پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت تحول گرا و رضايت کارکنان در اداره بنادر و دريانوردي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت تحول گرا و رضايت کارکنان در اداره بنادر و دريانوردي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت تحول گرا و رضايت کارکنان در اداره بنادر و دريانوردي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول ( کلیات پژوهش )
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضيه‏هاي پژوهش 6
1-6 تعاریف واژگان پژوهش6
1-6-1 تعریف مفهومی واژه ها 6
1-6-2 تعریف عملیاتی واژه ها 8
1-7 قلمرو پژوهش 9
فصل دوم ( ادبیات نظری و پیشینه پژوهش )
2-1 مقدمه 11
2-2 بررسی نظریه های پیرامون مدیریت تحول گرا12
2-1-1 مفهوم و تعاریف مدیریت 12
2-1-2 سیر تحول تاریخی مدیریت 13
2-1-2-1 دیدگاه کلاسیک مدیریت 13
2-1-2-2 ديدگاه نئوکلاسيک (جنبش روابط انساني) 16
2-1-2-3 رویکردهای نوین 18
2-1-3 وظایف مدیریت 20
2-1-4 تعاریف و مفاهیم مدیریت تحول گرا 20
2-1-5 ابعاد مدیریت تحول گرا 22
2-1-6 توسعه مدیریت تحول گرا 24
2-1-7 اجزای مدیریت تحول گرا 26
2-2- بررسی نظریه های پیرامون رضایت کارکنان30
2-2-1- مفهوم وتعاریف رضایت کارکنان 30
2-2-2 انواع رضایت شغلی 31
2-2-3 تفاوت رضایت شغلی و انگیزش 32
2-2-4 رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلي 33
2-2-5 عوامل مؤثر در رضایت شغلی 34
2-2-6 افزایش رضایت شغلی 36
2-2-7 مفهوم رضایت شغلی در سازمان 38
2-2-8 نظریه‌ها پیرامون رضایت شغلی 40
2-2-9 عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان 41
2-2-10-نقش ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی 47
2-2-11 نقش بهداشت روان در رضایت شغلی 48
2-2-12 نقش رضایت‌مندی و انگیزه در توسعـه کشورها 49
2-3-مروری بر پژوهشات گذشته 50
2-3-1پژوهشات داخلی 50
2-3-2 پژوهشات خارجی 52
2-4 مدل مفهومی 55
2-5 فرضیات پژوهش 55
فصل سوم( روش پژوهش )
3-1مقدمه 57
3-2روش پژوهش 57
3-3 جامعه آماری 58
3-4تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 59
3-5روش و ابزار جمع آوری داده ها: 60
3-5-1مطالعات کتابخانه ای: 60
3-5-2 پرسشنامه 60
3-6 روایی آزمون 61
3-7 پایایی آزمون 61
3-8 روش جمع آوری داده ها 66
3-9روش تجزیه وتحلیل داده ها 67
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها )
4-1- مقدمه 69
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 69
4-2-1- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دموگرافی پاسخ دهندگان 70
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 72
4-3-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 73
4-3-2- آزمون فرضیه ها 74
4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول 74
4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 76
4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 77
4-3-2-5- آزمون فرضیه اصلی 82
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات )
5-1- مقدمه 88
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات 88
5-3 بحث و تفسیر 90
5-4 پیشنهادات براساس يافته هاي پژوهش 91
5-5 محدودیت های پژوهش 92
5-6 پیشنهاداتی برای پژوهشات آتی 93
منابع 94
پیوست ها 96
پرسشنامه 99

منابع

اﻓﺘﺨﺎري ،ﺳﻴﺪ رﺿﺎ.( 1384-85). ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و رﻫﺒﺮي ﻣﺮاوده اي ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎدان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎع ﺷﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺳﺎري.

جلیلیان،حمیدرضا.مرادی،مرتضی.کاکایی ماوایی،حسین(1389).نقش مدیریت تحول گرا در خلاقیت.دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس.سال هفتم.شماره 32.

خاکي ، غلامرضا ؛ روش تحقيق در علوم رفتاري ؛ مركز انتشارات علمي ، چاپ اول ، تهران (1378).

سرمد ، ظهره ، بازرگان ، عباس و حجازي ، الهه ؛ روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، چاپ دهم ، نشر آگاه ، تهران 1383 .

ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ زﻧﺪي ، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر.(1387 وﻳﮋه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن).ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻜﻬﺎي رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﻋﻤﻞ ﮔﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻴﺎت ﻫﺎي ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ،ﺷﻤﺎره19 ، ﺻﺺ191-205.

نورشاهی، نسرین. (1388). بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول گرا در میان روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر تهران. مطالعات تربیتی و روان شناسی، دوره دهم، شماره 3، 163-176.

Bushra, F., Usman, A., and Naveed, A. (2011). Effect of Transformational Leadership on Employees’ Job Satisfaction and Organizational Commitment in Banking Sector of Lahore (Pakistan). International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 18, Pp.261-267.

Ghanbari, S., and Eskandari, A. (2014). Transformational Leadership, Job Satisfaction, and Organizational Innovation. International Journal of Management Perspective, Vol. 1, No.4, pp. 81-94.

Hanaysha, J. R. M., Khalid, K., Nik Mat, N. M., Sarassina, F., Ab Rahman, M. Y. B., and Zakaria, A. S. B. (2012). Transformational Leadership and Job Satisfaction. American Journal of Economics, Special Issue: 145-148.

Long, C. S., Yusof, W. M. M., Kowang, T. O., and Heng, L. H. (2014). The Impact of Transformational Leadership Style on Job Satisfaction. World Applied Sciences Journal, Vol. 29 No. 1, Pp. 117-124.

Jassem, A., Ramdan, D., and Kamel, M. (2011). Determinats of job satisfaction in the UAE, Personal Review, Vol.40.NO.1, PP.126-146

Gunlu, E., Aksarayli, M., and Perçin, N. S. (2010). Job satisfaction and organizational commitment of hotel managers in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22 Iss: 5, pp.693 – 717.

Eagle, A. H., and Johannesen, M. (2003). Transformational, transactional and Laissez-Fair Leadership Style: AMeta-Analysis Comparing Women and Men, Psychological Bulletin, Vol.129, Iss.4, PP:569-591.

Oshagbemi, T. (2004). Age Influence on the Leadership, Styles and Behavior of Managers, Employee Relation Journal, Vol. NO.4, PP 80-91.

Ston, A .Gregory, Russellf .Robert, Patterson (2004). Leadership studies, Difining servant leadership: pp 1-15.

Thibodeaux, M. S., and Favilla, E. (1996). Organizational effectiveness and commitment through strategic management, Industrial Management &Data Sysrems, Vol. 96, p.2

Duckett, H., and Macfarlane, E. (2003). Emotional intelligence and transformational leadership in retailing. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24, pp. 309-317.

Uma, J. (2010). Culturally-Linked leadership Styles. Leadership & Organization development journal, vol.31, NO.8, pp.705-719.

Daulatram, L. (2003). Organization Culture and Job satisfaction, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.18, NO.3, PP.219-236.

چکیده

امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی وجود دارد که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و نقش آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار داده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه بوده؛ که شامل 40 نفر می­باشد. لذا جهت انتخاب نمونه مناسب از روش سرشماری استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمون­های توصیفی، کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به طور کامل فرضیات پژوهش را مورد تأیید قرار داده است. در این بررسی‌ها مدیریت تحول گرا و ابعادش (متغیرهای مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر و انگیزش فکری کارکنان) رابطه مثبت و معنی‌داری با رضایت شغلی کارکنان دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت تحول گرا، مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر، انگیزش فکری کارکنان، رضایت شغلی کارکنان.

فصل اول

“کلیات پژوهش”

1-1 مقدمه

مدیران اثربخش، اساسی ترین و نایاب ترین منابع هر سازمان هستند. شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به بهره­وری بهینه می­توان تا حدودی مربوط به مدیریت و رهبری غیر کارآمد آن سازمان دانست (مقیمی و همکاران، 1389). مدیران در سازمان­ها تلاش می­نمایند با ایجاد رضایت شغلی در کارکنان میزان اثربخشی سازمان خود را بهبود بخشند. رضایت کارکنان عاملی است برای کار بهتر کارکنان که می­تواند میزان بهره­وری سازمان را افزایش دهد.

در این فصل شمایی کلی از پژوهش ارائه شده است به این صورت که ابتدا به تشریح بیان مساله پرداخته شده و سپس چهارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش مبحث دیگری است که در این فصل به بیان آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام پژوهش در خصوص موضوع پژوهش و فرضیات آورده شده است. در پایان نیز به تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است.

