پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل استرس زا و راهکارهاي مديريت استرس در بين مديران مدارس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل استرس  زا و راهکارهاي مديريت استرس در بين مديران مدارس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل استرس  زا و راهکارهاي مديريت استرس در بين مديران مدارس  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1-کلیات2
1-2-بیان مساله4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش9
1-4-اهداف پژوهش12
1-5- پرسشهای پژوهش12
1-6-تعریف مفهومی متغیرها13
1-6-2-  راهکارهای مدیریت استرس13
1-7-تعریف عملیاتی متغیرها13
1-7-1- عوامل استرس زا13
1-7-2- راهکارهای مدیریت استرس13
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه15
2-1- پیشینه نظری15
2-1-1-سیر تاریخی مطالعات استرس15
2-1-2-  مفاهیم استرس17
2-1-2-1- تعريف استرس، علائم و تأثيرات آن20
2-1-2-2-اثرات استرس23
2-1-2-3-عوامل مؤثر در بروز استرس25
2-1-2-4- شاخصه هاي عوامل فيزيكي  استرس¬26
2-1-2-4-1-صداهاي ناهنجار26
2-1-2-4-2- صداهاي هنجار ( موسيقي)26
2-1-2-4-3-درجه حرارت27
2-1-2-5-شاخصه¬هاي عوامل كاري27
2-1-2-5-1- تضاد نقش27
2-1-2-5-2- ابهام نقش ( ابهام در كار) 27
2-1-2-5-3- حجم زياد كار27
2-1-2-6- شاخص هاي عوامل گروهي در كار28
2-1-2-6-1- فقدان اتحاد28
2-1-2-6-2-  نبود حمايت گروهي28
2-1-2-7-  شاخصه¬هاي عوامل كارراهه29
2-1-2-7-1-  بازنشستگي29
2-1-2-7-2-  حد بهينه استرس29
2-1-2-8- نشانه¬های استرس30
2-1-2-8- منابع استرس شغلي31
2-1-2-8- 1-  استرس هاي ناشي از شغل33
2-1-2-8- 2- استرس هاي ناشي از مسائل اجتماعي34
2-1-2-8- 3- استرس¬هاي ناشي از شرايط خانوادگي34
2-1-2-8-4-مهاجرت35
2-1-2-9- علائم استرس35
2-1-2-9-1- علائم جسماني35
2-1-2-9-2- علائم رواني و رفتاري36
2-1-2-10- پيآمدهاي ناشي از استرس شغلي38
2-1-2-11- نظريه¬ها و الگوهاي استرس40
2-1-2-11-1- نظرية روان تحليل گري40
2-1-2-11-2-نظرية ضعف جسماني41
2-1-2-11-3-نظرية تكوين و تعادل خودكار41
2-1-2-11-4-نظرية پردازش اطلاعات42
2-1-2-11-5-الگوي فرهنگي  اجتماعي42
2-1-2-11-6-الگوي مذهبي43
2-1-2-11-7-الگوي روان تني44
2-1-2-11-8-الگوي واكنش حفاظتي45
2-1-2-11-9-الگوی پاسخ فيزيولوژيكي46
2-1-2-11-10-الگوي بيوشيمي47
2-1-2-11-11-الگوي دوهرنوند48
2-1-3-عوامل مؤثر بر انتخاب سبك هاي مقابله 51
2-1-3-1-تحول من52
2-1-3-2-كارآمدي52
2-1-3-3- خوش بيني52
2-1-3-4-احساس يكپارچگي53
2-1-3-5-مكانيسم هاي دفاعي54
2-1-3-6-توانايي حل مسئله55
2-2- پیشینه پژوهش56
2-2-1- پژوهش های خارجی56
2-2-2- پژوهش های داخلی58
2-3-نتیجه گیری و جمع بندی59
2-4- مدل مفهومي پژوهش60
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه63
3-2- روش پژوهش63
3-3- جامعه آماري64
3-4- نمونه و روش نمونه‌گيري64
3-5- ابزار پژوهش 65
3-5-1-  مقیاس  عوامل استرس زا 65
.3-5-2- مقياس راهكارهاي مديريت استرس65
3-6- روایی  و پایایی مقیاس‌ها66
3-6-1-روایی و پایایی مقیاس عوامل استرس زا 66
3-6-2- روایی و پایایی مقیاس راهكارهاي مديريت استرس 67
3-7- روش جمع آوري اطلاعات 68
3 – 8 – روش تجزيه و تحليل داده‌ها68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
4- 1- مقدمه 70
4-2- یافته‌های پژوهش70
4-2-1- سوال اول: عامل استرس زاي غالب از ديدگاه مديران مدارس متوسطه
شهرستان بندر ماهشهر كدام است؟70
4-2-2- سوال دوم: راهکار غالب مدیریت استرس مديران مدارس متوسطه  شهرستان بندر
ماهشهر كدام است؟71
4-2-3- سوال سوم: آیا بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین
مدیران مدارس متوسطه  شهرستان بندر ماهشهررابطه وجود دارد؟ 72
4-3- جمع بندی75
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه77
5-1- بحث و نتیجه گیری77
نتیجه گیری نهایی81
5-4-محدودیت¬ها82
5-4-1-  محدودیت‌های اجرایی82
5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی83
5-5-پیشنهادها83
5-5-1-پیشنهادهای کاربردی83
‌5-5-2-پیشنهادهای پژوهشی84
منابع و مأخذ
منابع فارسی85
منابع انگلیسی 87
پیوست91

