پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 123 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهشي
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-1-4-هدف کلی: 7
2-1-4 – اهداف جزئی: 7
1-5- سئوالات پژوهش 8
1-6- فرضیه های پژوهش 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه 13
قسمت اول : مبانی نظری تحقیق: 13
الف) 2- 2- هوش معنوی 13
1- 2- 2- تعریف هوش 13
2- 2- 2- مفهوم معنویت 15
3- 2- 2- تاریخچه هوش معنوی 16
4- 2- 2- تعاریف هوش معنوی 17
3- 2- ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان 19
1- 3- 2- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام 20
2-3- 2- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال 20
3-3 – 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز 21
4-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل 21
5-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد 21
6-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی وگان 21
7-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان 22
8-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن 22
9-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک 22
10-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران 22
4- 2- مدل های هوش معنوی 23
1-4- 2- مدل زهر و مارشال (2000 ) 23
2-4- 2- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( 2004 / 2008 ) 24
3-4- 2- مدل آمرام (2007 ) 24
4-2 مدل کینگ (2008 ) 25
5-2- معنویت و دین در سازمان 26
6-2- معنویت به مثابه هوش 28
7-2- هوش معنوی در محیط کار 30
8-2 هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله 32
9-2- اندازه گیری هوش معنوی 34
10-2- کاربرد های هوش معنوی 35
11-2- انگیزه کاری 36
1-11-2- مفهوم انگیزه 37
2-11-2- مفهوم انگیزه کاری 38
3-11-2- مفهوم انگیزش 39
1-12- 2- مدل سنتی 41
2-12- 2- مدل روابط انسانی 42
3-12- 2- مدل منابع انسانی 42
13- 2- نظریه‌های محتوایی 43
1- 13- 2- نظریه سلسه مراتب نیازها 44
2-13-2- نظریه انگیزش و بهداشت روانی 45
3- 13- 2- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y 46
14-2- بکارگیری نظریات انگیزش 47
15- 2- فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان 47
16- 2- پاداش مالی 47
17- 2- هدف گذاری 47
18- 2- اشتراک مساعی 47
19- 2- اصلاح رفتار 48
20- 2- عدالت در پرداخت‌ها 48
21- 2- خلاصه 48
2-17- ایجاد انگیزه در کارکنان 49
2-18- موانع انگیزه کاری 56
1- 2-18- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان 56
2- 19- خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی 57
قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه تحقیق: 58
الف: تحقیقات داخلی 58
ب: تحقیقات خارجی 62
جمع بندی 65
فصل سوم:تبيين پژوهش
3-1) مقدمه 69
3-2) روش تحقیق 69
3-3) جامعه آماری 70
3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری 70
3-5) ابزار جمع آوری داده های تحقیق 71
3-5-1 : 1. پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت(2011) 71
2. پرسشنامه انگیزه کاری محمدآقاجاری (1375) 72
3-6)روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 72
1-6-3- روايي پرسشنامه‌ها 72
2-6-3- پايايي پرسشنامه‌ها 72
3-7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 73
فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش
4-1- مقدمه 77
4-2)یافته های توصیفی 77
4-2-1 : اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه 77
3-4- پیش‌فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک 81
4-4- تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1)مقدمه 93
5-2) -خلاصه پژوهش 93
3- 5- بحث و بررسي یافته ها 94
نتیجه‌گیری کلی 100
4- 5- پیشنهادهای پژوهش 100
1- 4-5- پيشنهادات كاربردي 100
2-4-5- پيشنهادات پژوهشي 102
5- 5- محدوديتهاي تحقيق 102
1- 5- 5- محدوديت هاي در كنترل محقق: 103
2- 5- 5- محدوديت هاي خارج از كنترل محقق: 103

منابع و مآخذ

آتش پور، س ح و سلک، ن. (1384). مؤلفه های رفتاری سازمان، مدیریت وکارکنان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی،4 ( 11)، 94-74.