1-2 بیان مساله

مدیریت علم و هنر اداره سازمان است. فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد. در چند سال اخیر شیوه جدید مدیریت تحول گرا طرفداران زیادی میان مدیران پیدا نموده و مدیران در سازمان­های خود سعی در استفاده از این سبک دارند. مدیریت تحول گرا زمانی شکل می­گیرد که رهبر علائق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند‌ (استون و دیگران،2003).

مدیر تحول گرا علاقه اي را ميان همکاران و پيروان خود برمي انگيزد، تا کارشان را از يک ديدگاه جديد نگاه کنند. چنین مدیری همکاران و پيروان را تحريک مي­کند که فراسوي منافع خودشان به منافعي توجه کنند که به گروه بهره برساند (جوگیلو،2010). مدیر تحول‌گرا، به دنبال انگيزه هاي بالقوه در پيروان و ارضاي نيازهاي بالاتر آنان است. مدیران تحول گرا، رابطه انگيزشي متقابلي را برقرار مي کنند که پيروان را به رهبران تبديل مي کند. بنابراين مدیریت تحول گرا، تعاملي و دوسويه است (مک فارلان و همکاران، 2003). مهمترین ویژگی­ها و ابعاد یک مدیر تحول­گرا مدیریت کاریزماتیک، انگیزش فکری (هوشی) و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﻲ می­باشد (اﺳﺘﻮن ودﻳﮕﺮان، 2004).

سبک مدیریت تحول­گرا مرکب از رفتارهایی است که ویژگی­های رفتاری مشترکی همچون تقویت کار تیمی، بهبود مهارت­های زیردستان و حمایت از افراد در جهت دستیابی به اهداف را مورد توجه قرار می دهد. این ویژگی­ها برای سازمان بسیار ارزشمند است چرا که می­تواند منجر به رضایت شغلی بالاتر و افزایش بهره­وری در سازمان شود (جوگیلو،2010).

از طرفی رضایت شغلی کارکنان نیز از مطاب با اهمیت برای مدیران است. کارکنان راضی نسبت به سایر کارکنان تلاش بیشتری داشته و عامل مهمی در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می­باشند. رضایت شغلی به درجه ای که افراد شغل شان را دوست دارند اشاره می کند (لوند[1]، 2003). رضایت شغلی ترکیبی از احساسات افراد است که با اجزای مختلفی همچون ماهیت کار، سطح حقوق و پرداخت­ها، فرصت­های ارتقا و رضایت از همکاران نشان داده می­شود. رضایت شغلی نوعی واکنش به یک شغل خاص یا موضوعی مرتبط با یک شغل است که می­تواند منجر به ایجاد تعهد در کارکنان گردد و بهره­وری سازمان را افزایش دهد (گونلو و همکاران[2]، 2010).

رضایت شغلی با بهره­وری، تعهد سازمانی و غیبت از کار و ترک کار رابطه دارد. کارکنان با رضایت بیشتر به طور معمول تلاش بیشتری در تحقق اهداف سازمان دارند و همواره به سازمان تعهد داشته و از عضویت در سازمان خوشحال هستند (ابدولا و همکاران[3]، 2011). رضایت شغلی کارکنان سبب می­شود کارکنان در انجام وظایف محموله کوتاهی نکنند و مسئولیت کار خود را بپذیرند. ایجاد باور قوی نسبت به اهداف و ارزش­های سازمان و تمایل به تلاش بیشتر از نتایجی است که رضایت کارکنان به همراه دارد (گونلا و همکاران، 2010). با توجه به مطالب گفته شده در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در سال 1393       می باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع در سازمان می­باشد که موفقیت هر سازمان را می­توان در میزان کار آمدی نیروی انسانی آن جستجو کرد. وجود کارکنانی که از شغل خود رضایت دارند منجر به تعهد بالاتر آن­ها به سازمان شده و تعهد ایجاد شده می­تواند منجر به تلاش بیشتر کارکنان جهت افزایش اثربخش سازمان شود. وجود مدیران جهت ایجاد رضایت در کارکنان امری واضح و روشن است. مدیریت تحول گرا و رهبری موثر از ابزارهای بسیار حیاتی در سازمان­ها به شمار می­روند. در واقع داشتن مدیری اثربخش و با اقتدار سبب می­شود که کارکنان سازمان به توانایی خود بیشتر واقف شده و با دلگرمی که از مدیر می گیرند تلاش بیشتری در کار از خود نشان دهند. رضایت شغلی کارکنان امری ضروری برای مدیران است چرا که رضایت از کار سبب کار بهتر و در نهایت اثربخشی سازمان می­شود.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی:

تعیین رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین رابطه بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین رابطه بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین رابطه بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-5 فرضيه‏هاي پژوهش:

1-5-1 فرضیه اصلی:

بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه رابطه وجود دارد.

