پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و جهت گيري استراتژيک با در نظر گرفتن نقش نوآوري و عملکرد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و جهت گيري استراتژيک با در نظر گرفتن نقش نوآوري و عملکرد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 129 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و جهت گيري استراتژيک با در نظر گرفتن نقش نوآوري و عملکرد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2. بیان مسئله 4
1-3. اهمیت موضوع 6
1-4. اهداف تحقیق 7
1-5. تحقيق 7
1-6. فرضیات تحقیق 7
1-7. روش تحقیق 8
1-8. روش گردآوری اطلاعات 8
1-9. ابزار گردآوری اطلاعات 8
1-10. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
1-11. مدل مفهومی تحقیق 9
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- مقدمه 11
2-2. بخش اول مدیریت دانش 12
2-2-1. تاريخچه مديريت دانش 12
2-2-2. تعريف مديريت دانش 13
2-2-3. رويکردهاي موجود به مديريت دانش 15
2-2-4. توليد دانش 16
2-2-5. نگهداري دانش 18
2-2-6. انتقال دانش 18
2-2-7. کاربرد دانش 20
2-2-8. اهداف مديريت دانش 21
2-2-9. مزاياي مديريت دانش 23
2-2-10. استراتژی های مدیریت دانش 23
2-3. بخش دوم: جهت گیری استراتژی 24
2-3-1. مفهوم استراتژی و تاریخچه آن 24
2-3-2. برنامه ریزی استراتژیک 25
2-3-3. سطوح برنامه‌ریزی‌ استراتژیک 27
2-3-4. مراحل مدیریت استراتژیک 28
2-3-5. مفهوم نوین استراتژی و انواع استراتژی 29
2-3-6. انواع گرایشات استراتژیک 31
2-3-7. سطوح تدوین استراتژی 32
2-3-8. کاربرد برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران 33
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-4. بخش سوم عملکرد و مفاهیم مربوط 35
2-4-1. ارزشيابي عملكرد 35
2-4-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 36
2-4-3. اهداف ارزشيابي عملكرد 38
2-4-4. رويكرد ها و روش هاي ارزشيابي عملكرد 39
2-4-5. مدیریت عملکرد 40
2-4-6. مدل‌ها و ابزارهای مدیریت عملکرد: 41
2-5. بخش چهارم:نوآوری و خلاقیت 46
2-5-1. تعاریف و مفاهیم خلاقیت و نوآوری 46
2-5-2. فرآیند خلاقیت‏: 49
2-5-3. نوآوری و فرآیند آن‏: 50
2-5-4. اهمیت خلاقیت و نوآوری برای مدیران 51
2-5-5. انواع خلاقیت‏: 52
2-5-6. چگونه می‏توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد 59
2-6. بخش پنجم پیشینه تحقیق: 61
2-6-1. پیشینه تحقیق داخلی: 62
2-6-2. پیشینه تحقیق خارجی: 63
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 66
3-2. روش تحقیق 66
3-2-1. طبقه بندی بر اساس هدف 67
3-2-2. طبقه بندی بر اساس روش 67
3-3. روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 68
3-3-1. مطالعات کتابخانه ای 68
3-3-2. پرسشنامه 69
3-4. روایی و پایایی پرسشنامه 70
3-4-1. روایی پرسشنامه 70
3-4-2. پایایی پرسشنامه 70
3-5. جامعه و نمونه آماری 71
3-5-1. جامعه آماری 72
3-5-2. نمونه آماری 72
3-6. روش ها و تکنیک های تحلیل آماری 73
3-6-1. آمار توصیفی: 73
3-6-2. آمار استنباطی: 73
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 78
4-2. آمار توصیفی 78
4-2-1. بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری 79
4-2-2. بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 79
4-2-3. بررسی وضعیت سن در نمونه آماری 80
4-2-4. بررسی وضعیت سابقه کاری 81
4-2-5. بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری 81
4-2-6. بررسی وضعیت سمت سازمانی در نمونه آماری 82
4-3. آمار استنباطی 83
4-3-1. تحلیل عاملی مؤلفه های تحقیق با استفاده از نرم افزار AMOS GRAPHICS 83
4-3-1-1. تحلیل عاملی تائیدی مدیریت دانش موثر 84
4-3-1-2. تحلیل عاملی تائیدی عوامل گرایش استراتژیک 84
4-3-1-3. تحلیل عاملی تائیدی عوامل نوآوری 85
4-3-1-4. تحلیل عاملی تائیدی عوامل عملکردی 86
4-3-2. مدل اندازهگیری 87
4-3-3. مدل معادلات ساختاری 89
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه 93
5-2. نتایج آمار توصیفی 93
5-3. نتایج آمار استنباطی 94
5-3-1. نتایج بررسی فرضیه های تحقیق 95
5-4. محدودیت های تحقیق 96
5-5. پیشنهادات تحقیق 96
5-5-1. پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه 96
5-5-2. پیشنهادات برای تحقیق های آتی 97
فهرست منابع
منابع فارسی 99
منابع لاتین 102
پیوست 105
پرسشنامه 106

