پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و نوآوري سازماني در بين کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و نوآوري سازماني در بين کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و نوآوري سازماني در بين کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- كليات پژوهش

1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسأله 3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 5
1-4- فرضیات پژوهش 8
1-4-1- فرضیه كلي 8
1-4-2- فرضیات فرعی 8
1-5- مفاهیم نظری 9
1-6- تعاریف عملیاتی مفاهیم 10

فصل دوم- ادبيات پژوهشي

2-1- مقدمه 13
2-2- تعریف سبک 15
2-3- تعريف تفکر 16
2-4- اشکال تفکر 17
2-5- خصوصیات تفکر 17
2-6- سبک تفکر 18
2-6- 1- سبک تفکر قانونی 22
2-6- 2- سبک قضائی 23
2-6- 3- سبک کلی نگر 23
2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی 24
2-6-5- سبک آزاداندیشی 24
2-7- ضرورت توجه به سبک های تفکر 23
2-8- اصول مطالعه سبک تفکر 24
2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر 25
2-9-1- فرهنگ 25
2-9-2-جنسیت 26
2-9-3- سن 26
2-9-4- سبک های تفکر والدین 27
2-9-5- مدرسه و شغل 27
2-10- تعریف نوآوری 28
2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری 29
2-12- نوآوری سازمانی 30
2-13- نوآوری و رقابت 32
2-14- استراتژی نوآوری 33
2-15- فرآیند نوآوری در سازمان 34
2-16- مولفه های نوآوری 35
2-16-1- فرهنگ سازمانی 35
2-16-2-منابع انسانی 38
2-16-3- ساختار 41
2-17- موانع نوآوری سازمانی 43
2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان 44
2-19- پیشینه پژوهش 39

فصل سوم- روش پژوهش

3-1-مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 54
3-3- جامعه آماري 54
3-4- نمونه‌ آماری 55
3-5- ابزار اندازه‌گيري 55
3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات 56
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 57
3-8- پایایی 57
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1- مقدمه 59
4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری 59
4-2-1- جنسیت 59
4-2- 2- سن 60
4-2- 3- مدرک تحصیلی 61
4-2-4- سنوات خدمت 62
4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف 63
4-4-بررسی فرضیه های پژوهش 64

فصل پنجم- بحث و نتيجه‌گيري

5-1- مقدمه 74
5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات 75
5-3- بحث و نتیجه گیری 75
5-3-1- بررسی فرضیات پژوهش 75
5-4- محدودیت های پژوهش 79
5-5- پیشنهادات کاربردی 80
5-6- پيشنهادات برای تحقیقات آتی 80

منابع
منابع¬فارسی 81
منابع¬انگلیسی 90

منابع

-ابوالقاسمی نجف آبادی, م, نظری فر, ف، کمالی,ه, حسینی هفشجانی,ت: 1389، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال دوازدهم، شماره47.

– احدي، ح, خوئيني ها، ف, كريمي، ی,دلاور, ع، زري باف, م: 1390، بررسی رابطه سبك هاي تفکر و هيجان طلبي براي افزايش رفتارهاي سازماني مثبت،(پژوهشگر)فصلنامه مديريت،سال هشتم،شماره24.

– اخوان، پ ، سنجقي، م ، اجاقي ، ح:1391 ،بررسي روابط بين مديريت نوآور  ، فرهنگ سازماني و مديريت دانش، فصلنامه راهبرد دفاعي: ، سال دهم، شماره38.

– احمدي،ع ، مباركي،ح ، دارائي ،م،  سلام زاده ، ی: 1390،تجزيه و تحليل ارتباط بين فرهنگ سازماني و خلاقيت كاركنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجله دانشگاه پزشكي شهركرد، دوره13،شماره4.

– اميدوار، ب، حسين چاري، ح:1387، بررسي رابطه ي سبك هاي تفكر و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان دانشگاه شيراز،مجموعه مقالات چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.

-اصغری، ج: (1386)، مدیریت رفتار سازمانی، نشر صفار اشراق.

-ابوترابيان،م : (1382) ،پرورش نسل خلاق در ايران،جلد اول آسيب شناسي،انتشارات مدرسه

-استرنبرگ, ر:1380, سبک های تفکر,ترجمه علاءالدین اعتماد اهری و علی اکبر خسروی, تهران, نشر و پژوهش دادار .

-اسدخانی، ع: ( 1391) ،بررسی رابطه بین سبک های تفکر و گرایش های پژوهشی با رشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد،ارشد،دانشگاه فردوسی.

-امامي پور، س، سيف، ع: (1382)، بررسي رابطه تحولي سبك هاي تفكر در دانش آموزان و دانشجويان و رابطه آن ها با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي، نوآوري هاي آموزشي، شماره، سال دوم.

-الوانی، م: 1386، مدیریت عمومی، نشر نی

-اعراب شيباني، خ, قيصري، ح : 1390تاثير سبك تفكر و يادگيري معلم بر سبك آموزشي او، اولين همايش ملي يافته هاي شناختي در تعليم و تربيت3-2.

-امیر حسینی،خ: (1389), خلاقیت و نوآوری ،تهران، عارف کامل

-اقتداري، ع: 1367، (سازمان و مديريت )، سيستم و رفتاري سازماني، تهران، انتشارات مولوي.

-آزاد,ن، ارشدي, ا: 1388،بررسي تاثير فرهنگ سازمان بر درك حمايت از نوآوري، بررسي هاي بازرگاني، شماره36.

-احمدي, ع، مباركي, ح،دارائي, م، سلام زاده,ی: 1390، تجزيه و تحليل ارتباط بين فرهنگ سازماني و خلاقيت كاركنان وزارتخانه بهداشت،درمان و آموزش پزشكي،مجله دانشگاه پزشكي شهركرد،دوره13،شماره4.

-استرنبرگ, ر:(1380), سبک های تفکر, ترجمه علاءالدین اعتماد اهری و علی اکبر خسروی, تهران, نشر و پژوهش دادار.

