پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي کارآفرينانه و بهره وري کارکنان شرکت نفت خزر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي کارآفرينانه و بهره وري کارکنان شرکت نفت خزر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 158 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي کارآفرينانه و بهره وري کارکنان شرکت نفت خزر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ج
فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 7
1-4-1- اهداف کلی 7
1-4-2- اهداف جزئی 7
1-5- فرضیه های تحقیق 7
1-5-1- فرضیه اصلی 7
1-5-2- فرضیه های فرعی 8
1-6- قلمرو تحقیق 8
1-7- تعریف متغیرهای تحقیق 9
1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق 9
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
فصل دوم 12
2-1 مقدمه 13
2-2 مبانی نظری 14
2-2-1 کارآفرینی 14
2-2-1-1 ويژگي هاي سازمان هاي كارآفرين 19
2-2-1-2 كارآفريني سازمانی 19
2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی 19
2-2-1-4 الگوهاي كارآفريني سازماني 21
2-2-1-5 ابعاد كارآفريني سازماني 21
2-2-1-6 عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني 22
2-2-1-7 ویژگی هاي کارآفرینان 22
2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی 29
2-2-2 بهره وری 34
2-2-2-1 بهره وري چيست؟ 34
2-2-2-2 تعريف بهره وري 34
2-2-2-3 جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد 36
2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری 37
2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری 40
2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی 40
2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری 43
2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی 46
2-2 -2-9 اهميت بهره وري 50
2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري 50
2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار 52
2-2-2-12 نقش منابع انسانی و نیروی کار 54
2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی 55
2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی 55
2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار 57
2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه 59
2-2 -2-17 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري 63
2-2 -2-18 مشاركت و بهره وري 64
2-2 -2-18-1 مديريت مشاركتي 64
2-3 پیشینه تجربی 65
2-3-1پیشینه داخلی 65
2-3-2پیشینه خارجی 70
2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش 75
2-5-خلاصه فصل 78
فصل سوم 79
3-1- مقدمه 80
3-2- روش تحقيق 80
3-3- جامعه آماري 81
3-4- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه 81
3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات 82
3-6- پرسشنامه 83
3-7- اجزاي پرسشنامه 84
3-8- روايي پرسشنامه 85
3-9- پايايي 85
3-10- روشهاي آماري مورد استفاده 87
3-11- خلاصه فصل 89

فصل چهارم 90
4-1- مقدمه 91
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 91
4-2-1- تحلیلهای توصیفی 92
4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی 97
4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 98
4-2-2-2- آزمون فرضیه ها 99
4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی 99
4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی 100
4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی 101
4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی 102
4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی 103
4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی 104
4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی 105
4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی 106
4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی 107
4-2-2-2-10- یافته های جانبی 108
4-3-خلاصه فصل 116
فصل پنجم 117
5-1- مقدمه 118
5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 118
5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی 118
5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول 119
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم 119
5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم 119
5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم 120
5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم 120
5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم 121
5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم 121
5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم 121
5-3- نتیجه گیری 123
5-4- کاربرد و پیشنهادات 125
5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت 125
5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی 126
5-5- محدودیت های تحقیق 126
پیوست 128
منابع و مآخذ 138

منابع و مآخذ:

 ابطحي سيدحسين، كاظمي بابك (1380). بهره­وري. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.

احمدپور دارياني، محمود. عرفانيان، امير(1386). نقش و جايگاه كارآفريني در نيل به رشد و توسعه اقتصادي، مجله اقتصادي – ماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي معاونت امور اقتصادي – وزارت امور اقتصادي و دارايي سال هفتم، شماره هاي 69 و 70، ص 19- 1.

احمد پور دارياني ، محمود(1380). كارآفريني .تهران، پرديس.

احمد پور دارياني ، محمود(1377). طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در صنعت، رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

احمد پور دارياني ، محمود(1376).کارآفرینی استراتژی مناسب بهره­وری. تدبیر، شماره 77. صص.34-30.

