پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي  از ديدگاه مديران مدارس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي  از ديدگاه مديران مدارس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 5
1-3- ضرورت واهمیت پژوهش 8
1-4- اهداف پژوهش 12
1-4-1- هدف کلی 12
1-4-2- اهداف جزئی 12
1-5- فرضیه های تحقیق 12
1-6- تعریف مفاهیم درپژوهش 13
فصل دوم – ادبیات نظری
2-1 مقدمه 15
2-2 رضايت شغلي 18
2-2-1 تعاريف رضايت شغلي 18
2-2-2 تاريخچه رضايت شغلي 18
2-2-3 ابعاد رضایت شغلی 19
2-2-4 عوامل مؤثر در رضايت شغلي 20
2-2-5 اهميت رضايت شغلي 23
2-2-6 نظريه هاي رضايت شغلي 26
2-2-7 شیوه ابراز نا رضایتی از شغل: 31
2-2-8 پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان 32
2-3 فرسودگي شغلي 34
2-3-1- منشأ تاريخي فرسودگي شغلي 34
2-3-1 مفهوم فرسودگي شغلي 34
2-3-3- تعاريف فرسودگي شغلي 36
2-3-4- فرسودگي شغلي در مديران 38
2-3-5- علل پيدايش فرسودگي شغلي 38
2-3-6- راههاي بهبود فرسودگي كاري 40
2-3-7- نشانه های فرسودگي شغلي 41
2-3-8 نشانگان و معيارهاي تشخيص فرسودگي شغلي 44
2-3-9 ديدگاه‌ هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي 45
2-3-10 علل فرسودگي شغلي 47
2-3-11 مشاغل مستعد فرسودگي شغلي 48
2-3-12 مراحل و سير فرسودگي شغلي 48
2-3-13 عوامل مؤثر در فرسودگي شغلي 50
2-3-14 علائم فرسودگي شغلي 50
2-3-15 دلايل فرسودگي شغلي 51
2-3-16 روشهاي مقابله با فرسودگي شغلي 52
2-3-17 پيامدهاي افزايش يا كاهش دهندة فرسودگي شغلي در سازمان 53
2-4- تاريخچه استرس شغلي 55
2-4-1 واژه كاوي استرس 57
2-4-2 گونه هاي مختلف استرس 60
2-4-3 تعريف استرس شغلي 64
2-4-4 نشانه هاي استرس شغلي 66
2-4-5 دلايل استرس شغلي چيست؟ 68
2-4-6 متغير‌هاي ايجاد كننده استرس شغلي 71
2-4-7 استرس شغلی و عملكرد كاري 73
2-4-8 شيوه هاي مقابله با استرس شغلي 73
2-4-9 تنيدگي چيست؟ 76
2-4-10عاملهاي استرس شغلي در محيط كار 80
2-5 پيشينه پژوهش در داخل و خارج كشور 86
فصل سوم – روش تحقیق
3-1- مقدمه 94
3-2- روش پژوهش 94
3-3- جامعه ی آماری پژوهش 94
3-4- نمونه آماری: 95
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 95
3-6- روش اجراي پرسشنامه 103
3-7- روش آماري 104
فصل چهارم – تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 105
4-2 آمار توصیفی 105
4-3 آمار استنباطی 107
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 114
5-2- محدودیتها 117
5-3- پیشنهادات 118
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 118
5-3-2- پیشنهادات کاربردی 118
منابع فارسی 121
منابع انگلیسی 131

منابع و ماخذ

– آتش پور، ح، شفتی، ع.، 1374، شغل و فشار روانی، تهران: منابع فولاد، مجله ی فولاد
شماره ی 10، بهار1374.

– آلیگار، م.، 1379، پیامدهای استرس شغلی در میان معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه.

–  احمدی، س.ا، سلطانی، خ، افتخارالسادات.، 1381، بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزش در مقاطع سه‌گانه ی شهر اصفهان، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی.

–  آر.اس. ر، آلتایمر، ا.، ترجمه خواجه پور،غ 1380، ، استرس شغلی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی(معرفی شده در نشریه ی داخلی شماره 63 صفحه ی74)

–  آر.اس. ر، آلتایمر، ا.، ترجمه خواجه پور،غ 1377، ، استرس شغلی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی ص 36

– آرراس، ر، آلتمایر، ا.، ترجمه خواجه پور،غ.، 1377، ، استرس شغلی، مترجم غلامرضا خواجه پور، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی چاپ اول  .

