پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 7
1-4-اهداف تحقیق 9
1-4-1-اهداف کلی 9
1-4-2-اهداف جزئی 9
1-5-سؤالات تحقیق 9
1-6- فرضیه ها 10
1-7-تعاريف واژه‏ها 10
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق 14
2-1-1-سرمایه اجتماعی 14
2-1-2-مفهوم سرمایه اجتماعی از نگاه اندیشمندان 15
2-1-2-1-پاتنام 15
2-1-2-2-بوردیو 15
2-1-2-3-کلمن 16
2-1-3-سطوح سرمایه اجتماعی 17
2-1-4-نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت سازمان 18
2-1-5-عناصرسرمايه اجتماعي 21
2-1-6-فراتحليل و روند سرمايه ي اجتماعي در ايران 24
2-1-7-نمودهاي اختاپوس وار سرمايه ي اجتماعي در حوزه هاي زندگي 25
2-1-8-سرمايه ي اجتماعي و مداراي اجتماعي 26
2-1-9-سرمايه ي اجتماعي و سلامت رواني 27
2-1-10-سرمايه ي اجتماعي و شادماني و رضايت از زندگي 27
2-1-11-سرمايه ي اجتماعي و شبكه هاي ارتباطي 27
2-1-12-سرمايه ي اجتماعي و رفاه اجتماعي 28
2-1-13-سرمايه ي اجتماعي و جرم و بزهكاري 28
2-1-14- سرمايه ي اجتماعي و خانواده 30
2-1-15-سرمايه ي اجتماعي و مشاركت هاي زنان 30
2-1-16-رابطه سرمايه اجتماعي و ابعاد توسعه 31
2-1-17-مديريت سرمايه اجتماعي و نقش آن در ابعاد توسعه 32
2-1-18-نقش سرمايه اجتماعي در نيل به توسعه 35
2-1-19-نشانه‌هاي ضعف سرمايه اجتماعي در سازمان 36
2-1-20-سرمايه اجتماعي در نظام اقتصادي 38
2-1-21-مشكل سنجش سرمايه اجتماعي 40
2-1-22-تاریخچه مطالعات سرمایه اجتماعی 41
2-1-23-فعالیت های مکمل 42
2-1-24-اهمیت و ضروریت فعالیت های مکمل و فوق برنامه 42
2-1-25-اهداف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 44
2-1-26-تعاریف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 44
2-1-27-فعالیت مکمل 44
2-1-28-فعالیت کمک برنامه و مکمل 44
2-1-29-فعالیت فوق برنامه ی درسی 45
2-1-30-ماهیت فلسفی فعالیت های مکمل و فوق برنامه 45
2-1-30-فعالیت های مکمل و فوق برنامه از دیدگاه فلاسفه ی تعلیم و تربیت 48
2-1-30-1-دیدگاه ویلیام جیمز 48
2-1-30-2-دیدگاه اسپنسر 49
2-1-30-3-دیدگاه ادوارد کلاپارد 50
2-1-30-4-دیدگاه ژان ژاک روسو 50
2-1-30-5-دیدگاه کمینوس 50
2-1-30-6-نظریه ی هربارت 51
2-1-30-7-نظریه ی جان دیویی 51
2-1-31-پیشرفت تحصیلی 53
2-1-32-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی 55
2-2-پیشینه تحقیق 59
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقيق 67
3-2-جامعه آماري ,نمونه آماري و روش نمونه گيري 67
3-3-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 67
3-4-روايي 68
3-5-پايایي 68
3-6-روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات 68
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-توصیف داده های پژوهشی 70
4-1-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت 70
4-1-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب وضعیت تاهل 71
4-1-3-توصیف نمونه تحقیق بر حسب شغل 72
4-1-4-توصیف نمونه تحقیق بر حسب وضعیت بومی بودن 73
4-1-5-توصیف نمونه تحقیق بر حسب مقطع تحصیلی 74
4-2-پاسخگویی به سوالات پژوهشی 75
4-2-1-پاسخگویی به سوال اول پژوهشی 75
4-2-2-پاسخگویی به سوال دوم پژوهشی 77
4-2-3-پاسخگویی به سوال سوم پژوهشی 80
4-2-4-پاسخگویی به سوال چهارم پژوهشی 83
4-2-5-پاسخگویی به سوالات پنجم و ششم پژوهشی 86
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 90
5-2-پیشنهادات 92
5-2-1-پیشنهادات اجرایی 92
5-2-2-پیشنهادات پژوهشی 92
5-3-محدودیت های تحقیق 92
منابع و مآخذ 93
منابع فارسی 93
منابع لاتین 98
پیوست ها 100
چکیده لاتین 105

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

-آبکار،علیرضا(1388)جایگاه فعالیتهای جسمانی دراوقات فراغت دانشجویان.مرکزاطلاعات علمی جهاددانشگاهی.

