پايان نامه بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني با توجه به نقش ميانجي مديريت دانش در اداره آموزش و پرورش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني با توجه به نقش ميانجي مديريت دانش در اداره آموزش و پرورش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني با توجه به نقش ميانجي مديريت دانش در اداره آموزش و پرورش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
1-1- عنوان تحقیق 4
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 9
1-5- قلمرو تحقیق 9
1-5-1- قلمرو مکانی تحقیق 9
1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق 10
1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق 10
1-6- تعاریف و مفاهیم واژه ها 10
1-6-1- تعاریف نظری واژه ها 10
1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها 12
1-7- انواع متغیر ها 12
1-7-1 متغیر مستقل 12
1-7-2- متغیر ملاک یا هدف 12
1-7-3- متغیر میانجی 13
خلاصه 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه 15
بخش اول: رهبری تحول آفرین 17
2-1- رهبری تحول آفرین چیست؟ 17
2-1-1- نظريه هاي رهبري 17
2-1-2- ابعاد رهبری تحول آفرین 21
2-1-2-1- نفوذ آرماني 21
2-1-2-2- رفتارهاي آرماني 21
2-1-2-3- ترغیب ذهنی 22
2-1-2-4- انگيزش الهام بخش 22
2-1-2-5- ملاحظه گری فردی 23
بخش دوم: تعهد سازمانی 25
2-2- تعریف تعهد سازمانی 25
2-2-1- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 26
2-2-2- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 27
2-2-2-1- الگوی چند بعدی 28
2-2-3- دو دیدگاه درمورد تعهد سازمانی 30
2-2-3-1- تعهد سازمانی در دنیای امروز 30
2-2-3-2- اهمیت تعهد سازمانی 31
2-2-4- تعهد عاطفی 32
2-2-4-1- تعهد مستمر 33
2-2-4-2- تعهد هنجاری 34
بخش سوم: مدیریت دانش 37
2-3- مدیریت دانش چیست؟ 37
2-3-1- داده ها، اطلاعات و دانش 39
2-3-2- دانش مستتر و آشکار 41
2-3-3- اصول مدیریت دانش 42
2-3-4- سیستم های مدیریت دانش 44
2-3-5- مدل هاي عمومي مديريت دانش 46
2-3-5-1- مدل بكوويتزوويليامز 46
2-3-5-2- مدل مدیریت دانش نیومن 48
2-3-5-3- مدل هيسيگ 50
2-3-5-4- مدل مك الروي 50
2-3-5-5-مدل بك من 51
2-3-5-6- مدل 7C 51
بخش چهارم: مروری بر پژوهشهای انجام شده 53
2-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین 53
2-4-1- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین 54
2-4-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی 55
2-4-3- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی 57
2-4-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش 58
2-4-5- پژوهش های انجام شده درخارج از کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش 59
بخش پنجم: بررسی چهار چوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق 61
2-5- چارچوب نظری تحقیق 61
2-5-1- مدل مفهومی تحقیق 63
2-5-2- فرضیات تحقیق 63
خلاصه فصل 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 66
3-1- روش تحقیق 66
3-2- فرایند تحقیق 67
3-3- جامعه آماری 68
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 68
3-4-1- حجم نمونه 68
3-5- ابزار گرد آوری داده ها (اطلاعات) 68
3-6- روایی و پایایی ابزار جمع آوری 70
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 70
خلاصه 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 73
4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق 73
4-1-1- نمره مؤلفه های متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری تحول آفرین 73
4-2- آزمون کلموگروف – اسمیرنف 74
4-3- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیر های تحقیق 74
4-3-1- آزمونt تک نمونه ای برای متغیر های تحقیق 75
4-4- روش الگویابی معادلات ساختاری در دو مرحله به آزمون الگو می پردازد: 76
4-4-1- الگوی اندازه گیری 76
4-4-1-1- سنجش بارعاملی 76
4-4-1-2- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 78
4-4-1-3- روایی همگرا 78
4-4-1-4- روایی واگرا 80
4-4-2- برازش مدل ساختاری 80
4-4-2-1- ضرایب معناداری Z 80
4-4-2-2- معیارR2 یا R Squares 82
4-4-2-3- معیار اندازه تاثیر(f2) 84
4-4-2-4- معیار Q2(Stone-Geisser Criterion) 84
4-5- فرضیه های پژوهش 84
4-5-1- بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها 85
4-5-2- مدل نهایی تحقیق 85
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد
مقدمه 87
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق 87
5-2- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 88
5-3- بحث و نتیجه گیری 88
5-4- محدودیت ها 89
5-5- پیشنهادها 89
5-5-1- پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق 89
5-5-2- پیشنهادهایی برای محققین آتی 90
خلاصه 91
پیوست ها 92

منابع فارسی

ابراهيم افشار زنجانی، سودابه نوذری، (1383). مديريت دانش و چون و چرايی درباره آن. فصلنامه کتاب، (15)، ص 64.

ابطحي، سيد حسين و صلواتي، عادل،(1385). مديريت دانش در سازمان، تهران: پيوند نو.

ابطحی، ح (1386) تصمیم گیری بر مبنای اخلاقیات، مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران.

ابویی مهریزی، م، 1389، بررسی رابطه بین نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رفسنجان.

اچ. داونپورت، تامس و پروساك، لارنس (1998)، مديريت دانش. مترجم دكتر حسين رحمان سرشت. تهران. ناشر شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو، واحد آموزش.

اسماعیلی، ک، (1380)، تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره112، ص 25-17، تهران.

اکبرپور شیرازي، م. دره کاظمی صفت، (1386). مطالعه تطبیقی مدل هاي سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران: مؤسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

امیرکبیری، علیرضا، خدایاری، ابراهیم، نظری، فرزاد، و مرادی، محمد، (1385)، بررسی رابطه بین سبکهای هبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان، فرهنگ مدیریت 4-142.

آیتی گازار، م(1388)، مسایل جاری مدیریت، سایت پاپیروس.

برگرون، ب(1389) مبانی مدیریت دانش، محمد قهرمانی و سید محمد قربانی، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش.

پرهام، شهره (1389). تبيين چالشهاي پياده سازي مديريت دانش و معرفي يك مدل مناسب جهت پياده سازي در دانشگاه شهيد چمران اهواز پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز.

