پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده غير عادي با تاکيد بر نوع صنعت، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده غير عادي با تاکيد بر نوع صنعت، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده غير عادي با تاکيد بر نوع صنعت، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش    9-1
1-1- مقدمه    1
1-2- مسأله پژوهش    1
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    2
1-4- هدف پژوهش    3
1-5- سؤال‌هاي پژوهش    3
1-6- فرضيه‌هاي پژوهش    4
1-7- روش اجرای پژوهش    4
1-7-1- روش پژوهش و گردآوري داده‌ها    4
1-7-2- جامعه آماري و نمونه پژوهش    4
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها    5
1-8- متغیرهای پژوهش    5
1-8-1- متغیرهای مستقل    5
1-8-2- متغير وابسته    6
1-8-3- متغیرهای کنترلی 7
1-9- ابزار گردآوری داده‌ها    8
1-10- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش    8
1-11- تعریف واژه های کلیدی9
1-12- ساختار پژوهش9
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش 40-10
2-1- مقدمه    11
2-2- مباني نظري     11
2-2-1- ساختار سرمایه    11
2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه    13
2-2-3- تئوری ساختار سرمایه19
2-2-3-1- نظریه سنتی 21
2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر22
2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا 23
2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی 25
2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی26
2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی 27
2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت 28
2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت 29
2-2-4- بازده سرمایه گذاری29
2-2-5- بازده غیر عادی31
2-3- پیشینه پژوهش32
2-3-1- پژوهش‌های خارجی32
2-3-2- پژوهش‌های داخلی37
2-4- خلاصه فصل39
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 60-41
3-1- مقدمه    42
3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها    42
3-3- سؤال‌های پژوهش    43
3-4- فرضیه‌های پژوهش     44
3-5- متغیرهای پژوهش      44
3-5-1- متغیر مستقل    45
3-5-2- متغیر وابسته    47
3-5-3- متغیر کنترلی    48
3-6- قلمرو پژوهش    49
3-7- جامعه آماری    49
3-8- نمونه آماری    50
3-9- روش گردآوری داده‌ها    51
3-10-مدل های پژوهش51
3-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها    53
3-11-1- رگرسیون چندمتغیره    54
3-11-2- آزمون فرضیه‌های کلاسیک    54
3-11-2-1- نبود خودهمبستگی    54
3-11-2-2- هم‌خطی و اصلاح آن    56
3-11-2-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده    56
3-11-2-4- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون    57
3-11-2-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون    57
3-11-2-6- آزمون معنادار بودن ضرایب    58
3-11-3- روش استفاده از داده‌ها    58
3-11-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی    59
3-12- خلاصه فصل    60
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 82-61
4-1- مقدمه    62
4-2- آزمون ایستایی62
4-3- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها63
4-4- بخش اول: برآورد مدل با استفاده از ارزش های دفتری اهرم مالی    64
4-4- 1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1    64
4-4-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 2    66
4-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1    68
4-5- بخش دوم: برآورد مدل با استفاده از ارزش های بازار اهرم مالی70
4-5-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 3    71
4-5-2- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی 4    73
4-5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 2    75
4-6- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی 77
4-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 3    77
4-7- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف 79
4-8- خلاصه فصل82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90-83
5-1- مقدمه    84
5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش    84
5-2-1- ایستایی    84
5-2-2- فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی     84
5-2-3- فرضیه های مربوط به ارزش بازار اهرم مالی و بازده غیر عادی    86
5-2-4- فرضیه‌ مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی    87
5-2-5- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف 87
5-3- پیشنهادها    89
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش89
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی89
5-4- محدودیت‌های پژوهش    90
5-5- خلاصه فصل    90
منابع و مآخذ     91
الف- منابع فارسي    91
ب- منابع انگليسي    93

منابع و مآخذ

احمدی، محمدرضا (1380). “ارتباط ساختار سرمایه و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

احمدی، بهزاد (1382). “بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

ایزدی نیا، ناصر و امیرحسین کربلایی کریم (1391). “شناسایی تاثیر متغیرهای منتخب بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران” ، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال 4، شماره 1، پیاپی 11، صص17-30.

