پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    2
1-1-مقدمه    3
1-2- بيان مسأله    4
1-3-اهمیت و ضرورت مسئله    6
1-4 اهداف پژوهش    8
1-4-1 هدف کلی:    8
1-4-2 اهداف اختصاصی:    8
1-5 فرضیه های پژوهش    8
1-5-1 فرضیه اصلی    8
1-5-2 فرضیه های فرعی    8
1-6 تعریف مفهومی متغیرها    9
1-7-تعریف عملیاتی متغیرها    10
فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش    11
2-1 کمال گرایی    12
2-1-1 تاریخچه کمال گرایی    12
2-1-2 تعاریف کمال گرایی    14
2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی    15
2-1-3-1 ابعاد کمال گرایی    15
2-1-3-2 نظریه های کمال گرایی    17
2-1-3-2-1 نظریه فروید    17
2-1-3-2-2 نظریه کاری هورنای    18
2-1-3-2-3 نظریه آدلر    20
2-1-3-2-4 نظریه ی پرلز    21
2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی    22
2-1-5تفاوت های  افراد در کمال گرایی    27
2-2  رضایت زناشویی    28
2-2-1 تاریخچه  رضایت زناشویی    28
2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی    28
2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی    31
2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی    31
2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی    32
2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ    32
2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری    33
2-2-3-2-3 نظریه های شناختی    34
2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی    35
2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی    36
2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی    38
2-2-4-1 پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين    38
2-2-4-2 طرز تفكر، عقايد و تمايلات    38
2-2-4-5 عقايد مذهبي    38
2-2-4-6 اختلافات طبقاتي    39
2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي    39
2-2-4-8  بيماري رواني در خانواده    39
2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی    39
2-3   سرسختی    41
2-2-1 تاریخچه  سرسختی    41
2-2-2 تعاریف  سرسختی    42
2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی    43
2-2-3-1 ابعاد سرسختی    43
2-2-3-2 نظریه های سرسختی    44
2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی    44
2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی    47
2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی    50
2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی    51
2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی    52
2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف    52
2-2-4-2 جایگاه مهار    52
2-2-4-3   عزت نفس    53
2-2-5 تفاوت های افراد در  سرسختی    54
2-18-پیشینه پژوهش    55
2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    55
2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    55
2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی    55
2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی    56
2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور    57
2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    57
2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی    57
2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی    58
فصل سوم: روش پژوهش    59
روش پژوهش    59
3-1-طرح پژوهش    60
3-2-طبقه بندی متغیرها    60
3-3-جامعه آماری پژوهش    60
3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری    60
3-5-ابزار سنجش    61
3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی    61
3-5-2-پرسش نامه  کمال گرایی اهواز    62
3-5-3-پرسش نامه سرسختی    62
3-6-روش اجرا    63
3-7-روش های آماری تحلیل داده ها    63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    64
الف) یافته های توصیفی    65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    72
5-2 بحث و تفسیر نتایج    74
5-3 محدودیت ها    77
5-4-پیشنهادات    77
5-4-1-پیشنهاد های کاربردی    77
5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی    77
منابع    78
Abstract    86

منابع

ابراهيم زاده، صديقه (1385). بررسي مقايسه اي باورهاي فراشناختي، ابعاد کمال گرايي و  مهارتهاي حل مسئله اجتماعي با توجه به سطوح بلاتکليفي در بيماران مبتلا به وسواس، پانيک و استرس پس از سانحه. پايان نامه کارشناسي ارشد منتشر نشده. دانشگاه محقق اردبيلي.

باغبان سيچاني، ايران؛ احمدي علون آبادي، سيد احمد؛ غلامعليان، فهيمه . (1386).مروري بر ديدگاه هاي كيفيت زناشويي و عوامل مؤثر بر آن. مجموعه مقالات هفته ي پژوهش.

بشارت، محمد علي (1381)، ابعاد کمال گرايي در بيماران افسرده و مضطرب، مجله علوم روانشناختي، دوره اول شماره 3، صفحه 262 و 249.

بشارت، محمد علي (1383). کمال گرايي و مکانيسم هاي دفاعي. مجله پژوهشهاي روانشناختي، دوره 8، شماره 1 و 2

بشارت، محمد. (1389). بررسی ویژگیهاي روانسنجی فرم کوتاه مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

بشارت، محمد. (1392). قابلیت اعتماد ،پایایی و درستی اعتبار مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی. مجله علوم روانشناختی،8، 350-270.

بشارت، محمد، حدادي، پریا، رستمی، رضا و صرامی فروشانی،محمد.(1390). بررسی آسیبهاي عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی. دوفصلنامه روانشناسی معاصر ،11.