پروست، گیلبرت، استفان روب و کای رو مهاردت، (1385).مدیریت دانش، ترجمه علی حسینی خواه.تهران، سیطرون(نشر اصلی 2000).

تابلی، حمید؛ هدایت گر؛ مظفری، لیلا؛ مرتضوی، حمید؛ مهرابی فر، فاطمه (1390). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمانهای دولتی شهرستان نیریز. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره دوم.

تولایی، ر و باقری، م، (1391)، بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانها، دو ماهنامه علمی ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 31.

جاودانی، محمد (1390). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت،1(1)،158-143.

چوپانی حيدر، سيادت سيد علی، کاظم پور مريم، رحيمی رئوف، ملکی حسنوند مسلم، (1392). افزايش يادگيری در سازمان‌ها در پرتو نقش آفرينی رهبران تحول آفرين در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصيلی 1392-1391.  فصلنامه مدیریت سلامت. 16 (52) :37-50

حسن زاده، محمد (1388). بررسي عوامل زيرساختي مديريت دانش در دولت جمهوري اسلامي ايران. مجله دانشور رفتار 16. (25): 26-11.

حسینی، سید محسن، ضیاءالدینی، محمد (1392)، رهبری تحول آفرین و هویت سازمانی، مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.

حسینی، سید محسن، ضیاءالدینی، محمد (1393)، مدیریت دانش و تعهد سازمانی، مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی.

حسینی، م و مهدی زاده، ع، (1390)، بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملکرد سازمان جهاد مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد مازندران.

حسینیان، ش، مجیدی، ع و حبیبی، ص، (1386)، عوامل درون سازمانی موثر بر ارتقای تعهد سازمانی،کارکنان کلانتری های بزرگ تهران، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم.

خاکی، غ، (1384)، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ اول.

خراسانی، ح، (1391)، موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی، پایگاه مقالات علمی مدیریت : system.parsiblog.com

داونپورت، توماس،پروساك، لارنس، (1379)، مديريت دانش، ترجمه: حسين رحمان سرشت، نشر ساپكو، چاپ اول

دلگشایی، ش و توفیقی، ب، (1387)، رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، نشریه علمی پژوهشی افق دانش(دانشگاه علوم پزشکی گناباد)، زمستان، دوره 14، شماره 4.

رابینز، ا،. (1384). رفتار سازمانی، علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سیزدهم، تهران.

رابینز، ا،(1390)، رفتار سازمانی،ترجمه محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،تهران.

رابینز، استیفن پی، جاج، تیموتیای، (1390)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه محمد اعرابی، محمد تقی زاده مطلق، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی.

رابینز، استیفن؛ (1378)، رفتار سازمانی، علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ، چاپ سیزدهم، ص283.

رجایی، س، رحیمی، ح، (1387) بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت،سال هشتم، شماره 4، صص:59-76.

ریاحی،ح(1386) فناوری اطلاعات در مدیریت،چاپ 3،دانشگاه پیام نور،تهران.

زالی، محمد رضا(1377)، رهبری تحول آفرین، مجله دانشکده علوم انسانی، شماره52.

زماني، بي بي عشرت (1386). بررسي زيرساختهايي مديريت دانش در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضاي هيات علمي و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن. بازيابي شده در مهر، 10، 1389،

زمردیان، اصغر (1390)، مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگوهای نوین، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. رکنی نژاد، مهرداد (1386): نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی.

ساروخاني، باقر(1383). روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي، جلد اول. اصول و مباني (چاپ نهم). تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ساقرواني، سيما (1388): بررسي ارتباط بين هوش معنوي و تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

سرلک، محمدعلی ( 1386 ): مدیریت دانش، چاپ اول: انتشارات دانشگاه پیام نور.

سکاران، ا، (1388)، روش تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و شیرازی،انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی،چاپ اول.

سنجقی، ابراهیم(1380)، تحلیلی بر ماهیت و ابعاد رهبری تحول آفرین، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء شماره 37 و 38.

سیدجوادین، س، فراحی، م، طاهری عطار، غ، (1387)، شناخت نحوه تاثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و تعهد سازمانی، نشریه مدیریت.

شفیعی، نیک آبادی، م (1391)، چارچوبی برای فرایند مدیریت دانش در زنجیره تأمین، فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 11، 22-3.

صادقی فر، جعفر، (1386) ارزش­فردی و تعهد سازمانی، شیراز، نوید شیراز، چاپ اول، ص37.

طالبی، ك.، محمودي، ح. ر و رحیمی، م.، (1386). ارائه چارچوبی جهت پیاده سازي مدیریت دانش در کسب وکارهاي کوچک و متوسط. تهران:اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. سالن همایشهاي برج میلاد.

عدلي فريبا،(1386)، از مديريت دانش به توانمندسازي دانش آفريني، ماهنامه رهيافت، شماره47.

عريضي، حميدرضا، علي محمدي، سهراب و گل پرور، محسن (1386)، رابطه ميان تعهد سازماني و مؤلفه هاي آن با متغيرهاي سازماني پيشايند و پسايند مبتني بر تحليل مسير، مجله روانشناسي، 43. 323-302.

غفوری،فرزاد، گنجوی، فریده اشرف، دهقان، آیت الله، حسینی، سیده مهسا(1388). ارتباط بین رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی.مجله مدیریت ورزش، شماره2.

فتح اللهي، بنفشه، ابراهيم افشار زنجاني، دامون نوذري. (1388). امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان. مجموعه مقالات مديريت دانش و علوم اطلاعات: پيوندها و برهم كنشها به كوشش محمد حسن زاده و ديگران. تهران، نشر كتابدار.

فرهنگي، علي اکبر و حسين زاده، علي (1384): ديدگاه‌هاي نوين درباره تعهدسازماني، ماه‌نامه تدبير.

فرهنگي، علي اكبر و حسين زاده، علي، (1383)، ديدگاههاي نوين درباره تعهد سازماني، نشريه تدبير. 157

قهرمان، تبریزی، کوروش(1384). ارتباط بین سبک رهبری و فرهنگ سازمانی با خلاقیت اعضای هیات علمی در سراسر کشور. رساله دکتری. دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

کریم پور، طاهره(1388). ارتباط بین رهبری تحول آفرین با خلاقیت دبیران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء.

