پايان نامه بررسي رابطه بين مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    6
1-4- اهداف پژوهش    8
1-5- فرضیه ها    9
1-6- متغیّرهای پژوهش    9
1-7- تعاریف نظری    11
1-8- تعاریف عملیّاتی    13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه    16
2-2- تعریف تعالی سازمانی ایی اف کیو ام    19
2-3 -مزاياي مدل تعالي سازماني ایی اف کیو ام    20
2-4-تاريخچه مدل هاي تعالي سازماني    21
2-5- معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني    23
2-6- توانمند سازها در مدل تعالي سازماني ایی اف کیو ام    24
2-7- معیاری های نتایج در مدل ایی اف کیو ام    40
2-8- رهیافت های مختلف خود ارزیابی در مدل ایی اف کیو ام    41
2-9- منطق رادار در چرخه خودارزيابي    42
2-10- سطوح تعالي در کسب جايزه    43
2-11- مدل تعالي سازماني در ايران    44
2-12- تعریف ارزیابی عملکرد    45
2-13- تاریخچه ارزیابی عملكرد    46
2-14- انواع ارزیابی    46
2-15- اهداف ارزیابی عملكرد    46
2-16-  اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد    47
2-17- ارزیابی عملکرد سازمان    48
2-18- روشها و الگوهای ارزیابی عملکرد    49
2-18-1- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    49
2-18-2- نظام مدیریّت کیفیّت ایزو    50
2-18-3- هرم عملکرد    50
2-18-4- نظام کارت امتیازی متوازن    51
2-18-5- فرآیند کسب و کار    52
2-18-6- چارچوب مدوری و استیپل    53
2-18-7- روش تحلیل ذی نفعان    53
2-18-8- نظام مدیریّت بر مبنای هدف    54
2-18-9- نظام مدیریّت کیفیّت جامع    55
2-18-10- روش مالکوم بالدریج    55
2-18-11- مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام    55
2-19- پیشینه تحقیق    56
2-19-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    56
2-19-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    57
2-20- نتیجه گیری    59
2-21- مدل مفهومی تحقیق    60
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه    63
3-2- روش انجام پژوهش    63
3-3-جامعه  آماری    64
3-4- حجم نمونه    65
3-5- روش نمونه گیری    65
3-6- روش گردآوری اطّلاعات    66
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه    66
3-8-روش های آماری    67
3-9- روش تجزیه و تحلیل    68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطّلاعات
4-1- مقدمه    70
4-2 – توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)    70
4-2-1- جنسیت    70
4-2-2 – تحصیلات    72
4-2-3 – سابقه کار    74
4-2-4 – پست سازمانی    75
4-2-5 – رشته تحصیلی    77
4-2-6- سن    78
4-3 – آمار استنباطی    79
4-3-1- بررسی فرضیه اول    79
4-3-1-1- بررسی نرمال بودن متغیّر  رهبری    79
4-3-1-2- آزمون فرضیه فرعی اول    80
4-3-2- بررسی فرضیه دوم    82
4-3-2-1- بررسی نرمال بودن متغیّر خطّ مشی و استراتژی    82
4-3-2-2 – بررسی فرضیه فرعی دوم    82
4-3-3- بررسی فرضیه فرعی سوم    84
4-3-3-1- بررسی نرمال بودن متغیّر  کارکنان    84
4-3-3-2- بررسی فرضیه فرعی سوم    85
4-3-4- بررسی فرضیه فرعی چهارم    87
4-3-4-1- بررسی نرمال بودن متغیّر  شراکت ها و منابع    87
4-3-4-2- بررسی فرضیه فرعی چهارم    87
4-3- 5- بررسی فرضیه فرعی پنجم    89
4-3-5-1- بررسی نرمال بودن متغیّر  فرآیندها    89
4-3-5-2- بررسی فرضیه فرعی پنجم    90
4-3-6- بررسی فرضیه اصلی    91
4-3-6-1- بررسی نرمال بودن متغیّر مدل تعالی سازمان    91
4-3-6-2- بررسی فرضیه اصلی    91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    96
5-2- نتایج    96
-3-نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق    97
5-3-1-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی    97
5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول    98
5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم    100
5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم    101
5-3-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم    101
5-3-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم    102
5-4- نتیجه گیری نهایی    103
5-5-پیشنهاد های تحقیق    104
5-5-1-پیشنهادات کاربردی مبتنی برنتایج تحقیق    104
5-5-2-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    106
پیوست    108
منابع فارسی    116
منابع انگلیسی    122
چکیده انگلیسی    125

 منابع فارسی

احمدی،عباداله و انصاری مهر،سمیرا.(1387). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی مدارس بر بهبود مدارس.