بشارت، محمد، محمدي، کریم، پورنقاش تهرانی، سارا و حاتمی، جواد. (1388). رابطه کمالگرایی و سختکوشی با پاسخهاي فیزیولوژیک ناشی از استرس. دوفصلنامه.41-53 ، روانشناسی معاصر.

بنائيان، شايسته؛ پروين، ندا؛ كاظميان، افسانه. (1385). بررسي ارتباط سلامت روانی و رضايت زناشويي زنان متأهل بروجني. مجله ي علمي دانشكده ي پرستاري و مامايي همدان ، دوره ي چهاردهم، شماره ي 2

پويا منش، جعفر؛ احدي، حسن؛ مظاهري، محمد علي ؛ دلاور، علي . (1387). مقايسه اثر بخشي مداخلات مبتني بر نظريه ي اليس به دو روش مشاوره ي گروهي رو در رو و اينترنتي در افزايش رضايت زناشويي. مجله ي تحقيقات علوم رفتاري، دوره ي 6، شماره ي 2.

حفاظي طرقبه، ميترا؛ فيروزآبادي، علي؛ حق شناس، حسن. (1385). بررسي ارتباط بين اجزاء عشق و رضايت مندي زوجي، مجله ي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره ي شانزدهم، شماره ي 5

Henry, H.(2008) Effective communication, Educational qualification and age as determinants of marital satisfaction among newly wedded couples in a Nigerian university, Pakistan journal of social sciences 5(5):433- 437.

Ahmad Poor ,A. (2009).[The construction and validation of type D personality and it’s relation with coronary heart disease]. Journal of Science and Research in Psychology; 32: 37- 60.(Persian)

Argyle, M. & Lu , L.(2010) The happiness of extroverts personality and individual differences , 77 , 1011-1017

Argyle, M.(2009)The psychology of happiness: Londan: Routledge

Beshart MA,.(2010). [Perfectionism and mental health]. J Inovations Res Counsel; 8(29): 7-22. (Persian)

Brady, B. (2010).Research on the Nature and Determinants of Marital Satisfaction. Journal of Marriage and the Family ,pp 964-980

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمال گرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه  بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 346 (173 نفر زن و 173 نفر  مرد) انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1988)، پرسش نامه کمال گرایی اهواز (APS) کیامرثی و نجاریان (1376) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و نجاریان (1376) بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‫گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه  وجود دارد.

کلید واژه: کمالگرایی، رضایت زناشویی، سرسختی، دانشجویان متاهل

فصل اول :کلیات پژوهش

این فصل با مقدمه آغازمی شود و سپس بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش مورد بررسی قرارمی گیرد و در ادامه فرضیه های پژوهش تشریح می شوند و در پایان تعریف مفهومی و عملیاتی کمالگرایی، سرسختی و رضایت زناشویی ارائه می گردد.

1-1-مقدمه

خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیاز های مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است. رضایت یک  فرد  از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد(باغبانی سیچانی، احمدی علون آبادی و غلامعلیان، 1386). رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است. به ویژه در سال های اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند(بنائیان، پروین و کاظمیان، 1385).

1-2- بيان مسأله

رضایت زناشویی را بر قراری ارتباط مؤثر با طرف مقابل، عدم عصبانیت، حفظ استقلال فردی زن و مرد ضمن مشارکت با هم،  ارزش قائل شدن به خواسته ها و علایق همسر، همراهی و همدلی، داشتن هدف و آرمان مشترک ، قبول سختی ها و آمادگی ها برای مواجه با مشکلات زندگی و کنار هم بودن در روز های خوشی و سختی و تأکید و توجه بر نکات مثبت شخصیت همسر ، ابراز دوستی و اهمیت دادن به یکدیگر را از عوامل در استمرار زندگی مشترک و رضایت زن و مرد تعریف کرده اند (پویا منش، احدی، مظاهری و دلاور، 1387).  ارتباط صحیح کلامی و غیر کلامی اساس یک زندگی زناشویی موفق است  و ویژگی های شخصیتی زوجین در این امر کمک کننده است. زوج هایی که دارای خصلت های شخصیتی سرسختی روانشناختی هستند و در شرایط سخت زندگی قادر به کنترل شرایط هستند، می توانند موفق تر باشند(حفاظتی، فیروز آبادی و حق شناس، 1385) .

یکی از عواملی که می تواند بر رضایت زناشویی مؤثر باشد کمال گرایی است. کمال گرایی یک سبک شخصیتی چندبعدی است که با شمار زیادی از مشکلات روان شناختی، بین فردی و مسائل  مربوط به رضایت زناشویی ارتباط دارد (گروسارث و آیسنک،[1] 2009).

