پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون  گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 170 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون  گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه 1
بیان مسئله4
اهمیت تحقیق7
اهداف تحقیق9
پرسش های تحقیق11
تعاریف واژه ها12
تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم – پیشینه تحقیق
مقدمه 15
مبانی نظری 16
تحقیقات انجام شده در داخل کشور107
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور114
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه 121
جامعه آماری 121
روش نمونه گیری و نمونه آماری121
ابزار گرد آوری اطلاعات122
روش اجرای پرسشنامه127
روش آماری128
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه 129
ویژگی های توصیفی نمونه آماری129
آمار استنباطی130
فصل پنجم –بحث ونتیجه گیری
مقدمه137
بحث ونتیجه گیری138
پیشنهادات 142
پیشنهادات پژوهشی143
محدودیت ها144
منابع فارسی145
منابع لاتین150

منابع فارسی :

کتاب:

1-الوانی ،سید مهدی (1368)،مدیریت عمومی ،تهران: نی ،چاپ دوم.

2-پرهیز گار ،کمال (1368)،روابط انسانی در مدیریت ،تهران: اشراقی .

3-دیویس کیت ،نیو استورم ،جان (1373)رفتار سازمانی در کار (رفتار سازمان )ترجمه ی محمد علی طوسی ،تهران:مرکزی آموزش مدیریت دولتی .

4-راس ،آلن ،(1373) روانشناسی شخصیت (نظریه هاوفرایند ها )ترجمه سیاوش آلفرز،تهران: بعثت.

5-رنجبران ،بهرام (1375)تعهد سازمانی ،مجله دانشکده اداری واقتصادی دانشگاه اصفهان شمارهی 1و2.

6-رابینز ،استیفن پی (1374) مدیریت رفتار سازمانی ،جلد اول رفتار فردی ،ترجمه علی پارسائیان وسید مهدی اعرابی ،تهران:موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی ،چاپ اول .

7-رضائیان ،علی (1374)،مدیریت رفتار سازمانی ،تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

8-ساعتچی ،محمود (1370)روانشناسی در کار سازمان ومدیریت ،مرکز آموزش مدیریت دولتی ،چاپ دوم .-ساعتچی 9-محمود ( 1374) روانشناسی  کاربردی برای مدیران ،تهران :ویرایش .

9-سیاسی ،علی اکبر (1371)درآمدی به روانشناسی انسان ،تهران: آزاده .

10- شفیع آبادی فعبداتته (1368)راهنمایی ومشاوره شغلی وحرفهای ونظریه های انتخاب شغل. تهران: رشد.

11-کریمی ،یوسف(1375)روان شناسی شخصیت ،تهران : ویرایش

12-کورمن ،آبرهام (1370)روانشناسی صنعتی وسازمانی (ترجمه دکتر حسین شکر شکن)تهران : وزارت فرهنگ وارشاد.

13-لارنس ،ای (1373)روانشناسی شخصیت (نظریه وتحقیق )،ترجمه محمد جعفر جوادی پروین کدیور تهران: رسا.

14-مهداد،علی (1380)،روانشناسی صنعتی وسازمانی ،اصفهان : جنگل

15- ممی زاده ،جعفر (1376)غیبت کارکنان در سازمان ،مدیریت دولتی ،شماره 38.

16- مطهری ،مرتضی (1368)مدیریت ورهبری در اسلام ،تهران: صدرا.

17-مطهری ،مرتضی (1370)،ده گفتار ، تهران: صدرا .

18- معین ،محمد (1371)فرهنگ فارسی جلد اول ، تهران :امیرکبیر.

19- میر سپاسی ،ناصر (1369)مدیریت منابع انسانی وروابط ونگرش نظام گرا ،اصفهان: نقش جهان.

20-هافمن ،کارل ،ورنوی ،مارک ،جودیت (1379) روانشناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد ) ترجمه هادی بحیایی وهمکاران جلد دوم تهران: ارسباران.

21-هرسی،پاول ،بلانچارد ،کنت ایچ(1375)مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه قاسم کبیری تهران: جهاد دانشگاهی (ساجد)چاپ پنجم سال 1375.

