پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق 3
1-1بیان مساله  5
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 سوالات تحقیق 6
1-5 تعریف نظری واژه ها 6
1-6 تعریف عملیاتی واژه ها 7
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مبانی نظری پژوهش 9
2-1-1 تعریف مدیریت9
2-1-2 تعریف رضایت شغلی 10
2-1-3 پیامدهای رضایت شغلی  12
2-2 تاریخچه و ساختار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 15
2-2-1 دانشکده ها 15
2-2-2 بیمارستان ها 15
2-2-3 معاونت ها 16
2-2-3-1 معاونت آموزشی 16
2-2-3-2 معاونت پژوهشی 17
2-2-3-3 معاونت درمان 18
2-2-3-4 معاونت بهداشتی 19
2-2-3-5 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی 21
2-2-3-6 معاونت غذا و دارو 21
2-2-3-7 انتشارات  23
2-3 مروری بر مطالعات انجام شده 24
2-3-1 پیشینه تحقیق داخلی 24
2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی29
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 جامعه آماری 31
3-2 روش نمونه گیری 31
3-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها 31
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 33
3-5 آزمون های مورد استفاده34
3-6ملاحظات اخلاقی 34
فصل چهارم : نتایج
4-1 مقدمه‏ 36
4-2 شاخص های توصیفی متغیرها 36
4-3 تجزيه و تحليل فرضیه های تحقيق 43
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغيرها 44
4-5 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه  45
4-5-1تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول 45
4-5-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی اول:46
4-5-3 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی اول47
4-5-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی اول48
4-5-5 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت انسانی و رضایت شغلی 48
4-5-6 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم 49
4-5-7 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی دوم50
4-5-8 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی دوم51
4-5-9 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی دوم51
4-5-10 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت ادراکی و رضایت شغلی 52
4-5-11 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 53
4-5-12 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی سوم54
4-5-13 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی سوم54
4-5-14 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی سوم55
4-5-15 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت فنی و رضایت شغلی 56
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1بحث و نتیجه گیری 58
5-2پیشنهادات کاربردی 63
5-3 پیشنهادات پژوهشهای آینده63
5-4 محدودیت های تحقیق 64
منابع فارسی 65
منابع غیر فارسی 67
چکیده انگلیسی75

منابع

– آذر, عادل – فدایی, مهدی, (1383), مطالعات مدیریت صنعتی, نشریه مدیریت, شماره 4

-استیفن پی رابینز، رفتار سازمانی،ترجمه‌ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی،دفتر پژوهشهای‌ فرهنگی،سال 1377

-استیفن پی رابینز،«مبانی رفتار سازمانی»،ترجمه‌ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی،دفتر پژوهشهای‌ فرهنگی،سال 1378

-استیفن ,رابینز ,(1381) ,رفتار سازمانی, ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان, دفتر پژوهش های فرهنگی

-استونر, جیمز و ادوارد,فریمن, (1375) مدیریت.ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان تهران : موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی.

-ایران نژاد پاریزی, مهدی, (1371), سازمان و مدیریتاز تیوری تا عمل , تهران, انتشارات دانشکده علوم بانکی

-خاکی, غلامرضا , (1382), روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی, انتشارات درایت

-خاکی , غلامرضا, (1387), روش تحقیق در مدیریت, تهران , انتشارات بازتاب

-خورشیدی , عباس- قریشی, حمیدرضا, (1381), راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی(نظریه تا عمل), تهران, نشر یسطرون

– دعایی, حبیب الله , (1374), مدیریت منابع انسانی (نگرش کاربردی)مشهد, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

– دیویس، کیت و نیواستورم، جان (1376). رفتار انسانی در کار، ترجمه محمد علی طوسی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولت، چاپ سوم

-دیویس ,کیت و نیواستورجان ,(1370) ,رفتار سازمانی در کار , مرکز آموزش مدیریت دولتی, تهران

– رحمان سرشت، حسین (1384)، راهبرد های مدیریت، انتشارات فن و هنر، چاپ اول، پاییز

-رئوفی ,محمد حسین, (1383) ,مدیریت عمومی و آموزشی ,مشهد:انتشارات روان مهر,  چاپ دوم

