پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله در دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله در دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله در دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول 2
کلیات پژوهش 2
1-1مقدمه 3
1-2بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4 اهداف پژوهش 9
1-4-1 هدف اصلی 9
1-4-2اهداف فرعی 9
1-5 فرضیه های پژوهش 10
1-5-1 فرضیه اصلی 10
1-5-2فرضیه های فرعی 10
1-6 تعاریف متغیر ها 10
1-6-1 تعاریف مفهومی متغیر ها 10
1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11
فصل دوم 12
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش 12
2-1 شیوه های فرزند پروری 13
2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری 13
2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری 14
2-1-2-1 نظریه بامریند 14
2-1-2-2 الگوی شفر 17
2-1-2-3 دیدگاه السون 18
2-1-2-3 نظریه اریکسون 20
2-1-2-4 الگوی زیگلمن 21
2-1-3 نگرش های فرزندپروری 24
2-1-4 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه 25
2-1-5 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان 27
2-1-6 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری 28
2-1-7 فرهنگ و فرزندپروری 29
2-2 سبک های تفکر 30
2-2-1 تعریف تفکر و سبک های تفکر 30
2-2-2 انواع سبک های تفکر 32
2-2-3 تفکر از دیدگاه جان دیویی 36
2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد 37
2-2-5 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات 38
2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ 39
2-2-7 رابطه هوش و تفکر 40
2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر 42
2-3 سبک های حل مسئله 43
2-3-1 تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله 43
2-3-2 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله 46
2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله 47
2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله 47
2-3-5 فرآیند حل مسئله 49
2-3-6 نظریه های حل مسئله 53
2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته 56
2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 56
2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور 57
فصل سوم 59
روش پژوهش 59
3-1 طرح پژوهش 60
3-2 طبقه بندی متغیرها 60
3-3 جامعه آماری پژوهش 60
3-4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری 60
3-5 ابزار پژوهش 61
3-5-1پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 61
3-5-2 پرسش نامه سبک های تفکر 61
3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله 62
3-6روش اجرا 62
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 63
فصل چهارم 64
تجزیه و تحلیل داده ها 64
الف) یافته های توصیفی 65
4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین 65
4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری 66
4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر 66
4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله 67
ب) یافته های استنباطی 67
4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری 68
4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های تفکر 69
4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های فرزند پروری 70
فصل پنجم 72
بحث و نتیجه گیری 72
5-1 تفسیر نتایج 73
5-2 نتیجه گیری کلی 78
5-3 محدودیت ها 78
5-4 پیشنهادات 78
5-4- 1 پیشنهادهای پژوهشی 78
5-4-2 پیشنهاد های کاربردی 79
منابع فارسی 80
منابع لاتین 86

منابع فارسی

احدی،جمال؛ خویینی،زهرا؛ کریمی،علی اکبر؛ دلاور،سعید و زری باف، احمد.(1390).مقایسه انواع سبک های تفکر با میزان یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانشجویان دختر و پسر مدارس فنی حرفه ای شهرستان تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور تهران.

اسفندیاری، علی. (1388). بررسی و مقایسه شیوه هاي فرزند پروري مادران مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران کودکان بهنجار و تأثیر آن بر اختلالات رفتاری فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، انیستیتو روان پزشکی ایران، فصلنامه علوم روانشناسی ، سال دوم، شماره 3، 26-19.

اسماعیل پورحسامی، فاطمه(1388). روابط والدین و فرزند و نقش آن درشکل گیری هویت، مجله تربیت، ماهنامه پرورشی وزارت آموزش وپرورش، انتشارات معاونت آموزشی، شماره 8 .

امامی‌پور، سوزان و سیف ، علی اکبر. ( 1382). بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و رابطه آن ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ، فصلنامه نوآوری های آموزشی ، تهران .

آزادی، شهدخت. (1389). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین با کمرویی دختران شهرستان نورآباد سال تحصیلی 82-81 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهراء.

بخشی،احمد.(1387). رابطه باورهای خودکارآمدی و سبک های حل مسئله در دانشجویان ،مجله روانشناسی سال دهم،شماره 32، ص 35-56.