فهرست منابع

 منابع فارسی

ستاری فرد، احسان (1383). مجموعه سمینارها و کارگاه های آموزشی برگزار شده در زمینه ارزیابی عملکرد در شرکت ها و موسسات

داوری، د (1382)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: دلسا، ص: 9، 11، 13

کفچه،پرویز(1389)، رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سطح سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سنندج.

طالقاني غلامرضا،انواري علي،افتخاري ليلا(1391)، رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شركت بيمه، پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه) بهار; 27(1 (مسلسل 105)):151-171.

رضائيان، علي، اصول مديريت، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت، 1374.

حسن‌زاده ، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري: راهنماي عملي تحقيق ، انتشارات ساوالان ، 1387

قرباني زاده، خالقي نيا، نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي كاركنان، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، سال اول، شماره 2، 1388

الوانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول » تابستان 1371 – شماره 6

یارمحمدی و همکاران ، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،1387

موسی خانی ، سازمان و مديريت ، جلد اول ، 1388

کیاوند ،سرمایه داری و پیشرفت اجتماعی، نشریه: بورس » بهمن 1381 – شماره 34

الهی ، رساله دکتری با عنوان ( طراحی وتبیین الگویی برای سیاستگذاری خودکار اقتضایی فازی در سیستم های سایبرنتیک) ، 1378

شرکت توانير(1389)، کاربرد مديريت دانش، دسترسي در تاريخ(1391/04/20):

http://www2.tavanir.org.ir/km/km_usage.asp

صالحي صدقياني، جمشيد و خيرانديش، مهدی (1387) مديريت دانش در عصر اطلاعات با نگرش کاربردي در سازمان. کنترولر، 72،95.

صرافی زاده، اصغر (1383)، فناوري اطلاعات در سازمان IT (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات میر.

عيني، اکرم(1384)، اطلاعات چيست؟ مفهوم اطلاعات در مراجع تخصصي و از ديدگاه برخي صاحب نظران کتابداري ، فصلنامه کتاب،شماره 61،صص:29،34.

فيضى مهدي(1382). باز مهندسي مفهوم يادگيري الكترونيكي براساس مديريت دانش، سايت مركز اطلاع رساني وزارت صنايع و معاون.

قانعي راد، محمد امين.(1381) شيوه جديد توليد دانش:ايدئولوژي و واقعيت. مجله جامعه شناسي ايران، 28،59.

قرباني زاده، وجه الله، و شيرين خالقي نيا (1388) نقش انتقال دانش ضمني در توانمند سازي کارکنان. فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسن(ع)، 85،105.

كياوند عزيز(1381)، كار جديد مدير، بناي سازمان هاي فراگير، مجله تدبير شماره 53: 49- 61

ميرزابيگي جهانشاه(1384). انتقال دانش و حفظ مهارت : نياز پيوسته فرايند جهاني شدن، مجله مديرساز، مرداد ، صفحه 71

نوري، سيامک، مصطفي جعفري، و جعفر حقيقت منش . (1388)چرخه مديريت دانش(مطالعه موردي). مديريت نظامي، 198،175.

يمين فيروز، موسي(1383)، دانش ومديريت دانش در سازمان ها، فصلنامه کتاب، شماره 53،: 97،108.

