پايان نامه بررسي رابطه بين نگرش مشتريان نسبت به تبليغات و ميزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين نگرش مشتريان نسبت به تبليغات و ميزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين نگرش مشتريان نسبت به تبليغات و ميزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقيق 6
1-5 فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-6 تعريف نظری و عملیاتی 8
1-6-1 تعریف نظری واژه ها 8
1-6-2 تعاریف عملیاتی واژه ها 8
1-7 قلمرو تحقیق 9
1-7-1قلمرو مکانی 9
1-7-2 قلمرو زمانی 9
1-7-3 قلمرو موضوعی 9
1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 9
1-9 روش تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
2-1 مقدمه 12
2-2 بررسی نظریه های پیرامون تبلیغات 12
2-2-1 مفهوم وتعاریف تبلیغات 12
2-2-2انواع تبلیغات 14
عنوان صفحه
2-2-3 تبلیغات موثر 16
2-2-4 برنامه ریزی رسانه تبلیغات 17
2-2-5جاذبه ها در تبلیغات 20
2-2-6 اهداف تبلیغاتی 22
2-2-7 هدف گذاری در تبلیغات 23
2-2-8 مزایای تبلیغ برای جامعه 24
2-2-9 تاریخچه تبلیغات 26
2-2-10 تاریخچه تبلیغات در ایران 28
2-2-11 مشكلات اساسي تبليغات در ايران 32
2-3 مروری بر مباحث نظری در مورد نگرش 32
2-3-1 نگرش نسبت به تبليغات 36
2-3-2 نگرش نسبت به پيامكهاي تبليغاتي و عوامل موثر بر آن 37
2-3-3 كسب اجازه از كاربران براي ارسال تبليغ 38
2-4 مدل مفهومی 39
2-5 فرضیات تحقیق 40
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 42
3-2 نوع و روش پژوهش 42
3-3 جامعه آماری مورد بررسی 43
3-3-1- جامعه آماری 43
3-3-2- حجم نمونه 43
3-3-3- شیوه نمونه گیری 45
3-4-روش وابزارگردآوری اطلاعات 46
عنوان صفحه
3-4-1مطالعات کتابخانه ای 46
3-4-2پرسشنامه 47
3-5 روایی آزمون 48
3-6 پایایی آزمون 48
3-7 روش های تحلیل آماری 52
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده های آماری
4-1 مقدمه 54
4-2 نتایج توصیفی یک متغیره 54
4-1-1 وضعیت جنسی پاسخگویان 55
4-2-2 وضعیت تحصیلات پاسخگویان 56
4-2-3- وضعیت سنی پاسخگویان 57
4-2-4- آماره های توصیفی نگرش نسبت به تبلیغات 58
4-2-4-1- آماره های توصیفی میزان باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان 58
4-2-4-2- آماره های توصیفی مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات از نظر پاسخگویان 60
4-2-4-3- آماره¬های توصیفی میزان باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان 62
4-2-4-4- آماره¬های توصیفی میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان 64
4-2-4-5- آماره¬های توصیفی میزان مفید بودن شخصی تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان 66
4-2-5 – آماره¬های توصیفی میزان ارتقا فروش خدمت در بانک ملی 67
4-3- روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره 68
4 -3-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 68
4-3-2- آزمون فرضیه های تحقیق 70
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول 71
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم 72
عنوان صفحه
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم 73
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم 75
4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم 76
4-3-2-6- فرضیه اصلی 77
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
5-1 مقدمه 80
5-2نتایج فرضیات تحقیق 80
5-3بحث و بررسی 83
5-4 محدودیت های تحقیق 85
5-5 پیشنهادات تحقیق 86
5-6 توصیه ها 87
5-7 خلاصه 88
پیوست ها 89
فهرست منابع
منابع فارسی 94
منابع لاتین 95
چکیده انگلیسی 97

منابع 

منابع فارسی

-باقری،مهدی و پاسلاری(1389)،پیام.رفتار مصرف کننده نگرش کاربردی.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

– حکیم آرا،محمد(1383).تبلیغات متقاعد گرانه.انتشارات خانه کتاب

– دلاور،علی(1384).مبانی نظری و علمی پژوهش.انتشارات رشد.چاپ چهارم

– کاتلر،فیلیپ(1376)اصول بازاریابی.مترجم بهمن فروزنده.انتشارات آترپات کتاب

-کاتلر،فیلیپ و آرمسترانگ،گری(2000).اصول بازاریابی ترجمه علی پارساییان،انتشارات آیلار

لاولاک،کریستوفر.رایت لارن(1382).اصول بازاریابیو خدمات.مترجم ابوالفضل تاج زاده.انتشارات سمت.

