پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه:    2
1-2 بيان مسأله پژوهش    3
1-3 اهميّت و ضرورت انجام پژوهش    6
1-4 اهداف پژوهش    7
1-4-1 هدف کلي    7
1-4-2 اهداف ویژه    7
1-5 سوالات پژوهش    7
1-6 فرضيه هاي پژوهش    7
1-7 تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق    8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه:    14
2-2 مبانی نظری و ادبیات تحقیق    14
2-3 مؤلفه های هوش اجتماعی از دید صاحب نظران    29
2-4 ویژگیهای هوش اجتماعی    29
2-5 عوامل موثر بر پرورش هوش اجتماعی    31
2-6 رفتار شهروندی سازمانی    32
2-6-1 مقدمه:    32
2-6-2 ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی    33
2-6-3 مفهوم رفتار شهروندی سازمانی    33
2-6-4 دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی    36
2-6-5 دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی    37
2-6-6 ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی    45
2-6-7 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی    45
2-6-8 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی    46
2-6-9 نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی    47
2-6-10 اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر سازمان    48
2-6-11 سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی    49
2-7 خلاقیت سازمانی    51
2-7-1 مفهوم خلاقیت     51
2-7-2 نقش و اهمیت خلاقیت    51
2-7-3 درجه یا سطوح خلاقیت    53
2-7-4 مؤلفه های خلاقیت    53
2-7-5 رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی    55
2-7-6 تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی    56
2-7-7 مدلهای فرایند خلاقیت    57
2-7-8 خصوصیت افراد خلاق و نوآور    58
2-7-9 ویژگی سازمانهای خلاق    61
2-7-10 تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی    62
2-7-11 موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها    63
2-7-12 عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان    66
2-8 پیشینه تحقیق    68
2-8-1 تحقيقات انجام شده  در داخل    68
2-8-2 تحقيقات انجام شده در کشورهای خارجی    71
2-9 نتیجه گیری    73
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه    82
3-2 روش تحقیق    82
3-3 جامعه آماری    83
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری:    83
3-5 روش جمع آوری اطلاعات    84
3-6 پایایی و روایی پرسش نامه ها    85
3-6-1 روایی پرسش نامه ها    85
3-6-2 پایایی پرسش نامه ها    85
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی؛    86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 مقدمه    90
4-2 توصیف یافته‌های تحقیق    90
4-2-1 توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه    90
4-3 پیش فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک    95
4-4 تجزیه و تحلیل سؤال‌های پژوهش    98
4-5 تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش    101
فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری
5-1 مقدمه    111
5-2 خلاصۀ پژوهش:    111
5-3 بحث و نتیجه گیری    112
5-4 نتیجه گیری کلی    117
5-5 پيشنهادها    117
5-5-1 پيشنهادهاي کاربردي    117
5-5-2 پيشنهادهاي کاربردی براي تحقيقات آتي    119
5-6 محدوديت هاي پژوهش    120
5-6-1 محدوديتهاي در اختيار يا کنترل محقق:    120
5-6-2 محدوديتهايي که کنترل آنها از عهدۀ پژوهشگر خارج است    120
منابع و مآخذ  124

 منابع

آقامحمدی،ج.(1392).بررسی رابطه  سبک رهبری مدیران مدارس و خلاقیت دبیران دوره متوسطه شهرستان دیواندره،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،سال هفتم،21-9.

احمد پور داریانی، م ، عزیزی، م. (1383). کارآفرینی. موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.

احمدي، ح ، ماهر، ف. (1385). شناخت بازي­هاي ذهن. تهران: نشر پرديس.

احمدی، غ ، وردی علائی، ط. (1388). آشنایی با خلاقیت سازمانی به عنوان ضرورت نظام آموزشی، مجله مدرسه کارآمد، شماره هفتم، صص64-67.

اختياري،م (1389). بررسي ابعادي از عملکرد شناخت اجتماعي در بيماران وابسته به مواد افيوني، فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره چهل و يکم، 419 – 399.

آريان پور، م، آريان پور، عباس. (1387). فرهنگ انگليسي به فارسي، تهران: امير کبير.

اسلامي، ح، سيار(1386). رفتار شهروندي سازماني، ماهنامه علمي آموزشي تدبير، سال هجدهم، شماره 187، ص59-56.

اسلوب، س. (1389). بررسي رابطه هوش اجتماعي و قابليت جذب دانش در ميان مديران مدارس شهر بوکان، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.

افروز، غ. (1385). مباحثي در روان شناسي و تربيت کودکان و نوجوانان. چاپ شقایق.

آقایی فیشانی، ت. (1377). خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ها. انتشارات ترمه.

بوزان،ت.(1384). نیروی نبوغ اجتماعی (ترجمه حوراد زاد صالحی). تهران: انتشارات پل. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1977).