برهمند، اوشا(1389). بررسی رابطه بین مزاج، سبک فرزندپروری و مشکلات رفتاری میان کودکان پیش دبستانی درشهر تبریز، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی

پور فرج عمران ، مجید (1387).  بررسی رابطه بین خلاقیت ، هوش هیجانی و سبک های تفکر . اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مدیریت نوآوری در ایران .

پوراحمدی، رضا و مهرابی، مریم .(1388). بررسی اثر کوتاه مدت آموزش برنامه ي فرزندپروري مثبت بر تغییر شیوه هاي فرزندپروري مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله اي ، فصلنامه خانواده پژوهی ، سال دوم، شماره 8، 23-16.

جهانشاهی، ناهید،ابراهیمی قوام،صغری.(1386). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت،رشته تحصیلی و میزان تحصیلات و شیوه های فرزند پروری والدین معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی،راهنمایی، متوسطه، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دوره ی چهارم، شماره 2،پاییز 86.

حسینی نسب، علیرضا. (1387). بررسی رابطه شیوه هاي فرزندپروري با خودکارآمدي و سلامت روانی دانش آموزان، مطالعات تربیتی و روان شناسی ، سال دوم، شماره 37 ، 7-2.

حسینیان،اکبر،پورشهریاری ،رضا و کلانتری، قاسم.(1387). سبک های فرزند پروری، چاپ دوم، تهران: نشر و پژوهش دادار.

حمیدی زاده،محمد رضا.(1382). بررسی رفتار وسازه  سبک های حل مسئله نیروی انسانی دانش گرا .مجله مدیریت و توسعه.6و61،15_25.

رحمانی، فرناز . (1387).  ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان، مقاله پژوهشی، مهر

رضایی، محمد. (1389). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزند پروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمائی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 76-75، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

رضایی،خدادخواه.(1388). بررسی تحلیلی سبک های تفکر و عملکرد مدیران مدارس متوسطه . شهر شیراز . پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

رضوی، ع ؛ شیری ، ا . ع. (1384). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان ، فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره‌ی 12 ، تهران .

زارع ، حسین ؛ آخوندی ، نیلا و اعراب شیبانی ، خدیجه ( 1390 ). رابطه‌ی سبک های تفکر با خلاقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ، اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت ، تهران.

زارعان، معین و بخشی پور رودسری،حسین.(1386).بررسی رابطه سبک های  فرزند پروری با سبک های حل مسئله در دانش آموزان مقطع متوسطه،مجله روانشناسی ،شماره 34.

زارعان،مصطفی،اسدالله پور،امین و بخشی رودسری،عباس.(1386). رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مسئله با سلامت عمومی. مجله روانپزشکی بالینی ایران.13و2،166_172..

سروقد،اکرم، رضایی،عبدالله و معصومی،احمد.(1389).پیش بینی خلاقیت از سبک های تفکر در دانشجویان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور تهران.

سروقد،سیروس ودیانت،عارفه سادات.(1388).مقایسه سبک های یادگیری و شیوه های حل مسئله دانشجویان دختر و پسر گرایش های علوم انسانی ،علوم پایه و فنی مهندسی .فصل نامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .2و4،77_92.

سلطانی امرآبادی ، مرضیه (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت وسبک های تفکر و شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد . فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران .

سلگی، زهرا (1390). بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت .

شریفی درآمدی ،پرویز.(1384).تاثیر آموزش سبک حل مسئله به میزان عزت نفس دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری .فصل نامه ی نوآوری های آموزشی.14و4،38_62.

شکری ، امید؛ کدیور ، پروین؛ فرزاد ، ولی الله و دانشورپور ، زهره .( 1387). رابطه ‌ی سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان . فصلنامه تازه های علوم شناختی ، شماره‌ی 30، تهران .

 

لیل آبادی، لیدا .(1392).بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و شیوه‌های فرزندپروری مادران عادی و مبتلا به اختلال سلوکی در مدارس ابتدائی، فصلنامه رهیافتی نو در روانشناسی، سال دوم، شماره 3. 26-15.