22- هرسی،پاول ،بلانچارد ،کنت ایچ(1371)مدیریت رفتار انسانی استفاده از منابع انسانی ،ترجمه قاسم کبیری ،تهران : جهاد دانشگاهی .َ

مقاله:

1-استرون ،حسین (1377)،تعهد سازمانی ،مجله مدیریت در آموزش وپرورش ،دوره پنجم ،شماره مسلسل 17 ،بهار 1377.صفحه31-30

پایان نامه:

1-ابوغداره ،حسام (1375) بررسی رابطه گونه های شخصیت (الف وب)و سبک های رهبری مدیران دبیرستان های شیراز . پایان نامه کارشناسی ارشد

3-حیدری مریم (1359)بررسی عوامل موثر در رضامندی شغلی معلمین دوره راهنمایی شهر اصفهان ،پایان نامه فوق لیسانس دانشکده خدمات اجتماعی تهران .

4-حافظی ،مسعود (1367)بررسی رابطه بین جهت گیری ارزش وتعهد سازمانی دیبران شهر شیراز ،پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه شهید چمران .

5-ساروقی ،احمد (1375)تعهدسازمانی ورابطه آن باتمایل ترک خدمت بین مدیران وکارشناسان یک شرکت دولتی ،پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه تهران .

6-ساده میمندی ،محمد رضا (1379)بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران واستفاده آنها از مدیریت مشارکتی  ،  پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .

7-شهبازی ،شهناز (1378)بررسی رابطه جو سازمانی ورضایت شغلی کارکنان ذوب آهن اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان .

8-عیسی پره ،فاطمه (1382)بررسی رابطه تیپ های شخصیتی درونگرا وبرونگرا با فرسودگی شغلی در بین کادکنان شرکت فولاد سابان درشهرک صنعتی اصفهان  پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی دانشگاه آزاد اسلاتمی واحد خوراسگان .

9-عراقی ، محمود (1373)بررسی رابطه رضایت شغلی ،تعهد سازمانی در کارکنان مجتمع فولاد هواز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداری واقتصاد  دانشگاه اصفهان .

10-قربانی ،الیاس (1382)بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی درون گراوبرون گرا با زضایت شغلی  دبیران نواحی چهار گانه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز .

11- مامن پوش ،مریم (1385)بررسی رابطه تیپ های شخصیتی (درون گرا-برون گرا)با تعهد سازمانی   پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی اصفهان.

12- مرادی ،داود (1381)بررسی رابطه ی شخصیتهای( درون گرا یی –برون گرایی ) با رضایت شغلی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آ زاد اسلامی اصفهان .

13-هوشنگی ،هاجر (1380)،بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته روانشناسی صنعتی واحد خوراسگان .

منابع لاتین:

1-Allen,N.J.,&Meyer,J.P(1990).The Measurement And Antecedents Of Affective Continuance.And Normative Commitment Journal Of Occupational Psychplogy3,,1-18.

2-Baron ,R,A.&Greenberg.(1989).Behavoir In Organization(Understanding And Managing The Human Side Of Work).3rd.Ed.P.173-176.

3-Bandura.A(1977).Social Learning Theory.Englewood Cliffs,N.Prenticehall.

-Bettelhem,B(1982)Freud And Man΄S Soul.New Your Khopf

4-Fisher, V,E,And.Hanned,J.V(1939).The Dissatisified Worker.Network Macmillan. 4

چکیده ی تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برون گرایی)با تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشد. برای این منظورتعداد127نفر(74مردو53زن) دبیر از بین 253دبیرمقطع متوسطه شهرستان اقلید  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش نامه ی شخصیتی آیزنک   تعهد سازمانی و رضایت شغلی جواب دادند ، رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی  با تعهدسازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت . همچنین بااستفاده از روش های آماری ماتریس همبستگی و رگرسیون  چند متغیره به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد.