ازکیا، مصطفی. غفاري، غلامرضا (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران، انتشارات کیهان. چاپ پنجم.

اعتمادي مهدی(1379). عوامل مؤثر در ارتقاي بهره وري در بخش صنعت؛ مجله دانش مديريت، سال سيزدهم، شماره 49، صص:98-80.

آذر، ع؛ مومنی، م. (1380). آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم). تهران: انتشارات سمت.

الوانی، مهدی. احمدی، پرویز(1380). طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره­وری نیروی انسانی. نشریه مدرس، دوره 5 ، شماره 1. صص 19-1.

الوانی، مهدی(1370). مدیریت عمومی، نشر نی، تهران.

امامی میبدی، علی(1379). اصول اندازه گيري كارايي و بهره­وري؛ تهران، نتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

ایران زاده، سلیمان(1377). مدیریت فرهنگ سازمانی، انتشارات مدیریت دولتی، تبریز.

ایمانی،حسین. پوررجب، پیمان (1390). بررسی سنجش ویژگی­های کارافرینی دهیاران و تاثیر مهارت­های فنی و حرفه­ای بر آن. مجله توسعه روستایی. دوره سوم. شماره 2. صص 126-107.

بردبار، غلامرضا. منصوری، حسین. جمالی، رضا(1386). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره­وری نیروی انسانی در صنعت بیمه. فصلنامه صنعت بیمه. سال 22. شماره 4. شماره مسلسل 88. صفحات 179-207.

بردبار، غلامرضا. کنجکاو منفرو، امیررضا(1390).تببن عوامل تاثیر گذار بر بهره­وری کارکنان شرکت گاز استان یزد و ارائه راه کارهای لازم. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی. سال سوم. شماره9. ص 122-83.

پاكجو ، محمدرضا(1383). رابطه ابعاد فرهنگ با ويژگي هاي مدل تعاملي مقايسه مديريت شعب منطقه 6 بانك تجارت استان » كارآفريني درون سازماني درساله كارشناسي ارشد، دانشگاه .« تهران با مديريت شعب استان آذربايجان شرقي علامه طباطبايي.

پايدار،رشيد. آقا محمدي ، مصطفی. رستم نژاد ، بهزاد(1386). كار آفريني . جلد اول ، تهران: انتشارات گسترش علوم پايه.

پرداختچی، محمد حسن و شفیع زاده، حمید(1385). درآمدي بر کارآفرینی سازمانی. تهران. انتشارات ارسباران.

تسليمي، محمد سعيد. فرهنگي، علي اكبر. اسماعيلي، وجيهه(1385). سازوكارهاي يادگيري يادگيري سازماني؛ مبنايي برالي ايجاد يك سازمان يادگيرنده. مجله دانش مديريت، شماره 73.

خاکی، غ. (1382). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب. چاپ سوم.

جهانگيري ، علي(1392). طراحي و تبيين الگوي كارآفريني در سازمان هاي دولتي ، سازمان گمرك ايران، رساله دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران.

حسن زاده، حبیب الله. شیر بیگی، ناصر. اولی زاده، هوشنگ( 1391). بررسي ميزان استرس شغلي و بهره وري كاركنان شركت گاز استان كردستان. فصلنامه سلامت کاربران. دوره 9 شماره 2. صص 10-1.

حاجي كريمي، عباسعلی(1374). روشهاي آماري در علوم رفتاري، انتشارات سخن، چاپ دوازدهم،تهران.

حسن مرادی، نرگس(1385)، مدیریت کارآفرینی، کرج. اتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

دانايي­فرد، ح، الواني، م، آذر، ع. (1387). روش شناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جامع، تهران، انتشارات صفار-اشراقي، چاپ اول.

رضازاده، حسين(1382). بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و كارآفريني سازماني مطالعه موردي: اداره كل تأمين اجتماعي تهران بزرگ. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

رنجبران، رسول (1392). نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء بهره­وری منابع انسانی در سازمان ها. ماهنامه کار و جامعه، شماره 159.صص 55-49.