-آقازاده،ر، حاتمی ,م ، حکیمی نیا: 1389، بررسی عوامل موثر برنوآوری سازمانی مدیران، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، سال چهارم، شماره 11.

-آقا فیشانی، ت: (1377)، خلاقیت و نوآوری در انسان ها ، انتشارات ترمه.

-احمدی,ع، اللهیاری, ا: (1382)، استراتژی رقابت و نو آوری در کسب وکار، تهران،تولید دانش.

-آقا يوسفي,ع, شريف, ن: 1389،رابطه سبك هاي تفكر با بهزيستي شخصي در دانش آموزان دختر متوسطه وپيش دانشگاهي شمال شهر تهران در سال تحصيلي88-1387، مطالعات روانشناختي, دوره6 ، شماره4.

-ال دفت, ر:( 1377)، تئوری و طراحی سازمان, ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي،تهران، جلد اول.

-الینیک , آ:( 1385), مگا خلاقیت, مترجم مارال شیخ زاده, تهران, نشر رساء.

-باقری، ز، چوپانی، ح : 1389، موانع خلاقیت و نوآوری سازمان ها و ارائه راهکار جهت بهبود آن، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسیtrizو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران .

-براني مارناني, ا، توراني, س، ظهيري, م: 1385، طراحي ساختار سازماني مراكز كارآفريني در دانشگاه هاي علوم پزشكي، فصلنامه علمی پژوهشي مديريت سلامت، دوره9، شماره43.

-برادران عبدالهی، س: 1391، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سال تحصیلی 91-90,دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه,درجه ارشد.

-برومند، ز:(1384)، ،بهبود و باسازی سازمان،تهران.

-بهرامي،س, رجايي پور,س،آقا حسيني,ت،بختيار نصرآبادي,ح: 1390،تبيين رابطه كاركرد هاي مديريت استراتژيك منابع انساني و نوآوري فني در دانشگاه هاي دولتي اصفهان،پژوهش نامه مديريت تحول،سال سوم،شماره6.

-پژوهشی,م:1371, حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها, مطالعات مدیریت, شماره8 .

-پوركاظمي, م، شاكري نوائي, غ: 1383، بررسي فرهنگ سازماني دانشكده هاي مديريت دانشگاههاي تهران و نقش آن در بهره وري دانشكده ها، فصلنامه مديريت علوم انساني ويژنامه مديريت.

-تفرشي, ش، سپهر, ف،كريمي,ک: 1391، بررسي عوامل موثر در خلاقيت و نوآوري در كتابدارن دانشگاهي اصفهان از ديدگاه آنان، پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني، سال دوم، شماره1.

-تمنائي فر,م, منصوري نيك,ا:1390 ،نوع شناسي شبانه روزي و تفاوت هاي سبك هاي يادگيري و تفكر،اولين همايش ملي يافته هاي شناختي در تعليم و تربيت2-3آذر

-توراني,ح، آقايي, ا ، منطقي,م:1391، تجارب جهاني در زمينه نوآوري هاي آموزشي از منظر شيوه هاي توليد،پذيرش و اجراي نوآوري در آموزش عمومي ايران،فصلنامه علمي-پژوهشي نوآوري هاي آموزشي،شماره43.

-جلایر,ن:1391,بررسی رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان کلات,دانشگاه فردوسی.

-جلالي فراهاني، م ، گودرزي،م خبيري، م،  اسدي، ح: 1383 ، بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه، حرکت،شماره19.

-جوكار, ب: 1385، رابطه ي كنش سبك هاي تفكر و سبك هاي هويت، فصلنامه علمي –پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز, سال اول, شماره1.

-حسيني هفشجاني, ت، صالح صدق پور, ب: 1390، بررسي تاثير سبك هاي تفكر بر ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات، پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال هشتم، دوره دوم، شماره1و2(پياپي29و28).

-حيدري, ح، پاپ زن, ع، كرمي دارابخاني, ر: 1390،بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و مولفه هاي كارآفريني سازماني (مطالعه موردي سازمان جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه، ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، سال اول، شماره3.

-حسيني, ف، رايج, ح، استيري, م، شريفي, م: 1389، بررسي ارتباط ميان فرهنگ سازماني و سبك هاي رهبري تحول آفرين و مبادله رهبر- پيرو، نشريه مديريت دولتي، دوره2، شماره4.

-حسيني, ش، يارمحمديان, م، عجمي, س: 1388، رابطة بین فرهنگ سازمانی و بلوغ کارکنان بیمارستانهای علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی1387-1386, دانش و پژوهش در علوم تربیتی  برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) , شماره21.

-حاجي كريمي,آ: 1389،رويكردهاي روانشناختي منابع انساني در سازمانها, علوم رفتاري , سال دوم, شماره چهارم.

-حاجی کریمی, ع, رحیمی, ف: 1389, تاثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی: نقش میانجی سرمایه انسانی, چشم انداز مدیریت دولتی, شماره2.

-حميدي, ن، حسين پور, ا، كيايي, م ،موسوي, ح:1388 ، نقش مديريت منابع انساني در چابكي سازمان، مجله مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، سال چهارم ، شماره 8.

-حميدي, م، كشتي دار, م: 1381، بررسي ساختار سازماني و تعهد سازماني در دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور، حركت، شماره15.

-خوئيني, ف: 1384، بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و خلاقيت دانشجويان، فصلنامه علمي تخصصي مديريت، سال دوم، شماره 5.

-خنيفر,ح، وكيلي,ف: 1387، رابطه ي بين نوع ساختار سازماني و كارآفريني سازماني و اقتصادي در شركت هاي اقتصادي كوچك و متوسط، توسعه كارآفريني، سال اول،شماره دوم.

-رضائيان, ع : 1378، مباني مديريت و سازمان، تهران, سمت.

-رمضاني اردكاني, ح: 1390، بررسي رابطه بين خلاقيت و فرهنگ سازماني در مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني استان يزد، ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي ايران25و24.