– عطار، ح.، 1374، بررسي  رابطه استرس شغلي يا خشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجتمع صنعتي . پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.

– استوار، جین ، بنجامین ، 1377، ترجمه ی دکتر دادستان، تنیدگی یا استرس، انتشارات رشد.

–  استیفن پی، ر.، 1374 ترجمه اعرابی،س .م وپارسائیان، ع، مدیریت رفتار سازمانی،. تهران مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی .

– استیفن پی ، ر.، ترجمه پارسائیان، ع و اعرابی، س،م.، رفتارسازمانی مفاهیم، نظریه ها و کاربردها ویرایش2، تهران: دفترپژوهش های فرهنگی ، 1378.

– اشتاین متز، ج.، 1375، ترجمه  گرگانی، چگونه براسترس غلبه کنیم پیش ازآنکه استرس بر ما غلبه کند ص 9.

– اشتاین متز، ج.، و همکاران،1377، چگونه براسترس غلبه کنیم پیش ازآنکه استرس بر ما غلبه کند، مترجم: علی مکی انتشارات سیامک، چاپ اول.

– افتخاری، هریس، ا.، 1380، فرسودگی شغلی، نشریه ی فولاد شماره ی95.

–  افضلي، سيد عبدالرضا، مقايسه نگرش مديران زن و مرد آموزشگاههاي شهرستان اقليد در مورد فرسودگي شغلي مديران در سال تحصيلي (81-82)، پايان نامه كارشناسي ارشد.

–  الوانی، س.م.، 1375، مدیریت عمومی، تهران ، انتشارات نی.

–  الوانی،س.م.، 1379، مدیریت عمومی، تهران انتشارات نی

–  بابلی، ع.، 1379، بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران دبیرستان های پسرانه ی شهر تهران و رابطه ی آن با روشهای مقابله ای آنها، فصلنامه ی مدیریت درآموزش و پرورش، 26

–  بدری  گرگری، ر.، 1374، سندرم روانشناختی.

– بنسن، ه.، ترجمه: جمالیان،س.ع 1377،  آرامش  بیکران، انتشارات نسل نواندیش، چاپ دوم.

– پاکی، ف.، 1380، ساخت و هنجارهای آزمون فرسودگی شغلی و پیش بینی عوامل فرسودگی شغلی در معلمان شهرستان اسلامشهر، پایان نامه ی ارشد، دانشگاه علامه ی طباطبایی تهران.

– پرینگتون.، 1994، ترجمه ی ساعتچی، م. نگرش کارکنان درباره ی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ترک خدمت،  فصلنامه ی مطالعات مدیریت، دوره ی اول شماره ی چهار، 1370

– پورصفر، ک.،1378، مطالعه ی مدیریت رضایت شغلی و رابطه ی آن با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پایان نامه ی کارشناس یارشد مدیریت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی گیلان، ص 38.

–  پورقاسمی، ع.، 1383، استرس در کار، صنعت و ایمنی ، شماره ی 81،ص 64-63

–  پیامی پوساری، م.، 1374، بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و رابطه ی آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبتهای ویژه، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس.

– توسلی، غ.ع.، 1382، جامعه شناسی کار وشغل. چاپ ششم، تهران: سمت

– تورکینگتون، ک.،1383، مدیریت استرس برای افراد پرمشغله، مترجم رقیه ی بلالی و همکار، انتشارات بعثت، چاپ اول.

– حبیبیان، س.، 1382، مهارتهای بنیادی در مشاوره، تهران: انتشارات رشد، جلد اول.

– حساوی، ح.، 1387، بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی و سلامت روان با فرسودگی شغلی درکارکنان شرکت فاریست اهواز، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی اهواز

–  حسن زاده، ر.ا.، 1387، استرس شغلی، قم: مرکز تحقیقات فرهنگی.

– حسینی، ا.، 1378، تحلیل قوای بدنی و روانی ناشی از کار و روش های پیشگیری از آن، فصلنامه ی اصول بهداشت روانی، شماره ی 79.

– حسینی، س.ا.، 1378، بررسی تحلیل قوای بدنی وروانی در مؤسسه های بهداشتی و روشهای پیشگیری از آن فصلنامه ی علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی، شماره ی دوم سال اول.

– خنیفر، ح.، 1388، استرس شغلی از افسانه تا واقعیت. تهران: انتشارات جنگجو.