نتایج حاصله نشان داد که:

بین رضایت شغلی و برونگرایی با ضریب همبستگی 56/. و بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی با ضریب همبستگی 55/. وتعهد سازمانی و برونگرایی با ضریب همبستگی 66/. در سطح معنا داری 01/. رابطه ی معناداری   وجود دارد.و همچنین  بین ابعاد رضایت شغلی که از جمله ماهیت شغل نحوه ارتقاء در سازمان حقوق و  سرپرستی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و این متغیر ها قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند.

برون گرایی و تعهد سازمانی توانایی پیش بینی رضایت شغلی را دارند وهمچنین برون گرایی، درون گرایی و رضایت شغلی توانایی پیش بینی تعهد سازمانی را دارند.

مقدمه:

امروزه پیشرفت جامعه در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی آن جامعه است ،افراد از لحاظ استعدادها علایق و توانایی ها و دیگر خصوصیّات شخصیّتی با یکدیگر متفاوتند . بنابراین انتظارات متفاوتی دارند. حصول هدف های سازمانی درسازمان های مختلف  به نحو مطلوب مستلزم تهیّه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد،که آموزش وپرورش نیز در راس همه ی سازما نها از این قاعده مستثنی نیست بلکه آموزش وپروش نه تنها به عنوان عنصری اساسی در توسعه همه جانبه ونضج وترقی آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،بلکه به عنوان وسیله ای به شمار می آید که نیروی انسانی متخصّص وکارآمد را برای بخش های مختلف جامعه  تربیت وآماده می نماید وبا تربیت وآماده سازی نیروی انسانی ،توان بالقوّه جوامع را به فعلیّت میرساند .نقش واهمیّت نیروی انسانی دربین اجزاء وعوامل دیگر سازمان ها ی اجتماعی همانند مغز در بین سایر اعضاءبدن است.که بدون آن دیگر اعضاءفاقد ارزش واعتبار است.(صادقی فر ، جعفر -1382 )

یکی از مباحث اصلی وبنیادی علم روانشناسی ویژگی های شخصیتی افراد می با شد .از آنجایی که این ویژگی های شخصیّتی بر کار کرد شغلی  افراد تاثیر گذار می باشد که پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصّی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد . (کریمی ،یوسف – 1375)

بدون شک تطبیق توانایی ها،استعدادهاو خصوصیات فرد با مشاغل مورد نیاز جامعه،سبب کارآیی و بهبودی و کیفیت کار و موفقیّت و رضایت او می شود .مطالعات نشان می دهد که ممکن است مشکلات مشترک سازمان ها واقعا با عوامل شخصیّتی مرتبط باشد . مطالعات مختلف نشان می دهد که بعضی افراد برای بعضی مشاغل مناسب نیستند در حالی که برای دسته ای دیگر،امکان موفقیّت بیشتری در آن مشاغل وجود دارد . اگر چه عوامل مختلف از قبیل هوش استعداد،علاقه و … در تمام حرف مؤثّرند،اما تحقیقات نشان می دهد که عامل شخصیّت در بسیاری از موارد نقشی بسیار مهم و قابل توجه دارد.(قربانی ،الیاس -1382)

شرط لازم برای تحقّق اهداف وسیع ودر عین حال با اهمیّت نظام آموزشی ،وجود نیروی انسانی به ویژه مدیران ودبیرا نی است که علاوه برداشتن  توانا یی ها ومهارتها ی خاص نسبت به شغل وسازمان خود تعهد و وفاداری نموده وبتوانندسکانداری لایق برای این کشتی بزرگ باشند.

رضایت شغلی دررفتار عملی کارمندان اثر بسزایی دارد وبه نحو موثری اثر خود را درشغل فعلی ،کارا بودن ،اثر بخش بودن وآمادگی جهت ارتقاء شغلی نشان می دهد .رضایت شغلی همچنین باعث کاهش غیبت ونیز از آن جهت که  سلامتی افراد به سبب هزینه بیمه وبیمارستانی به نفع سازمان می باشد باعث افزایش بازدهی خواهد شد .کارمند راضی شاداب ومسرت را از سازمان به محیط خانه وجا معه منتقل می کند .بنابر این می توان با توجه به نحوه بهبود پذیرش شغل های اجتماعی ومقدار پولی که در سایه وجودرضایت شغلی به نفع جامعه خواهد شد از این عامل دفاع کرد .(مامن پوش ،مریم -1385)

اخیرا در متون تحقیقی نگرش کلی تعهد سازمانی نیز به عنوان عامل مهمی برای درک و فهم پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به ماندن در شغل آورده شده است .

