پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه  بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان  (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه  بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان  (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده مطالب
فهرست مطالب     ح
فهرست جداول   ع
فهرست نمودارها    ف
فصل اول: کلیات تحقیق   1
1-1- مقدمه   2
1-2- بیان مسئله   4
1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش    7
1-4- اهداف تحقیق   9
1-4-1 – هدف كلي   9
1-4-2 – هدف جزئي 9
1-5 – فرضيه های تحقيق9
1- 6- تعاریف مفهومی واژه ها 10
2-6- تعاریف عملیاتی متغیرها11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشنیه تحقیق  12
2-1 – مقدمه 13
2-2- معنا و مفهوم شخصيت  14
2-3- تعاريف شخصيت  16
2-4- تاريخچه ارزيابي شخصيت 18
2-4-1- طالع بيني ، كف بینی و جمجمه شناسي 19
2- 5 – عوامل موثر در شكل گيري شخصيت  24
2-5-1 – عوامل فردي   24
2-5-2 – عوامل محيطي  25
2-6 –  نظريه زيگموندفرويد  28
2-7 – ساختار شخصيت29
2-8 – ساختار شخصيت انسان از نظر فرويد29
2-8-1- نهاد29
2-8-2 – من يا خود 30
2-8-3- من برتر يا فراخود 30
2-9 – نظريه ويژگي هاي شخصيتي از نظر فرويد 31
2-10 – مراحل رشد رواني – جنسي از نظر فرويد 31
2-10-1 – مرحله دهاني 31
2-10-2 – مرحله مقعدي 32
2-10-3 – مرحله آلتي 32
2-10-4 – مرحله نهفتگي 33
2-10-5- مرحله تناسلي  33
2-11- نظريه ی تحليلی يونگ   33
2-12- ساختار شخصيت از نظریه يونگ 34
2-12-1- من يا خود 34
2-12-2- ناهشيار فردي 34
2-12-3- نا هشيار جمعي 34
2-12-4- صورت هاي ازلي يا كهن الگو34
2-12-4-1- پرسونا يا نقاب35
2-12-4-2- سايه 36
2-12-4-3- آنيما و آينموس 36
2-12-4-4- خود36
2-13- سنخ هاي شخصيت در نظريه يونگ37
2-13-1-  برونگراي متفكر  37
2-13-2-  برونگراي احساسي 38
2-13-3- برونگراي حسي38
2-13-4-  برونگراي شهودي  38
2-13-5- درونگراي متفكر38
2-13-6- درونگراي احساسي38
2-13-7- درونگراي حسي38
2-13-8- درونگراي شهودي39
2-14- ديدگاه آيزنگ در زمينه شخصيت40
2-15- روش تحقيق آيزنگ در زمينه شخصيت40
2-16- ديدگاه آدلر در مورد شخصيت43
2-17- نظريه آلفود آدلر44
2-18- اصول عمده نظريه آدلر44
2-19- نظر آدلر در مورد شكل گيري شخصيت  45
2-20- تيپ هاي شخصيتي در مورد آلپورت46
2-20-1- صفات اعظم47
2-20-2- صفات مركزي47
2-20-3- صفات ثانوي47
2-21- رويكرد آلپورت به شخصيت47
2-22- ساختار شخصيت از نظر آلپورت48
2-23- ويژگي هاي شخصيتي در نظريه گوردون آلپورت49
2-23-1- ويژگي هاي اصلي49
2-23-2- ويژگي هاي مركزي 49
2-23-3- ويژگي هاي ثانوي50
2-24- پخته شدن شخصيت از نظر آلپورت50
2-25- تيپ هاي شخصيتي51
2-25-1- طبقه بندي كرچمر52
2-25-1-1- طبقه پيك نيك52
2-25-1-2- طبقه لپتوزوم  52
2-25-1-3- طبقه سنخ پهلواني53
2-25-2- طبقه بندي شلدن53
2-25-2-1- اندومورفي54
2-25-2-2- موزومورفي54
2-25-2-3- اكتومورفي54
2-26- پیشرفت تحصیلی 55
2-27- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان55
22-28- تجربه معلمان 61
2-29- مهارت معلم 61
2-30-  نگرش معلم 61
2-31- اهميت و ضرورت دوره ي ابتدايي62
2-32- ويژگي دانش آموزان دوره ي ابتدايي63
2-33-  ويژگي هاي معلم در دوره ابتدايي 67
2-33-1- ويژگي هاي شخصي معلم68
2-33-2- ويژگي هاي حرفه اي و فني معلم69
2-33-3- مهارت در برقراري روابط و مناسبات شخصي70
2-33-  پيشينه هاي تحقيق   72
2-34- خلاصه مطالعات انجام گرفته در فصل 278
فصل سوم:روش پژوهش 80
3-1- مقدمه 81
3-2- روش پژوهش  81
3-3- جامعه آماری  81
3-4- روش نمونه گیری 81
3-5- روش ها و ابزار گردآوري اطلاعات 82
3-6- مدارك و اسناد 82
3-7- روايي      83
3-8- پايايي پرسشنامه83
3-9- نحوه نمره گذاري83
3-10- روش هاي آماري براي تحليل داده ها84
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده هاویافته های تحقیق 85
4-1- مقدمه86
4-2- بخش اول:تجزیه و تحلیل توصیفی 87
4-2-1- وضعیت تاهل 87
4-2-2- سابقه88
4-2-3- تحصیلات 89
4-2-4- جنسیت 90
4-2-5- سن91
4-3- بخش دوم: آزمون فرضیه ها 92
فرضیه اول 92
فرضیه دوم93
فرضیه سوم 94
فرضیه چهارم 95
فصل پنجم:خلاصه و  نتیجه گیری96
5-1- خلاصه تحقيق 97
5-2- نتايج تحقيق97
5-3- پیشنهادهای تحقیق 99
5-4- محدوديت هاي تحقيق100
فهرست منابع  و ماخذ102
ضمائم106

