پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 263 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه    3
1-1  بیان مسئله    6
1 – 2  ضرورت و اهمیت تحقیق    10
1 – 3  اهداف تحقیق    13
1 – 3 – 1  هدف کلی    13
1 – 3 – 2  اهداف جزئی    13
1-3-3  اهداف جانبی    13
1 – 4  فرضیه های تحقیق    14
1 – 4 – 1 فرضیه اصلی    14
1 – 4 – 2 فرضیه های فرعی    14
1-4-3 فرضیه های جانبی    15
1 – 5   تعاریف متغیرها    16
1 -5 – 1 تعاریف مفهومی    16
1 – 5 – 2 تعاریف عملیاتی    21
فصل دوم:سابقه موضوع تحقیق(ادبیات و مبانی نظری فرضیه تحقیقاتی)
مقدمه    26
الف) مبانی نظری پژوهش    27
2-1  مبانی نظری هوش فرهنگی    27
2-1-1 مفهوم هوش    27
2-1-2 انواع هوش    31
2-1-3  خصوصیات افراد باهوش    32
2-1-4 نظریه های هوش    33
2-1-4-1 آلفرد بینه    33
2-1-4-2 دیوید وکسلر    33
2-1-4-3 چارلز اسپیرمن    34
2-1-4-4 لوئیس ترستون    34
2-1-4-5 ساخت هوشی گیلفورد    34
2-1-4-6 هوش سه بخشی استرنبرگ    35
2-1-4-7 هوش های چندگانه گاردنر    35
2-1-5  مفهوم فرهنگ    36
2-1-6 مشخصه های فرهنگ    40
2-1-7  تنوع فرهنگی    40
2-1-8  تعاملات میان فرهنگی    42
2-1-9  تعریف و تحلیل هوش فرهنگی    42
2-1-10 ضرورت و اهمیت مطالعه هوش فرهنگی    44
2-1-11  عناصر هوش فرهنگی    46
2-1-12 عناصر هوش فرهنگی از نظر ارلی و انگ    49
2-1-13 مراحل اکتساب هوش فرهنگی    54
2-1-14  مراحل تکامل هوش فرهنگی    56
2-1-15  آموزش هوش فرهنگی    58
2-1-16  تقویت و توسعه هوش فرهنگی    60
2-1-17  تقویت ابعاد هوش فرهنگی    67
2-1-18  مزایای هوش فرهنگی    69
2-1-19  نهادینه کردن هوش فرهنگی    70
2-1-20  هوش فرهنگی از نظر اسلام    72
2-1-20-1 اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام    73
2-1-20-2 ویژگی های مهم هوش فرهنگی از نظر اسلام    75
2-1-20-3 مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اسلام    75
2-1-21  انواع شخصیت و قالب های فکری در هوش فرهنگی    77
2-1-22  مقایسه ی هوش فرهنگی با سایر انواع هوش    79
2-1-23 ارزیابی هوش فرهنگی    81
2-1-24 ارتباطات بین فرهنگی    81
2 – 2 مبانی نظری تعهد سازمانی    83
2-2-1 مفهوم تعهد    83
2-2-2 اوصاف تعهد    84
2-2-3 انواع تعهد    84
2-2-4 عناصر تعهد    87
2-2-6 عوامل ترغیب کارآیی و تعهد کارکنان    88
2-2-7 زیان های ناشی از عدم تعهد    89
2-2-8  مفهوم سازمان    89
2-2-8-1 وجوه اشتراک سازمان ها    90
2-2-8-2 انواع سازمان    91
2-2-8-3  ابعاد سازمان    91
2-2-8-4 سازمان و محیط    93
2-2-9 تعاریف و تحلیل تعهد سازمانی    95
2-2-10 تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی یا چند یعدی    100
2-2-11 ضرورت مطالعه و بررسی تعهد سازمانی    105
2-2-12  انواع تعهد سازمانی    107
2-2-13  مراحل ایجاد تعهد سازمانی    108
2-2-14  ابعاد تعهد سازمانی    109
2-2-15 شاخص های تعهد سازمانی    113
2-2-16 رابطه متغیرها با ابعاد تعهد    114
2-2-16-1 رابطه متغیرها با تعهد مستمر    114
2-2-16-2 رابطه متغیرها با تعهد هنجاری    116
2-2-17 پیامدهای مثبت و منفی سطوح متفاوت تعهد سازمانی    117
2-2-17-2    تعهد متوسط    118
2-2-17-3 تعهد سطح بالا    119
2-2-18  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    122
2-2-19 مطالعاتی بر عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    127
2-2-19-1 مطالعه «کوچ و استیزر»    127
2-2-19-2 مطالعه «مودی و همکاران»    128
2-2-19-3 مطالعه «بارون و گرینبرگ»    129
2-2-19-4 مطالعات «ماتیو»    130
2-2-19-5  مطالعات «کوهن»    130
2-2-19-6 مطالعات «برونینگ و اسنیدر»    131
2-2-19-7 مطالعه «واندنبرگ»    131
2-2-19-8 مطالعه «مایر و اسکورمن»    132
