پايان نامه بررسي رابطه بين کارايي و ريسک غير سيستماتيک و بازده با رويکرد تلفيقي TOPSIS – DEA در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين کارايي و ريسک غير سيستماتيک و بازده با رويکرد تلفيقي TOPSIS – DEA در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين کارايي و ريسک غير سيستماتيک و بازده با رويکرد تلفيقي TOPSIS – DEA در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 5
1-1. مقدمه 6
1-2. بیان و طرح مسأله‏ 6
1-3.ضرورت و اهمیت پژوهش 8
1-4.اهداف پژوهش 9
1-5.سوالات یا فرضیه های پژوهش 9
1-6. مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش 10
1-7.پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته 11
1-8.فرضیه های پژوهش 14
1-9.تعیین متغیر های تحقیق 17
1-10-تاپسیس فازی 25
1-11.متغیر وابسته : 26
1-12. جامعه و واحد تحلیل آماری 28
1-13. نمونه و روش نمونه گیری 29
1-14. ابزار و روش گردآوری داده‌ها 29
1-15. روشهای تحلیل داده‌ها 29
1-16. محدودیتهای پژوهش 29
1-17. واژگان کلیدی پژوهش 30
فصل دوم 31
2-1.مقدمه : 32
2-2.ریسک و بازدهی 32
2-3.تابع تولید 42
2-4.انوع کارایی 47
2-5. رویکرد های تعیین میزان کارایی 49
2-6.مفهوم کارایی نسبی : 51
2-7.تحلیل پوششی داده‌ها 51
2-9. پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته 71
فصل سوم 74
3-1.مقدمه: 75
3-2. روش های پژوهش 75
3-3. روش اجرایی تحقیق 76
3-4. دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف 76
3-5. دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری 77
3-6. قلمرو تحقیق: 78
3-7.معرفی جامعه تحقیق : 78
3-8. روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات : 79
3-9. رسم مدل تحقیق: 80
3-10.تعیین متغیر های تحقیق 82
3-11. رگرسیون و استنباط آماری در مورد شیب خط () 82
3-12. ارائه سوالات تحقیق و نحوه بررسی آنها 84
3-13.معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها: 85
3-15. ابزار و روش گردآوری داده‌ها 86
3-16. روشهای تحلیل داده‌ها: 86
فصل چهارم 87
4-1.مقدمه: 88
4-2.یافته های تحقیق : 88
4-3. آزمون فرضیه تحقیق : 89
4-4. اندازه گیری کارایی 89
4-5. تحلیل واریانس رگرسیون 92
خلاصة آزمون ها 105
4-5.پاسخ به سوالات تحقیق: 106
فصل پنجم 107
1-5. مقدمه : 108
2-5. خلاصه تحقیق 108
3-5. نتایج تحقیق 108
5-4. پیشنهادات کاربردی: 109
اقدامات جهت بهبود و تأثیر گذاری : 110
5-5. پیشنهادات به محققین 110
5-6. محدودیت های تحقیق 111
پیوست 112
منابع 116

منابع و ماخذ

اژدری، فاطمه. (1387). بررسی کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و ارتباط آن با بازده سهام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

تهرانی، رضا (1390) ؛ «مدیریت مالی » ؛ نگاه دانش، تهران.

پی جونز، چارلز. (1390). مدیریت سرمایه‌گذاری. ترجمه: رضا تهرانی، انتشارات نگاه دانش، تهران.

حسین‌زاده لطفی، فرهاد.، بوبهرز، زهرا.، رستمی، محمد.، و احدزاده نمین، محمد. (1390). معرفی یک روش DEA-TOPSIS برای داده‌های بازه‌ای. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، فیروزکوه.

خوش‌سیما، رضا.، و شهیکی تاش، محمد‌نبی. (1391). تأثیر ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و عملیاتی بر کارایی نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، (4)7، 95-69.

سعیدی، علی.، و افخمی، عادل. (1391). بررسی رابطه‎ی ریسک، بازده و نقدشوندگی با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مدیریت مالی دانشگاه تهران، (14)2، 80-65.

سیچانی، امید. (1388). تحلیل میزان اثرگذاری ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بر نسبت Q توبین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 81 تا 86، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.

راعی، رضا.، و پویان فر، احمد. (1391). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.

عالم تبریز، اکبر.، و رجبی‌پور میبدی، علیرضا.، و زارعیان، محمد. (1388). بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش عملکرد کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA. فصلنامه مدیریت صنعتی، تهران، (3)1، 118-99.