منابع ومأخذ:

– ارشادي خواه، محمد.(1382). بررسي رابطه سنخ شخصيتي (درونگرا و برونگرا ) با رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدائي شهرستان سبزوار، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي واحد، رودهن.

– پارسا، محمد .(1374) . روانشناسي تربيتي، ويرايش دوم، تهران، انتشارات سخن.

– پروين، لارنس اي وجان، اوليورپي .(1381) . شخصيت : نظريه و پژوهش، ترجمه: محمد جوادي و پروين كدور، چاپ اول، تهران، نشر آييژ.

– تقي پور ظهير، علي .(1384) .مباني و اصول آموزش و پرورش، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آگاه.

– جن فيست، گريگوري جي فيست.(1384) . نظريه هاي شخصيت، مترجم يحيي سيد محمدي، تهران : نشر روان.

– حق شناس ،حسن .(1388). روانشناسي شخصيت  ،شيراز : انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز.

– خاکی ، غلامرضا .(1379) . روش تحقیق در مدیریت، تهران :انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

– دارابي، جعفر .(1384).نظريه هاي روانشناسي شخصيت (رويكرد مقايسه اي) ، تهران : نشر آييژ.

-رايكمن، ريچارد.(1387) .نظريه هاي شخصيت ، ويراست نهم ،  ترجمه مهرداد فيروزبخت، تهران : نشر ارسباران.

– سالکی، رضا .(1389). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستانهای شهر ،  تهران :  چاب شده در ،  فصلنامه ،  تعلیم وتربیت ،  شماره 1 بهار 1389.

– ساعتچي، محمود .(1372) . روانشناسي كاربردي براي مديران ، تهران : نشر  ويرايش.

– سياسي، علي اكبر .(1381) . نظريه هاي شخصيت  يا مكاتب روانشناسي ، تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

– سيف، علي اكبر .(1376) . روانشناسي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي ، تهران : انتشارات آگاه.

– سيف، علي اكبر .(1380) .روانشناسي پرورشي – روانشناسي يادگيري آموزش ،  تهران : انتشارات آگاه.

– سيف، سوسن ،كديور پروين ، كرمي نوري، رضا و لطف آبادي، حسين  .(1387) .روانشناسي رشد 1، تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها  « سمت ».

– ساکی، رضا .(1389).عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های تهران ، چاپ شده در فصلنامه تعلیم و تربیت ، سال بیست و ششم ، شماره 1، صص85 -59.

– شاملو، سعيد .(1382) . مكتب ها و نظريه ها در روانشناسي شخصيت ، ويرايش دوم ، تهران : انتشارات رشد.

– شاهوران، احمد، تلخ آبي،غلامرضا و تلخ آبي،عليرضا .(1388) . بررسي رابطه ويژگي هاي ارتباط اثر

بخش معلم- دانش آموزان بايادگبري رياضي، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد  گرمسار ، سال سوم، ش 3، صص 51 – 67.