منابع و مأخذ

 منابع فارسی

جزنی، نسرین؛ حبیبی، معصومه؛ نصر،سجاد (1389)، تحلیل عوامل موثر بر استرس شغلی و راهکارهای مدیریت آن.فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت

فانی، علی اصغز و عرب کلمری، محبوبه (1384) تأثیر موانع ارتباط فردی بر تعهارض سازمانی، مجله تدبیر، شماره 163، صفحات 33-37

مورهد، م و گریفین، (1382). رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید

مهمانفر، محمد حسین (1384) بررسی تأثیر استرس و تعارض در عملکرد کارکنان شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب استان گیلان . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو

میقانی، نرجس (1380) بررسی رابطه میزان فشار روانی شغلی مدیران و عملکرد آنان در دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

رضایی، شادی؛ حسینس، محمد علی(1385) تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی شهرستانهای ری ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 64، شماره1، صفحات 21-26

سلیمی، قربانعلی؛ قضاوی، منصوره (1379) بررسی عوامل موثر در استرس شغلی از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی اصفهان، مجله دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، شماره 5، صفحات 33-37

ساعتچي ، محمود. ( 1370 ). روا نشناس ي در كار . سازمان مديريت . تهران : مركز آموز ش مديريت دولتي .

وارد، جين كران ول . ( 1373 ). غلب ه بر استر س . ترجمة بابك مهرآيين . مشهد: جاودان خرد.

رمضاني­نژاد، رحيم. 1379 . “بررسي عوامل استرس زاي شغلي در بين مربيان تربيت بدني و ورزش 59-71. دانشگاههاي دولتي كشور”. نشرية حركت. ش 6

رمضاني­نژاد، رحيم. 1383 . “بررسي عامل­هاي استرس­زاي شغلي دبيران تربيت بدني و ورزش”. نشرية علمی- پژوهشی المپیک 12-1 (25)

منابع انگلیسی

.Wuestner, Kerstin (2002). “New Forms of Work and Their Implicationsfor Occupational Stress”. International Sociological Association269-274.

Colligan, Thomas.w , Higgins, Eileen.M (2006), Workplace stress,Journal of workplace behavioral health , vol:21:2, pp. 89-97.

Mark van Vuuren, Menno D.T. de Jong, Erwin R. Seydel, (2007) “Direct  and indirect effects of supervisor communication on organizational commitment”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 12 Iss: 2, pp.116 – 128.

NIOSH (National occupational health and safety commission ,stress).(2002)Available From:URL.

