پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و ارزش بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و ارزش بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و ارزش بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه    3
1-2- تشریح و بیان مساله    4
1-3- اهمیت مساله    5
1-4- پرسش اساسي تحقيق    6
1-5- اهداف پژوهش    6
1-6- فرضیه¬های پژوهش    7
1-7- روش پژوهش    7
1-8- قلمرو پژوهش    7
1-9- تعریف واژه¬های عملیاتی    8
1-10- خلاصه فصل    8
فصل 2:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-2- حاکمیت شرکتی    11
2-3- اصول حاکمیت شرکتی    13
2-4- چارچوب تئوري نمایندگی    15
2-5- مفروضات مهم تئوري نمایندگی    17
2-6- ساختار مالکیت    18
2-7- ترکيب مالکيت و سهامداري مديران    21
2-8- ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده    24
2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه    28
2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار    29
2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:    35
2-12- مالکیت نهادی    36
2-13- انواع مالکیت نهادي (فعال و منفعل)    37
2-14- مالکان خانوادگی    38
2-15- فرصتهاي رشد و ساختار مالكيت :    38
2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت    39
2-17- ارزش شرکت    41
2-18- ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت    42
2-19- پیشینه پژوهش    53
2-20- خلاصه فصل    66
فصل 3:روش¬شناسی تحقیق
3-1- مقدمه    69
3-2- اهداف پژوهش    69
3-3- سؤالات تحقيق    69
3-4- فرضیه¬های پژوهش:    70
3-5- جامعه، روش نمونه¬گيري و حجم نمونه    70
3-6- روش جمع آوري داده¬ها    71
3-7- قلمرو پژوهش    71
3-8- متغیرهای پژوهش    71
3-9- روش تحقيق    72
3-10- روش آزمون فرضیه¬ها    73
3-11- خلاصه فصل    74
فصل 4:تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1- مقدمه    76
4-2- بررسي آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق    76
4-3- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق    77
4-4- نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق    79
4-5- خلاصه فصل    81
فصل 5: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    83
5-2- خلاصه فصول گذشته    83
5-3- نتایج    85
5-4- محدودیت¬های تحقیق    86
5-5- پیشنهادات    87

منابع

ابراهیمی کردلر ،علی ، اعرابی، محمد جواد (1389) تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش هاي حسابداري مالی،سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 4)،صص95-110.

استا،سهراب(1390)بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و مديريت سود، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال سوم، شماره دوم، شماره پياپي ( 8)، صص93-106

اشرف زاده، حمیدرضا و نادر مهرگان(1387) اقتصادسنجی پانل دیتا، تهران: نشر مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.

احدی سرکانی ،سید یوسف ، نوری فرد ،یدالله ، پوربرات ،فریده (1389) تاثیر پذیر عملکرد قیمتی سهام از ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه،پژوهشگر،شماره ویژه

احمدپور ، احمد،منتظری ، هادی(1390) نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن ، پیشرفت های حسابداری دوره سوم ، شماره 2 (پیاپی 61/3)،صص1-35

اعتمادي ،حسین،بابا جانی، جعفر، آذر،عادل، دیانتی دیلمی ،زهرا (1388)تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15 ،ص 85-59

اسدي ،غلامحسين ، محمدي ،شاپور ، خرم ،اسماعيل(1390) رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت، مجله دانش حسابداري/ سال دوم/ شماره 4،صص29-48.

بابايي زكليگي محمدعلي، ژيلا احمدوند،(1387) بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران،مجله تحقيقات مالي ، شماره 26 ، صص41-60.

برادران حسن‌زاده ، رسول، تقی‌زاده ، هوشنگ، رضايی، عباس(1390) بررسی تأثير‏ ترکيب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم- شماره‌ي دوم- شماره‌ي پياپي 8،صص124-107

حساس یگانه، یحیی، اسکندر، هدی و محمد مرادی (1387) بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، صص 187-122.

