پايان نامه بررسي رابطه بين معيارهاي مختلف رشد شركت و پايداري ساختار سرمايه در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

ايان نامه بررسي رابطه بين معيارهاي مختلف رشد شركت و پايداري ساختار سرمايه در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 156 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين معيارهاي مختلف رشد شركت و پايداري ساختار سرمايه در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده:    1
مقدمه :    2
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    4
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- مروری بر ادبیات تحقیق    6
1-4-1 تحقیقات خارجی:    6
1-4-2 تحقیقات داخلی:    8
1-5- اهداف تحقیق    9
1-5-1 اهداف علمی :    9
1-5-2 اهداف کاربردی تحقیق :    10
1-6- فرضیات تحقیق    10
1-7- روش پژوهش    10
1-8- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات    11
1-9- روش‌ها و ابزار گردآوری    11
1-10- قلمرو پژوهش    11
1-10- 1 قلمرو موضوعی    11
1-10-2 قلمرو مکانی    11
1-10-3 قلمرو زمانی    12
1-11-جامعه آماري و نمونه آماری پژوهش     12
1-12- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    12
1-13- ساختار پژوهش    13
1-14- خلاصه فصل    14
فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    16
2-2- بازار بورس    16
2-3- دلايل عمده تأمین مالي شرکت‌ها    17
2-4- روش‌های تأمین مالي    17
2-4-1 تأمین مالي كوتاه مدت    17
2-4-2 تأمین مالي بلند مدت    18
2-5- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی    18
2-5-1 بدهی‌های عملیاتی قراردادی    19
2-5-1-1 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)    19
2-5-1-1-1 هزینه اعتبارات تجاری    19
2-5-1-1-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف    20
2-5-1-1-3 تأخیر در پرداخت    20
2-5-1-1-4 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی    20
2-5-1-2 اسناد پرداختني    20
2-5-1-3 ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني    20
2-5-1-4 پیش دریافت از مشتریان    21
2-5-2 بدهی‌های عملیاتی برآوردی (ذخایر)    21
2-5-2-1 ذخیره هزینه های معوق    22
2-5-2-2 ذخیره مالیات    22
2-5-2-3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان    23
2-6- تأمین مالي ناشي از بدهی‌های مالي    23
2-6-1 بدهی‌های مالي كوتاه مدت    23
2-6-1-1 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)    24
2-6-1-1-1 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی    24
2-6-1-2 وام‌های بانکی کوتاه مدت    24
2-6-1-3 وثیقه قرار دادن حساب‌های دریافتی    25
2-6-1-4 وثیقه قرار دادن موجودی کالا    25
2-6-2 بدهی‌های مالي ميان مدت و بلندمدت    25
2-6-2-1 وام‌های بانكي بلندمدت    26
2-6-2-2 وام‌های شرکت‌های بيمه و ساير مؤسسات اعتباري    26
2-6-2-3 تأمین مالي تجهيزات    26
2-6-2-4 بدهی‌های رهني    27
2-6-2-5 اوراق قرضه    27
2-6-2-5-1 انواع اوراق قرضه    27
2-6-2-6 مزايا و معايب تأمین مالي از طريق بدهی‌های بلندمدت    28
2-7- تشريح بازده و انواع آن    30
2-7-1 بازده سهام    30
2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم    32
2-7-3 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام    32
2-7-4 بازده دارايي    32
2-7-5 بازده سرمايه گذاري    33
2-8- نظرات و تئوری‌های تأمین مالي    33
2-8-1 نظريه سنتي    34
2-8-2 نظريه مودیگیلیانی و میلر    34
2-8-3 ماليات و نظريه مودیگیلیانی و میلر    35
2-8-4 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگیلیانی و میلر    35
2-8-5 هزينه هاي نمايندگي    35
2-8-6 تئوري موازنه ايستا يا پايدار    36
2-8-7 نظريه عدم تقارن اطلاعات    37
2-8-8 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمین مالي (تئوري ترجيحي)    38
2-9 تركيب سرمايه و فرصت‌های سرمايه گذاري    39
2-9-1 مزیت‌های مالی     40
2-9-2 محدودیت‌های نقدینگی     40
2-9-3 سایر منابع سرمایه    40
2-9-4 اثر سیاست تقسیم سود بر Ks    41
2-9-4-1 ریسک    41
2-9-5 نسبت‌های سودآوری    42
2-9-6 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری    43
2-9-7 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی    43