کمال گرایی یک اختلال نیست اما عامل آسیب زایی است که مشکلات بسیاری را برای کودکان و بزرگسالان و خصوصا در ارتباط زناشویی ایجاد می کند (کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده، 1377). کمال گرایی از ویژگیهاي روانشناختی است که مورد علاقه بسیاري از روانشناسان دنیا می باشد و منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و دست نیافتنی و تلاش براي تحقق آنها است (والان[2]، 2013). کمال گرایی به افکار و رفتار های خود تخریب گرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه است. در جامعه امروزی به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود( فریدمن و بوث[3]، 2011).

ملکی (1392) در پژوهشی به بررسی رابطه کمال گرایی با سازه دیگری به نام سرسختی پرداخت و به این مسئله اشاره نمود که افراد کمال گرا، در شرایط مختلف سرسختی بیشتری از خود نشان می دهند و چون آرزوهای بزرگی دارند، در شرایط فشار و استرس سرسختانه مقاومت به خرج می دهند. از طرفی مقوله سرسختی روانشناختی یکی از موضوعات جدیدي است که ذهن بسیاري از پژوهشگران را به خود مشغول کرده بود.  فرد سرسخت، کسی است که قادر باشد حوادث را کنترل کند و یا بر آنها تاثیر داشته باشد و عوامل فشارزا را قابل تغییر بداند و نسبت به فعالیتهایی که انجام می دهد متعهد باشد و انتظار داشته باشد که این تغییر یک مبارزه هیجان انگیزي براي رشد بیشتر است و آن را جنبه اي عادي از زندگی بداند. سرسختی روانشناختی از سه بعد تعهد، کنترل  و مبارزه جویی  تشکیل شده است (گوردون و دیموک[4]، 2013).

سواری (1391) در پژوهشی تحت عنوان  رابطه ساده و چندگانه سرسختي روانشناختي و کمالگرايي با سلامت رواني به این نتایج دست یافت که  سرسختی روانشناختی و کمالگرایی به ترتیب با سلامت روانی رابطه دارند. همچنین احتشام زاده، مکوندی و باقری (1391) در پژوهشی دیگر به بررسی رابطه بخشودگی ، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها پرداختند و  نتایج حاکی از وجود رابطه چندگانه بین بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی بود و بخشودگی بهترین پیشبینی کننده میزان رضایت زناشویی زوجین گزارش شد. از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سئوال است که آیا بین کمالگرایی  و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد؟

 1-3-اهمیت و ضرورت مسئله

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد (محمد، 1392).

اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و…با كم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست ، سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج كاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. به عبارتی آماره نشان دهنده این امر است که در طی سالهای اخیر میزان طلاق رو به افزایش است ( محمدی، 1392).

این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عواملی زیادی همچون عوامل  اقتصادی و اجتماعی و همچنین نارضایتی زندگی و نارضایتی زناشویی است ( عارفی، 1390). کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست و کیفیت زندگی مفهومی پویاتر و وسیع تر از سلامتی است. ایجاد رضایت از زندگی همیشه یکی از اهداف جوامع بوده است(آرگیل و لو[5]، 2010).

به نظر می رسد که در گذشته با وجود اینکه امکانات زندگی کمتر بوده است، میزان رضایت از زندگی و به خصوص رضایت زناشویی بیشتر بوده است. ولی امروزه رضایت از زندگی زناشویی کمتر شده است(آرگیل، 2009). با توجه به مطالب بیان شده  به نظر می رسد که شناسایی عواملی جز عوامل اقتصادی که باعث می شود رضایت زندگی زوجین افزایش یابد، مهم تلقی می شود. امروزه شاید یکی از دلایل کاهش رضایت زناشویی زوجین نسبت به گذشته کمال گرایی زوج ها باشد (رحیمی و شمس خرم آبادی، 1385).

کمال گرایی یک اختلال نیست اما عامل آسیبزایی است که  مشکلاتی را برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان به وجود می آورد. اغلب مردم، کمال گرایی را با موفقیت طلبی یا وظیفه شناسی اشتباه می گیرند. کمال گرایی با این نگرشها تفاوت دارد. کمال گرایی یک الگوی نابهنجار از رفتار هاست، که می تواند منجر به اختلالات زیادی شود. کمال گرایی مستلزم سطوح نامناسبی از انتظارات و اهداف ملموس  و فقدان دائمی خشنودی است( رایس و دلو[6]، 2012). بنابراین با توجه به مطالب بیان شده اهمیت پژوهش حاضر احساس می شود.

[1] Grossarth, R & Eysenck

[2] Walan

[3] Friedman & Booth

[4] Gordon &  Dimmock

[5] Argyle & Lu

[6] Rice & Dellwo

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين
 • پايان نامه رابطه ناگويي هيجاني و درونبرون گرايي با رضايت زناشويي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122