– حیدری، م.، 1379، بررسی رابطه ی تفکرغیرمنطقی با فرسودگی شغلی درمعلمین و دبیران، نشریه ی تربیت شماره ی16 .

– خاکپور،ر.، 1376، بررسی میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در مشاوران و روان درمانگران، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر بیرشک دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

–  خداپرست، ا.، 1379، فرهنگ روانشناسی دوسویه، انتشارات پیوسته، چاپ اول.

– خلیفه سلطان، افتخارالسادات.، 1377، بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی شهر اصفهان، پایان نامه یکارشناس یارشد مدیریت آموزشی، دانشگاهاصفهان.

– دبلیو، د.، 1385، فشار روان شناشی از کار کارمندان، تهران: فصلنامه ی تازه های مدیریت
شماره ی15

–  دموری.،1373، عوامل تعدیل کننده ی رابطه ی میان فشارهای شغلی با رضایت شغلی در مدیران وزارت راه و ترابری .

– رابینز، استیفن، پ ترجمه: اعرابی،س،م و پارسائیان،ع.، 1380 ، ، رفتارسازمانی، تهران پژوهش های فرهنگی

– رابینز،استیفن،پ.، ترجمه: اعرابی،س،م و پارسائیان،ع، 1374، مدیریت رفتارسازمانی،تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

– راندال آر ،ر ، آلتمایر، ا. ا.، ترجمه: خواجه پور،غ.، 1994، استرس شغلی، ، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول 1377

– رحمانیان، ل.، 1381، بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت مشارکتی و ضابطه مداربا رضایت شغلی دبیران متوسطه ی منطقه ی زرقان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه مرکز آموزش مدیریت دولتی.

– رحیمی، ش.، 1379، فرسودگی مدیران و چگونگی آن، ماهنامه ی تدبیر، ش 109، صفحات 89-83

– رفیعی، ع.، 1382، بررسی رابطه ی مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و خلاقیت معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 88-87 ، پایان نامه ی ارشد مدیریت آموزشی.

– رئیس زاده، س. و باقرپور، م.، 1385، بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره ی مخابرات بهبهان، پایان نامه ی کارشناسی دانشگاه آزاد سلامی بهبهان.

– زارع، م.، 1382، مقایسه ی رابطه ی حمایت اجتماعی و سخت رویی با فرسودگی شغلی رانندگان اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسیرانی و رانندگان شرکت تاکسیرانی شهر تهران ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه ی طباطبایی تهران.

– زارعی، ف.، 1379،  بررسی نشانگان فرسودگی شغلی مشاوران مدارس شهر قزوین ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، تهران مرکز مدیریت آموزشی .

– زكي، محمدعلي،(1379)‌”بررسي نقش عوامل اجتماعي موثر بر انگيزش و رضايت شغلي معلمان”، فصلنامه مصباح، پژوهشكده علوم انساني دانشگاه امام حسين «ع»، سال نهم،شماره33، بهار.

– ساعتچی، م.، 1370، روانشناسی درکار سازمان و مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران، تهران: انتشارات ویرایش.

– ساعتچی، م.، 1372، روانشناسی بهره وری. تهران: انتشارات ویرایش.

– ساعتچی، م.، 1384، روانشناسی بهره وری، ویرایش دوم، تهران: نشر ویرایش.

– ساعتچی، م.، 1386، روانشناسی بهره وری، تهران، مؤسسه ی نشر ویرایش ص 214و215.

– سلیمان نژاد، ح.، 1380، بررسی رابطه ی بین استرس حرفه ای و رضایت شغلی در کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام.

– شفیع آبادی، ع.، 1372، راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات رشد، تهران ص 123.

– شفیع آبادی، ع.، 1376، راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای،تهران: انتشارات رشد، ص 3.

– طوسی،م،1374، فشار در سازمانها، مجله مدیریت دولتی،شماره6

– صادقی، ا.، 1382، بررسی میزان فرسودگی شغلی و رابطه ی آن با سلامت عمومی در کارکنان بهداشتی درمانی مرکز روانپزشکی رازی، پایان نامه ی کارشناس ارشد دانشگاه علامه ی طباطبایی تهران.

– عابدی، م.ر.، 1381، بررسی و مقایسه ی اثربخشی روشهای مشاوره ی شغلی به سبک نظریه ی یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی رفتاری شادمانی بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان رساله ی دکترا، دانشگاه علامه ی طباطبایی.

– عطار، ح.، 1374، بررسی ارتباط بین استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.