محرابی، شهربان . (1389). مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه هاي فرزندپروري والدین در دبیرستان هاي شهرستان جیرفت ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه .

محمدی ،نورالله و حاجی علیزاده ،کبری.(1387).بررسی سبک های حل مسئله و ترس از ابراز وجود در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری .فصل نامه روانشناسان ایرانی .3و3،42_50

محمدی،فریده.(1377).بررسی شیوه حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه فردوسی مشهد.

محمدی،محمد و حاجی علیزاده،عرفان.(1387).بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی ،مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی ،مجله روانشناسی شماره 31 ،ص 44-47.

محمودی ،علی و واحدی ،حسین.(1386).بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در زندانیان مجرم. دوماهنامه ی علمی پژوهشی شاهد.16و34،61-69.

مهرافروز، حجت الله. (1390). بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار، منطقی، استبدادی، آزادگذاری)، مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

ناطقیان، سارا ( 1387) پبینی خلاقیت از سبک های تفکر در دانشجویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان 10-

هیبتی،علیرضا.(1381). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.تازه های علوم شناختی،سال 8،شماره 2، 44-52.

هیبتی،علیرضا.(1381). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.تازه های علوم شناختی،سال 8،شماره 2، 44-52.

یوسفی، آیت الله. (1389). رابطه شیوه‌های فرزند پروری با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدائی شهر اسفراین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

منابع لاتین

Anagold A, Costello E, Erkanli A.(2013). Comorbidity. J Child Psychol Psychiatry; 40: 57-97

Barbara M, Richard R, Julie M, Robert G, Haward M. (2014).Conduct disorder and oppositional defiant disorder in national sample: Developmental epidemiology. J Child Psychol Psychiatry; 45: 609-21

Baumrind, D. (2002). Parenting styles and adolescent development. In J. Brooks-Gunn, R.M.Lerner, & A. C.2:1-26.

Bedell,J.r.&Lennoxe,s.s.(2012).Hand book for Communication and Problem_solving Skills Treaning.Pubication series of the department of pasychiatry

Blanksteing,K.R.Flett,G.L.&Watson,M.S.(2013).Coping & academic problem _solving ability in test anxiety .Journal of clinical psychology. Vol, 48,37_43

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که  بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد. همچنین بین شیوه های  فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: شیوه های فرزند پروری، سبک های تفکر، سبک های حل مسئله، دانش آموزان.

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1مقدمه

زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه افراد در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری دانش آموزان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی و شیوه های فرزند پروری نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان  ارتباط دارد(هیبتی، 1381).

منظور از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(حسینیان، پورشهریاری و کلانتری، 1387). این پژوهش بر آن است که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله بررسی نماید.

پژوهش در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرآیند آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش و پرورش امری ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت داد. به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی می توانند به نتایج موثری برسند( ژانک[1]، 2003؛ به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام،1386).

متغیر دیگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله است. به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می کند (نوری،1377). از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است.

1-2بیان مسئله

ارتباط والدین و فرزندان ازجمله موارد مهمی است که سالها نظرمتخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می کند. کودک در خانواده نگرش های اولیه درباره ی جهان را  فرا می گیرد و از لحاظ ذهنی و جسمی رشد می یابد(هیبتی، 1381).

هر خانواده شیوه ی خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خود به کار می گیردکه این شیوه سبک های فرزند پروری نامیده می شود (بخشی،1387). سبک های فرزند پروری ترکیبی از رفتارهای مختلف  والدین است که در موقعیت های گسترده ای روی می دهند و جو فرزند پروری بادوامی را پدید می آورند(زارعان و بخشی پور رودسری، 1386). در سبک های فرزند پروری  سه ویژگی آشکار شده است که روش موثر را از روش نه چندان موثر فرزند پروری جدا می سازد. این سه ویژگی عبارتند از: پذیرش یا روابط نزدیک، کنترل و استقلال دادن.  که از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص می شود: مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه. والدین دارای سبک مقتدرانه، از نظر پذیرش  و  روابط نزدیک رابطه ای معقولانه برقرار می کنند و همچنین از نظر میزان استقلال دادن به فرزند خود نیز، معقول و درست عمل می کنند. سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین است و از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. در حالی که  والدین با سبک فرزند پروری سهل گیرانه روشی مهرورز و پذیرا نشان می دهند و متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند. این والدین به فرزندان خود اجازه می دهند، در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند(دیاز[2]، 2005). بخشی (1387) عنوان نمود که سبک های فرزند پروری  والدین تاثیرات بسیاری بر فرزندان دارد و از جمله اینکه بر شکل گیری تفکر و نوع سبک تفکر فرزندان نیز بی تاثیر نیست.