-محمدیان،محمود(1385)مدیریت تبلیغات.انتشارات حروفیه

-محمدیان،محمود(1377)اصول اولیه تبلیغات تلویزیونی.مجله مدیران فردا،دانشگاه علامه طباطبایی

-جمشیدیان،مهدی(1390)پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی تاثیر تبلیغات بر روند بازاریابی.دانشگاه اصفهان

-خجسته،حسن(1381).درآمدی بر جامعه شناسی رادیو.تهران:انتشارات تحقیق و توسعه صدا

-موسوی.موسی(1388)پایان نامه کارشناسی ارشد.بررسی ادراک زیر آستانه ای و استفاده از آن در تبلیغات

-سیدی(1389).پایان نامه کارشناسی ارشد.بررسی ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز پرداخت.

– سجودی،فرزان(1382).نشانه شناسی کاربردی.تهران نشر قصه

– سجودی،فروزان و پروری،محمد(1384)نشانه شناسی رادیو.زبان و رسانه با گرایش به زبان فارسی و رادیو،تهران:طرح آینده

-سرمد، زهرا.، بازرگان، عباس. و حجازي، الهه.، 1383، روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري، چاپ دهم، نشر آگاه، تهران

-کرایسل،اندرو(1381)،درک رادیو،ترجمه معصومه عصام،تهران:انتشارات تحقیق و توسعه صدا

منابع لاتین

-Barwise, P.; Strong, C. (2006). “Permission-based mobile advertising”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 16, No. 4, pp. 35-42.

 

-Bamba, F. & Barnes, S.; (2007). “SMS advertising , permission and consumer: A study “, Business process management Journal, Vol. 13, ISSUE 6,, pp. 815-829.

 

-Bouquet ,Michele. lim,nail. “How to build a word of mouth marketing campaign”. Forrester research. (2005)

-Collin,P, “Dictionary of Marketing”, Boolmsbury Publishing Plc, Third edition. (2003)

 

– Colly H.Russell , “Defining Advertising Goals for Measured Effectiveness “,NewYork , Association of National Advertisers. (1961) .

 

-Ferris, M. (2007). “Insights on mobile advertising, promotion, and research” Journal of advertising research; Vol. 47, Issue 1, pp. 28-37.

 

-Goeldner .C. Brent Ritchie .J. Mcintosh R.”Tourism principles practices philosophies” . john wiley. (2000)

 

-Haghirian, P.; Madlberger, M. (2005). “Consumer attitude toward advertising via mobile devices–an empirical investigation among Austrian users”, 2005.

 

– Jung, J.H.; Leckenby, J. D. (2007). “Attitudes toward mobile advertising acceptance and behavior intention: comparison study of Korea an U.S”.

 

– Jingjun xu, D.; (2007). “the influence of personalization in affecting consumer attitudes toward mobile advertising in China” The journal of computer information systems; pp. 9-19.

 

-Kotler . Bowen . Makens “Marketing for Tourism and Hospitality” .prentice hall international. (2005)

– Kotler . Philip. “Marketing Management” . prentice hall international . (1996)

 

– Lee, S.F.; Tsai, y. C.; Wen-Jang J. (2006). “An empirical examination of customer perception of mobile advertising” Information resource management Journal, Vol. 19, pp. 39-55.

 

-Maneesoonthern, C.; Fortin, D. (2004). “An exploration of texting behavior and attitudes toward permission-based advertising in New Zealand” University of Canterbury. Available from:smib.vuw.ac.nz:8081/www./anzmac2004/cdsite/papers/Maneeso1.pdf.

 

– Matti, L., Heikki, K. (2008). “Exploring the effects of gender, age, income and employment status on consumer response to mobile advertising campaigns”, Journal of Systems and Information Technology, Vol. 10, pp. 251-265.

 

-Mohammad Rafi(2004)”Internet Marketing” MC Graw hill . (2004).