ریاحی، بهروز(1384). توانمدسازی نیروی انسانی یک وظیفه یا یک ضرورت. مجله صنعت توسعه، سال پنجم، شماره 27.

رضاییان، علی( 1380). مدیران در بوته مشارکت و توانمند سازی ، دانش حسابرسی، سال اول، شماره 1.

زندکریمی، غزال. یزدی، منور. بنی جمالی، شکوه السادات( 1391). رایطه بین خودانظباطی و سطوح آن با بهره­وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی. مطالعات روانشناختی. دوره 8. شماره 2 . صص 26-9.

سیدمن، استیون(1387). کشاکش آراء در جامعه شناسی. ترجمه جلیل محمدي. تهران: نشر نی

سراج، مصطفي(1382). شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر ارتقا بهره­وري در بهزيستي استان مازندران، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي، مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شاه بیگی، محمد مهدی( 1375). بررسی راه­های ارتقاء بهره­وری کل در شرکت زمزم گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

شاه حسيني ، علي(1386). كارآفرينی. تهران: انتشارات آييژ.

شهرکی پور، حسن. ندری، خدیجه. شیر محمدی، رحمان (1389). فصلنانه علمی و پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. شماره 4 . صص136-109.

صمد آقايي، جليل(1378). سازمان هاي كارآفرين ،تهران. مركز انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي

صفوي، مينا(1374). نگرش هاي نوين در نظام مديريت ژاپن، ماهنامه تدبير، شماره 55.

صمد آقايي ، جليل(1385). خلاقيت جوهره كارآفريني. چاپ اول . تهران. ناشر مركز كارآفريني دانشگاه تهران .

طاهري، شهنام. (1378). بهره­وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها. مديريت بهره­وري فراگير. تهران: نشر هستان.

طاهری، عبد المحمد. جهرمي، امين شايان. ترابي، سهيلا( 1389 )، بررسي رابطه ي كارآفريني سازماني با خلاقيت در سازمان فني و حرفه اي شهرستان گچساران. مجله رهیافتی نو، سال اول، شماره 4 صص: 62-45.

طالقاني،غلامرضا . تنعمي، محمد مهدي. فرهنگي، علي اكبر ، زرين نگار، محمدجعفر(1390). بررسي عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري(مطالعه ي موردي: بانك سامان). مديريت دولتي، دوره 3، شماره 7صص:130-115.

طالقانی، غلامرضا. تنعمی، محمد مهدی. فرهنگی، علی اکبر. زرین نگار، محمد جعفر(1390). بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری(مطالعه موردی بانک سامان). مدیریت دولتی. دوره 3. شماره 7 . صص 130-115.

طباطبایی، امیر هدایت(1379). ارزیابی سریع بهره­وری، تهران. انتشارات منشور بهره وری.

طباطبایی، امیر(1378). اندازه گیری بهره­وری با رویکرد فنی و مهندسی، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.

طوسي محمدعلي(1370). مشاركت در مديريت و مالكيت؛ تهران. انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.

عبادي آذر محمدتقي(1384). بررسي عوامل مؤثر انگيزشي بر ارتقا بهره وري در مديريت امور اداري دانشگاه تبريز؛ پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي، مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

عبدالملکی، جمال. یوسفی افراشته، مجید. پیر محمدی، مهرداد(1387). بررسي رابطه ي مهارت هاي كارآفريني با كارآفريني سازماني)مطالعه موردي: مديران مياني شركت ايران خودرو). مجلله توسعه کارآفرینی، شماره 2. صص 103-129.

عباسزادگان ، سيدمحمد(1383). كيفيت و كارآفريني.مجله مديريت ، شماره 90. صص 89-18.

نوروزي، مجتبي(1384). برر سي ارتباط ميان عوامل روانشناختي، توان مندسازي كاركنان با عملكرد سازماني در شعب بانك ملت شهر تهران، رساله كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران.

عظیمی چنزق، علی(1382). نقش آموزش هاي فنی وحرفه اي در توسعه کارآفرینی اداره کل آموزش فنی وحرفه­اي. استان آذربایجان شرقی

عماد زاده مصطفی(1370). آموزش و پرورش در بهره­وری، مجله دانش مدیریت، شماره 12.