– عطار، ح.، 1374، بررسی رابطه ی استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی.

– علوی، ا.، 1374، فشارهای عصبی و روانی (استرس)، تهران:مرکز مدیریت دولتی، فصلنامه ی مدیریت دولتی شماره ی20.

– غروری، س.،1381، فرسودگی شغلی. نشریه ی زنان شماره 40. فرسودگی شغلی معلمان و مکانیسم های مقابله، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

– فروتن، ن.، 1379، ص 37 رضایت شغلی مدیران منبع روزنامه ی همشهری، سال پاتردهم شماره ی4274 ، صفحه ی23 .

– فیاض بخش، ا.، 1388، علائم فرسودگی شغلی مدرس، دانشگاه تهران.

– قاسمی نژاد، ا، سیادت، ع، نوری، ا.، 1382، تعیین رابطه ی جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران شهرکرد، مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،
دوره ی سوم، سال دوازدهم، شماره ی1، ص 64-45.

– قاسمی نژاد، ا، سیادت، ع، نوری، ا.، 1384، تعیین رابطه ی جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران شهرکرد، مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی سوم ، سال دوازدهم،شماره ی 1، ص 64-45

– قاسمی، ع.، 1384، رضایت شغلی و رضایت سازمانی، نشریه ی بازار کار، ش 247 ص 1

– قدیمی مقدم، ملک محمد و حسینی طباطبایی.،1385، مجله ی پژوهش های روانشناختی دوره ی9 ، شماره‌ی 1و 2، شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمان و کارکنان سازمان آ .پ و رابطه ی  آن با جنسیت، مدرک تحصیلی ، مقطع شغلی و موقعیت جغرافیایی.

–  قیصری، ص، محمدی، ح ،1377.، بررسی رابطه یبین ویژگی های شخصی و خشنودی شغلی مربیان تربیتی شهرستان بهبهان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

– کشانی، ع.، 1377، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش‌پذیر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی روانشناسی و علوم. تربیتی دانشگاه تهران، (1377) ص 121.

– گملچ، والترچ و همکاران،1375، استرس در راه موفقیت، مترجم مهرداد فیروزبخت و همکار، انتشارات ابجد، چاپ اول، زمستان.

– مجدیان، م.، 1388، روزنامه ی پیمان، فرسودگی شغلی کارکنان در سازمان.

– محمدی، ص.، 1386، افزایش رضایت شغلی، روزنامه ی همشهری، سال پانزدهم، شماره ی274، صفحه‌ی23

– مرزآبادی، آ، اسفندیار،س.، 1383، بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و رضایتمندی شغلی کارکنان سپاه، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

– مدرسی راد، م.، 1382، بررسی رابطه ی تعهد سازمانی کارکنان آ.پ نواحی چهارگانه ی شیرازبا استرس آنان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

 

منابع انگلیسی

– ablard/k., 2003, implicit the ories of intelligence and self : perceptions of academically talented adolescence.

– baron, ra, green berg, g., 1990, Behavior in or ganization – allyn and bacon. Third edition.

-bern/ e., 2001,  games people play. The psychology of human relation ship/ gover press/ inc. New york.

-cameror/ j.pierce/ w.d., 2005, reinforcement/ reward/ and intrinsic motivation: a menta – analysis.review of educational research.

– evans, haxly, gately, webber, mears, pajak, medind, Kendal, katona ., 2006.

– Farber, barry. A., 1983, Stress and burnout in the human service professions. Newyork: pergamon press.

– freadenberger, jj., 1975, the staff burnont syndrome in alternative institutions. Psychiatry, theory, research and practice.Vol12, no.1.

-friedman, j.a., 1995, school principal burnout the concept and its components. Journal of organizational behavior .vol.16.

چکیده

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی ازدیدگاه مدیران سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبوده است. روش پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی بوده و جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران زن سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیراز را دربرمی گیرد. تعدادآنها 135 نفر می باشد. وبه دلیل تعدادکم جامعۀ آماری همین مقداربه عنوان نمونۀ آماری درنظرگرفته شد.دراین پژوهش ازسه پرسشنامۀ رضایت شغلیJDI (اسمیت،کندال،هالین، گریکسون(1987-1969)وفرسودگی شغلی مسلش(1991)واسترس شغلی نورعلی مشتاقی فر درسال(1377)استفاده گردیدتجزیه و تحلیل داده هادر 2 سطح آمارتوصیفی وآماراستنباطی صورت گرفت.که درسطح آمارتوصیفی شاخصهای آماری انحراف معیار،ودرسطح استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده و نتایج زیرحاصل گردید:

-بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی وهمچنین بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداروجود  ندارد.

– بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.

– بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد و هیچ کدام از ابعاد رضایت شغلی قدرت پیش بینی استرس شغلی راندارند.

– ازبین ابعاد فرسودگی شغلی، بعُدخستگی عاطفی بااسترس شغلی رابطۀ معکوس ومعناداروجود دارد.

– بین ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه ها : رضایت شغلی – فرسودگی شغلی – استرس شغلی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

دردنیای پرشتاب امروز هر کس خواهان داشتن شغلی است.و در واقع یکی ازعوامل احساس امنیت و اعتماد به نفس، داشتن شغل وفعالیت اجتماعی است (غروری،1381).

رضایت شغلی از مهمترین نتایج یک انتخاب صحیح  و مناسب در گزینش حرفه است. که تطابق باکار، امکان خلاقیت، روابط رضایت بخش با همکاران وافزایش عزت نفس[1] را فراهم می آورد. برعکس ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری از کار می­گردد.

هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین  عارضه­های مهم که رابطه­ای متقابل با نگرش منفی دارد فرسودگی شغلی می باشد(حیدری،1379).

کاریک منبع بسیارمهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که درعین حال می تواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روحی منجرشود. محیط کارازمحرکهای فیزیکی، روانی واجتماعی تشکیل شده است که هرکدام از این عوارض می تواند عامل ایجاد تنیدگی[2] به حساب آیند، فشارناشی ازانجام کاریکی از رایج ترین علل تنیدگی می باشد. افراد مقدار زیادی از وقت خود را صرف کارشان می کنند و چنانچه احساس اضطراب وعدم توانایی سازگاری با آن یا نارضایتی ازآن بنماینداین امر به تنیدگی آنها خواهدافزود (غروری،1381).

برخی از مشاغل باتنیدگی های زیادی همراه هستند و این امرمعلول ماهیت آن کار، نوع و وظایف ومسئولیتهای اینگونه شغلهاست.تنشهای ناشی ازشغل باعث بروز نارضایتی فرد شاغل می شود واین به نوبۀ خود باعث تأثیرات منفی بسزایی درسایر زمینه های زندگی اعم ازاجتماعی وفردی وخانوادگی می شود.در دهه های اخیر توجه به تنیدگی شغلی و مطالعۀ آن گسترش روز افزونی یافته است. ازجمله دلایل آن تأثیرتنیدگی شغلی در بروزبیماریهای روان تنی (مانندفشارخون،مشکلات گوارشی) و همچنین شیوع تنیدگی شغلی درسطح وسیع درجامعه است بطوری که سازمان جهانی بهداشت درسال  1978 اعلام کرده است یک دوم جمعیت کارمندی ازشغل خودناراضی هستند و 9 درصد آنها معتقدندکه شغلشان درجهت اهداف زندگی آنهانیست و 75درصد کسانی که به دنبال کمکهای روانپزشکی هستندبه دلیل عدم رضایت وتوانایی شغلی می باشند(افتخاری هریس،1380).

فرسودگی شغلی، کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا است ونشانگانی است مرکب ازخستگی جسمی وعاطفی[3] که منجربه ایجاد خودپنداری منفی[4] درفرد،نگرش منفی نسبت به شغل وفقدان احساس ارتباط بامراجعان به هنگام انجام وظیفه می باشد.این نشانگان ممکن است فردرابسوی انواع بیماریهای روانی وجسمانی سوق دهدوفردرابه بالاترین مرحلۀ فرسودگی روانی وعاطفی برساند(افتخاری هریس،1380).

امروزه فشار روانی ناشی از کار و زندگی کاری  در میان عامۀ مردم و سایر کسانی که مسئولیت  بیشتری  به عهده دارند رایج بوده و در رأس امور قرار دارد. در مورد فشار روانی ناشی از کارعوامل زیادی چون خط مشی سازمانی، شیوۀ نگرش مدیریت ، عدم وضوح نقشها و تعارض آن و نظایرآن از، عوامل اصلی این پدیده بشمار می آیند. براساس پژوهشهای انجام شده، کار هرفردیکی از منابع تنیدگی وی نیزمی باشدحالات روانی فردهنگام کارکردن طیف وسیعی داردکه ممکن است ازنارضایتی شروع شود و تا غم وافسردگی[5] پیش رود و یا برعکس بارضایت شغلی وشکوفایی استعداددرحین کارهمراه باشد (توسلی،1382).

