پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 فصل اول کلیات 1
1ـ1 بيان مسئله 2
1ـ2 اهداف تحقيق 4
1ـ3 فرضیه ها 4
1ـ4 چارچوب نظری تحقیق 5
1ـ5 مدل تحلیلی تحقیق 6
1ـ6 قلمرو تحقيق 6
1ـ6ـ1 قلمرو موضوعی تحقیق 6
1ـ6ـ2 قلمرو مکانی تحقیق 6
1ـ6ـ3 قلمرو زمانی 6
2 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 7
2ـ1 مقدمه 8
2ـ2 زنجیره تأمین 9
2ـ3 تعریف مدیریت زنجیره تأمین 10
2ـ4 تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 11
2ـ5 عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت 11
2ـ6 مشکلات زنجیرۀ تأمین 12
2ـ7 مفهوم اثر شلاقی 14
2ـ8 تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین 15
2ـ9 راههای مقابله با اثر شلاقی 16
2ـ10 راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی 18
2ـ11 معیارهای عملکرد زنجیره تأمین 19
2ـ12 موجودی در زنجیره تأمین 20
2ـ13 مدل پویای زنجیره تأمین 24
2ـ14 مدیریت زنجیره تأمین سبز 24
2ـ15 رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین 26
2ـ16 مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین 27
2ـ17 نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین 29
2ـ18 مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات 31
2ـ19 پوشش گسترده 31
2ـ20 کانال های دستیابی بیشتر 31
2ـ21 اطلاعات با کیفیت بالا 32
2ـ22 بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین 32
2ـ23 فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین 34
2ـ24 وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور 35
2ـ25 یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت 36
2ـ26 یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت 36
2ـ27 یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت 37
2ـ28 پیشینه پژوهش 37
2ـ29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 37
2ـ30 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 42
3 فصل سوم روش تحقیق 52
3ـ1 روش اجرای تحقیق 53
3ـ2 جامعه و نمونه آماری 54
3ـ3 ابزار جمع آوری اطلاعات 55
3ـ4 مقیاسهای پرسشنامه 56
3ـ5 روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات 56
3ـ6 روش تجزیه وتحلیل داده های آماری 56
4 فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری 58
4ـ1 مقدمه 59
4ـ2 توصیف نمونه 60
4ـ2ـ1 جنسیت 60
4ـ2ـ2 تأهل 60
4ـ2ـ3 سن 61
4ـ2ـ4 تحصیلات 62
4ـ2ـ5 سابقه خدمت 62
4ـ3 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 63
4ـ4 همبستگی های بین متغیرهای تحقیق 64
4ـ5 آزمون فرضیه ها 65
4ـ5ـ1 فرضیه اول 65
4ـ5ـ2 فرضیه دوم 66
4ـ5ـ3 فرضیه سوم 68
4ـ5ـ4 فرضیه چهارم 69
4ـ5ـ5 فرضیه پنجم 71
4ـ5ـ6 فرضیه ششم 72
4ـ5ـ7 فرضیه اصلی 74
4ـ6 تحلیل ساختاری 75
5 فصل پنجم بحث و نتیجه¬گیری یافته¬ها 76
5ـ1 بحث و نتيجه¬گيري يافته¬ها 77
5ـ1ـ1 فرضيه اول 77
5ـ1ـ2 فرضيه دوم 77
5ـ1ـ3 فرضيه سوم 78
5ـ1ـ4 فرضيه چهارم 79
5ـ1ـ5 فرضيه پنجم 80
5ـ1ـ6 فرضيه ششم 81
5ـ1ـ7 فرضيه اصلی 82
5ـ2 محدوديت هاي تحقيق 83
5ـ3 پيشنهادات تحقيق 83
5ـ4 پیشنهادات پژوهشی 84
منابع و ماخذ 1

 منابع و ماخذ

منابع فارسی

اشتدلر هارتموت، کیلگر کریستوف، (1385)، مدیریت زنجیره تأمین، ترجمه عسگری نسرین و زنجیرانی فراهانی رضا، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

اقدسی محمد، سید احسان ملیحی، (1383)، ساختار منظومه ای زنجیره عرضه بستری برای کاهش اثرشلاقی، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

توربان افریم، کینگ دیوید و دیگران، (1385)، تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها، ترجمه دکتر عباس معمارنژاد، چاپ اول، همدان: نور علم.