استرنبرگ. (1387). روان شناسی شناختی، خرازی س ک و حجازی ا. (مترجمان) ، تهران: انتشارات سمت. رابینز، ا.پی. (1388). رفتار سازمانی. پارسیان، ع و اعرابی، م(مترجمان). چاپ ۲۵. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص۷۲.

اکرمی، م. (1371 ). رابطه موضع کنترل با سبک مدیریت مدیران مراکز دولتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : مراکز آموزش مدیریت دولتی.

آزادنیا، ا، کارآمد، ا و سلطانی، گ. (1390). هوش معنوی و تاثیرات آن بر سلامت جسمانی و روانی. مجله یزد و یزدی ها، 48-57.

آشتیانی، ه. (1384 ). توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظریه هرز برگ. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

باقری، م  و همکاران. (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه ناحیه یک کرمان، مجله موفقیت، شماره 230. ص60-61.

برومند، م. (1383 ). بررسی عوامی موثر بر رضایت شغلی دبیران شهرستان شهریار. پایان نامه تحصیلی  کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.

پورصمد، ح. (1372 ). بررسی انگیزش های شغلی دبیران کهکیلویه ( دهدشت ). پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم.

حافظ نیا، م. ر. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

حبیبی پور، ب و همکاران. (1388). تاثیر به کارگیری تئوری هدف گذاری توسط مدیران پرستاری بر انگیزش شغلی پرستاران، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره22، شماره57، اردیبهشت.

حبیبی، ر. (1376 ). بررسی ارتباط بین انگیزش با عملکرد مدیران دبیرستان های شهرستان زنجان در سال تحصیلی 76-1375. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

حسینیان، س، قاسم زاده، س و نیکنام، م. (1390). پيش بيني کيفيت زندگي دبیران زن بر اساس متغيرهاي هوش هيجاني و هوش معنوی، مشاوره شغلي و سازماني زمستان1390; 3(9):42-60.

حمید، ن و زمستانی، م. (1392). رابطه هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی.

حیدری، گ(بی تا). هوش معنوی چیست؟ مجله موفقیت. شماره 239. ص68-69.

خداپناهی، م. (1385). انگیزش و هیجان، تهران: انتشارات سمت.

دانش خانه ، ف. (1373 ). رابطه میان میزان مقبولیت مدیران با رضایت شغلی دبیران در مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 73- 1372. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی .

داوودی، ح و همکاران. (1391). رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی دبیران، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره13، زمستان.

ذبیحی، م، ساغروانی، س. (1391). بررسی رابطه هوش معنوی وتعهد سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی، دوره2، شماره12، صص107-125.

رجایی، ع ر. (1389). هوش معنوی، دیدگاه ها و چالش ها، مجله پژوهش های تربیتی، سال هفتم، شماره بیست و دو، صص53-22.

رقیب، م. (1390). تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلام وروانشناسی س5، ش9، صص131-143.

زارعی متین، ح؛ خیراندیش، م و جهانی، ح. (1390). شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در محیط کار؛ مطالعه موردی در بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران. پژوهش های مدیریت عمومی. سال 4، دوره12: 94-71.

 

– صادقی، ا. (1393). عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان، برگرفته از سایت:

صمدی، پ. (1387 ). هوش معنوی اندیشه نوین تربیتی، دوره 2 شماره 3 و 4 صص 99 -114

ضیغمی، ل. (1389). بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در کارکنان سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

عباس زاده، م. (1376 ). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و عدم رضایت شغلی دبیران فصلنامه تعلیم و تربیت. مرکز تحقیقات آموزش و پرورش. سال ششم. شماره 1.

عبدالله زاده، ح؛ باقر پور، م ؛ بوژ مهرانی، س ؛ لطفی، م. (1388 ). هوش معنوی، ترجمه و تالیف انتشارات روان سنجی.

عسگری ، گ؛کلدی ، ع ر. (1381 ). بررسی میزان رضایت شغلی دبیران ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 128، 121-139.

عسگریان، م. (1378 ). روابط انسانی و رفتار سازمانی، تهران: امیر کبیر.

