پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با سلامت روان و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با سلامت روان و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 183 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با سلامت روان و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان مسأله و سوالهای پژوهش 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- فرضیه های پژوهش 10
1-6- متغیرهای پژوهش 10
1-6-1- تعاریف نظری 12
1-6-2- تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم : پیشینه پژوهش
2-1- شخصیت 15
2-1-1- تعاریف ارائه شده 16
2-1-2- ساختار شخصیت 17
2-1-3- عوامل اثرگذار بر شخصیت 18
2-1-4- نظریه های شخصیت 25
2-1-4-1- رویکرد تیپ شناختی 25
2-1-4-2- نظریه روان کاوی 30
2-1-4-3- نظریه نو روان کاوی یونگ 33
2-1-4-4- رویکرد صفت 34
2-1-4-5- رویکرد عمر 40
2-1-4-6- رویکرد انسان گرا 42
2-1-4-7- رویکرد رفتاری 43
2-1-4-8- رویکرد یادگیری اجتماعی 44
2-1-4-9- رویکرد شناختی 46
2-1-4-10- رویکرد معاصر 47
2-2- فرسودگی 48
2-2-1- مبانی نظری فرسودگی 48
2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی 49
2-2-3- علائم فرسودگی 54
2-2-4- مولفه های فرسودگی 56
2-2-5- فرسودگی تحصیلی 61
2-3- سلامت روان 64
2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان 66
2-3-2- تعریف بیماری روانی 66
2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان 67
2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید 68
2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر 69
2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر 70
2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز 72
2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون 73
2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس 73
2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی 76
2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل 76
2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی 77
2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان 81
2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی 84
2-3-7- معیارهای سلامت روان 85
2-3-8- روشهای کمک به بهداشت روانی 86
2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت 88
2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت 92
2-3-11- تحقیقات پیشین 93
2-3-11-1- خارج از کشور 99
2-3-11-2- داخل کشور 103
2-3-11-3- جمع¬بندی تحقیقات پیشین 103

فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق
3-1- مقدمه 105
3-2- روش تحقیق 106
3-3- جامعه آماری 106
3-4- برآورد حجم نمونه 107
3-5- روش نمونه گیری 107
3-6- متغیرهای مورد مطالعه 108
3-7- ابزار اندازه گیری 110
3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه 111
3-9- شیوه گردآوری داده ها 116
3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری 117
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه 119
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 120
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 123
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 138
5-2- خلاصه پژوهش 139
5-3- تحلیل یافته های پژوهش 140
5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش 146
عنوان صفحه

5-5- پیشنهادات 149
5-6- محدودیت های پژوهش 153
منابع 155
منابع فارسی 155
منابع انگلیسی 160
پیوستها
1. آزمون ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با این پژوهش) ج
2. آزمون سلامت عمومی GHQ هـ
3. آزمون فرسودگی تحصیلی ز

چکیده انگلیسی ح

منابع :

منابع فارسی :

1- احمدی، سید احمد، 1382، روان شناسی نوجوانان و جوانان، شامل ویژگی های زیستی، شخصیتی، رفتاری ، شغلی و جنسی – اصفهان انتشارات مشعل، ص: 90-74.

2- احمدی، علی اصغر، 1381، روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص:10 .

3- بشلیده، کیومرث؛ سواری، کریم، بررسی ارتباط میان ویژگی های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز، مجله ی دست آوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز ، بهار و تابستان 1389، دوره چهارم، ص:97-89.

4- بیابانگرد، اسماعیل، 1386، روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، صص:16-15 و 140-139.

5- پروین، لورنس ای و جان، اولیورپی، (1989)، شخصیت، ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور (1386) . تهران : آییژ .

6- جعفرنژاد، پروین، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ، سبک های مقابله ای و سلامت روان شناختی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم در سال تحصیلی 82-1381، ص:1.

7- حافظی، فریبا؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ نجاریان، بهمن، رابطه ی علی استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، تابستان 1386 ، مجله دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 32، ص: 149-146.

8- حسن زاده، رمضان، (1382)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساوالان تهران، ص:133.

9- حسینی، ابوالقاسم. (1377). اصول بهداشت روانی، جلد اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ص:21-13.

10- حسینی، ابوالقاسم، (1381)، اصول بهداشت روانی، بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی، روان درمانی و برنامه ریزی در مکتب اسلام، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد، ص:18-14.

11- حسینی، سیدابوالقاسم، اصول بهداشت روانی، فصل نامه اصول بهداشت روانی شماره اول ، سال اول ، بهار، (1378)، ص:10-7.

12- حق شناس، حسن؛ چمنی، امیررضا؛ فیروزآبادی، علی، مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و دبیرستان های عادی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم ، بهار و تابستان 1385 . شماره 29 و 30 ، ص:57.