Russel , Daniel.W , Altmaire, Elizabeth and Velzen, Dawn van(1987), Job-related Stress, social support and burnout amongClassroom teachers ,Journal of Applied psychology, vol.72:2 , pp.

Kamphous, R. W., & Frick, P. J. (1996).  Clinical Assessment of child and  asolescent personality and behavior  . Bostons Allign & Bacon.

Smeltzer, Larry.R (1987), The Relationship of Communication  to Work Stress, Journal of Business Communication, Vol.24:2,  pp.47-58.

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر بود که به دليل تعداد محدود جامعه آماري که مشتمل بر 70 نفر بوده است، نمونه گيري صورت نگرفته و كل شماري انجام شده است.. ابزار تحقیق شامل دو مقیاس عوامل استرس زا (اورلي و گيرادتو، 1980) و مقیاس راهكارهاي مديريت استرس(كوبين و همكاران، 1990) بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که عامل استرس زاي غالب در بين مديران مدارس شهرستان ماهشهر، عامل حرص زدن می‌باشد. . مضافاً یافته­ها حاکی از آن است که راهكار مديريت استرس غالب در بين مديران مدارس شهرستان ماهشهر، عامل ورزش كردن می‌باشد و  همچنین راهکار غالب مدیریت استرس در بین مدارس متوسطه عامل ورزش کردن می­باشد یافته­های پژوهش حامی از ان است که بین عوامل استرس زای عجله کاری و انجام کار بدون برنامه­ریزی با راهکار مدیریت زمان رابطه مثبت و قوی وجود دارد و بین عامل استرس زای رقابتی بودن با راهکار ورزش کردن رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد.

کلمات کلیدی: عوامل استرس زا، راهکارهای مدیریت استرس، مدیران مدارس

فصل اول  مقدمه

 1-1-کلیات

بدون شک ترقی و تعالی هر جامعه در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی پویا و اثربخش است و  به همین جهت پرداختن به مسائل نهادهای آموزشی و تلاش برای تقویت و شناسایی عناصر کلیدی در موفقیت و شکست آنان ضروری می باشد. نهادهای آموزشی از جمله مدارس، سيستمي اجتماعي هستند که حيات وپايداري آن ها به وجودپيوندي قوي بين اجزا وعناصر تشکيل دهندة آن وابسته است. یکی از مهمترین، گرانترین و با ارزشترین عناصر و اجزاء مدارس نیروی انسانی می­باشد که در میان دیگر عوامل به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب شده (روپک[1]، 2000) و همچنین نقش اساسی در رشد، پویندگی و بالندگی یا شکست و نابودی سازمان­ها ایفاء می‌کند. از جمله مؤلفه‌هایی که بر بهبود و اثربخشی عملکرد افراد در مدارس تأثیر گذار است  میزان استرس حاکم بر رفتار آنان است. استرس یک مشکل رایج در میان اکثریت مردم است. انسان در زندگی اجتماعی هر نقش و جایگاهی که داشته باشد نسبت به آن نقش و جایگاه دغدغه فکری و فشار عصبی دارد منتهی میزان آن در افراد مختلف متفاوت است و اثرات متفاوتی بر عملکرد و فعالیت های آنان می­­­گذارد به هر حال استرس از لحاظ اینکه اثرات سویی بر عملکرد و فعالیت های مدیران مدارس می گذارد در تحقیقات مربوط به مدیریت مدارس مورد توجه است. ارتقاي بهداشت رواني محيط كار به عنوان يكي از مهمترين ابعاد توسعه وبهسازي منابع انساني بوده و در چند دهه اخير توجه سازمانها به نيروي سالم جسمي و فكري در موسسات اقتصادي، خدماتي، آموزشي و صنعتي در بالا بردن سطح بهره­وري تاثير بسزايي دارد. پژوهش­هايي كه در چند دهه اخير انجام شده است نشان مي­دهد كه عامل فشار رواني همواره در سازمان­ها رو به رشد بوده است. از سوي ديگر محققان دريافته­ا­­ند كه اين عامل اثرات فراواني بر عملكرد و فعاليت­هاي اعضاي سازمان دارد. مديران، كارمندان و ارباب رجوع سازمان تحت تأثير اين فشار دچار حالات رواني خاصي شده و دست به رفتار و اعمالي ميزنند كه نتايج آن مستقيماً در بازدهي سازمان منعكس ميشود. امروزه اكثر مديران در كشورهاي صنعتي از عدم بهداشت رواني كارمندان خود به ويژه در آن حدي كه مربوط به  استرس مي­شود نگران هستند. بنابراين واضح است كه اثرات زيانبار فشارهاي عصبي تنها در مبتلا كردن افراد به مرضهاي روحي و جسمي نيست بلكه فشارهاي عصبي، تأثير بسيار زيانبخشي بر عملكرد مديران و كاركنان نيز دارد.