معماری استراتژیک(1389)،مدل های ارزیابی عملکرد.دسترسی در تاریخ:1391/05/25:

http://strategymehvar.blogfa.com/post-41.aspx

یارمحمدیان،م.ح ،بهرامی،س ،کریمیان،ج ، شهرزادی،ل و مصدق راد،ع.م(1387)، مقایسه ی چهار مدل مدیریت عملکرد در سیستم بهداشت و درمان، مجله مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان،ص71-78.

کاستلز مانوئل: عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ)، مترجمان احمد علیقلیان، افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، جلد 1، 1384.

اعرابي، م و شيرخاني، ف(1388)، تدوين استراتژي هاي مناسب مالياتي بر اساس مدل SWOT در اداره ماليات بر كالا و خدمات، پژوهشگر (مديريت) تابستان; 6(14)، ص: 12، 24

احمدی، ع و درویش، ح (1389)، مبانی کارآفرینی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: 4.

اسدی، ع و چوبچیان، ش و شعبانعلی فمی، ح(1388). آشنایی با شیوه های خود اشتغالی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: 178.

اسماعیل پور، م (1386)، نگاهی کوتاه بر برنامه ریزی استراتژیک، فرهنگ و تعاون، شماره 51.ص:22- 26

ایمان خان،ن(1388)، بررسي استراتژي هاي رقابتي شركت هاي صادركننده برتر ايراني در سال ، فصلنامه مديريت،ص:69-79.

بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران(1390)، توانمند سازی نیروی انسانی، دسترسی در تاریخ: 1391/04/01 http://www.iran-

حقیقی، م(1384)، برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمان های صنعتی و تجاری ایران، دانش مدیریت،شماره 29-30.ص:11، 13.

حاجيها، ز و چناري بوکت، ح(1392)، مطالعه تاثير انگيزه مديران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفريني) براي سهامداران، فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري، سال دوم،صص:81-98.

حسینی، س م، (1380)، “مدیریت استراتژیک‌”، تهران-انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص: 33.

خلیل پور، س م (1377)، روش شناسی مطالعات استراتژیک، شماره 15 و 16، ص:63.

داوری، د (1382)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: دلسا، ص: 9، 11، 13

كوبين، ج و مينتزبرگ، ه و جيمز، ر (1373)، مديريت استراتژيك: فرآيند استرتژي، ترجمه محمد صائبي، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، ص: 43.

مدرکیان، ح (1386)، استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت، شماره 121 و 122، ص:8.

منابع لاتین

Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.

Noble, C.H., Sinha, R.K. and Kumar, A. (2002), “Market orientation and strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications”, Journal of Marketing, Vol. 66 No. 4, pp. 25-39.

Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–125.

Ferraresi,A., Quandt,C,O., dos Santos,S., Frega,J(2012), Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 16 NO. 5 2012, pp. 688-701

Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises,  Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084

Borghini S(2005).Organizational_creativity:_Breaking_equilibrium_and_order_to innovate. Journal of_Knowledge_ Management; 9(4): 19–33.

Choi B, Poon S, Davis J.(2008), Effects_ of_ knowledge_management_ strategy on organization_ _ performance:_ Acomplementarity_theory-based_approach. Omega; 36(2): 235–

Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.

-Steensma, H.K., Marino, L., Weaver, M.K. and Dickson, P.H. (2000), “The influence of national culture on the formation of technology alliances by entrepreneurial firms”, Academy of Management Journal, Vol. 43 No. 5, pp. 951-973.

Knight, G. (2000), “Entrepreneurship and marketing strategy: the SME under globalization.”, Journal of International Marketing, Vol. 8 No. 2, pp.

Timmers, P. (2000), “Electronic commerce: Strategies and models for business-tobusiness trading”, Somerset, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises,  Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084

Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance”, Harvard Business Review, January-February, pp.71-9

Li, p. (2001), “Design of performance Measurement systems: a stakeholder Analysis Framework”, The Academy of Management Review. Mississippi State, Apri GREENBERG, J & BARON, R.A(2000) “BEHAVIOER IN ORGANIZATIONS”, PRENTIC-HALL, INC, 7th ed,

Nabitz,U and Klazinga,N(2000),The EFQM excellence model:Europe and Dutch experiences with the Efqm approach in health care.Europe Foundation for Quality Management,int Qual Health Care :p.191.

Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.

Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.

Bell,D.(1978),The cultural Contradiction of Capitalism,Heinemann.London.

