پايان نامه بررسي رابطه بين جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غير جاري با ارزش بازار شرکتها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غير جاري با ارزش بازار شرکتها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غير جاري با ارزش بازار شرکتها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه3
1-2 بيان مسأله2
1-3 اهداف تحقيق5
1-4 اهميت و ضرورت تحقيق5
1-5 فرضيه‌هاي تحقيق6
1-6 روش‌شناسي تحقيق6
1-7واژه‌ها و اصطلاحات كليدي7
1-8 خلاصه مباحث آينده7
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه9
2-2 نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان9
2-3 ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي10
2-3-1 مربوط بودن10
2-4 محتواي اطلاعات مالي10
2-4-1 انواع آزمون‌هاي محتواي اطلاعات مالي10
2-5 محتواي اطلاعاتي سودحسابداري و ارزش بازار شركت12
2-5-1حلقه ارتباطي سود و بازده13
2-5-1-1مدل ارزشيابي مبتني بر سود13
2-6محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و ارزش بازار شركت13
2-6-1 طبقه‌بندي اقلام تعهدي به جاري و غيرجاري14
2-6-1-1اقلام تعهدي جاري15
2-6-1-2اقلام تعهدي غيرجاري15
2-7 جريان نقدي عملياتي16
2-7-1محتواي اطلاعاتي وجه نقدعملياتي و ارزش بازار شركت16
2-8جريان وجه نقد آزاد18
2-8-1سودخالص يك عقيده و جريان وجوه نقد يك واقعيت18
2-8-2محتواي اطلاعاتي وجه نقد آزاد و ارزش بازار شركت19
2-9 مقايسه محتواي اطلاعاتي سود و جريان‌هاي نقدي شركت20
2-9-1مقايسه سود و جريانات نقدي از ديدگاه استفاده‌كنندگان مختلف20
2-9-2مقايسه محتواي اطلاعاتي سود و جريانات نقدي21
2-9-2-1كيفيت سود21
2-9-2-2سود و جريان نقدي22
2-10 رابطه بين جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غيرجاري با ارزش بازار شركت23
2-11 پيشينه تحقيق26
2-11-1مروري بر تحقيقات گذشته در ايران26
2-11-2مروري بر تحقيقات گذشته در خارج از ايران32
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه39
3-2 روش‌شناسي تحقيق39
3-2-1قلمرو مكاني تحقيق39
3-2-2قلمرو زماني تحقيق40
3-2-3قلمرو موضوعي تحقيق40
3-2-4جامعه، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري40
3-2-5 ابزار جمع آوري داده‌ها41
3-3 معرفي متغيرها و نحوه محاسبة آنها41
3-3-1 محاسبه متغير ساير اطلاعات40
3-4 فرضيه‌هاي تحقيق41
3-5 تبيين الگوهاي تحقيق41
3-6 نحوة تجزيه و تحليل فرضيه‌ها41
3-7 روش‌هاي آماري46
3-7-1 آزمون Fليمر47
3-7-2 آزمون هاسمن47
3-7-3 تحليل رگرسيون48
3-7-4 آزمون روايي و پايايي50
3-7-5 آزمون t50
3-7-6 آزمون F51
3-7-7 آزمون كفايت نمونه‌گيري51
3-8 خلاصه فصل51
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 مقدمه54
4-2تجزيه و تحليل اطلاعات54
4-3 آمار توصيفي54
4-4 همبستگي متغيرهاي تحقيق56
4-5 محاسبه متغير ساير اطلاعات57
4-6 نتايج آزمون فرضيات58
4-6-1 آزمون فرضيه اول58
4-6-1 آزمون فرضيه دوم59
4-6-1 آزمون فرضيه سوم61
4-6-1 آزمون فرضيه چهارم63
4-6-1 آزمون فرضيه پنجم63
4-7 خلاصه فصل64
فصل پنجم: خلاصه، نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه66
5-2 خلاصه يافته‌ها66
5-3 جمع‌بندي و تفسير68
5-4 محدوديت‌هاي پژوهش69
5-5 پيشنهادهاي كاربردي69
5-6 پيشنهاد براي تحقيات آتي70
منابع
منابع فارسي72
منابع لاتين 76
پيوست
پيوست شماره1: ليست شركتهاي نمونه82
پيوست شماره2: نمودارهاي آماري متغيرهاي نمونه84
پيوست شماره3: نمودارهاي Scatter-Plot براي آزمون عدم ناهمساني واريانس‌ها86
چكيده انگليسي88