-رابینز, ا: 1387, مبانی رفتار سازمانی ، مترجم : علی پارسیان و سید محمد اعرابی ، تهران ، دفترپژوهشهای فرهنگی .

-سام خانيان, ر, جهانيان, ر, مرتضائي, ا: 1381، خلاقيت و نوآوري در سازمان و مديريت آموزشي،تهران, نشر اسپند هنر.

-زارعي, ح، مير هاشمي, م: 1391، ارتباط سبك هاي تفكر با سازگاري تحصيلي در دانشجويان پرستاري، دوره دهم، شماره سوم، پي در پي38، دو ماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه.

-زاهدی, ش: 1386, تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، انتشارات دانشگاه علامه  طباطبایی، چاپ هشتم .

-زرنگار،م: 1385, پذيرش فرهنگ سازماني و بقاي سازمان، فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول، شماره50.

-سرشت, ر: 1386, تئوري هاي سازمان و مديريت از تحددگرايي تا پسا تجددگرايي، جلد اول(دوران تجددگرايي،مدرنيزم)، نشر روان.

-سروقد, س، رضايي, آ, معصومي, ف: 1389، رابطه ي بين سبك هاي تفكر با خودكارآمدي جوانان دختر و پسر پيش دانشگاهي، فصلنامه علمي-پژوهشي زن و جامعه، سال اول، شماره ي چهارم.

-سلگي، ز: 1390، بررسي رابطه سبك هاي تفكر و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، اولين همايش ملي يافته هاي شناختي در تعليم و تربيت2-3.

-سلك, ن, آتش پور,ح: 1385، رابطه بين سبك رهبري(رابطه گرا-وظيفه گرا) و سبك هاي تفكر در مديران، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت.

-سیادت، ع ، سید عباس زاده، م ، حسنی، م، قلاوندی ،ح، میرزائی:1387 ، بررسی رابطه بین گرایش های ارزشی و سبک های تصمیم گیری مدیران دبیرستان های منطقه شمال آذربایجان غربی، فصلنامه دانشکده  ادبیات و علوم انسانی ارومیه ، سال دوم، شماره3و4،مسلسل3و4.

-سهرابی، م: 1391 ، بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی ناحیه یک در سال91-90، دانشگاه ارومیه ، درجه ارشد.

-سیادت، علی ، سید عباس زاده، میر محمد ،محمد حسنی، محمد ، قلاوندی حسن ، میرزائی -قاسم علی، 1387 ،بررسی رابطه بین گرایش های ارزشی و سبک های تصمیم گیری مدیران دبیرستان های منطقه شمال آذربایجان غربی، فصلنامه دانشکده  ادبیات و علوم انسانی ارومیه ،سال دوم،شماره3و4، مسلسل3و4.

-شایق, ص : 1390، ازخلاقیت تا کارآفرینی، شیراز, انتشارات کوشا مهر.

-شکری ،ز ، خیرگو، م: 1388، نقش یادکیری در نوآوری سازمانی، تدبیر، شماره212.

-شهرآراي، م، مدني پور، ر: 1376، ترغيب و آموزش خلاقيت در سازمانهاي پويا، فصلنامه دانش مديريت، سال دهم، شماره37و38.

-شهركي پور, ح، ندري, خ، شير محمدي, ر: 1389، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در بين كاركنان دانشگاه لرستان، فصلنامه علمي-پژوهشي  تحقيقات مديريت آموزشي، شماره چهارم.

-شيرودي, م, شرفی, م: 1384، راه هاي بالندگي تفكر، رواق انديشه 49.

-صادقي مال اميري, م،  لطف الله زاده, س: 1389، بررسي تاثير فرهنگ سازماني برخلاقيت، دوماهنامه توسعه انساني پليس، سال هفتم، شماره29.

-صادقی مال امیری, م: 1386, خلاقیت رویکردی سیستمی ,فرد,گروه,سازمان,ناشر دانشگاه امام حسین, تهران, صص189-193.

-صمد آقایی, ج: 1383, خلاقیت جوهره کارآفرینی, ناشر مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.

-صفري,س،تندنويس, ف، هادوي, ف:1390،رارتباط ميان ساختار سازماني و نوآوري كارشناسان ستادي سازمان تربيت بدني ايران, پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, سال اول,شماره9, پیاپی1(17).

-عبدالعلی, ح, محمد پور دوست کوهی, م: 1389, خلاقیت , نوآوی, کارافرینی, تهران , سها دانش.

-عربيون, ا، دهقان نجم آبادي، ع, رضازاده،آ, زرنگاريان, ی، ساعدي تپه رشت, ت:  1390، تاثير ساختار سازماني برگرايش كارآفرينانه افراد سازمان، نشريه تحقيقات  كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، سال چهل      و پنجم، شماره58.

-عسگری,م,:تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی, بصیرت, سال یازدهم, شماره33-32

-فاضل, ا، كماليان, ا، خجسته,غ، فاضل, ع: 1390، نقش اعتماد در نوآوري سازماني: پژوهشي در يك سازمان ايراني بخش خدمات، فرايند مديريت و توسعه، شماره77 .

-فرهی, ف: 1379, فرهنگ و ارتباطات سازمانی و نقش آن در تحول سازمانی, فصلنامه مصباح, سال هشتم, شماره31.

-فقيهي فرهمند، ن: 1382, مديريت پاياي سازمان، نشر فروزش، چاپ اول.

-قبادي، آ: 1375، بررسي فرهنگ و جو سازماني و رابطه آن با بهره وري كاركنان، پايانامه ارشد.

-قهرمان تبريزي, ک، تندنويس, ف، اميرتاش, ع، كديور, پ: 1384، ارتباط بين فرهنگ سازماني و خلاقيت اعضاي هيات علمي گروه هاي تربيت بدني در دانشگاه هاي دولتي كشور، نشريه علوم حركتي و ورزش، جلد اول، شماره6، ص142.

