آلپورت (انسان بالغ)30
2-2-3-2دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل)31
3-2-3-2دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا)31
3-3-2-چهارده ویژگی افراد خود شکوفا33
4-3-2-ماهیت آشفتگیهای هیجانی35
5-3-2مقایسه دو انگیزه اساسی36
6-3-2انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند37
4-2-تصویر ذهنی از خدا40
1-4-2-تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا40
2-4-2-پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا40
3-4-2-تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی41
4-4-2-ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا41
5-4-2-نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا42
6-4-2-ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته44
1-6-4-2-رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی45

فصل سوم : روش  اجرای تحقیق
1-3-مقدمه51
2-3-طرح پژوهش51
3-3-جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری51
4-3-ابزار پژوهش52
5-3-شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعاتError! Bookmark not defined.
6-3-روش تحلیل آماری55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش
1-4-مقدمه     68
2-4-شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش56
3-4-بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی60
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5- مقدمه 61
2-5- بحث و نتیجه گیری .61
3-5- بررسی فرضیه اول پژوهش .61
4-5- بررسی فرضیه دوم پژوهش 62
5-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش.63
6-5- محدودیتهای پژوهشی 64
7-5- پیشنهادهای پژوهشی 65
1-7-5- پیشنهادهای کاربردی 65
فهرست¬منابع 83

فهرست منابع

سعیدی نژاد، زهره. (1387) . ” بررسی تاثیر مداخلات معنوی به شیوه گروهی بر سلامت روان و نیل به خود شکوفایی دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی”، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

غباری بناب، باقر و حدادی کوهسار، علی اکبر. (1388) . ” رابطه اضطراب و افسردگی با تصویر ذهنی از خدا در دانشجویان “. مجله علوم روانشناختی/ دوره هشتم/ صفحه 297-314 شماره 31.

غباری بناب، باقر و حدادی کوهسار، علی اکبر. (1389) . ” رابطه تصویر ذهنی از خدا با خصومت و حساسیت در روابط بین فردی دردانشجویان “. مجله علوم روانشناختی/ دوره نهم/ شماره 33.

غباری بناب، باقر و حدادی کوهسار، علی اکبر. (1389) . ” رابطه سلامت روانی با تصویر ذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی در دانشجویان”. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

Abdel – Khalek M, Tomon sabado Joaquin .(2005). Anxiety and death anxiety in Egyption and Spanish nursing students. Death stud; 29(2) 157-169.

Adam B. Cohena, B, C, John D. Pierce Jr.c, Jacqueline Chambersc, Hel Meadec, Benjamin J. Gorvined, Harold G. Koenigb, e. (2005). “RacIntrinsic and extrinsic religiosity, belief in the afterlife, death anxiety, and life satisfaction in young Catholics and Protestants”, Journal of Research in Personality, 307–324.

Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432–443.

Benson, P., & Spilka, B. (1997). God image as a function of self steem and locus of control.In H.N.Malony (Ed.) Current perspectives in the psychology of religion(pp.209-224).Grand rapids, MI:Eerdmans.

Benton, J. P., Christopher, A. N., & Walter, M. I..(2007). Death anxiety as a function of aging anxiety. Death Studies, 31, 337–350.

Becker, E. (1973). The denial of death. New York: Free Press.

Braam A. W, Mooi, B., Schaap jonker. J., Van Tilburg.W., D. J.  (2008).” God image and Five-Factor model personality characteristics in later life: A study among inhabitants of sassenheeim in the Netherlands mental health, religion & culture.11.6, pp.547-559.

Bridges, R.A. & spilka, B. (1992). Religion and the mental health off emale.In J.F. schumaker (Ed.) Religion and mental health, (pp.43-53). Oxford: oxford university press.

Brown, S., & W.R.Miller. (2005). Transformational change. In W.R, Miller & H.D.Delaney (Eds.), Judeo-christian perspectives on psychology: Human nature, motivation, and chang (pp.167-184). Washington DC: American psychological Association.

چكيده

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خودشکوفایی با اضطراب مرگ در بین دانشجویان انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر را 210 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه تهران تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب مرگ (DAS)، مقیاس خود شکوفایی (SISA) و مقیاس تصویر ذهنی خدا بود. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، داده هاي آماري بدست آمده از طريق نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت و با توجه به سوالات و فرضيه هاي پژوهش از شاخص هاي گوناگون آمار توصيفي و مدل هاي متناسب آمار استنباطي: همبستگي، رگرسيون چندگانه، استفاده شد.

با تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش این نتایج بدست آمد: فرضیه ی پژوهشی اول محقق که عبارت بود از: ” بین تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی ارتباط وجود دارد” با میزان 99%  اطمینان تایید شد. همچنین فرضیه ی پژوهشی دوم محقق که عبارت بود از:” بین تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” نیز با میزان 99% اطمینان تایید شد. فرضیه ی پژوهشی سوم محقق که عبارت بود از:” بین خود شکوفایی و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” با میزان 99% اطمینان تایید شد.

كليد واژه: تصویر ذهنی از خدا، خود شکوفایی، اضطراب مرگ، معنویت، دلبستگی.

فصل اول کلیات تحقیق

 1-1-  مقدمه

اضطراب[1] جزيي انکار نا پذير از وجود انسانها است. هر روزه ما بنا بر دلايل متعددي ميزاني از اضطراب و دلهره را تجربه مي کنيم . مرگ يکي از مقولات اضطراب زا است.

نياتانگا و ديوات[2]، (2006) مطرح کردند که مواجهه با مرگ و اضطراب ناشي از اجتناب ناپذير بودن مرگ يک کيفيت روانشناختي جهان شمول براي تمامي انسانها محسوب مي شود. علي رغم پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه خدمات بهداشتي، افزايش طول عمر و امکانات پيشرفته درماني، مرگ يک واقعيت انکار ناپذير در نزد متخصصان بهداشت و سلامت محسوب مي­شود. به اعتقاد بکر[3]، (1973) انسان ها تنها موجوداتي هستند که بايد ياد بگيرند که چگونه با هوشياريشان نسبت به فنا پذيري خود زندگي کنند و با آن ساز گار شوند. “ اضطراب مرگ[4] ” اصطلاحي است که به منظور مفهوم سازي ترس و هراس انسان از آگاهي نسبت به مرگ، به کار رفته است ( عبد الخالق[5]، 2005).

بلسکي[6]  (1999)، اضطراب مرگ را در غالب: ” افکار، ترس ها ، هيجان ها در مورد آنچه در پايان زندگي رخ مي دهد و آنچه ما تحت شرايط عادي تجربه مي­کنيم” تعريف مي کند. بلسکي مي گويد افراد در زندگيشان درجات متفاوتي از اضطراب مرگ را تجربه مي کند. اکثريت بزرگسالان در آمريکا گزارش مي کنند که ميزان اندکي از اضطراب مرگ را تجربه مي کنند. اما هيسليپ[7]، (2007) معتقد است که افراد اضطرابهايشان را در مورد مرگ در اجتماعات و گروههاي مربوط به حرفه شان به آساني پنهان مي کنند. مطالعات صورت گرفته مبين آن است که علي رغم انکار اضطراب مرگ افراد فشار ها و نشانه هاي روان شناختي ناشي از اضطراب مرگ را تجربه مي کنند. به نظر مي رسد که اين شواهد تاييدي بر نظريه بلسکي مبني بر تجربه دائمي بودن اضطراب مرگ در انسان ها است. يافته هاي فيفل و برانسکوم[8]  (1973) نيز همسو با اين نظريه است بعضي از افراد در مقابل اضطراب مرگ خود کنترلي بيشتري دارند و اجازه نمي دهند عملکرد روزانه شان مختل شود. با اين وجود هيچکس قادر به سرکوب کردن کامل احساسات زيربنايي منفی مرتبط با اضطراب مرگ نيست (کاستن بام،2003).

2-1- بيان مسئله

پژوهش هاي صورت گرفته بر روي سازه اضطراب مرگ حاکي از وجود تفاوت هاي جنسيتي در اين زمينه است.

در آمريکا زنان نسبت به مردان سطوح بالاتري از اضطراب مرگ را گزارش کرده اند (کاستن بام، 2003).