– ابرکرامبی، نیکلاس؛ هیل، استفان؛ ترنر، برایان اس(1367) فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه ی حسن پویان، تهران : انتشارات چاپخش.

– اجتهادي مصطفي، سرمايه اجتماعي، پژوهشنامه علوم انساني بهار 1386، ويژه نامه جامعه شناسي:74، 1-12.

– اميري، ميثم و رحماني، تيمور، بررسي آثار سرمايه اجتماعي درون و برون گروهي بر رشد اقتصادي استانهاي ايران، دو فصلنامه علمي- پژوهشي جستارهاي اقتصادي، سال سوم، شماره ششم، پاييز و زمستان 1385.

– ايمان محمدتقي، مرادي گل مراد، حسيني رودباركي سكينه، بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي و سلامت رواني دانشجويان غير بومي دانشگاههاي تهران و شيراز، فصلنامه رفاه اجتماعي ، 1387، 8، شماره 30 و31، 143-169.

پاتنام،رابرت(1384)، جامعه برخوردار- سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی. به کوشش کیان تاجبخش ،تهران انتشارات شیرازه

– باستاني سوسن؛ بررسي سرمايه اجتماعي شبكه در 10 محله تهران: بررسي جايگاه روابط محلي در شبكه هاي اجتماعي، مجله مطالعات اجتماعي ايران ، 1387، 4، پياپي 4- ويژه نامه شهر و محله، 55-74.

– بورديو، پير( ۱۳۸۴ )، شكلهاي سرمايه، گردآورنده كيان تاجبخش، ترجمه افشين خاكبا ز و حسن پويان، انتشارات شيرازه، تهران.

– پاتنام، رابرت( ۱۳۸۰ )، دموكراسي و سنتهاي مدني، ترجمه محمدتقي دلفروز، انتشارات روزنامه سلام، تهران.

– پاتنام، رابرت و… ( ۱۳۸۴ )سرمايه اجتماعي، اعتماد، دموکراسي و توسعه، گردآورنده کيان تاجبخش، ترجمه افشين خاکباز و حسن پويان، انتشارات شيرازه، تهران.

– تاجبخش، کيان ( ۱۳۸۲)، سرمايه اجتماعي و مشارکت در شوراها در استان فارس،معاونت امور اجتماعي و شوراهاي وزارت کشور.

– توسلی، غلامعباس(1384):سرمایه ی اجتماعی، ثروت نامرئی، نشریه حیات نو اقتصادی

-تمسکی هرسینی,لیلا(1391), مطالعه وضعيت سرمايه اجتماعي در دانشجويان دانشگاه کردستان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان(پایان نامه کارشناسی ارشد), دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دانشگاه کردستان

– چلبي مسعود،موسوي سيدمحسن،بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر شادماني در سطوح خرد و كلان، جامعه شناسي ايران،1387،9،شماره 1 و2، 34

– خواجه دادي اشكان، شريفيان ثاني مريم، شياني مليحه،كريملو مسعود، رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت مادران، رفاه اجتماعي پاييز و زمستان1387، دوره 8، شماره 49، 83-102.

– دادگر يداله، نجفي محمدباقر؛ سرمايه اجتماعي و بازتوليد آن در عصر پيامبر اسلام، اقتصاد اسلامي زمستان 1385، دوره 6، شماره 60، 13-38.

-رفیع پور،فرامرز؛(1377):”آناتومی جامعه :مقدمه ای برجامعه شناسی کاربردی “،نشردانشگاه تهران

– راش، مایکل(1383) جامعه و سیاست(مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی) ترجمه ی: منوچهر صبوری، چاپ سوم، تهران : انتشارات سمت.

