پايان نامه بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصول و ريسک اعتباري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصول و ريسک اعتباري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصول و ريسک اعتباري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 فصل اول: كليات تحقیق    1
مقدمه    2
1-1- تشریح و بيان مساله    2
1-2- ضرورت انجام تحقیق    6
1-3- اهداف تحقیق    6
1-3-1- اهداف علمی تحقیق     6
1-3-2- اهداف کاربردی تحقیق    7
1-4- تبیین فرضیه های تحقیق    7
1-5- قلمرو تحقیق    7
1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق    7
1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق     8
1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق     8
1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق    8
1-7- ساختار کلی تحقیق    8
فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه تحقیق    10
مقدمه    11
2-1- مفاهیم و تعاریف ریسک    11
2-2-عوامل ریسک    14
2-3-دسته بندی ریسک    15
2-4-انواع ریسک    16
2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک    16
2-4-2-ریسک سیستماتیک    17
2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت     18
2-4-4-ریسک تجاری    18
2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری    19
2-4-5-ریسک مالی    19
2-4-6-ریسک ورشکستگی    20
2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام    20
2-4-8-ریسک اعتباری    21
2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری    22
2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری    22
2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری    23
2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک    26
2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک    28
2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری    30
2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری    30
2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری    30
2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری     32
2-4-8-10-متدولوژی اجرایی    34
2-4-8-11-اعتبار سنجی    34
2-4-8-12-مدیریت سبد وام    35
2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک    35
2-5- رقابت در بازار    35
2-6- ابعاد مدیریت بازار    36
2-6-1-بازارگرایی    36
2-6-2 بازار شناسی    36
2-6-3-بازاریابی    37
2-6-4-بازار سازی    37
2-6-5-بازارگردی    38
2-6-6-بازار سنجی    38
2-6-7-بازار داری    39
2-6-8- بازار گرمی    39
2-6-9-بازارگردانی    39
2-6-10-روش های رقابتی    40
2-7-پیشینه تحقیق    42
2-7-1-تحقیقات خارجی    42
2-7-2-تحقیقات داخلی    44
2-8-خلاصه فصل    48
فصل سوم: روش شناسي تحقیق    49
مقدمه    50
3-1- روش تحقیق    50
3-2- جامعه و نمونه آماري تحقیق     51
3-3-روش نمونه‌گيري    51
3-4- فرضیه های تحقیق    52
3-5-بیان فرضیه های آماری    52
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق    53
3-7- قلمرو تحقیق    53
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق    53
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق    53
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق    53
3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    54
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها    54
3-9-1- متغیروابسته    55
3-9-2-متغیر های مستقل    55
3-9-3-متغیرهای کنترلي    57
3-10- تابع آماره     58
3-10-1- آمار توصیفی    58
3-10-2- آمار استباطي    58
3-10-2-1- آزمونk-s نرماليته داده ها    58
3-10-2-2- آزمون ضریب همبستگی    58
3-10-2-3-آزمون ريشه واحد (مانايي)    59
3-10-2-4- آزمون رگرسیون لجستیک    59
3-11-خلاصه فصل    60
فصل چهارم: تحليل یافته‌ها    62
مقدمه    63
4-1- آمارتوصيفی داده ها    63
4-2- آزمون نرمال بودن داده ها    65
4-3- همبستگی بین متغیرها    66
4-4- آزمون ریشه واحد (مانایی)متغیرهای پژوهش    68
4-4-1- نتایج آزمون هاي فرضیه اول    69
4-4-1-1-نتایج آزمون فرعی اول    70
4-4-1-2- نتایج آزمون فرعی دوم    71
4-4-1-3- نتایج آزمون فرعی سوم    72
4-4-1-4- نتایج آزمون فرعی چهارم     73
4-4-1- 5-نتایج آزمون فرعی پنجم    74
4-5- خلاصه نتایج پژوهش     76
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات    77
مقدمه    78
5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها    79
5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول    79
5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول    79
5-1-1-2-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم    79
5-1-1-3-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم    79
5-1-1-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم    80
5-1-1-5-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم     81
5-2-بحث ونتیجه گیری کلی    81
5-3-نتایج جانبی حاصل از تحقیق      81
5-4-پیشنهادات تحقیق    82
5-4-1-پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق    82
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده    83
5-5-محدودیت ها و موانع تحقیق    83
5-6- خلاصه فصل    83
فهرست منابع    84
منابع فارسی:        84
منابع لاتين:        86
پیوستها         89