2-9-8 اهداف گزارشگری مالی در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت    44
2-10 تاريخچه تأمین مالي    45
2-10-1 تاريخچه تأمین مالي در جهان    45
2ـ10ـ2 تأمین مالي در اسلام    47
2ـ10ـ3 تأمین مالي در ايران    48
2-11 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات    49
2-11-1 مروري مختصر بر مطالعات خارجي    49
2-11-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي    55
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه    60
3-2- جامعه آماري پژوهش    60
3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش    60
3-4- اهداف مشخص تحقیق    62
3-4-1 هدف اصلی    62
3-4-2 اهداف فرعی    63
3-4-3 اهداف كاربردي    63
3-5- سؤال‌های پژوهش    63
3-6- فرضيه‌هاي پژوهش    64
3-7- روش پژوهش    64
3-7-1 روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي    64
3-7-2 روش پژوهش از نظر هدف    64
3-7-3 روش انجام پژوهش    65
3-8- روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات    65
3-9- تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن‌ها    65
3-9-1 متغیرهاي وابسته    66
3-9-1-1 نسبت تغييرات بدهي شرکت ( )    66
3-9-1-2 نسبت تغييرات سود انباشته ( )    66
3-9-2 متغیرهاي مستقل    67
3-9-2-1 فرصت‌هاي رشد ( )    67
3-9-2-2 نسبت شاخص سودآوري ( )    67
3-9-2-3 اندازه شرکت ( )    67
3-9-3 متغیرهای كنترلي    67
3-9-3-1 نسبت دارایی‌های مشهود ( )    67
3-9-3-2 سیاست سرمایه گذاری ( )    67
3-9-3-3 تقسيم سود شركت ( )    68
3-9-3-5 نرخ رشد فروش شرکت ( )    68
3-10- مدل‌های پژوهش    68
3-11- اعتبار درونی و برونی پژوهش    69
3-12- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات    70
3-13- روش داده‌های پانل    70
3-14- روش اثرات ثابت:    71
3-15- آزمون چاو یا F مقید    72
3-16- آزمون هاسمن    72
3-17- آزمون معنی دار بودن مدل    73
3-18- آزمون معنی دار بودن ضرایب    74
3-19- آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها    74
3-20 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی    75
3-21- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها    75
3-22- فرض عدم وجود هم خطی بين متغيرهاي مستقل    75
3-23- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها    76
3-24- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها    76
3- 25 فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل:    77
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    80
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    80
4-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق    81
4-4- بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق    87
4-5- بررسی هم خطی میان متغیرهای تحقیق    89
4-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق    89
4-6-1- نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق    89
4-6-2- نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق    92
4-6-3- نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق    95
4-6-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق    97
4-6-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق    100
4-6-6- نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق    102
4-7- خلاصه فصل    105
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    107
5-2- خلاصه پژوهش    107
5-3- نتایج آزمون فرضیه    110
5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق    110
5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق    110
5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق    111
5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق    111
5-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق    112
5-4- محدودیت‌های تحقیق    113
5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده    114
5-7- خلاصه فصل    114
منابع و مأخذ    115
منابع فارسي    115
منابع لاتین    117
پیوست ها    114
پیوست 1: فهرست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق    122
پیوست دوم : خروجی های نرم افزار    126
چکیده انگلیسی    141

