پايان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي مديران گروه‌هاي آموزشي از ديدگاه اعضاء هيأت علمي دانشگاه بر اساس مدل دنيسن – اسپريتزر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي مديران گروه‌هاي آموزشي از ديدگاه اعضاء هيأت علمي دانشگاه  بر اساس مدل دنيسن – اسپريتزر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 175 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي مديران گروه‌هاي آموزشي از ديدگاه اعضاء هيأت علمي دانشگاه  بر اساس مدل دنيسن – اسپريتزر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    8
1-4- اهداف پژوهش    10
1-5- سوالات پژوهش    11
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات    11
1-6-1- تعاریف مفهومی    12
1-6-2- تعاریف عملیاتی اصطلاحات    14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2- مقدمه    19
قسمت اول: فرهنگ سازماني    19
2-2- تعريف فرهنگ    19
3-2- تعريف سازمان    20
4-2- فرهنگ سازماني    20
5-2- تاريخچه فرهنگ سازماني    21
6-2- تعريف هاي فرهنگ سازماني    23
7-2- سطوح فرهنگي سازمان    25
1-7-2- فرهنگ به عنوان فرض¬هاي ضمني    26
2-7-2- فرهنگ به عنوان ارزش هاي مشترك    26
3-7-2- فرهنگ به عنوان اصول يا هنجارهاي مشترك    27
8-2- الگوهاي تبيين و شناخت فرهنگ سازماني    27
1-8-2- الگوي گِلَسِر، زامانو و هَكِر     28
2-8-2- الگوي اوچي    28
3-8-2- الگوي ليتوين و استرينگر    29
4-8-2- الگوي ادگارشاين    29
5-8-2- الگوي كرت لوين    30
6-8-2- الگوي پيترز و واترمن‌    30
9-2- مدل هاي فرهنگ سازماني    31
1-9-2- مدل فرهنگ سازماني ادگار شاین    31
2-9-2- چارچوب ارزش هاي در حال رقابت:    34
3-9-2- مدل دنيسن    37
4-9-2- مدل فرهنگ سازماني دنيسن – اسپریتزر    40
1-4-9-2- فرهنگ توسعه اي    41
2-4-9-2- فرهنگ گروهي     42
3-4-9-2- فرهنگ عقلايي    43
4-4-9-2- فرهنگ سلسله مراتبي    43
قسمت دوم : توانمندسازی روانشناختی    44
10-2- تاریخچه توانمندسازی روانشناختی    44
11-2- توانمندسازی روانشناختی    46
12-2- دیدگاه‌ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی    49
1-12-2- دیدگاه مکانیکی    49
2-12-2- دیدگاه ارگانیکی    50
1-2-12-2- رویکرد انگیزشی    50
2-2-12-2- رویکرد شناختی    51
13-2- ابعاد توانمندسازی روانشناختی    52
1-13-2- احساس شایستگی    52
2-13-2- احساس خود مختاری    53
3-13-2- احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری    54
4-13-2- احساس معناداری شغل    54
5-13-2- احساس اعتماد به دیگران    54
14-2- مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی منابع انسانی    55
1-14-2- مدل توانمندسازی دنیس کینلا    55
2-14-2- مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس    56
3-14-2- مدل توانمندسازی باون و لاولر    57
4-14-2- مدل توانمندسازی اسپریتزر    58
5-14-2- مدل توانمندسازی فاکس     61
6-14-2- مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو    61
7-14-2- مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر    62
15-2- برنامه‌های توانمند سازی    64
1-15-2- برنامه توانمندسازی سطح پایین    64
2-15-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط    64
3-15-2- برنامه توانمندسازی سطح بالا    65
16-2- چالش‌های توانمندسازی کارکنان    65
1-16-2- بعد چالش‌های مدیریتی    66
2-16-2- بعد چالش‌های پیامدی    66
17-2- به طور کلی، مزایای به کارگیری توانمندسازی    67
1-17-2- مزایای سازمانی    67
2-17-2- مزایای فردی    68
قسمت سوم:    68
18-2- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور    68
1-18-2- پژوهش‌های انجام شده در ایران    68
2-18-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور    74
قسمت چهارم:    81
19-2- رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی    81
قسمت پنجم:    82
20-2- نتیجه گیری    82
فصل سوم: روش پژوهش
1-3- مقدمه    86
2-3- روش پژوهش    87
3-3- جامعه آماري    87
4-3- حجم نمونه تحقيق و روش نمونه گيري    88
5-3- روش جمع آوري اطلاعات    91
6-3- روايي و پايايي ابزار اندازه گيري    93
1-6-3- روایی پرسشنامه‌ها    93
2-6-3- پایایی پرسشنامه ها    93
7-3- روش هاي تجزيه و تحليل داده¬هاي پرسشنامه ها    95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
1-4- مقدمه    98
2-4- یافته‌های توصیفی    99
3-4- پیش فرض استفاده از آزمون های آماری پارامتریک    104
4-4- تجزیه و تحلیل سؤال‌های پژوهش    105
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
1-5- مقدمه    124
2-5- خلاصه پژوهش    125
3-5- بحث و نتیجه¬گیری    125
4-5- پیشنهادها    135
1-4-5- پیشنهادهای کاربردی    135
2-4-5- پیشنهادهای پژوهشی    136
5-5- محدودیت‌های تحقیق    136
1-5-5- محدودیت‌های در اختیار محقق    136
2-5-5- محدودیت‌های خارج از اختیار محقق    137
منابع     141

