پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مساله4
اهمیت وضرورت تحقیق7
بیان اهداف تحقیق8
فرضیه های پژوهش9
تعریف واژه ها واصطلاحات10
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق11
مقدمه12
مدیریت کیفیت14
-سیر تحولات مدیریت کیفیت15
-رویکردهائی به مدیریت کیفیت خدمات17
کیفیت وتعاریف آن18
تاریخچه کیفیت21
تعریف مشتری از کیفیت22
کیفیت درآموزش عالی ونقش اساتید23
مشتریان آموزش26
مقدمه26
مدیریت خدمت27
اصول مدیریت خدمت27
صنایع خدماتی29
تعریف خدمت30
-ویژگی ها ومشخصه های خدمات32
کیفیت خدمات33
-تعریف کیفیت خدمات33
-ابعاد کیفیت خدمات34
-کیفیت خدمات در آموزش34
-نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی35
-کیفیت خدمات درآموزش عالی37
-اداره کردن کیفیت خدمات در آموزش عالی39
تفاوت کیفیت خدمات وکیفیت کالا40
کیفیت خدمات رضایت مشتری41
موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات42
چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان42
مدل های کیفیت خدمات43
-مدل تجزیه وتحلیل شکاف کیفیت46
-مدل سروکوال47
-اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی54
پیامدهای کیفیت خدمات56
نقش مشتری(دانشجو)در ارائه خدمات57
-نحوه شکل گیری انتظارات58
-عدم تایید،رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده وکیفیت خدمات ادراکی59
بخش دوم(مقدمه)60
تعریف عملکرد تحصیلی60
شناسائی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی61
عوامل فردی موثر برپیشرفت تحصیلی64
-هوش64
-جنسیت65
-سلامت جسمی دانشجو66
-سن66
-انگیزش پیشرفت66
عوامل خانوادگی67
عوامل آموزشی68
-کلاس68
-کتب وموادآموزشی69
-روش تدریس70
-تکنولوژی واستفاده از کامپیوتر70
-اساتید71
-مدیریت72
بررسی پیشینه تحقیق73
چهار چوب مفهومی تحقیق79
فصل سوم:روش اجرای تحقیق80
مقدمه81
نوع پژوهش81
جامعه آماری81
تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری81
روش گردآوری اطلاعات81
ابزارگردآوری اطلاعات81
-اجزای پرسش نامه82
روائی وپایائی پرسش نامه83
روش آماری تحلیل داده ها84
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها85
مقدمه86
یافته های توصیفی87
جنسیت87
سن87
تاهل88
مقطع88
رشته تحصیلی90
توصیف متغیرهای اصلی تحقیق91
آزمون طبیعی بودن توزیع داده ها92
یافته های استنباطی94
فرضیه اول تحقیق94
فرضیه دوم تحقیق97
فرضیه سوم تحقیق98
فصل پنجم:خلاصه،نتیجه گیری وپیشنهادات101
مقدمه102
خلاصه تحقیق102
بحث ونتیجه گیری104
محدودیت های تحقیق106
پیشنهادات برخواسته از تحقیق106
پیشنهادات برای سایر محققان107
ضمائم108
پرسش نامه109
فهرست منابع وماخذ112
چکیده انگلیسی124

فهرست منابع ومآخذ

منابع فارسی

-توفیقی،شهرام.صادقی فر،جمیل.حموزاده،پژمان.افشاری،سعیده.فروزان فر،فائزه.تقوی شهری،سید محمود(1390). کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان؛ مدل سروکوال. فصلنامه راهبردهای آموزش،دوره چهار. شماره 1

-عنایتی نوین فر،علی.یوسفی افراشته،مجید.صیامی،لیلا.جواهری دانشمند،محمد(1390)ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان براساس مدل سروکوال.فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 61