2-2-20  راهکارهای افزایش و بهبود تعهد سازمانی    132
2-2-21  نتایج و پیامد های تعهد سازمانی    135
2-2-22  دیدگاه ها و الگوهای جدید  تعهد سازمانی    138
2-2-23  تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام    140
ب)  2-3  پیشینه پژوهش    142
2-3-1  پیشینه داخلی    142
2-3-2  پیشینه خارجی    148
2 – 4 مدل مفهومی پژوهش    150
2-5  نتیجه گیری    151
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
مقدمه    154
3-1 روش پژوهش    154
3-2 متغيرهاي تحقيق    154
3-3 جامعه آماري    155
3-4 نمونه آماري و روش نمونه گیری    156
3-5 ابزار گردآوري اطلاعات    157
3-5-1 مطالعات کتابخانه ای    157
3-5-2 جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه    157
3-5-2-1 پرسشنامه هوش فرهنگی    157
3-5-2-2 پرسشنامه تعهد سازمانی    160
3-6 روايي و پايايي ابزار اندازه گیری    162
3-6-1 روايي (اعتبار) پرسشنامه    162
3-6-2 پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه    163
3-7 روش‌هاي آماري جهت توصیف و استنباط آماری داده ها    164
3-7-1 آمار توصيفي    164
3-7-2 آمار استنباطي    164
فصل چهارم:توصیف و استنباط آماری داده‌ها
مقدمه    168
4-1 داده‌های توصیفي    169
4-1-1 سیمای آماری جمعیت نمونه تحقیق    169
4-1-1-1 ناحیه    169
4-1-1-2 سن    170
4-1-1-3 سابقه خدمت    171
4-1-1-4 تحصیلات    172
4-1-1-5 رشته تحصیلی    173
4-1-1-6 وضعیت تأهل    174
4-1-1-7 نوع استخدام    175
4-1-2 سنجش توصیفی متغیرهای تحقیق    175
4-1-2-1 سنجش توصیفی متغیر هوش فرهنگی    176
4-1-2-1-1 بررسی گویه های سازنده ابعاد هوش فرهنگی    177
4-1-2-2 سنجش توصیفی متغیر تعهد سازمانی    183
4-1-2-2-1 بررسی گویه های سازنده ابعاد تعهد سازمانی    184
4-1-2-2-2 سنجش حد مؤلفه های سازنده تعهد سازمانی    189
4-2  استنباط آماری داده ها    191
4-2-1 فرضیه اصلی    192
4-2-2 فرضیه های فرعی    193
4-2-2-1 فرضیه فرعی اول    193
4-2-2-2 فرضیه فرعی دوم    194
4-2-2-3 فرضیه فرعی سوم    195
4-2-2-4 فرضیه فرعی چهارم    197
4-2-3 رگرسیون خطی چندگانه به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی                    198
4-2-4 مدل تحلیل تبیین تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی با تعهد سازمانی    199
4-2-5 فرضیه های جانبی    200
4-2-5-1 فرضیه جانبی اول    200
4-2-5-2 فرضیه جانبی دوم    201
4-2-5-3 فرضیه جانبی سوم    202
4-2-5-4 فرضیه جانبی چهارم    203
4-2-5-5 فرضیه جانبی پنجم    204
4-2-5-6 فرضیه جانبی ششم    204
4-2-5-7 فرضیه جانبی هفتم    206
4-2-5-8 فرضیه جانبی هشتم    207
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه    210
5-1 خلاصه پژوهش    210
5-2 نتیجه گیری کلی    212
5-3  نتیجه گیری به تفکیک فرضیه های پژوهش    213
5-3-1 فرضیه اصلی    213
5-3-2فرضیه های فرعی    217
5-3-2-1 فرضیه فرعی اول    217
5-3-2-2 فرضیه فرعی دوم    218
5-3-2-3 فرضیه فرعی سوم    219
5-3-2-4 فرضیه فرعی چهارم    220
5-3-3 فرضیه های جانبی    221
5-3-3-1 فرضیه جانبی اول    221
5-3-3-2 فرضیه جانبی دوم    221
5-3-3-3 فرضیه جانبی سوم    221
5-3-3-4 فرضیه جانبی چهارم    222
5-3-3-5 فرضیه جانبی پنجم    222
5-3-3-6 فرضیه جانبی ششم    222
5-3-3-7 فرضیه جانبی هفتم    222
5-3-3-8 فرضیه جانبی هشتم    223
5-4  تحلیل مدل مفهومی تحقیق    225
5-5  محدودیت های پژوهش    226
5-5-1 محدودیت های در اختیار پژوهشگر    226
5-5-2 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر    227
5-6  پیشنهادهای پژوهش    227
5-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق    227
5-6-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده    230
منابع و مآخذ    231