 منابع :

آقایار، س. (1386). توانمندسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان اصفهان، نشر سپاهان.

ابزری، م و دلوی، م. (1387). بررسی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد آسیب شناسی فرهنگی، مجله راهبرد فرهنگ، زمستان 1387، صص 119-137.

ابطحی، ح و عابسی، س. (1386). توانمندسازی کارکنان. کرج، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

اسکندری، م. (1381). طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران «بررسی موردی مدیران کاروان‌های حج جمهوری اسلامی ایران»، سازمان حج و زیارت، پایان نامه، تهران، دانشگاه تهران.

اطیابی، م. (1384). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه استان لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

ایران نژاد پاریزی، م. (1387). مدیریت رفتار سازمانی، تهران، نشر مدیران.

باقرزاده، د. (1384). بررسی رابطه بین جو تواناسازی و ادراک توانمندی اعضای هیأت علمی در دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

بردبار، غ، منصوری، ح و جمالی، ر. (1386). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه. فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم، شماره 4، زمستان 1386، صص 179 – 207.

بست، ج. (1384). روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، مترجمان: حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، ویرایش دوم، تهران، انتشارات رشد.

بلانچارد، ک. (1384). مدیریت از طریق ارزش ها- چشم اندازی بر روندهای جدید در مدیریت
سازمان­ها، تهران، انتشارات مدیران.

بلانچارد،ک، کارلوس،ج، راندولف،آ. (1999). سه کلید توان افزایی مترجم: فضل اله امینی و ایران نژاد پاریزی، تهران، انتشارات فرا، 1379.

پارسا، ع. (1390). بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران و روابط ساده وچندگانه آن با فرهنگ سازمانی دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

پارکینسون، و همکاران. (1369). اندیشه‌های بزرگ در مدیریت، (مترجم: مهدی ایران نژاد پاریزی). مؤسسه بانکداری ایران.

پورکاظمی، م و شاکری نوائی، غ (1383). بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های تهران. ویژه نامه مدیریت، شماره 36، صفحات 62-37.

تقی پور، آ. (1390). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی گری توانمندسازی روانشناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جعفر زاده، ر. (1386). الگوي انتقالي ارزیابی اثربخش آموزش کارکنان، مجله تدبیر، شماره 86.                                                

جعفری، ص. (1387). رابطه تعاملی فرهنگ سازمانی و استرس شغلی با رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء.