 

– Shintaro, O. and Charles R. T. (2008). “What is SMS advertising and why do multinationals adopt it? Answers from an empirical study in European markets”, Journal of Business Research, Vol. 61, Issue 1, pp. 4-12

 

– Tsang, M. M.; Ho, S. C., and Liang, T. P. (2004). “Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study” International Journal of electronic commerce,Vol.8, No. 3, pp. 65-78.

 

– Muk, A. (2007). “Cultural influences on adoption of SMS advertising: a study of American and Taiwanese consumers” Journal of targeting, measurement and analysis for marketing , No. 16, pp. 39-47

– Vigara-Ellis, D.; Ellis, L. & Barraclough, C. (2007). “Perceptions towards SMS marketing : An exploratory investigation” Management Dynamic, Vol. 16 , ISSUE 2; 2007, pp. 9-16.

 

– Okazaki, S.; (2007). “Exploring gender effects in a mobile advertising context: on the evaluation of trust, attitude and recall” Published online :Springer Science + business media, LLC.

 

-Bamba, F. & Barnes, S.; (2007). “SMS advertising , permission and consumer: A study “, Business process management Journal, Vol. 13, ISSUE 6,, pp. 815-829.

 

-Russell J, Thomas &lane, W .Ronald,(1999).Kleppner s advertising procedure,prentice-Hall,Fourteenth Edition.

 

Robert. F. Dyer , Ernest H. Forman , Mohammad A. Mustafa.(2004) “Decision support for media selection using the analytic hierarchy process”.Journal of Advertising Research.(2004)

 

-Palmer,Adrian(2001),Principles of service marketing,Mc Graw Hill,Great Britain,2001.

 

-Wen-Ling Liu,Advertising in china:product branding and beyond,Corporate communication:An international Journal.Vol.7,NO.2,2002.PP.117-125

 

-Wells & burnett & moriarty (2005)” Advertising: Principles and Practice” prentice hall of India (2005)

چکیده

امروزه سازمان­ها بیش از قبل نیازمند روش های موثر و کارآمد برقراری ارتباط با مشتریان در جهت ارتقاءمیزان فروش خود می باشند تمامی سازمانها به دنبال روش هایی هستند تا با استفاده از آن بتوانند نگرش مصرف کنندگان را نسبت به خود مثبت نمایند تا از این طریق شانس خودرا برای ارتقاء فروش افزایش دهند یکی از راههای اساسی که سازمانها همواره به دنبال آن هستند تا از ان طریق خود را به جامعه و افراد آن بشناسانند تبلیغات است، تبلیغات شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار درمورد یک سازمان، محصولات آن و یا فعالیت هایش که از طریق یک رسانـه عمومی، مخاطـبان را هدف قرار می دهد، بدیهی است اگر تبلیغات بتواند نگرش مثبتی را در افراد ایجاد نماید انگاه شانس سازمان جهت ارتباط با اشخاص را افزایش داده و از طریق ایجاد احساس مثبت در افراد احتمالا میزان فروش آن سازمان نیز افزایش و ارتقاء می یابد همه اندیشمندان علم بازاریابی بر این امر تاکید دارند و متفق هستند که نگرش افراد نسبت به پدیده ها و باورهای آنان است که سبب تمایل و حرکت آنان به سمت محصول می شود حتی اگر این نگرش در افراد به شکل اشتباهی شکل گرفته باشد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاءفروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشد 0جامعه ی آمار این پژوهش 40000 نفر مشتریان بانک ملی در سطح شهرستان بندرعباس می باشد که در این رابطه 380 نفر به عنوان نمــونه انتخاب شده اند در این پژوهش 34 سوال مطرح شد که به بررسی سنجش نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات (باورهای اقتصادی،مزایای اجتماعی، باورهای اخلاقی، باورهای قانونی، مفید بودن شخصی) (30سوال) و میزان ارتقاء فروش خدمت در بانک ملی(4سوال) پرداخته شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss.16 انجام شده است، یافته­های مطالعاتی حاکی از آن است که بین نگرش مشتریان به تبلیغات و فروش خدمت در سطح 99 درصد رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

واژه­های کلیدی: نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات، ارتقاء فروش خدمت، بانک ملی شهرستان بندرعباس.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می کند. تعداد آگهی های تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم مشکل است(محمدیان،1385: 21). تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه­های دیگر از جمله رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و… از جمله رسانه­های مهم تبلیغاتی محسوب می­شوند. تبلیغات امروزه سهم زیادی را در شکل دادن نگرش مشتریان نسبت به محصولات مختلف بازی می­نماید. هر شرکتی تلاش می­نماید با تبلیغات نو نگرش مشتری را نسبت به کالا و خدمت خود مثبت کرده و میزان سهم خود را از بازار افزایش دهد.