– سینجر , مارک, (1378), مدیریت منابع انسانی, ترجمه فریده آل آقا, تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی

-شفیع آبادی , عبدالله, (1372), پویایی گروه و مشاوره گروهی, تهران, انتشارات رشد

– شفیع آبادی , عبدالله, (1379), مبانی روانشناسی رشد, انتشارات چهر

-صافی ,احمد ,(1373), مدیریت و بر نامه ریزی در آموزش و پرورش تهران، اداره کل آموزش‌های ضمن خدمت، چاپ سوم

-علاقه بند, علی, (1389) ,مقدمات مدیریت آموزشی, نشر روان

علاقه‌بند، علی؛( 1374 ),مقدمات مدیریت آموزشی، تهران، بعثت، چاپ هشتم

– علوی ,سيد امين الله, (1368). تحولات و نوآوريهای مديريت دولتی و سازگار ساختن آن با محيطهای اجتماعی و اقتصادی گوناگون, فصلنامه علمی – پژوهشی

– قرائی‌مقدم، امان‌الله؛ مدیریت آموزشی، تهران، ابجد‌، 1375، چاپ اول، ص 33.

– کاتلر، فیلیپ (1385)، دایره‌المعارف بازاریابی از A تا Z، مترجم :عبدالحمید ابراهیمی، هرمز مهرانی، احمد درخشان، انتشارات همای دانش، چاپ اول

-کتز ,رابرت, (1375), مهارتهای یک مدیرموفق, مجموعه مقالاتی درباره مدیریت, توتونچیان ,تهران ,انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی

-مرائی ,محمد,(1379) ,بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین بخش فرهنگ در اصفهان, طرح پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

– مقيمي , سيد محمد و رمضان , مجيد, 1390 , پژوهشنامه مديريت, جلد اول , انتشارات راه دان, تهران

-مقیمی, سید محمد, (1377), سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش, تهران, انتشارات ترمه

– میرابی، وحید رضا (1382)، مدیریت (مبانی و استراتژی)، انتشارات شهر آشوب، چاپ دوم، تابستان

-مورهد و گریفین, (1374), رفتار سازمانی, ترجمه معمارزاده و الوانی, انتشارات مروارید, تهران

– نادری و نراقی , (1379), سنجش و اندازه گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن در علوم تربیتی و روانشناسی

– وین ک هوی ،  سیسیل جی میسکل ,تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزشي ،  ترجمه:  دكتر مير محمد سيد عباس زاده ، انتشارات دانشگاه اروميه

  Bonrne,L.and Walker,D.H.T(2004).”Advancing project management in learning organization .Learn organization 11.PP::226-243

-Hellriegel. Don & Woodman. W. Richard, Organizational Behaviort (South – Western College Publishing An International Thomson Publishing Company, 1996), P. 53-55.

-Pant .Ira and Barondi.Bassam.(2008).Project managmend education .The human skills imperative .International journal of project management .Vol.26.ISSNE2,PP::124-128

– R.A.Baron ,(2007).oppor tunity recognition as pattern recognition:how entrepreneurs”connect the dots to identify new opportunities,academy of management perspective ,PP:104-119

– Reham A.Eltanawy,Larry Giunipero,Gavin L .Fox.(2009).”A strategic skill based model of supplier integration and its effect on supply management performance.Industrial marketing management 38,PP:925-936

چکیده

 موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اجرا گردید.

روش این پژوهش از نوع همبستگی است.مدیران و کارکنان شاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.

ازمیان این جامعه آماری 24 نفر مدیر و 189 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مهارتهای مدیریتی و پرسشنامه رضایت شغلی مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بر اساس يافته ها كاركنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از لحاظ حقوق كمترين درصد رضايت و از لحاظ سرپرستان بالاترين درصد رضايت را دارند و مديران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس داراي مهارت ادراكي قوي, مهارت فني قوي  و مهارت انساني ضعيف مي باشند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مهارت فنی و مهارت ادراكي مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان  حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد اما بین مهارت انساني مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی : مهارت های مدیریتی , مدیران, رضایت شغلی , کارکنان