شهید مطهری اظهار می دارد اگر شخصی لیاقت و شایستگی و تعهد حداکثر بهره وری از امکانات و سرمایه را داشته باشد استحقاق مدیر شدن را دارد و اگر چنین تعهد لیاقت و شایستگی را ندارد و نباید چنین مسئولیتی به او محول شود . اندیشه تعهد یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است .

بنابراین هر کوششی که در زمینه ی چگونگی بهتر اداره کردن سازمان ها صورت گیرد،مستلزم کشف نیازهای اساسی ، درک انگیزه های رفتار افراد و عکس العمل گروه های مختلف کاری است ، برای این منظور سازمان ها باید از راهکارهایی استفاده کنند که از مهم ترین آن ها تعیین رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد است . ایجاد روحیه و رضایت در بالا بردن کیفیّت و کارایی دبیران نقش بسزایی دارد (صادقی ،1382).

بنابراین تعیین ویژگی های شخصیّتی کارکنان و بررسی رابطه ای آن با رضایت از شغل و ایجاد تعهد در سازمان می توانند از وظایف مهم محقّقین  باشد .

بیان مسئله

از آنجا  که تربیت نیروی انسانی کارآمد از وظایف خطیر آموزش وپرورش به حساب می آید ، بدیهی است که در هر جامعه ،آموزش و پرورش سنگ زیر بنای توسعه ی اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است . تجزیه و تحلیل عوامل مؤثّر در رشد و توسعه ی جوامع پیشرفته بیان گر آن است که همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و اثر بخش برخوردار بوده اند . شناخت دقیق نیروی انسانی شاغل در نظام آموزشی ،از جمله ضروریّات برای)  برنامه ریزی در امر آموزش و پرورش می باشد . شناخت ویژگی های شخصیّتی (برون گرایی و درون گرایی دبیران می تواند شرایط را جهت جذب و نگهداری آنها مطلوب تر نماید و از طرفی دیگر سازمان های آموزشی با اعمال کارکردهای مختلف و متناسب با نوع ویژگی شخصیّتی معلّمان کارایی و اثر بخشی آنها را افزایش دهد .

تحقیقات متعدّد تاثیر عامل شخصیّت را در انتخاب نوع شغل مورد تایید قرار داده است. اهمیّت خود پنداره که بخشی از شخصیّت فرد در فرایند انتخاب شغل است توسط سوپر [1](1953) مطرح گردیده و هالند[2] (1966) از جمله کسانی است که تاثیر نوع شخصیّت را در انتخاب شغل بسیار مهم می داند و معتقد است افرادی که مشاغل مشابهی بر می گزینند، تا حدودی در ساختار شخصیّت خود تشابهاتی دارند.

((آگاهی از شخصیّت فرد می تواند به مدیریت سازمان کمک کند تا افراد واجد شرایط را در پست های مختلف سازمانی بگمارد که این کار به نوبه ی خود باعث خواهد شد که جابجایی کاهش یابد و رضایت شغلی آنان افزایش یابد)). (رابینز،[3]نقل از اعرابی ،69:1374)

از طرف دیگر یکی از ویژگی های ومشکلات اکثر سازمان ها ی کشور به ویژه نظام آموزشی در مقایسه با بسیار ی از سازمان های خارجی را مخصوصا(غرب وژاپن) عدم احساس تعهد در سازمانی مدیران وکارکنان به شغل وسازمان است .تعهد سازمانی به عنوان نوعی نگرش در سازمان ،یا احساس هویت ووابستگی فرد به سازمان است (مورهد وگریفتن[4]1374)

اگر علل رضایت و عدم رضایت معلّمین نسبت به شغلشان مشخّص گردد می توان به منظور بهبود شرایط کار و جلب رضایت بیش تر آن ها اقدام به عمل آورد،وقتی فرد از شغل خود احساس رضایت کند،مسئولیّت خویش را با دقّت بیش تری انجام داده و نه تنها از کار خود خسته نمی شود بلکه از انجام آن احساس مسرّت نیز خواهد کرد . شناخت این وضعیّت در سازمان ها نیاز به تحقیقات دارد .