1-2 بیان مساله

تبلیغات هرگونه ارائه و عرضه ایده ها یا کالاها یا خدمات که یک واحد تبلیغاتی فرد یا موسسه مشخص انجام می دهد که مستلزم پرداخت هزینه می باشد(کاتلر،2002).

تبلیغات شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار در مورد یک سازمان، محصولات آن و یا فعالیت­هایش است که از طریق یک رسانه عمومی، مخاطبان را هدف قرار می دهد. این رسانه گروهی می تواند تلویزیون، رادیو، روزنامه­ها، مجلات، نمایش­های بیرونی، کارت­های اتومبیل و کتاب­های راهنما باشد. هدف نهایی تبلیغ تجاری ایجاد فروش و سود است. برای دستیابی به این هدف، مشتری باید اقدام به خرید و خریدهای پیاپی از محصول تبلیغ شده نماید.

اگر چه ملاک­های برنامه ریزی فعالیت های تبلیغاتی برای سازمان­های خدماتی و تولیدی به طور کلی مشابه است ولی با این حال ماهیت ناملموس بودن و تفکیک ناپذیری خدمات را بایستی هنگام برنامه ریزی در نظر داشت. بعید است که تبلیغات به تنهایی بتواند به مشتریان در تصمیم گیری خرید کمک کند، لیکن می­توان با توجه به موارد زیر که بوسیله جرج و بری[1] ارائه شده است، اثربخشی تبلیغات را افزایش داد:

استفاده از پیام­های روشن و غیر مبهم

بر تبلیغات دهان به دهان بنا شود

ارائه شواهد ملموس

آن چیزی را قول دهید که می توانید ارائه کنید.

در تبلیغات کارکنان را نیز هدف بگیرید.

برطرف کردن اضطراب پس ازخرید(پالمر، 2001)

اولین وظیفه تبلیغات جلب توجه افراد است. اگر پیام تبلیغاتی نتواند این وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، هر چقدر افراد آن را ببینند و یا بشنوند بدون نتیجه است. ایجاد علاقه در افراد مرحله بعد است که نسبت به مرحله جلب توجه به پیام تبلیغی دشوارتر است. اگر تبلیغ بتواند در افراد ایجاد علاقه نماید می­تواند در مرحله بعد به عنوان یک محرک فرد را به سمت رفتار خرید سوق دهد(محمدیان،1377).

اما چیزی که برای بازاریابان بسیار حائز اهمیت است این نکته است که تبلیغات چگونه می­تواند سبب جلب توجه و ایجاد علاقه در مشتریان شود به عبارت دیگر چگونه می­توان در مشتری نسبت به تبلیغ نگرش مثبت ایجاد کرد.

نگرش احساس بادوام و بلند مدت افراد نسبت به یک پدیده است. اگر مصرف کننده­ای نسبت به پدیده­ای احساس درونی مطلوب داشته باشد نسبت به آن پدیده نگرشش مثبت خواهد بود و اگر نسبت به آن پدیده احساس تنفر کند نگرش او هم منفی خواهد بود (باقری و پاسلاری،1389). برای مثمر ثمر بودن تبلیغات باید کاری کرد که مشتری نسبت به آن تبلیغ احساس مطلوب کند تا نگرش او نسبت به تبلیغ مثبت شود. برای نگرش سه جزء شناختی، عاطفی و رفتاری می­توان تعریف کرد (باقری و پاسلاری،1389).

با توجه به مطالب گفته شده باید بیان کرد که نگرش افراد نسبت به تبلیغات با توجه به ابعاد زیر شکل می­گیرد.