منابع فارسی:

1-ابرهیمی کردلر، علی و مهران اعرابی.(1390).”بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”. تحقیقات حسابداری و حسابرسی.شماره دوزادهم

-2امید پور حیدری ،عباس غفار لو (1390)بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

3- برهانی، حمید.(1389).” بررسی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق و راهکارهای کاهش آن” تهران. بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی

4- تهرانی،رضا. و شمس، مير فيض فلاح. (1384). “طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور”. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. دوره بيست و دوم، شماره دوم، تابستان. پياپي 43.ص211-191

5- کرباسی یزدی، حسین.نعامی، عبدالله.سادات میر آقایی جعفری،مهتاب.(1389).«ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران».پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار.سال اول.شماره1

6- تکتم محتشمی و حبیب اله سلامی (1386)،”عوامل متمايز كننده مشتريان حقوقيكم ريسك از مشتريان ريسكي بانك : مطالعه موردي بانك كشاورزي”، ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

7- جمشيدي، سعيد(1383)،شيوه هاي اعتبارسنجي. مشتريان; پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

8-خوش سيما رضا، شهيکی تاش محمدنبی(1391). تاثير ريسک های اعتباری، عملياتی و نقدينگی بر کارايی نظام بانکی ايران. فصلنامه برنامه و بودجه; 17. 95-69. (4)

9-دهمرده، نظر و همکاران(1391)، “اعتبارسنجي مشتريان بانك با استفاده از رويكرد امتيازدهي اعتباري:مطالعه موردي شعب بانك سپه در زاهدان  ” پژوهشهاي مديريت عمومي ،سال پنجم ، شماره هجدهم، زمستان 1391،- صفحه 152-135

10-رشیدیان،ساناز (1390)،  مقاله ” طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی :بانک کارآفرین)  “پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشکده علوم انسانی –گروه مدیریت

11-صفری،سعید و همکاران (1390). مقاله  “مديريت ريسك اعتباري مشتريان حقوقي در بانك هاي تجاري با رويكرد تحليل پوششي داد ه ها (رتبه بندي اعتباري) ، پژوهش هاي مديريت در ايران،دوره 14 ، شماره 4، زمستان 1389

12-عبده تبریزی، حسین. شریفیان، روح الله.(1386).«بررسي اثر ريسك نامطلوب بر عملكرد تعديل شده بر اساس ريسك، در شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول.شماره1.صص70-35.

13-فلاح شمسی،میرفیض و تهرانی، رضا (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره 43.

14-موسوي سيدعليرضا,كشاورز حميده (1390)،”بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ويژه نامه پژوهشگر (مديريت) بهار 1390; ص19-36.

15-هندركسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائيان،1385، “تئوریهای حسابداری”، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.

16- نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی(1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی. سال دوم. شماره

17- نجارزاده، رضا، عبدالهی حقی، سولماز و علیرضا ناصری،1386، سنجش توان رقابتی محصولات مجتمع پتروشیمی تبریز در راستای الحاق به WTO. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43،35-61

18-هنر بخش، سمیرا. بیرجندی، حمید و مسعود بیرجندی،1391، بررسی اثر نسبی استراتژیتجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم

19-احمد زاده ،یونس(1390) بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در صورت های مالی میان دوره ای .دانشگاه واحدعلوم تحقیقات تهران

منابع لاتین:

Acharya, V.V., Naqvi, H., 2012. The seeds of a crisis: a theory of bank-liquidity and risk-taking over the business cycle. Journal of Financial Economics 106, 349–366.