پیرخائفی.، ع. معنوی پور، د ، شریفی، ح. (1386). مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره اول.

پيرخايفي، ع. (1380). خلاقيت، مديريت و كارآفريني. فصلنامه خلاقيت و نوآوري، شماره 9.

تهامي منفرد، ش.، علیایی زند، ش ، یوسفی، م. (1381). بررسی رابطه هوش هيجاني و راهبردهاي رويارويي در دانش آموزان عادي و تيزهوش دبيرستان هاي شهر تهران. اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان، شيراز.

سيدتقوي، م. ع. و جعفري فارسانی، ج. (1389). رابطه بين کيفيت ادراك شده در سبک رهبري و رفتار شهروندي، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، شماره 56، ص114.

حاجی زاده، م. (1387). اعتباریابی مقیاس هوش اجتماعی و رابطه آن با شادکامی و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی.

حسینی ،ا.(1380). مدیریت خلاقیت و خلاقیت در مدیریت . فصلنامه رهیافت ، شماره 26 .

حافظ نیا، م. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

خالصی، ن.، قادری، ا.، خوشگام، م.، برهانی نژاد، ح ، طرسکی، م. (1388). بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، صص81-75.

خاني، ا. (1382). تأثير هوش فرهنگي براثربخشي گروهي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

دلاور، ع. (1389). روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات پیام نور.

دلاور، ع. (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات رشد.

Abraham, C. & Josman, Z. (2006). The relationship among emotional intelligence, task performance and organizational citizenship behavior. Human Performance, 19(4), pp. 403-419.

Ackfeldt, A.L. & Coote, V.L . (2005). “A study of organizational citizenship behavior in a retail setting”. Journal of Business Research 58 ,pp.151-159.

Adam Rita, C.S. (2010). The effect of gestalt therapy and cognitive behavioural therapy group intervention on the assertiveness and self- esteem of women, For the degree Doctorof philosophy, wayne state university.

Albrecht, K. (2005). Social Intelligence: the New Science of Success: New York, Amason.

Albrecht, K., Francisco, S. (2008). Social Intelligence: The New Science of Success; Beyond IQ, Beyond EI, Applying Multiple Intelligence Theory to Human Interaction, Economics and International Business, Vol .5, No.1, 115-130.

Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R. Dore, I., Girard, C. & Serroni, C. (2004). “Organizational citizenship behavior: acase study of culture, leadership and trust “. management decision,Vol.42, No.1, pp. 13-40.

چكيده:

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن)  بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن  ) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از بین کارکنان انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران ( 2001)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی، 1991) و خلاقیت سازمانی رندسیپ  (1979) بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها به وسیله  چند تن از متخصصان مدیریت آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ، به ترتیب 87/0، 84/0 و 92/0 به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی از قبیل جدول، نمودار، میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی و آمار استنباطی (آزمون کالموگروف – اسمیرونوف، آزمون t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام،آزمون LSD) انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وضعیت هوش اجتماعی در حد متوسط(میانگین آماری 3) اما رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا بالاتر از سطح متوسط(بالاتر از میانگین آماری3) است. همچنین، نتایج تحقیق رابطه مثبت و معناداری را بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی نشان می دهد. با استفاده از رگرسیون گام به گام، یافته ها نشان می دهد که از بین مؤلفه های هوش اجتماعی، تنها مؤلفه های  پردازش اطلاعات و آگاهی اجتماعی از توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی برخوردار است. به علاوه، از بین مؤلفه های هوش اجتماعی،  تنها بعدمهارت های اجتماعی قدرت پیش بینی متغیر خلاقیت سازمانی را دارند.

واژه­های کلیدی: هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت سازمانی، کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1. مقدمه:

جامعه امروزی، جامعه سازمانی است. امروزه بخش عمده ای از زندگی ما در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه و مردم محقق می سازد (علاقه بند، 1387: 4). یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور رشد و بقا در محیط های جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد، یکی از مهم ترین خصیصه‌هایی که می تواند در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش اجتماعی است (میرزا قادری، 1386: 60).

هوش اجتماعی[1] اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می شود که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، چون مهارت های فنی یا حرفه ای است. ثرندایک[2] از پیشگامان نظریه هوش اجتماعی است که آن را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف کرده است. ثرندایک برای اولین بار اصطلاح هوش جمعی یا اجتماعی را در تبیین رفتار و کردار انسان به کار گرفت (بوزان، 1384). بررسی رفتار فرد در محیط کاری توجه محققان را به میزان زیادی به خود جلب کرده است. هدف مشترک مطالعات، تعریف نوعی رفتار است که به موفقیت بلند مدت سازمان کمک می کند. هوش اجتماعی کارکنان سازمان تأثیرات زیادی بر رفتار آنها ، رضایت شغلی، تعهد سازمانی (تهامی منفرد، علیایی زند و یوسفی،1381) و به خصوص رفتار شهروندی سازمانی [3]و خلاقیت سازمانی[4] آنها خواهد داشت. رفتار شهروندی از نظر اورگان و همکارانش[5] به عنوان رفتار های فردی و داوطلبانه ای است که باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان شده اما به صورت مستقیم به وسیله نظام های رسمی سازمان به آن پاداش داده نمی شود. خلاقیت سازمانی عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حل کند (به نقل از مارتینز و تربلانچ[6]، 2003: 65).

