پايان نامه بررسي رابطه بين سبکهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري دردانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين سبکهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري دردانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين سبکهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري دردانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول: کلیات 2
1-مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 6
1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق 7
1-4- اهداف پژوهش 8
1-5- سؤالات تحقیق: 8
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق: 9
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
فصل دوم: ادبیات پژوهش 11
2-1- سبک های شناختی 12
2-1- 1 – سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 13
2-1-2- سبک های تکانش و تاملی: 16
2-1-3 – سبک های یادگیری فلدر و سولمان 16
1.فراگیرن فعال و فراگیران فکور 16
2. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی 17
3. فراگیران بصری و فراگیران کلامی 17
4. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا 17
2-1-4- سبک یادگیری فیس چر 17
فراگیر گام به گام 17
فراگیر شهودی 17
فراگیر یک حسی 18
فراگیر چند حسی 18
فراگیر تعاملی 18
فراگير ساختار روشن 18
فراگير انتخابي 19
2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده 19
تجربه‌ی عینی 19
مشاهده‌ی تأملی 20
مفهوم‌سازی انتزاعی 20
آزمایشگری فعال 20
2-2- یادگیری خودتنظیمی 25
2-2-1- مولفه های خودتنظیمی 26
2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم 27
2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن 29
2-2-4- نظریه های خودتنظیمی 30
2-2-4-الف- نظریه های کنشگر 31
2-2-4-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی 31
2-2-4-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم 32
2-2-4-د- نظریه اراده گرایان 33
2-2-4-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی 33
2-2-4-هـ نظریه شناختی- اجتماعی 34
2-3- پیشینه نظری دست برتری 37
2-4-پيشينه پژوهش 40
2-4-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور 40
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 49
مقدمه 51
3-1- روش پژوهش 51
3-2- جامعه آماری 51
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 52
3-4- ابزارهای پژوهش 52
3-6- شيوه ي اجرا و گردآوري داده ها: 57
3-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 58
مقدمه 59
4-1- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی 59
4-2- شاخص‌هاي آمار توصيفي و استنباطی 63
4-3- فرضیه‌‌های پژوهش 65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 73
5-1- بحث و نتيجه گيري 75
5-2- محدوديت هاي پژوهش 77
5-3- پيشنهادها 77
منابع و مآخذ 79
پیوست ها 85
چکیده انگلیسی 91

منابع و مآخذ

– فهرست منابع فارسی

– الهی،طاهره.آزادفلاح،پرویز،رسول زاده ،طباطبائی،کاظم(1383).رابطه ی سبکهای یادگیری وابسته،نابسته به زمینه و پیشرفت در یادگیری زبان.مجله ی روان شناسی،جلد29 ،صص 37-22.

– امینی ، شهریار(1382). بررسی خودکارآمدی، خودتنظیـــــمی و عزت نفس در پیشرفت تحصــیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه دبیرستان رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

– بیگی،انور،1388 . بررسی رابطه سبک های یادگیری شناختی کلب و ابزار وجود با خلاقیت پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

– تقوايي، ناصر(1382 ). مقايسه سبكهاي يادگيري معلمان و دانش آموزان مراكزپيش دانشگاهي پسرانه رشته هاي علوم انساني،علوم تجربي و رياضي فيزيك شهرستان ورامين. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربت معلم.

– حکیمی، خداپناهی، حیدری،نشریه علوم رفتاری،دوره 5،شماره 1 ،تهران: بهار1390

– دلاور،علي،1381،احتمالات و آمار كاربردي،تهران: رشد.

– رحماني شمس،حسن (1379 ). مقايسه تيپــــهاي شخصيتي و سبكــــهاي يادگيري مرد و زن چهار رشته تحصيلي پزشكي،فني–مهندسي ، هنر و علوم انساني دانشگاه. پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه علامه طباطبايي.

– سرمد ،بازرگان ، حجازي(1386). روش تحقيق در علوم رفتاري ، تهران: آگاه.

– سیف،علی اکبر(1382). روانشناسی پرورشی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش).تهران. آگاه.

– صالح میرحسینی وحیده ، علی پور احمد ، مقایسه هوش کلامی و عملی و خرده مقیاس های آن بین چپ دست ها و راست دست ها ، فصلنامه روان شناسی تربیتی ، شماره 21 ، 1390.