بررسي ها نشان مي دهد که سن به عنوان يک عامل معنا دار در ادراک اضطراب مرگ عمل ميکند(روساک و ديگران[9]، 2007) .رابينز و ديگران[10] (1992) در بررسي هاي خود دريافته اند که آزمودني هاي جوان در زمينه کيفيت مواجه شدن و اداره کردن مرگ، داراي سطوح بالاتري از اضطراب مرگ هستند. در مقابل بررسي ها نشان مي دهد آن دسته از سالمنداني که داراي مشکلات جسماني و روان شناختي پايين­تري بوده و از يکپارچگي خود پايين­تري برخوردار بودند از اضطراب مرگ بالاتري رنج مي بردند. بررسي ها نشان مي دهد که اضطراب مرگ در ميانسالان در بالاترين سطح خود است. سپس در اواخر ميانسالي کاهش پيدا کرده و در سالمندان ثابت باقي مي ماند (فارتنر و نيميير[11]، 1999). در پژوهشی دیگر دريافتند که افراد ميانسال در مقايسه با سالمندان اضطراب مرگ بيشتري را تجربه مي کنند، زيرا بين خواسته هاي خود و زمان مورد انتظار سپري شده در زندگيشان، ناهماهنگي احساس مي کنند. بنابراين, تفاوت مهمي در ميزان آگاهي هوشيارانه از اضطراب مرگ در سنين رشدي متفاوت، به چشم مي­خورد (سيسيرلي[12]،  2006).

از سوي ديگر, بررسي ادبيات پژوهشي اضطراب مرگ نشان مي دهد که ” خود شکوفايي[13] ” و سازه هاي مرتبط با آن از جمله عواملي هستند که مي توانند کيفيت اضطراب مرگ در نزد افراد را تعديل کنند. ميل به خود شکوفايي انگيزه بنيادين همه انسان ها است  (پترسون[14]، 1985). ساير روانشناسان (گلدستين[15]، آنجلا[16]، راجرز[17] و کوبس[18]) نيز در پژوهش هاي خود به نتايج مشابه اي دست يافته اند. آنجلا (1941) در تعريف زندگي معتقد است که زندگي يعني، گسترش توانمندي هاي خود و گرايش ارگانيزم به کسب استقلال بيشتر و يا خود تعيين گري. او در ادامه خود شکوفايي را به عنوان گرايشي به سمت زندگي هدفمند تلقي مي کند. به نظر شولتس[19]  تلاش براي حصول سطح پيشرفته کمال وتحقق بخشيدن يا از قوه به فعل رساندن تمامي استعدادهاي بالقوه آدمي امري ضروري است وجزئي از سلامت روان محسوب مي شود. بلسکي ( 1945) در تعريف خود شکوفايي به نياز بنيادين ارگانيزم براي يکپارچگي، خود نظم دهي و ادراک خود منسجم اشاره مي کند. آلپورت[20] از اصطلاح “انسان باليده” براي بيان مفهوم شخصيت سالم وخودشکوفا استفاده  مي­کند(سعیدی نژاد، زهره،  1387).

راجرز (1951) از عباراتي مانند استقلال ، خود تعيين­گري، يکپارچگي و خود شکوفايي استفاده کرده است. راجرز در بيان ديدگاهش نسبت به شخصيت سالم گرايش و انگيزه اصلي انسان را خود شکوفا يي مي داند. بنابراين اگرچه نويسندگان از عبارت هاي متفاوتي مانند ارتقاء خود، تحقق خود و خود شکوفايي براي مشخص کردن يک انگيزه بنيادين که در همه افراد وجود دارد، استفاده کرده اند اما به نظر مي رسد مفهوم يا پديده مشابه اي را مد نظر داشته اند. همه افراد براي تحقق ظرفيت هاي خود از فرايند خود شکوفايي استفاده مي کنند ( پترسون، 1985).

افراد وقتي به دوران بزرگسالي مي رسند دست به مرور زندگي مي زنند . در طول بازنگري اگر معنا يا هدفي در زندگيشان بيابند به يکپارچگي خود مي رسند، از سوي ديگر اگر در طول اين بازنگري فرصت هاي از دست رفته زيادي را ببينند، در نتيجه به يکپارچگي خود، دست نيافته اند. طبق اين نظريه بزرگسالاني که به اين سطح از يکپارچگي مي رسند بايد کمترين ميزان اضطراب مرگ را داشته باشند که از اين طريق به يک زندگي معنا دار دست خواهند يافت (اريکسون[21]، 1950).

از ديدگاه آلپورت انگيزه شخصيت سالم اهداف و برنامه هاي آينده او است. يعني تلاش براي آينده به کل شخصيت آدمي يگانگي ويکپارچگي مي بخشد (سعیدی نژاد، زهره،  1387).