– شريفي، حسن پاشا .(1382) . ارزشيابي شخصيت ،تهران:انتشارات دانشگاه پيام نور.

– شكري، اميد،كديور،پروين،نقش، رضا، غنايي،زيبا، سنگري، علي اكبر.(1386) .نقش عوامل شخصيت، رويكردهاي يادگيري و سبكهاي تفكر بر پيشرفت تحصيلي كودكان ، فصلنامه، روان شناسي، سال يازدهم شماره 44 ، صص470-447 .

– شكوهي، غلامحسين .(1373) .تعليم وتربيت و مراحل آن ،مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.

– صافي، احمد .(1390 ) .آموزش و پرورش ابتدايي ، راهنمايي تحصيلي و متوسطه ، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).

– غلامي حسنلو ، مرضيه .(1378) . بررسي تاثير ويژگي شخصيتي معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدايي  شهرستان  كرج ، پايان نامه  كارشناسي ارشد  رشته مديريت آموزشي ، دانشگاه آزاداسلامي واحد، رودهن.

– وكيليان ، منوچهر .(1381). نظارت وراهنمايي تعليمات ، چاپ اول ، تهران : انتشارات  دانشگاه پيام نور.

– Fisher, D. & Fraser, B. (1998). Relationships between Teacher-Student Interpersonal Behaviour and Teacher Personality. School PsychologyInternational, Vol. 19, No. 2, 99-119.

– Diseth A (2003). Personality and  approaches  to  leaming  as  predictors  of  academic  achievement  European  Journal  of   personality  17 . 143  -155.

-Van Petegem, Karen; Aelterman, Antonia; Van Keer, Hilde; Rosseel, Yves.(2008). The Influence of Student Characteristics and Interpersonal Teacher  Behaviour in the Classroom on Student’s Wellbeing. Social Indicators Research, v85 n2 p279-291 Jan 2008.

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه  بین ویژگی های شخصیتی معلمان  (درون گرایی و برون گرایی) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدایی شهر مياندوآب اجرا شد. روش تحقيق از نظر هدف  كاربردي بوده،و از نظر روشهای جمع آوری اطلاعات از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري عبارت ازكليه معلمان پايه پنجم و كليه دانش آموزان پايه پنجم شهر مياندوآب درسال تحصیلی 91-90 می باشد. براي گرد آوري داده ها مربوط به ویژگی های شخصیتی معلمان از پرسشنامه شخصيتي آيزنگ، برای اندازه گيري ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ميانگين معدل امتحانات پاياني دانش آموزان پنجم ابتدائی کل كلاس استفاده شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار  spss وبا استفاده از روشهای آماري توصيفي(فراوانی،درصد،میانگین)وآمار استنباطي(آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون k2 و گرامر )مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

نتایج فرضیه ها به شرح زیراست  :

بين ويژگيهای شخصيتي معلمان درونگرا و برونگرا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تفاوت مشاهده نگردید.

بين جنسيت معلمان و ويژگي شخصيتي آنان رابطه ای مشاهده نگردید.

بين سابقه معلمان و ويژگي شخصيتي آنان رابطه معنی دار وجود دارد.

بين سن معلمان و ويژگي شخصيتي آنان رابطه معنی دار وجود دارد.

بين تحصيلات معلمان و ويژگي شخصيتي آنان رابطه معنی داروجود دارد.

كليد واژه ها  : شخصيت ، ويژگي های شخصيتی معلم ، پيشرفت تحصيلي و پایه پنجم ابتدایی

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:

يكي از سازمانهاي مهم موثر در جهان امروز و آينده، سازمان آموزش و پرورش است. سازماني كه الگوي كليه نهادها، موسسات وسازمانهاي رسمي وغیر رسمی جامعه است. وظايف اساسي همچون انتقال فرهنگ وشكوفاسازي آن پرورش فرد وتربيت نيروي انساني ماهر ومتخصص را برعهده دارد در واقع”موضوع اساسي و محور اصلي اين سازمان «انسان» است و مهمترين و دشوارترين مسأله مترتب به انسان تعليم و تربيت اوست” (شكوهي،1373).