Davenport, T, and Prusak L.(1998), Working Knowledge:Hoe Organizations Manage What They Know, Harvard Bussiness School Press, Boston Massachusetts.

Quinn,J.(1992), Intelligent Enterprise: A know,and servise based paradigm for Industry.The .free press,New york,NY,

Reitz, J.M(2004),Odlis:on line Dictionary of Library and Information Science. Libraries Unlimitted.available at:lu.com/odlis.

Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–125.

Zollo, M. and Winter, S.G., 2007, Deliberate learning and the evolution of dynamiccapabilities. Organ. Sci., 13, 339–351.

Venkatraman, N., The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence. Acad. Mgmt Rev., 2009, 14(3), 423–444.

Teece, D.J., Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for know-how, and intangible assets. Calif. Mgmt Rev., 2008, 40(3), 55–79.

Smith, K., Interactions in knowledge system: foundations policy implications and empirical methods. STI Rev., 2005, 16, 69–102.

Slater, S.F. and Narver, J.C., Market orientation and the learning organization. J. Market., 2005, 59(3), 63–74.

Baker, W.E. and Sinkula, J.M., Learning orientation, market orientation and innovation: integrating and extending models of organizational performance. J. Market Focused Mgmt, 2009, 4, 295–308.

Davenport, T.H. and Prusak, L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 2008 (Harvard Business School Press: Boston).

Becerra-Fernandez, I. and Sabherwal, R., Organizational knowledge management: a contingency perspective. J. Mgmt Inform. Syst., 2001, 18(1), 23–55.

Predictors of IT support for knowledge management in the professions: an empirical study of law firms in Norway. J. Inform. Technol., 2000, 15, 69–78.

Gold, A.H., Malhotra, A. and Segars, A.H., Knowledge management: an organizational perspective. J. Mgmt Inform. Syst., 2001, 18(1), 185–214.

Meso, P. and Smith, R., A resource-based view of organizational knowledge management systems. J. Knowl. Mgmt, 2000, 4(13), 224–234.

Marwick, A.D., Knowledge management technology. IBM Syst. J., 2001, 40(4), 814–829.

Lee, H. and Choi, B., Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination. J. Mgmt Inform. Syst., 2003, 20(1), 179–228.

Hislop, D., Mission impossible? Communicating and sharing knowledge via information technology. J. Inform. Technol., 2002, 17, 165–177.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین رابطه مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات به منظور بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی است. همچنین می توان این تحقیق را از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی دانست. در این تحقیق به منظور سنجش متغیر های تحقیق در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده . این پرسشنامه ها در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت ارائه می شود. در اين تحقيق از آمار استنباطي و توصيفي استفاده شده است . به منظور انجام تجزيه و تحليل هاي مورد نظر و تاييد يا رد فرضيات تحقيق از نرم افزار SPSS-AMOS استفاده شده. در تعيين روايي پرسشنامه، تأكيد پژوهشگر بيشتر به روايي سازه بوده است. در اين پژوهش جهت ارزيابي روايي سازه از نتايج تحليل عاملي تأييدي(CFA) استفاده می شود . برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده شده است.  جامعه آماری این تحقیق را مدیران، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان مسئول ادارات شرکت دخانیات ایران تشکیل می دهند.  حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 118 نفر  تعیین شد . روش نمونه گيري در اين پژوهش، نمونه گيري تصادفي ساده بود. درتحلیل نتایج تحقیق باتوجه به جدول ضرائب رگرسیونی  فرضیات زیر مورد تایید قرار گرفت:

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

واژگان كليدي: نوآوری، گرایش استراتژیک، عملکرد، مدیریت دانش، شرکت دخانیات

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه

در اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه، اندازه‌گیری عملکرد نسبتا ساده است، به عنوان مثال‌ می‌توان خروجی تولید را محاسبه و با عملکرد گذشته و یا با الگوها مقایسه و ارزیابی‌ نمود، اما در اقتصاد مبتنی بر دانش، اندازه‌گیری عملکرد سخت‌تر است سازمان‌های امروز باید زرنگ تر، سریع تر، و چابک تر باشند. پیچیدگی جهان قرن بیست‌ و یک، فضای انقلاب را تسریع نموده است و آن هایی که نمی‌توانند یاد بگیرند، سازگار شوند و تغییرات را بپذیرند؛ به سادگی نابود خواهند شد. یادگیری ما را نجات خواهد داد و این امر بواسطه مدیریت بر دانش سازمانی صورت خواهد گرفت(خوش سیما و همکاران،1384). مدیریت دانش در چند سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است و در برنامه های‌ دانشگاهی و اقتصادی بسیاری از کشورها نقش کلیدی را ایفا کرده است. در کشور ما، هم درسطح دانشگاهی وهم درسطح ملی توجه خاصی رابه خود جلب کرده است. برگزاری کنفرانس­های بین المللی در کشور و نقش حساس و قابل توجه آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی نیز مشهود است. چنان که برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور”اقتصاد مبتنی بر دانش‌”می باشد. مدیریت دانش پدیده ای نوظهور است که تغییرات زیادی در نقش افراد جامعه ایجاد کرده است. این پدیده جدید، فرهنگ «اشتراک دانش» را ترویج می‌کند و به همگان می‌آموزد که حتی اگر مسئول بخشی از یک فرایند هستند، درباره کل فرایند بیندیشند. با تبدیل دانش به یک منبع راهبردی برای سازمان‌ها، نیاز مبرمی به ایجاد روش‌های تولید، اشتراک و به کارگیری دانش در سازمان ها به وجود آمده است(فرهادی،1383). اما در این میان با توجه به استراتژیک بوده حوزه های دانشی در سازمان و این موضوع که مدیریت دانش صحیح به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته می شود، لازم است تا هماهنگی مناسبی بین برنامه های مدیریت دانش و استراتژی ها و نوع استراتژی انتخاب شده در سازمان به وجود بیاید. در این فصل از تحقیق تلاش می شود تا کلیاتی از طرح تحقیق در قالب بیان مسئله و اهمیت موضوع و هم چنین اهداف و سوالات در کنار روش تحقیق و مدل مفهومی ارائه گردد.

1-2. بیان مسئله

شرکت دخانیات ایران در سال 1316هجری شمسی در تهران تاسیس شده و در زمینه های کاشت و عمل آوری توتون و نیز تولید و توزیع سیگار و تنباکو فعالیت می نماید. مراکز تولیدی این شرکت در استان های تهران، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان، گیلان، مازندران و گلستان مستقر می باشد، با توجه به عمر نسبتاً زیاد تاسیس شرکت دخانیات ایران، این شرکت هنوز نتوانسته مثل دیگر کمپانی موفق تولید محصولات دخانی مطرح دنیا نظیرBAT ، JTA ، KT& G  وارد بازارهای جهانی شود و سود قابل قبولی نصیب شرکت نماید.

شرکت دخانیات با توجه به تحولات برون سازمانی نظیر رقبای قدرتمند خارجی، ورود انبوه سیگار قاچاق و هم چنین شروع به خصوصی سازی شرکت در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این که بتواند به حیات خود ادامه دهد، باید رویکرد مدیریت سنتی خود را تغییر داده و رویکرد مدیریت نوین را در کلیه ارکان شرکت نهادینه نماید. در همین راستا شرکت دخانیات ایران باید به سمت ایجاد تحول سازمانی، تدوین برنامه استراتژیک مطلوب و مناسب، نوآوری و غیره برود تا بتواند در جهان پر از رقابت به بقاء خود خوش بین باشد.

با ورود فناوري اطلاعات به سازمان، عملکرد تمام بخش هاي سازمان دستخوش تغيير ميشود. اين تغيير در صورتي مي تواند موثر باشد که ابتدا فعاليت هايي را که فناوري اطلاعات مي تواند انجام دهد، شناخته و زمينه بروز اين فعاليت ها را فراهم نماييم. متعاقب آن مديريت با شرايط جديد آشنايي لازم را پيدا نموده تا بتواند با بهره گيري از ظرفيت هايي که فناوري اطلاعات مي تواند ايجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد سازمان شود(زوت ، 2008). یکی از مباحث مطرح شده در سازمان ها، با توجه به رشد بحث دانش، مدیریت این دانش سازمانی می باشد(یمین فیروز،1383). چندين فايده قابل پيش‌بيني براي مديريت دانش وجود دارد که این فواید سبب شده است تا مدیران به استفاده از این دارایی های نامشهود در سازمان های امروزی ترغیب شوند. در این میان باید بیان نمود که همان طور که سازمان‌ها تلاش می کنند تا ظرفیت های نوآورانه خود را افزایش دهند و به مزیت رقابتی دست یابند لازم است تا توجه خود را به صورت روز افزون بر دارایی های غیرمشهود خود قرار دهند (فرارسی و همکاران،2012).