-كارگر، غ: 1388، بهينه سازي منابع انساني راه كاري جهت توسعه ي پايدار سازمان: بررسي تحليلي عوامل و راه كارها، دو ماهنامه توسعه پليس، سال ششم, شماره27.

-كسرايي, ا, عليرحيمي, م: 1388،ب ررسي رابطه بين ساختار سازماني و اثربخشي ارتباطات در سازمان بازنشستگي كشوري از منظر كاركنان، قصلنامه بصيرت، سال شانزدهم، شماره44.

-كردنائيج, ا، مقيمي, م، قناتي, س، يزداني, ح: 1388، بررسي رابطه بين عناصر ساختار سازماني و فرهنگ كارآفرينانه در دانشگاه تهران، نشريه مديريت دولتي، دوره1، شماره2.

-كلانتري، ا: 1386, تفكر و منابع آن از ديدگاه قرآن كريم، فصلنامه علمي-پژوهشي انديشه نوين ديني،سال سوم، شماره يازدهم.

-كيا, م, نساج, س, احمد زاده, ن, نورا, ع: 1386,كار آفريني گام به گام , جهاد دانشگاهي ؛, سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان.

-لساني فشاركي, م, پور محمدي, ا : 1388، بررسي مفهوم تفكر در قرآن كريم، پژوهشنامه علوم ومعارف قرآن كريم، شماره3.

-محرر,ع، شريفيان، ا,م, پيروز، شريفي مقدم, م ، عبدالرضايي,ن: 1391، ارتباط بين سبك هاي تفكرةانگيزه پيشرفت، پيشرفت تحصيلي و خلاقيت با كارآفريني دانشجويان رشته تربيت بدني استان كرمان، كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان.

-مكتبي فرد،ل: 1388, انواع تفكر و ارتباط آنها با تاكيد بر تفكر منطقي، فرهنگ، 69.

-مهدوی شکیب, ع: 1390, رابطه بین سبک تفکر مدیران مدارس ابتدایی با سبک رهبری تحولی آنان براساس مدل بس واولیو, دانشگاه فردوسی, پایانامه کارشناسی ارشد.

-مبتني دهكردي, ع، دهقان نجم آبادي,م،نجم آبادي,ع،كاوه رودري، هدايتي,ا: 1390، پانزدهمين همايش بين المللي نفت و گاز.

-مبینی دهکردی، ع ، خلیلی سامانی، ن:  1387، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعاتی بین المللی انرژی، شماره 3.

– محمودي, ح : 1390، بررسي رابطه بين اهداف پيشرفت و سبك هاي تفكر نوع اول با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي پسر مقطع متوسطه ناحيه1 شهر اروميه در سال تحصيلي91-90، درجه ارشد.

-مرعشي, ج، بليغ، و, غياث آبادي,ع:1388 ، تفكر سيستمي و ارزيابي كارآمدي آن در اداره جامعه و سازمان ،تهران ، نشر سازمان مديريت صنعتي .

 

-نريماني,م، ابوالقاسمي,ع، برهمند, ا، محمد اميني,ز: 1385،مقايسه سرسختي روان شناختي، سبك هاي تفكر، مهارت هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ورزشكار(گروهي-انفرادي) و غير ورزشكار،پژوهش در علوم ورزشي، شماره يازدهم.

-نزهت,ا,1389, اندیشه ورزی و تفکر خلاق از دیدگاه نهج البلاغه, مجله ادب عربی,شماره2,مرکز اطلاعات جهاد علمی جهاد دانشگاهی.

-موئي علي، جورج بولدن،ترنس بريك،اندي بروس،جان اتين,رابرت هولدن،روي جانيون،كن لانگدن،كريشنا آزبورن،بن رن شاو،جان سي مور،مارتين شرونيگتون،ربه كاتي:1386 , مجموعه كتاب هاي مديريت خلاق(3)تفكر خلاق  ، مترجم،كاظم بني هاشم ، نيل نوانديش.

-ناطقيان,س:1387، پيش بيني خلاقيت ا ز سبك هاي تفكر در دانشجويان، مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي،TRIZ مهندسي و مديريت نوآوراني ايران و اولين كنفرانس ملي تفكر و آثار علمي تخيلي و كاربرد هاي آن.

-نادري,ف،صفوي،آ:1389,رابطه سبك هاي تفكر و انعطاف پذيري كنشي با اختلال در سلامت روان زنان آسيب ديده شهر اهواز،يافته هاي نو در روان شناسي5(16).

-نكويي مقدم,م، حسن زاده,ع، يزدي فيض آبادي,و:ب1387، بررسي رابطه ي استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت وساختار سازمانی در ادارات دولتي كرمان، مديريت اطلاعات سلامت، دوره ي پنجم، شماره ي اول.

-سيد نقوي, م، عباس پور, ح: 1389،تحليل رابطه ي احساس توانمندي و خلاقيت كاركنان با فرهنگ سازماني(مطالعه ي موردي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي)، فصلنامه مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 11.

– نيكنامي,م، تقي پور ظهير,ع، دلاور,ع، غفاري مجلج,م: 1388، طراحي و ارزيابي مدل خلاقيت و نوآوري مديران آموزشي شهر تهران، فصلنامه علمي-پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره ي پنجم.

-هاشمي, ا، صادقي, ا, همتي, ا: 1390، بررسي رابطه بين انواع سبك تفكر با خلاقيت و نوآوري مديران شهرستان لامرد، پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال هشتم، دوره دوم، شماره30.

-هرسی, پ, بلانچا رد ,ک:(1384), مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران, امبیر کبیر.

-والتون، س : (1379)،کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها، ترجمه محمود احمدپورداریانی ،ناشر شرکت پردیس57

-وین ک. هوی, سیسیل ج. میسکل: 1378,مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل, ترجمه سید عباس زاده، محمد ،ارومیه،دانشگاه ارومیه.