منابع فارسی:

الدون اس هندریکسن،مایکل اف ون بردا(1384)تئوریهای حسابداری،ترجمه: پارساییان ،دکترعلی،انتشارات ترمه.

اوجین اف، بری گام ولوئیس سی .گاپنسکی وفیلیپ آر.دی وز(1382)”مدیریت مالی(میانه)” ترجمه :پارساییان ،دکترعلی،انتشارات ترمه.

ایزدی نیا، ناصر ودری سده ، مصطفی(1389)محتوای اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود وارزش گذاری حقوق صاحبان سهام،مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی 3، بهار89.صص 17-32.

باباجانی،جعفر(1383)حسابداری وکنترلهای مالی دولتی،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

بمانی محمدآبادی،مجید،(1382)بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سودوزیان آینده شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری،دانشگاه تهران.تابستان 82.

بهرامفر، نقی وشمس عالم، حسام(1383)بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 37،صص 23-50.

بهزادفر، فاطمه،(1389)ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی ونسبتهای مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان.

پورحیدری، امیدوکرمشاهی، بهنام(1389)بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بادرنظرگرفتن میزان کارایی بازار درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،فصلنامه بورس اوراق بهادار،شماره12،سال سوم،زمستان89،صص87-108.

پیری، پرویز،ایمانی،محمدوانصاری،نوید(1391)آزمون رابطه متغیرهای حسابداری ونماگرهای ساختاری بازار سرمایه، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، خرداد91.

ثقفی، علی وهاشمی ،سیدعباس(1383)بررسی تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی واقلام تعهدی، ارایه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی، بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال یازدهم، شماره 38، زمستان 83، صص 29-52.

ثقفی،علی وکردستانی ، غلامرضا(1383)بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 3، پاییز 83، صص 51-72.

-ثقفی، علی وبولو،قاسم،(1388)هزینه حقوق صاحبان سهام وویژگیهای سود، تحقیقات حسابداری، شماره دوم.

جان جانی، رضا و خدادادی ، ولی(1390) بررسی ارتباط بین سود واجزای آن با بازده سهام با تاکید بر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال سوم، شماره 9، بهار90، صص 84-113.

خدادادی، ولی وکارگرپور،خاطره(1388)بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی ونسبتهای نقدینگی با بازده سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 1، بهار88،صص 75-60.

خدادادی، ولی ودستگیر ، محسن وجلیلی ، امیر( 1388)بررسی توانایی پیش بینی جریانات نقدی آتی با استفاده از جریانات نقدی ومولفه های تعهدی سودهای گذشته، تحقیقات حسابداری،زمستان 88،(4)1،صص 53-26.

دستگیر ، محسن وپایروند،بهمن(1389)نقش اقلام تعهدی جاری وغیرجاری درارتباط بین سود وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 28، زمستان 89، صص 41-62.

رضایی،فرزین،جباری خامنه ای،حسین وشفیعی دیزجی، هادی(1391)بررسی روند تدریجی رابطه متغیرهای حسابداری وقیمت سهام به کمک مدل بیز سلسله مراتبی،مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا،خرداد91.

رضوانی راز،کریم، رکابدار،قاسم ومحمدرمضان احمدی(1388)بررسی رابطه جریان های نقدآزاد وسیاست تقسیم سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال اول، شماره4،زمستان 88، صص 92-107.