از سویی با توجه به دگرگونی های به وجود آمده و پیشرفت های چشم گیر بشری، پیچیده شدن اوضاع و شرایط حاکم بر جهان و گسترش ارتباطات و استفاده بی رویه بشر از منابع طبیعی و اولیه و آلایندگی محیط زیست، استراتژی سازمان ها ابعاد وسیع تری به خود گرفته و مسائلی هم چون آلودگی محیط زیست، رشد جمعیت، بهداشت، آموزش و رفاه عمومی و… به عنوان مسائلی فراملی باید سرلوحه کار طراحان استراتژی های کلان قرار گیرد(داوری، 1380: 13). با توجه به تمامي مشکلات و منابعي که ذکر گرديد و با توجه به اهميت کسب و کارهاي مختلف در اقتصاد جامعه، نمي توان به طور يقين مشخص کرد که اين کسب و کارها چه استراتژي اي را بايد جهت موفقيت خود اتخاذ کنند؟ با توجه به مطالعه محققين(نوبل  و همکاران، 2002; دشپانده  و همکاران، 2013: 233).

اين کسب و کار ها مي توانند جهت موفقيت خود از 3 استراتژي پيروي کنند: استراتژي مشتري، استراتژي تکنولوژي و استراتژي کاهش هزينه. بنابراین گرایش سازمان ها به هر یک از این نوع استراتژی ها می تواند در نهایت موجب ایجاد تغییراتی مهم در بخش های مختلف گردد. که یکی از این موارد عملکرد سازمانی می باشد.  بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال میکنند. بدون بررسی وکسب آگاهی ازمیزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که  به بهبود جدی نیاز دارد، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست(ستاری فرد،1383). لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌گیری می گوید: «هرگاه توانستیم آن چه را که درباره آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی میدانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید» (رحیمی، 1385). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و ازین رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد(ستاری فرد، 1383). بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی این سوال می باشیم که آیا مدیریت دانش و گرایش استراتژیک میتوانند بر ظرفیت‌های نوآوری و عملکرد سازمان تاثیرگذار باشند؟

1-3. اهمیت موضوع

رشد فناوری های اطلاعات، اینترنت و نرم افزار ها و سخت افزارهای کاربردی در سازمان ها و جوامع مختلف تاثیر بسیاری بر جنبه های مختلف انسانی، سازمانی و اجتماعی داشته است. از سویی از نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع در سازمان و درکسب درآمد آن یاد می شود. شناسایی و کاربرد نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین منبع نه در قالب شعار در وهله اول مستلزم آگاهی از ابعاد معرفتی، مهارتی و نگرشی آن و در وهله دوم مستلزم اعتقاد و کاربرد اطلاعات و رفتار در برابر آن اطلاعات است. بر اساس آمارهای منتشره، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را سرمایه های انسانی با 67 درصد به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که مجموع سهم منابع طبیعی و منابع فیزیکی در این کشور ها تنها 33 درصد است. در چنین فضایی که رقابت رمز بقا و ماندگاری سازمان هاست، سیستم کارآمد اطلاعات منابع انسانی و عملکرد مناسب آن به عنوان سلاحی رقابتی در پدیدآوردن فرصت ها و غلبه بر تهدیدات برای سازمان هاست و در عین حال یک مزیت نسبی و چراغ راه مدیران به حساب می آید. باید بیان نمود که نیروی انسانی از مهم ترین عناصر هر سازمانی به حساب می آید. برخی وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در سازمان را به عنوان منبعی برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی در سازمان می دانند. پس از ورود این منبع حیاتی به جریان سازمان، می‌بایست آموزش های لازم در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های فرد با توجه به پست سازمانی اجرا گردد. این آموزش ها می تواند پرورش نیرو انسانی و متعاقب آن بهبود وضعیت نیروی انسانی در سازمان گردد. از سویی یکی از جریان های مهم در هر سازمانی، جریان تولید و انتقال دانش می باشد. سازمان زمانی می تواند جایگاه خود را در محیط پرتلاطم امروزی حفظ نماید که روند جریان این بعد از ابعاد مهم انسانی سازمانی را مدیریت کند. در صورتی که در یکی از بخش های تولید، حفظ، تسهیم و کاربرد دانش اختلالی به وجود بیاید جریان دانش به خوبی به تمامی بخش‌های سازمان انتقال نمی یابد و پس از مدتی موجب ضعف سازمان در ابعاد مختلف سازمانی و بخصوص نیروی انسانی خود می شود. با توجه به این امر لزوم بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی برای مدیران هر روز بیشتر می شود و لازم است تا با بررسی دقیق این رابطه با استفاده از فناوری اطلاعات عملکرد سازمانی را به سمت دلخواه سوق داد. از سویی انطباق مناسب بین استراتژی های مناسب سازمانی ومدیریت دانش میتواند درایجاد هم افزایی بین بخش­های مختلف سازمان موثر واقع شود. با وجود اهمیت بالای بحث ارائه شده تا کنون تحقیق جامعی که به بررسی این مطالب پرداخته باشد دارای سابقه تحقیقاتی نبوده است. در این تحقیق تلاش می شود تا این خلاء تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد.