– طلايي ، خداكرم (1379). بررسي رابطه بين باورهاي معرفت شناختي ، خودگرداني در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه دبيرستانهاي شهر تبريز  ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.

– عربزاده،مهدی، بررسی رابطه بین یادگیری خودگردان و جهت گیری هدف با سبک مدیریتی کلاس در معلمان ضمن خدمت دانشگاه شهید رجائی تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

– علی پور احمد ، صادقی زهره ، محمدبیکی علی ، مردانی زهرا ، باقریان رضا، آیا شخصیت افراد چپ دست ، راست برتر و دوسوتوان متفاوت است، تحقیقات علوم رفتاری، ویژه نامه طب رفتاری ،دوره 10 ، شماره 7.

– علی پور احمد،کلانتریان شهلا، بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی ، مجله روان شناسی مدرسه ،بهار1391.

– غلامی،یارمحمد(1382). بررسی ارتباط بین جهت گیری هدف با یادگیری خودگردان در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسط شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم.

– غيبي معصومه،عارفي محبوبه،بررســــي رابــــطه سبكهاي يادگيري و خودكارآمدي دانشجويان گروه هاي تحصيلي،فصلنامه روان شناسي كاربردي،سال6 ، شماره 1 (21) ، بهار 1391 .

– قاسمي،علي،1390،بررسي نقش تاكيدات هدفي والدين در خودتنظيمي يادگيري دانش آموزان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

-کارشکی حسین،محسنـی،نیکچهره(1390، انگیزش در یــــــادگیری و آمــــوزش(نظریه ها و کاربردها)،تهران : آوای نور.

-کدیور،پروین(1386). روانشناسی یادگیری ،تهران: سمت.

– نصر،احمد رضا، 1384، روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي،تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

– نیکدل ، فریبرز ، بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی ، اجتماعی و آموزشی) دردانش آموزان کاربر اینترنت و دانش آموزان غیرکاربر دبیرستان های پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 1385-1384.

– يزدي،سيده منور،1388،بررســـــي و مقايسه شيـــوه هاي و سبكهاي يادگيري دانشجويان دانشكده هاي مختلف دانشگاه الزهراء ، فصلنامه انديشه هاي نوين تربيتي دانشگاه الزهراء،دوره 5،شماره 2.

– یوسفی ، نوریه ،1391، بررسی رابطه سبک های یادگیری و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی ، نشریه پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

– فهرست منابع انگلیسی

Reference

– Cardwell,M.(2003).Complete A-Z psychologyhand book (3rd  ed.).london: Hodder and Slottghoton.

– Chularut,Pasana, and Debacker, teresak.(2003). The inflance of concept mapping on achievement, self – regulation and self – efficacy in student of English as a second language, contemporaty Educational psychology, 29.(248-263).

– Gallagher, L.S & Janet, R. (2009). Nursing student perceptions of learning style,s in online learning.Volume 32, Issue 1-2,April-June 2009.

– Greenberg, A.(2009). a Analysis of preferred learning styles, as they affect adult learners in the synchronous online environment.May 2, 2009.

– Harrington, A. (2009). The brain and the behavioral sciences. In The Cambidg History of Scince. 6.504-523.

چكيده

پژوهش حاضر با هدف « بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري در دانشجويان» انجام شده است.جامعه آماري عبارت بود از كليه دانشجوياني كه در سال تحصيلي 93-92 در دانشگاه خوارزمي مشغول تحصيل بودند. نمونه شامل 90 نفر از دانشجوياني بودند كه از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي از طبقه زنان و طبقه مردان انتخاب شدند.براي سنجش سبك هاي شناختي از پرسشنامه سبك شناختی كلب (1975)،و براي اندازه گيري يادگيري خودتنظيمي از مقياس بوفارد و همكاران (1995) و براي سنجش دست برتري از مقياس چاپمن و چاپمن(1987) استفاده شد.