کوئين و رزنيکوف[22] (1985) رابطه اي بين اضطراب مرگ و احساس هدفمندي در زندگي و ادراک زمان دريافته اند. افراد برخوردار از احساس هدفمندي کم در زندگي، از اضطراب مرگ و حساسيت نسبت يه آينده بيشتري رنج مي برند. هر اندازه افراد مسن تر مي شوند، آگاهي از آينده و ادراک از نقش مثبت خود در آينده براي آنها کم رنگ تر مي شود. اين امر به نوبه خود باعث مي شود که سطح سلامت سالمندان تحت تاثير اضطراب مرگ کاهش پيدا کند (کاستن بام، 2003).

به نظر مازلو[23] شرط مهم دست يافتن به “تحقق خود” سن است. ظاهرا” خواستاران تحقق خود ميانسال يا سالخورده­اند. جوانان نمي توانند کاملا” خواستار خود شکوفايي باشند, اما مي توانند به سوي خود شکوفايي پيش بروند و از خود ويژگيهايي نشان دهند که حاکي از توجه به بلوغ و سلامت روان باشد. به اعتقاد مازلو (1956) افراد خود شکوفا راجع به ماهيت انساني خود احساس گناه ، شرمساري، ضعف، کمبود و قصور نمي کنند. آنها براي خودشان و ديگران احترام قائل­اند “ارزش خود” يک سازه مشتق شده فرهنگي است که به عوامل اجتماعي وابسته است. اين سازه اساسا” داراي يک کارکرد دفاعي است و از فرد در مقابل ترس هاي زير بنايي دفاع مي کند (بيزنسکي و ديگران[24]، 2004 و تامر[25]، 1993).

يکي ديگر از متغير هايي که به نظر مي رسد مي تواند ميزان تجربه اضطراب مرگ را تحت تاثير قرار دهد، دينداري و سازه هاي مرتبط با آن است.

در طول پيوستار از سنين پايين تا بزرگسالي، سطح دينداري افراد مي تواند تاثير عميقي بر ميزان اضطراب مرگ تجربه شده توسط افراد در طول زندگي داشته باشد ( کاستن بام، 2003). نتايج و يافته هاي پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه رابطه بين متغيير هاي ديني و اضطراب مرگ، متناقض است.  نتايج يک بررسي صورت گرفته بر روي دانشجويان نشان داد آن دسته از دانشجوياني که از دينداري بالاتري برخوردا بودند، اضطراب مرگ کمتري گزارش کردند. اين يافته مبين آن است که باور هاي ديني به مثابه يک حايل در برابر اضطراب مرگ عمل نموده و فراهم آورنده بافتي از معنا براي مرگ هستند. به طور مشابه اي اطمينان و باور نسبت به تداوم زندگي مطلوب و مثبت در پس از مرگ با اضطراب مرگ در بيماران لاعلاج رابطه دارد (اسميت، نهمکس و چارتر[26]،1984).

بررسي هاي صورت گرفته بر روي سالمندان نيز نشان مي دهند که باور به عذاب و پاداش پس از مرگ، پيش بيني کننده رابطه بين اضطراب مرگ و دينداري است (فارتنر و نيميير[27]، 1999).

يکي ديگر از مفاهيم وابسته به دينداري و معنويت ” تصوير ذهني از خدا[28]” است. برادشاو و همکاران[29]  (2008) در پژوهش خود دريافته اند که تصوير ذهني مثبت از خدا به صورت معکوسي با گستره وسيعي از اختلالات رواني در ارتباط مي باشد. پژوهشگران همچنين به اين نتيجه رسيدند که تصوير ذهني بيماران رواني در مقايسه با تصوير ذهني افراد عادي از خدا، منفي تر بوده است. اين امر روشن کننده ارتباط تنگاتنگ تصوير ذهني از خدا با سلامت روان است. افرادي که تصوير ذهني مثبت تري از خداوند دارند اضطراب پايينتري تجربه مي­کنند و افرادي که خداوند را تنبيه کننده مي دانند، اضطراب و پرخاشگري بالاتري نسبت به ديگران نشان مي دهند.

تيز دل و همکاران (1997)  همبستگي معنا داري را بين پذيرش خود، پذيرش ديگران و داشتن تصوير ذهني مثبت از خدا پيدا نمودند. کرکپاتريک و شيور (1999) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که دلبستگي ايمن و داشتن تصوير ذهني مثبت از خداوند با رضايت بالاتري از زندگي، کاهش سطح اضطراب و افسردگي افراد و کاهش بيماري هاي جسمي توام بوده است ( غباری بناب، باقر، حدادی کوهساری، علی اکبر، 1389).