Beceren.B  and Ozdemir.A,2010,The comparison of Prosective Preschool teachers , thinking stylyels and intelligence types, Procedia Social and Behavioral 2,2131-2136

Samadzadeha.M,Abbasib.M&Shahbazzadeganc.B,(2011),Survey  of Relationship between psychological hardiness, thinking styles and social skills with high school student’s academic progress in Arak city, Social and Behavioral Sciences 28, 287

Sofo.F and Berzins.M,(2009),North, south, least, best: geographical location andthe thinking styles of Italian university students ,Australian Journal of Adult LearningVolume 49, Number 2, July 277

فصل اول:

 كليات پژوهش

  مقدمه

انديشه و انديشه ورزي، وجه بارز تفاوت ميان انسان با ديگر موجود ها عالم هستي است و همين انديشه، نوع و شكل آن و نيز نگاه و رويكرد به عالم، عامل ايجاد انگيزه براي رفتار و حركت در هستي است. انديشه ورزي توام با بي مرزي است در واقع، نهايت نداشتن و فراروندگي(حتي فروروندگي) انديشيدن، ذاتي آن است مگر آنكه عالمانه و عامدانه؛ قصد محصور و محدود كردنش وجود داشته باشد.

انديشه، براي انسان حكم ريسمان را دارد؛ هم توانايي به اوج رسانيدن و هم ظرفيت به حضيض بردن. پس تنها به اين بستگي دارد كه به چه نيت و منظوري، قرار است به كارگرفته و چگونه از آن استفاده شود. بايد تصميم گرفت كه هدف از زندگي، تلاش و كار،افزايش طول زندگي است يا غنا بخشي به عرض آن؟( مرعشي و همکاران،1388،ص5).

«تفكر، شكل بسيار پيچيده رفتار انسان و عالي ترين شكل فعاليت عقلي و ذهني است. به عبارت ديگر، تفكر، يك فرايند شناختي است كه بوسيله رموز يا نشانه هاي نمايانگر اشيا و حوادث،  مشخص ميشود( مكتبي فرد، 1388،ص359). دانشمندان  تفكر را هم ركن اساسي و هم مبدل رفتار موجود انساني مي دانند، در نتيجه افكار نقش اساسي در رفتار انسان بازي مي كند. تفكر تعيين كننده احساس است و تغيير در تفكر، تغيير در عواطف را در پي خواهد داشت (شارف،2000به نقل از ناطفیان،1387،ص2).

از ديدگاه روانشناسي، تفكر يك پديده جهت­­­دار ارادي است ( شيرودي و موسوی,1384، ص133). بنابراين درك سبك هاي تفكر تاثير بسزايي در موفقيت و پيشرفت فرد دارد و در سطح گسترده تر در سازمان تطابق متناسب سبك هاي تفكر مي تواند سبب شكوفايي سازمان شود(سلك و آتش پور,1385، ص3).

سرعت تغييرات در دنيا به صورتي بي سابقه افزايش يافته است. در تحقيقي كه به تازگي به صورت پيمايشي انجام شد نشان داد کهبايد سازش با پديده تغييرات سريع باشد، و بيشتر مديران و سازمانهاي كنوني با اين پديده دست و پنجه  نرم مي كنند(ال دفت ،1377، ص11). اگر تنها يك سرانجام  غيرقابل فرار وجود داشته باشد، اين است كه همه شركتها و سازمانها امروز ناچارند كه خود را از نو تعريف كنند( چمپي و نوربا، ،1377،روي جلد). در اين عصر، شعار اصلي«خلاقيت و نوآوري» است. اگر سازمانها و مديرانشان بخواهند به حيات خود ادامه دهند و در بلند مدت كامياب باشند، بايد نوآور باشند و به طور مستمر خود را با وضعيتهاي جديد تطبيق دهند (رضائيان،1387،ص1059). فراگرد ايحاد فكرهاي جديد و تبديل آن فكرها به عمل  و كاربرد هاي سودمند را نوآوري گويند در سازمانها اين كاربرد ها به دو صورت انجام مي شود

:1) نوآوري در فراگرد:كه موجب بهينه شدن راههاي انجام كار مي گردد.

2) نوآؤري در محصول:كه به توليد محصولات يا ارائه خدمات جديد و بهبود يافته منجر مي شود. مديريت نوآوري در فراگرد و محصول شامل«ابداع حمايتي زيا عمل كشف«كاربرد» يا عمل استفاده مي شود(رضائيان،1387،ص2و3).

مديران بايد محيطهاي كاري جديد را به گونه اي طراحي كنند كه محرك خلاقيت و جريان مستمر ارائه فكرهاي جديد باشد. «كاربرد»با ابداع براي بهترين استفاده از فكرهاي جديد سرو كار دارد(همان،ص106).

بيان مساله

امروزه با پیچیدگی جوامع و باز شدن فضای  رقابت، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات شرکت ها محسوب می شود. همه سازمان ها برای بقا  نیازمند ایده های نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد(دهقان نجم ،1388،ص47). در عصر ما برای بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود باید جریان نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشیم تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای اینکه بتوانیم در دنیای متلاطم و متغییر امروز به حیات ادامه  دهیم باید به نوآوری و خلاقیت روی آوریم. و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تاثیر پذیری از این تحولات بر آن ها اثر بگذاریم نهاد و بدان ها شکل دلخواه دهیم (الوانی ،1386 ،ص229).

پیشرفت ها و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، بالا رفتن سطح انتظار جامعه، تقاضا های جدید مشتریان، افزایش خدمات الکترونیکی، راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری، افزایش رقابت بین ارایه دهندگان خدمات و … همه و همه منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده است (آقاداود و همکاران، 89،ص129).