سعیدی، علی وقادری، احسان(1386)بررسی مربوط بودن سود حسابداری،ارزش دفتری وگردش وجه نقد عملیاتی وسرمایه گذاری در مدلهای ارزشیابی مبتنی بر قیمت، بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره 14، شماره 50.

شباهنگ،رضا(1387)تئوری حسابداری،جلداول،چاپ هفتم،انتشارات سازمان حسابرسی.

شعری،صابروحساس یگانه،یحیی ومیرزاگل،فاطمه(1389)توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 26،تابستان 89، صص 47-70.

شیخ ، محمدجوادوروزبخش، نجمه( 1390 )بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه ،سودعملیاتی وجریانهای نقدی عملیاتی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی،تحقیقات حسابداری وحسابرسی،سال سوم،شماره 11،پاییز90.

ظریف فرد، احمد وناظمی، امین(1383)بررسی نقش سود حسابداری وجریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال یازدهم، شماره 11، پاییز 83، صص 93-119.

ظریف فرد، احمدوناظمی ،امین(1384)بررسی نقش عدم کارایی احتمالی بازار در روابط بین متغیرهای حسابداری وقیمت وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم انسانی واجتماعی دانشگاه شیراز، دوره22،شماره2،تابستان 84.

عرب مازاریزدی، محمد(1374) ،محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی وتعهدی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

غلام زاده لداری، مسعود(1389)جریان نقدآزاد ، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها، فصلنامه حسابرس.

کردستانی، غلامرضاوخلیلی ،مهدی(1390)تاثیرمحافظه کاری برمحتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی واقلام تعهدی،مجله دانش حسابداری، سال دوم،شماره 4،بهار1390،صص 83-104.

کردستانی، غلامرضاورودنشین، حمید(1385)بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی،تعهدی سود حسابداری به ارزش بازارشرکت ، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 45، پاییز 85، صص 45-68.

مجتهدزاده،ویدا ونظری تنها،نرگس(1385)بررسی رابطه بین تغییرات عایدی پیش بینی شده هر سهم با تغییرات قیمت سهام،پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی ، 28(8)،صص 117-134.

محمدزادگان، اکبر(1385)بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود وقیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بوورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.

مراد زاده فرد،مهدی، قیطاسی، روح ا…ومسجدموسوی،میرسید(1389)بررسی میزان ارتباط جریان نقدآزاد شرکت وجریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام، مجله مطالعات مالی، شماره هفتم، پاییز 89.

مشایخی، بیتاوهمکاران(1384)نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 42، زمستان 84،صص 61-74.

مشایخی، بیتا وشریعتی ایوری، علیرضا(1388)مقایسه سود وجریانات نقدی به عنوان معیارهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت:بررسی نقش اقلام تعهدی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال اول، شماره 4، زمستان 88، صص1-25.

مهرانی، ساسان وباقری ، بهروز(1388)بررسی اثر جریانهای نقدی آزاد وسهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 2، تابستان 88، صص 50-71.

مهتدی، اعظم(1387)ارزیابی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا.

میرفخرالدینی،حیدر ومعین الدین،محمود وابراهیم پور، علیرضا(1388)مقایسه توانایی جریانهای نقدی واقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره 16، شماره 55، بهار 88، صص 99-116.

-نمازی،محمدورضایی، حمیدرضا(1391)تاثیر نرخ تورم برکیفیت سود، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، خرداد91، صص 117-149.

ودیعی ، محمدحسین، فخریان،مهدی(1389)بررسی محتوای افزاینده اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی آینده، مجله توسعه وسرمایه، سال سوم،شماره6، پاییزوزمستان89، صص 29-56.

هاشمی، سیدعباس،صمدی،سعیدوسروش یار، افسانه(1389)ارزیابی توانمندی اجزای نقدی وتعهدی سود در پیش بینی سود غیرعادی وتعیین ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره -اول، شماره3، بهار89، صص 93-112.