در سازمانهای آموزشی مدیران تحت تأثیر فشار عصبی دچار حالت روانی خاصی می شوند و دست به رفتارها و اعمالی می زنند که مستقیما در بازدهی سازمان اثر منفی دارد، استرس های بوجود آمده حاد نیروی مدیران مدارس را ضایع می­کنند و هدف سازمان (مدرسه) را دستخوش تزلزل می­سازد، افرادی که دچار فشار عصبی می‌‌‌شوند و توان مقابله با آن را ندارند از جهات جسمانی، روانی و رفتاری دچار آسیب می شوند و به این ترتیب است که فشار عصبی در سازمان های آموزشی همچون آفتی است که نیروی انسانی را تهدید می‌‌‌کند. و فعالیتها و تلاش ها را عقیم می سازد (الوانی، 1385)

1-2-بیان مساله:

با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی، به طور حتم رسالت سازمان ها در جهت برآورده شدن انتظارات جوامع، حساس تر و با اهمیت تر می‌شود. آنچه که امروزه در بین اهل فن به اتفاق نظر، به یقین تبدیل شده است، نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی سازمان‌ها است. انسان‌ها هستند که به کالبد بی روح سازمان‌ها، جان می­بخشند و عملا تحقق اهداف را میسر می­کنند. بنابراین کارکنان و مدیران ارزشمندترین سرمایه هر سازمان به شمار می­آیند و عملکرد  هر یک از آنان در عملکرد کل سازمان تأثیر گذار است (مهمانفر،1384). توجه به نیروی انسانی در سازمان ها در طی سال­های اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمان های پیشرو را به خود اختصاص داده است (فانی و عرب کلمری، 1384).  در واقع در جهت بهبود عملکرد سازمان، ناگریز به توجه عمیق­تر به کارکنان و عوامل مؤثر بر عملکرد آنان هستیم؛ که در حقیقت عواملی چون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، خلاقیت، استرس، تعارض و … بر عملکرد کارکنان تأثیر گذارند (مهمانفر، 1384). در این تحقیق عوامل استرس‌زا در بین مدیران مورد توجه قرار گرفته است. استرس یا فشار روانی شایع ترین، فراگیرترین و مخرب­ترین نیروی موجود در جامعه امروزی ماست. بدین جهت بخش مهمی از زندگی که استرس فراوانی را برای  انسان­ها ایجادمی‌کند”شغل”  آنهاست (میقانی، 1380).