1-2. بيان مسأله پژوهش

افراد در موقعيتهاي اجتماعي، بخاطر تفاوتهای فردی، يکسان عمل نمي کنند اين تفاوتهاي فردي در ادبيات روانشناسي به هوش اجتماعي اشاره دارد. هوش اجتماعي براي نخستين بار زماني که ثرندايک هوش را در سال۱۹۲۰ به عنوان هوش اجتماعي، مکانيکي و انتزاعي در بيين رفتار و كردار انسان تعريف کرد، به صورت جدي مورد بحث قرار گرفت، وی  هوش اجتماعي را به عنوان توانايي درك ديگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انساني تعريف كرده است (دوقان و چتین[7]، 2009). هوش اجتماعي عبارت است از توانايي برقراري روابط بين فردي در گروه و همكاري با ديگران، استفاده از توان ذهن و جسم براي برقراري ارتباط با ديگران و درك بهتر آنان، رشد و توسعه روابط بين فردي و رفتار دوستانه با دیگران. در حقيقت ايجاد روابط سالم يا به ديگر سخن ” سياست برقرار كردن رابطه” يك توان خاص و ارجمند است که هوش اجتماعی نام دارد (بوزان[8] ،2002). همچنین هوش اجتماعي عبارت است از توانايي بكارگيري مهارتهاي ارتباطي، روابط دوستانه با ديگران، رفتارهاي اجتماعي و هم دلي با ديگران (محمدیان حسین آبادی، 1386)، که شامل این مؤلفه­ها می باشد: پردازش اطلاعات اجتماعي؛ يعني توانايي درك و فهم و پيش بيني رفتار و احساسات ديگران. آگاهي اجتماعي؛ درك مناسب از نگراني ها و احساسات سايرين از اركان موفقيت در فعاليت­هاي اجتماعي و مهارت­های اجتماعی؛ حساسيت به ديگران، براي كسب عملكرد شغلي برتر و توانايي شناخت نياز­هاي ديگران (گلمن[9]، 2000). از سوی دیگر رفتار­هاي مدني كه با پا گذاشتن بشر به جوامع مدني بوجود آمده اند، از ديرباز محور توجه صاحبنظران و پژوهشگران عرصه هاي مختلف جامعه شناسي و روانشناسي قرار گرفته است. بوي‍ژه توجه پژوهشگران در حوزه­هاي روانشناسي تربيتي در سال هاي آخر قرن بيستم به اين متغير معطوف شده است (سی چیچا و کیم[10]، 2009: 58). کاتز و کان[11] (1968) معتقدند که این گونه رفتارها باعث افزایش اثربخشی سازمان می شوند و در محيط­هايي كه تعامل و روابط گروهي وجود دارد، به اين شكل قابل تعريف است، “الگو­هاي رفتاري كه بافت اجتماعي و رواني انجام تكاليف و وظايف را مورد حمايت قرار مي دهد” (گل پرور، وکیلی و آتش پور، 1390). این رفتارها را رفتارهای داوطلبانه نیز تعریف کردند که به شدت مورد نیاز سازمان های رسمی هستند (ایبروگوز[12]، 2010). مکنزی، پودساکوف و پین[13] (2000) معتقدند که این نوع رفتارها در درجۀ اول از زمره وظایف و مسئولیت های تعریف شده در شرح وظایف افراد نیست، اما انجام آنها به اشکال متعددی بر عملکرد مؤثر فردی و گروهی تأثیر می گذارد. اين نوع رفتار­ها مشتمل بر گستره ي وسيعي، نظير ياري رساني به ديگران، همكاري و مشاركت غير الزامي و مبتني بر انگيزش دروني و ارائه ي پيشنهادات و راه حل­هايي براي بهبود فرايندهاي موجود در محيط هستند.