براي بررسي رابطه ي بين سبك شناختي و دست برتري، ازآزمون خي دو استفاده شد، و نتايج نشان داد بين دو متغير تفاوت معنادار وجود دارد، و ضريب توافقي محاسبه شده نشان داد كه همبستگي بين دست برتري و سبك شناختي برابر 37% بود و اين رابطه معني داراست.و همچنين براي بررسي رابطه بين انواع سبك شناختي و دست برتري از آزمون تحليل واريانس يك راهه استفاده شدو نتايج نشان كه دانشجوياني كه راست دست بودند از بين سبك هاي شناختي كلب به نوع سبك شناختي همگرا و دانشجويان چپ دست به سبك شناختي واگرا گرايش دارند.براي بررسي رابطه يادگيري خودتنظيمي با دست برتري از آزمون t  مستقل استفاده شد. ونتايج نشان داد كه يادگيري بين خودتنظيمي و دست برتري تفاوت معني دار وجود ندارد. همچنين براي بررسي رابطه بين سبك هاي شناختي و خودتنظيمي از آزمون تحليل واريانس يك راهه استفاده شد و يافته ها نشان داد كه بين اين دو متغير نيز رابطه معني دار وجود ندارد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه افراد با داشتن سبك هاي شناختي يكسان از ميزان يادگيري خودتنظيمي متفاوتي برخوردارند، وتنها داشتـن نوع خاصي از سبك شناختي در ميزان يادگيري خودتنظيمي نقشي ندارد.

واژگان كليدي: سبك شناختي، دست برتري، يادگيري خودتنظيمي، چپ دستي، راست دستي.

 1-مقدمه

یکی ازپدیده های طبیعی قابل مشاهده در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت هاست. در واقع، زیبائی جهان هستی در وجود این تفاوت هاست. یک نظام آموزشی سالم، انسانی، پویا و کارآمد این تفاوت ها را به شکل طبیعی از توانایی ها و قابلیت ها دریافت و ادراک می کند. یکی از مهمترین مسائلی که معلمان در کلاس خود با آن مواجهند، وجود تفاوت های فردی در میان دانشجويان از نظر هوشي، استعداد، انگیزش، پیشرفت تحصیلی، سبک یادگیری و نظايراين هاست. درک این تفاوت ها می تواند به پویایی کار معلمان کمک کند.

تفاوت های فردی در یادگیری از دیر باز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. این عقیده که تفاوت های افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوت های آنها در هوش و توانایی هاست تا مدت ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت. پژوهشگران نشان داده اند که دانشجويان سبک های شناختی متفاوتی دارند؛ یعنی اطلاعات را از راه های مختـــلف تجزیه و تحلــیل می کنند و یاد می گیرند. امروزه مشخص شده است که تفاوت های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی های آنها بستگی دارد. بنابراین، عوامل دیگری نظیر ویژگی های شخصیتی، دشواری تکلیف و تفاوت سبک ها نیز در این امر دخیل اند.

موضوع این پژوهش، مطالعه رابطه سبک های شناختی[1] و یادگیری خود تنظیمی[2] با دست برتری[3] است. در واقع بر اهمیت تفاوت های فردی تاکید دارد که چگونه این ویژگی ها با هم در ارتباط هستند. این متغیرها رابطه مستقیمی نیز با آموزش آموزشگاهی امروزه دارند.

سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی را می توان از مهمترین سازه های راون شناسی تربیتی محسوب کرد. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه ها می باشند تا با درک این عوامل و تفاوت ها بازدهی یادگیری دانشجويان را در محیط های آموزشی به حداکثر ممکن برسانند، و از فضا و امكانات موجود نهايت بهره وري را داشته باشند.در این رهگذر باید تلاش کرد تا به گونه ای دقیق متغیرهای پیش بینی کننده سبک های شناختی شناسایی شوند تا بتوان شرایط آموزشی را بهسازی نمود و تاثیر آن را بر عملکرد تحصیلی مشاهده کرد. پس در این تحقیق سوال این است که دست چپ بودن یا راست دست بودن یا به عبارت دقیق علمی راست برتری یا چپ برتری به چه اندازه سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی افراد را می تواند پیش بینی کند. آیا این ویژگی های شخصیتی یا جسمانی با سبک های شناختی در ارتباط هستند و می توانند باورها و رجحان هاي آنها را توجیه کنند، آیا راست برتری یا چپ برتری با خودتنظیمی ارتباط دارد؟

بحث در مورد سبک های شناختی از اواخر دهه سال 1970 رونق پیدا کرده است و یکی از دلایلی که مطرح شد این است که سبک های شناختی یک کاربرد عملی به ویژه در آموزش و پرورش دارد و بسیاری از مربیان بر این باورند که سبـــک های شنـــاختی بر فرآیند یادگیری تاثیر می گذارند. اگر چه این سبک ها به طرق مختــلف تعریف می شوند ولی عمدتاً بر این نکته تاکید می ورزند که سبک های شناختـی شامل باورها،اعتقادات، رجحـــان ها و رفتارهایی است که افراد به کارمی برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند. افراد متناسب با تفاوت های فردی خود در یادگیری از سبک های متفاوتی استفاده می کنند. انسان ها در موقعیت یکسان متفاوت یاد می گیرند که شاید مهم ترین دلیل آن سبک های متفاوت یادگیری آنان باشد، این سبک ها تعیین می کنند که در برخورد با یک موقعیت فرد چه مدت به چه چیز و به چه چیز میــزانی توجه کند. در واقـــع سبک های شناختی را مي توان عامل بسیاری از تفاوت های فردی در کلاس درس دانست.