کاری که توسط فرد،آگاهانه انتخاب شود از آن لذّت خواهد برد و شخصی که از شغل خود واقعا راضی باشد تقریبا از زندگی راضی خواهد بود و حتی بسیاری از ناملایمات زندگی را به راحتی تحمّل خواهد کرد . شخص برای لذّت بردن از کارش باید ،کارش را سودمند و ارزشمند بداند،هدف شخصی معیّنی را دنبال کند، بداند چه نوع پاداشی را انتظار دارد، علاوه بر هدف های فردی دارای هدف های اجتماعی هم باشد، با دیگران روابط سا لم و رضایت بخش داشته باشد کارش را خوب تنظیم کند. و سازمان بخشد. (قربانی، الیاس-1382)

از آنجا که تعهد سازمانی از رضایت شغلی نشات گرفته و طبعا افرادی که از سرپرستان خود رضایت بیش تری دارند و احساس می کنند که سازمان در زمینه ی مسائل رفاهی به آنان توجه بیش تری دارد سطح تعهد بالاتری دارند. (عباس زاده،سید محمد- 1374)

از طرفی واکنش های غیبت و ترک خدمت نتیجه ی نارضایتی از شغل یا سازمان و عدم تعهد سازمانی و التزام به مبانی آن تلقی می شود. یافته های تحقیقاتی آندرسانی[5] (1976) حاکی از این بود که درونگراها از پایگاه شغلی بهتر و بالاتر برخوردار بودند و خشنودی شغلی بالایی داشتند همچنین ولیام و هذر[6] (1992) خاطر نشان ساختند که افراد متعهّد از رضایت شغلی بیش تری برخوردار هستند و میزان غیبت و ترک شغل افرادی که دارای احساس تعهد بالاتری هستند پایین تر است.   (ممی زاده ، جعفر-1376 و 1375)

اگر بدانیم چه رابطه ا ی بین ویژگی های مختلف شخصیّتی افرادبا تعهد سازمانی ورضایت شغلی آن ها وجود دارد  وبتوانیم کلیّه  عواملی که باعث بالا بردن تعهد سازمانی افراد وایجاد رضایت شغلی با توجه به نوع ویژگی ها ی شخصیّتی افرادرا شناسایی بکنیم امکان ایجاد  انگیزه های متفاوتی در افراد سازمان جهت رسیدن به اهداف فردی وسازمانی  منجر  خواهد شد .

اهمیّت و ضرورت موضوع:

ساختار نیروی انسانی موجود در آموزش و پرورش از اهمیّت خاصی برخوردار است و با سایر سازمان ها و نهادها تفاوت دارد.همه ی کشورهای جهان به معلّمان اثر بخش و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان را در قالب سیستم تعلیم و تربیّت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهّز نمایند .بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی خاص همچون دبیری باید با شناخت کامل آنان از نظر ویژگی های مختلف شخصیّتی (درون گرایی- برون گرایی) همراه باشد.

اگر قرار است که انسان به کاری اشتغال ورزد که از آن احساس رضایت نماید و کارآیی نیز داشته باشد باید فرد شغلش را با توجه به خصوصیّات جسمانی، روانی و اجتماعی انتخاب نماید. برای انتخاب درست، شناسایی فرد از خصوصیّات فردی و نیازهای شغلی جامعه ضرورت نام دارد. (شفیع آبادی،عبدالله- 1367)

بر اساس نظریّه ی بهداشت سازمانی هرزبرگ[7] (1960) اقدامات مدیریّت در جهت اداره امور کارکنان را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

اقداماتی که باعث کاهش عدم رضایت کارکنان است این اقدامات عامل ایجاد بهداشت سازمانی است.