منابع

قران کریم

ابزری، مهدی؛ اعتباریان ، اکبر؛ خانی ، اعظم (1389). بررسی تاثیر هوش فرهنگی و اثر بخشی آن بر 47 گروه کاری شرکت فولاد مبارکه، پژوهش نامه مدیریت تحول 2 ( 4 )، صص 25 – 41

ابزری، مهدی؛ خانی ، اعظم (1389). هوش فرهنگی رویارویی با تفاوت ها، عصر مدیریت، سال چهارم، شماره 16 و 17

احمدپور؛ شائمی، علی (1379). رابطه تعهد و وجدان کاری با تعهد سازمانی، توسعه مدیریت، شماره 11 و 12، صص 25-28

احمدی، حسن؛ ماهر، فرهاد (1385). شناخت بازی های ذهن، تهران، انتشارات: پردیس

احمدی، علی اکبر؛ صفرزاده، حسین؛ حضوری، محمد جواد؛ دهنوی، فریبا (1392). نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان، دوفصلنامه علمی – پژوهشی شناخت اجتماعی، سال دوم، شماره 3

احمدی، یعقوب؛ قاسمی، وحید (1391). اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم گرایی بر هوش فرهنگی، راهبرد فرهنگ، شماره بیستم، صص 129-154

آرمسترانگ، تامس (1383). هوش های چندگانه در کلاس های درس، ترجمه مهشید صفری، تهران، انتشارات: مدرسه، ویراست دوم

آرمسترانگ، م (1377). تعهد سازمانی، ترجمه محمد رضا ربیعی، نشریه فرهنگ و تعاون، شماره 6

استرون، حسین (1377). تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، تهران، دوره پنجم، شماره 17

استرنبرگ، رابرت (1387). روانشناسی شناختی، ترجمه: سید کمال خرازی، الهه حجازی، تهران، انتشارات: سمت