از دیدگاه دبیران دبیرستان های ناحیه یک شهرستان شیراز ؛ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار: سال دوم،شماره 3 ،پاییز 1387.

افشار جهانشاهی،اصغر و روشن،علیقلی.(1385).ارزیابی عملکرد شرکت سیمان داراب براساس الگوی تعالی سازمانیEFQM. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

اقبال و همکاران. (1387). ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با دو رویکرد پرسشنامه‌ و پروفرما،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت،شماره 34 ،ص 49.

الهی،شعبان. (1378). مثلث عملکرد سازمانی مجموعه مقالات دومین جشنواره‌ شهید رجایی،ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور،تهران،سازمان امور اداری‌ و استخدامی کشور.

امیری، محمد رضا و سکاکی، سید محمد رضا. (1384). راهنمایی ارزیابی عملکرد سازمان براساس مدل تعالی(EFQM) چاپ اول، تهران: انتشارات سرآمد.

اميران، حيدر. (1384). راهنمای گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل هایEFQMوINQA،      انتشارات مشاورين کيفيت ساز ، چاپ سوم.

انصاری جابری،مسعود.(1388).ارزیابی مرکز تربیت مربی کرج با استفاده ازالگوی تعالی سازمانی.  پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم.

ایزدی،احمدرضا و ملکی،محمدرضا.(1384).مقایسه نتایج در دو بیمارستان تأمین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.سال دوازدهم،شماره 2.

بازرگان،عباس.(1383).ارزشیابی آموزشی.تهران:انتشارات سمت.

بزرگی ، فرزاد.(1383).اصول و مبانی نظری مدل تعالی .مدیریت شماره 90-89.

بلال زاده ،مسعود.(1387). “سیستم مدیریت کیفیت جامع مبتنی براستاندارد ایزو9001:2000 ومشتری مداری “،همایش ملی نظارت ارزیابی آموزش عالی.انجمن آموزش عالی ایران .

تورانی، حیدر.(1382). کیفیت بخشی آموزش و پرورش دوره ابتدایی با رویکرد مدیریت.

ثقه‌ای،احسان. (1384). ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی .

جلوداری ممقانی،بهرام. (1385). تعالی سازمان EFQM، چاپ دوم، تهران: انتشارات‌ مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

جلوداری ممقاني، بهرام .(1384).  تعالی سازمان, مرکز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران, چاپ اول.

چاوشی ،امين .(1383). مقايسه مدل های ارزيابی عملکرد نظام آموزش عالی و انتخاب مدل برتر در  مجموعه مقالات همايش آموزش عالی و توسعه پايدار، موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی حسن زاده ،رمضان.(1385).روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارات ساولان،تهران.

حیاتی، محمد علی .( 1385).نظریه های کیفیت در مدیریت و کاربست آن در نظام آموزشی

خاکی، غلامرضا. (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور; کانون انتشاراتی درایت، چاپ اول

خلعتبری،  جواد. (1390). مباحث اساسی در روش تحقیق ،تهران :ساد،1390.

خواجه آزاد،مجتبی و زارعی ، علی.(1387).ارزیابی و مقایسه کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه بقیه الله  بر اساس استاندارد های ملی و جهانی .همایش ملی و ارزیابی آموزش عالی .انجمن آموزش عالی ایران.

دشتی زاده ،محمدامین.(1383).حرکت به سوی تعالی با استفاده از مدل تعالی سازمانیEFQM در شرکت مهندسی سازه فرافن .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اداری.