به زعم گملچ و چن[2] عوامل استرس زا برای اغلب مدیران وجود دارد ولی موفقیت مدیران، به شناخت، کنترل و مدیریت این عوامل بستگی دارد. مدیرانی که تحت فشار استرس زیادی هستند معتقدند که کنترلی بر اوضاع ندارند و نمی‌‌توانند شرایط اضطراب­زا را تغییر دهند اما در واقع در بسیاری از مواقع قدرت ایجاد تغییرات لازم برای غلبه بر فشار عصبی را دارند. (گملچ و چن ، 1375)؛  الوانی  نیز معتقد است که برای ایجاد تحرک و تلاش در بین مدیران مدارس مقداری فشار عصبی (استرس) لازم است. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که استرس شدید و طولانی نیروی مدیران را از بین می‌برد، هدف سازمان را دستخوش تزلزل می سازد و مدیران مدارس از جهات جسمانی، روانی و رفتاری دچار آسیب می شوند (الوانی، 1375). لذا شناخت عوامل ایجادکننده استرس در جهت کاهش آن ضرورت می‌یابد. در کل عوامل استرس زا شامل: عجله کاری[3]: در این موقعیت فرد احساس شدیدی از فوریت زمان داشته و تمایل به سرعت عمل در مقابل زمان دارد. شخص احساس می‌کند که ضرورت دارد عجله کند حتی در مواقعی که دلیلی برای عجله کاری ندارد. این تمایل فرد را به علت عجول بودنش، بیماری عجله نامیده می‌شود. رقابتی بودن[4]: دراین موقعیت فرد روحیه تهاجمی بی مورد از خود بروز میدهد. به رقابت با دیگران افراط می‌کند و با دیگران شوخی و مزاح نمی‌کند. این رفتار پرخاشگرانه شخص در اثر گسترش ناکامی‌های جزئی و خشونت‌های ساده ایجاد می‌گردد. (صعوبت کار)، حرص زدن:[5] این نوع رفتار اشاره به تمایل فرد برای انجام دو یا چند وظیفه همزمان در زمان‌های نامناسب دارد و معمولاً باعث اتلاف زمان می‌شود که ناشی از ناتوانی فرد در انجام وظایف است. انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب[6]: این رفتار اشاره به تمایل فردی دارد که واقعاً بدون اینکه چگونگی نیل به موفقیت و رسیدن به نتایج مطلوب را بداند با دست پاچگی دست به اقدام می­زند. نتیجه چنین رفتاری منجر به عدم توفیق در کار می­گردد و یا اگر کار صورت پذیرد با خطاهای فراوانی همراه خواهد بود که نهایتاً منجر به اتلاف زمان و انرژی و سرمایه میگردد (مقیمی، 1390) .

محیط فیزیکی[7]: از عوامل بارز استرس مربوط به شرایط فیزیکی محیط کار می­توان به درجه حرارت، باد، باران وتغییرات آب وهوا اشاره کرد. علاوه برآنها در شهرهای شلوغ مسئله ترافیک و سر و صدای وسائل نقلیه می‌‌توانند برای مدیران استرس ایجاد کنند. سروصدای معلمان – شاگردان درکلاس ورزش، زنگ تفریح و دفترمدرسه ایجاد فشار عصبی است. و اثرات جانبی همچون سرگیجه، افت کارکردهای معده مشکلات بینایی، خستگی، سردرد وحالت تهوع ایجاد می‌کند این اثرات به نوبه خود موجب ضعف عملکرد شغلی کادر اداری و آموزشی می­شوند .گملچ وچن هشت عامل ایجاد کننده فشارعصبی مربوط به شرایط فیزیکی محیط کار ذکرکرده‌اند این عوامل عبارتند از: 1-دفترکار بی نظم وآشفته باشد 2-وقتی که دفترکار بسیار سرد ویا بسیار گرم باشد 3-وقتی که نور کافی باشد 4- وقتی که دفترکارخیلی پر سروصدا باشد 5-وقتی که تلفن‌های مکرر و سایر مزاحمت­ها غالبا کار مدیر را قطع می‌کنند 6-وقتی که دفترکار به روی مراجعین اتفاقی باز باشد .7-وقتی که تجهیزات دفترکار کهنه و غیرقابل استفاده باشد. (گملچ وچن ، 1375). تضاد شغل[8]: عوامل فشارعصبی در مدیران مختلف واکنشهای متفاوتی ایجاد می‌کند. آمادگی مدیران برای تحمل استرس توسط خصایص ژنتیک و رشدی آنها تعیین می‌شود. برای مشخص شدن رابطه خلق و خوی افراد با آسیب پذیری آنان در برابر بیماری‌های مرتبط با فشار عصبی پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است. حل و فصل تعارض بخش بسیار مهمی از شغل مدیر است زیرا زمانی که افراد درکنار هم و در یک محیط سازمانی کار می‌‌‌کنند سروکله فشار عصبی هم پیدا می‌شود. گملچ و چن ده عامل ایجاد فشار عصبی مربوط به ویژگی‌های شخصی مدیران را ذکر کرده‌اند. عبارتند از: 1- مدیر اغلب کارها را باهم انجام می دهد .2-محول کردن تکالیف به دیگران برای مدیر دشوار است چون آنها نمی‌‌توانند کارها را به خوبی او انجام دهند 3 – وقتی کسی در بیان منظور خود کند است میان صحبت او می دود و اورا وادار می‌‌‌کند تا هر چه سریع تر حرف خودش را بزند. 4- مدیر وقتی آنکه هست را با آنکه امید داشته باشد مقایسه می‌‌‌کند غالبا دلسرد می‌شود 5- اغلب احساس می‌کند که چون بی لیاقت است نتوانسته است به بلند پروازی‌هایش دست یابد.6- اغلب تمرکزطولانی برروی فعالیت‌ها (بیش از ده دقیقه) برای مدیر دشوار است. چون محدودیت های زمانی زیادی وجود دارد. 7- غالبا احساس می‌کند باید موفق شود چون قبلا موفق نبوده است و حالا همین انتظار را از او دارند. 8- غالبا تصور می‌کند که این دلیل موفق است که کارها را سریع تر از دیگران انجام می­دهد. 9- در مور د جزئیات شغلش دقت زیادی به خرج می­دهد (گملچ وچن، 1375).