فارسیجانی، حسن.، آرمان، محمد حسین.، حسین بیگی، علیرضا.، و جلیلی، اعظم. (1390). ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد ورودی – خروجی محور. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، تهران، 1، 56-39

محارمی، ناصر. (1391). مبانی ارزیابی سهام. تهران، مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه‌ای.

عالم تبریز، اکبر.، و یونسیان، علی. (1391). تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته). انتشارات پوران پژوهش، تهران.

راس، استفان.، وسترفیلد، رندلف.، و جردن، بردفورد. (1391). مدیریت مالی نوین 2. ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری. انتشارات سمت، تهران، چاپ پنجم.

رضاییان، علی. (1393). مبانی سازمان و مدیریت. انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم.

Altunbas, Y., Ming, H., & Molyneux. (2000). Efficiency and risk in Japanese. journal of banking & finance, 12(5), 1-20.

Chen, C-T., Lin, C-T., & Huang, S-F. (2006). A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management. International Journal of Production Economics , 102(2), 289–301.

Chen, Y., Wei, X., Zhang, L., & Shi, Y. (2013). Sectoral Diversification and the Banks’ Return and Risk: Evidence from Chinese Listed Commercial Banks. Procedia Computer Science, 18, 1737-1746.

Chrysovalantis, G., Hasan, I., & Pasiouras, F. (2013). Efficiency stock returns: Evidence from thr insurance industry. Bank of finland Research Discussion Papers, 14, 1-20.

Frijns, B., Margaritis, D., & Psillaki, M. (2011). Firm efficiency and stock returns. J Prod Anal, 12, 1-11.

Gagliardini, P., Gouriéroux, C. (2013). Granularity adjustment for risk measures: Systematic vs unsystematic risks. International Journal of Approximate Reasoning, 54(6), 717-747.

Galagedera, D. U. A. (2014). Modeling risk concerns and returns preferences in performance appraisal: An application to global equity markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 33, 400-416.

Ghaemi-Nasab, F., Ghaemi-Nasab, A.,  Allameh, M., &  Mamizadeh-Chatghayeh, S. (1391). A MULTIPLE ATTRIBUTES STRATEGY PORTFOLIO SELECTION AND EVALIUATING ITS RISK USING A DEA-TOPSIS METHOD. Fourth conference DEA analysis.

Gordon Y.N., & Cheong Shum, W. (2003). The relationships between unsystematic risk, skewness and stock returns during up and down markets. International Business Review, 12(5), 523-541.

Lee, H-L., Chu, C-W., & Zhu, J. (2011).Super-efficiency DEA in the presence of infeasibility. European Journal of Operational Research, 212(1), 141-147.

Markowitz, H. (2008). Mean–variance approximations to expected utility. European Journal of Operational Research, 234(2), 346-355.

Mojon, B. (2008). When did unsystematic monetary policy have an effect on inflation? European Economic Review, 52(3), 487-497.

Mirhedayatian, S. M., Vahdat, S. E., Jafarian Jelodar, M., Farzipoor Saen, R. (2013). Welding process selection for repairing nodular cast iron engine block by integrated fuzzy data envelopment analysis and TOPSIS approaches, Materials & Design, 43, 272–28

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

انسان در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس است. لذا کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد .(اژدری 1387) از طرفی امروزه صنایع با یک محیط به شدت رقابتی مواجه اند، در مواجهه با یک محیط رقابتی، تدوین استراتژی های رقابتی یک مسئله اصلی اندازه گیری کارایی مدیریت در آن صنعت است (مومنی 87) همچنین  تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده و افزایش سود و بازده شرکت است.

برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منبع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع و اطلاع از تأثیر  آن بر بازده شرکت اهمیت بسزایی دارد که این مهم خود در گرو طرز عمل و شیوه کار مدیران سازمانها می باشد. استفاده از ابزارهای علمی سنجش کارایی و بهره‌وری می‌تواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام فعالیت و بکارگیری منابع باشد.

امروزه با وجود فضای رقابتی، سازمانها علاوه بر اینکه بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نیاز تولید کنند، بلکه باید این توانایی را داشته باشند که فرایند تولید را به گونه ای پیش ببرند که بتوانند از رقبا پیشی گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. به همین دلیل سازمانها نیازمند بکارگیری روش هایی در جهت ارزیابی عملکردشان می باشند چرا که ارزیابی عملکرد ضعف ها قوت ها و تهدیدها و فرصت ها را برای بهبود و اصلاح روند ها نمایان می سازد.