 فاراب كيوان(1384) شناسايي عو امل بازدارنده فرهنگي بر بهره وري در شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي، مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

فخيمي، فرزاد(1379). سازمان و مديريت تئوري ها ،وظايف و مسئوليت­ها ، نشر هستان.

فرهنگي ، علي اكبر ، صفرزاده ،حسين(1384). طراحي و تبيين الگوي ارتباطات سازماني در فرايند كارآفريني سازمانی. ماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار دانشگاه شاهد : سال دوازدهم شماره 14. صص 20-1.

فرهنگي، علي اكبر، صفرزاده ،حسين(1387). كارآفريني مفاهيم، نظريه ها، مدل­ها و كاربردها. تهران: مؤسسه كارو تامين اجتماعي.

فرجی، حسین(1385). بهره­وری نیروی انسانی در سازمان­ها، همایش ملی بهره­وری ایران.

قاسمي، ليلا(1383). شناخت عوامل مديريتي مؤثر بر بهره وري نيروي انساني از نظر مديران ارشد و مياني بخش صنعت آذربايجان شرقي، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي، مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

كارگر؛ علی،(1380). بررسي رابطه بين مديريت با بهره­وري سازماني، پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان، شركت آب استان كرمان.

کردنائیج، اسدا…. زالی، محمدرضا. هومن، حیدرعلی. شهاب الدین، شمس(1386). ابزار سنجش ویژگی هاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. چاپ اول.

گری، دسلر(1379). مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، نشر پژوهش­های فرهنگی.

متوسلی، محمود(1384). توسعه اقتصادي تهران. انتشارات سمت. چاپ دوم.

مقیمی، سید محمد؛ احمد پور داریانی، محمود (1387). آموزش کارآفرینی در کسب و کارهاي کوچک و متوسط

مقیمی، محمد. خنیفر، حسین، قادری اسماعیل( 1386). بررسی مهارت های کارآفرینانه مدیران در اثر بخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط، دانش مدیریت، دوره 20، شماره 79، صص: 110-93.

مقيمي، سيدمحمد. احمدپور داريان، محمود (1387). آموزش كارآفريني دركسب و كارهاي كوچك و متوسط ايران: نیازها و راهکارها. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال اول. شماره اول، صص 243-205.

مقیمی، سید محمد.(1384) کار آفرینی در عصر ارتباطات، سلسله سخنرانیهای اصول و مبانی کارافرینی، دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران، ص 10

مقیمی، سید محمد(1383). کارآفرینی در نهادهاي جامعه مدنی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران. چاپ دوم.

مقيمي، سيد محمد(1383). عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني در سازمان هاي بخش خدمات اجتماعي و فرهنگي دولتي ايران. فصلنامه فرهنگ مديريت، سال دوم، شماره هفتم. صص78-27.

معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی(1374)، راهنمای جامع مدیریت بهره­وری

ناظم، فتاح. شیخی، عباس محسن(1388). بررسي رابطه بين موضع كنترل، جوسازماني و بهره­وري كاركنان در اداره كل امور مالياتي استان تهران. فصلنامه مديريت، سال ششم، شماره13. صص: 22-11.

نظري، مريم(1382). از صفر تا بي نهايت. راه كارآفرينان. شماره2

ناظم، فتاح. رحمتی، زهرا(1387)، تدوین الگوی ریاضی برای بهره­وری کارکنان اداره­های آموزش و پرورش بر اساس سبک تفکر مدیران و جو سازمانی . نشریه اندیشه و رفتار. دوره دوم شماره 7. صص: 68-53.

وزارت صنایع(1376). مدیریت صنایع کوچک. توسعه منابع اانسانی، راهگشتی توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها

هرسي، پال. بلانچارد، كنث (1379). رفتار سازمانی. ترجمه علي علاقه بند. تهران: انتشارات امير كبير.