حرآبادی فراهانی، و. (1384). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

حسن زاده، م. (1383). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در یکی از شرکت‌های فعال در زمینه خودرو پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

حسن زاده، م. (1383). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در یکی از شرکت‌های فعال در زمینه خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

Adler, A. (1927). Understanding Human Nature, N. Y Garden City Pub Co.

Appelbaum, S. Hongger, K. (1998). Empowerment: a contrasting overview of organizations in general and nursing in particular – an examination of organiza factors, managerial behaviors, job desing, and structural power. Journal of empowerment in organization. V6. N2. Pp 29-50.

Bandura, A. (2000). Cultivate self–efficacy for personal and organizational effectiveness. Handbook of principles of organization behavior. Oxford, UK: Blackwell . Pp. 120-139.

Bowen, D. E, and lawler, E. E. (1995), Empowerment service Employees, sloan management, vol. 36, pp. 87-95. Bowen, D. E, and Lawler, E. E. (1992), the Empowerment of service works: what.

Bowen, D. E. & Edwar, E. L. (1992). The empowerment of service Works: what, why How, and when? Slean management. V 33. Pp. 31-39.

Bowles Es. The impact of organizational culture the academic achievement of elementary students. California: soth Carolina state university,2000.

Brown E, David & Lawler E, Edward, Spring (1992). The empowerment of Services Workers, Sloan management.

Brown، S. P. (1996). A meta-analysis and review of organizational research on job Involvement. Psychological Bulletin، No. 120، Pp. 235-255.

چکیده :

این پژوهش به منظور بررسي رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأٌت علمی دانشگاه بوعلی سینا براساس مدل دنیسن – اسپرتیزر انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 91-90 که تعداد آن‌ها 391 نفر (346 نفر مرد و 45 نفر زن) بوده است که براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي حجم نمونه 194 نفرآزمودنی (172 نفر مرد و 22 نفر زن) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ محقق ساخته فرهنگ سازمانی دنیسن – اسپریتزر با 43 سؤال، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر با 12 سؤال بود که روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی وضریب پایایی با استفاده از فرمول کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری از اعضای هیأت علمی 98/0 برای پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی و 93/0 برای پرسشنامۀ توانمندسازی روانشناختی محاسبه گردید. پرسشنامه فرهنگ سازمانی مورد استفاده در این پژوهش از مؤلفه ‌های فرهنگ گروهی، توسعه ای، عقلانی و سلسله مراتبی تشکیل شده است و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی شامل مؤلفه‌های شایستگی، مؤثر بودن، معناداری و اعتماد به دیگران می‌باشد. داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد ، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون کالموگروف-اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، t تک گروهی، آزمونt مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد كه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(01/0 p< 463/0r = ). همه مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری با توانمندسازی روانشناختی داشته اند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از طریق فرهنگ عقلایی می‌توان توانمندسازی روانشناختی مدیران را پیش بینی کرد. نتایج آزمون T برای گروه‌های مستقل نشان داد که بین فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی از نظر جنس، سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد. سرانجام اینکه نتایج آزمون T برای گروه‌های مستقل نشان داد که بین توانمندسازی روانشناختی از دیدگاه اعضای هیأت علمی از نظر جنس، سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت هیچ‌گونه رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی : فرهنگ سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، اعضای هیات علمی و مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه بوعلی‌سینا.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:

آموزش عالی محور توسعه و موتور محرکه­ی ایجاد تحول در جامعه و کانون اصلی تربیت منابع انسانی متخصص و آموزش دیده است که می‌تواند با برخوداری از ایده‌ها و اندیشه‌های نو، حرکت روبه رشد جامعه را تسریع نماید. آموزش عالی رسالت مهمی در تولید دانش و آماده نمودن فارغ التحصیلان برای تصدی رهبری و مسئولیت در دنیای رقابتی، پیچیده و مرتباً درحال تغییر بر عهده دارد. مسلماً دانشگاه به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم از جایگاه خاصی برخوردار است و در صورتی می‌تواند وظیفه‌ی خطیر خود را به نحو احسن انجام دهد که سازمانی سالم و پویا داشته باشد (رانسوم[1]،1993).