علیشاهی بجستانی، م. (1376 ). بررسی میزان رضایت شغلی دبیران مرد آموزش و پرورش منطقه بجستان و عوامل مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات علوم انسانی.

غباری بناب، ب؛ سلیمی، م؛ سلیانی، ل؛ نوری مقدم. ث. (1386 ). هوش معنوی، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره دهم صص 125- 147.

غباري بناب، ب؛ سليمي، م؛ سلياني، ل؛ نوري مقدم، ث.(1386). هوش معنوي، انديشه نوين ديني، سال سوم، شماره دهم، صص147-125.

غنا، س و همکاران. (1391). بررسی همبستگی هوش معنوي با برخی از عوامل جمعیت شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مدیریت ارتقاي سلامت. دوره2، شماره1. 23-17.

فتاحی، م؛ فرهنگی، ع ا. (1387 ). هوش معنوی، وحدت بخش دیگر انواع هوش، فصلنامه مدیریت و توسعه، سال دهم، شماره 37، صص 9-16.

 

کرمانشاهی، ش. (1388). رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

كردرستمي، م . (1390). چگونه انگیزه کاری کارکنان را در سازمان ارتقاء دهیم؟. انتشارات مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

محمودی، ح و همکاران. (1386). بررسی عوامل انگیزش شغلی پرستاران بخش های ویژه، مجله علوم رفتاری، دوره1، شماره2، زمستان.

مرادی ، س. (1386 ). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی دبیران از دیدگاه دبیران راهنمایی ناحیه دو سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

مقیمی،س م؛ رمضانی، م. (1390). روان شناسی سازمانی. تهران: انتشارات راه دانش.

مکس، م. (1388). «ایجاد انگیزه در کارکنان»، سعیدی، ح(مترجم). انتشارات آوند دانش.

موسوی. (1390). بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی، سازمانی دبیران دبیرستان های شهرستان زنجان: فصلنامه روان شناسی تربیتی، شماره 22، سال7، صص54-68.

مهریزی، ن.( 1384). چگونه بي انگيزه بودن كاركنان را متوقف کنیم؟

میر کمالی، م. (1371 ). انگیزش در سازمانهای آموزشی. مجله مدیریت در آموزش و پرورش، سال اول، شماره 1، بهار 24 ، 71 – 15 .

میرزاخانی، ا. (1392). رابطه هوش معنوی و مهارت های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا همدان.

نادری؛ نراقی، س. (1390). روش های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تاکید برعلوم تربیتی) ویرایش پنجم.

نژاد سجادی، ا. (1382 ). بررسی و مقایسه عامل های نگدارنده شغلی بین دبیران تربیت بدنی – غیر تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی.

 

منابع انگلیسی:

Abraham, C, & Josman, Z. (2006). The relationship among emotional intelligence, task Administration Review, 63(3), 355-363.American Women, 18(2): 133-147.

Amram, jeseph yosi, (2009),”The contribution of emotional& spiritual intelligence to effective business leadership”, for the degree of doctor of philosophy inclinical psychology. Institute of transpersonal psychology pal alto, California.

Amram, joesph yosi, (2005), “Intelligence beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership”, institute of Transpersonal Psychology.

Amram, Joseph yosi, (2007),” What is Spiritual Intelligence”, Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA.

Amram, Joseph yosi, (2007),”The seven dimensions of spiritual intelligence: An ecumenical, grounded theory”, presented at the 115th Annual Conference of the American Awareness. Reper Review30 (1), 24-30.

Anderson, J. R. (2000). Cognitive Psychology and its implication. NEW YORK, USA: W. H. Freeman.