منابع انگلیسی

Abdelsalam, O; EL-Masry, A, and Elsegini, S. (2008). Board Composition, Ownership structure and dividend policies in an emerging Market. Journal of Managerial Finance. Vol. 34, No. 12, pp. 953-964.

Akimova, I, & Schwodiauer, G (2004), “Ownership Structure, Corporate Governance and Enterprise Performance: Empirical Results for Ukraine”, International Advances In Economic Research Journal, Volume 10.

Almazan, A., Hartzell, J., Starks, L.T (2005). Active institutional shareholders and cost of monitoring: Evidence from managerial compensation. Working paper, University of Texas at Austin.

Anlin Chen & Lanfeng Kao.(2005).”The conflict between agency theory and corporate control on managerial ownership: The evidence from Taiwan IPO performance”. International Journal of business, 10(1)

Bhattacharya, P. & M. A. Graham (2009), “Institutional Ownership Structure and Corporate Performance: A Disaggregated View”, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 19, PP. 370-394.

چکیده

تشکيل شرکت­هاي بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکيک مالکيت از مديريت و پيامدهاي خوشايند و ناخوشايند آن در اواخر سده­ي نوزدهم و اوايل دهه­ي بيستم در سطح جهاني مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنوني، ابتدا در دهه­ي 1990 در انگلستان، آمريکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارايي هيئت­مديره­ي شرکت­هاي بزرگ مطرح گرديد. پس از اندک مدتي، بحران­هاي مالي سال­هاي اخير منجر به تأکيد بيشتري به برقراري مکانيزم­هاي راهبری شرکتی در اين کشورها و ساير کشورهاي دنيا شده است. مکانیزم­های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه­گذاری بر روی فعالیت­های غیرسودآور به هدر نمی­رود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه­های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت می­شود. رابطه بين ساختار مالكيت  با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبيات مالي بوده است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این تحقیق 3 فرض مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت استفاده گردیده است. نتایج حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت با ارزش بازار دارد

کلید واژه: ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، ارزش بازار شرکت

فصل 1:  کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84)..اين موارد به طور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت بيان مي شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند.در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند (استا،1390: 94).دراين صورت، سؤال مطرح اين است كه : آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد آنها تأثير دارد؟ يعني، اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به عملكرد بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

1-2- تشریح و بیان مساله

تشکيل شرکت­هاي بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکيک مالکيت از مديريت و پيامدهاي خوشايند و ناخوشايند آن در اواخر سده­ي نوزدهم و اوايل دهه­ي بيستم در سطح جهاني مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنوني، ابتدا در دهه­ي 1990 در انگلستان، آمريکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارايي هيئت­مديره­ي شرکت­هاي بزرگ مطرح گرديد. پس از اندک مدتي، بحران­هاي مالي سال­هاي اخير منجر به تأکيد بيشتري به برقراري مکانيزم­هاي راهبری شرکتی در اين کشورها و ساير کشورهاي دنيا شده است(عمران،2008). یکی از پرسش­های مطرح در حسابداری این است كه چرا برخي از شركت­ها در اجراي عمليات خود موفق بوده و برخي ديگر شكست خورده و حتی ورشکسته می­گردند. براي پاسخ به اين سوال بايد سازه­های اقتصادی از قبیل پويايي­هاي رقابتي در صنعت و همچنين ساختارهاي داخلي شركت مانند ساختار مالكيت را مورد بررسي قرار داد. با وجود اينكه در طي سال­هاي گذشته توجه زيادي به ارزش شركت­ها شده است (ليچتنبرگ و پاليا، 1999)، ساختار مالكيت به عنوان يكي از راهكارهـاي حاكميـت شركتـي و يكـي از مولفه­هاي اساسي و مهم رشد، مورد بي­توجهي متون اقتصادي قرار گرفته است (فضل­زاده و همكاران، 1389). براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي­كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه­ها و چگونگي مواجهه شركت­ها با اين گونه تضادها توسط « تئوري نمايندگي » اقتصاددانان مطرح شده است. طبق تعريف جنسن و مك لينگ:رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم­گيري را به او تفويض مي­كند. (نمازی و کرمانی،1387،84). در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند. یعني، اگر مالكان شركت را گروه­هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك­ها و شركت­هاي ديگر تشكيل دهند، ارزش بازار آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود ارزش بازار شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود ارزش بازار شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به ارزش بازار بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد. (كاپوپولس و لازاري تو،2007، 35) بنابراين، بررسي رابطه ي بين ساختار مالكيت و ارزش بازار شركت براي ارزيابي بهتر و دقيق­تر استفاده­كنندگان از عملكرد مديران ضروري به نظر مي­رسد. اهميت اين پژوهش اين است كه به گونه تجربي به مديران، سرمايه گذاران و ساير تصميم­گيرندگان نشان دهد كه متفاوت بودن ساختار مالکیت شركت­هاي بورسي بر ارزش بازار آنان تأثير دارد . يعني اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك­ها و شركت­هاي خصوصي ديگر تشكيل دهند، ارزش بازار آنها متفاوت خواهد بود. افزون بر اين، وجود كدام يك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود شركت مؤثرتر است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش بازار و ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.