1- باورهای اقتصادی به تبلیغات

2- مزایای اجتماعی در تبلیغات

3- باورهای اخلاقی در تبلیغات

4- باورهای قانونی در تبلیغات

5- مفید بودن شخصی تبلیغات(وین- لانگ لیو، 2002)

از طرفی شرکتها و سازمان می خواهند با استفاده از تبلیغات میزان فروش خود را بهبود بخشند و آن را ارتقا دهند. شبكه فروش شرکت نقش مهمي در تحقق اهداف توسعه شركتها ايفا مي نمايد. ناكارآمد بودن اين بخش منجر به از دست رفتن بازار و توسعه نيافتگي و پایین بودن عملکرد آنان می­گردد. در حقیقت شبکه فروش شرکت­های خدماتی ویترین آنها به حساب مي‌آید و سیاستگذاران شرکت‌های خدماتی مالی باید در ‌این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری را اختصاص دهند.

به نظر میرسد اساسي ترين مشكلاتي كه باعث نارسايي و رشد نيافتگي در شبكه فروش بازار  خدماتی مالی ايران گرديده اند عبارت هستند از:

*  پایین بودن سطح آموزش شبکه فروش.

* روشهاي جذب و حفظ مشتري نامناسب است.

* عدم وجود برنامه هاي صحيح بازاريابي

* برخی از مديران  موسسات خدماتی از بازار و شبكه فروش اطلاعات صحيحي در دسترس ندارند.

* نظارت بر عملكرد شبكه فروش به طور مستمر و راهبردي صورت نمي گيرد.

* عدم نياز سنجي مشتريان

* محدوديت اختيارات مورد نياز براي يك شبكه فروش

مواردي كه به طور اجمالي به بيان آنها اشاره شد از شايع ترين چالش­هايي هستند كه شبكه فروش در موسسات مالی مختلف با آن سر و كار دارد. که عدم رعایت موارد فوق باعث کاهش عملکرد و پایین بودن راندمان شبکه فروش بانک­ها در ایران در مقایسه با اکثر کشورها شده است.

 

با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق سعی می­شود رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقا فروش در شعب بانک ملی ایران در شهرستان بندرعباس در سال 1392 مورد بررسی قرار دهیم.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ذکر این نکته که تمامی سازمان­ها به دنبال ارتقا میزان فروش خود می­باشند بر کسی پوشیده نیست. تمامی سازمان ها به دنبال روش هایی هستند تا با استفاده از آن بتوانند نگرش مصرف کنندگان را نسبت به خود مثبت نمایند تا از این طریق شانس خود را برای ارتقا فروش افزایش دهند.

نگرش مثبت در میان مصرف کننده از هر طریق که ایجاد شود برای سازمان جهت ارتقاء در فروش امری حیاتی است.یکی از راه­های اساسی که سازمان­ها همواره به دنبال آن هستند تا از آن طریق خود را به جامعه و افراد آن بشناسانند تبلیغات است. تبلیغات اگر بتواند نگرش مثبتی را در فرد ایجاد نماید آنگاه شانس سازمان جهت ارتباط با آن شخص را افزایش داده و از طریق ایجاد احساس مثبت در افراد احتمالا میزان فروش آن نیز ارتقا می­یابد. همه اندیشمندان علم بازاریابی بر این امر متفق هستند که نگرش افراد نسبت به پدیده ها و باورهای آنان است که سبب تمایل و حرکت آنان به سمت محصول می شود حتی اگر این نگرش در افراد به شکل اشتباهی شکل گرفته باشد.

با توجه به مطالب گفته شده برای سازمان ضروری است که برنامه تبلیغی خود را به شکلی بسازد که از آن طریق در افراد ایجاد باور مثبت نماید.

1-4 اهداف تحقيق

هدف اصلی:

تعیین رابطه بین نگرش افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین رابطه بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین رابطه بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین رابطه بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین رابطه بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

1-5  فرضيه‏هاي تحقیق

 فرضیه اصلی:

بین نگرش افراد نسبت به تبلیغات و میزان ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی:

1- بین باورهای اقتصادی افراد به تبلیغات و میزان ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

2- بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و میزان ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

3- بین باورهای اخلاقی در تبلیغات و میزان ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

4- بین باورهای قانونی در تبلیغات و میزان ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

5- بین مفید بودن شخصی تبلیغات و میزان ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