ابهام نقش[9]: مبهم بودن شرح وظایف، حضورتمام وقت درفعالیت­های مدرسه، درخواست‌های متعارض مقامات اداره، مسئولیت‌های نامشخص، ارسال به موقع گزارش‌ها واسناد اداری، لزوم مکاتبات فراوان مسائل انضباطی دانش آموزان، سروصدای ناشی از خیابان، انجام دادن کارهای غیر ضروری، حضور در جلسات مدرسه و اداره، تخلفات کارکنان مدرسه، عدم اعتماد میان مدیران و کارکنان مدرسه، عدم درک اهداف و مقاصد آموزش و پرورش از سوی کارکنان در سرنوشت کارکنان مدرسه، لزوم آمادگی دائم برای سخنرانی، عدم حضورکافی در میان اعضای خانواده، غفلت از مسائل خانوادگی و اعضای خانواده، لزوم رقابت و تلاش برای عملکرد شغلی بهتر .احساس گناه در مقابل همسر، عدم تحقق اهداف شخصی، انجام ندادن کارهای مربوط به منزل، از دست دادن فرصت انجام کارها، عدم آگاهی از چگونگی انجام صحیح وظایف، لزوم فراگیری ضوابط و آیین نامه­های اجرایی مربوط به نظام جدید آموزش متوسطه، سرزنش ها و توقعات فراوان مقامات اداری و نظارت بر همه کارکنان مدرسه و دانش آموزان .

بديهي است كه استرس بخش جدايي ناپذير زندگي بشر است ، بنابراين لازم است كه تمامي افراد با راه­ها و راهبردهاي مقابله با آن آشنا باشند. با شناخت عوامل ايجادكنندة استرس مي توان زمينة مقابله با آن را مهيا كرد. صور مختلف حمایت­هاي اجتماعي، زمينه را براي بازداري و كاهش مشكلات عاطفي و رواني فراهم مي‌كند. شدت واقعة تنش زا، نوع آن، ويژگي هاي شخصيتي فرد، سن و تجارب گذشته، از مهمترين متغيرهايي هستند كه در اتخاذ روش مقابله تأثير دارند. در واقع  راهکارهای مـدیریت استرس (فـردی)[10]:روش‌هایی است که هر فرد برای کاهش استرس خود بکار می‌گیردکه براساس نظر(مقیمی، 1390) شامل مواردی از قبیل: ایجاد حس خوش بینی[11]: خوش بینی و بدبینی دو سبک فکری هستند که افراد برای بیان حوادث خوب و بد در زندگی خود از آنها استفاده می­کنند. بدبینی باعث افسردگی، مشکلات در زمینه سلامت فیزیکی و کاهش موفقیت فرد می‌شود. در مقابل دیدگاه خوش بینی، سلامت فیزیکی و احتمال موفقیت فرد را افزایش می­دهد. بنابراین برای از بین بردن استرس مضر یکی از راه های مهم ایجاد حس خوش بینی در افراد است.