در دنياي پيچيده و پيشرفت امروزي براي تربيت نيروي متخصص و كارآزموده، بايد به نظام تعليم و تربيت تكيه كرد، براي نيل به اين اهداف بزرگ غير از مدرسه هيچ وسيله مؤثري در اختيار نيست. معلم و دانش آموز در مجموعه اي به نام مدرسه گرد هم آمده و مكان مقدسي را به وجود مي آورند كه محل تعليم و تربيت آينده سازان جامعه مي باشند. اهميت دادن به اين نهاد مقدس، ارزش نهادن به آينده جامعه است. اعتلا و سربلندي هر جامعه منوط به ترقي و اعتلا نهاد آموزش وپرورش آن جامعه است و معلمان ركن اساسي اين نهاد محسوب مي شوند.به همين دليل همه جوامع به معلماني با انگيزه ، علاقه مند ، فعال و آگاه نياز دارند تا بتوانند نوباوگان خود را به نحوي شايسته پرورش داده و براي آينده اي بهتر مجهز سازند(همان منبع).

به عبارت ديگر مهمترين وسيله رسيدن به جامعه ايده آل و هدف هاي آموزش و پرورش؛ معلم دانا و تواناست، به عنوان مثال در ايران و روم باستان، بزرگان در انتخاب معلم لايق و پاكدامن از نجيب زادگان و اشخاص با استعداد توجه زيادي داشته وسعي مي كردند پاكدامن ترين اشخاص را مامورآموزش و پرورش فرزندان خود كنند، زيرا كه به نقش معلم و تعليمات او در سازندگي انسانها و ايجاد تغييرات در آنان واقف بودند. به اين ترتيب اهميت مقام معلم و تاثير او در پيشرفت انسانها نقش اساسي داشته است.هر ملتي كه داراي معلمان شايسته و مجرب باشد، بهتر مي تواند هدف هاي مورد نظر خود را از طريق مراكز آموزشي تامين كند. بنابراين بايد در انتخاب و تربيت معلم نهايت دقت را كرد تا در اجراي برنامه هاي آموزش و پرورش به طور صحيح و مطلوب عملي شود(تقي پور ظهيري،1384).

معلم خوب و اثربخش، به طور مسلّم علاوه بر بهره مندي از دانش ومعلومات عمومي و تخصصي ومهارت كافي دربرقراري روابط سالم بين شاگرد ومعلم باید داراي تجربه علمي وعملی و همچنين خصايص شخصيتي مناسب باشد. تا در مجموع كارايي و اثر بخشي فعاليت هاي او تضمين شود. به عقيده بسياري از پژوهشگران آموزشي بین کارآمدی معلمان و داشتن رفتار مناسب با دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد(همان منبع).

همچنانکه اشاره گردید در فرآیند تدریس،تنها عامل موثرتجارب ودیدگاههای علمی معلم نیست؛ بلکه کل شخصيت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تاثیر گذار است؛ معلمان عواملي هستند كه به انحاء مختلف در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارند.امروزه نقش واهميت شخصيتي معلمان در پرورش استعدادها و توانايهاي كودكان امری شناخته شده است.بسياري ازروانشناسان معتقدند كه معلمان فرهيخته در انتقال ويادگيري مفاهيم وگسترش توانايهاي ذهني كودكان سهم به سزايي ايفا مي كنند. بديهي است فرايند يادگيري شاگردان توسط معلمان به بهترين شكل خود زماني صورت مي گيرد كه معلمان ازسلامت رواني وابعاد مختلف شخصيتي وعزت نفس بالايي برخوردار باشند(صافي،1390).

بنابراین باید دست اندرکاران نظام تربیت به این نکته توجه داشته باشند؛ شناخت معلم، ویژگیها، توانائیها، استعدادهای او و همچنین تحقیق در ارتباط با دیگر ویژگیهای تاثیرگذار معلم در فرآیند آموزش امری ضروری است.ازجمله این موارد ویژگیهای شخصیتی اوست که می تواند در نحوه تعامل و ارتباط او با شاگردان، والدین و دیگر دست اندرکاران تربیت و همچنین در اعمال فرآیند یاد دهی و یادگیری او تاثیر گذار باشد.

1-2- بيان مسأله:

پایه و اساس هر نظام آموزشی بر استقلال فکری افراد آن جامعه استوار است. هرچه افراد جامعه نیرومندتر و سالم تر باشند جامعه سعادتمندتر و سالم تر خواهد بود. تردیدی نیست که سلامت و پیشرفت یک جامعه به وضع فرهنگی و تربیتی افراد آن بستگی دارد. در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی بسیار مهم بوده و معلم از مهم ترین عوامل در رشد و توسعه‌ی کیفی تعلیم و تربیت به شمار می آید. معلمان هسته‌ی مرکزی نظام تعلیم و تربیت و مجریان حقیقی این امر حیاتی هستند و تأثیر آنان بر جامعه به اندازه‌ی زیادی است که می توان گفت سعادت کشور در دست کسانی است که به تعلیم و تربیت فرزندان جامعه اشتغال دارند(سیف، 1380).