– زاهدي محمدجواد،شياني مليحه،علي پور پروين،رابطه سرمايه اجتماعي با رفاه اجتماعي،فصلنامه رفاه اجتماعي،سال 1388،دوره 9،شماره32،105

-سیف، علی‌اکبر(1372)؛ سنجش و اندازه‌گیری و ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی، چ8، تهران: انتشارات آگاه.

– ساروخانی، باقر ( 1370 ) درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی ، چاپ اول ، تهران : سازمان انتشارات کیهان.

– سعادت،رحمان( 1386) برآورد روند سرمايه اجتماعي در ايران (با استفاده از روش فازي)، سايت جهاددانشگاهي.

– سوري، علي(1384)، « سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي »، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره69، 87- 108.

– سياهپوش امير،فرا تحليل مطالعات سرمايه اجتماعي در ايران،راهبرد فرهنگ،پاييز 1387، دوره اول، شماره 3، 99-124.

– شارعپور، محمود(1379) سرمايه اجتماعي در حال فرسايش است،كتاب ماه علوم اجتماعي، مهر و آبان ماه، صص 15- 17.

-عبداللهی ،محمدومیرطاهرموسوی (1386).”سرمایه اجتماعی در ایران؛وضعیت موجود،دورنمای آینده وامکان شناسی گذار”.رفاه اجتماعی ،سال ششم ،شماره 25 :233-195.

-غضنفری,شهربانو(1390) بررسي رابطه سرمايه اجتماعي خانواده بر انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ( مطالعه موردي : دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان هاي شهر ساري ) (پایان نامه کارشناسی ارشد), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی – دانشگاه پیام نور استان تهران

– عليوردي نيا، اكبر؛ شارعپور، محمود و  مهدي ورمزيار(1387) سرمايه اجتماعي خانواده و بزهكاري، پژوهش زنان، دورة 2، شماره6، 132-107.

-فوکویاما، فرانسیس،(  1379 ).پایان نظم(سرمایۀ اجتماعی و حفظ آن) ، ترجمۀ توسلی، غلامعباس، تهران: انتشارات جامعۀ ایرانیان.

– فداكار داوراني محمدمهدي، قنات و سرمايه اجتماعي، برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي زمستان 1388، دوره 1، شماره 1، 149-179

– فوكوياما، فرانسيس ( ۱۳۷۹ )، پايان نظم سرمايه اجتماعي و حفظ آ ن، ترجمه غلامعباس توسلي ، جامعه ايرانيان، تهران.

-قطبی کریمی,فاطمه(1391) بررسي رابطه مشارکت دانشجويان دانشگاه خوارزمي( تربيت معلم ) در فعاليتهاي فوق برنامه با پيشرفت تحصيلي و ارائه شاخصهاي پيشنهادي الگو براي برنامه مطلوب(پایان نامه کارشناسی ارشد), دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

-کرمی,رمضان(1388),کارآمدی فعالیت های مکمل و فوق برنامه بر یادگیری,تهران,انتشارات انجمن اولیا و مربیان

– کلمن ، جيمز ( ۱۳۷۷ )، بنيادهاي نظريه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، تهران.

-کتابی ،محمودودیگران (1383).”دین سرمایه اجتماعی وتوسعه اجتماعی ،فرهنگی “.مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان –جلد 17 ،شماره 2: 192-169.

– كواراسوس، ويليام سي(1345)بزهكاري نوجوانان مسئلهاي براي دنياي مدرن، ترجمه: جعفر نجفيزند، تهران: نشر سازمان يونسكو ،چاپ اول.

– ماجدي سيدمسعود، لهسايي زاده عبدالعلي، بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي، سرمايه اجتماعي و رضايت از كيفيت زندگي: مطالعه موردي در روستاهاي استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، 1385، 9، شماره 4، 91-135.

– مهدی زاده علی،حسینی سید مهدی،(1388)،روش تحقیق در علوم انسانی،چاپ دوم،تهران،انتشارات یکان.

– موحد مجد، مجید(1382) مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن، مطالعات زنان، سال اول، شماره ی دوم، زمستان 1382،22-3

– ناطق پور محمدجواد،فيروزآبادي سيداحمد، شكل گيري سرمايه اجتماعي و فرا تحليل عوامل موثر بر آن،نامه علوم اجتماعي، 1385،پياپي 28، 160

– نصراصفهاني، علي،انصاري، محمداسماعيل،شائمي برزكي علي،آقاحسيني حسيني، بررسي تحمل و مدارا به عنوان يکي از اجزاي سرمايه اجتماعي با تکيه بر ديدگاه سعدي، فصلنامه Top of Formمطالعات ملي، 1388، دوره 10، شماره 4، 40.