گانت. دی. بات، (1379)، مدیریت دانش در سازمان ها، بررسی تاثیر متقابل فناوری، فنون و انسان، علوم و اطلاع رسانی،دوره18، شماره1و2.

مدنی، ح و زاهدی، م، (1384)، تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت های پالایش گاز فجر و بیدبلند.

مشبکی، اصغر، محمد دوستار (١٣٨٦)، تبیین مدل تاثیر گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سبک های رهبری، مجله مدرس علوم انسانی، (نمایه علمی معتبر ISC).

مشبکی، اصغر، زارعی، عظیم، (1382)، مدیریت دانش با محوریت نوآوري، ماهنامه مدیریت و توسعه، شماره 160.

مظلومی پريسا، شاه طالبی بدری. (1389)، رابطۀ بين سبک رهبری تحولی مديران و سلامت سازمانی مدارس ابتدايی دخترانۀ شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی; 1 (25) :136-137 .

مقصودی، س، (1390)، تعهد سازمانی، ماهنامه صنعت خودرو،

ملکی محمرضا، جعفری حسن، صفری حسین، خدایاری، زرنق رحیم. (1390)، رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکزآموزشی شهید هاشمی نژاد.مدیریت اطلاعات سلامت: 8(8):1024 -1017.

مورهد و گریفین،(1385)، رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ سوم، انتشارات مروارید، تهران.

موسوی، عباس، (1384)، مدیریت دانش، مجله اصلاح و تربیت، شماره 42.

موغلی، علیرضا(1383)، رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن mlg. فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره43-44

میرحسینی، س، (1386)، بررسی رابطه بین میزان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه آزاد واحد کرمان.

نادری، ع، سیف نراقی، م، (1386)، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات ارسبان، ص 40-31.

نصیری، موسی(1382). انگیزش برای تغییر، مجله توسعه مدیریت، شماره 47و48.

نعمتی، م.ع. و جمشید ي، ل، (1386). بررسی رابطه و تأ ثیر فرایند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه سرمایه اجتماعی در میان اعضاي واحدهاي فناور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، سالن همایشهاي برج میلاد.

همتي، محمد (1389). ارزيابي ميزان به كارگيري مولفه هاي مديريت دانش در دانشكده هاي پرديس فني تهران. مقاله ارائه شده در اولين كنفرانس ملي مديريت دانش تهران.

وندال، فرنچ، سسیل، اچ، بل (1391)، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه الوانی، سید مهدی ودانایی فرد، حسن، تهران، انتشارات صفار.

ویکی پدیا(1392)، دانشنامه آزاد.

یزدان شناس، م. و جمشیدیان، م.(1387). نقش رهبری تحول آفرین در مدیریت تغییر. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، مرجع دانش.

منابع لاتین

Abdullah, R., and Et Al (2008). An Empirical Study of Knowledge Management System: Implementation in Public Higher Learning Institution. IJCSNS International Journal Of Computer Science And Network Security, 8 (1) : 281-290

Ahmad, A. (2007), Making Management Commitment Happen In Spi, Master Thesis in Software Engineering and Management, Goteborg, Sweden, P. 12.

Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, Vol. 25 No.1. Pp107-136.

Allen, N.J. & Meyer, J.P., (1990), “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, Pp.1_18.

Allen, Stephanie Lutz (2007). Transformational Leadership, Change Readiness, and Creativity. Phd. Dissertation. Department Of Psychology. San Jose University.

Alzawahreh, A.A. (2012). Transformational Leadership of Superiors and Creativity Level among Faculty Members in Jordanian Universities.

Arnold, K. A., Barling, J. And Kelloway, E. K. (2001) “Transformational Leadership Or The Iron Cage: Which Predicts Tryust, Commitment And Team Efficacy? Leadership & Organization Development Journal “, Vol. 22, No. 7 Pp.

Avolio, B., Waldman. D. & Yamarino, F. (2004). “Leading In The 1990’s: The Four I am Of Transformational Leadership.” Journal of European Industrial Training. 15(A), 8-16.

Avolio, B.J., Zhu, W., Koh, W., and Bhatia, P. (2004). “Transformational Leadership and Organizational Commitment: Mediating Role of Psychological Empowerment and Moderating Role of Structural Distance”. Journal of Organization Behavior, 25, PP: 951-968.

Bartlett, C. (1996), Mckinsey & Company: Managing Knowledge And Learning, Boston, MA: Harvard Business School, Jun 1996

Bass B.M (1997).Does The Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend Organizational & National Boundaries American Psychologist, 52.

Bass J.M (2003). Transformational Leadership. New York: Atlantic Monthly Press.

Becker, B., Billings, R.S., Eveleth, D.M. & Gilbert. N.L., 1996, “Foci and Bases of Employee Commitment: Implications for Job Performance”, Academy Of Management Journal, Vol. 39, No. 2, Pp.464_482.

Berson, T., and Avolio, B.J. (2004). “Transformational Leadership and the Dissemination of Organizational Goals: A Case Study of a Telecommunication Firm”. The Leadership Quarterly, 15, PP: 625-646.

Bhatt, G. D. (2001), Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction between Technologies, Technique and People, Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.

Bose, R. (2004), Knowledge Management Metrics. Industrial Management & Data Vol. 104, No. 6 , Pp. 457-468

Bounfour, A. (2003). The Management of Intangibles, the Organization’s Most Valuable Assets, Roudlege, London.

Burke, S., and Collins, K.M. (2001). “Gender Differences In Leadership Styles And Management Skills”, Women In Management Review, Vol. 16, No.5.Pp 244-256.

Carrie’ Re, J. & Bourque, Ch. (2009), The Effects Of Organizational Communication On Job Satisfaction And Organizational Commitment In A Land Ambulance Service And The Mediating Role Of Communication Satisfaction, Career Development International, Vol. 14 No. 1

Caruana, A., Calleya, P. (1998). The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment among Retail Bank Managers. Int. J. Bank Marketing, Vol. 16 No. 3 P. 108.

Chow S, Holden R. (1997), Toward an Understanding of Loyalty: The Moderating Role of Trust. Journal of Managerial Issues ; 9(3): 275-99

Chye K.H. & Boo, E. (2004), Organizational Ethics and Employee Satisfaction and Commitment, Management Decision, Vol. 42 No. 5p. 680

Coleman D. (2002), the New Leaders. London: Little Brown.