ایزدی نیا، ناصر و محسن رحیمی دستجردی (1388). ” تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هرسهم ” ، تحقیقات حسابداری ، شماره سوم ، صص 136-161.

بهرامفر، نقی و سید حسام شمس عالم (1383). “بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 37، صص 23-50.

پورحیدری، امید (1374). “بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

جبارزاده کنگرلویی، سعید و محمد رضا عسکری. (1389). “شناسایی عوامل موثر بر بازده غیر عادی سهام در عرضه اولیه به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم ، شماره 5، صص 94-119.

جسیم، امیر و امان سید هو (1373). “کاربرد تئوری نمایندگی در مدیریت مالی” ، ترجمه احمد مدرس سبزواری، فصلنامه تحقیقات مالی، سال اول، شماره سوم، صص 44-58.

جهانخانی، علی و ناصر یزدانی (1374). ” بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کار گیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، مطالعات مدیریت، شماره 17 و 18، صص 169-186.

حافظ‌نیا، محمدرضا (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دوازدهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).

خشنود، سمیرا (1384). “بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.

دلاور، علی (1384). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور.

دلاور، علی (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.

دهقانی احمد آباد، طوبی(1377). “تئوری ترجیحی و عملکرد تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دلاوری، سیدجواد (1377). “بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

ذوالنور، سيدحسين (1374). مقدمه­اي بر روش‌هاي اقتصادسنجي. چاپ اول، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز.

رحمانی، محمود (1374). ” تاثیر روشهای تامین مالی (وام های بلند مد و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

زارع، بهروز (1381). “کاربرد آنتروپي در تعيين ريسک و تأثير آن بر تغييرات بهاي سهام شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران.” پايان­نامه كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه شيراز.

ساعی، علی (1377). آمار در علوم اجتماعی، چاپ دوم. تهران: موسسه نشر جهاد.

ستایش، محمدحسین و محدثه کارگرفرد جهرمی (1390). “بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه”، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی (علمی – تخصصی) ، سال اول، شماره ی اول، صص 31-9.

Ahn, S.; Denis, D. J; and D.K. Denis (2006) .” Leverage and Investment in Diversifid Firms”, Journal of Financial Economics,Vol. 79 , PP. 317-337.

Ball, R (1978). ” Anomales in Relationship Between Securities Yields and Yield Surrogates”, Journal of Financial Economics, No 6,PP. 103-126.

Bhandari, L (1988).”Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence”, Journal of Finance ,PP.507-528.

Chemmanur, T and P. Fulghieri (1994). “Reputation, Renegotiation and The Choice Between Bank Loans and Publicly Traded Debt”, Review of Financial Studies, Vol.7, PP. 475-506.

Cooper, W.W (1983).” Kothers Dictionary For Accountants”, 6th edition.

Dan, M. , Li-yan, H. and L. Dong-hui (2007). “Industry Concentration and Stock Returns in China A-Share Market” International Conference on Management Sience & Engineering (14th), August.PP. 20-22.

Denis, D. and  T.Vassil (2003). ” The Choice among Bank Debt , Non-Bank Private Debt and Public Debt”, Journal of Political Financial Economics, Vol. 70, PP. 3-28.

Diamond, D.W (1991). “Monitoring and Reputation: the Choice Between Band Loans and Directly Placed Debt”, Journal of Political Economy, Vol. 99, PP. 689-721.

Dickey, D. A. and W. A. Fuller (1981). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, pp. 427-431.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 62 شرکت فعال در 9 صنعت طی سال های 1381 تا 1390 است. متغیرهای مستقل شامل نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت، ارزش بازار نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و شاخص هرفیندال است. متغیر وابسته پژوهش میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام است و از متغیرهای اندازه، ریسک، نسبت Q توبین، نسبت P/E و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین و با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نسبت بدهی صنعت، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام صنعت و ارزش بازار نسبت بدهی صنعت با بازده غیر عادی رابطه معنادار و منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت و بازده غیر عادی ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش همچنین بیانگر آن است که بین شاخص هرفیندال که نشان دهنده ی میزان تمرکز صنعت است، و بازده غیر عادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن آزمون فرضیه ها به تفکیک صنایع مختلف نشان داد که نوع نسبت اهرمی، در رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی موثر است.