منابع :

احمدي، مهدي، 1380، “ارتباط بين ساختار سرمايه و بازده شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، واحد تهران مركز.

اسكندري، جمشيد، 1389، “ميانه 2″، انتشارات كتاب فرشيد، تهران، چاپ هفتم.

اسماعيل زاده مقري، عليرضا، 1383، “جستجوي ساختار مطلوب سرمايه شركت‌ها”، سال هجدهم، شماره 160، شهريور 1383، صص: 29-26.

ايزدي نيا، ناصر، و محسن رحيمي دستجردي، 1388، ” تأثیر ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و درآمد سهام”، مجله تحقيقات حسابداري، شماره سوم، پاييز 88.

باقري، محمد، 1388، “بررسي تأثیر روش‌های تأمین مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي بابل، دانشكده مديريت.

برزگر، قاسم، 1389، “اصول حسابداري 1″، بهار نارنج، بابلسر، چاپ پنجم.

پي نوو، رامين، ترجمه :علي جهانخاني، علي پارسيان، 1386، “مديريت مالي”، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، چاپ يازدهم.

جهانخاني، علي، و ناصر يزداني،1374، “بررسي تأثیر نوع صنعت، اندازه، ريسك تجاري و درجه اهرم عملياتي شرکت‌ها بر ميزان به‌کارگیری اهرم مالي در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مطالعه مديريت، شماره 18 و 17، صص: 186-169.

دلاوري، جواد، 1377، ” بررسي روش‌های تأمین مالي بر روی نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام

شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

دهقاني فيروز آبادي، حميد، 1377، “تأثیر شيوه هاي تأمین مالي بر ارزش سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران”، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و مديريت.

راعي، رسول، و احمد تلنگي،1383، “مديريت سرمايه گذاري پيشرفته”، انتشارات سمت.

شباهنگ، رضا، 1375، “مديريت مالي، جلد اول”، تهران، انتشارات سازمان حسابرسي.

عبادي دولت آبادي، مهدي، 1381، “بررسي تأثیر شيوه هاي تأمین مالي (منابع خارجي) بر روي بازده و قيمت سهام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي.

فرامرزي، فرهاد، 1386، “بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري شرکت‌ها”، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري.

فرج پور آهنگر، محمد، 1388، “بررسي و مطالعه تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالي شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام”، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي بابل، دانشكده مديريت.

قبادي لموكي، تاعي، 1386، “بررسي رابطه سببي ميان بازده سهام و حجم معاملات سهام در بورس، پايان نامه كارشناسي ارشد”، دانشگاه آزاد اسلامي بابل، دانشكده مديريت.

گنابادي، محمود، شيوه‌های تأمین مالي در اسلام، فصلنامه بررسي‌های حسابداري، انتشارات دانشگاه تهران، سال اول، شماره 3، 1370، صص 32 -22

مجتهد زاده، ويدا، دیگران، 1388، “رابطه تأمین مالي و عملكرد عملياتي در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله تحقيقات حسابداري، شماره اول، بهار 88.

مدرس، احمد، و فرهاد عبدالله زاده، 1378، “مديريت مالي”، جلد دوم، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگاني.

مشايخ، شهناز، سيده سمانه شاهرخي، 1385، “عوامل موثر بر ساختار سرمايه”، مجله حسابدار، سال بيست و يكم، شماره 176، مهر 1385، صص. 19-13.

نمازي، محمد، و جلال شيرزاد، 1384، “بررسي رابطه ساختار سرمايه با سودآوري شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر (نوع صنعت) “، بررسی‌های حسابداري و حسابرسي، شماره 42، زمستان 1384، صص، 95-75.

نوروش، ايرج، و همکاران،1387، “مروري جامع بر حسابداري مالي”، جلد اول، نگاه دانش، تهران، چاپ پنجم.

وفادار، محمد، 1387، “بررسي اثر افزايش سرمايه بر حجم معاملات و قيمت سهام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.

یحیی زاده فر، محمود، شهاب الدین شمس، مجتبی متان، 1389، “رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 8، زمستان 1389، صص 15-1.

Aloy Niresh, J (2012). Capital Structure and ProF‌itability in Srilankan Banks. Global Journal oF‌ Management and Business Research Volume XII Issue XIII Version I.

Alti, A., 2006. How persistent is the impact oF‌ market timing on capital structure?

Asquith, P., Mullins Jr., D., 1986. Equity issues and oF‌F‌ering dilution. Journal oF‌F‌inancial Economics 15, 61–89.

Baker, M., Wurgler, J., 2002.Market timing and capital structure. Journal oF‌ F‌inance57, 1–32.

Bayless, M., Chaplinsky, S., 1996. Is there a window oF‌ opportunity F‌or seasonedequity issuance? Journal oF‌ F‌inance 51, 253–278.

Brad Shaw, Mark T, Richardson, Sc, TT, A, Slian, G, Richard, (2006) ,” The Relation Between Corporate F‌INANCING Activities”, Analysts, F‌orecasts and Stock Return, Jurnal oF‌ Accounting and Economics, 42. Pp. 53-85.