اسدی، علی (1389). مواجهه آیات و روایات با جنبه های منفی فرهنگ پذیری، قم، انتشارات: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

اسلام پور، حسین (1391). پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان بهزیستی مازندران، دانشگاه پیام نور

اسماعیلی، کوروش (1380). تعهد سازمانی، تدبیر، شماره 112، صص 66-69

اسماعیلی، علی؛ گودرزی، شایسته (1386). مبانی روان‌شناسی عمومی، تهران، انتشارات: شلاک، چاپ دوم

آشوری، داریوش (1393). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، انتشارات: آگاه، چاپ پنجم، ويرايش اول

آقایی، مریم؛ اله وردی، زهرا؛ باغبانی آرانی، ابوالفضل (1390). هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم با تاکید بر« هوش فرهنگی، اخلاقی، عاطفی»، تهران، انتشارات: جامعه شناسان

الحسینی، سید حسن (1380). بالندگی سازمانی، تهران، انتشارات: بهاریه

الوانی، مهدی (1372). آسیب شناسی گروه اندیشی در تصمیم گیری، مجموعه مقالات سمینار مسائل اداری ایران، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، صص 82-86

امامی، مصطفی (1387). تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن، راهبرد انجمن پردیس قم دانشگاه تهران، سال اول، شماره 1، صص 127-144

امیرکافی، مهدی؛ هاشمی نسب، فخرالسادات (1392). تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی، مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 1، صص 33-62

بخشایش، فاطمه (1391). پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی کارکنان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

بهرامی، هادی (1387). آزمون های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی)، تهران، انتشارات: دانشگاه علامه طباطبایی

بیلینگتون، روزاموند (1380). فرهنگ و جامعه، فریبا عزبدفتری، انتشارات: قطره

پورشریفی، حمید (1382). روان‌شناسی بالینی، تهران، انتشارات: سنجش، چاپ اول

پیاژه، ژان (1357). روانشناسی هوش، ترجمه: حبیب اله ربانی، تهران، انتشارات: صفی علیشاه

تسلیمی، محمد سعید؛ قلی پور، آرین؛ وردی نژاد، فریدون؛ من آل آقا، میترا (1388). ارائه راهکارهایی برای ارتقا هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین المللی، پژوهش های مدیریت، سال دوم، شماره چهارم، صص 29-57

تقوی دامغانی، سید رضا (1377). نگرشی بر مدیریت اسلامی، معاونت پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دهم

تنهایی، حسین ابوالحسن (1389). درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، انتشارات: مرندیز، چاپ ششم

چکیده  :

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبستگی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 5297 نفر می باشد. حجم نمونه آماری را با استفاده از جدول «کرجسی و مورگان» 338 نفر تعیین کردیم و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نسبتی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ (2003) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ برآورد و برای تحلیل داده های جمع آوری شده، روش های آمار توصیفی و استنباطی بکار برده شد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می دهد که توزیع غیرطبیعی است؛ بنابراین از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش نرم افزار SPSS استفاده شده و نهایتاً نشان داده شد که ارتباط مثبت و معناداری بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی برقرار است. بین مؤلفه های (فراشناختی، شناختی و انگیزشی) هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد ولی بین بعد (رفتاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

همچنین نتایج نشان می دهد که بعد رفتاری هوش فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی می گذارد.

کلمات کلیدی: هوش فرهنگی، تعهد سازمانی

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه

بدون شک عصر حاضر را می توان دوران احیای ارزش های منابع انسانی نامید. بر این اساس ارزشمندترین دارایی هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان تلقی شده و به عنوان محور توسعه یاد می‌شود. در فضای رنگارنگ کسب‌ و کار امروزی، مدیر باید بتواند از میان انبوه عادات ، باورها و اشاراتی که بیانگر ویژگی‌های کارکنان وی است راه باز کند. اکنون دیگر ‌تنها در خارج از مرزهای یک کشور نیست که به فرهنگ‌های بیگانه برمی‌خوریم. فرهنگ بیگانه همه‌جا هست؛ در بنگاه‌ها در حرفه‌ های گوناگون و در مناطق مختلف. تعامل با افراد مستلزم درک و سازگاری است و به همین جهت در میان مهارتهای مورد نیاز قرن بیست و یک، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی[1]دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است (حسینی، 1392).

مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ارلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده‌اند (Erley, Ang, 2003). آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعیت های فرهنگی جدید، به زحمت می توان علائم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست. در این موارد، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد. تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند (حسینی، 1392).

همزمان با پایان یافتن دوره سلطه اندیشه های کلاسیک و ابزار انگارانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار های سازمانی عمق بیشتری یافت. به دنبال گسترش تحقیقات رفتار سازمانی، قلمرویی تحت عنوان “اخلاق کاری” در بین بسیاری از اندیشمندان مطرح شد. اخلاق کاری دارای وجوه و جلوه های متعددی است که یکی از ابعاد آن “تعهد” نام دارد. این مفهوم که در جریان شناخت و درگیر شدن افراد با سازمان تجلی می یابد، در دهه گذشته جایگاه مهمی در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است، تا جایی که “تعهد سازمانی[2]“خود به عنوان بحثی مستقل در تحقیقات مذکور شناخته می شود (رنجبر، 1391).

از نیمه دوم قرن بیستم علاقمندی قابل توجهی برای درک تعهد سازمانی ایجاد شده، و نیرو و هزینه زیادی صرف تجزیه و تحلیل و تحقیق این موضوع شده است. نتایج این تحقیقات مؤید آن است که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارمندان مرتبط است. از جمله اینکه تعهد سازمانی تأثیر بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد (کلیفورد موتاز، 1988). از طرف دیگر می توان اظهار داشت که دلیل اصلی اینکه چرا تعهد سازمانی یکی از مهمترین موضوعات تحقیق در روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی بویژه مدیریت منابع انسانی طی دهه های اخیر بوده است، تأثیر زیاد این موضوع بر کارآیی، اثربخشی، رشد و تکامل سازمان ها بوده است. لذا مدیران منابع انسانی به دنبال روش هایی بوده و هستند که از طریق آن بتوانند موضوع را مورد کنکاش قرار داده ابعاد موضوع را روشن و در نهایت روش های بهبود تعهد سازمانی را پیدا نموده تا از آن طریق برای بهبود سازمان خویش گام بردارند (غیاثی، 1346).

از آنجا که نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است، بنابراین کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزش ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی، متمایل و متعهد به حفظ عضویت سازمانی می باشند زیرا سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد.

شیوه عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت فرد، نقش سازمانی که بر عهده دارد و نیز موقعیت و شرایط سازمانی بستگی دارد (رنجبر، 1391).

توسعه در جوامع امروزی هدف اصلی و محور اساسی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها قرار می گیرد  و کشوری توسعه یافته تلقی می شود که با بکارگیری کلیه منابع بتواند خود را تا سرحد رشد و شکوفایی برساند. بکارگیری صحیح منابع از طریق نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده صورت می گیرد که رشد و پرورش این نیروی با ارزش را آموزش و پرورش هر جامعه به عهده دارد (شیرازی، 1373). در فرآیند توسعه، آموزش و پرورش نقش کلیدی و راهبردی را به عهده دارد و در واقع وضعیت آموزش و پرورش آینه تمام نمای فردای یک کشور است. برای دستیابی به آینده ای مطلوب و رسیدن به منزلت در خور توجه، جامعه باید نبض آموزش و پرورش را به دست بگیرد. به بیان دیگر راه توسعه از درون آموزش و پرورش می گذرد نه از کنار آن. یکی  از ابزارهای مهم تحقق اهداف توسعه و به تبع آن آموزش و پرورش، وجود منابع انسانی کارآمد و اثربخش می باشد. از این رو نقش مدیران آموزشی حائز اهمیت می باشد. بنابراین امروزه تربیت و بازآموزی افرادی که مسئولیت اداره سازمان های آموزشی را بر عهده دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر سازمان از عهده چنین امر مهمی برآید به جرأت می توان گفت نصف راه را پیموده است چرا که اگر قرار است پیشرفتی در آموزش و پرورش صورت گیرد این پیشرفت عمدتاً از طریق معلمان و مدیران مؤثر خواهد بود، بدین علت است که باید نسبت به تربیت و تأمین همه جانبه آن ها همت گماشت (میرزایی، 1387).