واژه های کلیدی:ساختار سرمایه، بازده غیر عادی، صنعت، شاخص هرفیندال

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مدیران مالی شرکت ها در راستای دستیابی به هدف خود که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران است، با تصمیم گیری های مختلفی مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین این تصمیمات است. در تصمیم های تانین مالی شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به نعهدات خود در قبال تامین کنندگان منابع مالی عمل کند.

با توجه به اینکه سیاست ساختار سرمایه موازنه بین ریسک و بازده شرکت را برقرار می کند، ( عبده تبریزی و میری، 18:1381) عامل ریسک و بازده و عوامل مرتبط با آن ها یکی از مسایل مورد علاقه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و مدیران مالی شرکت هاست. پژوهش حاضر در پی آن است که به واسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مرتبط با ساختار سرمایه که باعث تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار و افزایش ریسک می شود، را شناسایی کند.

1-2- مسئله پژوهش:

یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی،فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آن ها وابسته است. و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است. (سینایی، 64:1386) منابع تامین مالی شرکت ها می تواند درونی یا بیرونی باشد. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند.

درصورت استفاده ازبدهی، ریسک شرکت افزایش می یابد زیرا شرکت موظف است در هر حالتی بدهی خود را به بستانکاران پرداخت نماید. با این وجود استفاده از بدهی ها، برای شرکت مزایای مالیاتی در پی دارد. درصورت استفاده از سهام (تامین مالی از طریق افزایش سرمایه) درصورتی که شرکت زیان ده باشد موظف به پرداخت سود نیست. اما با تقسیم حقوق مالکانه سهامداران فعلی با سهامداران جدید درصدحقوق مالکانه سهامداران فعلی کاهش می یابد، دراینجا این مسئله مطرح می شود که شرکت ها چگونه اقدام به تامین مالی کنند تا بر بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارد.

از طرفی مدیران مالی در تصمیم گیری های خود با توجه به اطلاعات موجود یک بازده مورد انتظار رادر نظر می گیرند، اما ممکن است بازده واقعی با بازده مورد انتظارمتفاوت باشد که در این صورت بازده غیرعادی وجود دارد. هرچقدر بازار کاراتر باشد، بازده غیرعادی در آن کمتر است. زیرا در بازار کارا قیمت اوراق بهاداراز قبیل قیمت سهام عادی، منعکس کننده ی تمام اطلاعات موجوددر بازار است، در صورتی که بتوان عوامل مرتبط با ایجاد بازده غیر عادی را شناسایی و آن را کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می شود.(فلاح شمس و کوشا،2:1387)

طبق پژوهش های صورت گرفته از جمله پژوهش هو[1] و همکاران(2008)، ساختار سرمایه و نسبت اهرمی یکی از عوامل موثر بر بازده غیر عادی است. نوع تامین مالی تعیین کننده ی ساختار سرمایه است، عوامل متعددی از جمله ماهیت فعالیت و نوع صنعت بر تامین مالی شرکت تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه ماهیت فعالیت شرکت ممکن است به گونه ای باشد که جریانات نقدی ورودی به راحتی فراهم شود، در چنین موقعیتی تامین مالی از طریق بدهی ها ارزان تر از سهام است(نمازی و شیرزاده ،76:1384). در این تحقیق این موضوع بررسی می شود که ساختار سرمایه چه تاثیری بر بازده غیر عادی دارد و آیا نوع صنعت و میزان تمرکز در آن بر این رابطه موثر است یا خیر؟

 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

 یکی از اهداف اصلی بنگاه های اقتصادی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. جهت دستیابی به این هدف عوامل مختلفی بایستی مد نظر قرار گیرد، از جمله سرمایه گذاری ها و ریسک یا عدم اطمینان نسبت به بازده و اصل سرمایه گذاری.