13- رفیعی فر، شهرام و همکاران (1389)، راهنمای زندگی عاری از خطر برای نوجوانان، جلد 2 (اختلالات روانی)، مهرراوش، تهران، ص:8-7.

14- رجب زاده، اکبر، بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران، دانشکده علوم تربیتی، 81-1380، دانشگاه تربیت معلم تهران، ص:1.

15- سیاسی، علی اکبر، (1377)، نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.

16- ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسگریان، مهناز (1390)، آزمونهای روانشناختی، تهران، نشر ویرایش، ص: 73 و 92.

17- شکری، امید؛ مرادی، علیرضا؛ فرزاد، ولی اله؛ سنگری، علی اکبر؛ غنایی، زیبا؛ رضایی، اکبر، نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله در سلامت روانی دانشجویان، ارائه مدل های علی، فصل نامه تازه های علوم شناختی (علمی پژوهش)، بهار، (1384)، ص:30-28.

18- شولتز، دوان و شولتز، سیدنی (1998). نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی (1385) تهران ، نشر ویرایش.

19- عامری زاده، محسن، مقایسه اثربخشی روش های شادی بخش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383، شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، ص:28-27.

20- عبدی، سلمان و همکاران، رابطه ویژگی های شخصیت و سلامت روان شناختی با (توجه آگاهانه به حال) در دانشجویان، مجله اصول بهداشت روانی(علمی، پژوهش)، زمستان 87 ، سال دهم، شماره 4 ، ص:281.

21- عزیزی ابرقویی، محسن ، رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

22- عباسی اول، کریم، نقش و اهمیت آموزش بهداشت روانی در سلامت جوان، مجله پیوند، ماهنامه تربیتی آموزشی (آبان 1391، شماره 397)، ص:37-36.

23- عسگری، پرویز؛ احدی، حسن؛ مظاهری، محمدمهدی؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ حیدرئی، علیرضا، رابطه بین شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز، مجله دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 33 ، پاییز، (1386)، ص:96.

24- عین الله زادگان، رقیه، رابطه صفات شخصیتی با خلاقیت و سلامت عمومی در دانش آموزان پیش دانشگاهی، تهران، 1389، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص:15-1.

25- فتحی آشتیانی، علی، دادستانی، محبوبه، (1391)، آزمون های روان شناختی، تهران. صص:50-36 و 314-309.

26- کریمی، یوسف، (1389)، روان شناسی شخصیت ، انتشارات پیام نور تهران، صص: 12-5 و 154-102.

27- گرامی، محمدحسن، (1390)، راهنمایی و مشاوره ی نوجوان و جوان، انتشارات گلبانگ تربیت، یزد، ص:107-106.

29- محمد امینی، زرار، بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان اشنویه، فصل نامه ی نوآوری های آموزشی شماره 19، سال ششم، بهار، 1386، ص:80-76.

30- مغانلو، مهناز، آگیلاروفایی، مریم، رابطه ی عوامل و وجوه الگوی پنج عاملی شخصیت با شادکامی و سلامت روانی و جسمانی، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، سال پانزدهم، شماره 30، پاییز 1388، ص290.

31- نعامی، عبدالزهرا، رابطه­ی بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله مطالعات روان شناختی، دوره 5 شماره 3، پاییز، (1388) .

32- مولوی، حسین، میرحکاک، طاهره، رابطه بین سلامت عمومی ، مشکلات دانشجویان میزان استرس و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان ، مجله ی دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، شماره هفدهم، پاییز، 1381، ص: 120.

منابع انگلیسی :

1-Assessing the incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived Stress and general self. Efficacy Psicothema 2006.vol.18,supl ..pp.158-164

2-Canningham, N. J. (2000). A comprehensive approach to school aommunity violence prevention. Journal of professional school Counseling, 4, 118-126.

3-Charron, s. & Parns, M. (2004). Promoting emotional wellness. Nurse Educator, Journal, 29, 208-211.

4-Costa, P. T. & McCrae, R. R (1992). Normal personality assessment in clinical practice: the NEO personality inventory psychologyical assessment, Journalk of conceling clinical pshchology, 1, 5-13.

5-Duran Auxiliadora, Extremera Natalio,Rey Lourdes, Fernandez- Berrocal Pablo and Montalban F.Manuel university of Malaga and AMADPSI, predicting academic burnout and engagment in educational settings, 158-159

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می­باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری بودند که از بین آنها به نسبت نمونه ی 127 نفری برای دختران و 103 نفری برای پسران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ[1] و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO[2] (فرم کوتاه شده در ارتباط با پژوهش) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو[3] استفاده شد و با انتخاب تصادفی دانش آموزان این پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.