1-2. بیان و طرح مسأله‏

سرمایه گذاری ضرورتی حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است (امامی میبدی، 1384)، در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار، بیشترین سود آوری را نصب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار نامناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران بر اثر وجود یک سری اطلاعات پنهانی و یا سوخته با ریسک بالایی مواجه بوده اند .(اژدری ،1387) حال اگر بتوان با فرض وجود حداقلی یک سری اطلاعات ضروری، مجموعه ای شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود. توجه به کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت می باشد .زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. (عالم تبریز،1388)

بورس اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها برای امکان تخصص و تجهیز پس انداز ها در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه  تولیدی است. با توجه به اینکه سرمایه گذاران همواره سعی دارند که سرمایه خود را در محل هایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده  و هم چنین کم ترین ریسک را داشته باشد، لذا مدیریت شرکت ها جهت جذب سرمایه گذاران در پی افزایش بازده شرکت هستند، بنابراین مبحث کارایی و محاسبه آن برای مدیران جهت رسیدن به اهداف خود می‌تواند مفید باشد، چرا که با محاسبه کارایی برای یک موسسه یا واحد تجاری مشخص میگردد که آن واحد در مقایسه با سایر موسسات مشابه تا چه اندازه از امکانات و منابع محدود در اختیار خود به طور بهینه استفاده نموده است.

مسلما وقتی الگویی برای ارزیابی فعالیت ها در اختیار مدیریت کشور نباشد، بسیاری از منابع محدود جامعه ضایع شده و در جهت برنامه و اهداف سازمانی مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت، بنابراین برای اینکه بتوان منابع را در راستای ماموریت ها و اهداف مورد استفاده قرار داد لازم است عملکرد سازمان ها با الگوی مناسب ارزیابی شود.

برا این اساس در این تحقیق با استفاده از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها  و ترکیب آن با روش تاپسیس فازی، کارایی این شرکت ها را مورد سنجش قرار داده و ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام را در این شرکت ها مورد آزمون قرار می دهیم .

 1-3.ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه همه ی مدیران در همه ی سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود می باشند. (مومنی 1388) با توجه به  اهمیت کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در میان سایر علوم به خود اختصاص داده است، بررسی همه جانبه آن به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

همچنین نیک میدانیم که هدف نهایی از سرمایه گذاری، کسب بازده متناسب با ریسک تحمل شده می باشد(تهرانی ،1390). در هر سرمایه گذاری،  سرمایه گذاران به دنبال بازده مورد انتظاری هستند که در صورت تحقق موجب افزایش ثروت آنها می‌گردد و نیز همانگونه که در کلیه متون مالی اشاره شده است، حداکثر کردن ثروت سهامداران هدف اصلی در مدیریت یک شرکت می باشد. در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار بیشترین خروجی و در نهایت بیشترین سود آوری را نصیب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار مناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران  بر اثر وجود یک سری از اطلاعات پنهانی و یا عدم دسترسی به موقع اطلاعات با ریسک بسیار بالایی مواجه بوده اند، حال اگر بتوان با فرض حداقل یک سری اطلاعات ضروری مجموعه ای از شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود.

لذا تحقیقات حاضر به دنبال برقراری ارتباط معنی دار بین کارایی شرکت ها و بازده  و ریسک حاصل از سهام آنها می باشد، همان گونه که قبلا نیز اشاره شده کارایی به مفهوم ایجاد حداکثر ستاده در مقابل حداقل نهاده هاست، از طرفی بازدهی سهام شامل بازده نقدی و قیمتی آن است که این تحقیق به شناسایی رابطه دو متغیر فوق می پردازد. اگر این رابطه مثبت باشد، سپس می‌توان نتیجه گرفت که یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقویت کارایی شرکت ها از طریق تقویت مکانیزم درونی به منظور کسب حداکثر خروجی با حداقل ورودی هاست و به این ترتیب می‌توان بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها فراهم کرد، در صورتی که این رابطه منفی باشد، بدیهیست مکانیزم کارایی در بازده سهام شرکت ها اثری نداشته و به منظور افزایش ثروت سهامداران می بایستی به سراغ عواملی غیر از کارایی برویم.