طبق مبانی نظری مالی، بدهی یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک مالی شرکت است. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها از سویی به دلیل وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری می گردد، و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سر رسید، ریسک مالی را افزایش می دهد. (ایزدی نیا و رحیمی دستجردی،136:1388)

سرمایه گذاران با پذیرش ریسک بیشتر، انتظار بازده بیشتری دارند.گاهی اوقات بازده واقعی با بازده مورد انتظار آن متفاوت است. تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار را “بازده غیر عادی” گویند. مدیران مالی در تصمیم گیری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران بایستی به ساختار سرمایه و ارتباط آن با بازده غیر عادی توجه نمایند. (مورادگلیو و سیواپرساد[2]،329:2012)

از طرفی ویژگی های صنعت و ساختار رقابتی بازارهای محصول می تواند بر بازده سهام تاثیر گذار باشد، زیرا شرکت ها تصمیم های عملیاتی مختلفی را اتخاذ می کنند، برای نمونه محصولات جذابی را ارائه می کنند، درباره مقدار تولید و قیمت فروش تصمیم می گیرند، محصول هایشان را تبلیغ می کنند و . . .  ماهیت رقابت در صنعت تقریبا بر رفتار شرکت ها در تمامی این مراحل تاثیر می گذارد. نوع صنعت و ساختار بازارهای محصول ممکن است بر ریسک جریان های نقدی شرکت و در نتیجه نرخ تعادلی بازده شرکت تاثیر بگذارد. (نمازی و ابراهیمی، 11:1391) تاکنون پژوهشی به طور خاص به بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و در نظر گرفتن ویژگی های رقابتی بازار هر صنعت صورت نگرفته است. لذا ضرورت انجام چنین پژوهشی محسوس می باشد.

1-4- اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیقات بسیاری پیرامون بررسی عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته است، لیکن هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت است. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد رابطه ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج بررسی رابطه ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده است، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[3]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می شود.

1-5- سوال های پژوهش

 به طور کلی مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت و میزان تمرکز (رقابت در فروش) آن صنعت می باشد. از این رو سوال های اصلی پژوهش عبارتند از :

آیا بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بر بازده غیر عادی تاثیر گذار است؟

آیا میزان تمرکز یا تعداد شرکت های فعال در صنعت بر بازده غیر عادی تاثیر گذار است؟

 1-6- فرضیه های پژوهش

 فرضیه های پژوهش به شرح زیر طراحی شده است: ( مورادگلیو و سیواپرساد، 329:2012)

فرضیه اصلی 1: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 2: بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی 2: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها وارزش بازارحقوق صاحبان سهام

و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 4: بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی 3: بین میزان متمرکز بودن بازار صنعت یا تعداد شرکت های فعال در صنعت و بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- روش انجام پژوهش:

1-7-1- روش پژوهش وگرد آوری داده ها:

 پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است، زیرا با هدف بهره مندی از نتایج یافته ها جهت حل مسایل موجود در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صورت گرفته است. طرح این پژوهش از نوع شبه تجربی و پس رویدادی است. پژوهشگر زمانی از یک طرح شبه تجربی و پس رویدادی استفاده می کند که داده ها از محیطی که به گونه طبیعی وجود داشته فراهم شود یا از واقعه ای که بدون دخالت مستقیم او رخ داده است، به وجود آمده باشد.(نمازی،35:1379) رساله پیش رو از نظر روش پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. در پژوهش های همبستگی معمولا پژوهشگر به دنبال کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر متمرکز است. (دلاور،199:1387)

1-7-2- جامعه آماری ونمونه پژوهش:

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1381 تا 1390 می باشد.

روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع انتخابی غیر تصادفی است، بدین منظور با اعمال محدودیت های زیر، شرکت های حائز شرایط انتخاب می شوند:

سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.

طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.

جزء موسسه های مالی سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.

به علت نیاز به بازدهی 12 ماهه، بر روی سهام شرکت معامله صورت گرفته باشد.