اگر عوامل محیطی به طور کامل، ثابت و پایدار بودند، اگر مهارتهای کارکنان همیشه به روز بودند و هیچ گاه منسوخ یا قدیمی نمی شدند، و اگر فردا همواره  همانند امروز بود، تغییر سازمانی نمی توانست برای مدیران هیچ  اهمیتی داشته باشد . ولی دنیای واقعی همواره دستخوش تشنج و دگرگونی  است و ایجاب می کند که سازمان  همواره اعضای خود را متحول سازد (اگر قرار باشد که  سازمان در صحنه رقابت باقی بماند) در سالهای گذشته مدیران به پدیده تغییر به عنوان یک عامل زودگذر (که تشنجی ناگهانی در سازمان ایجاد می کنند) نگاه می کردند چون در دنیایی زندگی می کردند که آرامش نسبی  وجود داشت و آینده  به آسانی قابل پیش بینی بود. از نظر مدیر و سازمان، دیگر چنین دنیایی وجود ندارد. مدیران و سازمان های کنونی در دنیایی  زندگی می کنند که هر روز و هر لحظه شاهد تغییرات بسیار شدید هستند. در چنین دنیایی مدیر باید به عنوان یک عامل تغییر عمل کند(رابینز، 1378،ص431). امروزه با توجه به شتاب تغییرات فزاینده و پیش بینی نشده ناشی از” جهانی شدن” که تاثیرات بسزایی در حیات سازمان ها داشته است.  اشنایدر و کینگ (1991) بیان می کنند که “جهان بد اداره می شود و کشورها از آن بدتر” و این عدم شایستگی در مدیریت و اداره کشورها و جهان، ناشی از ضعف مدیریت است (سیادت و همکاران،1387،ص2). کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید، آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی ها به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند:  تمرکز زیاد، ابهام در قوانین ودر نتیجه تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین ، تبعیض و فساد اداری ، نظام اداری ناکارآمد و غیر پاسخگو،  اتــــلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی، ضعف در سیستم های نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقـــوق شهروندان … موجب ایجاد بی نظمی و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتیجه ایجاد نارضایتی عمومی در اجتماع میگردند(فیض ،91).

برای بیشتر سازمانها، سرعت تغییرات، به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست، در شرایط یاد شده  اگر  سازمان بخواهد به آن تغییرها واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه میرسد در این راستا نوآوری و تولید افکار و اندیشه های نو و به کارگیری آن توسط مدیران و کارکنان سازمانی از اهمیت ویژه ای  برخوردار شده و جایگاه والایی را به خود اختصاص می دهد(شکری و خیرگو، 1388،ص46). تلاش برای سازگای سازمان ها با تغییرات پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و لزوم برخورداری از نظریه ها و سبک های تفکر اثربخش ایجاب می کند که مدیران از مقام کارمند ساده و مسئول اداری و کارپردازی خارج و به بهتر ین عامل نوسازی ، اصلاح و بهبود سازمان و موفقیت کارکنان مبدل شوند(سهرابی ،91).

پایه ی حرکت های بهره وری، در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در کشوری به داشتن انسان هایی ماهر،توانمندو با انگیزه وابسته است معتقدند که بهره وری مشتمل بر اثربخشی و کارایی عملکرد است و افزایش تراز بهره وری  در سازمان، نتیجه کارایی مدیریت است راس (1977) بهره وری را تابعی از منبع، مدیریت  زیردستان و وظیفه های مدیریتی میداند یکی از گام های اساسی در جهت افزایش بهره وری کارکنان، شناخت سبک های تفکر مدیران سازمان است (ناظم و رحمتی ،1387،صص53و54). استرنبرگ با استفاده از استعاره حکومت، نشان داد همان طور که در یک جامعه شیوه های متفاوتی از زمامداری وجود دارد، افراد نیز به طرق متفاوتی از توانایی های خود استفاده می کنند. سبک های تفکر به شیوه های ترجیحی افراد در استفاده از توانایی هی آنها اشاره می کند(فرزاد و همکاران،1386،ص91). ارسطو هرگز تفکر را نادیده نگرفت به اعتقاد او، تاثیرات حسی تنها آغازگر دانش هستند. پس از آن ذهن باید بر این تاثرات تعمق کند تا قانونمندی های آن را کشف نماید(خوئینی ،1384،ص74).

شاید مهمترین مساله ای که باید  نسبت به آن آگاه و هوشیار بود وجود تفاوت در سبک های تفکر افراد است. بی توجهی به سبک های تفکر در موقعیت های مختلف منجر به این می شود که بهترین و با ارزش ترین استعداد ها و سرمایه های بالقوه، حذف یا نادیده گرفته شود به نظر می رسد یکی از ویژگی های فردی تاثیرگذار در شیوه های مدیریت افراد، سبک تفکر آنهاست(فتح الهی و هومن،1384،ص94). سبک های تفکر که به شیوه های اندیشیدن انسان ها توجه دارد،انسان ها را به شکل های مختلفی  تقسیم می کند. هر سبک می تواند در نحوه یادگرفتن، آموزش دادن و علاقه مندی  انسان ها به مسائل مختلف تاثیر گذارد و سهم مهمی را در تعیین رفتار انسان ها به خود اختصاص دهد(معنو ی پور، خراسانی و 1384،ص88).

بر پایه داده های تجربی، 13 سبک تفکر درون 3 نوع سبک می گنجد. سبک های تفکر نوع اول مولد خلاقیت بوده و سطوح بالاتر از پیچیدگی  شناختی را طلب می کند و شامل سبک های تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، کلی و آزاد اندیش هستند(دهقان صوفی، 1391،ص7). بنابراین ما در این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین سبک های تفکر نوع اول و نوآوری سازمانی هستیم.

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

ما اکنون در عصری قرار داریم که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت سازمانی تحت این شرایط، تغییر در فعالیتهای سازمانی و بویژه رهبری و اداره سازمانهای هزاره سوم را ضروری می سازد. امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمانها، تدوین و پیاده سازی استر اتژیهایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید.

در سازمانهای پژوهشی حفظ مزیت رقابتی منوط به نوآوری است. بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه اکثریت سازمانهای هزاره سوم پژوهش محورند و با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیرقابل پیش بینی بودن این تغییرات, آنچه که سازمانهای عصر حاضر به شدت به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند؛ توان تولید محصولات و خدمات جدید و منحصربفرد و قابل رقابت در بازارهای متغیر امروزی است. واین امر میسر نمی گردد مگر با نوآوری و خلاقیت مدیران و نیز تأثیر مدیران بر پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود بکوشند.