1-3- اهمیت مساله

مکانیزم­های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه­گذاری بر روی فعالیت­های غیرسودآور به هدر نمی­رود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه­های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت می­شود. رابطه بين ساختار مالكيت  با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبيات مالي بوده است. براي اولين بار برل و مينز  در سال 1932، به دنبال مطالعات انجام شده پي به وجود يك رابطه معكوس بين پراكندگي سهامداران و عملكرد موسسات بردند. با وجود آنكه نتايج پژوهش­هاي آنان در سال 1983 توسط دمستز به چالش كشيده شد، وليكن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقيقات متعددي قرار گرفت كه بعدها توسط محققين در كشورهاي مختلف با بنيادهاي اقتصادي و سطوح متفاوت توسعه يافتگي انجام گرديد. در طي اين سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالكيت با تاكيد بر دو رويكرد اصلي انجام گرديد:

الف) اثر و نقش نوع مالكيت بر بازدهي و ارزش شركتها

ب) اثر و نقش ميزان تمركز بر بازدهي و ارزش شركتها

در بررسي هاي انجام شده بر حول محور نوع مالكيت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالكيت نظير مالكيت دولتي، مالكيت نهادي، مالكيت شركتي، مالكيت انفرادي و فاميلي، مالكيت خارجي، مالكيت مديريتي و انواع ديگر مالكيت بر بازدهي شركتها پرداخته شد (محمدی و دیگران، 1389، 13) از جمله موارد مهم مطرح شده در اين حوزه توجه به بازدهي اقتصادي نسبتاً پايين شركت­هاي دولتي بود. به موازات توجه به مساله­ي نوع مالكيت و نقشي كه ممكن است بر بازدهي شركت­ها داشته باشد، محققين مطالعات دامنه­داري را در رابطه با اثرات احتمالي مالكيت كنترلي يا متمركز بر عملكرد موسسات انجام دادند (صادقی و دیگران،1388، 24). بررسي ­هاي انجام شده در اين راستا، عواملي نظير احتمال وجود همگرايي منافع در مالكيت متمركز بين مالك و مدير و همچنين توانايي نظارت بالاي مديريت متمركز را از جمله دلايلي عنوان نمودند كه مي تواند به بهبود عملكرد موسسات منجر گردد. بنابراين، ضرورت دارد با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و بررسي رابطه آن با  ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش­هايي انجام شود.

1-4- پرسش اساسي تحقيق

با توجه به بيان مساله که در بخش قبل عنوان شد، پرسش­های اساسي تحقيق را مي­توان به صورت زير مطرح کرد:

آیا بین مالكيت نهادي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین مالكيت مديريتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-5- اهداف پژوهش

هدف اصلی بررسی تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی تاثیرگذاری در صورت وجود می­باشد.