رازاني, عبدالمحمد. (1381).  آشنايی با مدل های مهم برتری سازمانی، تهران:  انتشارات مام، چاپ اول.

رحمتی،مریم.(1386).ارزیابی عملکرد شرکت قطار های مسافربری رجاء با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.

Bard,E.(2003).Internal Evaluation as an Approach toRevitalize University System.www.user.edu/dept>

Calvo-Mora, Aand Leal, A and  Roldan, J.L, 2006,”Using enablers of the EFQM     model  to manage institutions of higher education”,Department of Business Administration and Marketing, Faculty  of  Business and Economic Science,University of  Seville, Seville, Spain, QualityAssurance in Education. Vol.14 No.2.

Chang,M,Y.Hung ,D.Yen and P.Tseng.(2009).The research on the critical success factors of knowledge management and classification fram work project in the Execultive Yuan of Taiwan Gover nment .Expert System with Application.36:5376-5386.

Chong ,S.C.and Y.S.Choi.(2005).Critical factors of knowledge management implementatonn success.

Chourides ,P.D Longbottom, and W.Murphy:2003. Excellence in KM: an empirical study to identify critical factors & performance measures. Measuring business excellence 7 (2):29-45

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش جغتای می باشد. در این تحقیق 5 بعد از ابعاد مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام شامل: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت ها و منابع، و فرآیند ها در آموزش و پرورش جغتای مورد ارزیابی قرار گرفته. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی و عملکرد که به ترتیب آلفای کُرنباخ بدست آمده95%و 88% می باشد. جامعه آماری این تحقیق معلمان، معاونین، مدیران و پرسنل اداری آموزش و پرورش جغتای جامعه آماری ما را تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده تعداد104نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی و استنباطی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spssانجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش  جغتای رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه سایر مؤلفه ها را تایید می نماید. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که 47%از تغییرات عملکرد تحت تاثیر مدل تعالی سازمانی می باشد.

کلید واژه ها: تعالی سازمانی EFQM، عملکرد، آموزش و پرورش، توانمند ساز ها.

فصل اوّل:کلیّات تحقیق

1-1- مقدّمه 

دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده؛ منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجّه روز افزون به بهره وری گردیده است. بهروری و یا بهبود عملکرد سازمان ها؛ می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. امروزه بنگاه و سازمان هاي مختلف کشور در فرآيند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازار هاي جهاني و حتّي باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرت مند است. با توجّه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرآيند ها و ساختار سازماني در صحنه رقابت، سازمان هايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند که نسبت به خواست ها و انتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند(هداوند،1385). سازمان هاي آموزشي نيز از اين قائده مستثنی نيستند. سازمان هاي آموزشي از يک طرف به خاطر قدمت چندين ساله خود و از طرفي به دليل نيروي انساني متقاضي آموزش عالي با چالش هاي زيادي مواجه بوده اند. فعّاليّت هاي آموزشي هر کشور را مي توان سرمايه گذاري يک نسل براي نسل ديگر دانست(بازرگان،1383).در عصر کنوني با رخ دادن تحوّلات شگرف در زمينه هاي صنعت، مديريّت و خدمات،  نظام ارزيابي اجتناب ناپذير شده است به گونه اي که نبود نظام ارزيابي جامع و مستمر در ابعاد مختلف (رهبري، کارکنان، منابع، اهداف، استراتژي) به عنوان يک از علائم بيماري و ضعف سازمان قلمداد مي شود(صالح اولیاء،1383).

طبق گزارشات خبر گزاری فارس(1383) نظام های آموزشی به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه شکوفایی جامعه نقش اساسی را به عهده دارند. عملکرد مدیران به عنوان مهم ترین جزء این نظام ها اهمیّتی ویژه دارد و اگر قرار است در آموزش تحوّلی صورت گیرد بایستی از مدیریّت  شروع شود. وزارت آموزش و پرورش، از نهادهای بخش عمومی است که رویکرد آن به روی تعالی دانش و فرهنگ عامّه مردم تمرکز دارد و با توجّه به اهمیّتی که این سازمان می تواند در بر طرف کردن نیازهای مردم داشته باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله نقاط ضعف و قوّت و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب درآن شناخته شود و با توجّه به آن ها تدابیری جهت غلبه بر ضعف ها و بهبود عملکرد سازمان فراهم آید. در این پژوهش قصد داریم، عملکرد اداره آموزش وپرورش شهرستان جغتای را با استفاده از مدل  تعالی سازمانی(EFQM)[1] مورد ارزیابی قرار دهیم، و همچنین از میزان موفقیّت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود، در معیارهای مختلف مدل، آگاهی یابیم.