برای محاسبات داده های آماری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیری و آزمون غیرپارامتریک فریدمن استفاده شد. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:

-بین آسیب پذیری در برابر استرس دختران با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد، یعنی هرچه میزان آسیب پذیری در برابر استرس آنها بالاتر باشد، سلامت روانی آنها پائین تر خواهد بود.

-بین آسیب پذیری در برابر استرس پسران با فرسودگی تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.یعنی هرچه آسیب پذیری در برابر استرس آنان بالاتر باشد، فرسودگی تحصیلی آنان نیز بالاتر است.

-سلامت روانی پسران بالاتر از سلامت روانی دختران است.

-فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از فرسودگی تحصیلی دختران است..

-فرسودگی تحصیلی در رشته های ریاضی، بیشتر ازسایر رشته های نظری تحصیلی است.

بین ویژگی های شخصیتی مردم گرایی و گرم بودن در گروه دختران و پسران، با فرسودگی تحصیلی و سلامت روانی آنان رابطه معناداری بدست نیامد.

فصل اول

 1-1- مقدمه:   

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها  می­شوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور،  یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین می­روند و کارآیی خود را از دست می دهند.

برای پیدا کردن علل یک مشکل، به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی، باید مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)

از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده است. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می شود، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می شود (زانگ[4]و همکاران، 2007)

از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی[5]، 2010)

همانطور که ملاحظه می شود: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی بوجود آمده است که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. بنابراین یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.

از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده است، ویژگی های شخصیتی است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت[6] می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن است که محقق جهت بررسی در این پژوهش برخی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده است.

1-2- بیان مسأله:

در بسیاری از اوقات، با بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان، ملاحظه می کنیم که بر خلاف وجود امکانات مالی و انسانی مورد نیاز برای موفقیت تحصیلی آنان و آماده سازی شرایط لازم آموزشگاهی… و حتی برخورداری تعداد بیشماری از دانش آموزان از توان یادگیری و استعداد بالا، بسیاری از آنها نه تنها به موفقیت تحصیلی و بالندگی که هدف نهایی آموزش و پرورش هر جامعه­ای است       نمی­رسند، بلکه با پدیده­ی فرسودگی تحصیلی روبرو می­شوند. طبق نظر بسیاری از پژوهشگران فرسودگی، از جمله سالملا- آرو (2008)، ناتانن[7]، ماسلاخ[8] و جکسون[9] (1998)، از دیدگاه روان شناختی، فعالیتهای­آموزشی و درسی­فراگیران درموقعیت­های آموزشی، می توانند، بعنوان یک کار، فرسودگی به دنبال داشته باشند و ویژگی هایی چون خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشد و حس نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیل را در دانش­آموزان بوجود می­آورند. به دنبال رشد این احساسات منفی و بیش از حد بی­رغبتی به کار،          دانش آموزان دچار الف-خستگی هیجانی که نشانه ای از درماندگی عاطفی است. ب- فردیت­زدایی که نشانه های بدبینی، سردی و عدم صمیمیت را در خود دارد و ج- بحران کارآمدی در زندگی تحصیلی و شغلی آینده می گردند. (ماسلاخ، 1988 به نقل از بشلیده و سواری، 1389)

همانطور که ملاحظه می کنیم، فرسودگی تحصیلی می تواند هم عامل و هم معلول بیماری های روانی باشد، به طوری که اگر دانش آموزان بواسطه عللی خاص، مستعد ابتلا به بیماری روانی باشند، سریعاً با شکست تحصیلی، دچار بیماری­های روانی می گردند و بالعکس بیماری روانی آنها را مستعد فرسودگی تحصیلی می کند.

محقق به عنوان مشاور بعضی از دبیرستان های شهرستان شهرضا، برخی از بیماری های روانی و فرسودگی تحصیلی را، حتی در دانش آموزانی مشاهده کرده است، که شرایط آموزشگاهی و تحصیلی خوب و یکسانی داشتند، لذا این سوال برای او بوجود آمد که، چه عاملی می­تواند باعث بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی در شرایط آموزشگاهی یکسان، آن هم فقط در بعضی از دانش آموزان شود؟ و به دنبال مطالعات انجام شده، در این زمینه، متوجه اهمیت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و امکان ارتباط آنها با سلامت روانی و فرسودگی تحصیلی شد و لذا با توجه به اعتبار و اهمیت مدل پنج عاملی شخصیت در بین نظریه­های شخصیت، تصمیم به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی برگرفته از محورهای این مدل چون:

-آسیب پذیری در برابر استرس

-گرم بودن

-مردم گرایی

-فعال بودن

-عقاید

-همراهی

-کفایت

-تلاش گری

با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری در دبیرستان های شهرستان شهرضا گرفت.

 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان، به همراه تأمین سلامت روان آنها بعنوان سرمایه های انسانی، از اهداف مهم نظام آموزشی و بهداشتی هر جامعه می باشد.