فصل اول:کلیات تحقیق

 1-1بیان مساله

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

هرسازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد.تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان باهم در تعامل هستند و ازجمله مهم ترین عوامل انسانی نیروی انسانی است . نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرش های متفاوتی می باشد . (رِیوفی, 1383)

نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است . یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان مورد توجه قرار بگیرد , خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است که از ارکان ضروری رضایت از زندگی و از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی به حساب می آید.(مرایی, 1379)

موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است(کتز, 1375  )

مهارتهای فنی , انسانی و ادراکی عبارت است از توانایی هایی که الزاما ذاتی نبوده و قابل پرورش است و در انجام وظیفه مشخص و نه در توانایی بالقوه مدیر انعکاس می یابد.(کتز, 1974 (

بهبود مدیریت یک موضوع مدیریتی روز دنیاست که اصول و چارچوب مشخصی را برای دگرگون کردن و متحول نمودن سازمانها از نظر ساختار, گردش کار , شناسایی فرآیندهای اصلی و فرعی, فرهنگ سازمان و … را ارائه می دهد تا با استفاده از آن بتوان سازمان را در دنیای پرتلاطم و نامطمئن امروز کارا و اثربخش نمود.(فدایی و عادل, 1383)

مهارتهای مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای به دست آوردن رضایت سهامداران در تمامی مراحل کار بسیار حساس است.(رابینز, 1998)عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی , نوع محیط کار و مهارتهای مدیریتی در میزان عملکرد کارکنان موثر است.(هلریگل, دان و وودان, 1996)

مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. ماری پارکر فالت می‌گوید: مدیریت، هنر انجام دادن کارها به وسیله‌ی دیگران است. در این معنی هر کس بتواند کارها را با استفاده از نیروی دیگران به انجام برساند، مدیر است. به عبارت دیگر، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است.(قرایی مقدم, 1375)

در تعریف جامع‌تر، مدیریت را هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمانی گفته‌اند.(صافی, 1373) .

می‌توان گفت: مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدف‌های معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت است از هماهنگ‌سازی کوشش‌های افراد انسان و استفاده از منابع دیگر برای تحقق هدف‌های سازمان. در مؤسسات آموزشی این هدف‌ها مربوط به امور آموزش و پرورش و پیشبرد یادگیری است.(علاقه بند, 1374)

مهارتهای مدیران عبارت است از توانمندی مدیران در به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه برای حرکت متناسب همه اجزا به سوی اهداف تعیین شده می باشد و مهارتهای مدیران تابع سلیقه ها و یا رفتارهایی که عادات افراد آنها را تعریف نموده نیستند. منظور از مهارت توانایی به کار بردن موثر دانش و تجربه شخصی مدیران است که هر مدیر بتواند مهارت فنی (یعنی دانایی و توانایی در انجام وطیفه خاص که لازمه آن توانایی در کاربرد فنون و ابزار ویژه ), مهارت انسانی (توانایی و قدرت کار کردن با مردم و انجام کار به وسیله آنها) و مهارت ادراکی ( توانایی درک پیچیدگی های سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن) خود را به نحو احسن در سازمان به کار بندد.

ناتوانی مدیران در استفاده از مهارتها و برقراری ارتباط با کارکنان و سایر همکاران باعث کاهش روحیه افراد گردیده و مواردی مانند تشویش , غیبت کاری , تاخیر در کار و ترک خدمت و بازنشستگی زودرس را به همراه دارد.

عدم رضایت و عدم احساس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان , تاخیر , غیبت (روانی و فیزیکی ) و ترک سازمان را به همراه دارد که علاوه بر هزینه های متعدد در روحیه سایر کارکنان نیز تاثیر دارد.

غیبت کارکنان و عدم حضور مفید و مستمر آنها ( فیزیکی و روانی ) در سازمان در کنار خدمت یکی از مسایل مهمی است که نتیجه نارضایتی از شغل یا سازمان و نداشتن تعهد سازمانی و التزام به مبانی آن تلقی

می شود و به عنوان یک واکنش منفی رفتاری هم انگیزه روحیه , رضایت و کارایی  فرد و هم بهره وری و اثربخشی سازمان را به خطر می اندازد.