-ماردپور،علی رضا.جهانبخش گنجه،سحر.حسینی نیک،سلیمان(1390). ميزان اثر بخشي روش هاي ايمن سازي رواني و حساسيت زدايي منظم و روش تركيبي بر اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي و خودكارآمدي دانشجويان پسر. مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري،سال اول، شماره اول، پياپي(1)

-زارع،بیژن.شفیعی،فرزانه(1390).بررسی نقش سرمایه فرهنگی واقتصادی خانواده ونوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی وپیش دانشگاهی منطقه 14 تهران.جامعه شناسی آموزش وپرورش،شماره 1

-جانعلیزاده،حیدر.شارع پور،محمود.کاشفی راد،رضا(1391). بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان ، سال سوم، شماره هشتم

-پال رمزدن ترجمه نوه ابراهیم و همکاران (1382)یادگیری رهبری در آموزش عالی. چاپ موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی و دانشگاه علوم پایه دامغان

-عابدینی،سمیره.کمال زاده،حسام الدین.عابدینی،صدیقه.آقاملائی،تیمور(1389). معيارهاي يك استاد خوب دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان. مجله پزشكي هرمزگان سال چهاردهم شماره سوم

-قربانی،راهب.حاجی آقاجانی،سعید.حیدری فر،معصومه.انداده،فاطمه.شمس آبادی،مرشیه(1387). بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان درخصوص ويژگي هاي يك استاد خوب دانشگاهي. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان- جلد 10 ، شماره 2(پیاپی30)

-احمدی،حبیب.غلامی،خلیل.عزیزی،نعمت الله(1392).بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی داانشگاه کردستان:حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارئه یک چارچوب راهبردی مناسب.اندیشه های نوین تربیتی.دوره9 شماره 1

-عارف کشفی،حسام الدین(1387).مدیریت کیفیت وکیفیت مدیریت،مجله تدبیر،شماره 96

-ماکولاتی،زهره.نقدی،مجید.نقی زاده،محمد مهدی.بهار،محبوبه(1392). ارزيابي نقش عوامل مؤثر در طراحي الگوي منظم آموزشي بر يادگيري ازديدگاه دانشجويان علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي فسا. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

-رستمی مال خلیفه،محسن.خلیلی،شهره.(1390) بررسی تغییرات کتاب ریاضی 1 و تاثیرات آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان ساوه ،مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان،سال هشتم،شماره2

-خدیوی،اسدالله.وکیلی مفاخری،افسانه(1390). رابطه بين انگيزه پيشرفت، منبع كنترل، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نواحي پنجگانه تبريز.علوم تربیتی،سال چهارم،شماره 13

-ایزدی،صمد.محمد زاده ادملایی،رجبعلی(1390).شیوه های یادگیری به عنوان پیش بینی کننده ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه.مجله مطالعات آموزش ویادگیری،دوره دوم،شماره دوم

-سنایی نسب،هرمز.رشیدی جهان،حجت.صفاری،محسن (1391).عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

دانشجویان.فصل نامه راهبردی آموزش،دوره پنجم،شماره چهار

-یوسفی،علی رضا.قاسمی،غلام رضا.فیروزنیا،سمانه(1388). ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت               تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

-نوری،ایرج.چارستاد،پروانه(1388).بررسی ارتباط عوامل مدیریت کیفیت وانتقال دانش .مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آز اد اسلامی واحد سنندج،سال چهارم،شماره 8

-عارف کشفی،حسام الدین(1378).مدیریت کیفیت وکیفیت مدیریت،مجله تدبیر،شماره96

-لامعی،ابوالفتح(1378).مبانی مدیریت کیفیت.تهران،وزارت بهداشت وآموزش پزشکی

-رحیمی،حسن(1383).اندازه گیری کیفیت خدمات بیمه با استفاده از مقیاس سروکوال ورتبه بندی ارائه       کنندگان  خدمات بیمه با استفاده از ANPدرموسسا ت بیمه تحت نظر بیمه مرکزی با تاکید بر بیمه اموال،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

-حکمت پو،داود.سورانی،محمد.فرازی،علی اصغر.فلاحی،زهرا.لشگر آرا،بهنام.(1391) بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهر اراك با استفاده از مدلSERVQUAL. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك،سال 15،شماره 7

-عنایتی نوین فر،علی.یوسفی افراشته،مجید.صیامی،لیلا.جواهری دانشمند،محمد.(1390). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان براساس مدل سروکوال.فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی،شماره 61

-نبوی،بهروز.مقدمهائی بر روش تحقیق در علوم اجتماعی،1376،تهران،انتشارات فروردین.