حسینی، سید محمود و شیخی، نرگس، (1392)، يکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذايی ايران، مجله چشم انداز مديريت بازرگانی، شماره 15، 125-99.

حقیقت، شقایق، (1390)، “بررسی تأثیرات زنجیره ارزش جهانی بر ارتقاء خوشه های محلی”، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.

دیوید فرد آر، (1390)، “مدیریت استراتژیک”، ترجمه علی پارسیان و سیدمحمد اعرابی، دفتر تحقیقات  فناوری تهران، ویرایش 19، صفحه 141.

رزمی، جعفر، دهقان، سمیه. (1383)، “نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین، بکارگیری و پیاده سازی آن” اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، تهران.

رزمی، جعفر، دهقان، سمیه، (1383)، “نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین، بکارگیری و پیاده سازی آن”، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، تهران.

سمیع زاده، رضا، حسینی، رضا، (1384)، “مدیریت زنجیره تأمین (SCM) و فناوری اطلاعات (IT)”، دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، اصفهان.

عظیمی، علی و صفری، حسین، (1390)، استراتژیهاي همکاري سازمانها در زنجیره هاي تأمین الکترونیکی، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی.

فیض آبادی، جواد، (1382)، “مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین”، ماهنامه تدبیر، شماره 131، صفحات 54-47.**

محمود درودچی و دیگران، (1386)، “مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین” چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی تهران.

ملک اخلاق، اسماعیل، اياغ، زهرا و فرخنده، زهرا، (1392)، نقش و جایگاه تکنیک های ارتقا در زنجیره های ارزش جهانی، فصلنامه تخصصي پارک ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 34.

مهرجردی، یحیی زارع، برقی، شاهین و حجتا… مومنی، (1390)، به کارگیری روش فوق ابتکاری- شبیه سازی تبرید تدریجی برای حل مسایل زنجیره تأمین، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال هشتم، شماره 3، صص 24-1.

منابع انگلیسی

Chin Torg Hines, et al (2004): Agility Index In supply Chain, Journal of economic production, p.p1-15.

Flynn, B.B., Huo, B. & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, 28 (1), 58–71.

Handfield, R.B., & Nichols, E.L. (2011). Introduction to Supply Chain Management. Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.

C.A, (2000), “Information Technology and supply chain management: A study of food industry”, Hospital Management Material Quarterly 22 No. 1 (August 2000): P22.

Hosseini, S.M., Azizi, SH, Sheikhi, N. (2012). An investigation on the effect of supply chain integration on competitive capability: An empirical analysis of Iranian food industry. International Journal of Business and Management, 7 (5): 73-90.

Jeffrey Barker and Gavin Finnie School of Information Technology 20th Australasian Conference on Information Systems 2-4 Dec 2009, Melbourne.

John sterman, (2004), “Business Dynamics, How Human Behaviour Amliffies The Bullwhip Effect”, Enterprise (BMI), SWISS, Federal Institute Of Technology.

Kim, S.W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance. The International Journal of Production Economics, 119 (2), 328-346.

Lichtenthal, J.D., Eliaz, S., (2009), “Internet integration in business marketing tactics”, Industrial Marketing.

چکیده

به دلیل نقش زنجیره تأمین در موفقیت شرکتها، این مبحث یکی از مباحث مهم مورد نظر مدیران و تصمیم گیران می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی (نمونه موردی شرکت پاکديس ارومیه) می­باشد. برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد یکپارچگی با تأمین کنندگان، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت در سه بعد رضایت مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار تعریف عملیاتی گردیده و یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است.

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکديس ارومیه است كه تعداد آنها 450 نفر مي‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 209 نفر بدست آمد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است كه پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسي قرار گرفت. پرسشنامه­ها، جمع­آوري و اطلاعات حاصله تلخيص، طبقه بندي و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي ( آزمون کلموگروف اسمیرنف و پیرسون و رگرسیون و تحلیل ساختاری ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای یکپارچگی زنجیره تأمین با متغیرهای عملکرد شرکت پاکديس ارومیه، می باشد.