– نوده فراهانی،قاسم،1388، قانون نظام صنفی ،چاپ ششم،تهران،انتشارات اوستا فراهانی.

   منابع لاتین

– Bourdieu, P. 1986, The forms of capital, in: J.G. Richardson (ed.): Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, pp. 241 – 258

– Coleman, J. S., 1990, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, S95-S120

– Flora, C.B. and J.L. Flora. 1995. The Past and Future: Social Contract, Social Policy and Social Capital. In Increasing Understanding of Public Problems and Policies, edited by S.A. Halbrook and C.E. Merry, pp. 53-64. Oak Brook, Illinois: Farm Foundation.

– Kawachi, I., Kenneedy, B.P., 1997, Health and social cohesion: why care about income inequality / British Medical Journal 314, 1037-1040

-Baker WE. (1990), “Market networks and corporate behavior”,Am. J. , Social, No: 96, PP:589 -625

-Beugelsdijk, Sjoerd;, Smulders, Sjak (2003), Bridging and Bonding Social Capital: which type is good for economic growth?, ERSA.

چکیده:

این تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به تعداد12000نفر می باشد و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد و همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد375 نفر تعیین شد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال  (1998) و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه فوق برنامه دانشجویان می باشد.برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی پایایی928/0 وبرای پرسشنامه مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه دانشجویان پایایی862/0 بدست آمد.نتایج نشان داد که1- بین سرمایه  اجتماعی  و پیشرفت تحصیلی دانشجویان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجوددارد2- بین سرمایه اجتماعی بامیزان مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه وفوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس رابطه وجوددارد3- بین مولفه های سرمایه اجتماعی(ساختاری,شناختی) و میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه و فوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد.و مولفه های سرمایه اجتماعی(ارتباطی) و میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه و فوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد.4- بین مولفه های سرمایه اجتماعی(ساختاری) و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد.و بین مولفه های سرمایه اجتماعی(شناختی,ارتباطی) و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد.5- بین سرمایه اجتماعی وفعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد.

کلیدواژه: سرمایه اجتماعی، مشارکت، پیشرفت تحصیلی

فصل اول

 کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

مشارکت از جمله پدیده هایی است که از دیرباز وجود داشته و همواره با زندگی انسان ها پیوند داشته است. لازمه زندگی جمعی و گروهی وجود همکاری، مساعدت و مشارکت می باشد که متناسب با شرایط اجتماعی در زمان و مکان خاص خود به صورت های مختلف شکل گرفته است.

مشارکت فرآیندی از خودآموزی اجتماعی و مدنی است. زیرا فعالیت برای مشارکت مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در تمامی سطوح اجتماعی است. این تغییر موجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسانی جدید می شود. (طهماسبی،1380). امروزه مشارکت اجتماعی اهمیت مضاعفی نسبت به گذشته پیدا کرده است؛ چرا که سخن از شرایطی است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت اگاهانه و واقعی پیدا کنند و در ضمن محور اساسی توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز محسوب می شود. مشارکت یکی از مولفه های توسعه انسانی محسوب می شود.

از دهه هفتاد میلادی توجه محققان از جنبه های اقتصادی توسعه به سرمایه اجتماعی و انسانی معطوف شده است. توسعه آزای محور تنها به شکوفایی، توانایی و قابلیت انسان ها و قابل دسترس کردن فرصت ها برای همه توجه دارد. در اینجا حقوق انسانی فارغ از طبقه و نژاد مطرح می شود و مشارکت همگانی را طلب می کند و جامعه را به اهداف توسعه ای خود نزدیک تر می سازد(اعظم آزاده،1390).

مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم بین رشته ای است که طی دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می یابد و موقعی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند(کلمن[2]،1998).