این رابطه برای ریسک هم صدق می‌کند. اگر رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک مثبت باشد یعنی شرکت های کاراتر ریسک غیر سیستماتیک کمتری داشته باشند می‌توان با استفاده از مکانیزم کارایی بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری و هم چنین سرمایه گذاری امن در این صنعت فراهم کرد.

 1-4.اهداف پژوهش

1-3-1.هدف اصلی تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی کارایی شرکت های بورسی با استفاده از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی تحقیق :

بررسی میزان کارایی و میزان عدم کارایی  شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

بررسی شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

1-5.سوالات یا  فرضیه ­های پژوهش

با توجه به هدف تحقیق در اندازه گیری کارایی شرکت ها و ارتباط آن با بازده  و ریسک سهام فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می‌شود :

1: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی  تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط  معناداری وجود دارد.

2: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و ریسک غیر سیستماتیک آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.

1-6.  مدلهای  نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش

در ارزیابی سازمانها همواره تعدادی منابع تولیدی نظیر نیروی انسانی، مواد، ماشین آلات و … به عنوان ورودی سازمان وجود دارند که فرآیند های تبدیلی آنها به کالا، خدمات و در نهایت، فروش، سود و … به عنوان خروجی سیستم لحاظ می شوند .سیستمی کارا ارزیابی می‌شود که بتواند با مقدار ثابتی از ورودیها میزان خروجی خود را افزایش دهد و یا مقدار ثابتی از خروجی را با مقدار کمتری از ورودی بدست آورد .

در محیط های همگن مجموعه ای از واحد های تصمیم گیر نظیر شعبه های یک بنگاه مالی یا واحد های تولیدی مختلف در یک صنعت وجود دارند که محصولات و خدماتی مشابه با یکدیگر تولید می نمایند، ماهیت تولیدات تمامی این واحد ها مشابه بوده و این در حالی است که این واحد ها بصورت واحدهایی کاملا مستقل از یکدیگر عمل می نمایند .

برای ارزیابی واحد ها با رویکرد سیستمی همواره به سه جز توجه می‌شود : داده‌ها، ستاده ها و فرآیند تبدیل داده به ستاده. مدل DEA هر سازمان را به عنوان واحد تصمیم گیر، بر اساس فرآیند تبدیل ورودی به خروجی و در مقایسه با دیگر واحد ها مورد ارزیابی قرار داده و میزان کارایی واحد ها را تعیین می نماید.

با توجه به ماهیت ورودی ها و قابل کنترل بودن آنها توسط مدیریت از روش CCR (با تلفیقی تاپسیس فازی ) استفاده شده است و در نهایت ارتباط کارایی شرکت ها را با ریسک غیر سیستماتیک و بازدهی سهام آنها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-7.پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته

در سال 1978 سه متخصص تحقیق در عملیات به نام های “چانز[1]“، “کوپر[2]” و “رودز[3]” مقاله هایی را ارائه نموده اند که طی آن از طریق برنامه ریزی خطی اندازه گیری عملی کارایی انجام می گرفت. این روش در حال حاضر به نام DEA [4]یا تحلیل پوششی داده‌ها شهرت دارد. تحلیل پوششی داده‌ها پس از تعیین مرز کارا مشخص می‌کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را می بایست انتخاب نمود .مدلی که این افراد در تحلیل پوششی داده‌ها ارئه نمودند با توجه به حروف اول نام آنها به CCR شهرت یافت .

در سال 1984، بنکر[5] و چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نامشان به BCC شهرت یافت .مدل BCC  مدلی از انواع مدلهای تحلیل پوششی داده‌هاست که در ارزیابی کارایی نسبی، واحد های کارا را که ضریب یک دریافت کرده اند نسبت به یکدیگر رتبه بندی  نمی کرد، یک روش تعدیل شده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها به وسیله اندرسون و پیترسون [6]در سال 1993 ارائه شد، که چارچوبی برای رتبه بندی واحدهای کارا ارائه کرد.

توان تحلیل پوشش داده‌ها برای پاسخگویی به نیازهای نظری و کاربردی سبب شده است که گستره ی وسیعی فرا روی ریاضی دانان ،اقتصاد دانان، مدیران  و مهندسان در زمینه بهره‌وری و کارایی گشوده شود.