همچنین فرهنگ سازمانی[2] موضوعی است که دردانش مدیریت و درقلمرو رفتار سازمانی توجه زیادی به آن شده است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت سازمان‌ها را تشکیل داده است. با بررسی گروهی از اندیشمندان علم مدیریت، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از علل مهم موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت، توجه آنها به فرهنگ سازمانی است (منوریان، قربانی و شریفی،1387).

از جمله اثرات و پیامدهای مهم فرهنگ سازمانی، توانمندسازی روانشناختی کارکنان می‌باشد. استوارت و مانز[3] (1997)، توانمندسازی[4] را به عنوان ادراکات کارکنان از وجود توانایی و قدرت در سازگاری با وقایع، موقعیت‌ها و کارکنانی که در محل کار با آنها کار می‌کنند، تعریف کرده اند. امروزه متخصصان بر این باورند که اعضای هیأت علمی با توانمندی بالا یکی از مهم ترین قشرهای هر
جامعه­ای به شمار می‌روند و این مطلب بدان سبب است که اعضای هیأت علمی توانمند از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتارها و مهارت هاو در نتیجه، توانمند شدن دانشجویان محسوب می‌شوند (ساندرس و ریورس[5] ،1996). به هرحال فرایند توانمندسازی این امکان را برای اعضای هیأت علمی فراهم می‌سازد که توانایی و اختیارات بالایی را بدست آورند و قادر به تأثیرگذاری بر نهادها، سازمان­ها، جامعه و فراگیران باشند (ویلکنسون[6]،1998)

روشن است که بسیاری از مؤسسات آموزش عالی فاقد یک چهارچوب سیستماتیک هستند که به آن‌ها اجازه بدهد تا به طور مؤثری تغییرات را مدیریت و رشد کارکنان خود را تشویق کنند و به نتایج مثبت و رو به افزایش حاصل از تلاش‌های خود دست یابند. دستیابی به چنین چارچوبی مستلزم مطالعه، توصیف و تبیین وضعیت موجود دانشگاه‌ها و نوع فرهنگ سازمانی آن‌ها و شناسایی روابطی است که می‌تواند در بهبود آن‌ها تأثیرگذار باشد.

از آنجا که توانمندسازی روانشناختی با عوامل سازمانی بسیاری رابطه دارد، فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که شناخت هر چه بیشتر مؤلفه‌های مربوط به آن، می‌تواند کمک مؤثری در مسیر توانمندسازی باشد. به صورت خلاصه، سازمانی با فرهنگ حمایتی و منسجم، موجب می‌شود که احساس خودمختاری، شایستگی معناداری و اثرگذاری و به طور کلی توانمندسازی روانشناختی در کارمندان افزایش یابد.

 1-2- بیان مسئله:

اندیشمندان و صاحب نظران ریشه موفقیت‌ها و یا شکست‌های هر سازمان را در فرهنگ آن جستجو می‌کنند و معتقدند همانطور که انسان­ها دارای شخصیت منحصر به فرد و متمایز از یکدیگر هستند، سازمان‌ها نیز به واسطه فرهنگشان دارای شخصیت منحصر به فرد و جداگانه می‌باشند که این امر ضرورت شناخت فرهنگ سازمان‌ها را تبیین می‌کند (مقیمی، 1380، ص163).