مدیریت زمان[12]: سنگینی و زیادی حجم کار یک عامل مهم استرس آور است که منجر به ایجاد فشار زمانی در فرد می‌گردد. مهارت­های مدیریت زمان می‌‌تواند به کارکنان کمک کند تا بتوانند از زمان بطور مؤثر و کارا استفاده نمایند. در مدیریت زمان کارها برنامه‌ریزی می‌شود و برای آنها تعیین اولویت می‌گردد. که این باعث کاهش فشار زمانی می‌شود و نهایتاً استرس را در افراد کاهش می­دهد.

فعالیت­های تفریحی[13]: فعالیت‌های تفریحی فرصتی را برای استراحت کارکنان فراهم می‌آورد تا افراد از آن لذت ببرند که این فعالیت‌ها می‌‌تواند بصورت کار متعادل یا فعالیت غیرکاری باشد. ورزش بدنی[14]: ورزش کردن باعث انعطاف در ماهیچه ها و عضلات افراد می‌شود که این  به نوبه خود در کاهش استرس بسیار مفید است. بدن را در حالت استراحت قرار دادن[15]: یکی از راه های کاهش استرس این است که فرد خود را بر روی یک صندلی رها کند و بدنش را شل کند.

رژیم غذایی[16]: خوردن بعضی خوراکی ها باعث کاهش استرس می‌شود و بعضی خوراکی ها استرس در افراد را افزایش میدهند. افراد با مراجعه به پزشک می‌‌توانند دستورات غذایی برای کاهش استرس را دریافت نمایند. دیگران را سنگ صبور قرار دادن[17]: در بعضی مواقع بیان مشکلات برای دیگران می‌‌تواند استرس در افراد را کاهش دهد (مقیمی، 1390).

توجه به جنبه­های اجتماعی و حرفه­ای هویت انسان، ما را به اهمیت و نقش ویژه شغل در سازگاری آن با خود، دیگران و اجتماع واقف می­سازد و از این نظر عوامل استرس زا و رضایت­ساز ناشی از شغل می‌‌تواند راهگشای ما در کشف و تعیین زمینه­هایی گردد که باعث افزایش بهداشت روانی فرد به عنوان موجودی سازگار با خود باشد، موضوع فشار روانی ناشی از زندگی و کار در میان متخصصان آموزشی، بهداشت و سایر کسانی که مسئولیت اجتماعی مردم را بر عهده دارند، بسیار رایج بوده و در رأس امور قرار دارد. مطالعات بسیاری نشان داده­اند که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد. لیکن میزان و اثرگذاری آن به لحاظ تفاوت در نقش استرس و خصوصیات شخصی افراد در مشاغل مختلف متفاوت است. استرس در شغل مدیریت آموزش مدارس، کارایی حرفه­ای مدیران را در برابر مخاطبین خود، یعنی دانش­آموزان که بخش عظیمی از جمعیت را تشکیل می­دهد پایین می­آورد، فشار عصبی ضمن کاهش بازدهی کار مدیران لذت زندگی را از آنان سلب کرده و علاوه بر آن بر بازده کل نظام آموزش اثر منفی گذارد.

[1] Ropek

[2] Walter .Gmeleh  And  Wilbert Chen

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12] Time managment

[13]

[14]

[15] Relaxation

[16]

[17]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسأله اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان
 • پایان نامه مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبک با کاهش استرس مبتني برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122