منابع لاتین:

Ali, A., & Pope, P. F. (1995). ”The incremental information content of earnings, funds flow and cash flow: The UK evidence”. Journal of Business Finance and Accounting, 22(1),19–34.

Ali,A(1994).”The incremental information content of earnings,working capital from operations ,and cash flows”,Journal of Accounting research 32,61-74.

Attar, A. and Hussein, S. (2004).” Corporate Data and Future Cash Flows”. Journal of Business, Finance & Accounting, Vol. 31, No. 7 & 8, pp. 861-903

Barth, M. E., Beaver, W. H., Hand, J. M.,& Landsman, W. R. (2005).” Accruals, Accounting-Based Valuation Models and the Prediction of Equity Values”. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 20,311–345.

چكيده

تعيين عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام مي‌تواند به تصميم‌گيري مناسب سهامداران و تخصيص بهينه منابع اقتصادي كمك كند. ميزان سودآوري شركت‌ها از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي شركت‌ها توسط سرمايه‌گذاران است اما اتكا به سود خالص بدون توجه به اقلام تشكيل دهندة آن، منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهميت و مؤثر بر تصميم‌گيري و اخذ تصميمات نامناسب خواهد شد. تحقيق حاضر به منظور بررسي و مقايسة قدرت توضيح‌دهندگي اجزاي مختلف سود ازجمله جريان وجه‌نقد عملياتي، اقلام تعهدي جاري،اقلام تعهدي غير جاري و جريان وجه نقد آزاد و كمك به توضيح رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به اين منظور تعداد 5 فرضيه تدوين و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از 4 الگوي رگرسيون به روش داده‌هاي تابلويي استفاده گرديد.  بر اين اساس نمونه‌اي متشكل از 83 شركت طي سال‌هاي 1383 لغايت  1389 به روش غربالگري انتخاب گرديد. نتايج حاكي است كه محتواي اطلاعاتي جزء نقدي سود نسبت به ساير اجزاي سود بيشتر است و هم‌چنين يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه، تقسيم سود به دو جزء جريان نقدعملياتي و اقلام تعهدي نسبت به ساير تركيب‌هاي ديگر سود، ارزش توضيح‌دهندگي بالاتري دارد.

واژه‌هاي كليدي:  اقلام تعهدي جاري، اقلام تعهدي غيرجاري، جريان وجه نقد آزاد، جريان وجوه نقد عملياتي، محتواي اطلاعاتي

فصل اول

1-1مقدمه

توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئيات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی طيف وسيعي از استفاده کنندگان صورتهای مالی را فراهم مي‌آورد.

بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی وارزیابی ارزش شرکت است. مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران هستند. با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه ایفا می‌کنند. بنابراین هدف اصلی حسابداری  تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می شود. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده  است. تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد. بنابراین یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود است .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از استفاده کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه سود واجزای تشکیل دهنده آن با ارزش شرکتها پرداخته می شود.

1-2 بیان مساله

نقش و اهميت بازارهاي سرمايه در گردآوري و جهت‌دهي سرمايه‌هاي پراكنده به منظور به‌كارگيري در حوزه‌ها و فعاليت‌هاي مولد بر كسي پوشيده نيست، كه در آن سرمايه‌گذاران پول خود را به اميد دستيابي به ثروت بيشتر در اين بازار سرمايه‌گذاري مي‌نمايند، بعضي به هدف خود دست مي‌يابند و برخي ديگر سرمايه خود را از دست مي‌دهند. لذا تحقيق دربارة مقوله‌هاي مؤثر بر بازار سهام مي‌تواند به تصميم‌گيري مناسب سهامداران و تخصيص بهينه منابع اقتصادي كمك كرده و وضع سرمايه‌گذاري بهتر گردد. در حال حاضر، اطلاعات حسابداري به عنوان مهمترين اطلاعات موجود و در دسترس ‌باشد كه در امر تصميم‌گيري مورد استفاده سرمايه‌گذاران است.