بی شک باید گفت که از اهداف اصلی و محور اساسی بحث های مدیریتی و تحقیقات آموزشی که می بایست بطور جدی مورد توجه واقع شود، خلاقیت سازمانی است. در دنیای کنونی که سرعت تغییرات بسیار افزایش پیدا کرده و رقابت در سازمان ها گسترش یافته است خلاقیت راه کلیدی بقاء و پایداری سازمان ها در این عرصه پرتلاطم محسوب می شود. خلاقيت یعنی توانايي توليد ايده هاي نو كه براي يك زمان معيني مفيد مي باشد (ولفولس[14]، 2008: 221). خلاقيت سازمانی يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقاء كميت يا كيفيت فعاليت‌هاي سازمان؛ مثلاً افزايش بهره‌وري، افزايش توليدات يا خدمات، كاهش هزينه‌ها، توليدات يا خدمات از روش بهتر، توليدات يا خدمات جديد و غيره (کورکماز، آرپکی[15] ، 2009). در پژوهشی میجس و همکاران[16] (2008) تأثیرات هوش اجتماعی و هوش شناختی را بر میزان محبوبیت نوجوانان مدرسه از طریق سنجش پیشرفت تحصیلی مقایسه کردند. مشاهده شد که محبوبیت به طور معنا داری با هوش اجتماعی مرتبط است. رضایی و خلیل زاده (1388) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس به این نتیجه رسیدند که (1) بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنا داری و جود دارد. (2) از بین سه مؤلفه هوش اجتماعی، مؤلفه مهارت اجتماعی و پردازش اطلاعات بهترین پیش بین برای رضایت شغلی می باشند.

کولدیپ و همکارانش[17] (2009) در پژوهشی با عنوان رابطه بین پنج بعد شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی نتیجه گرفتند که چهار بعد شخصیتی برون گرا، با وجدان بودن، وظیفه مداری و تجربه پذیری به صورت مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط می باشد.­رابطه هوش اجتماعی با متغير­هاي گوناگون توسط پژوهشگران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، امّا به نظر مي­رسد کمتر پژوهشي در ارتباط با همبستگي هوش اجتماعي با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی انجام گرفته شده باشد. لذا اين پژوهش در صدد مطالعه رابطه بين اين متغير­ها مي­باشد. بنابراين پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به سؤال اساسی زير مي­باشد.

آيا رابطه­اي بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان وجود دارد؟

بر اساس مطالعات نظری این تحقیق، مدل مفهومی تحقیق (نمودار 1-1) که نشان دهنده رابطه هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی است، طراحی شده است.

1-1. اهميّت و ضرورت انجام پژوهش

هوش اجتماعی یکی از جدیدترین مفاهیمی است  که به عنوان یکی ازعناصر حیاتی رهبری و مدیریت در سازمان ها به حساب می آید (اوکیجی و همکاران، 2009) افرادی که از هوش اجتماعی بالایی برخوردار هستند باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند تا بتوانند با بقیه ارتباط مؤثری برقرار کنند. هوش اجتماعی روز به روز به عنوان یک مبحث جدید به ویژه برای افرادی که در طول روز به مهارتهای ارتباطی از جمله کارکنان سازمان نیازمند هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است (گودرزی،1384). ضرورت و اهمیت این تحقیق از این جهت است که مشخص می کند تا چه حد دارا بودن هوش اجتماعی می تواند بر میزان موفقیت کارکنان سازمان کمک کند؟چرا که مهارت های اجتماعی هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت موجب موفقیت افراد می شود، با گنجاندن مفهوم هوش اجتماعی در برنامه آموزشی سازمان ها می توان به کارکنان کمک کرد تا عملکرد بهتری در سازمان داشته باشند (‌گلمن، به نقل از پارسا، 1389: 339). از آنجا که کارکنان در تحقق اهداف سازمان نقش بسزايي دارند و از جايگاه خاصي برخوردارند و کارکناني مي­توانند در سازمان مؤثر باشند که از ويژگي­هاي خاصي همچون مهارت، تخصص، خلاقيت، نوآوري و مهارت­هاي رفتار شهروندی سازمانی و هوش اجتماعي برخوردار باشند. بنابراین  شناسايي افراد با قابليت­هاي هوش اجتماعي بالا، قرار دادن آن­ها در پست­هاي مورد نياز و جلوگيري از هدر رفتن زمان، زيان شخصي، سازماني و سرمايه­هاي ملي، در پژوهش حاضر بسيار با اهميّت و ضروري مي­باشد. همه آنچه که بدان اشاره شد به خوبی گواه این مهم است که هوش اجتماعی می تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی قلمداد شود. بر این اساس فرضیه این پژوهش در صدد است تا ارتباط و همبستگی بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان را بررسی نماید.

[1]. Social intelligence

[2]. Soryndak

[3]. Organizational Citizenship Behavior

[4]. Organizational innovation

[5]. Orgon et al

Martins & Terblanche

Dogan & chetin

Bozan

Golman

Cichy Cha & Kim

Katz & Kahn

Ebru Oguz

Mackenzie, Podsakoff & Paine

Volfolc

Korkmaz, T. & Arpaci

Myjs et al

Kvldyp and et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه رابطه مديريت کيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري و رفتار شهروندي سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه ارتباط حمايت هاي سازماني ادراک شده با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت سازماني با رفتار شهروندي در بين کارکنان ادارات آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122