رضایت کارکنان برجابه جایی و غیبت آنان اثر می گذارد, هنگامی که کارکنان از شغل خود رضایت ندارند به بهانه های مختلف در محل کار حاضر نمی شوند یا در صدد یافتن سازمان دیگری بر می آیند , در مقابل هنگامی که کارکنان راضی هستند منظم تر در محل کار خود حاضر می شوند .(مورهد و گریفین, 1374)

ال سابا معتقد است که مهارتهای انسانی در مدیران پروژه بیشترین تاثیر را روی شیوه مدیریت آنها می گذارد.(پنت و باروندی, 2008)

بلذر مهارتهای فنی یا سخت را در مدیران همانند حلقه گمشده , بسیار حساس برای موفقیت کارها می داند(21)مدیران رده های سرپرستی و عملیاتی به مهارتهای فنی ندارند بلکه به وظایف تصمیم گیری , برنامه ریزی , سازماندهی , هدف گذاری و تعیین خط مشی های سازمان نیازمند بود لذا بدین لحاظ مهارتهای ادراکی زیادی را می طلبند.(اتال, 1999)

رضایت شغلی به افزلیش بهره وری , تعهد سازمانی , سلامت فیزیکی و ذهنی فرد منجر می شود و در نتیجه روحیه فرد بالا رفته و از زندگی خود راضی می شود و در صدد کسب مهارتهای جدید شغلی بر می آید و در نهایت عملکرد او نیز ارتقا می یابد.که این امر افزایش بهره وری سازمان را بهمراه خواهد داشت.بنابراین پژوهشگر در نظر دارد تاثیر مهارتهای مدیریتی بر رضایتمندی  کارکنان را مشخص نموده ودر شناسایی مهارتهای پویا و موثر بر رضایتمندی کارکنان گامی مهم در جهت بهره وری سازمان برداشته شود.هاسکو (2006) مهارتهای مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان می کند.او کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن مهارتهای لازم می داند که توسط مدیران با واگذاری مسئولیت به افراد تیم و زیردستان کسب می شود.

در این پژوهش سعی بر آن است تا مهارتهای مدیریتی مدیران و همچنین رضایت شغلی کارکنان با توجه به مهارتهای مدیریتی مدیران سنجیده شود  و تاثیر مهارتهای مدیریتی بر روی رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

2-1 اهمیت تحقیق:

نظر به اینکه در شکل گیری و پیشبرد رسالت و اهداف هر سازمانی مهارتهای مدیریتی یکی از عوامل اصلی میباشند, شناسایی و تجزیه و تحلیل این مهارتها بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد.(کتز و رابرت, 1375)

تحولات  مدیریتی در دو دهه اخیر و حضور سازمانها در دنیای رقابتی و پیچیده امروز این نکته را یادآور می شود که مدیریت نیز به مانند سایر علوم نیازمند مهارت و تخصص ویژه است .(استونر, جیمز, ادوارد و فریمن, 1375)

درسالهای اخیر پژوهشهای زیادی در خصوص رضایت شغلی و رابطه آن با ارتباط اثربخش و سایر عوامل موثر در رضایت شغلی انجام گرفته است ,مهارتهای مدیران و رفتار سازمانی می تواند در رضایت شغلی کارکنان نقش مهمی ایفا کند , مدیر می تواند با ایجاد زمینه روابط موثر در سازمان انگیزه و رغبت شغلی کارکنان را افزایش دهد.(رابینز, 1381)

رضایت شغلی به افزلیش بهره وری , تعهد سازمانی , سلامت فیزیکی و ذهنی فرد منجر می شود و در نتیجه روحیه فرد بالا رفته و از زندگی خود راضی می شود و در صدد کسب مهارتهای جدید شغلی بر می آید و در نهایت عملکرد او نیز ارتقا می یابد.که این امر افزایش بهره وری سازمان را بهمراه خواهد داشت.بنابراین پژوهشگر در نظر دارد تاثیر مهارتهای مدیریتی بر رضایتمندی  کارکنان را مشخص نموده ودر شناسایی مهارتهای پویا و موثر بر رضایتمندی کارکنان گامی مهم در جهت بهره وری سازمان برداشته شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه
 • پايان نامه بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از مهارت هاي مديريتي ( انساني – فني- ادراکي)
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122