از مهم‌ترين تصميمات مرتبط با سهامداران فعلي و بالقوه شركت، تصميم در مورد خريد يا فروش سهام شركت است. در صورتي كه به اتكاي اطلاعات موجود در صورتهاي مالي، شاهد افزايش ميزان تقاضا براي خريد(فروش) سهام شركتي باشيم، اين امر افزايش(كاهش) قيمت سهام و به تبع آن افزايش(كاهش) ارزش بازار شركت را به همراه دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه، اطلاعات مالي منتشر شده توسط شركت‌ بر ارزش بازار شركت‌ اثر دارد. يا به عبارت ديگر بين اطلاعات حسابداري و ارزش بازار شركتها رابطه وجود دارد.

در حال حاضر، يكي از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي شركت‌ها توسط سرمايه‌گذاران، ميزان سودآوري شركتها است. اما بايد توجه داشت كه استناد به رقم سود خالص بدون توجه به اقلام تشكيل دهندة آن، مسلماً منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهميت و مؤثر بر تصميم‌گيري ميگردد.

تصميم‌گيري صرف بر اساس سودخالص موجب گمراهي سرمايه‌گذاراني مي‌گردد كه با ديد بلندمدت وارد بازار سرمايه شده‌اند، لذا در تصميمات سرمايه‌گذاري عدم آگاهي و اتكا به سودخالص بدون توجه به اجزاي تشكيل‌دهندة آن احتمالاً منجر به اخذ تصميمات نامناسب و عدم تحصيل بازده مورد انتظار خواهد شد. بنابراين در تحليل سودخالص بايد به اين نكته توجه كنيم كه سودخالص خود از اجزايي تشكيل مي‌شود كه اين اجزا داراي ويژگيهاي متفاوتي مي‌باشند و احتمالاً هر كدام از اين اجزا  با توجه به ويژگي‌هاي خاص خودشان مي‌توانند اطلاعات مفيدتر و تصميمات مناسبتري را براي سرمايه‌گذاران به همراه داشته باشند. مثلاً در يك تقسيم بندي سودخالص را مي‌توان به صورت مجموع جريانات نقدعملياتي(CFO) و كل اقلام تعهدي(TACC) نشان داد. از ويژگيهاي  جزء نقدي سود(جریانات نقد عملیاتی) اين است كه بر اساس معیارهای عینی محاسبه شده، در نتیجه قابل رؤیت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است.  هم‌چنین به واسطه‌ی عدم وجود اقلام تعهدي در اين بخش( بخش نقدي سود) امكان دستكاري در آن وجود ندارد. اما در مورد اين بخش از سود عده‌اي اعتقاد دارند كه به دلیل عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه‌ها، نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین ارزش شرکت باشد و بخش تعهدي سود كه در آن  اصل تحقق و تطابق مورد توجه قرار می گیرد اطلاعات مربوط‌تري را نسبت به بخش نقدي به استفاده‌كنندگان ارائه مي‌دهد اما در مورد اقلام تعهدی نیز به دلیل احتمال دستکاری سود توسط مدیریت(مديريت سود) و نیز برآوردهایی که می تواند دور از واقعیت باشد این امکان وجود دارد که كمتر از بخش نقدي سود مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگيرد. اما بايد توجه نمود كه مديريت سود در بازار سرمايه هميشه در جهت منافع مديريت تعبير نمي‌شود بلكه عده‌هاي اعتقاد دارند دستكاري اقلام تعهدي مي‌تواند به دليل وجود عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران باشد و مديريت براي آگاهي دادن به بازار سرمايه در مورد وضعيت مطلوب آتي اقلام تعهدي را دستكاري كند چنين برداشتي از مديريت سود، توجه سرمايه‌گذاران را به جزء تعهدي سود جلب مي‌كند.