1-6 تعريف نظری و عملیاتی

1-6-1 تعریف نظری واژه ها

تبلیغات:شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار در مورد یک سازمان،محصولات آن و یا فعالیتهایش است که از طریق رسانه عمومی،مخاطبان را هدف قرار می دهد.(محمدیان،1385)

1-6-2تعاریف عملیاتی واژه ها

1-6-2-1- نگرش نسبت به تبلیغات

برای سنجش نگرش نسبت به تبلیغات از پرسشنامه ای 30 سوال 5 گزینه ای استفاده می شود.این پرسشنامه به صورت مستقیم تنظیم شده که گزینه کاملا موافقم امتیاز 5،موافقم امتیاز4،نظری ندارم امتیاز 3،مخالفم امتیاز 2 و کاملا مخالفم امتیاز 1 در نظر گرفته شده است.

باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات:برای سنجش این متغیر از 8 سوال پنج گزینه­ای استفاده می­شود.

مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات: برای سنجش این متغیر از 8 سوال پنج گزینه­ای استفاده می­شود.

باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات: برای سنجش این متغیر از 4 سوال پنج گزینه­ای استفاده می­شود.

باورهای قانونی نسبت به تبلیغات: برای سنجش این متغیر از 5 سوال پنج گزینه­ای استفاده می­شود.

مفید بودن شخصی تبلیغات نسبت به: برای سنجش این متغیر از 5 سوال پنج گزینه­ای استفاده می­شود.

همچنین برای سنجش میزان ارتقا فروش از پرسشنامه ای 4 سوال پنج گزینه ای استفاده می شود .

1-7 قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از نظر مکانی،زمانی و موضوعی به صورت زیر می باشد:

1-7-1قلمرو مکانی

از نظر مکانی این تحقیق در شعب بانک ملی شهر بندرعباس انجام گرفته است.

1-7-2قلمرو زمانی

این تحقیق از نظر زمانی شامل زمستان 1392 و بهار 1393 شمسی می باشد.

1-7-3 قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازاریابی قرار دارد.بحث تخصصی این تحقیق در زمینه تبلیغات و همچنین رفتار مصرف کننده و مبحث نگرش می باشد.

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

با توجه به اینکه در اکثر تحقیقات اثربخشی تبلیغات سنجیده شده این تحقیق به دنبال ارزیابی شکل گیری نگرش افراد نسبت به تبلیغ است که موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است.در واقع در این تحقیق به دنبال عوامل شکل دهنده نگرش افراد نسبت به تیلیغ هستیم نه صرفا خود تبلیغ و اثرات آن.

1-9 روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی می باشدکه به صورت میدانی انجام می پذیرد.

جامعه آماری مورد نظر، کلیه مشتریان بانک ملی در سرتاسر شهر بندر عباس می باشند که به نوعی از خدمات بانک ملی استفاده می نمایند. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی در میان جامعه آماری بدست خواهد آمد، سپس روش نمونه­گیری به صورت تصادفی طبقه­ای صورت خواهد گرفت، به این صورت که ابتدا تمامی شعب بانک ملی موجود در شهر بندرعباس شناسایی و سبب بر اساس درجه آنها که از مدیریت شعب بانک ملی استان گرفته می شود آنها را طبقه بندی می نماید و به نسبت درجه هر شعبه حجم نمونه به آن اختصاص می یابد.

مطالب مربوط به ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه­ای نظیر کتب، مجلات، پایان نامه­های کارشناسی ارشد، بررسی اسناد و مدارک، منابع تحقیق الکترونیکی مانند اینترنت و غیره جمع­آوری خواهد شد و براي جمع‌آوري اطلاعات در زمينه آزمون فرضيه‌ها از طريق توزيع پرسشنامه بين مشتریان در شعب مختلف بانک ملی بندرعباس اقدام خواهد شد.در این قسمت از دو پرسشنامه که یکی نگرش افراد را نسبت به تبلیغات و دیگری میزان ارتقا فروش را مسنجد استفاده شده است.

بعد از استخراج داده­های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جهت پردازش، از نرم­افزارهای آماری همچون SPSS برای تحلیل داده­ها استفاده خواهد شد. همچنین برای تایید یا رد فرضیه­ها، آمار استنباطی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روش تحقیق همبستگی از نوع رگرسیون می­باشد.

 1.Gorge and Berry

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122