پژوهش هاي مختلـــفی در مورد اینکه دانشجويان و از چـه سبــک هایی به فراگیری مطالب می پردازند صورت گرفته است. یکی از پژوهشگرانی که در مورد سبک های شناختی نظریه مهمی ارائه داده است، کلب است (1996) است. نظریه ای که توسط کلب در مورد یادگیری ارائه شد توجه زیادی را به خود جلب کرده است. کلب در نظريه خود چهار وضعیت تجربه ،تجربه عینی (CE )، مشـــاهده تاملی (RO )، خلق مفاهیـم انتـزاعی (AC)، و تجــــربه فعال (AE) را مشــــخص می کند. ابعاد تجربه عینی/خلق مفاهیم انتزاعی و تجربه فعال/مشاهده تاملی دو قطب مخالف در مفاهیم روشهای یادگیری هستند. هر کدام از این وضعیت ها نوع ادراک اطلاعات توسط فرد را نشان می دهد و کلب چهار نوع از یادگیرندگان را بر طبق موقعیت شان نسبت به این دو بعد شناسایی کرد (فوجی[4]،1996) . کلب افراد را بر اساس این یادگیری تجربه ای به چهار گروه افراد همگرا ، واگرا ، انطباق یابنده و جذب کننده تقسیم می کند.

یکی دیگر از مفاهیم مهم در روان شناسی یادگیری ، تربیتی و شناختی معاصر یادگیری خودتنظیمی است. زیمرمن[5] در سال 1994 آن را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاش های خود را برای فراگـیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران شخصاً شروع کرده و جهت می بخشند تعریف می کند.

تعاریف گذشته خود تنظیمی بیشتر بر جنبه های شناختی آن بدون به توجه به جنبه های عاطفی، هیجانی و انگیزشی آن تاکید می کنند. اما تعاریف جدید مربوط، سعی در یکپارچه کردن جنبه های سرد و گرم یادگیری همچون شناخت ها ، عواطف و انگیزه ها دارند. بر این اساس می توان گفت  شامل کلیه فرایندهای شناختی و انگیزشی که طی آن فرد برای فعالیت های یادگیری اش هدف گزینی و برنامه ریزی می کند و متناسب با شرایط راهبردهای مدیریتی ،نظارتی و ارزشیابی لازم را اعمال می کند و در صورت لزوم از منابع دیگر مثل افراد یا مکان ها بهره می گیرد تا برنامه هایش را به خوبی پیش ببرد.محور این نگاه به یادگیری خود دانش آموز است و لذا بر دانش آموز محوری تاکید می کند.(کارشکی و محسنی،1391)

به اعتقاد برخی صاحب نظران ، خودتنظیمی در یادگیری نیز بخش مهمی از تفاوت های بین دانشجويان موفق و ناموفق را تبیین می کند.، دانشجويان موفق به منظور انجام تکالیف از راهبردهای  و الگوهای انگیزشی مثل کوشش برای کسب موفقیت و فعالیت های چالش برانگیز و تنظیم اهداف استفاده می کنند. در مقابل دانشجويان ناموفق کمتر تلاش به خرج می دهند و علاقه کمتری به انجام فعالیت ها دارند، قادر به تنظیم اهداف و استفاده از راهبردهای یادگیری نیستند،خودکارآمدی پایینی دارند و به ندرت به سطح بالایی از موفقیت می رسند.(بمبوتی[6]،2008 به نقل از قاسمی و فولادچنگ،1390).

سومین متغیر این پژوهش دست برتری است که باز هم بیانگر تفاوت افراد از لحاظ ترجیح آنان در استفاده از یک دست در اجرای تکالیف و فعالیت های زندگی است . تقریباً بین 6 تا 17 درصد افراد جامعه را افراد دست چپ ، و 3 تا 17 درصد را دو سوتوان و بین 66 تا 89 در صد را افراد راست دست تشکیل می دهند.