بنابراین افزایش اثربخشی وکارایی درسازمانها نیازمند تأمین شرایط متعددی است که مهمترین آن معطوف به عامل انسانی است. نیروی انسانی انگیخته شده برای اجرای وظایف، مؤثرترین عامل درمحقق ساختن اهداف سازمانی است که این مهم بدون شک ریشه درخشنودی ورضایتمندی شغلی کارکنان دارد (رابینز[6] ،به نقل ازپارسائیان، اعرابی،1374).

باپیچیده ترشدن روزافزون جوامع امروزی بطورحتم رسالت سازمانها درجهت برآوردن انتظارات افرادجامعه،حساستروبااهمیت ترمی شود و آنچه امروزه در سازمانها از اهمیت  خاصی برخوردار است  نقش اساسی انسانها به عنوان گردانندۀ اصلی  سازمانها می باشدکه برای تحقق اهداف خودبه دراختیارداشتن نیروی انسانی کارآمد،متعهد و برخوردارازفکرسالم نیازمنداست (هنرمند،1378).

کوپروساترلند[7] دربازنگری که روی مطالعات انجام شده کرده اند، اظهارداشتندکه یکی ازمتداول ترین نشانهای جسمی استرس شغلی،بیماریهای قلبی- عروقی است آنها عنوان کرده اندکه مطالعات بسیاری نشان داده اندکه شرایط کاری پراسترس بابیماریهای قلبی وعروقی ارتباط دارد (رابینز، به نقل ازپارسائیان،اعرابی،1374).

 

زیانهای ناشی ازاسترس شغلی درواقع بی سروصداترین زیانهای مربوط به زندگی بشراست.کودکان بسیاری ازاثرات استرس شغلی والدین خودرنج می برندوخانواده های زیادی احتمالاًبه همین علت متلاشی می شوند(عطار،1373).

همچنین تحقیقات زیادی درارتباط باخشنودی ورضایت ازکاردرادبیات روانشناسی وجودداردویک قسمت ازفعالیتهای روانشناسان درسازمانها،یاری رسانی به مدیریت سازمانها برای ایجادرضایت شغلی بیشترکارکنان است.حتی برخی ازمتخصصان معتقدندکه خشنودی شغلی یک پیش بینی مهم برای طول عمراست وکارکنانی که ازشغل خودخشنودندعمرطولانی ترازآنهایی دارندکه ازشغل خودرضایت ندارند(عطار،1373).

پس ازمشاوره های فراوان بااساتیدوصاحبنظران دراین زمینه ونیزعلایق ومشاهدات شخصی که دراین زمینه وجودداشت ونیزضرورتی که احساس می شددراین زمینه کارهای تحقیقاتی انجام گیردبه این نتیجه دست یافته شدکه پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطۀ رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی مدیران مقاطع(ابتدایی،راهنمایی،متوسطه) مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبپردازیم. امیداست که نتایج پژوهش انجام گرفته مفیدواقع گردد.شایدکه بتوانیم بابکارگیری راهکارهای عملی درجهت افزایش قدرت تحمل وفشارپذیری فردی وسازمانی خودگام برداشته وازاین بابت درراستای سالم سازی محیط وارتقای بهداشت روانی مدیران درسازمان ومدارس حرکت کرده تا انرژی هایی که ناخواسته صرف تنشهای سازمانی می گردددرجهت ارتقای کمیت وکیفیت وتحقق مسئولیتهای اجتماعی سازمان بکارگرفته شود. و در نهایت نتایج آن منجربه افزایش رضایت شغلی وکاهش فرسودگی شغلی واسترس شغلی مدیران درمدارس شود.

1-2- بیان مسئله

در عصرما تقریباً همۀ اموروکارهای جامعه بوسیلۀ سازمانها صورت می گیردوگردش کارسازمانها به فعالیت فردی وهمکاری گروهی مردم وابسته است ومردم ازطریق سازمانها کارها رامؤثرترانجام می­دهندوچگونگی عملکردآنهاکیفیت فعالیتهای سازمان ودرنتیجه چگونگی انجام اموروکارهای جامعه راتحت تأثیرقرارمی دهد. سازمان آموزش و پرورش به عنوان یکی از این سازمانها بارشدوگسترش خودویژگی بارزعصرمااست و پیامداین رشدروزافزون تبدیل نظام آموزشی به سازمانی عظیم وفراگیراست،گردش کارچنین سازمانی، بی تردیددرگروهدفگذاری وبرنامه ریزی سنجیده وسازماندهی هوشمندانه است (نیکنامی،1375).