بدون شک معلمان دانا و توانا مهمترین عامل پیشرفت یک جامعه به حساب می آیند و از آنجا که معلمان با روح و روان و احساسات افراد سروکار دارند. چنانچه درست عمل نکنند، زیان های جبران ناپذیری برجای می گذارند که جبران بعضی از آنها متأسفانه هرگز امکان ندارد. گفته ها و رفتارهای معلم، بینش و منش وی به طور مستقیم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.

به عبارتی خلق و خوی، وضعیت جسمی و روحی، اخلاق، و نگرش به کار و مسئولیت معلم از جمله عواملی است که تأثیر تعیین کننده ای بر روش کار او می گذارند. معلمی که خود به علل متفاوت رفتاری، از جمله نداشتن انگیزه برای کار و بی دقتی و بی مسئولیتی روحیه سالمی ندارد چطور می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تضمین کند؟ شخصیت و رفتار معلم هر کلاس از جمله عوامل تعیین کننده رفتار دانش آموزان آن کلاس می باشد. معلمی که رفتار دوستانه ای دارد، دانش آموزان را می فهمد و رفتار و هیجان هایش سازمان یافته و سالم است، دانش آموزان را برای یادگیری بیشتر برمی انگیزد و باعث می شود که دانش آموزان در کلاس بیشتر فعالیت نمایند. بنابراین، عملکرد معلمان نقش خاصی در پیشرفت اهداف تعلیم و تربیت دارد (ساعتچی، به نقل از رانیز[1]، 1372).

روانشناسان علاقمند به رفتارهای شغلی، معتقدند که شخصیت[2] افراد با نوع حرفه ای که انتخاب می کنند و نحوه‌ی عمل آنها با آن حرفه در ارتباط است. به عبارتی افراد دارای ویژگی های مشخص،مشاغل خاصی را انتخاب و درآن زمینه درمقایسه با دیگران بهترعمل می کنند(پروين وجان،1381).

شخصیت را به شیوه های بسیار مختلفی تعریف کرده اند. بعضی از روانشناسان این کلمه را تنها در ارتباط با رفتارهای قابل مشاهده به کار می برند، برخی هم آن را شامل ارتباطات مربوط به درون نگری می دانند و برخی دیگر هم آن را مجموعه‌ی فردی الگوهای تفکر، انگیزش و عواطف می دانند. یونگ معتقد بود که افراد آدمی در تعامل با یکدیگر، دو نوع طرز تلقی و جهت گیری متفاوت از خود نشان می دهند. که شامل برونگرایی[3] و درونگرایی[4] می باشد. این تیپ ها، خصوصیات ذاتی فطری هستند و در زندگی قابل تغییر و اصلاح هستند. هر کس در اصل به یکی از این دو طریق با جهان ارتباط برقرار می کند؛ اگرچه جهت دیگر نیز همیشه برای فرد باقی می ماند. در حالت درونگرایی، جهت گیری اصلی فرد به درون و به جانب خویشتن است. شخص درونگرا غالباً متوجه عوامل درونی و ذهنی است و زیر نفوذ این عوامل قرار دارد. تردیدی نیست که او شرایط و اوضاع و احوال بیرونی را می بیند اما عوامل درونی و عناصر ذهنی در او برتری و مزیت دارند و حاکم بر احوال و رفتار او هستند. فرد درونگرا، دودل، متفکر و محتاط است. فرد برونگرا به بیرون و به جهان خارج گرایش دارد و از نظر اجتماعی درگیر، فعال و متهور است. در حالت برونگرایی توجه فرد به امور و اشیاء خارج است و سایر اعمال اساسی او صرفاً معلول مناسبات امور و عوامل بیرونی است و نه حاصل ارزیابی ذهنی (کریمی، 1384).