کلمات کلیدی: زنجیره تأمین، یکپارچگی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت.

  فصل اول
کلیات­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1ـ1      بيان مسئله

در بازار رقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر توجه به شرکت و منابع داخلی، خود را ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده اند. بر این اساس، فعالیتهایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتریان که پیش از این در سطح شرکت انجام می پذیرفت، در حال حاضر به سطح زنجیره تأمین منتقل شده است. در این میان، یکپارچگی زنجیره تأمین، به عنوان عاملی مهم در ایجاد هماهنگی و همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد شرکتهای موجود در زنجیره تأمین یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصتهای عمده­ای برای شرکت فراهم می سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکتها قرار گرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیتهای داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین کنندگان و مشتریان خود هستند. راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین میتواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و مجموعه ای از راهبردهای مفید فراهم شود.

یکپارچگی زنجیره تأمین را می­توان به عنوان یک فرآیند کنش متقابل و همکاری تعریف نمود که در آن شرکت­های موجود در یک زنجیره تأمین به شیوه­ای مشارکتی با یکدیگر کار می­کنند تا پیامدهای متقابلاً مقبول کسب نمایند. در واقع، شرکت­هایی که در ابتدا به صورت مستقل و مجزا فعالیت می نمودند، جهت کسب مزایای عملکردی بهتر، تلاش می کنند تا با سایر عناصر زنجیره تأمین همکاری نمایند. یک شرکت می­تواند از طریق یکپارچگی نظام­مند زنجیره تأمین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل سازمان و با سازمان­های دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیره تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد، در گرو برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی خارجی با تأمین کنندگان و مشتریان است.

عوامل بسیاری در عملکرد شرکت موثر و با آن مرتبط می باشند در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکديس شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گیرد. سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه­های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند یکپارچگی زنجیره تأمین می­تواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی داشته باشد. همچنین، فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می­دهد.

بر اين اساس تحقيق حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه یکپارچگی زنجیره تأمین چه رابطه­ای با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه دارد؟

برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد :

یکپارچگی با تأمین کنندگان

یکپارچگی داخلی

یکپارچگی با مشتریان

و عملکرد شرکت در سه بعد :

رضایت مشتری

عملکرد مالی

عملکرد بازار

تعریف عملیاتی گردیده است.

1ـ2    اهميت و ضرورت تحقيق

در طول دهه گذشته، توافق عمومی در رابطه با اهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین افزایش یافته است، یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت­ها را قادر می­سازد تا از طریق اعمال نوآوری بیشتر و تحمل هزینه­های کمتر، بر محدودیت­های منابع خود غلبه نمایند راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین، تأمین کنندگان و مشتریان را به سوی فرآیند خلق ارزش رهنمون می سازد و برای مشتریان شرکت ارزش آفرینی می کند. این راهبرد می تواند برای شرکت شرایطی را فراهم سازد تا در پرتوی آن قادر شود بر شایستگی­های کلیدی و حیطه­های تخصصی خاص خود تمرکز نماید. بنابراین ، می­توان چنین عنوان نمود که زنجیره تأمین و برقراری یکپارچگی در آن ، مهمترین عامل در رقابت­پذیری شرکت به شمار می­روند. درک روابط میان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی و بین المللی حیاتی و ضروری است سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند. یکپارچگی زنجیره تأمین مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی دارد، همچنین فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد.

1ـ3   اهداف تحقيق

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه می باشد که در این راستا اهداف زیر دنبال می شود :

تعیین رابطه یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه.

تعیین رابطه یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه.

تعیین رابطه یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه.

تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکديس ارومیه.

تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکديس ارومیه.

تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکديس ارومیه.

1ـ4    فرضیه ها

 1. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

1-1. یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

1-2. یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

1-3 . یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه رابطه معنی داری وجود دارد.

1-4. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکديس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

1-5. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکديس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

1-6. بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکديس ارومیه رابطه معنی­داری وجود دارد.