Cooke, N. (1994). Varieties of Knowledge Elicitation Techniques. International Journal of Human-Computer Studies, 41, 801-849.

Cramer, D, (1996). ‘‘Job Satisfaction and Organizational Continuance Commitment: A Tow – Wave Panel Study, Journal of Organizational Behavior, Vol 17.No4.

Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage what The know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.

Dixon, N. 1994. The Organizational Learning Cycle: How We Can Learn Collectively. Mcgraw-Hill, London.

Falkenburg, K., And Schyns, B., (2007), “Work Satisfaction, Organizational Commitment And Withdrawal Behaviors”, Management Research News, Vol. 30 No. 10 ,Pp.708_723

Foote, D., & Scott J. Seipel, & Nancy B. Johnson, & Michelle K. Duffy, (2005), “Employee Commitment and Organizational Policies”, Journal of Management Decision, Vol. 43, No. 2, Pp. 203_219.

Geijsel, F., Sleegers, P., Leithwood, K. And Jantzi, D. (2003) Transformational Leadership Effect on Teacher’s Commitment and Effort toward School Reform”, Journal of Educational Administration, Vol. 41, No. 3, Pp. 228 – 256.

Gong, Y., Huang, J.C., & Farth, J.L. (2009). Employee Learning Orientation, Transformational Leadership, and Employee Creativity: The Mediating Role of Employee Creative Self-Efficacy. Academy Of Management Journal, 52, 765-778.

Greenberg, J & Baron, R.A, (2000). “Behavior in Orgaizations”. Prentichall, Inc, 6thed.

Gumusluogle, Lale. And Ilsev, Arzu. (2009) Transformational Leadership, Creativity, And Organizations Innovation.Journal Of Business Research 62, 461 -473

Haq, Inam Ui., Ahmad Ali., Muhammad Umer Azeem., Syed Tahir Hijazi., Tahir Masood Qurashi., Abdul Quyyum(2010). Mediation Role of Employee Engagement in Creative Work Process on the Relationship of Transformational Leadership and Employee Creativity. European Journal of Economics, Finance and Administrative, Lssue 25.

Heinsman, H. , Hoogh, H.B. & Koopman, P. L. (2008), Commitment, Control, And The Use Of Competency Management, Personnel Review,Vol. 37 No. 6 P.611

Hrrison, J.K and Hubbord, Russel (1998): Antecedents to Organizational Commitment among Mexican Employees of A U.S. Firming Mexico. Journal of Social Psychology. Oct. 98, Vol136.

Jaros, S. J., Jermier, J. M., Koehler, J. W., & Sincich, T. (1993). Effects of Continuance, Affective, And Moral Commitment on the Withdrawal Process: An Evaluation of Eight Structural Equation Models. Academy Of Management Journal, 36, 951–995.

Jung, D. I. (2001). “Transformational and Transactional Leadership and Their Effects on Creativity in Groups”. Creativity Research Journal, 132, Pp: 185-195.

Kaneshiro, P., 2008, “Analyzing The Organizational Justice, Trust, And Commitment Relationship In A Public Organization”, Doctor Of Philosophy, Submitted To North Central University, Pp. 14_20.

Kritner Robert (1996) Organization Behavior, Then Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.

Lee, J. & Peccei, R., (2008), Lean Production and Quality Commitment, Personnel Review, Vol. 37 No. 1p.8.

Lijnse, P. 2006, Itil and Management Commitment, Service Management Art Inc., P. 4, Service Management Art.Com.

Lin, S.-C, & Chang, J, (2005). Goal Orientation and Organizational Commitment as Explanatory Factors of Employees’ Mobility. Personnel Review, 34(3), 331-385

Mathieu, J. E. & Zajac, D. M. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, 108(2), 171-194.

Meyer Js, Herscovitch L, Topolnytsky L, (2002), Normative Commitment to the Organization: A Meta- Analysis of Antecedents, Correlate, and Consequence. Journal of Vocational Behavior; 61: 20-52.

Meyer, J.P & Herscovitch, I, (2001). “Commitment in the Workplace, Toward A General Model”, Human Resource Management Review, Vol 11.

Meyer, K.C & Schoorman, F.D. (1998), Differentiating Antecedents of Organizational Commitment: A Test Of March & Simons Model, Journal of Organizational Behavior, 19.PP:15-28.

Meyer, R.C & Schoorman, D.F., (1998). “Differentiating Antecedents Of Organizational Commitment: A Test Of March And Simon’ Model”, Journal Of Organizational Behavior, Vol 19 No 1.

Millissa F.Y. Cheung, Chi-Sum Wong, (2011) “Transformational Leadership, Leader Support, And Employee Creativity”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 32lss: 7, Pp.656 -672

Mowday, R.T,(1998). “Reflections on the Study and Relevance of Organizational Commitment”. Human Resource Management Review, Vol 8, No 4.

Mowday, R. T., Steers, R.M. & Porter, L. W., (1998), “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 22, No. 6, PP. 243_248.

Mowdy, R.T., Porter, L.W., Steers, Richard M. (1982), Employee- Organization Linkages: The Psychology Of Commitmunt, Absenteeism, And Turnover, Newyork, Academic Press.

Nielson, B. B. And Michailova, S. (2007), “Knowledge Management – Systems In Multinational Corporations: Typology And Transitional Dynamics” Long Range Planning, Vol. 40, Issue 3, Pages 314-340.

Nonaka and Takeuchi, (1995) the Knowledge Creation Company. How Japanies Companies Create The Dynamics Of Innowtion Oxford: Oxford University Press.

O’Dell, C. & Grayson, J. C. (1998). If Only We Knew What We Know: Identification And Transfer Of Internal Best Practices, California Management Review, 40(3), 74-154.

Okpara, J.O., Wynn, P. (2008).The Impact of Ethical Climate on Job Satisfaction, And Commitment in Nigeria. Implications for Management Development. Journal of Management Development, 9 (27), 935-950.

O’Reily, Charles A. & Chatman, Jennifer (1986), Organizational Commitment and Psychological Attachmemt: The Effects Of Compliance, Identification And Internalization On Prosocial Behavior, Journal Of Applied Psychology, 71, PP. 492-9.

Pawar, B. S. (2003) “Centra1 Conceptual Issues”, In Transformational Leadership Research, Leadership & Organization Development Journal.