1-2- بیان مسئله

در جهان پيچيده و بي ثبات امروز که پيشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و موسسات کوچک و بزرگ در گروه علم و دانش بشري است، ضرورت توجّه به کيفيّت آموزش و بهره وري حاصل از آن از اهميّت ويژه اي بر خوردار است. انجام اين کار منوط به اعمال مديريّت صحيح و داشتن نگرش مثبت به مفهوم آموزش از يک طرف و داشتن معيارها و شاخص هاي مناسب در جهت ارزشيابي و عملکردهاي آموزشي، از طرف ديگر مي باشد(حیاتی،1385). درحال حاضر، فلسفه و ديد گاه و شيوة مديريّت کيفيّت جامع در آموزش به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير در سراسر جهان مطرح است (تورانی،1382).

ارزيابي در هر سازمان با هدف شناخت وضع موجود و شناسايي نقاط ضعف، ضمن کنترل و بررسي سياست ها و استراتژي هاي اعمال شده، زمينه را براي برنامه ريزي و سياستگذاري جهت افزايش نقاط قوّت سازمان و افزايش خدمات و رضايت بيشتر مشتريان فراهم مي کند(انصاری جابری،1388).ارزيابي اين امکان را فراهم مي کند تا سازمان بتواند در مسير تعالي، وضعيت خود را شناسايي، عملکرد خود را اندازه گيري و براساس يافته هاي حاصل نسبت به بهبود وضعيّت خود اقدام نمايد و همه کارکنان خود را در فرآيند بهبود مستمر درگير نمايد(تری،2005)[2].

هر سازمان صرف نظر از حوزه فعّاليّت، اندازه، ساختار يا بلوغ سازماني نيازمند ايجاد يک چارچوب مديريّتي مناسب است(بلال زاده،1387). جوايز کيفيّت و مدل هاي خاصّ آن نزديک به چند دهه است که ذهن نظريّه پردازان سازمان ها را به خود مشغول کرده است. جايزه دمينگ و جايزه کيفيّت مالکوم بالدريج از آن جمله است. اروپا به ويژه بعد از حرکت جمعي کشورهاي اين قارّه به سوي  اتحاد و يکپارچگي کامل سياسي – اقتصادي، ضرورت توافق بر تعيين چنين جايزه اي را بيش از بيش احسان کرد(آسواولانگ باتم،2002)[3].

بر اين اساس بنياد کيفيّت اروپا متشکل از 14 کشور صنعتي اروپا مدل تعالي را پيشنهاد داد. سازمان هايي که تفکّر بهبود مستمر به عنوان يک اصل و ارزش در آن ها نهادينه شده است همواره به شناسايي و درک وضعيّت و موقعيّت خود علاقه مند هستند(سالیس،2002)[4]. مدل تعالي يک چارچوب غير تجويزي براي خود ارزيابي است(رحمتی،1386). استقرار سيستم مديريّت کيفيّت و ارزيابی مبتنی بر آن، از جمله راهکار های مهم ارتقای کيفيّت آموزش و پرورش و مدارس است(گلاتورن،1994). امّا مروری اجمالی بر تحوّلات اداری طي  سال های پس از پيروزی انقلاب اسلامي، نشان مي دهد که رويکردی مناسب برای نظارت بر عملکرد مدارس به کار نرفته است. نظارت های موجود، فاقد ويژگي های نظارت اثر بخش هستند.

بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطّلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدّی نیاز دارند، در عملکرد سازمان بهبود میسّر نخواهد شد، لذا ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف از جمله نیازهای محسوس در هر سازمان می باشد در همین راستا مدل تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیّت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. ارزيابي آموزشي مي تواند نقش مؤثّري در فراهم آوردن کيفيّت آموزشي و در نتيجه بالا بردن عملکرد افراد و دسترسي به نوآوري و خلاقيّت داشته باشد(گلدبرگ وکول،2002)[5]. با به کارگیری این مدل ها ضمن این که سازمان می تواند میزان موفقیّت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد، می تواند عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کند.

امّا به موازات پیدایش تکنیک های مدیریّت ی متنوع، مدل های تعالی سازمانی از دهه 1950 میلادی متولّد شدند. مدل های تعالی سازمانی با الگو برداری از شرکت های موفّق دنیا توانسته اند چار چوب مناسبی را برای مدیریّت  سازمان ها در محیط رقابتی ارایه نمایند. ویژگی بارز این مدل ها، نوع نگرش به سازمان (کل نگری) است که به مدیریّت  این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمان های مشابه مقایسه نماید. از سوی دیگر، مدل ها معمولاً بگونه ای طرّاحی شده اند که امکان استفاده از تکتیک های مختلف را برای سازمان فراهم می سازند. مدل تعالي سازماني بر اساس 9 حوزه پايه گذاري شده است. 5 حوزه اين مدل مربوط به توانمند سازها بوده و بيان كننده اجزاء تشكيل دهنده يك سازمان و چگونگي تعامل آن ها با يكديگر است و 4 حوزه بعدي نتايج حاصل از عملكرد سازمان را تشكيل داده و نتايج مطلوب حاصل از اجراي توانمند سازها معرفي مي كند.

در حوزه توانمند سازها رويكردها نقش ايفا مي كنند و نتايج را شكل مي دهند. مدل  تعالی سازمانی معرّف آن است كه برتري سازماني تابع رويكردهاي آن است و برتري در هريك از حوزه هاي عملكرد مشتري كاركنان و جامعه از طريق تعامل مناسب حوزه هاي توانمند ساز يعني رهبري، خطّ مشي و راهبردها، كاركنان، شراكت ها و منابع و فرآيندها و تأمين و تحقّق معيارهاي مرتبط با آن ها قابل دستيابي است(نجمی،1384).

از سوی ديگر مشاهدات و مطالعات اوّليّه نشان می دهد بسياری از فعّاليّت های موجود در مديريّت آموزش و پرورش شهرستان جغتای مورد بررسی قرار نگرفته، که اين پديده خود منجر به عدم قضاوت از کارکردهای آن مديريّت خواهد شد. بنابراين برای بررسی و ارزيابی واقعی، عملکرد آموزش و پرورش جغتای با توجّه به شاخص های توانمند سازی مانند رهبری، خطّ مشي و استراتژی، منابع انسانی، کارکنان، شراکت ها و منابع مورد ارزيابی و قضاوت قرار خواهدگرفت. با عنايت به توضيحات فوق برآنيم که به اين سئوال اساسي پاسخ دهيم. آيا بين مدل تعالي سازماني ایی اف کیو ام و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای در سال تحصيلی 93-92 رابطه وجود دارد؟

1-3- اهمّیّت وضرورت تحقیق

تعالی سازمانی مجموعه اقدامّات برجسته مدیریّت  و رسیدن به نتایج سازمان بر مبنای هشت مفهوم اساسی،  یعنی: نتیجه محوری، مشتری مداری، رهبری، ثبات هدف، مدیریّت  به وسیله فرآیند و حقایق، توسعه افراد و مشارکت، یادگیری مداوم، نوآوری و بهبود، افزایش شرکاء و پاسخگویی عمومی است. در غالب متون سازمانی امروز، به این تعریف استناد می شود (ویکیپیدیا). بهبود کیفیّت در زمینه هایی مانند صنعت و تولید، بهداشت و آموزش و پرورش در جهان امروز، ضرورت محسوب می شود. در قلمرو آموزش و پرورش، به دلایلی نظیر کاهش روز افزون بودجه ها، پایین بودن سطح دانش و مهارت دانش آموختگان و پافشاری مردم و دولت ها برای بازسازی یا بهسازی نظام های آموزشی، توجّه به کیفیّت اهمیّت پیدا کرده است. در سطح جهانی، اقدامّاتی نظیر خود گردان کردن مدارس، ارج نهادن به ابتکارات مدیران و طولانی کردن ساعات درسی و سال تحصیلی، از نشانه های بارز توجّه به کیفیّت به شمار می روند. در این شرایط، صاحب نظران مدیریّت  در آموزش و پرورش مفاهیم مدیریّت  فراگیر را با مختصری تغییر و تعدیل، ابزار مهمی برای بازسازی نظام های آموزش و پرورش قلمداد می کنند (علاقه بند، 1382).