1-4. اهداف تحقیق

اهداف علمي:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

اهداف عملي:

ارائه راهکارهایی به منظور بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

1-5.  تحقيق

تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات

تبیین رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات

تبیین رابطه بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

تبیین رابطه بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات

تبیین رابطه بین گرایش استراتژیک و عملکرد شرکت دخانیات

تبیین رابطه بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات

1-6. فرضیات تحقیق

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

1-7. روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. هم چنین می توان این تحقیق را در گروه تحقیقات کاربردی دانست.

 

1-8. روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از مقالات و کتب داخلی و خارجی به منظور جمع آوری مبانی نظری در حوزه متغیرهای تحقیق استفاده می شود.

دراین تحقیق به منظورسنجش متغیرهای تحقیق دربخش میدانی ازابزار پرسشنامه استفاده می‌شود.

1-9. ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحقیق به منظور سنجش متغیر مدیریت دانش، جهت گیری استراتژیک، نوآوری و عملکرد سازمانی از پرسشنامه های مقیمی(1390) استفاده می شود. این پرسشنامه ها در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت ارائه می شود.

پرسشنامه ها در شبکه اتوماسیون شرکت دخانیات ایران قرار داده می شود و با توجه به متغیر مدیریت دانش، جهت گیری استراتژیک، نوآوری و عملکرد سازمانی، پاسخ دهندگان آن از بین مدیران، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان مسئول ادارات در مجتمع های استان‌های تهران، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان، گیلان، مازندران و گلستان انتخاب می شوند.

1-10. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات

در اين تحقيق ازآماراستنباطي و توصيفي استفاده مي شود. به منظور انجام تجزيه و تحليل هاي مورد نظر و تاييد يا رد فرضيات تحقيق از نرم افزار SPSS-AMOS استفاده خواهد شد. در اين پژوهش جهت ارزيابي روايي سازه از نتايج تحليل عاملي تأييدي(CFA) استفاده می شود. در CFA شاخص هاي متعدد برازندگي مدل مي تواند روايي سازه را مشخص كنند. با استفاده از نرم افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های 2χ ،NFI ،GFI،RMSEA  و SRMR ،NNFI  محاسبه می شود. براي به دست آوردن ماتريس الگو از شيوه استخراج بزرگ نمايي بيشينه و چرخش غيرمتعامد پروماكس به سبب امكان مستقل نبودن عوامل از يكديگر استفاده می شود. سنجش پايايي پرسشنامه با روش ضريب آلفاي كرونباخ صورت می گیرد. هم چنین به منظور بررسی وضعیت متغیر تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه استفاده می شود.

1-11. مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی این تحقیق در قالب شکل شماره 1-1 ارائه شده است. در این مدل مدیریت دانش و گرایش استراتژیک به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است. نوآوری نیز نقش میانجی را در این رابطه ایفا می نماید.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت تحول گرا و رضايت کارکنان در اداره بنادر و دريانوردي
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122