Bajona, C. Locay, L. (2009). Entrepreneurship and productivity: The slow growth of the planned economies Original Research Article: Review of Economic Dynamics, Vol 12, Issue 3, PP: 505-522

 Blackman, A . Hurd, T . Timo, N. (2000). Entrepreneurs: more Honest than we think? A preliminary Investigation in to the Characters and values of owner manager, Griffith university.

Bain, d. F. (1982) . The productivity proscription: The Manager Guide to improving Productivity And profits, New York, Mcgrow- Hill.

 

Crockett, D. R. (2005). The venture management team in corporate entrepreneurship: The role of corporate support and control. Ph.D Dissertation Abstract. The University of Texas at Arlington

چکیده

از آنجا كه افزايش و رشد بهره­وري يكي از اساسي ترين راه هاي دستيابي به توليد بيشتر و به دنبال آن تأمين رفاه و بهزيستي افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري از آرمان­هاي اصلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه می باشد. در همین راستا تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت نفت خزر می باشند که در دو واحد ستاد(در تهران) و عملیاتی(در مازندران) مشغول به فعالیت می کنند. برای نمونه گیری محقق از میان 110 کارمند این شرکت 86 نفر را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به کمک نمونه گیری طبقه بندی متناسب پرسشنامه را در میان آن ها توزیع نمود. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که به طور کلی بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین 6 بعد ریسک پذیری، چالش طلبی، کانون کنترل، موفقیت طلبی، نیاز به موفقیت و عملگرایی با بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که در واحد عملیاتی مهارت های کارآفرینانه کارکنان در سطح متوسطی وجود دارد، این در حالی است که در واد ستاد از سطح بالایی برخورداری می باشد. همچنین بهره وری هر دو واحد از جایگاه بالاتر از حد متوسطی برخوردار می باشد.

کلیدواژه: کارآفرینی، بهره وری، منابع انسانی، مهارت های کارآفرینانه، شرکت نفت.

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

با افزایش سرمایه رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز خروج کارکنان به علت قواعد خشک و رسمی شرکت ها، ضرورت کارآفرینی در سازمان ها جدی است. یکی از راه­های توجه سازمان ها به کارآفرینی، استفاده از کارکنان خلاق و کارآفرین است. اهمیت این مقوله که در شرکت ها به آنجا رسیده است که برخی از صاحب نظران آن را یکی از عوامل تولید مانند سرمایه و کار می شناسند. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا  ضرروت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب به منظور آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی های فعال و کارآفرین بیشتر احساس می شود]36[. نکته اساسی در این مقوله، توجه به پروش این قابلیت ها در سازمان ها می باشد؛ چرا که این امر بر روی بسیاری از متغیرهای سازمانی از قبیل بهره وری تاثیر پررنگی دارد]57[

از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب های از پیش تعریف شده ای می باشد. در این پژوهش نیز محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته های تحقیق خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. براین اساس، در فصل اول ، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی ، اشاره و در فصل بعد ، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه در فصل سوم ، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد ، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن ، پیشنهاداتی به مدیران شرکت نفت خزر و محققان آتی ارائه گردیده است.

در فصل اول، به تدوین بیان مساله، ضرورت تحقیق پرداخته می شود. سپس با توجه به مدل تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، تبیین می گردد. در پایان نیز قلمروی تحقیق مشخص و متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی و مفهومی تعریف می گردد.