گزارش های موفق عملیاتی این روش از ارزیابی دانشگاه ها (بیزلی[7] 1994، جهاناهلو و علیرضایی 1994) بیمارستان ها (بنکر و همکاران 1980 ) و نیروگاه های تولید برق (فارل و همکاران 1983، هالمارسون [8]و ویدارپس[9] 1992، کپ [10]و اسمیت 1980 و کامباکار[11] 1994 ) واحد های بهره برداری از منابع آب (آیدا[12] و همکاران 1998 )، مدارس (بسنت[13] و همکاران 1987 و علیرضایی و دانشیان 1379 )، ورزش (سویی اوشی و همکاران 1999)، واحد های ارتباطی (سویی اوشی [14]1998، بنکر و همکاران 1996)، ارتش (علی و همکاران 1989 ) مقایسه موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی (آتانا پولوس[15] 1994) بانکها (تیلور [16] و همکاران 1997، علیرضایی و وندی پن 1995، برگرو مینگو 1994، الفرج و همکاران 1993 با رو همکاران 1993)، صنعت هوایی (بنکر و جانستون [17]1993 و 1995 بولین 1987 ) بودجه بندی (بولین[18] و همکاران 1989، کمپل [19]و همکاران 1995 )، پیشرفت و پسرفت تکنولوژی کشورها (علیرضایی 1378)، سیستم پشتیبانی تصمیم (علیرضایی و دانشان 1378)، درجه بندی (علیرضایی 1377) و اصلاحات و ارزیابی اقتصادی (چارنز و همکاران 1998، ماتریک[20] و ساویچ [21]1998 ) حاکی از قدرت این متدلوژی در زمینه ارزیابی عملکرد و بهره‌وری و کارایی دارد.

از طرفی وجود مجلات تخصصی «تحلیل بهره‌وری[22] و انجمن تحقیق در عملیات[23] و کتابهای تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد[24]، تحلیل پوششی داده‌ها، نظریه، متدلوژی و کاربرد ها (چارنز،کوپر، لوین[25] و سیفورد[26] (1994) تحلیل کارایی به وسیله مرزهای تولید با روش ناپارامتری[27] تحلیل پوششی داده‌ها، بخشی از تلاش نظری در این زمینه بوده اند.

همچنین قابل ذکر است که برخلاف مطالعه و تحقیقات زیادی که در ارتباط بین کارایی و سایر متغیر ها انجام گرفته است، مطالعات کمی در زمینه رابطه کارایی و بازده سهام انجام گرفته است، خانم فاطمه اژدری در رساله ی خود در 1387 به بررسی کارایی شرکت های پذیرفته شده ارتباط آن با بازده سهام پرداخته است، هم چنین در این حوزه می‌توان به مقاله ی محمد محمودی و مجتبی متان اشاره کرد که به بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار و ارتباط آن با بازده و ریسک سهام پرداخته اند .

هم چنین در سال 1381 عزیز اله معماریانی و صابر ساعتی مهتدی مقاله ای تخت عنوان «نظریه مجموعه های فازی و تحلیل پوششی داده‌ها » ارائه کرده اند. در این مقاله با ارائه ی شرح مختصری از تحلیل پوششی داده‌ها و تعاریف مقدماتی از نظریه مجموعه های فازی کاربرد های انجام شده از این نظریه در سازمان ها ی مختلف چون بانک ها، دانشگاه ها و … معرفی گشته است.

لازم به ذکر است دکتر عالم تبریز نیز در مقاله ای به بررسی کارکرد تکنیک فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA پرداخته است که در پروژه ی حاضر از روش ایشان نیز استفاده شده است.

در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که بدانیم در شرکت های کارا یا به بیان دیگر در شرکت هایی که با استفاده از نهاده های کمتر ستاده های بیشتری تولید میکنند و به مفهوم عملیاتی کاراتر هستند، آیا این کارایی در  ریسک غیر سیستماتیک شرکت و بازده سهام شرکت ها تأثیر ی دارد یا خیر ؟

[1] Charnes

[2] Cooper

[3] Rhodes

[4] Data Envelopment Analysis

[5] Banker

[6] Anderson & Peterson

[7] J.E.Beasley

[8] L-Hjalmarsson

[9] A- Veidrpass

[10] R-J-Koop

[11] S.C.Kumbkar

[12] K.Aida

[13] A.M.Besset

[14] T.Seyoushi

[15] A.Athnassopolios

[16] W.M.Taylor

[17] W.F.Bowlin

[18] Johnston

[19] B.Campbell

[20] M-Matric

[21] G.Savic

[22] Productivity

[23] Operation Research Society

[24] Data envelopment analysis: The Assessment of Performance

[25] Lewin

[26] M.Seofprd

[27] Efficiency Analysis By Production Frontiers the Non Parametric Approach

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122