Bandura ,A.(2006a) .Guide to the construction of self –efficacy scales .in .F.pajares & T .urdan (Eds) .self –efficacy beliefs of adolescents (vol .5,pp.307-337).Greenwich , Ct:information Age . Bandura ( 1997) Self – efficacy: Toward a unifying theory of

چکیده

            هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصيفي و همبستگی مي­باشد. جامعه آماري شامل كليه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودني ( 67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گرديد. روش نمونه­گيري با استفاده از نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي نسبي انجام شد. به منظور جمع­آوری مبانی نظری و سوابق پژوهشی از روش مطالعه کتابخانه­ای استفاده شد و جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های  هوش معنوی هیلدبرانت و انگیزه کاری محمد آقاجاری استفاده گرديد. براي تعیین روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه­هاي اساتيد رشته مدیریت آموزشي در دانشگاه، و متخصصان آموزش و پرورش استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، و به ترتيب87/0 و 86/0  محاسبه  گرديد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی مانند: جدول، نمودار، فراوانی، فراواني درصدي، میانگین و انحراف معیار؛ و نیز از روش­های آمار استنباطی مانند: آزمون t یکطرفه، آزمون کالموگروف- اسمیرونوف آزمون t گروه­هاي مستقل، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ها حاکی از آن است که وضعيت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بالاتر از حد متوسط(23/4 با انحراف معیار 35/0) بوده و همچنین میزان انگیزه کاری دبیران بالاتر از حد متوسط(07/4 با انحراف معیار 50/0) است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (000/0=p و 319/0=r). بین تمامی مولفه های هوش معنوی بجز میزان آگاهی و انگیزه کاری دبیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های فرضیه بعدی نیز نشان داد که بین میزان هوش معنوی دبیران زن و مرد تفاوتی دیده نشده و میزان هوش معنوی دبیران گروههای سنی مختلف، با مدارک تحصیلی و سنوات خدمت مختلف، مشابه است. نهایتا بین انگیزه کاری دبیران از لحاظ ویژگی‌های فردی جنس، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت وجود نداشت.

واژه­های کلیدی: هوش معنوی، انگیزه کاری،  دبیران دوره دوم ، مدارس دولتی، شهرستان کامیاران

مقدمه

امروزه در رابطه با زندگی کاری افراد و بررسی آن ، می توان به جرأت گفت که سازمان ها نقش اساسی داشته و شدیداً در زندگی ها نفوذ کرده اند. به طوری که افراد روزانه با سازمان های متعددی در تماس بوده و قسمت اعظم زندگی شان را در آن می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان­ها ممکن است مثبت یا  منفی باشد و یکی از سازمان­های بسیار مهم جامعه، نظام آموزشی است که به طور مستقیم در سازمان­های دیگر جامعه اثر می­گذارد و دبیران با ارزش ترین سرمایه های انسانی سازمان به شمار می آیند که باید در همه ابعاد مادی، معنوی و انگیزشی به آنها توجه خاص داشت، تا کیفیت کار آنها بالاتر رفته و با  عشق و علاقه به کار و تعهد به کشور و آرمان های آن در جهت تحقق اهداف نظام تعلیم  و تربیت تلاش کنند. موضوع انگیزش و  نقش آن در بهره وری و محیط کار توجه بسیاری از صاحب نظران، روان شناسان و مدیران را به سوی خود جلب کرده است. انگیزه دبیران نیز برای عملکرد بهتر در محیط کار بسیار ضروری و مهم است زیرا دبیرانی که دارای انگیزه کاری  بالایی هستند در کارشان بسیار درگیر می شوند و احساس رضایت بالایی دارند (لاتم[1]، 2007). مهمتر از این، انگیزه مثبت دبیران با انگیزه دانش آموزان ارتباط بالایی دارد. انگیزش به عنوان یک مفهوم پویا و پیچیده بر عوامل بسیاری در سازمان تأثیر گذاشته و از آن ها متأثر می شود (آتش پور و همکاران، 1384: 147). انگیزه ها چراهای رفتار هستند و باعث آغاز و ادامه فعالیت می شوند. ا نگیزه حالتی درونی در افراد است که آنان را به انجام کار و عمل خاصی متمایل می سازد (فرح بحش ،1388: 56). تأثیر فوق العاده انواع هوش و بخصوص هوش معنوی بر ویژگی های افراد و بخصوص انگیزه شخصی سبب می شود معنویت و هوش معنوی به یک موضوع مهم در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل شود. هوش ظرفیت یادگیری از تجربه، کاربرد فرایندهای فراشناختی برای تقویت یادگیری و توانش سازگاری با محیط پیرامونی است. در نظریه ی قابل آموزش بودن رفتار هوشی، هوش مجموعه ای از فرایندهای ذهنی مجزای پردازش اطلاعات دانسته می شود که از طریق تمرین و ممارست قابل یادگیری و افزایش بخشیدن است استرنبرگ[2](1985)، به نقل از امیرتیموری1390). دبیرانی که دارای هوش معنوی بالاتری هستند، رابطه بهتری با شاگردان برقرار می کنند که انگیزه شغلی مثبت را نشان می دهد و این امر سبب بهبود کیفیت آموزش می شود (سیسک[3]، 2008). معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می شود، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خود است. ایمونز تلاش می کرد معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید و معتقد است معنویت می تواند شکلی از هوش تلقی شود زیرا عملکرد و سازگاری فرد را پیش بینی می کند و قابلیت هایی را مطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشند (آمرام[4]، 2005). با این اوصاف هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران می باشد.