متأسفانه فرهنگ مدیریّت  سنّتی در کشوری مثل ایران نهادینه گردیده است که مطمئناً اعمال مدیریّت  نوین با مقداری مقاومت روبرو می شود. البتّه در سال های اخیر گام های مثبتی به سوی اعمال و نهادینه کردن مدیریّت  نوین در ایران برداشته شده است، ولی با اهداف و آرمان های مطلوب بسیار فاصله دارد(عزیزی،1379).

آموزش وپرورش یکی از نهادهای بسیار مهم و اساسی در هر جامعه ای است. آموزش و پرورش پویا، سالم و اثر بخش نقش کلیدی در تعلیم و تربیت نیروی انسانی مفید و متخصّص برای جوامع در حال تغییر و تحول دارد(بازرگان،1382). مدل تعالي سازماني چارچوبي روشمند براي ارزيابي عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآيندها و نتايج حاصل از اين فرآيندها است. دستاوردهاي حاصل از ارزيابي در اين مدل عبارتست از: نقاط قوّت سازمان و زمينه هاي قابل بهبود آن که براي دستيابي به بهبود آن فهرستي از برنامه هاي اولويّت بندي شده را نيز پيشنهاد مي کند. براساس آموخته هاي مديريّتي کيفيّت جامع توجّه به ارزش ها مفاهيم بنيادين لازمه موفقيّت و ايجاد بهبود مستمر سازمان ها است(قوی دل،1386).

مدل تعالي سازمان هاي داراي 8 اصل عمده از جمله نتيجه گرايي، مشتري گرايي، رهبري و پايداري هدف، مديريّت بر مبناي فرآيندها و واقعيّت ها، توسعه و مشارکت کارکنان، يادگيري و نوآوري و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران، پاسخگويي عمومي است.سازمان های متعالی، در حکم سازمان هایی مسئول با ایجاد کردن شفافیّت وپاسخگویی مناسب به ذینفعانشان درقبال عملکردخود،مسیرتعالی رامی پیمایند(نجمي و حسيني،1387).

برای ارزیابی عملکرد، علل مختلفی بیان شده است، پارکر علل ارزیابی عملکرد را این گونه بیان می کند: ارزیابی عملکرد، مشخّص می کند که مشکل در کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد. ارزیابی عملکرد، به سازمان ها کمک می کند تا فرآیندهایشان را به خوبی بشناسند و به این شناخت برسند که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند. اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر واقعییّات هستند نه مفروضات و حدسیّات(پارکر،2000)[6].

در این تحقیق بررسی رابطه مدل تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای مورد آزمون قرار خواهدگرفت. با استفاده از مدل تعالی سازمانی عملکرد آموزش و پرورش با توجّه به ابعاد پنج گانه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم و نقاط قوّت و ضعف آن شناسایی، راهکارهای بهبود عملکرد ارائه خواهد شد. بر این اساس، با توجّه به نیاز حیاتی آموزش و پرورش به بهبود کیفیّت آموزشی و پرورشی و کمبود منابع کاربردی در این زمینه امید است:

یافته های پژوهش مورد استفاده مدیران سطوح مختلف آموزش و پرورش قرار گرفته و همچنین نتایج حاصله در پژوهش بتواند مورد استفاده برنامه ریزان و سیاستگذاران وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

[1] European Foudation for Quality Management

[2] Tari

[3] Osseo and Longbottm

[4] Salliss

[5] Goldberg and Cool

[6] parker

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122