1-1  بیان مسئله

همراه با گسترش و تکامل روزافزون منابع انسانی، فنون جدیدی در رشته مدیریت پا به عرصه وجود نهاده اند. از جمله فنونی که در دهه اخیر در میان نظریه پردازان و صاحبنظران مدیریت مطرح شده است انواع هوش فرهنگی، اخلاقی و معنوی است. رابطه بالقوه ای که این هوش ها با عملکرد مدیران و منابع انسانی دارد، می تواند کارآیی سازمان ها را افزایش دهد (آقایی، اله وردی و باغبانی، 1390).

در میان مهارت های مورد نیاز هزاره سوم، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی امری است که توجه بسیاری از حوزه های مختلف علوم انسانی مانند: روانشناسی، مدیریت و علوم ارتباطات را به خود جلب کرده است. دهکده جهانی نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با سایر ملیت ها ارتباط سازنده برقرار کنند به عبارت دیگر افرادی که بتوانند با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه که به آنها خو گرفته اند روبرو شوند و با آنها ارتباط سودبخش و سازنده برقرار نمایند، افراد موفق تری خواهند بود. در همین جاست که مفهومی با عنوان «هوش فرهنگی» متولد می شود. هوش فرهنگی منبع بالقوه ای برای ایجاد مزیت رقابتی است (کرمی، 1390).

اﻓﺮاد داراي ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدرﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﯾـﻦ اﻓﺮاد ﺟﺰو داراﯾﯽﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ (Joo seng, 2004؛ عسکری وزیری،  1391).

در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت هایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می‌دانند (Peterson, 2004).  مطابق با این تعریف،  درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیت های خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد. هوش فرهنگی همچنین بینش های فردی را دربر می‌گیرد که برای انطباق با موقعیت ها و تعاملات میان فرهنگی و حضور موفق درگروه های کاری چند فرهنگی مفید است (نائیجی، عباسعلی زاده، 1386).

رلی و موساکوفسکی[3] (2004) هوش فرهنگی را مشتمل بر سه جزء دانسته اند: شناختی، فیزیکی و احساسی، انگیزشی. هرچند که تمام افراد در هر سه زمینه به یک اندازه توانمند نیستند، اما هر یک از قابلیت ها بدون دو قابلیت دیگر به طور جدی با مانع مواجه می شود (ارلی، موساکوفسکی، 2004). برخی دیگر از دست اندرکاران این حوزه هوش فرهنگی را مشتمل بر چهار عامل: استراتژی، دانش، انگیزش و رفتار می شناسند. نتایج تحقیقات نشان می دهد شناخت، استفاده و کاربرد از قابلیت های هوش فرهنگی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی رو به رشد است، در حالی که سهم کشور ما در این رابطه بسیار ناچیز می باشد (کرمی، 1390).

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد. تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهندة نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد (بینستوک[4] و همکاران، 2003؛ به نقل از بخشایش، 1391). تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامة خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است (تولایی، باقری، 2012).

بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرآیند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارآیی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، 1377). بدیهی است تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد گردید که بر روی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهره‌وری سازمان گردد (تولایی، باقری، 2012).