1-2- بیان مساله

با توجه به نوآوری ها و دگرگونی های بی حد و حصر که جهان با آن مواجه است، سازمان­های موفق، تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظرفیت کارکنان خود اتخاذ کرده اند]22[. به طوری که نیروی انسانی توانا و کارآمد دارایی مهم و حیاتی برای سازمان به حساب می آید]104[ و به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمانی به حساب می آید]14[. از این روی توانمند کردن و برانگیختن آن ها یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می­شود. یکی از معیارهای سنجش در بهره گیری کامل نیروی انسانی، بهره وری منابع انسانی می باشد]109[. حدود دو قرن پیش برای اولین بار این واژه در فرهنگ اقتصادی مطرح شد و از آن به بعد و در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی به آن توجه شد. هدف از بهبود بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و… به نحو علمي، كاهش هزينه­هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي، به طوري كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد]111[. به طور کلی بهره وری مفهومی است برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد که در سه سطح فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود]74[. در این تحقیق که در میان کارکنان شرکت نفت خزر انجام می شود، محقق قصد دارد تا در سطح فرد(کارکنان) به بررسی این مفهوم بپردازد. محقق این کار را توسط مدل آچیو(ACHIEVE) که توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شده است، انجام داده است. این مدل شامل 7 بعد توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد]73[. از طرفی محققان مدل های مختلفی را برای سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی ارائه داده اند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. از بین عوامل داخلی نیز دو دسته عوامل نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد که بر بهره وری تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل نرم افزاری، توجه به مقوله کارآفرینی کارکنان سازمان می باشد که در تحقیقات مختلفی همبستگی آن با بهره وری کارکنان به اثبات رسیده است]111 و 74[. در واقع امروزه سازمان ها دریافته اند در صورتی می توانند از علوم جدید به طور مناسبی بهره ببرند که کارکنان آن ها قادر باشند تا به طور خلاقانه ای از این دانش در خدمت اهداف سازمان استفاده کنند. مفهوم کارآفرینی نیز برای اولین بار در مطالعات حوزه اقتصادی مطرح شد. به طوری کلی کارآفرینان را به افراد یا گروه هایی اطلاق کردند که به طور مستقل یا به عنوان بخشی از سیستم سازمانی، یک کسب و کار جدید را ایجاد می کنند و یا درون سازمان های موجود به ایجاد نوآوری و تجدید استراتژیک ترغیب می شوند]76[. محقق در این پژوهش از مدل بومی کردنائیچ(1388) برای سنجش مهارت های کارآفرینی کارکنان استفاده خواهد کرد که شامل 8 بعد ریسک پذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویا پردازی و چالش طلبی می باشد. لذا با توجه به آنچه گفته شد محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا اولا معلوم کند که کارآفرینی و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر به چه میزانی می باشد؟ ثانیا نشان دهد که آیا بین کارآفرینی و 8 بعد این متغیر و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3- ضرورت تحقیق

 سازمان­ها مجموعه­ای از عوامل انسانی، تکنولوژی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدف­های از پیش تعین شده و مشترک در تعاملند. بدون شک با توجه به اینکه این هدف­ها و منافع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته، شیوه مواجه مدیران در ایجاد تعادل، کاهش تعارض و استفاده بهینه از توانایی­های بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است]64[. در این راستا کارکنان هر سازمان مهمترین جزء سازمان محسوب می­شوند که بی­توجهی به خواست و تامین نیازهای مورد نظر آن­ها غیرقابل اجتناب است. مجموعه دستاوردهای علمی نشان می­دهد که از ساده­ترین لوازم گرفته تا پیشرفته ترین فناوری­های پیچیده محصول خلاقیت و نوآوری اندیشمندانی بوده که طی سال­های متمادی بر اساس دانش و ارتقاء فکری انسان خلق شده است. بنابراین پایه اصلی ثروت هر کشور را منابع انسانی تشکیل می­دهد که از آن به­عنوان عامل اصلی یاد می­شود و منابع طبیعی و مادی به عنوان عوامل تبعی نامیده می‌شوند. با این شرایط، نقش منابع انسانی نه تنها در سطح سازمانی بلکه به صورت کلی از سطح یک واحد کوچک اقتصادی تا سطح ملی ارتقا و گسترش پیدا کرده است. از طرفی عدم توجه به این مفهوم برای هر سازمانی بجز ضررهای آشکار از قبیل از دست دادن منابع، سود، فرصت، افزایش هزینه های عملیاتی، کارمندیابی و … ضررهای پنهانی را نیز ایجاد خواهد کرد که مهم ترین آن از دست دادن اعتبار و وجه سازمانی در نزد رقبا و مشتریان است. لذا اهمیت توجه به این مقوله در هر سازمانی از اهمیت والایی برخوردار می باشد]4[.