در تعریف دست برتری باید گفت اغلب منابع دست برتری ، ترجیح فطری ، زیست شناختی برای استفاده از یک دست بیشتر از یک دست دیگر، در انجام تکالیف و وظایف خاص در نظر گرفته شده و غالب بودن یکی از نیمکره ها در انجام آن تکالیف در ارتباط است . (رایس[7]،1998 به نقل از علیپور و صالح میر حسنی).

1-2- بیان مسئله

دست برتری به عنوان ترجیح غالب یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند، تعریف شده است (کاویل و برایدن[8]2003). از همان آغاز شکل گیری تمدن، انسان در به کارگیری ابزار، از یک دست بیشتر از دست دیگر استفاده کرده است. دلایلی زیادی برای این مسئله وجود داشته است ؛مثل متأثر بودن از عوامل فرهنگی و اجتماعی، مسائل ناشی از عوامل ژنتیکی در رواج راست دستی، جانبی شدن مغز و برتری یک نیمکره بر دیگری و غالب شدن آن.

روان شناسان به ویژه عصب روان شناسان ، دست برتری را شاخص غیرمستقیم تسلط نیمکره ای یا جانبی شدن[9] می دانند. (بیشاپ، راس، دانیلز و برایت[10]، 1996)، یعنی در افراد راست دست نیمکره چپ مغز و در افراد چپ دست نیمکره راست فرد مسلط است.(نقل از علی پور وکلانتریان،1391)

نیمکره های مغزی از لحاظ ساختاری و عملکردی تفاوت هایی با یکدیگر دارند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی خاصی تخصص یافته اند. (گازانیگا، ایوری و منگن[11] 2002)، لذا با توجه به تخصص یافتگی عملکردی نیمکره های مغزی و تفاوت چپ دست ها و راست دست ها در تسلط نیمکره ای انتظار می رود که این دو گروه از لحاظ عملکردهای ذهنی و شناختی با هم متفاوت باشند. در واقع راست دستی یا چپ دستی از عوامل تأثیرگذار بر روی عملکردها و عادات و حرکات افراد بوده که نیازمند توجه ویژه است.

همواره ی ارتباط بین دست برتری و توانایی ها او ویژگی های شناختی از زمان طولانی مورد علاقه محققان بوده و یکی از موضوع های بحث انگیزه می باشد. بنابراین، بحث درباره ی ارتباط دست برتـری با سبک های شناختي و يادگيري خود تنظیمی مورد علاقه پژوهشگر است. تاکنون پژوهش های مختلفی درباره ی تأثیرات و ارتباط دست برتری با توانایی ها و رفتارهایی مثل هوش، پیشرفت تحصیلی- توانایی تجسم فضایی، حتی ویژگی های شخصیتی صورت گرفته است و تحقیقات زیادی ارتباط بین دست برتری و توانایی شناختی را مورد تأیید قرار داده اند.

ولی درباره ی ارتباط سبک های شناختي و يادگيري خود تنظیمی با دست برتری مسئله ای مطرح نشده و مورد پژوهش قرار نگرفته است. دست برتری بر آموزشهای اجتماعی، تغییرات فرهنگی، عادات حرکتی و انجام کارهای روزمره و احساس افراد تأثیر می گذارد. به نظر می رسد که این رابطه چالش برانگیز باشد. شاید تفاوت موجود در نیمکره ی مغز بتواند راهی را برای گشایش این رابطه باشد. با توجه به عملکرد مغز در مورد جانبی شدن شاید بتوان فرض کرد که افراد چپ دست بر سبک های یادگیری خاصی تاکید بیشتری دارند و یا افراد چپ دست در یادگیری، یادگیرندگانی خود تنظیم باشند یا نباشند، البته تاکنون کنجکاوی زیادی در این خصوص صورت نگرفته است و این امر هدف محوری تحقیق فعلی است. در نهایت پژوهش حاضر می خواهد به بررسی رابطه بین دست برتری با سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی بپردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق

بی شک پرداختن به کشف ویژگی ها و توانایی های دانشجويان در بالا بردن کیفیت آموزشی موثر خواهد بود و معلمان و مربیان را در انتخاب روش تدریس و نحوه برخورد با دانشجويان یاری خواهد رساند، و بطور مسلم معلمانی که از ویژگی و توانایی های دانشجويان آگاهی دارند، نقش راهنمایی و رهبری و هدایت را به خوبی ایفا خواهد کرد. نکته قابل توجه که می توان به آن اشاره کرد این است که می توان برنامه های آموزشی را متناسب با توانایی ها و ویژگی های دانشجويان تدوین کرد. و فعالیت های گوناگون متناسب با سطح توانایی و ویژگی های دانشجويان را بکار برد.و انرژي ها و هزينه هاي آموزشي را بصورت هدفمند با بهره وري بالايي به كار بست.