 1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در پژوهش حاضر با توجه به نوع داده ها، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. در داده های ترکیبی عناصر هر دو دسته از داده های سری زمانی و مقطعی وجود دارد. بدین معنی که اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. به بیان دیگر، چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند،که یک بعد آن مربوط به واحد های مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگرآن مربوط به زمان است. تحلیل داده ها با استفاده از روش پنل و به کمک نرم افزار آماری E-views نسخه 7 انجام خواهد شد.

1-8- متغیر های پژوهش

 1-8-1- متغیرهای مستقل

 1-نسبت های  اهرمی صنعت:

میانگین نسبت اهرمی صنعت از طریق میانگین نسبت اهرمی شرکت های موجود در هر صنعت محاسبه می شود.

در پژوهش حاضر نسبت های اهرمی صنعت به شرح زیر است: ( از چپ خوانده شود.)

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام صنعت / کل بدهی های صنعت = نسبت بدهی صنعت :Industry L1i,t

حقوق صاحبان سهام صنعت / بدهی های بلند مدت صنعت = نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام صنعت : Industry L2i,t

جمع کل بدهی ها وارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت / کل بدهی های صنعت = ارزش بازار نسبت بدهی صنعت : Industry LM1i,t

ارزش بازارحقوق صاحبان سهام صنعت / بدهی های بلند مدت صنعت =ارزش بازار نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام صنعت :Industry LM2i,t

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  از طریق حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهام محاسبه می شود.

2-شاخص هر فیندال   Herfindahl Index:

 این شاخص  تمرکز صنعت را اندازه گیری می کند و از جمع مربعات سهم بازار همه شرکت های موجود در صنعت و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.

 Sij   عبارت است از سهم بازار شرکت  iدر صنعت j  که از تقسیم فروش خالص شرکت i به فروش خالص صنعت j به دست می آید و N تعداد شرکت های موجود در صنعت است.

وجود تعداد زیادی بنگاه با سهم مساوی در بازار، این شاخص را به صفر نزدیک می‌کند و عدد یک بیانگر وجود حالت انحصار کامل در بازار است. به عبارتی، محدوده شاخص H، از ۱ تا 1/Nاست.

مزیت مهم این شاخص در این است که چون سهم هر بنگاه به توان دو می رسد، پس بنگاه های بزرگ تر که احتمال اعمال قدرت بیشتری دارند، وزن بیشتری خواهند داشت. یعنی با انتقال سهم فروش از بنگاه کوچک تر به بنگاه های بزرگ تر شاخص H افزایش می یابد، چون در این شاخص وزنه اهمیتی سهم بازار بنگاه های بزرگ بیشتر از بنگاه های کوچک است. اهمیت شاخص های تمرکز در تحلیل وضعیت ساختاری بازار است.

1-8-2-متغیر وابسته

1-میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام

 میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام (CAARi,t)[4] به صورت سالانه و بر اساس میانگین 12 دوره ماهانه   محاسبه می شود. معادلات مورد استفاده به شرح زیر می باشد: (مورادگلیو و سیواپرساد،332:2012)

  ARi,t بازده غیر عادی سهم i در دوره t است، که بر اساس الگوی بازار برابر است با تفاضل بازده واقعی سهم i با بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار و به صورت زیر محاسبه می شود:

در معادله فوق Ri,t  بازده واقعی سهم i در دوره t است که بر اساس تغییر در قیمت سهام پس از تعدیل از بابت تقسیم سود و تجزیه و حق تقدم خرید سهام به صورت سالانه و بر اساس میانگین 12 دوره ماهانه طبق رابطه زیر محاسبه می شود. (ایزدی نیا و کربلایی کریم 25:1391)

E(Ri,t) بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار است. a و B پارامترهای برآوردی برای  الگوی بازار و RI بازده صنعت در دوره t است. پارامترهای مذکور بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) طبق رگرسیون زیر و بر مبنای داده های تاریخی برآورد می شود:

در معادله فوق بازده غیر عادی در هر دوره زمانی از طریق ei ( خطای تصادفی) نشان داده می شود. (کرمی و تاجیک، 345:1387)

 

[1] Ho.R

[2] Muradoglu & Sivaprasad

[3] Fama & French

[4] Cumulative average abnormal returns

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122