چکيده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه است. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای‌ و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است (606 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20Spss،7‌‌‌‌‌ Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم نشان از آن داشت که بین نسبت شاخص سودآوري شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. هم‌چنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین عامل اندازه شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. هم‌چنین در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌های پنجم و ششم حاکی از آن بود که بین متغیرهای شاخص سودآوري و عامل اندازه شركت با نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

واژه های کلیدی:فرصت‌هاي رشد، نسبت شاخص سودآوري، اندازه شركت، نسبت تغييرات بدهي، نسبت تغييرات سود انباشته، پانل دیتا.

مقدمه :

روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تأمین مالی به روش‌های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می‌گردد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تأمین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری کند.

معیارهای رشد شرکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای تصمیم گیری مدیریت در انتخاب شیوه تأمین مالی و حداکثر سازی ارزش شرکت یاری می‌کند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می‌دهد که در این تحقیق از سه شاخص فرصت رشد شرکت‌ها، عامل اندازه شرکت، شاخص سودآوری به عنوان معیارهای رشد شرکت استفاده شده است.

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌ها، متغیرها و مدل پژوهشی می‌پردازیم. هم‌چنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندی‌های جداگانه بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2– بیان مسئله

در دنیای واقعی که بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در آن فعالیت می‌کنند، بهینه سازی منابع مالی از مهم‌ترین مسائل آن‌هاست. متعادل کردن منابع مالی باعث حداکثر کردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه می‌شود. شرکت‌ها برای تأمین مالی تنها از یک منبع (سرمایه یا بدهی) استفاده نمی‌کنند؛ بلکه ترکیبی از آن‌ها را بکار می‌برند. نکته مهم این است که شرکت‌ها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعاً شناسایی راه های مختلف تأمین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت‌ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند (فخاري و همكاران،1390).

وجود بدهی در ساختار مالی شرکت‌ها دلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک مالی و در نتیجه افزايش سود انباشته و به تبع آن کاهش بازده سهام می‌شود (چنگ و همکاران،2009) .

مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تأمین می‌کند و با تصمیم گیری درباره دارایی‌های جاری، دارایی‌های بلندمدت و سرمایه گذاری‌ها، آن‌ها را بکار می‌برد (رزاقي،1386، 3)؛ لذا بدهی یکی از اجزاي اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت‌هاست که نقش مهمی در مديريت تأمین مالی شرکت‌ها ايفا می‌کند.

در این پژوهش رابطه معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها به پیروی از پژوهش ویو و همکاران (2012) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیر نسبت‌های نسبت تغييرات بدهي مایرس و ماجلوف[1] (2008) و سود انباشته کراهام و هاروی[2] (2001) به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فرصت‌هاي رشد (چنگ و همکاران[3] 2009) شاخص سودآوري کایهن و تیتمن[4] (2007) و اندازه شركت (ویو و اکس یو[5]، 2005) به عنوان متغیرهای مستقل استفاده خواهیم کرد. هم‌چنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی مانند: نسبت دارایی‌های مشهود (پستور و ورونرسی[6]، 2003)، سياست سرمايه گذاري (وی یو و همکاران[7]،2005)، تقسيم سود (بکر و ورگلر[8]،2002)، نسبت دارایی‌های نقدي استین[9] (1996)، و نرخ رشد فروش شرکت کونری و همکاران[10] (1993)، که بر روی متغیرهای مستقل به صورت غیر مستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد.

معیارهای ‌‌رشد ‌‌شركت یکی‌ ‌از ‌‌ابزارهای‌ بسیار‌ ‌مهم ‌و ‌‌اساسی ‌برای ‌تصمیم ‌گیری‌های ‌‌‌‌‌مدیریت ‌‌‌محسوب می‌شود. بنابراین شناسایی عامل‌های تأثیر گذار بر رشد شركت یکی از موارد حساس و دارای اهمیت بالا در شرکت‌ها می‌باشد. بیشتر تحقیقات پیشین عامل رشد شركت را با یک عامل مورد بررسی خود قرار داده‌اند، اما در این پژوهش ما با توجه به موارد مطرح شده به دنبال آن هستیم که یک رابطه مناسب و تأثیر گذار بین چندین عامل تأثیر گذار بر رشد شركت و رابطه آن با سود انباشته و نسبت تغییرات در بدهی‌ها را پیدا کنیم.