و همچنین با توجه به دگرگوني­هاي سريع و پر شتاب دانش و معلومات بشري، همه چيز به شدت در حال تغيير و تحول است. از آنجا كه منابع انساني مهم­ترين عامل و محور سازمان­ها محسوب
مي­شوند، تجهيز و آماده سازي منابع مزبور براي مواجهه با تغييرات از اهميت ويژه برخوردار است و كليه سازمان­ها با هر نوع مأموريتي بايد بيشترين سرمايه، وقت و برنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند (جعفرزاده، 1386، ص 44). بسياري از سازمان­ها راه حل اين مسئله را اجراي برنامه­ هاي توانمند سازي تشخيص داده و تلاش كرده­اند زمينه لازم براي پرورش كاركنان توانمند را فراهم نمايند (محمدي، 1381، ص16).  كه در اين ميان مديران از مهم ترين شاخص­هاي برتري يك سازمان نسبت به ديگري هستند.

با توجه به مطالب ذكر شده نقشي كه فرهنگ سازماني مي­تواند در توانمندسازي مديران خود داشته باشد امري است كه بايد مورد توجه قرارگيرد. اگر مديران درصدد تغيير بهره وري و عملكرد سازمان باشند، بايد به عوامل متشكله­ی فرهنگ سازماني و تغيير آنها توجه داشته باشند (رابينز[7]، 1388، پارساییان و اعرابی، ص1059).

مفهوم فرهنگ سازماني براي نخستين بار در سال 1979 در آمريكا وارد ادبيات مديريت شد و به ديگر كشورهاي جهان توسعه يافت ولي پيشينه­ی آن به بحث فضاي سازماني باز مي­گردد كه در سال 1964، توسط زوجي دانشمند به نام آقاي بليك و خانم ميوتن مطرح شد. امروزه بحث فرهنگ سازماني، از مباحث داغ ولي پر ابهام مديريت به شمار مي­آيد. زيرا، هنوز پرسش­هاي بي­جواب فراواني وجود دارد. برسر تعريف فرهنگ سازماني، اتفاق نظر وجود ندارد و هر كس آن را به گونه­اي تعريف كرده است. فرهنگ سازماني عبارتست از مجموعه­اي از ارزش­ها، اعتقادات و الگوهاي رفتاري كه مديريت هسته­اي سازمان را شكل داده و در شكل گيري رفتاركاركنان نقش بسزايي دارد. مدل فرهنگ سازمانی دنیسن واسپریتزر که دراین مدل ساختار کاری توسط دوبعد که با دو اهرم مشخص شده است. بعد اول محورکنترل – انعطاف پذیری است و دو جهت گیری متقابل را نشان می‌دهد که یکی متمایل به انعطاف پذیری و دیگری متمایل به کنترل و ثبات می‌باشد. بعد دوم محور تقارن درونی – برونی است که همچنین دو جهت­گیری را نشان می‌دهد، یکی متمایل شدن به سمت نگهداری وارتقای سازمان موجود و دیگری متمرکز شدن روی سازگاری وفعل وانفعال باجهان خارج. مؤلفه­هاي فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسن- اسپريتزر شامل فرهنگ توسعه­اي، فرهنگ عقلاني، فرهنگ گروهي و فرهنگ سلسله مراتبي مي­شود. (به نقل از يزد خواستي،1388 ، ص50).

مفهوم توانمندسازي روانشناختی نخستين بار در دهه 1980 ارائه شده است. (بلانچارد[8] و همكاران 1379، وتن و كامرون[9] 1998). اما در دهه 1990 علاقه زيادي به اين مفهوم در ميان پژوهشگران، دانشگاهيان و دست اندركاران مديريت و سازمان به وجود آمده است (عبدالهي 1384 و شلتون [10] 2002). توانمند سازي در فرهنگ فشرده آكسفورد، قدرتمند شدن «مجوز دادن» «ارائه قدرت»، «توانا شدن» معني شده است. توانمندسازی به مجموعه فنون انگيزشي اطلاق مي­شود كه به دنبال افزايش سطح مشاركت كاركنان به منظور بهبود عملكرد آنان است. وي‍ژگي اصلي توانمندسازي كاركنان، همسو كردن اهداف فردي و سازماني است (وکچیو[11]،2000). بنابر مطالعات محققان و صاحب نظران توانمندسازي مفهومي چند بعدي است، كه شامل پنج بعد شناختي: احساس خود اثربخشي، احساس خود مختاري، احساس تأثيرگذاري، احساس معني دار بودن و احساس اعتماد مي­گردد و جمعاً‌ منعكس كننده جهت­گيري شخصي نسبت به شغل و نقش فرد در سازمان مي­باشند. پژوهش­ها نشان مي­دهند، سازمان­ها از انجام فرآيند توانمندسازي منافعي كسب مي‌كنند كه افزايش رضايت شغلي اعضاء، بهبود كيفيت كالا و خدمات، افزايش بهره­وري سازماني و آمادگي براي رقابت از جمله اين منافع هستند (باون و لاور[12]، 1995، صص87-95).