پرواضح است استراتژی کسب و کار هر سازمان که جهت دهنده در این زمینه می باشد نقش مهمی در رسیدن سازمان به وضع مطلوب در بین رقبا دارد، و چنانچه بیان شد خلاقیت و نوآوری نیز نقش اثرگذاری بر بهبود وضعیت سازمان و حفظ و بقاء بلندمدت آن و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد. براین اساس, چگونهی نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و هماهنگ کردن آن با اهداف سازمانی جهت تدوین و به خصوص اجرای استراتژی های موثر در سازمان؛ مساله ای حائز اهمیت خواهد بود(مهدوی زاده و همکاران، 1389،ص9).

سازمان‌های نوآور، سازمان‌هایی هستند كه نسبت به تغییر نیازهای ذی‌نفعان، تغییر مهارت‌های رقبیان، تغییر روحیه‌ی افراد جامعه واكنش نشان داده، در شكل و نحوه‌ی تولیدات خود تجدید نظر می‌كنند و خود را متحول می‌سازند. تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است كه در رفتارها، ساختارها، خط مشی‌ها، منظورها یا برون‌دادهای پاره‌ای از واحدهای سازمان رخ می‌دهد(انصاف،1389).

الگو های توسعه جهانی در روند تکامل خود، تغییرات گسترده ای را طی می نمایند، بطوریکه در عصر ارتباطات و انفجار  اطلاعات و یا به تعبیر بهتر عصر فراصنعتی ویژگی های جدیدی در عرصه زندگی جوامع ظهور یافته اند(مبینی دهکردی و خلیلی سامانی، 1387،ص5). نوآوری به مفهوم توانمندی ایجاد تغییرات در محصولات, خدمات, فرآیند ها وروش های موجود, به عنوان یک الزام و ضرورت, باید در فرآیند های سازمانی, برنامه ریزی, تجزیه و تحلیل, تولید وارائه کالاها و خدمات… در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد تا بقاء و ادامه حیات این سازمان ها, در جوامع دانش محور تضمین گردد(رشیدی و پور صادق،1387،ص66).

در شرایط پیچیده رقابتی امروز، تلاش سازمانها و به ویژه سازمان های پژوهشی و دانش بنیان در جهت کاهش زمان توسعه محصولات جدید و نوآورانه به منظور کسب مزایای رقابتی بلند مدت، افزایش یافته است چرا که در سازمانهای امروزی کسب مزیت رقابتی بلندمدت منوط به نوآوری در تولید و ارائه محصولات و خدمات می باشد(جونز[1],2003,ص1257). بر این اساس و با توجه به پیچیدگی های موجود در فعالیتهای تحقیقاتی و دانش بنیان، لازم است که سازمانهای مذکور توجه کافی به توسعه توانمندی کارکنان خود در حل مسائل پیش رو به شیوه های ابداعانه و نوآورانه داشته باشند.

سازمانها برای  مرتفع ساختن مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات سریع محیطی و همچنین بهبود روند رشد و توسعه خود ناچار به ایجاد و تشویق زمینه های بروز خلاقیت و نواوری در سازمانی و در میان افراد خود باشد ضروری است که این سازمان ها برای ادامه حیات خود در محیط بی ثبات و متغیر کنونی سنت ها و عادتهای منسوخ گذشته را کنار بگذارد و در پی خلاقیت نواوری و نوجویی مستمر جهت توسعه پایدار خود بوده چرا که  معیار اساسی موفقیت سازمانها در این است که چقدر افراد با فکر و خلاقیت تربیت کند. پرورش و گسترش افراد خلاق و نوآور حاصل نمی شود مگر بر اثر وجود بستری مناسب که پرورش و رشد اندیشه را ممکن سازد و آنها را به  مرز آفرینندگی برساند(باقری و چوپانی،1389،ص1).

بهبود و بازسازی سازمان براساس محیط متغییر امروز و زمینه ای که علوم رفتاری کاربردی به وجود آورد، مطرح گردید. تغییرات سریع در محیط سازمان ها که با دگرگونی محیط های اجتماعی همراه بود و منجر با تغییر عمده ای در شیوه زندگی، نیازها و پایگاه ارزش افراد گردیده ایجاب می کرد که ساختار و فرایند های سازمانی انعطاف پذیر تا حدودی جایگزین الگو های سنتی گذشته شوند.سازمان ها جزء سیستم هائی از سیستم  اجتماعی هستند که از تغییر و تحول خویش تاثیر می پذیرند. فرایند های حل مشکل یعنی راهی که سازمان برای تشخیص و تصمیم گیری درباره فرصت ها و کشمکش های محیط اطرافش طی می کند و بهبود بخشیدن به فرایند های حل مشکل با موضوع بهبود بخشیدن به”فرایند های بازسازی” سازمانی که احتمالا مفهوم وسیع تری دارد، در ارتباط متقابل است.”لی پیت” در این باره می گوید فرآیند نوآوری، خلاقیت و رویارویی با تغییرات  مورد نیاز به منظور ایجاد امکان برای سازمان ها که زنده بمانند، با شرایط جدید خود را تطبیق دهند، مشکلات را حل نمایند، و از تجربه ها درس بگیرند (برومند ،1384،صص5و149).

پدیده خلاقیت و نوآوری ، مثل بسیاری از خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر یافت می شود و این انگیزش و شرایط محیطی و فردی است که عامل خلاقیت را آشکار می کند خلاقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهنی که در قلمرو علم و روانشناسی است ظهور می کند و از آنجا که عمده کار و فعالیت انسان در سازمان ها انجام می شود عامل ایجاد و پرورش خلاقیت در محدوده علم و هنر مدیریت قرار می گیرد و مدیران می توانند ظهور خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه های مناسب تسریع و یا با ایجاد فضای نا مناسب آن را عقیم کنند دامنه خلاقیت های بزرگ به آثار بزرگ اجتماعی بر می گردد و از قلمرو فرد و سازمان خارج می شود اینجاست که نقش جامعه علی الخصوص دولت در ایجاد  زمینه های لازم برای ظهور و رشد ابتکارات و نوآوری برجسته است(آقا فیشانی ،1377،ص14).