در نهایت سؤال اصلی تحقیق به این صورت است که آیا معيارهای رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) بر نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها تأثیر گذار است یا نه. هدف اصلي اين مطالعه یافتن رابطه عوامل مختلف معيار رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه شرکت‌ها است.

13- اهمیت و ضرورت تحقیق

درک و آگاهی از اثرات رشد شركت بر نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها، برای مدیران و افراد ذینفع، امری ضروری به نظر می‌رسد. زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت‌هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تأمین مالی مناسب و حداکثر سازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می‌رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می‌دهد (عرب،1386، 4).

اكثر مديران مالي بر اين قول توافق دارند كه مفهوم اهرمي از مهم‌ترین مفاهيم مالي بوده و داراي استفاده و جايگاه ويژه اي در ساختار سرمايه[11] می‌باشد. شركتي كه هيچ گونه بدهي نداشته باشد يك شركت با ساختار كاملاً سرمايه اي است. اما در عالم واقعيت ما چنين شركتی سراغ نداريم و تمام شرکت‌ها نسبت‌های مختلفي از اهرم را مورد استفاده قرار می‌دهند. اما سؤال اين است كه شركت چقدر بايد از بدهي در ساختار سرمايه خود استفاده كند. آيا نرخ‌های مشخص براي ميزان بدهي در ساختار سرمايه وجود دارد يا نه؟ (قاليباف اصل،1373، 9).

مديران شرکت‌ها به دنبال اين هستند كه چگونه نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها را متعادل كنند تا ارزش سهام شركت در بازار حداكثر گردد يا به عبارت ديگر ثروت سهامداران حداكثر شود و در نهايت باعث رشد روزافزون شركت گردد.

در تحقیق حاضر نیز، سعی شده است با تجزیه تحلیل معيارهاي مختلف رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تأثیر اين معيارها را برابر نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

1-4- مروری بر ادبیات تحقیق

1-4-1 تحقیقات خارجی:

مكويرا و همکاران (2012)، در پژوهشي تحت عنوان “بودجه‌بندي سرمايه‌اي، هزينه سرمايه و ساختار سرمايه ” به بررسي رابطه بين سه متغير در بورس اوراق بهادار آمريكاي لاتين پرداختند. آن‌ها بودجه بندي 290 شركت فعال را بر مبناي روش ‌‌LATAM در ارتباط با هزينه و ساختار سرمايه مورد بررسي قرار دادند. آن‌ها نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل‌هاي خود را با پژوهش‌های پيشين مورد مقايسه قرار دادند. آن‌ها به طور خاص، خصوصيات ويژه و تفاوت‌هاي بودجه‌بندي را در دو بازار، بازارهاي نوظهور و SME مورد بررسي و مقايسه خود قرار دادند. آن‌ها مشاهده كردند كه شرکت‌هایی با ساختار بودجه بندي ‌‌LATAM از تکنیک‌های بودجه بندي و سرمايه استاندارد استفاده كرده اما وزن خاصي كه نقدينگي و سهميه بندي سرمايه اي را مورد واكاوي قرار داده باشد وجود ندارد.

بایون ( 2009 )تحقیق را درباره اینکه ” شرکت‌ها چگونه و چه وقت ساختار سرمایه خود را به سوی اهداف تعیین شده تغییر می‌دهند؟ ” در طی دوره 1971 الی 2003 انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌هایی که بدهی پایین‌تر از ظرفیت دارند نسبت به شرکت‌هایی که بدهی بالاتر از ظرفیت دارند جهت تأمین مالی از بدهی استفاده می‌کنند.