همچنين مطالعات نشان مي­دهند كه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی نیروی انسانی ارتباط داشته و بر آن موثر است(حسن زاده،1383، رستمی،1388). با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان برای سازمان، مدیران باید همواره به دنبال شناسایی، تغییر و توسعه فرهنگ سازمانی باشند تا ازاین طریق هم بر رفتار فردی و هم بر سازمان تأثیر مثبت گذاشته و از این طریق دستیابی به اهداف سازمان را برای خود و دیگران تسهیل نمایند. علی رغم اهمیت موضوع و گرایش روزافزون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در کشورهای توسعه یافته در توانمندسازی اعضای هیأت علمی خود، به نظر می‌رسد که این مسئله در کشور ایران در مراکز آموزشی مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون فعالیت و برنامه منسجم و هدفمند در این خصوص کمتر ارائه شده است که این مسئله در بلند مدت می‌تواند برنامه‌های آموزشی را با چالش‌های عمده ای روبرو سازد. پژوهش‌های بسیاری پیرامون توانمندسازی انجام شده است، اما کمتر به مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی آن هم در محیط دانشگاهی پرداخته شده است.

بنابراين پژوهش حاضر ضمن بررسي فرهنگ سازماني و توانمندسازي مديران گروه‌های آموزشی دانشگاه بوعلي­سينا، به دنبال پاسخگويي به این سؤال اصلی مي­باشد که آيا رابطه­اي بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي روانشناختی مديران گروه­هاي آموزشي از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلي سينا شهر همدان وجود دارد؟ با توجه به این پرسش، محقق تلاش نموده است با عنایت به مدل فرهنگ سازمانی دنیسن- اسپریتزر و مدل توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، مدل مفهومی پژوهش خود را چنانچه در شکل (1-1) مشاهده می‌شود طراحی نماید تا چارچوب و مسیر پژوهش تا حدودی آشکار گردد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

فرهنگ هر سازماني دقيقاً با وظايف و نحوه عملكرد مديريت آن در ارتباط مي­باشد، به اين دليل كه با ايجاد محدوديت­هايي براي مديريت بيان مي­كند كه مدير چه كاري را مي­تواند انجام دهد و چه كاري را نمي تواند. تصميمات مديران در خلاء رخ نمي دهد و متأثر از عواملي است كه يكي از اين عوامل كه شايد به جرأت بتوان گفت مهم­ترين آنها نيز مي­باشد، عامل فرهنگ سازماني است. يك فرهنگ سازماني، بويژه فرهنگ قوي و مقتدر تأثير بسزايي در عمل تصميم­گيري مديريت در تمامي زمينه­ها دارد (علي احمدي، 1383، ص79). وهمچنین از آنجا كه نقش آموزش عالي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تعيين كننده است و نيروي انساني متخصص مورد نياز بخش­هاي مختلف توسط آموزش عالي تربيت مي­شوند، تقويت و توسعه اين بخش زير بناي توسعه ساير بخش­ها را به دنبال دارد. در اين ميان اعضاي هيئت علمي از عوامل اصلي و مهم نظام آموزشي كشور به شمار مي­روند و توانمندي آنها بر عملكرد آموزش عالي تأثير مستقيم دارد (قارون، 1373).