1-2- بیان مسئله

عصر حاضر که دوران رشد سریع توسعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی است، بیش از هر چیز مدیون تلاشهای آموزش و پرورش نو از رنسانس تاکنون می باشد. از اینرو، همه ملت ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به این نهاد مهم توجه بسیار محسوسی نموده، و به آن به دیده یک نهاد تولید کننده می نگرند. در عصر حاضر، ترقي و پيشرفت هر جامعه اي تا حدود زيادي در گرو نوع و چگونگي فعاليت هايي است كه در سازمانهاي آن جامعه بخصوص سازمان آموزش و پرورش انجام مي شود. لذا مي توان گفت كه كاركنان این سازمانها در كيفيت اجراي برنامه هاي سازماني و پيشرفت اهداف سازمان ها نقش مهمي را به عهده دارند و براي اينكه از عهده ايفاي اين نقش بر آيند، لازم است كه از انواع هوش، دانش ها، مهارت ها، توانمندي ها، و شايستگي هاي متناسب با اين مسوليت خطير و انگیزه کافی برخوردار باشند(هيگنز[5]، 2005 : 512-507). سالها قبل، صحبت از هوش شناختي(IQ) و چگونگي سنجش آن مورد توجه متخصصين بود. اما در دهه ي كنوني در تمامي محيط هاي كاري علي الخصوص سازمان هاي آموزشي، هوش معنوی پارادايم فكري اكثر متخصصين منابع انساني گرديده است. پس از گسنرش مفهوم هوش به سایر قلمروها، ظرفیت ها و توانمندیهای انسان و بخصوص مطرح شدن هوش هیجانی در روان شناسی، ایمونز[6]، در سال 1999 سازه جدیدی را به عنوان هوش معنوی مطرح کرد. او عنوان کرد که هوش معنوی مجموعه ای از تواناییها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی است(رجایی، 1389: 24). زمانی که هوش معنوی با زندگی کاری دبیران پیوند بخورد، نیروی قدرتمندی حاصل می شود که افراد تقریباً با هزاران ساعت کار می توانند لحظات لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتری را تجربه کنند. با توجه به این موضوع که انسانها یک ظرفیت معنوی درونی دارند، لذا دبیران با در آمیختن حرفه و معنویت، حرفه خود را به عنوان یک مأموریت و رسالت می دانند. هوش معنوی برای حل مشکلات و مسایل مربوط به معنای زندگی و ارزش ها مورد استفاده قرار می گیرد. سينگ جي[7] هوش معنوی را توانايي ذاتي، تفكر و درك پديده هاي معنوي می داند که رفتار روزانه افراد را با ايدئولوژي معنوي هدايت مي كند(سینگ جی،2008). کینگ[8] هم می نویسد: هوش معنوی مجموعه اي از ظرفيت هاي عقلي است كه به آگاهي كامل و كاربرد انطباقي ازجنبه هاي معنوي و جهان مافوق وجودي شخص كمك مي كند و منجر به خروجي هايي 1. تفکر انتقادي وجودي، 2. تولید معناي شخصی، 3. آگاهی متعالی 4. توسعۀ حالت هوشیاري مي شود (2008: 52). همچنین هوش معنوی در بردارندۀ نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و غیره شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید(غباری بناب و همکاران،1386: 130).