Aguerrevere, F.L., 2009. Real options, product market competition, and asset returns. Journal of Finance 64 (2), 957–983.

Akdogu, E., Mackay, P., 2012. Product markets and corporate investment: Theory and evidence. Journal of Banking and Finance 36, 439–453.

Andrew Marshall, Leilei Tang, Alistair Milne, Variable reduction, sample selection bias and bank retail credit scoring, Journal of Empirical Finance 17(2010),501_512

Born Imbierowicz, Christian Rauch.(2014).” The relationship between liquidity risk and credit risk in banks.Journal of Banking & Finance Journal of Banking & Finance 40. 242–256

Carl Olsson, (2002), “Risk Management in Emerging Markets “, Pearson Education Limited.

چکیده

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی:رقابت در بازار محصول[1]، ریسک اعتباری[2]، اندازه بازار[3]

فصل اول:کليات تحقيق

 مقدمه

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد.

از طرفي ديگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ريسك خود را كاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقيق دست يابيم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

1-1- تشریح و بیان مساله

بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد[1]،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).

در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور بازپرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.

از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاری ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391). با توجه به مقالات مرتون[2](1974) و للاند[3](1994) بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکت عامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر و سرکار[4](2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند  که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر[5](2002) و اگورور[6](2009)  مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکت و تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودن  رقابت در بازار ابعاد متفاوتي دارد، از جمله مهمترين ابعاد قابليت جانشيني كالاها، حجم تقاضا، ميزان سرمايه گذاري لازم (شدت سرمايه گذاري)، نسبت تمركز صنعت و تعداد شركتهاي فعال در صنعت هستند. نخستين بعد قابليت جانشيني است .در صورت بالا بودن قابليت جانشيني كالاها گفته مي شود محصول داراي شباهتهاي زيادي با ديگر محصولات قابل جانشين است و اين محصولات مي توانند به جاي هم مصرف شوند و در اين صورت تعداد مصرف كنندگان و تعداد توليد كنندگان و حجم بازارها و در نتيجه شدت رقابت بيشتر خواهد بود (فلسان، 2009).

بعد دوم حجم تقاضاست اندازه بزرگتر بازار در نتيجه تقاضاي بيشتر ايجاد ميشود و در نتيجه تقاضاي بالا رقابت را نيز بيشتر ميكند، زيرا تا زماني كه بازار اشباع نشده، براي ورود رقباي جديد انگيزه لازم وجود دارد. سومين بعد موانع ورود است به علت اينكه منابع در اقتصاد محدود هستند، در صورتي كه براي ورود رقبا حجم بالاي سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت مورد نياز باشد، رقبا انگيزه چنداني براي ورود نخواهند داشت، زيرا هزينه فرصت سرمايه گذاري بالاست. بعد چهارم نسبت تمركز است در صورتي كه حجم عمده توليد و فروش (نسبت تمركز) در صنايعي محدود به يك يا چند بازيگر باشد، شدت رقابت در اين

| صنایع کمتر خواهد بودآخرين بعد تعداد شركتهاي فعال در هر يك از صنايع است در صورتي كه تعداد شركت ها بيشتر باشد، رقابت بين آنها نيز بيشتر خواهد بود (كارونا و پريرا، 2008).