Pillai, R. And Williams, E. A. (2004) “Transformational Leadership Selfefficacy, Group Cohesiveness”, Commitment, And Performance, Journal of Organizational Change Management, Vol. 17, No. 2, Pp. 144-159.

Randall, D. M., & Cote, J. A. (1991). Interrelationships Of Work Commitment Construct. Work and Occupations, 18, 194-211.

Rastogi, P.N. (2000).Knowledge Management & Intellectual Capital: The New Virtuous Reality of Competitiveness.Human Systems Management, 19 (1).

Romzek, B.S. , (1990),” Employee Investment And Commitment: The Ties That Bind” , Public Administration Review , Vol. 50,Pp.374-382

Saks, A.M., Mudrack, P. E., Ashforth. B.E. (1996). “The Relationship between the Work Ethic, Job Attitudes, Intentions to Quit, And Turnover for Temporary Service Employees”. Canadian Journal Of Administrative Sciences, 13 (3), 226- 236

Santosus Megan & Surmacz Jon, (2004). The ABCS of Knowledge Management, Knowledge Management Research Center, Http://Www.Cio.Com/Research/ Knowledge Based Assets.

Sedra D. And Gabel G ,G (2010) Knowledge Management Competence For Enterprise System Success Journal Of Strategic Information Systems Pp:296-306

Shepherd, J.L. & Mathews, B.P. (2000), Employee Commitment: Academic Vs Practitioner Perspectives, Employee Relations, Vol. 22 No. 6 PP. 557-558.

Shiuan, C.B & Yu, J.H, (2003). ‘‘Organizational Comitment, Supervisory Commitment and Employee Outcomes in the Chinese Context Proximal Phyothesis or Global Hypothesis’’, Joural of Organizational Behavior, Vol 24, No3.

Sosik, J.M., Kahai, S.S., & Avolio, B.J. (1998). Transformational Leadership And Dimensions Of Creativity: Motivating Idea Generation In Computer Mediated Groups. Creativity Research Journal, 11, 111-122.

Steers, R.M, (1991). «Introduction to Organizational Behavior». Scottforsmand And Company 3rd Ed.

Steers, R.M., & Porter, L.W. (1983). “Motivation and Work Behavior”. Mc Grow Hill Book Co, Thered Edition, P: 288

B. (2009). Mlq Multifactor Leadership Questionnaire Technical Report. Redwood City, CA: Mind Garden, Pp: 23-49.

Teresa L. Ju, Chia-Ying Li, Tien-Shiang Lee, (2006),”A Contingency Model For Knowledge Management Capability And Innovation” International Industrial Management & Data Systems Vol, 106, No, 6.

Trevizan, M., Llapa- Rodriguez, E.O. & Shinyashiki, G.T. (2008), Conceptual Reflections about Organizational and Professional Commitment in the Health Sector, Rev Latino- Am Enfermagem, Maiojunho; Val.16 No.3 P. 485

Tstrategic Construction Alliances (2010) “, International Journal of Project Management, 18.

Vashishta, R., Kumar, R., and Chandra, A. Barriers and Facilitators to Knowledge Management: Evidances from Selected Indian Universities. The IUP Journal of Knowledge Management, 8 (4): 7-24.

Walczak, Steven (2005), Organizational Knowledge Management Structure. The Learning Organization Vol. 12 No. 4, Pp. 330-339

Wang, P., & Roda, J.C. (2010). Transformational Leadership and Follower Creativity: The Moderating Effects of Identification with Leader and Organizational Climate. Human Relations, 63, 1105-1128.

Webster (1999). Webster’s Dictionary Unabridged. London: Simon and Schuster.

Willam H. Starbuck(1997) Ancient Chinese Of Control, Journal Of Management Inquiry, No 6, Pp 144

Yousef, D.A. (2000). “Organizational Commitment as A Mediator of A Relationship between Islamic Work Ethic and Attitude toward Organizational Change”. Human Relations towards the Integration of the Social Sciences, 4(53), 739-740.

Yu, H., Leithwood, K. And Jantzi, D. (2002) “The Effects of Transformational Leadership on Teachers Commitment to Change in Hong Kong”, Journal of Educational Administration, Vol. 40, No. 4, Pp. 368–389.

Zawawi, A. And Et Al. (2011). The Study Of Barriers Factors In Knowledge Sharing: A Case Study In Public University. Management Science and Engineering, 5 (1): 59-70.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در سال 1393 می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی  می باشد. جامعه تحقیق حاضر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان به تعداد 140 نفر می باشد که از طریق جدول مورگان 103 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و مدیریت دانش بود که روایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به میزان قابل قبول محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و pls  تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور مستقیم تاثیر ندارد. همچنین سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش تاثیر دارد. سبک رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش تأثیر مستقیم دارد. مدیریت دانش برتعهد سازمانی تأثیر مستقیم دارد و درنهایت پیشنهادهایی با توجه به یافته های تحقیق ارائه گردید.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی، مدیریت دانش

 فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

مقوله رهبری سازمانی به ویژه در رابطه با مدیریت تحول وتغییر، دو عامل برجسته را در بر می گیرد. عامل نخست به دیدگاه و مفروضات مربوط به سرشت انسان مربوط می شود (زمردیان، 195:1390).

رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می شود که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آنها را هدایت می کند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می سازد. رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیر دستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد “بس” موهبت الهی را به عنوان یکی از چهار مشخصه رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار داد. موهبت الهی یک آتش است، آتشی که انرژی و تعهد پیروان را مشتعل می سازد و نتایج بیشتر و ماورای شرح وظایف آنها ایجاد می کند (استار بوک[1]، 144:1997).

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته موردعلاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده است (ركني نژاد، 1386). این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است.( همان) همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یک‌دیگر عده ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی مورد است (ساقرواني، 1388). اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان می تواند موردتوجه قرار گیرد (فرهنگي و حسین زاده، 1384).

همچنین دانش با ويژگي هاي بديع و پوياي خود امكان پاسخگويي به ويژگي هاي محيط هاي جديد را فراهم مي سازد، اهميت دانش و كاربرد آن در حيطه هاي گوناگون درسازمان و مديريت به عنوان رمزبقا و موفقيت و كسب مزيت رقابتي پايدار در اقتصاد به عنوان دارايي راهبردي بحث شده است(عدلي، 1385).

مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش موجود خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش ها خود منعکس می سازند(موسوی، 1384).