برادشو و همكاران ارتباط بين فعالیت‌های تأمین مالي برون سازماني و بازده و سوددهي آتي شرکت‌ها را مورد بررسي قرار دادند. دو روش فوق براي ارزيابي مقادير خالص وجه نقد ايجاد شده در فعالیت‌های تأمین مالي، استفاده از داده هاي گردش وجوه نقد بوده و به بررسي انواع شيوه هاي تأمین مالي (بدهي يا سرمايه) انتخاب شده توسط شرکت‌ها تاكيد داشتند. همچنين آن‌ها در تحقيقاتشان علاوه بر بازدهي و سودآوري شرکت‌ها پيرامون تأمین مالي تحلیل‌های پيش بيني سود در کوتاه مدت و بلند مدت، پيش بيني رشد و ارزش شركت را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. يافته هاي اين تحقيقات بيانگر وجود يك ارتباط معكوس و نسبتاً با اهميت بين خالص تأمین مالي و بازده سهام و سود دهي آتي شرکت‌ها بوده است (برادشو و همكاران، 2006، 53-85).

ماريلو كمپلو به بررسي تأمین مالي از راه استقراض (بدهي) در آمريكا پرداخت. پرسش وي در اين تحقيق اين بود كه آيا تأمین مالي از طريق بدهي باعث ارتقا يا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط می‌شود؟ او به طور تجربي به بررسي ارتباط درون صنعت بين نسبت بدهي به دارايي و عملكرد فروش و اطلاعاتي كه از 15 مركز صنعتي دست يافت، پرداخت. او دريافت كه ميانه روي و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زیاده‌روی و بي پروايي در اين خصوص كليه محصولات فروش را تحت گونه اي از عملکرد كه با شكست مواجه می‌شود رهنمون می‌سازد (ماريلو كمپلو، 2005، 135-172).

راجان و زينگالس ارتباط ارزش دفتري بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی‌ها را در كشور هاي امريكا، انگليس، ايتاليا، آلمان، فرانسه، ژاپن و كانادا از طريق رگرسيون و ضريب همبستگي مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه هنوز پايه هاي نظري همبستگي مشاهده شده بين متغیرها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زينگالس،1995،1460-1421).

دونالدسون تحقيقي درباره عملكرد تأمین مالي شرکت‌های بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مديريت از منابع مالي داخلي به عنوان يك منبع شدیداً طرفداري می‌کند و حتي منابع خارجي را كنار می‌گذارد (دونالدسون،1961،36).

مايرز و ماجلوف به بررسي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه از ديدگاه فرضيه عدم تقارن اطلاعات پرداخته‌اند. در اين تحقيق كه با تحقيق مستقل مايرز در همان سال هم‌سویی دارد، چنين ادعا شده است كه در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي بين شركت و بازار سرمايه، شرکت‌های سود آور، منابع تأمین مالي داخلي را به منابع خارجي ترجيح می‌دهند. اما چنانچه به منابع بيشتري نياز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهايت به انتشار سهام مبادرت می‌ورزند (مايرز و ماجلوف،1984،221-187) .

فرناندز و هواکیمیان (2001)، دامون، سنبت (1998)، در زمینه ساختار سرمایه تحقیقاتی را انجام دادند و ترکیب بهینه را معرفی کرده‌اند. یکی از یافته های مهم این تحقیقات این بود که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‌ی مثبت و معنی داری با بدهی‌ها دارد، یعنی هرچه میزان بدهی‌ها افزایش می‌یابد، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد. یافته های آبر (2005)، این بود که بین نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بازده حقوق صاحبان رابطه ای مثبت وجود دارد، به هر حال یک ارتباط منفی بین نسبت بدهی بلندمدت با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد و اینکه ارتباط معنی داری بین نسبت بدهی به جمع کل دارائی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. داس و دیگران (2009)، به این نتیجه رسیدند که ‌اگر ‌مالکان ‌شرکتی ‌‌بخواهند ‌سودهای ‌گزارش ‌شده ‌شرکت ‌آن‌ها ‌هموار‌ باشد، ‌می‌توانند‌ پاداشی را‌ برای انجام این کار به مدیرانشان اختصاص دهند.