نوع بشر هنوز می توان در نوعی تنازع بقا دانست که عمل سرنوشت ساز در آن پیشرفت و تغییر و تحول در منابع و فنون است و هرگونه وقفه ای در این زمینه، نتیجه ای جز شکست ببار نمی آورد.

حضرت سلیمان می فرمایند:جایی که دور اندیشی نیست موجبات نابودی مردمان فراهم است.

نوآوری و خلاقیت دست کم برای جامعه سه فایده دارد آن باعث افزایش رشد اقتصادی می شود، بهره وری را بالا می برد و باعث به وجود آمدن تکنولوژی، کالا و خدمات جدید می گردد واقعیت آینده در زمینه شتاب تغییرات اجتماعی و تکنولوژی دلالت بر مفاهیمی جهت خانواده ها، موسسات آموزشی، بازرگانی، صنایع و دولت دارد. حجم اطلاعات و مقدار آموزش لازم برای بدست آوردن مهارتهای مورد نیاز استفاده از این اطلاعات به سرعت افزایش خواهد یافت. و همچنین همزمان باید در مورد تجدید نظر و بروز در آوردن اطلاعات و مهارتها اقدام گردد.

در حقیقت به علت  مواجهه شدن جوامع بشری با مسائل ناگهانی فزاینده  وابستگی متقابل بین کشورها ،تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت فزاینده تغییرات و مسائل متعدد دیگر، نیاز به خلاقیت را اجتناب ناپذیر است (آقا فیشانی ،1377،ص191-193).

همه سازمانها برای بقا نیازمند  اندیشه های نو نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان  دمیده می شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می دهند. در مسیر تحولات و دگرگونی های جهانی امروز یک نکته مسلم است و آن تفاوتی بارز است که جامعه امروز ما با جامعه  فردایمان خواهد داشت. در آینده، ما عصر صنعت  را پشت سر خواهیم  نهاد و این  معناست که مفاهیمی چون عصر فضا ، عصر ارتباطات ، عصر خودکاری… که متعلق به دوران صنعت بودند، عمرشان به سر می آید، و عصری نوین آغاز می شود(الوانی،1386،صص229و290).

یا متحول شو یا بمیر ولی دنیای واقعی همواره دستخوش تشنج، تحول و دگرگونی است و اگر سازمان یا اعضای آن بخواهد در صحنه پر رقابت  ایستادگی کنند باید همواره متحول شوند. در بیشتر سازمانها مدیران در زمره طلایه داران پدیده تغییر  به حساب می آیند. آنان از مجرای تصمیماتی که می گیرند و رفتار الگو مابانه خود به فرهنگ تغییرات سازمانی شکل می دهند برای مثال تصمیمات مدیر در طرح ساختار. عوامل فرهنگی و سیاستهای منابع انسانی ، به میزان بسیار زیادی ، تعیین کننده سطح یا میزان نوآوری های سازمان خواهد بود. به همین شیوه، تصمیمات، سیاست ها و روش های مدیریت تعیین کننده میزان یا درجه ای  است که سازمان می تواند عوامل محیطی را درک کند، و خود را با تغییراتی که در این عوامل رخ می دهد، سازگار نماید(رابینز، 1378،صص1114و1159).

هم تغییرات و هم معضلات ، همواره با ما هستند . اما معضلات تغییرات نیاز به شتاب ندارند. دانیل کنز و البرت ال.کان(1978) با تمایز میان مشکلات و معضلات این تعریف را کامل کرده اند . مشکلات، دشواریهایی هستند که می توانند با نمونه های قبلی و یا با کاربرد تئوری  یا سیاست های موجود رفع گردند.اما معضلات در این چهارچوب ،غیر قابل حل می باشد. راه کار ها و سازگایهای کامل،غیر ممکن  هستند. بدلیل اینکه معضلات در سازمانها  مختص همان سازمانند، به عنوان منابع دائمی تغییر بکار می روند(سید عباس زاده ، 1387،صص567و568). وقتی نیمرخ سبک های فرد متناسب  خوبی با محیط داشته باشد،پیشرفت خواهد کرد ولی وقتی تطابق مناسب و کافی نباشد فرد محتمل آسیب هایی خواهد بود،بسته به اینکه نیمرخ سبک های تفکر فرد تا چه اندازه و چگونه با انتظارات محیط تطابق یابد و اینکه فرد چگونه محیط را ارزیابی می کند، عملکرد، بهتر و ضعیف تری طی دوره های تحصیلی و شغلی مشخص می شود(برادران عبدالهی، 1391،ص9). تغییر موقعیت و انتظارت سازمان های امروزی اقتضا میکند که به نظریات و سبک های تفکر مدیریت و نقش مدیران  به عنوان  مهمترین عامل تغییر و تحول و بروز  خلاقیت و نوآوری،بیشتر توجه شود(سهرابی ، 1391،ص2).

امروزه سازمانهای موفق، سازمانهایی هستندکه مدیران وکارکنان آن براساس راهبرد سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال نوآوری وخلاقیت باشند و تفکردر نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی گردد.  در اینصورت با نهادینه شدن خلاقیت وتولید فکر و اندیشه نوسازمان تبدیل به یک سازمان خلاق، نوآور و شکوفا میگرددوحاصل آن هم افزایی در نوآوری سازمانی است. حاصل فکرجمعی موجب همافزایی درسازمان شده  و نهایتاً یک همآوایی جمعی موجب تلاش سازمان در راستای هدفهای سازمان با فکر نو، و شکوفایی سازمان میگردد( علیرضایی و تولایی، 1387،ص38).

[1] – Jones

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و پذيرش تغيير سازماني مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله در دانش آموزان
 • برچسب ها : , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122