از جمله عواملی که موجب احساس خشنودی و رسیدن به اهداف درمدارس می شود ، رضایت شغلی می باشد. مدیری که خوشحال است، مدیری است که کارانجام می دهد واز طریق  شغلش ارضاء می­شود.رضایت شغلی ازآن جهت اهمیت داردکه بیشترافرادتقریباً نیمی ازساعات بیداری خودرادرمحیط کارمی گذرانند.رضایت شغلی نتیجۀادراک کارکنان است که محتوا وزمینۀ شغل،آن چیزی راکه برای یک کارارزشمنداست،فراهم می کند.ویک حالت احساس مثبت ومطبوع است (قاسمی،1384).

درمدیریت منابع انسانی پدیدۀ رضایت شغلی یکی ازشاخصهای کیفیت زندگی می باشد.شکی نیست مردمی که ازکارخودرضایت خاطردارنددر پایان روزاحساس می کنندکه به توفیقی نائل آمده اند. و هر چه سازگاری بین مدیران و اهداف  سازمان بیشتر باشد،انگیزش و عملکرد و رضایت شغلی مدیران نیز افزایش می یابد(شفیع آبادی،1372).

رضایت شغلی یکی ازعوامل مهم درموقعیت شغلی است که باعث افزایش کارایی ونیزاحساس رضایت فردی می گردد. همچنین اینکه رضایت شغلی که مفهومی پیچیده وچندبعدی است،باعوامل جسمانی،روانی،اجتماعی گوناگون ارتباط دارد(پورصفر،1378).

درجهان امروزتوانمندی وبهره وری هرسازمانی درگرو،استفادۀ بهینه ازامکانات،منابع ونیروی انسانی است.دراین راستا هرچه نیروی کارشایسته تروکارآمدترباشد،پیشرفت وتوفیق آن سازمان درعرصه های گوناگون بیشترخواهدبود.بدون شک دریک سازمان کارآمدبودن، درصورتی امکانپذیراست که بتوان کاریافعالیت مشخصی راباکیفیت برتر،سرعت بیشتروکوششی کمترانجام داد، سرعت ومهارت ازعوامل تشکیل دهندۀ کارآمدی هرفردبه عوامل گوناگونی مانند:استعداد،هوش،انگیزش، کیفیت ماشین وابزارکارمورداستفاده،آموزش وتخصص موردنیاز،شرایط محیط کار،ملاحظات خستگی زدایی و…بستگی دارد.پدیدۀ مهمی که درصورت وقوع بطور جدی عوامل یادشده راتحت تأثیرقرارداده وموجب افت آنها خواهدشد،نشانگان(سندرم)فرسودگی شغلی است (مجدیان،1388).

استرس شغلی درسازمانها یکی ازمشکلات روزجهانی است که باآغازانقلاب صنعتی ورواج تولیدانبوه وشکل گیری نهادهای دولتی وسازمانهای گسترده موردنظرصاحبنظران مدیریت وروانشناسی قرارگرفت ومباحثی همچون سلامتی،ارزشهای انسانی،ایمنی،آرامش،اضطراب،ناکامی،سرخوردگی،بحران روحی،فلات شغلی،سکون حرفه ای واحساس عدم موفقیت وامثال آن طرح گردید (خنیفر،1388).

نگهداری نظام سازمانی یکی ازمهمترین وظایف ومسئولیتهای مدیرمحسوب می شود بنابراین یک مدیرسازمان درواقع مسئول میزان ونوع تعهدکارکنان نسبت به ارزشهای رسمی است.بنابراین مدیریت سازمان باید عوامل مؤثربررضایت شغلی سازمانی راشناسایی کندوبا رفع عوامل منفی وتقویت عوامل مثبت تأثیرگذاربرآن،باعث بالارفتن میزان رضایت شغلی درسازمان شود.ازجمله عواملی که تأثیرات منفی بررضایت شغلی سازمانی می گذارندوباعث کاهش آن می شوند، استرس شغلی وفرسودگی شغلی درفرد است. انسانهای سازمانی درعصر حاضر دائم با عوامل درون و برون  سازمانی که موجب استرس  و فرسودگی شغلی می شوند، روبرو هستند   که  به  روح  و  جسم  آنها آسیب  می رساندوباعث پایین آمدن میزان تحمل روحی وجسمی آنها شده وبرعملکردآنها تأثیرمنفی می گذارد(مدرسی راد،1382).