1-4-2 تحقیقات داخلی:

مهدي باقري به بررسي تأثیر روش‌های تأمین مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين تحقيق به منظور اطلاع از چگونگي تأثیر روش‌های تأمین مالي بر روي قيمت و بازده سهام در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس، سه فرضيه طراحي شده است. فرضيه اول، تأمین مالي از طريق سود انباشته بيشتر از استقراض بر قيمت سهام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس (صنعت سيمان) تأثیر دارد. فرضيه دوم، تأمین مالي از طريق سود انباشته (اندوخته) بيشتر از استقراض بر بازده سهام تأثیر دارد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول و دوم نشان می‌دهد كه تأثیر روش تأمین مالي از طريق سود انباشته بيشتر از استقراض بر قيمت و بازده سهام شرکت‌ها می‌باشد. در فرضيه سوم هم ميانگين بازده كل سالانه شرکت‌هایی كه از طريق سود انباشته (اندوخته) تأمین مالي نموده‌اند بيشتر از ميانگين بازده كل سالانه شرکت‌هایی است كه از طريق استقراض تأمین مالي نموده‌اند (باقري،1388، 2 ).

محمد نمازي و همكاران در تحقيق خود به بررسي تأثیر ساختار سرمايه بر سودآوري شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنايع مختلف پرداختند. نمونه مورد بررسي مشتمل بر 108 شركت از صنايع مختلف بود كه اطلاعات مربوط به ميانگين نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام طي دوره 5 ساله مورد آزمون قرار گرفت. نتايج بدست آمده حاكي از اين مطلب است كه به طور كلي بين ساختار سرمايه و سودآوري شركت رابطه مثبتي وجود دارد، اما اين رابطه از نظر آماری در حد ضعيف است. رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري بستگي به صنعت نيز دارد و ساختار بهينه سرمايه را می‌توان در صنايع گوناگون تعيين كرد (نمازي و همكاران،1383، 2).

محمد رضا احمدی در مورد ارتباط بين ساختار  سرمايه ‌و ‌بازده ‌شرکت‌های ‌پذيرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقيقي را انجام داده است. طبق تحقيقات انجام شده، ارتباط بين ساختار سرمايه و بازده شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير می‌باشد:

1) يافته هاي تحقيق با استفاده از ميانگين 5 ساله (1378-1374) نشان می‌دهد كه بين ساختار سرمايه و بازده سرمايه گذاري رابطه معناداري وجود ندارد.

2) بين ساختار سرمايه و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود ندارد كه نشان می‌دهد شرکت‌ها نتوانسته‌اند با بهره گيري صحيح از بدهي و تخصيص مناسب مالي به حداكثر بازده حقوق صاحبان سهام دست يابند.

3) رابطه معناداري بين ساختار سرمايه و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. هر چند بازده سهام خود معياري است كه نتيجه عمليات شركت در طي يك دوره مالي را مشخص می‌سازد اما از آن جایی كه مزاياي تغييرات قيمت را نيز در خود منعكس می‌کند می‌توان نتيجه گرفت كه بين ساختار سرمايه و قيمت سهام رابطه وجود دارد (احمدي،1380، 2 ).

دلاوری (1377)، تأثیر روش‌های مالی را بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره‌ی 5 ساله مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر چه نسبت جمع دارایی‌ها به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکت‌هایی که وام اخذ کرده‌اند در مقایسه با گروه شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند، از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی‌ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت‌ها اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند. به عبارت اهرم مالی تأثیری بر سود آوری شرکت‌های بورس نداشته است. بدری (1378)، طی مطالعه ای نشان داد هموارسازی در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌گیرد. مطابق نتايج اين تحقيق، نسبت سودآوری يك انگيزه موثر جهت هموارسازی سود بوده و شرکت‌های توليدی پذيرفته شده در بورس كه از نسبت پایین‌تر سودآوری برخوردار بوده‌اند، بيشتر درگير هموارسازی سود شده‌اند. نوروش و دیگران (1386)، در بررسی ویژگی شرکت‌های هموارساز به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های هموارساز سود سن بیشتر عملکرد ضعیف‌تر و نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکت‌های غیر هموارساز سود دارند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی و پاسخ به این سؤال است که چه رابطه بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. هم‌چنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به محدودیت‌های موجود در رابطه با تحقيق فوق این پژوهش جز پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می‌گردد.

[1] – Myers, S., Majluf

[2] – Graham, J., Harvey

[3] – Chang ea at

[4] – Kayhan and Titman

[5] – Wu, X., Xu

[6] – Pastor, L., Veronesi

[7] – Wu, X., Wang, Z., Yao, J.

[8] – Baker, M., Wurgler

[9] – Stein

[10] – Cooney, J., Kalay, A

9- Capital Structure

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122