به عبارت دقیق­تر در این پژوهش نحوه تاثیرگذاری ساختار مالکیت با عامل ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می­گردد؛ لذا می‌توان اهداف تحقيق را به طور خلاصه به شرح زير بيان كرد:

بررسی رابطه بین مالكيت نهادي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مالكيت مديريتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشخص كردن ميزان تاثير ساختار مالکیت با ارزش بازار مي­تواند سرمايه­گذاران را در تصمیم­گیری­ها مناسب راهنمایی نماید و سرمایه­گذاران با استفاده از تصمیمات مناسب موجب رونق بورس و در نتيجه شكوفايي اقتصاد شوند. به لحاظ كاربردي نيز اميد است با انجام اين پژوهش شواهد لازم جهت تصميم گيري سرمايه گذاران، مديران،‌ مسئولين پ‍‍‍ژوهشي و پژوهشگران مالی فراهم شود.

1-6- فرضیه­­های پژوهش

محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیه­هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آن­ها را مورد تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آن‌ها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیه­های پیشنهادی به وسیله آزمون­هایی که صورت می­گیرد مشخص می­شود.

با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیه­های زیر مورد آزمون قرار می­گیرد

بین مالكيت نهادي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد

بین  مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد

بین  مالكيت مديريتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد

1-7- روش پژوهش

اين پژوهش يك پژوهش توصيفي همبستگي بوده كه به توصيف رابطه بين ساختار سرمایه با ارزش بازار در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران طي سال­های 1385 تا 1390 ­پرداخته است. از نظر هدف نیز پژوهش حاضر کاربردی تلقی می­شود.

روش تجزیه و تحليل داده­ها

هدف مطالعه کنونی بررسی رابطه بين ساختار مالکیت با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی با ارزش بازار شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور یکی از مناسب‌ترین مدل­های رگرسیونی که تا حدود زیادی دست­یابی به اهداف مطالعه را محقق می­سازد انتخاب گردیده است. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیون خطی چند متغیره جهت بررسی روابط میان متغیر­ها استفاده شده است. جهت بررسي روابط میان مدت بين متغيرها مدل از الگوي رگرسيون خطی چند متغیره استفاده مي­شود. محاسبات مورد نیاز با استفاده از نرم­افزار Eviews ویرایش 6 انجام می­شود.

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش رابطه ساختار سرمایه با ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

قلمرو زمانی پژوهش

اطلاعات استفاده شده در این پژوهش محدوده زمانی سال­های 1386 تا 1390 را شامل می­شود.

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-9- تعریف واژه­های عملیاتی

ارزش بازار[1]  (MV)

ارزش بازار عبارت است از قيمت فروش يک قلم دارایى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار يک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قيمت معامله مؤيد ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود. (پورحیدری و بیات، 1388)

مالکیت نهادی

به عنوان كسري از سهامي تعريف مي شود كه سهامدارن عمده مالك آن است، يعني اينكه سهامداران نهادي

حداقل 50 درصد كل سهام منتشره را كنترل كنند در غير اين صورت متغير مالكيت نهادي صفر تعيين مي شود.

مالکیت شرکتی

به عنوان كسري از سهامي تعريف مي شود كه سهامدارن عمده اشخاص حقوقي غيردولتي هستند.

مالکیت مدیریتی

سرمايه گذاران مديريتي نيز شركت­هاي خانوادگي هستند كه عمده مالكيت شركت در اختيار يك خانواده يا گروه فاميلي است.

[1] Market value

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده غير عادي با تاکيد بر نوع صنعت، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير عدم انعطاف پذيري هزينه ها و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادارتهران
 • پايان نامه رابطه بين مديريت سود وتغييرات آن وپيش بيني سودهاي آتي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 • پايان نامه بررسي رابطه ساختار مالکيت و نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122