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان باید سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد. اولاً، تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده. به علاوه پژوهشگران بیان می دارند که کارکنان بسیار متعهد به سازمان، افرادی هستند که خود را در رفتارهای فرا نقشی مانند خلاقیت و نوآوری در شغل درگیر می کنند. بروز چنین رفتارهایی، از آنجایی که با روحیه رقابت جویی در سازمان در ارتباط است، مطلوب هر سازمانی است (رنجبر، 1391).

می یر و آلن[5] تعهد را در سه بعد ساختاری تعهد عاطفی، مستمر و تکلیفی تعریف نمودند. تعهد عاطفی شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمانی است، آنها که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در سازمان می مانند. تعهد مستمر شامل تعهدی است که مبنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم می شود، آنها که دارای تعهد مستمر خوبی هستند با سازمان می مانند زیرا به آنها نیاز دارند. تعهد هنجاری شامل احساسات افراد مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است آنها که دارای تعهد هنجاری قوی هستند در سازمان می مانند زیرا احساس می نمایند که از نظر اخلاقی باید اینطور باشد (می یر، آلن، 1991؛ به نقل از کرمی، 1390). کارکنان متعهد در سطح بسیار بالایی برای انجام کارها برانگیخته می شود تا از زمان و انرژی خود در جهت تحقق اهداف سازمانی استفاده نماید (پففر[6]، 1998؛ به نقل از کرمی، 1390).

تعهد کارکنان با بازدهی ، رضایت شغلی و انگیزش کارکنان رابطه مثبت دارد (نبت، دارکلین، 2000؛ به نقل از کرمی، 1390). کارکنان یک امتیاز و منبع رقابتی برای سازمان هستند بنابراین تعهد کارکنان برای موفقیت سازمان عاملی مهم و حیاتی است (ولریچ، 2000؛ به نقل از کرمی، 1390). کارمندان متعهدی که تمایل دارند عملکرد بهتری داشته باشند باعث بهره وری و سود آوری در سازمان خود می گردند. از سوی دیگر عدم تعهد کارکنان تهدیدی برای حیات سازمان است زیرا باعث می گردند یکی از مزیت های رقابتی خود را که همانا کارکنان رقابت جو هستند، از دست برود (روگر، 2001؛ به نقل ازکزازی، 1390).

آموزش و پرورش یکی از سازمان های دولتی است. چنین سازمانی برای اجرای دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت به معلمان و کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نیاز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگیری از هزینه های مجدد، کار مفید بیشتری در برابر مشاغل و وظایف خود انجام دهند. سازمان آموزش و پرورش زمانی می تواند حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد که منابع انسانی آن نسبت به حرفه، سازمان و ارزش های کاری، تعهد و وابستگی از خود نشان دهند و مشارکت شغلی بیشتری داشته باشند (زکی، 1387).

مسأله و مشکل اینست که عدم تعهد سازمانی باعث غیبت کارکنان، عدم رضایت آنان، کاهش بهره وری و کاهش اثربخشی می گردد. با وجود اینکه در برخی از تحقیقات به ارتباط بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی اشاره شده است اما به اندازه کافی این ارتباط در سازمان های متعهد مورد بررسی قرار نگرفته است.  با سنجش هوش فرهنگی و تعهد سازمانی و بررسی آن در بین معلمان در پی یافتن نتایج مفید و ارزشمند و نیز در صدد یافتن عوامل مداخله گر در این زمینه بوده تا از طریق آن کیفیت کار و سطح آموزش مدارس را ارتقا بخشیده و باعث افزایش راندمان و تعهد شغل معلمان گردیده. بنابراین این نیاز وجود دارد که درک بیشتری نسبت به هوش فرهنگی و نگرش کار (مانند تعهد سازمانی) فراهم آید.

در پژوهش حاضر محقق بر آن است که مشخص کند بین هوش فرهنگی مبتنی بر چهار مؤلفه (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) و تعهد سازمانی چه نوع رابطه ای وجود دارد؟ بر این مبنا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن طرح مبانی نظری مرتبط با سازه هوش فرهنگی و مقیاس سنجش آن و همچنین تعهد سازمانی فرضیه گفته شده را مورد آزمون قرار دهیم.