در این فصل عنوان تحقیق مطرح شده و سپس به بیان مسئله و اهمیت آن اشاره گردیده است. اهداف و قلمرومکانی، زمانی و موضوعی تحقیق مشخص گردیده و نهایتاً تعاریف مفاهیم و متغیرها و نوع آنها نیز در پایان فصل بیان گردیده است.

1-1- عنوان تحقیق

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

1-2- بیان مسئله

نیروی انسانی وفادار و متعهد، سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت درسازمان حاضر است فراتر از وظایف مقرر فعالیت کند و می تواند عامل مهمی در اثر بخشی و بهره وری هر سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با بالا رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت، تاخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجه سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده، زمینه را برای رشد و توسعه ی سازمان فراهم می آورد (حسینیان و همکاران، 22:1386).

این در حالی است که یکی از مشکلات سازمان های امروزی کم بودن تعهد افراد به سازمان خود می باشد و بی توجهی به این مسئله موجب می شود از منابع انسانی به نحو شایسته استفاده نشود. تلاش در جهت آگاهی از میزان تعهد افراد به سازمان می تواند مبنای مناسبی برای تصمیمات مدیران در مراحل مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی از جمله جذب، آموزش، نگهداری و کاربرد نیروی انسانی فراهم آورد (میرحسینی، 17:1386).

فقدان تعهد کارکنان از آنجایی که به عملکرد ضعیف تر و هزینه های بالاترمی شود می تواند برای سازمان زیان بار باشد (کارونا و کالیا[2]، 1998). بنابراین سازمان باید در صدد یافتن راهی برای افزایش تعهد سازمانی و در نتیجه کاهش ترک اختیاری سازمان توسط افرادش باشد، یکی از ویژگی ها و مشکلات اکثر سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکت ها و سازمان­های خارجی به خصوص غرب و ژاپن دیده می شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند می باشد. زمانی که یک سازمان بوجود می آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد (حسینی و مهدی­زاده، 1390،18).

رهبری تحول گرا متغیر دیگری است که به آن پرداخته می شود. در عصر حاضر شرکتها به صورت فزاينده اي با محيط­هاي پويا و در حال تغيير مواجهند و بنابراين، به منظور بقا و پويايي خود مجبورند كه خود را با تغييرات محيطي سازگار سازند. در حقيقت بدون وجود مديران و رهبران تحول گرا پديد آوردن تحولات در شرکتها به طور قطع مشکل خواهد بود (زالی، 1377: 5). افراد عاملی مهم در هدایت فرایند تغییر سازمانی هستند و برای هر تغییر اثر بخش ضروری است باورها، اعتقادات، فرضیات و نگرش های افراد به چالش کشیده و روشن شود. ایجاد تغییر مستمر درون سازمان ها، مستلزم تغییر در افراد سازمانی که محور اساسی هر سیستم شغلی راتشکیل می دهند، می باشد. رهبری در سازمان ها نقش بسزایی در شکل دهی نگرش کارکنان، پاسخ آنها به تغییرات سازمانی و پذیرش نوآوری ها دارد (رابینز، ترجمه اعرابی وتقی زاده مطلق، 306:1390).

در پژوهش های سازمانی ونظریه پردازی درباره سازمان، پدیده تغییر نقش محوری پیدا کرده است. تغییر سازمانی مستلزم حرکت از شناخته ها به سوی ناشناخته هاست و از آنجایی که آینده نامطمئن است و ممکن است برقابلیت ها، ارزش ها و توانایی های افراد تأثیر منفی بگذارد، به طور کلی اعضای یک سازمان از انجام تغییر حمایت نمی کنند مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای مجاب کردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به همین منوال سازمان ها نیز گرایش شدیدی دارند که در وضعیت موجود سرمایه گذاری و در مقابل تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت می کنند (نصیری، 1382).

بیشتر فعالیت های تحول سازمان منجر به افزایش روحیه، بهبود ارتباطات، نفوذ متقابل بیشتر و بهبود اثر بخشی سازمانی می شود. در عین حال، اگر تصمیماتی اتخاذ می شوند که تجدید ساختار عمده ای در پی خواهند داشت که منجر به تبعات منفی می شود، این تبعات منفی باید در همه سطوح توزیع شود. همچنین، اگر نتایج مثبت وسیعی به وجود خواهد آمد، خط مشی هایی برای سهیم شدن در منابع حاصله باید به طور واضح تعیین و مشخص شوند (فرنچ، اچ بل[3]، ترجمه الوانی و دانایی فرد، 254:1391).

یکی از سازه های مهمی که اخیرا توجه محققان را به خود جلب کرده است، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد (ویکی پدیا، 1392). امروزه اقتصاد جهان از یک اقتصاد تولید گرا به اقتصادی مبتنی بر دانش و خدمات، جایی که کالای اصلی دانش و اطلاعات به شمار می آید، تغییر کرده است، به طوری که موضوع حیاتی در اقتصاد جهانی امروزی، مدیریت موثر سرمایه های فکری و دانش  است. با گسترش جهانی شدن، اقتصاد سازمان ها با فشار روز افزون برای اداره موثر سرمایه های فکری خود مواجه می شوند (والکزاک[4]، 2005). بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر امکان اتخاذ تصمیمات معقول­تر در موضوعات مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش مقوله ای مهمتر از خود دانش محسوب می شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمان ها را به دانش و مهارت های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. اگر چه مدیریت دانش بسیار ساده به نظر می رسد اما شرکت هایی که سعی دارند به شرکت های دانش محور تبدیل شوند با مشکلات اساسی روبرو هستند. نخست اینکه پاسخ صحیحی برای همه ی مشکلاتی که با آن روبرو هستند وجود ندارد و همچنین علاوه بر این دستور العمل خاصی نیز جهت اجرای روش های و مفاهیم مدیریت دانش موجود نمی باشد. بعنوان یک استراتژی برای توسعه و پیشرفت، باید در ساختارها و فرهنگ سازمان تغییر ایجاد شود تا از رقیبان متمایز شوند (آیتی گازار، 1388). از این رو سازمان ها باید محیطی برای خلق، تسهیم، بکارگیری و ذخیره سازی مدیریت دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن معاملاتشان آموزش دهند. تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که می توان به تدریج الگوی تعاملی بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت (پروست[5]، 2000).