علاوه بر این، از جمله مسائلی که می تواند در سطح نظام های آموزشی مختلف مورد بررسی قرار گیرد، گزینش نیروی انسانی خلاق، سالم، و فعـال که فارغ از هر دغـدغه دیگـری جـز تعلیم و تربیت باشند، می باشد. چرا که سلامت جسمانی و روانی، انگیزه و پشتکار معلم تأثیر بسزایی بر کارایی شغلی وی و در نتیجه پیشرفت امر تعلیم و تربیت شاگردان دارد، بنابراین، یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با اهمییت آموزش و پرورش در هر نظامی توجه به انگیزه کاری دبیران می باشد. انگیزه در لغت به معنای تحریک وترغیب است و عبارت از چیزی است که شخص را به حرکت وامی دارد.انگیزه ها چراهای رفتار هستند و باعث آغاز و ادامه فعالیت می شوند.انگیزه حالتی درونی درافراد است که آنان را به انجام کاروعمل خاصی متمایل می سازد(فرح بحش،1388: 56). « انگيزش» هم به فرآيند يا جرياني اطلاق مي‏شود كه از طريق آن انسان قادر به ايجاد انگيزه در ديگران مي‏شود. انگیزه کاری نیز عبارتست از فرایندی برای افزایش انرژی کارکنان به منظور نیل به هدفهای کاری از مسیر درست و واقعی(کردرستمی،1390). جورج[9](2006) در پژوهشی تحت عنوان «استفاده علمی از هوش معنوی در محل کار» دریافت که مدیران با هوش معنوی می توانند یک روش متفاوت در اداره کردن افراد و هدایت آنها اتخاذ کنند. او مشخصات مهم هوش معنوی را اطمینان فردی، تأثیر گذاری، برقراری ارتباطات، درک بین فردی، اداره تغییرات و حرکت از مسیرهای دشوار برشمرد. امروزه دبیران راهنمایانی هستند که به خلق معنا و هدف برای دانش آموزان کمک می کنند با برخورداری از معنویت، دبیران خواهند توانست نه تنها بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه مهمتر از آن می توانند به آرامش خاطر، رضایت باطن و شادی طولانی دست یابند و محیطی را فراهم آورند تا دانش آموزان نیز از آن بهره مند شوند. بنابراین با توجه به مبانی نظری بیان شده محقق درصدد پاسخگویی علمی به این سوال اصلی است که آیا بین هوش معنوی دبیران با انگیزه کاری آنان در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران درسال تحصیلی 93/92 رابطه وجود دارد؟

 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت به ویژه هوش معنوی از جهات مختلف در عصر جدید و سازمان های مختلف احساس می شود، از جمله ظهور دوباره ی کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتری از ایمان، و کاربرد آن در حل مسائل و تصمیم گیری هاست (سهرابی، 1387). هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است در حالیکه معنویت جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری بالا و تعالی است، هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد (غباری بناب، 1386). آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود (آمرام، 2005). هوش معنوی مستلزم توانایی هایی است که از موضوعات معنوی برای تطابق و کشش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای باارزش استفاده می کند (سهرابی، 1387). اهمیت  و ضرورت طرح موضوع هوش معنوی، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود. یکی از این ضرورت ها در عرصه انسان شناسی،  توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان است .هوش معنوی، افراد را در یافتن راه حل برای مسایل زندگی توانمند می سازد (آمرام، 2005). ارزش های معنوی علاوه بر  بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، کارایی کل سازمان را ارتقا می بخشند. از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران درآموزش و پرورش، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا  با شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه کاری دبیران و  محیط درونی و بیرونی حاکم بر اداره اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند.

1-4- اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

تعیین رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

تعیین رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.

مقایسه میزان هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

[1]. Latham

[2] . Sternberg

[3] .Sisk

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122