استرنبرگ[3](2002) عنوان نمود که  سبک مترادف با توانایی نیست،  بلکه شیوه ی ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر نحوه ی استفاده از توانایی های بالقوه است. استرنبرگ بر اساس نظریه ی خود مدیریتی ذهنی خود براین باور است که ما یک سبک خاص نداریم، بلکه دارای  نیمرخی از سبک ها هستیم و افراد ممکن است از توانایی مشابه اما سبک های متفاوت برخوردار باشند. این نظریه 12 سبک تفکر را توصیف می کند که در 5 بعد از یکدیگر متمایز می شوند:کارکردها، شکل ها، سطوح، حوزه ها و گرایش ها.

در نظریه خود مدیریتی ذهنی، سبک های تفکر بر اساس کارکرد به سبک های قانونی، اجرایی و قضایی تقسیم می شوند(ژانگ[4]،2001).  با توجه به اینکه سبک های تفکر در افراد  متفاوت است،  بنابراین شناختن مفهوم سبک های تفکر از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه رشد و ارزشیابی سبک های تفکر، یکی از کارکرد های اساسی تعلیم و تربیت است(استرنبرگ، 2001). علاوه بر اینکه سبک های فرزند پروری والدین بر سبک های تفکر فرزندان دارای تاثیراتی است، به فرزندان می آموزد که در مواجهه با شرایط و مسائل مختلف از راهکارهای مختلف استفاده کنند و سبک های حل مسئله منحصر به فرد خود را داشته باشند(هیبتی، 1381).

حل مسئله فرآیندی شناختی، رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبرد های سازگارانه برای مشکلات روزمره شناسایی و ابداع می کند (نزو[5]،1987؛ به نقل از کسیدی و لانگ[6]، 1996).

نزو (1987) شش سبک حل مسئله را معرفی کرده است، شامل: خلاقانه، اعتماد،گرایش، درماندگی، مهارگری و اجتناب. سبک حل مسئله خلاقانه نشان دهنده ی برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مسئله ساز است. سبک اعتماد در حل مسئله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است و سبک گرایش نگرش مثبت به مشکلات وتمایل برای مقابله رودر رو با آنهاست و سبک درماندگی بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مسئله ساز می باشد. همچنین سبک مهارگری در حل مسئله به تاثیر کنترل کننده های بیرونی و درونی در موقعیت مسئله ساز اشاره دارد و در نهایت سبک اجتناب گویای تمایل به نادیده گرفتن مشکلات به جای مقابله رودر رو با آنهاست. که کسیدی و لانگ  ( 1996) سه سبک نخست  را شیوه های حل مسئله سازنده و سه سبک بعدی را شیوه های حل مسئله غیرسازنده نامیده  است.

برت[7] (2005) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که نوع روابط نقش های مختلف در خانواده، منجر به بروز رفتارهای متفاوت از سوی فرزندان در عرصه ی اجتماعی خواهد شد و از  جمله اینکه تفکر کودکان و نوع سبک های تفکر آنها راشکل می دهد و نیز بیان نمود که بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر فرزندان آنها ارتباط وجود دارد. در همین راستا هرز و گون[8] (2012) در پژوهشی عنوان نمودند که بدون تردید کیفیت ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی و نوع برخورد با مشکلات و نوع حل مسئله ، نقش و اهمیت فراوانی دارد و به رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله فرزندانشان اشاره نمودند.  از این  رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به سئوالاتی نظیر این سوال است که آیا بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله  دانش آموزان  مقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر روش های فرزند پروری یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است (جهانشاهی و قوام، 1386). مطالعات  بسیاری از جمله مطالعات هیبتی(1381)  نشان می دهد که فرزند پروری حساس و پاسخگو باعث رشد مهارت های خود گردان کودکان می شود و  از طرفی  ناتوانی والدین در هماهنگ کردن رفتارهایشان با نیاز های کودکان باعث بروز رفتارهای باز داری زدایی و کنترل نشده در بعضی از کودکان می شود.