پژوهشهای انجام شده نیزنشان دهندۀ تأثیرمنفی استرس شغلی وفرسودگی شغلی بررضایت شغلی می باشد (رئیس زاده وباقرپور،1385).

رئیس زاده وباقرپور،(1385)وانوری،(1386) درتحقیقات خودبه ترتیب بین متغیرهای فرسودگی شغلی واسترس شغلی بارضایت شغلی کارکنان رابطۀ معنی دارمنفی پیداکردند به این معنی که هرچه میزان استرس شغلی وفرسودگی شغلی مدیران بالارود رضایت شغلی آنها پایین ترمی آید.

درسالهای اخیر،روانشناسان نسبت به مطالعه وتحقیق درباب پدیده ای بنام فرسودگی شغلی علاقه مند شده وپژوهشهای متعددی رادراین زمینه انجام داده اند.فرسودگی حرفه ای درحقیقت آن نوع ازفرسودگی است،که بافشارهای روانی یاتنشهای مربوط به شغل ومحیط کارتوأم گشته است.این اختلال درمیان انواع مشاغل مددرسان ویاری دهنده نظیرمدیران،معلمان،مشاوران،پرستاران، وپلیس و…مشاهده شده وبا محرکهای تنش زایی مانندداشتن مراجعان بیش ازحددریک زمان،نداشتن وقت کافی وفقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است.تاپایان عمرشغلی خودهرروزباهمان ساعت،همان جا وهمان کارتکراری است که کارکنان راازنظرروحی خسته وآزرده می کندوموجب بی رغبتی آنها به شغل می شود (توسلی،1382).

به اعتقاد شافلی[8]، مازلاک ومارک[9]،1994، نشانگان روانشناختی فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی[10]، مسخ شخصیت[11]، وکاهش کفایت شخصی[12]است.آنان براین باورندکه فرسودگی شغلی می تواند باعث افت کیفیت ارائۀ خدمات عاملی برای دست کشیدن ازشغل،غیبت ازکار، یاروحیۀ ضعیف باشد. نشانگان فرسودگی شغلی، یک اختلال روانی  نیست  ولی  طی زمان، به آهستگی  گسترش  می یابد و می تواندبه یک ناتوانی روانی تبدیل شود(قدیمی مقدم وطباطبایی،1385).

فرسودگی کاری اساساً ناشی ازتنیدگی شغلی است.فشارهای عصبی وروانی که به اصطلاح تنیدگی نامیده می شونددرزندگی روزانۀ ما به وفورمشاهده می شوند.بطورکلی تعاریف متعددی ازتنیدگی به عمل آمده است.برای مثال وقتی فرددرشرایط واوضاع واحوالی قرارگیردکه تحت فشارواقع شود،یااحساس ناراحت کننده ای به او دست دهد،عصبی باشد،احساس ناکامی وتنش به اودست دهد یا در تعارض و بلاتکلیفی باشد، می گوییم تحت فشار روانی است(ساعتچی،1376).

رضایت شغلی حدی ازاحساسات ونگرشهای مثبتی است که افرادنسبت به شغل خوددارند(هومن،1381،به نقل ازگتی[13]1998)،رضایت شغلی را اینگونه بیان می دارد:رضایت شغلی کنشی است ازهماهنگی میان نیازها وارزشهای حرفه ای فرد،رضایت شغلی تقویت کنندۀ نظام کاری وحرفه ای است(هومن،1381).

حال محقق بااین مسئله روبرواست که بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بااسترس شغلی مدیران رابطۀ معناداروجوددارد.به دلیل کمبودچنین تحقیقات مؤثری درنظام آموزش وپرورش ایران و به دلیل عدم توانایی دربهره گیری از تحقیقات خارجی،و به خاطرتفاوتهای اقتصادی واجتماعی و فرهنگی تحقیق حاضر به بررسی رابطۀ رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بااسترس شغلی مدیران می پردازیم.

 [1] – self steem

[2] – stress

[3] – mental weariness

[4] – negative self-conceited

[5] – depression

[6] – Rabinz

3- Coopey, cl, suther land

 [8] – Shaufeli

[9] – March

[10] – emotional exhaustion

[11] – depersona lization

5- unsucces fulness

[13] – Getti

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122