در تحقيقي که بر روي افراد سالخورده صورت گرفت نتایج بیانگر این بود که احساس نارضايتي از خدا با نا اميدي، احساس افسردگي، احساس گناه و همچنين با نشانگان افسردگي ارتباط معنا داري داشته است (برام و همکاران[30]،  2008 ).

در پژوهش دیگری به اين نتيجه رسيدند که ويژگي هاي شخصيتي منفي توام با عدم شايستگي فرد و افسردگي با تصوير ذهني منفي از خداوند در ارتباط است. افراد برخوردار از اعتماد به نفس پايين و آناني که شايستگي هاي خود را دست کم مي بينند، خداوند را تنبيه کننده مي دانند  (گرين وي و همکاران[31]،  2003).

هرچند که يافته هاي پژوهشي ذکر شده به شکل مستقيمي به بررسي چگونگي رابطه بين تصوير ذهني از خدا و اضطراب مرگ در افراد نپرداخته اند اما متغيير هاي پيش بين و ملاک مطرح شده در اين پژوهش ها ارتباط نزديکي با مفاهيم اضطراب مرگ دارد. از اين رو به نظر مي رسد تصوير ذهني مثبت از خداوند از طريق متغيير هاي مطرح شده در روانشناسي مثبت نگر نظير اميد و مکانيزم هاي مقابله معنوي مانند صبر، بخشش، و … بتواند ميزان اضطراب مرگ افراد را کاهش دهد. از سوي ديگر به نظر مي رسد داشتن تصوير ذهني مثبت از خداوند و به دنبال آن، بهره گيري از مکانيزم هاي مقابله معنوي بتواند از طريق کمک نمودن به رشد و گسترش روابط بين فردي و تنظيم هيجان هاي درون فردي و برون فردي، فرايند خود شکوفايي را تسهيل نمايد و از اين طريق بر کاهش اضطراب مرگ اثر گذار باشد.

در مجموع مرور ادبيات پژوهشي ياد شده در زمينه ارتباط دو به دو متغيير هاي تصوير ذهني از خدا، خود شکوفايي و اضطراب مرگ حاکي از وجود رابطه ميان متغيير هاي ذکر شده است. تا کنون در جامعه ايراني پژوهشي به منظور بررسي چگونگي روابط ميان متغيير هاي خودشکوفايي, تصوير ذهني از خدا و اضطراب مرگ صورت نگرفته است.

از سوي ديگر در ادبيات پژوهشي خارج از جامعه ايراني نيز هيچ پژوهشي در جهت تعيين و تبيين روابط متقابل و همزمان ميان اين سه متغيير صورت نگرفته است. از اين رو, هدف محقق در پژوهش حاضر بررسي نقش پيش بيني کنندگي متغيير هاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي در پيش بيني اضطراب مرگ افراد در جامعه ايراني است. بي شک يافته هاي پژوهش حاضر به پيشرفت ادبيات پژوهشي مرتبط با اضطراب مرگ کمک خواهد نمود و از آنجايي که مفاهيم تصوير ذهني از خدا، خود شکوفايي و اضطراب مرگ، فرهنگ وابسته بوده و در بافت جامعه ايراني و اسلامي مطرح مي شوند، لذا ممکن است يافته هاي پژوهش حاضر بتواند محققان را به مفهوم سازي متغيير هاي ذکر شده در جامعه ايراني نزديک سازد.

[1] – anxiety

[2]  – Nyatanga & Devoht

[3] – Beker

[4] – death anxiety

[5] – Khealek

[6] – Belski

[7] – Hayslip

[8] – Feifel & Branscomb

[9] – Russac, et al

[10] – Robbins, et al

[11] – Fartner&Niemeyer

[12] – Cicirelli

[13] – self actualization

[14] – Patterson

[15] – Goldstein

[16] – Angela

[17] – Rogers

[18] – Combs

[19] – Schultz

[20] – Alport

[21] – Ericson

[22] – Quinn & Reznikoff

[23] – Maslow

[24] – Pyszycynski, et al

[25] – Tamer

[26] – Smith , Nehemkis & charter

[27] – Frotner & Neimeyer

[28] – god image

[29] – Bradshaw

[30] – Braam et al

[31] – Greenway et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122