به سبب آنکه تا کنون مطالعه مستقلی به بررسی رابطه بین متغیرهای فوق الذکر در غالب مدلی یکپارچه نپرداخته است، این پژوهش کوشیده است، خلاء پژوهشی مزبور را پر کند.

با توجه به مسائل گفته شده این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال می باشد:

که آیا بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش رفسنجان رابطه وجود دارد؟

که برای پاسخ دادن به این سوال نیاز به یک کار علمی و پژوهشی می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت روز افزون منابع انسانی و صرف هزینه های هنگفت توسط سازمان ها در زمینه آموزش و نگهداری نیروی انسانی ماهر و متخصص، محققان و روانشناسان صنعتی و سازمانی بیش از پیش مسائل و مشکلات کارکنان را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند و پیشرفتها و نتایج خوبی کسب کرده اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی پیشایند های تعهد سازمانی کارکنان، همچنین بررسی متغیرهای پیشایند رهبری تحول گرا و مدیریت دانش می باشد. مسلماً دستیابی به علل و عواملی که منجر به تعهد سازمانی افراد می شود خود می تواند راهنما و راهگشای خوبی برای مدیران و مسئولان سازمانها باشد و آنان را در جهت حل مشکلات و اثر بخشی بیشتر در کارکنان یاری خواهد داد. با وجود اینکه در چند سال اخیر مطالعاتی در مورد متغیر های تحقیق صورت گرفته است اما هنوز مطالعات کافی برای بررسی اثرات افزایش و کاهش این عوامل و رابطه این عوامل با هم صورت نگرفته است و لزوم توجه به آن بیش از پیش احساس می شود. هنوز بسیاری چیزها درباره رفتار انسانی نامعلوم است. سوالات بی جواب بسیاری پابرجا هستند و تحقیقات بیشتری ضرورت دارد. دانش و معرفت درباره فراگرد تعهد سازمانی به دلایل گوناگون برای مدیران بخصوص مدیریت منابع انسانی اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. چنین معرفتی می تواند به بهبود کاربرد مؤثر منابع انسانی کمک کند و غالبأ این آگاهی ها می تواند به ایجاد یک سازمان موفق منتهی گردند.

مهمترین نتایج تعهد کارکنان که برروی عملکرد سازمان نیز موثرند عبارتنداز:

1- افزایش خلاقیت ونوآوری کارکنان

2- افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان

3- احساس تعلق و وابستگی کارکنان به سازمان

4- عملکرد شغلی مطلوبتر کارکنان

5- کاهش خروج کارکنان از سازمان

6- رفتار اجتماعی فعال

7- عدم غیبت از کار

8- نوع دوستی وکمک به همکاران وکاهش استرس شغلی

9- موفقیت های مالی سازمان

10- افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان (سید جوادین و همکاران، 1387: 21).

مدیریت دانش از جمله سازه های است که امروزه توجه ویژه ای به آن شده است. هشتاد درصد از بزرگترین شرکت های دنیا مدیریت دانش را بکار می گیرند. شرکت هایی مثل فورد، ایستمن، کداک، چورن… از مدیریت دانش سود می برند. مخازن دانش سازمانی مثل بوز، تبادل دانش اندرسن تی آلن اند هامیلتن نالج آنلاین، کپ گمیتینالج گالاکسی و معماری و دیریت دانش مونسانتو، اشتراک دانش را میان کارکنان امکان پذیر ساخته و دسترسی به اطلاعات و سیع شرکت را تسهیل می کند (ایتی گازار، 1388).

دانش ابزار اصلی رقابت در بسیاری از سازمان هاست. جوامع تجاری و علمی معتقدند که با اهرم دانش یک سازمان می تواند منفع رقابتی خود را حفظ کند. به منظور هدایت دانش در جهت اهداف سازمانی و کسب مزیت رقابتی پایدار، مدیران سازمان باید به مدیریت دانش بپردازند. مدیران باید توانایی هایشان را در این زمینه بالا ببرند، با استراتژی های مدیریت دانش آشنا باشند و محیط فرهنگی، دانش محور و تعاملی را بین نیروی انسانی ایجاد کنند، تا اطلاعات و دانش به سهولت بین آنها تسهیم و مدیریت شوند. در این صورت می توانند دانش موجود را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند. تغییرهای فرهنگی و ساختاری، سازمان ها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط خود، به دنبال بهترین راهکارها و رویه ها باشند. همانطور که سازمان ها به سمت محیط های تجاری جامع تری حرکت می کنند، به طبع فرایندهای تجاری که این محیط را شکل می دهند نیز به نحو روز افزونی از نظر دانش و آگاهی غنی تر می شوند. بنابراین رشد و موفقییت سازمان وابسته به خلق، مدیریت و استفاده موفق از دانش خود و مشتریان خود و فرایندهای کسب و کار است (برگرون، 1389).

متغیر دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد رهبری تحول گراست. آنچه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که رويکرد تغييرات بنيادي وتحول تنها براي درمان نارساييهاي داخل سازمانها قابل تجويز نيست بلکه اين رويکرد در عين حال مي تواند براي بسياري از سازمانهاي موفق، جهت فتح قله هاي بالاتري از عملکرد و بهره گيري بيشتر از فرصتهاي محيطي حال و آينده موثر و الهام بخش باشد (سنجقی، 1379: 25). علي رغم توجه روز افزون به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني و اداري در سطح دنيا و نقش آن در کارآمد نمودن سازمانها تا کنون در برنامه ريزيهاي ملي توجهي به اين مهم نشده است. تحولات سازماني با رهبران تحول آفرين محقق مي گردد. مطالعات مربوط به تحولات سازماني موفق و کمتر موفق، بر نقش قاطع رهبري در اينگونه موقعيتها تاکيد دارند. رهبري تحول آفرين نقش اساسي در ايجاد اينگونه تحولات سازماني دارد (موغلي، 1383).

در شرایط امروزی که سازمانها با محیط رقابتی جهانی مواجه هستند همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت های کاری احساس می شود. نیروی رقابتی جهانی، سازمانها امروزی را مجبور می کند که بعد از ده ها سال ادامه روش ها و رویه های کاری ثابت خود، روش های کاری جدیدی را جایگزین کنند به گونه ای که سازمان ها دارای ثبات نسبی برخوردار می شوند بیشترین سازمانها از مهارت های مدیریت تغییر، بهره می گیرند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند. در چنین اوضاعی نقش رهبران تحول آفرین پررنگ تر خواهد شد (امیرکبیری و همکاران، 119:1385).