اقداماتی که باعث رضایت کارکنان است، این اقدامات عامل انگیزه ی کار بیش تر و بهتر است.

نتیجه ی حاصل از نظریه ی فوق این است که بین عامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر هر قدر درجه ی رضایت کارکنان از شرایط کاریشان بیش تر باشد امکان این که محل کار خود را ترک کنند کم تر و هر قدر نارضایتی بیش تر باشد، غیبت، استعفا و گریز از موسّسه بیش تر خواهد بود.

شاید ارزش واهمیّت هر مدیری در این باشد که بتواند تفاوت بین شخصیّتهاراتشخیص بدهد تردیدی نیست که اگر فرد از نظر شخصیّت با نوع کاری که باید انجام بدهد سازش داشته باشد ،عملکرد بهتری خواهد داشت ونسبت به کار خودرضایت شغلی بیشتری حاصل می کند ،گذشته از این هماهنگی بین شخصیّت وشغل مزایا ی دیگری نیز در بر  دارد .برای مثال اگر مدیر فرد را از نظر شخصیّتی بشناسد وبداند که کانون کنترل وی در خارج قرار دارد ،خوب می داند که این شخص تمایلی به پذیرفتن مسئولیّت ندارد ودر مقایسه با کسانی که کانون کنترل درونی دارند ،نسبت به کار خود رضایت کمتری خواهد داشت .(را بینز،استیفن-1387)

گرچه مجموعه ی تحقیقات در این زمینه، افق دید ما را وسیع تر ساخته به طوری که امروزه قادر هستیم در رابطه با عوامل ایجاد کننده ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تا حد زیادی قاطعانه صحبت کنیم، اما هنوز ناشناخته های فراوانی در این راه وجود دارد که گویای خلاء تحقیقاتی در این زمینه است. با اطلاع از این امر و با عنایت بر این که تاکنون در جامعه ما  تحقیقات  اندکی بر روی مسئله ی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تحت تاثیر عوامل دیگری  به صورت های جداگانه ای صورت  گرفته، لذا محقّق بر آن شده تا تاثیر ویژگی های شخصیّتی را بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی با هم بررسی نماید.

اهداف پژوهش

الف )هدف کلی پزوهش

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیّتی (درون گرایی و برون گرایی) دبیران با میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی دردبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلیددرسال تحصیلی 88-87  می باشد.

به عبارت دیگر هدف از اجرای چنین پژوهشی شناخت بهتر افراد و کارکنان از نظر نوع شخصیّتی که دارند و از نظر ویژگی های روانی و رفتاری آنان و استفاده از نتایج پژوهش به منظور حصول موارد زیر خواهد بود:

انتصاب و انتخاب افراد در مشاغل خاص در سازمان با توجه به شناخت آنان از نظر روا نی و شخصیّتی (درون گرایی و برون گرایی)

بالا بردن روحیّه، افزایش کارآیی و اثر بخشی

افزایش تعلّق و دلبستگی کارکنان نسبت به سازمان و محیط کار

شناخت بهتر افراد و داوطلبان استخدام و گزینش آنان با توجه به اجرای تست شخصیّت با این فرض که افراد با تیپ های شخصیّتی خاص دارای رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیش تر هستند.

ب)اهداف کاربردی پژوهش

1-بررسی رابطه ویژگی های شخصیّتی درون گرایی با تعهد سازمانی

2–بررسی رابطه ویژگی های شخصیّتی درون گرایی بارضایت شغلی

3–بررسی رابطه ویژگی های شخصیّتی برون گرایی با تعهد سازمانی

4–بررسی رابطه ویژگی های شخصیّتی  برون گرایی با رضایت شغلی

5-بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهدسازمانی در د بیران

[1] -super

[2] -haland

[3] -rabinz

[4] -Morhed and Griffin

[5] Andirsoni

[6] Wiliams and Hazer

[7] Herzberg

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122