برای بررسی دقیق تر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اقلام تعهدی، مي‌توان جزء تعهدی سود را به دو بخش  اقلام تعهدي جاری و غیرجاری تفكيك نمود. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه‌مدت و گردش بیشتر دارند و بر حسابهای سرمایه در گردش تأثیر می‌گذارند اما اقلام تعهدی غیرجاری بر حسابهای سرمایه‌ درگردش تأثیر نمی‌گذارند از این رو به نظر می‌رسد نقش متفاوتی در بهبود ارتباط سود با ارزش شرکت ایفا می‌نمایند.  بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه در تقسيم بندي سود به دو بخش نقدي و تعهدي كدام بخش اثر بيشتري را در تصميمات سرمايه‌گذاري دارد يا به عبارت ديگر محتواي اطلاعاتي كدام جزء سود (نقدي، اقلام تعهدي جاري يا اقلام تعهدي غيرجاري) بيشتر است؟

مي‌دانيم كه اطلاعاتي داراي محتوا است كه تأثير بيشتري بر تصميمات سرمايه‌گذاران داشته باشد و همان‌طور كه بيان شد از مهم‌ترين تصميمات سرمايه‌گذاران، تصميم در مورد خريد يا فروش سهام شركت است. در صورتي كه به اتكاي اطلاعات موجود در صورتهاي مالي، شاهد افزايش ميزان تقاضا براي خريد(فروش) سهام شركتي باشيم، اين امر افزايش(كاهش) قيمت سهام و به تبع آن افزايش(كاهش) ارزش بازار شركت را به همراه دارد. بنابراين هر کدام از اجزای سود که محتوای اطلاعاتی بالاتری داشته باشند، منجر به افزایش ارزش شرکت می شوند و رابطه معنادارتری بین آن جزء و ارزش بازار شرکت وجود خواهد داشت.بنابراين مي‌توان سود را در تقسيم‌بنديهاي متفاوت به اجزايش تفكيك كرد و با مقايسه شدت رابطه بين هر كدام از اجزاي سود با ارزش بازار شركت دريافت كه کدام يك از اجزاي سود محتواي اطلاعاتي بالاتري را نسبت به ساير اجزاي سود دارد.

1-3 اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق عبارت است از بررسي رابطه ميان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثير اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران است.

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق

توجه به نتايج تحقيق مي‌تواند به سرمايه‌گذاران براي اتخاذ تصميمات اقتصادي مناسب كمك كند زيرا اطلاعات مالي از مهم‌ترين شاخص‌ها براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران است ‌و در ميان اطلاعات مالي، سودخالص از اهميت ويژه اي برخوردار است اما توجه به اين نكته كه تكيه صرف بر رقمي مانند سودخالص نتايج قابل قبولي براي سرمايه‌گذاران به‌دنبال نخواهد داشت. بنابراين تعيين جزئي از سودخالص كه داراي رابطه قويتري با ارزش بازار شركت است به سرمايه‌گذاران كمك مي‌كند تا شيوه‌هاي تصميم‌گيري خود را مورد بازنگري قرار داده و با اصلاح روشهاي تصيم‌گيري، تصميمات سرمايه‌گذاري مناسبتر كه منجر به كسب  بيشترين بازده براي آن‌ها مي‌شود را اتخاذ كنند.

1-5 فرضیه های تحقیق

ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سود عملیاتی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.

ارتباط سود عملیاتی نسبت به جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی غیرجاری با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.

ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به سود عملیاتی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.

ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.

ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به صورت کلی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.

1-6 روش شناسي تحقیق

جامعه آماري تحقيق، كليه شركتهاي غيرمالي ( تولیدی) پذيرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران ازسال1383هجری شمسی تاپايان سال1389هجری شمسی مي باشد.

نمونه های موردمطالعه دراين تحقيق بااستفاده ازروش غربالگری  وبا توجه به معيارهاي زيرانتخاب می‌گردد :

اطلاعات كامل هريك ازشركتهاي مورد مطالعه طی دوسال قبل از قلمرو زمانی تحقیق موجود باشند.