یک فرهنگ سازمانی منسجم، رفتار کارکنان را شکل می‌دهد، باعث هماهنگی در رفتار می‌شود، باورهای مشترک و تعهد کاری ایجاد می‌کند، باعث هویت سازمانی برای کارکنان می‌شود، از بی نظمی در سازمان جلوگیری می‌کند، کنترل بیرونی را کاهش می‌دهد و باعث خود کنترلی می‌شود و تضاد و نارضایتی شغلی را کاهش می‌دهد (پورکاظمی و شاکری نوائی، 1383).

يكي از مهم­ترين چالش­هاي مديران عصر حاضر در سازمان­ها، عدم استفاده كافي از منابع فكري، توان ذهني و ظرفيت­هاي بالقوه منابع انساني است. در اغلب سازمان­ها از توانايي­هاي كاركنان استفاده بهينه نمي­شود و مديران قادر نيستند، ظرفيت­هاي بالقوه آنان را به كار گيرند. انديشمندان مديريت و تحول و بهسازي، توانمندسازي منابع انساني را به عنوان راهبردي اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی کرده اند و معتقدند، توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرش‌های عصر جديد است كه امروزه توسط سازمان­ها به كار گرفته مي­شود و در واقع پاسخ به نياز حياتي مديريت معاصر است (كينلا[1]، 1383، ص3). كوئين و اسپريتزر[2] معتقدند، با وجود آنكه توانمندسازي مي­تواند به سازمان مزيت رقابتی بدهد و به رغم اينكه بسياري از مديران اين واقعيت را قبول دارند كه توانمندسازي مطلوب است، اما اغلب سازمان­ها در اجراي آن دچار مشكل شده­اند (کوئین واسپریتزر،1997، ص73).

مديراني كه مي­خواهند اعضاي سازمان را توانمند سازند بايد كنترل­ها، محدوديت­ها و موانع را كنار بزنند و در مقابل به آنها انگيزه بدهند، هدايت نمايند و رفتارشان را تشويق نمايند. با اين حساب توانمندي به فرادستان اين امكان را مي­دهد كه از دانش، مهارت و تجربه تمام افراد سازمان بهره ببرند. هوردن اشتاين و برك در مورد اهميت فرهنگ سازماني بيان مي­دارند، بالندگي سازمان به عنوان يك فرآيند برنامه ريزي شده با دگرگوني­هاي فرهنگ سازماني برابر مي­باشد، در واقع هرگونه دگرگوني در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازماني، موثر واقع نمي­شوند. هم­چنين اگر مديران در صدد تغيير عملكرد سازمان باشند، بايد به عوامل متشكله فرهنگ سازماني و تغيير آنها توجه داشته باشند (زارعي، 1372).

توانمندسازي نيروي انساني در سازمان­هاي آموزشي، به لحاظ نقش مهمي كه در توسعه و پيشرفت جامعه در ابعاد متعدد دارد، از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراین لازم است كه دانشگاه­ها با توجه به شرايط و مقتضيات خود، سازو كارهاي مناسب را جهت توانمندسازي اعضاء هيأت علمي شناسايي و كليه امكانات خود را براي آن بسيج نمايند. اعضاي هيأت علمي بعنوان ركن اساسي و مركز ثقل دانشگاه­ها، شالوده پويايي مراكز علمي محسوب مي­شوند. بنابراين اين پژوهش به دنبال بررسي رابطه فرهنگ سازماني و توانمندسازي مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه بوعلي سينا مي­باشد.

 Kinlaw-1

Quinn & Speritzer -2

[1]– Ransom

 Organizational Culture-2

[3]-Stewart & Manz

 Empowerment-4

Sanders & Rivers-1

[10]– Shlton

[11]– Vecchio

[12]– Bowen & Lawer

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي و فرسودگي شغلي معلمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122