از آنجا كه تعهد سازماني مي تواند مزاياي بي شماري بر سازمان و عملكرد آن داشته باشد لذا متغيرهاي فوق متغيرهاي مهمي هستند كه مطالعه آنها مي تواند باعث افزايش سلامت روانشناختي كاركنان و عملكرد و كارآيي سازمان گردد. در نتيجه با انجام اين تحقيق و تعيين رابطه بين رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني با توجه به نقش ميانجي مديريت دانش، مي توان پيشنهادات و توصيه هايي ارائه داد كه ضمن افزايش تعهد سازماني كاركنان، باعث افزايش ميزان بكار گيري مديريت دانش و بكار گيري بيشتر مديران از سبك رهبري تحول گرا گردد و قطعاً اين موضوع مي تواند داراي پيامدهاي مهم انگيزشي، بهداشتي و اقتصادي باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

 1-5- قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان می باشد.

1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در نیمه اول سال 1393 شروع و در نیمه دوم سال 1393 با ارائه گزارش نهایی طرح خاتمه یافت.

1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت و رفتار سازمانی می باشد.

1-6- تعاریف و مفاهیم واژه ها

1-6-1- تعاریف نظری واژه ها

تعهد سازمانی: تعهد سازمانی عبارت است از درجه سنی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و در گیری و مشارکت او با آن سازمان می باشد (استیرز و پورتر[6]، 15:1991).

تعهد عاطفی[7]: تعهد عاطفی به عنوان دلبستگی عاطفی کارمندان، هویت و دلبستگی سازمانی و اهداف آن تعریف شده است. این نوع تعهد در نتیجه تشابه و هم خوان ارزش های فرد و سازمان ایجاد می شود، در نتیجه به عنوان ماهیت طبیعی و دلبستگی عاطفی کارمندان به سازمان و تداوم لذت بردن از عضویت در سازمان است (فرهنگی و حسین زاده، 36:1388).

تعهد مستمر[8]: تعهد مستمر به عنوان تمایل برای ماندن در یک سازمان تعریف شده است. کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای تعهد مستمر می باشد، در سازمان باقی می مانند. در واقع افراد به خاطر نیازهایی که به کار در سازمان دارند، به خدمت خود در آن سازمان ادامه می دهند (فرهنگی و حسین زاده، 36:1388).

تعهد هنجاری[9]: تعهد هنجاری احساس الزام به ماندن در یک سازمان است. این نوع تعهد در نتیجه فرایند اجتماعی شدن در یک فرهنگ است. این نوع نگاه به تعهد است که رفتار متعهد را مشخص میکند، چرا که او بر این باور است که چیزهای اخلاقی و درست در جریان است. افرادی که دارای تعهد هنجاری قوی می باشند، در سازمان می مانند زیرا احساس می کند باید بمانند و فکر می کنند ادامه فعالیت در سازمان وظیفه ی آنها است (فرهنگی و حسین زاده، 36:1388).

رهبری تحول آفرین: رهبری تحول آفرین در ارتباط با تغییر اجتماعی و سازمانی است و به همان نسبت موجب تغییر در تفکر و وضعیت انگیزشی پیروان خواهد شد (پاور[10] 2003 :399).

بر اساس تعریف رابینز 4 بعد از رهبری تحول گرا به شرح ذیل است (رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

فرمندی یا نفوذ آرمانی: یا رهبری فره، سرافرازی، فرهمندی، احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان از رهبری است که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ مطلوب باعث می شود که رهبران به عنوان مدل هایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند.(رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

توجه و ملاحظه فردی: توجه به تفاوت های فردی پیروان و احساسات شخصی و نیازهای آنان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنها از طریق واگذاری مسئولیت برای یادگیری و تجربه یا به عبارت دیگر توجه فردی به هر یک از زیر دستان به عنوان اشخاص منحصر به فردی که باید نیازهای شخصیت آنان را در سازمان هنگام انجام وظایف محوله مورد توجه قرار داد.(رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

ترغیب ذهنی: برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به منظور کشف راه حلهای جدید و تفکر مجدد در مورد حل مشکلات سازمانی توسط پیروان است. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند، کوشش و تلاش و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد دوباره تفکر کنند (رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

انگیزش الهامی: برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات آنها صورت می پذیرد تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی است نه بر تبادلات روزانه بین رهبر و پیروان (رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

مدیریت دانش: كاربرد آگاهانه فرايندهاي يادگيري در سطوح فردي و گروهي است كه منجر به حركت دائم سازمان به سمت هر چه بيشتر راضي تر كردن سهامدارانش مي شود (دیکسون[11]، 1994: 5).

اکتساب دانش: فرآیند تفسیر دانش حوزه ای خاص است که فرد به کمک آن فعالیت های آن حوزه را انجام می دهد (کوک[12]، 2005: 805).

خلق دانش: خلق دانش را مي توان مخلوط سيالي از تجربيات، ارزش ها، اطلاعات و نگرش هاي نظام يافته دانست كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات و اطلاعات جديد به دست مي دهد (داونپورت و پروساک[13]، 1998: 29).

ذخیره کردن دانش: برای سیستم ذخیره دانش بایستی عواملی همچون وجود ساختارهایی برای ارائه سریع  صحیح اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات مبتنی بر نیاز های یادگیری، توانایی ارائه اطلاعات به صورت دقیق و شفاف و با محتوایی به موقع، دقیق و در دسترس و فرایندهایی برای جایگزینی دانش های قدیمی بررسی و تحلیل خطاها و شکست ها در سازمان مورد نیاز است (نیک آبادی،1391: 8).

توزیع دانش: اشتراک دانش، شامل تسهیم اطلاعات، ایده ها پیشنهادات و تخصصها میان افراد میباشد (نایئر[14]، 4:2008).

[1] Starbuk

[2] Caruana & Calleya

[3] French vandals & Cecil H Bell

[4] Valkzak

[5] Proset

[6] Steers & Porter

[7] Affective Commitment

[8] Continuance Commitment

[9] Normative Commitment

[10] Pawar

[11] Dixon

[12] Cooke

[13] Davenport & Prusak

[14] Nayir

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122