شركتها درطول دوره ي تحقيق تغييرسال مالي نداده باشند.

نوع فعاليت شركت‌ها توليدي باشد، لذا مؤسسات مالي، سرمايهگذاري، بانك ها، بيمه، شركت‌هاي ليزينگ و هلدينگ در نمونه آورده نمي‌شوند .

براي افزايش قابليت مقايسه، پايان سال مالي آنها 29اسفند باشد.

وقفه معاملاتی حداکثر 6 ماه در سال باشد.

برای جمع آوری داده ها واطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق،ازسایتهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران،بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد نوین سایتهای irbourse ،ایران تحلیل،rdis ،اکسل ودیگر سایت‌های معتبراستفاده شده است.

برای تحلیل کلیت الگوهای رگرسیونی از آماره F وبرای معناداری ضرایب پارامترهای الگوهای رگرسیون از آماره t استفاده خواهد شد. البته در تحلیل وتفسیر نتایج به آماره های وDW و براي تعيين چيدمان داده‌ها (مقطعي يا تركيبي) به نتايج آزمون Fليمر و هاسمن توجه خواهد گردید.

1-7 واژه ها واصطلاحات کلیدی:

اقلام تعهدی:  اقلام تعهدی به صورت تفاوت میان سود حسابداری وجریانهای نقدی حاصل از عملیات تعریف می شود.مقدار مثبت برای این معیار حاکی از فزونی سود بر جریانهای نقدی شرکت است واین تفاوت ناشی از بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری وتصمیم های مدیریت در زمینه چگونگی وزمان افشای درآمدها وهزینه ها است.(دیمیترپولس[1] وهمکاران ،2009)

   اقلام تعهدی جاری: به آن دسته از اقلام تعهدی (به جزوجه نقد،سرمایه گذاری کوتاه مدت وحصه جاری بدهی بلند مدت)که در نتیجه فعالیتهای جاری وطی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی وگزارش شوند،سرمایه درگردش غیرنقدی اطلاق می شود.این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی وبدهی عملیاتی جاری است. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت ودرگردش بیشتري دارند. (دستگیر،89)

اقلام تعهدی غیرجاری: آن دسته از اقلام تعهدی که از فعالیتهای عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آیند، خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری گفته می شود، که از تفاوت داراییها وبدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آیند.(دستگیر،89)

    جریان وجوه نقد آزاد[2]: جریانهای نقدآزاد، ازجمله ابزارهای اطلاعاتی قابل توجه برای مدیران  وسرمایه گذاران است که از اهمیت فوق العاده ای در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، بالابردن انگیزه وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری وتامین مالی داخلی برخوردارند.(رضوانی رازوهمکاران،1388).

     وجوه نقد عملیاتی: جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می‌کند. (ثقفی وهاشمی 83)

1-8 خلاصه مباحث آینده

در این تحقیق در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته شده وهمچنین خلاصه نتایج چندین تحقیق صورت گرفته ارائه شده است . در فصل سوم به روش شناختی تحقیق وروشهای آماری مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیات پرداخته شده است. ودر فصل چهارم با استفاده از تحلیل آماری فرضیات تحقیق موردآزمون قرار گرفته اند ودر فصل پنجم نتایج تحقیق وتحلیل آنها وپیشنهادات بیان شده اند ودرنهایت فهرست منابع وماخذ نیز ارائه شده است.

[1] Dimitropoulos

[2] Fund Flow

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثيرتکانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي وسرمايه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارزيابي مقايسه اي ضريب پايداري جنبه هاي مختلف اقلام تعهدي باضريب پايداري جريان نقدي
 • پایان نامه تاثير فرصت هاي رشد برحسا سيت بازده سهام به اقلام تعهدي اختياري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 • پايان نامه رابطه بين مديريت سود وتغييرات آن وپيش بيني سودهاي آتي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122