دانشگاه جایگاهی است که در آن برخی از دیدگاه های فرد به محیط بیرون شکل می گیرد. در دانشگاه آزادی عمل و قدرت انتخاب بیشتری با توجه به امکان همکاری، رقابت و رفاقت برای دانشجویان وجود دارد. لذا دانشجویان در قالب دانشگاه با گروهای هم طیف خود ارتباط برقرار می کنند و این باعث می شود که دانشجویان حداقل نقش های اجتماعی یک شهروند را ایفا نمایند، شهروندی که اقدام و عمل به قانون و مقررات اجتماعی و مسئولیت پذری را فرا گرفته باشد. این امر موجب می شود که دانشجویان در قالب فعالیت های فوق برنامه در دانشگاه مهارت های لازم را برای ایفای نقش های متعدد اجتماعی که در آینده باید عهده دار آن شوند از خلال تمرین های مشارکتی در دانشگاه بدست بیاورند که در نهایت موجبات توسعه همه جانبه و پیشرفت در کلیه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و …. را به ارمغان آورد.

این پژوهش به منظور سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده و به بررسی رابطه بین متغیرهای مشارکت در فعالیت های فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی با رابطه بین سرمایه اجتماعی پرداخته است.

1-2-بیان مسئله:

مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشته ای است که اخیراً مورد توجه بسیاری از شاخه های علوم انسانی قرار گرفته است.منظور از سرمایه اجتماعی شبکه ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی و تعاملات افراد با گروهها ، سازمانها و نهادهای اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروهها از حمایت اجتماعی و انرژی لازم برای تسهیل کنش ها در جهت تحقق افراد فردی و جمعی می باشند )عبداللهی و موسوی 1386).

سرمایه اجتماعی بطور کلی بر روابط میان انسان ها تمرکز دارد.روابطی که در تمام لحظات زندگ روزمره در طول عمر انسان ها جریان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.به همین لحاظ سرمایه اجتماعی در هر جایی حاظر است ؛ چه در رفتار با نزدیکان و دوستان در خانه و مدرسه و دانشگاه و چه در رفتار با همکاران وآشنایان در محل کار و تحصیل و چه در رفتار با مردم در جامعه.ادبیات سرمایه اجتماعی ، تا به حال علاوه بر طراحی نظری این مفهوم در پی آن بوده که اهمیت این روابط را از لحاظ تجربی نیز به اثبات برساند )علمی و دیگران ،1384) .

همانطور که بیان شد سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی کشور دارد از اینرو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد. با توجه به اینکه دانشجویان مهمترین سرمایه های انسانی و آینده سازان کشور هستند وقتی که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در بین دانشجویان تشکیل و گسترش میابد،سبب می شود که دانشجویان تلاش گسترده ای را برای توسعه همه جانبه کشور انجام دهند.همچنین آگاهی و اطلاع از میزان سرمایه اجتماعی آنان و دانستن نوع ارتباط آنان با یکدیگر برای هرنوع برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی آنان لازم و ضروری است.

آموزش و تحصیلات از متغیرهای تأثیرگذار بر شکل گیری سرمایه اجتماعی هستند.نهاد اموزشی جزء نهادهای اصلی هر نظام آموزشی محسوب می شود.که در جوامع گذشته تمام ابعاد زندگی انسان را در بر می گرفت ومترادف با اجتماعی شدن بود.پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از درس ارائه شده یا به عبارت دیگر توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله استاندارد شده اندازه گیری می شود(سیف ،1380 ) از آنجایی که در میزان آزمونهای استاندارد برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود ندارد قابل دسترس ترین مقیاس ، معدل درسی افراد است(ذاکری ،1383).

مطالعات بانک جهانی به نکات ظریفی در مورد عوامل موجود در کلاس که در پیشرفت تحصیلی دانشجویان نقش دارند اشاره کرده است . (پورجمشیدی،1381)

برنامه درسی

استاد و روش تدریس در تجزیه استادان ،آماده کردن در س و نمره دادن ،مهارت ها

مدت زمان تحصیلی در دانشگاه و منزل

مواد و وسایل آموزشی

پیشرفت تحصیلی علاوه بر اینکه خود به تنهای یک هدف به شمار می آید درگیر شدن فعال در مدرسه و انگیزه داشتن نسبت به آن به بسیاری از ویژگیهای روانشناختی منجر میشود ، مثل عزت نفس ، سازگاری (استیبرگ ،1996)[3] .و بی اشتیاقی نسبت به مدرسه با مصرف و سوء مصرف مواد الکلی ، افسردگی تجربه زود هنگام مسائل جنسی،جنایت و قانون شگنی در رابطه است(هاوکینز،کانال نوومیلر 1992).[4]

از سوی دیگر پیشرفت تحصیلی ، یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یادکرد.معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمونهای نهایی و استاندارد مورد سنجش قرار میگیرد و نمراتی که دانش آموزان در دوره ای مختلف و در دروس مختلف کسب می کنند، نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می کنند( کوشان و حیدری ع . 1385).

فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام که جامعه فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته ، مطرح گردیده است.در گذشته این اوقات به صورت کار و بازی تواماً انجام می پذیرفته که بیشتر به خاطر مذهب و اعمال آن این زمان را میگذرانیدند ولی در طول تاریخ و تحولات جوامع، به تدریج کار و بازی از همدیگر جدا شدند و اهمیتی که بشر برای اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازی ها و … بسط و توسعه باور نکردنی پیدا کردند در تاب مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران ، شاپور راسخ خطاب به اوقات فراغت ، آن را چنین تعریف می کند :

” فراغت به اوقاتی اطلاق می شود که در آن آدمی نه تنها از تعهدات شغلی و اقتصادی بلکه از تکالیف شخصی و خانوادگی و اجتماعی آسوده باشد و آن را به طیب خاطر به امور صرف کند.چون تفریح،بازی،ورزش وکارهای ذوقی و تفننی فرهنگی مصرف دارد.”

انسان ها در طول روز عمدتاً دارای دو بخش اصلی از فعالیت ها هستند : فعالیت های مربوط به شغل و اوقات فراغت و یا لحظاتی است که در ان فر بدون احساس اجبار به دور از فعالیتهای شغلی و نیازهای زیستی به فعالیتهایی دست می زند که باعث احساس رضایت می گردد.اوقات فراغت بخشی از زندگی است که میتواند باعث رشد و بزهکاری و نهایتاً سقوط جامعه گردد.فعالیت های جسمانی و ورزشی باعث رشد انسان در ابعاد جسم و روح می شود ومورد توجه بسیاری از جوامع جهت استفاده در سطح کلان قرار گرفته است.جوانان هر کشوری آینده سازان آن کشور هستند و نحوه گذراندن اوقات این قشر در حال حاضر زمینه ساز فعالیتهای آینده آنان در جامعه است.

در حال حاضر نزدیک به دو میلیون نفر از جوانان اینده ساز کشور را  قشر دانشجو تشکیل می دهند و این دانشجویان در فردایی مه چندان دور به عنوان مدیر،پزشک،معلم و … به کار و فعالیت میپردازند.پس طبیعی اشت که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند.به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کارکرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی امور غیرقابل انکار هستند عنایت به کارکرد دیگر آن که ،باعث پیشرفت تحصیل نیز می شود، حائز اهمیت ویژه ای است.البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار ،اوقات فراغت است و چه بسا که گذراندن اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید.

بطور کلی رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است ،یعنی رفتار هر فرد تابع شرایط زمانی محدود و مکانی خاص است ک در آن می زید(رفیع پورفرامرز ،جامعه روستایی و نیازهای آن 1364). با استناد به این نظریه ،فرضیه زیر مطرح میشود :

بین رشته تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه رابطه معنا داری وجود دارد.

دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متأهل به فعالیتهای فوق برنامه می پردازند.

بین پایگاه اجتماعی و نوعی فعالیت های فوق برنامه رابطه معنادار و مستقیم و جود دارد.

6-1-3 تئوری مربوط به رابطه فراغت و بازی

نظریه اسپنسر مبنی بر استراحت و کسب لذت می باشد.او در این خصوص علت گرایش انسان به تفریح و رها شدن از نیروهای اضافی می داند. مورتین لاروس روانشناس آلمانی،عامل تفریح را نیاز بشر به استراحت و جبران خستگی بیان می کند.توماس میل رهایی از یکنواختی و بدست آوردن تجربیات را عامل پیدایش تفریح و فراغت را رهایی انسان از فعالیت های مداوم و تلاش خسته کننده که نتیجه آن خستگی جسمی و روحی شدید افراد جامعه است می داند.

سوال اصلی این تحقیق این است که بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟

[1]

[2] Colman

[3] Stinberg 1996

[4] Howkinz , Kannal  Noomiler 1992

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122