بنابراین تردیدی نیست که خانواده اثر عمیق و پایدار در پی ریزی رفتار فردی کودک، برانگیختن روح زندگی و آرامش روانی او دارد. موضوع تاثیر شیوه های تربیتی و وقایع دوران کودکی و نقش اساسی آن در  زندگی آینده فرد جایگاه مهمی دارد. بنابراین تاثیرات والدین و نوع ارتباطی که با فرزندان خود دارند و به بیان دقیق تر نوع سبک ها وشیوه های فرزند پروری آنها در آینده فرزندان تاثیر گذار است(حسینیان و کلانتری ،1387). پس مطالعه در خصوص شیوه های فرزند پروری والدین، کاری خالی از لطف نیست.

نتایج پاره ای از  پژوهش ها از جمله پژوهش بورشن[9] (2003) نشان داده است که یکی از شاخص های مهم سلامت روانی، توانایی حل مسئله و تصمیم گیری است. وی خاطر نشان کرد که تشخیص به موقع موقعیت مسئله مدار یکی از معیارهایی است که به واسطه آن می توان سطح تندرستی افراد را برآورد کرد و همچنین با آموزش سبک های حل مسئله کارآمد می توان تا حدی بسیاری به افراد در شرایط مختلف و به خصوص شرایط استرس زا سلاحی برای موفقیت داد.

در مورد اهمیت مطالعه سبک های تفکر می توان عنوان نمود که  طبق مطالعات احدی، خویینی، کریمی، دلاور و زری باف (1390) اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم،  باید سبک های تفکر آنها را مد نظر قرار دهیم  و نیز همخوانی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزای آن است. پس افرادی که تصور می شود از انجام کاری ناتوانند ممکن است به خاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر ، ناهمخوانی دارد.  بنابراین باید سبک های تفکر افراد را مد نظر قرار داد چرا که  سبک های تفکر در افراد از اهمیتی ویژه برخوردار است. ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چه بسا که امروزه در دیدگاههای تعلیم و تربیت سبک های تفکر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا رشد و پرورش و ارزیابی تفکر یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت است. شکست ها و موفقیت هایی که به توانایی ها نسبت داده می شود، اغلب ناشی از سبک های تفکر است. معلم باید بداند، عملکرد ضعیف دانش آموز همیشه به خاطر عدم توانایی نیست،  بلکه گاهی بخاطر عدم تناسب بین سبک های تفکر دانش آموز و انتظاراتی است که معلم از او دارد. استرنبرگ(1997)معتقد است در جوامع مختلف سبک های تفکر ارتباط متفاوتی با پیشرفت تحصیلی دارند.  برای مثال در جوامع غربی سبک های آزادمنشانه و قانون گذارانه، پیش بینی کننده مهمتری برای سبک های تفکرمی باشند و شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتیط با آن در دنیای آموزشی و حرفه ای امری لازم و ضروری است.

بنابراین با توجه به اینکه قشر وسیعی از جمعیت کشور را جوانان به ویژه دانش آموزان تشیکل می دهد و  از سوی دیگر پژوهش و تحقیقات اندکی وجود دارد که در آن ترکیبی از این سه عامل (شیوه های فرزند پروری والدین، سبک های تفکر و سبک های حل مسئله) بررسی شده باشد و همچنین با  توجه به اهمیت متغیرهای مورد بحث، ضرورت انجام این پژوهش احساس می شود و از طرفی باید بیان نمود که  نتایج این پژوهش می تواند برای دانش آموزان که مدبران آینده خانواده محسوب می شوند، مؤثر باشد.

[1] Zhank

[2] Dias

[3] Sternberg

[4] Zhang

[5] Nezu

[6] Cassidy  & Long

[7] Burt

[8] Hers,  & Gone

[9] Burtion

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و نوآوري سازماني در بين کارکنان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122