با این حال در تحقیقات داخلی هنوز مفهوم بهره وری آنچنان که می بایست مورد توجه قرار نگرفته است به گونه ای که منابع و مبانی نظری محدودی در این زمینه وجود دارد و به صورت تجربی شرکت های کمی به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته اند(نسبت به اهمیت موضوع). لذا از دیدگاه محقق به طور جدی شکاف تحقیقاتی در این خصوص قابل مشاهده است که محقق با بررسی رابطه این مفهوم با یکی از عوامل مهم سازمانی به نام مهارت های فردی کارآفرینی سعی کرده تا به غنای این مفهوم در سطح سازمانی بپردازد. کارآفرینی که خود یکی از ابزارهای مهم فردی/سازمانی است و برای موفقیت هر فرد/سازمان به شدت مورد احتیاج می باشد. لذا در اهمیت کارآفرینی همین بس که طی بیست سال (۸۰- ۱۹۶۰) در کشور هند تنها پانصد موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده اند و حتی پاره ای از شرکت های بزرگ جهان برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند، این درحالی است که در ایران حتی یک موسسه کارآفرینی در دهه های اخیر وجود نداشته است]111[. کارآفرینی از منابع مهم و پایان پذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به توان خلاقیت انسان ها برمی گردد. از یک­سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است. امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که به فکر متکی بوده اند تا به منابع زیرزمینی در بلندمدت موفق تر و سرافرازتر بوده­اند. منابع زیرزمینی در کشورهای جهان سوم علیرغم مزیت های آن از جمله موانع توسعه یافتگی محسوب شده است، در صورتی که نبود این منابع در بعضی از کشوها باعث شده است تا آن ها با استفاده نیروی فکر، خلاقیت و ابتکار و یا در یک کلمه کارآفرینی، از جمله کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند. خصوصاَ عصر حاضر عصر دانایی و خلاقیت و عصر تلفیق اندیشه ها و ابتکارات می باشد و توجه به کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد.

 1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف کلی

بررسی رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر

1-4-2- اهداف جزئی

بررسی رابطه بین بهره وری و ریسک پذیری کارکنان شرکت نفت خزر

بررسی رابطه بین بهره وری و کانون کنترل کارکنان شرکت نفت خزر

بررسی رابطه بین بهره وری و سلاست فکری کارکنان شرکت نفت خزر

بررسی رابطه بین بهره وری و موفقیت طلبی کارکنان شرکت نفت خزر

بررسی رابطه بین بهره وری و چالش طلبی کارکنان شرکت نفت خزر

بررسی رابطه بین بهره وری و عملگرایی کارکنان شرکت نفت خزر

بررسی رابطه بین بهره وری و تحمل ابهام کارکنان شرکت نفت خزر

بررسی رابطه بین بهره وری و رویا پردازی کارکنان شرکت نفت خزر

1-5- فرضیه های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

1-5-2- فرضیه های فرعی

بین بهره وری و ریسک پذیری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

بین بهره وری و کانون کنترل کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

بین بهره وری و سلاست فکری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

بین بهره وری و موفقیت طلبی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

بین بهره وری و چالش طلبی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

بین بهره وری و عملگرایی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

بین بهره وری و تحمل ابهام کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

بین بهره وری و رویا پردازی کارکنان شرکت نفت خزر رابطه معناداری وجود دارد

1-6- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی می باشد.

قلمرو موضوعی ؛ در این تحقیق منظور از مهارت های کارآفرینانه 8 بعد ريسک پذيري، کانون کنترل، نياز به موفقيت، سلاست فکري، عملگرايي، تحمل ابهام ،رويا پردازي ،چالش طلبي می باشد. و منظور از بهره وری 7 بعد مدل آچیو(ACHIEVE) که شامل 7 بعد توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد، است. در ضمن موضوع این تحقیق در قلمرو کارآفرینی و رفتارسازمانی می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شامل بررسی شرکت نفت خزر می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق نیز از بهمن سال 1392 تا فروردین سال 1393 را در برمی گیرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه
 • پايان نامه مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سازگاري با بهره وري شغلي
 • پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122