از طرفی پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی در دانش آموزان، دو عامل وابسته به یکدیگر هستند. به طوری که بدون سلامت روانی، افراد به شکست تحصیلی می­رسند و شکست تحصیلی، نیز خود یکی از دلائل زمینه ساز وابتلا دانش آموزان به مشکلات روانی  می باشد.

ناسازگاری های رفتاری همچون پرخاشگری، بیش فعالی، تخاصم، بی توجهی و… از آفت های رشد مطلوب شخصیت و از عوامل موثر افت تحصیلی به شمار می رود، به طوری که این گونه مشکلات رفتاری در میان دانش آموزانی که افت تحصیلی یا کم آموزی دارند، به طور قابل ملاحظه ای بیش از دیگران است. (بیابانگرد، 1386)

و لذا از بین شرایط پیشرفت تحصیلی، شرایط عاطفی و روانی را می توان به عنوان اصلی ترین عامل پیشرفت یا افت تحصیلی دانست. بسیاری از دانش آموزان با این که از بهره هوشی با

لاتر از متوسط و ظرفیت یادگیری قابل ملاحظه ای برخوردارند، اما صرفاً به دلائلی از قبیل فقر عاطفی، انگیزه ناکافی، عدم پشتکار، فقدان اعتماد به نفس، عدم کفایت در ابراز وجود، کمی احساس خودارزشمندی و تعارض روانی و غیره، دچار بی­اشتهایی تحصیلی شده و نمی توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند. (همان منبع)

این شرایط خود به خود، باعث بوجود آمدن شخصیت ناکارآمد عاطفی و ناسالم از نظر روانی شده و به همراه حجم بار درسی و احساس خستگی زیاد وبسیاری از عوامل دیگر، دانش آموز را با پدیده ای به نام فرسودگی مواجه می سازد؛ که به دنبال آن خستگی عاطفی و هیجانی، سرعت تحلیل انرژی را بالا برده و سطح انرژی لازم برای انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری را کاهش می دهد، هم چنین امکان تمرکز بر روی منابع شناختی موجود را مشکل کرده و انگیزش یادگیری را برای تحصیل پائین می آورد. (حافظی و همکاران، 1389)

لذا با توجه به اثرات ناتوان کننده­ی بیماری های روانی و فرسودگی تحصیلی روی دانش آموزان، تحقیق در این زمینه، ضروری به نظر می­رسد و محقق این پژوهش، برای رسیدن به جواب این سوال، که چرا با وجود شرایط و امکانات یکسان آموزشی برای جامعه­ی آماری این تحقیق (دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهرستان شهرضا)، تعدادی از آنها دچار بیماری­های روانی و یا فرسودگی تحصیلی می شوند؟ اقدام به بررسی رابطه بین این دو متغیر، با ویژگی های شخصیتی دانش آموزان کرده است.

و لذا، نتایج این تحقیق می تواند برای دانش آموزان، والدین، معلمان و به طور کلی نظام آموزشی مفید باشد، تا با استفاده از آن، با کسب آگاهی و شناخت از عوامل موثر بر سلامت روان و ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بالا بردن تاب­آوری تحصیلی آنان ودر نتیجه پیشگیری از فرسودگی تحصیلی، به آنها کمک نمایند.

1-4- اهداف پژوهش:

هدف کلی:

تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش ­آموزان پسر و دختر پایه سوم متوسطه، رشته­های نظری دبیرستان­های دولتی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390.

اهداف ویژه:

– تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با سلامت روان دانش­آموزان پسر پایه سوم متوسطه، رشته­های نظری دبیرستان­های شهرستان شهرضا.

– تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با سلامت روان دانش­آموزان دختر پایه سوم متوسطه، رشته­های نظری دبیرستان­های شهرستان شهرضا.

– تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان پسر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستان­های شهرستان شهرضا.

– تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستان­های شهرستان شهرضا.

1-5- فرضیه­های پژوهش:

1- بین ویژگی­های شخصیتی و سلامت روان دانش­آموزان پسر پایه سوم متوسطه  دبیرستان­های شهرستان شهرضا رابطه وجود دارد.

2- بین ویژگی­های شخصیتی و سلامت روان دانش­آموزان دختر پایه سوم متوسطه  دبیرستان­های شهرستان شهرضا رابطه وجود دارد.

3- بین ویژگی­های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان پسر پایه سوم متوسطه  دبیرستان­های شهرستان شهرضا رابطه وجود دارد.

4- بین ویژگی­های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه سوم متوسطه دبیرستان­های شهرستان شهرضا رابطه وجود دارد.

[1] . General Health Questionnaire

[2] . Neurotisism Extraversion Openness

[3] . Salmela – Aro

[4] . Zang et.al.

[5] . Naami

[6] . Personality Five Factor Model

[7] . Naatanen

[8] . Mashazh

[9] . Jackson

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122