1-5-2 فرضیات فرعی:

1-بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه رابطه وجود دارد.

2-بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه رابطه وجود دارد.

3-بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه رابطه وجود دارد.

1-6 تعاریف واژگان پژوهش

1-6-1 تعاریف مفهومی:

 مدیریت تحول گرا:                                 

مدیریت تعاملی و دو سویه ای که به دنبال ایجاد انگيزه­هاي بالقوه در پيروان و ارضاي نيازهاي بالاتر آنان است (دوکت و مک فارلان، 2003).

الف) مدیریت کاریزماتیک

سرافرازی، فرهمندی، احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان از مدیریت است که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ مطلوب باعث می شود که رهبران به عنوان مدل­هایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند (اوشاگبمي 2004).

ب) انگیزش فکری در کارکنان

افزایش هوشیاری کارکنان و تلاش جهت تشویق و ترغیب آنان برای متعهد شدن به اهداف سازمان و تفکر در مسائل سازمان برای حل آن است (دوکت و مک فارلان، 2003).

ج) ملاحظات فردی مدیر

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﻴﺮوان و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻚ آ­­­ن­ها از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.  اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻫﺒﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و رﻫﺒﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ (اﺳﺘﻮن ودﻳﮕﺮان، 2004).

رضایت:

میزان ارتباط مشاهده شده بین آنچه یک فرد از شغلش مطالبه می­کند با آنچه که شغل و سازمان به او ارزانی داشته است (لوند[4]، 2003).

مدیریت تحول گرا

برای سنجش مدیریت تحول گرا در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  از 29 سوال 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت استفاده می شود.این پرسشنامه در سطح جانعه آماری توزیع شده و به صورت مستقیم تنظیم شده است.

انگیزش فکری در کارکنان:برای اندازه گیری انگیزش فکری در کارکنان از 10 سوال 5 گزینه ای استفاده می شود.

مدیریت کاریزماتیک:نحوه ساخت این متغیر 9 سوال 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری می باشد.

ملاحظات فردی مدیر:برای ساخت این متغیر از پرسشنامه ای با 10 سوال 5 گزینه ای در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

رضایت کارکنان:برای سنجش رضایت کارکنان از پرسشنامه ای استاندارد با 13 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

1-6-2 تعریف عملیاتی واژه­ها

مدیریت تحول گرا:

برای سنجش مدیریت تحول گرا در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از 29 سوال 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت استفاده می شود. این پرسشنامه در سطح جانعه آماری توزیع شده و به صورت مستقیم تنظیم شده است.

انگیزش فکری در کارکنان: برای اندازه گیری انگیزش فکری در کارکنان از 10 سوال 5 گزینه ای استفاده می شود.

مدیریت کاریزماتیک: نحوه ساخت این متغیر 9 سوال 5 گزینه­ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری می باشد.

ملاحظات فردی مدیر: برای ساخت این متغیر از پرسشنامه­ای با 10 سوال 5 گزینه­ای در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

رضایت کارکنان:

برای سنجش رضایت کارکنان از پرسشنامه­ای استاندارد با 13 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری استفاده می شود.

1-7 قلمرو پژوهش :

قلمرو پژوهش از نظر مکانی، زمانی و موضوعی به صورت زیر می­باشد:

1-7-1 قلمرو مکانی:

این پژوهش در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه انجام گرفته است.

1-7-2 قلمرو زمانی:

این پژوهش از نظر زمانی شامل سه ماهه تابستان و سه ماهه پاییز 1393می باشد.

1-7-3 قلمرو موضوعی:

این پژوهش از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی  و منابع انسانی می باشد که به بررسی مبحث رهبری تحول گرا و رضایتمندی کارکنان پرداخته است.

.[1] Lund

[2] Gunlu et al

[3] Abdulla etal

[4] Lund

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و جهت گيري استراتژيک با در نظر گرفتن نقش نوآوري و عملکرد
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122