اهمیت وجایگاه معلم در نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی آنان بر کسی پوشیده نیست؛ به ویژه امر آموزش وتدریس پیوند ناگسستنی با نحوه برقراری ارتباط بین معلم و دانش آموزان دارد که تحقیقات متعدد بیانگر این نکته است که نوع ارتباط با معلم در ایجاد انگیزه و تلاش دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد، تلاش معلمین جهت برقراری ارتباط صحيح معلم با دانش آموزان و همچنين تقویت حس اعتماد به نفس، احساس مسئوليت ، فصاحت در كلام زمینه ساز  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در دروس مختلف می باشد که این مهم از معلمانی که فاقد توانایی برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان می باشند ساخته نیست و انگیزش دانش آموزان بر يادگيري و تعامل بیشترو برقراری ارتباط عاطفي مطلوب و محيط فعال برای یادگیری را با مشکل مواجه می نماید. شخصيت معلمان به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان  و کیفیت یادگیری آنان باشد. لذا معلمان با شخصیت های برونگرا و درونگرا در برقراری ارتباط با دانش آموزان به شيوه هاي مختلفي عمل مي كنند. بنابراین عدم برقراری ارتباط صحیح  می تواند فرآیند آموزش را با مشکل مواجه نموده، از طرف دیگر با توجه به اينكه دانش آموزان دوره ابتدايي پايه پنجم در آستانه شروع سن بلوغ مي باشند و ارتباط صحیح و تعامل با آنها در شکل گیری رفتارهای آنان نقش زیادی داردنهاژژژممتح. تحقیقات نشان داده که مشکلات تحصیلی دانش آموزان در این سن نسبت به سنین دیگر بیشتر می باشد که جامعه آماری مورد نظر این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است كه معلمان از نظر برونگرايي و درونگرايي شخصيت چگونه اند؟ و آيا بين برونگرايي ودرونگرايي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق:

یکی از مهم ترین امور و مسائل آموزش و پرورش در جهان معاصر به ویژه در کشورهای به اصطلاح جهان سوم که از لحاظ فناوری آموزشی هنوز پیشرفت نکرده اند، مسئله ی معلم است. زیرا معلم است که نسل ها را به هم ارتباط می دهد. فرهنگ جامعه را حفظ می کند. به رفتار دانش آموزان شکل می دهد و از این رو به عقیده‌ی متخصصان آموزش و پرورش، برنامه درسی سازمان مدرسه و وسایل آموزش هرچند که اهمیت خاصی را دارند. در برابر معلم چندان ارزشی ندارند (وکیلیان، 1381) .

اغلب دانشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند که معلمان در فرآیند آموزش نقش بسیار حساس و اساسی را ایفا می کنند. اهمیت معلم و خصوصیات رفتاری وی در فرآیند یاددهی ـ یادگیری بدین سبب است که متخصصان امر آموزش در دنیای پیشرفته و پیچیده‌ی امروز تا حد قابل توجهی، بهبود کیفیت نظام آموزشی را در گرو کیفیت عملکرد مناسب معلمان ذکر می کنند و بر این باورند که هر گونه پیشرفت بهبود و اصلاح نظام آموزشی به میزان بسیار بالایی به عملکرد شایسته‌ی معلمان متکی است(همان منبع).

در زمینه نفش معلم در پیشرفت تحصیلی؛ شیفل بین[5] و سیمونز[6] چنین خاطرنشان می سازند که نقش معلمان از دیرباز به عنوان نقش اصلی در اجرا و تأمین آموزشی کیفی شناخته شده است. زیرا نحوه‌ی عملکرد آنان در فرآیند یاددهی ـ یاددگیری آثار مستقیم و مثبتی بر کیفیت تدریس و در پی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد(همان منبع).

معلمی که با خود راحت نیست قاعدتاً با کودک نیز راحت نخواهد بود و چنین وضعیتی درطول ساعت درس عملکرد مؤفقی در پی نخواهد داشت. به طور کلی در نظر کودک  شخصیت معلم مرموز می نماید.

او تصویری مثبت از نقش معلم در ذهن خود دارد وقتی با این تصویر پیشین باموجودی برخورد می کند که نه تنها نسبت به خواست های نامعقول خویش آگاهی ندارد بلکه تعارضات شخصی خویش را در روابط متقابل خود دخالت می دهد. دیدگاهش عوض شده و نسبت به معلم و درس بی اعتنا می شود. معلم می تواند یک عامل جاذبه یا دافعه باشد. تدریس نامرتب معلم سبب می شود که شاگردان مطالب درسی را به خوبی نیاموزند. در نتیجه بیزاری از معلم و مدرسه را در پی داشته باشد(پارسا، 1374).

1-Raniz

2-personality

1- extraversion

2-introversion

1-Shifal bin

2-simonez

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122