1ـ5    چارچوب نظری تحقیق

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکديس ارومیه، یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد:

یکپارچگی با تأمین کنندگان

یکپارچگی داخلی

یکپارچگی با مشتریان

و عملکرد شرکت در سه بعد:

رضایت مشتری

عملکرد مالی

عملکرد بازار

تعریف عملیاتی گردیده است.

                            

1ـ7   قلمرو تحقيق

1ـ7ـ1      قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت تولیدی در شرکت پاکديس ارومیه، می باشد.

1ـ7ـ2     قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت پاکديس ارومیه می باشد.

1ـ7ـ3    قلمرو زمانی

محدوده زمانی تحقیق حاظر حدود 10 ماه می باشد که از مرداد ماه 1393 شروع و در اردیبهشت ماه 1394 خاتمه می یابد.

   فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: زنجیره تأمین

1ـ1      مقدمه

مدیریت زنجیره تأمین، یک فلسفه جامع برای اداره جریان کانال­های توزیع از عرضه کننده تا مصرف کننده می­باشد. مدیریت زنجیره عرضه، یک وسیله جهت مبادله مستمر اطلاعات و بهسازی عملکرد سازمان­ها فراهم می­کند. مدیریت زنجیره تأمین به سازمان­ها کمک خواهد کرد که دانش فنی به دست آورند و از دیگران در جهت بهبود کیفیت محیط زیستشان یاری جویند. هم افزایی رعایت ملاحظات زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین فرصتی را برای سازمان ها فراهم می­کند تا بهره­وری، کیفیت و عملکرد محیطی خود را از طریق جریان پیوسته اطلاعات ارتقا دهند. رعایت ملاحظات زیست محیطی در ترکیب با مدیریت زنجیره تأمین یک موقعیت برنده ـ برنده برای سازمان ها ایجاد می کند و به آنها در به وجود آمدن یک مزیت قوی در بازار جهانی (از طریق کاهش هزینه و بهبود در رقابت) کمک می کند. مدیرت زنجیره تأمین نتیجه تکاملی مدیریت انبارداری است. در دهه 60 کارشناسان با مطالعه بر روی رابطه داخلی بین انبارداری و حمل و نقل و یکپارچه سازی آنها قادر به کاهش موجودی خود شدند که حاصل این مطالعات مدیریت توزیع نام گرفت. در مسیر تکامل با اضافه شدن مباحث مدیریت ساخت، تدارکات و سفارشها به مدیریت توزیع مفهوم لجستیک پدید آمد و وضعیت کنونی یعنی زنجیره تأمین نتیجه به هم پیوستن حلقه های عملیاتی مختلف است که در ابتدای آن عرضه کنندگان و در انتهای آن مشتریان قرار دارند. یک زنجیره تأمین به جریان مواد، اطلاعات، وجوه و خدمات از تأمین کنندگان مواد خام طی کارگاهها و انبارها تا مشتریان پایانی اشاره دارد و شامل سازمانها و فرایندهایی می شود که کالاها، اطلاعات و خدمات را ایجاد و به مصرف کنندگان تحویل می دهند. این زنجیره شامل خیلی از وظایف از قبیل خرید، جریان وجوه، حمل و نقل مواد، برنامه ریزی و کنترل تولید، موجودی و لجستیکی و توزیع و تحویل می­گردد. اهداف نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین مدرن کاهش عدم اطمینان و ریسک در زنجیره تأمین است. با وجود آن، به طور مثبتی بر سطوح موجودی، زمان چرخه، فرایندهای تجاری و سرویس­های خدماتی به مشتری اثر می­گذارد. این زنجیره فرایندی پویا است که فعالیت­های همزمان، ارزیابی­های مستمر از طرفین درگیر، فناوری­های به کار رفته در آن و ساختار سازمانی را شامل می­شود. این فناوری برای مشتریان امکاناتی را فراهم می­آورد تا حق انتخاب فراوانی را داشته باشند و به صورت فزاینده­ای به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و هدف در آن ایجاد ارزش برای مصرف کننده است. همه این عوامل بر افزایش سودآوری و رقابتی بودن کمک می کنند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر
 • پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن
 • پايان نامه ارايه يک مدل برنامه ريزي دو هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تامين پايا در صورت امکان اختلال در تسهيلات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122