1 – 2  ضرورت و اهمیت تحقیق

در محیط های کاری متنوع قرن حاضر، لازم است استرس های ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود. برخی از جنبه های فرهنگ را به راحتی می توان دید. عوامل آشکاری مثل هنر، موسیقی و سبک رفتاری که از این جمله اند. اما بیشتر بخش های چالش برانگیز فرهنگ، پنهان است. عقاید، ارزشها، انتظارات، نگرشها و مفروضات عناصری از فرهنگ هستند که دیده نمی شوند اما بر رفتار افراد مؤثرند و گاهاً موجب تعارضات و تناقضات کاری می شوند. برای این منظور به سازگاری و تعدیل مؤثر فرهنگ ها نیاز است. یکی از عواملی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بعنوان عامل تعدیل کننده لقب گرفته است، هوش فرهنگی است. هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط های کاری متنوع دارد. هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می دهد.

از این رو هوش فرهنگی بطور فزاینده ای در دنیای رقابتی امروز اهمیت یافته است. افرادی با CQ[7] پایین ممكن است قادر به ارتباط با همكارانشان از همان فرهنگ یا فرهنگ های دیگر نباشند و در نتیجه در كسب و كارشان دچار مشكل شوند.مدیران و سرپرستانی كه تأثیر فرهنگ های بین المللی و شركتی را در تصمیم گیری و تصمیم سازی نادیده می گیرند در تلاش برای بهبود كیفیت با شكست مواجه خواهند شد، مگر اینكه بهبود و توسعه را با توسعه فرهنگ همگام سازند. توانایی تعامل مؤثر در فرهنگ های گوناگون، مهارتی نیست که همگان آن را داشته باشند (کری آن، 1390).

در فضاهای چند فرهنگی باید به بسیاری از نکات ظریف توجه کرد و راه رهایی از سلطه فرهنگ خودی را آموخت. سلطه فرهنگ خودی ناخودآگاه فرد را از درک شیوه تأثیر فرهنگ بر رفتار باز می دارد و معلمان با توسعه گنجینه مهارت های رفتاری خود می توانند با توجه به موقعیت فرهنگی موجود رفتار مناسبی را در تعاملات خود انتخاب کنند (آقایی، اله وردی و باغبانی، 1390). ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﻠّﯽ و ﻓﺮاﻣﻠّﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ی ﻧـﻮع  رﻓﺘﺎر اﺳﺖ (عسکری وزیری، 1391).

هوش فرهنگی از چند جهت شایسته بررسی بیشتری است. نخست اینکه، هوش فرهنگی حتی در میان انواع جدید هوش از عمر و  پیشینه کمتری برخوردار است و از این جهت موضوعی بکر و جذاب برای پژوهشگران محسوب می شود. دوم اینکه، با گسترش فعالیت های تجاری بین المللی، نیاز به قابلیتی که مدیران را در برخورد با پیچیدگی های فرهنگی پیش رو یاری رساند، بیش از پیش احساس می‌شود. سوم این که هوش فرهنگی اگرچه در بیشتر مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، متوجه نحوه تعامل با فرهنگ های ملی بیگانه بوده است، اما قابلیت تعمیم به خرده فرهنگ های نژادی و قومی درون فرهنگ ملی را نیز دارد. ازاین رو، مدیران محلی نیز می توانند از آن در تعاملات روزمره بهره گیرند.

[1]  Cultural Intelligence

[2] Organizational Commitment

[3] Earley & Mosakowski

[4] Bienstock, C.Carol

[5] Meyer & Allen

[6] Pfeffer, J

 [7] ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻻﺗﻴﻦ  ﻣﺘﺮادف و ﻫﻢ  ﻣﻌﻨﻲ با  Cultural Intelligence  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول از واژه CQ ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Cultural Quotient ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ استفاده میﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ CQ ﻣﻼك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني با رويکرد تاپسيس فازي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122