چندین پژوهش در مورد گزینه های واقعی نشان داده اند که  رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد (گرنادیر ، 2002؛ اگورور 2009). اکدوگو و ماکای[7](2012) به لحاظ نظری و تجربی نشان دادند که حد بالا و پایین سرمایه گذاری زمانی می تواند منطقی باشد  که در یک محیط رقابتی استراتژیک شکل گیرد. پژوهش درمورد اثر رقابت روی مسائل دیگر شاخص های مالی شرکت ها نسبتا پراکنده است، اما اخیرا توجه بیشتری به این موضوع شده است. به عنوان مثال، مک کی و فیلیپس[8](2005) روی اهرم مالی شرکت تمرکز نمودند،گرولون و میکالی[9] (2007) سیاست پرداخت را  مورد بررسی قرار دارند، گیرود و مویلر (2008) به کاوش درمورد اداره امور شرکت ها پرداختند، و مورلک و نیکولو[10](2009) و فرسارد[11](2010) به بررسی وجه نقد شرکت ها پرداختند. والتا[12](2010)  به بررسی چگونگی شدت رقابت پرداخت که بر هزینه وام های بانکی تاثیر میگذارد  و شواهدی  را فراهم می کند که بطور عقلانی بانک ها به محاسبه ساختار صنعت و رقابت در زمانی میپردازند که قراردادهای مالی قیمت گذاری میشوند.

هوانگ و لی[13](2013) به بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری پرداختد .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار زیاد (کم) در یک صنعت دارای رابطه مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال – هیرشمن است. و اندازه نسبی شرکت در یک صنعت یک عامل مهم تعیین کننده از ریسک اعتباری است . همچنین آنها به طور کلی دریافتند که بین رقابت در بازار محصول و شاخص ریسک اعتباری رابطه منفی وجود دارد. زیرا شرکت هایی که دارای رقابت در بازار محصول بالایی هستند در نتیجه دارای ریسک ورشکستگی پایینی  می باشند بر همین اساس ریسک اعتباری در این شرکت ها کاهش می یابد.

در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود. بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین بررسی ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت(مویلر،2008). بر همین اساس با توجه با اینکه سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در صنعت بانکداری منعکس شده است و همچنین با توجه به اینکه افزایش ریسک اعتباری شرکت ها منجر به کاهش سهم درآمد در این صنعت گشته بنابراین پس از مطالعه تحقیقات مختلف دریافتیم که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری واحدهای اقتصادی، رقابت در بازار محصول می باشد. پس در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین رقابت

در بازار محصول و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-2- ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام اين پژوهش به قرار زير است:

رشد و توسعه هركشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آنها در مسيري صحيح است. در هر جامعه­اي، نهادهايي ميتوانند در جهت تحقق اين هدف گام برداشته و نقش موثري را در اين راه ايفا كنند. بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها، يكي از مهم­ترين عوامل موثر در اين فرآيند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترين و اصلي ترين مركز براي مبادلات سرمايه اي تلقي ميگردد. همچنین از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد و منابع مالی ایران در بخش بانکداری می باشد بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. بر همین اساس این تحقیق در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که آیا بین رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهداف تحقیق

در این تحقیق اهدافی با دیدگاه­های متفاوت بیان شده.

1-3-1- اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود:

1- تبيين رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبيين رابطه بين قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبيين رابطه بين اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبيين رابطه بين هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبيين رابطه بين شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبيين رابطه بين تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

1-3-2- اهدف کاربردی تحقیق

اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، حائز اهمیت است.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.

1-4- تبیین فرضیه های تحقیق

با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقيق، فرضيات اين تحقيق در قالب يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي به صورت زير ارائه مي شود:

1- بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-1- بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-2- بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-3- بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.

1-4- بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری رابطه معنی داروجود دارد.

1-5- بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت وریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.

[1]– Espinoza & Prasad

[2]– Merton

[3]– Leland

[4]– Mauer and Sarkar

[5]– Grenadier

[6]– Aguerrevere

[7]– Akdogu and Mackay

[8]– Mackay and Phillips

[9]– Grullon and Michaely

[10]– Morellec and Nikolov

[11]– Fresard

[12]– Valta

[13]– Huang and Lee

[1] Competition in the product market

[2] credit risk

[3] Market size

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122