رشد تواناییهای شناختی دانشجويان از اهداف غایی هر نظام پرورشی است. لذا، شناسایی و تعیین متغیرهای موثر بر عملکرد آموزشی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عملکرد افراد از متغیرهای متعددی تاثیر می پذیرد. این تحقیق با تاکید بر آموزه های روان شناختی و روان شناسی تربیتی در پی آن است که رابطه متغیر دست برتری را با سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی دانشجويان به عنوان متغیرهای تربیتی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی را می توان از مهمترین سازه های راون شناسی تربیتی محسوب کرد. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه ها می باشند تا همانطور که گفته شد با درک این عوامل و تفاوت ها بازدهی یادگیری دانشجويان را در محیط های آموزشی به حداکثر ممکن برسانند.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-الف – هدف اصلی:

تعیین رابطه بین سبک هاي شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان است.

1-4-ب- اهداف فرعی:

1- مقایسه افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی.

2- مقایسه افراد چپ دست با راست دست در میزان یادگیری خودتنظیمی.

3- بررسی رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

4- بررسی رابطه سبک یادگیری واگر با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

5- بررسی رابطه سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

6- بررسی رابطه سبک یادگیری انطباق یابنده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

7- بررسي رابطه بين يادگيري خودتنظيمي با انواع سبك هاي شناختي.

1-5- سؤالات تحقیق:

1- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

5- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

6- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

7- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

8- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:

1- بین دست برتری و سبک شناختی رابطه وجود دارد.

2- بین ميزان يادگيري خودتنظيمي در دانشجويان راست دست و چپ دست تفاوت وجود دارد.

3- بین ميزان يادگيري خودتنظيمي و انواع سبك هاي شناختي تفاوت وجود دارد.

4- بین انواع سبك هاي شناختي(كلب) و دست برتري رابطه وجود دارد.

 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-7-1- دست برتری:

تعریف مفهومی: دست برتری به عنوان ترجیح غالب یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند، تعریف شده است (کاویل و برایدن[12]، 2003).

تعریف عملیاتی: منظور از دست برتری نمره ای است که آزمـودنی در مقیـــاس چاپمن[13] به دست می آورد.

1-7-2- سبک شناختی

تعریف مفهومی: سبــــک های شناختی، باورها، رجحــــانها و رفتارهایی که به وسیله افراد به کار می روند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت معین کمک کنند گفته می شود. (هوهن، 1995 به نقل از سیف،1382 ص 171)

تعریف عملیاتی: عبارت است از نمــره ای که فرد در آزمون سبک یادگیری شناختی کلب (1985) کسب می کند. که نمرات هر کدام از سبک های چهارگانه همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده مطابق جدول برای هر فرد مشخص شده و در نهایت مطابق جدول سبك یادگیری فرد به دست می آید.

1-7-3- یادگیری خود تنظیمی:

تعریف مفهومی:یادگیرنده خود تنظیم کسی است که در امر یادگیری ، از نظر رفتاری، فراشناختی و انگیزشی فعال است. (زیمرمن و مارتینزپوتر[14]، 1988، به نقل ازغلامی، 1383)

فرد خودتنــظیم کسی است که تفکرات، احساسات و اعمالش را بطور نظامند به سمت کسب اهدافش جهت می دهد (شانک و زیمرمن[15]، 1994، به نقل از بوکارتس[16]، 2002)

تعریف عملیاتی: منظور از خودتنظیمی نمره ای است که آزمودنی

1- learning styles

2- self-regulation learning

3- handedness –

1-Fuji

1-Zimmerman

2- Bembeutty

1- Rais

[8]– cavil&Bryden

[9]– lateralization

[10]– Bishop, Ross, Daniels & Bright

[11]– Gazzaniga, Irery&Mungen

1- ‍‍Cavil &Bryden

2- Chapman

1- Zimmerman &Martinez

2- Schunk & Zimmerman

3-Bookarts

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122