-بازرگان، عباس (1380). « رویکردهای ارزیابی موسسه های آموزش عالی ». دبیرخانه انجمن پژوهش های آموزش ایران ،تهران ،16-1

-بازرگان، عباس (1382).«ظرفیت سازی برای ارزیابی وارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، تجربه های بین المللی وضرورت ملی در ایجاد ساختار مناسب »،نشریه مجلس وپژوهش (ویژه نامه آموزش عالی ) شماره 41، سال دهم .

-بهرنگی، محمدرضا. عسگریان، مصطفی. نادری، عزت الله (1386).« ارزیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی و غرب از دیدگاه دانشجویان»، نشریه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 46،صص 90-68.

-کبریایی، علی.رودباری ،مسعود(1384).«شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پژشکی زاهدان دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب»،مجله ایرانی آموزش درعلوم پژشکی، شماره 5،     ص53-61.

-یمینی، محمد (1380). «درآمدی بر بررسی عملکرد سیستم های دانشگاهی»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،ص240-194.

-شفیعی روپشتی،میثم.میر غفوری،سید حبیب الله.شناسائی ورتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی بخش آموزش عالی (مطالعه موردی دانشکده مدیریت دانشگاه یزد،1368)

-پاکاریان،س.بررسی عوامل افزایش کیفیت خدمات آموزشی دردانشگاه اصفهان وپیشنهاداتی برای بهبود آن .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان،1369

-هاشمی گلپایگانی،م.بهران وچالشها درنظام آموزش عالی جهان.فصلنامه پژوهشی وبرنامه ریزی درآموزش عالی،1372

-توفیقی،شهرام.صادقی فر، جمیل.حموزاده،پژمان.افشاری،سعیده.فروزان فر،فائزه.تقوی شهری،سید محمود.کیفیت خدمات آموزشی ازدیدگاه دانشجویان:مدل سروکوال.فصلنامه راهبردهای آموزشی،1390

-قورچیان،نادر قلی.تحلیل بر مکعب کیفیت درنظام آموزش عالی،نشریه علوم انسانی،پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،1373

-کبریائی،علی(1383)کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده درمراکز بهداشتی شهرستان کاشان،مجله دانشگاه علوم پزشکی کاشان

-الوانی،سید مهدی.ریاحی،بهروز(1382)سنجش کیفیت خدمات دربخش عمومی ،چاپ اول ،تهران،انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات ایران

-شیرازی،محمود.براتکو،فاطمه(1382).اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی،فصلنامه اطلاع رسانی،آموزشی وپژوهشی مدیریت فردا،سال اول ،ش 3و4

-عنایتی نوین فر،علی.یوسفی افراشته،مجید.صیامی،لیلا.جواهری دانشمند،محمد(1390)ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان  براساس مدل سروکوال.فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی،شماره61

-آربونی،فریبا.شغلی،علی رضا.بدر پشته،صاحب ومهاجری،منصور(1387)بررسی شکاف بین انتظارات وخدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان درسال تحصیلی 1384.مجله مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پژشکی ،گام های توسعه در آموزش پزشکی ،دروه پنجم،شماره اول

-سید جوادین،سید رضا وکیماسی،مسعود(1384).مدیریت کیفیت خدمات.تهران نشر نگاه دانش،چاپ اول

-محمدی علی، وکیلی محمد مسعود (1389). «ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه دانشجویان»،مجله توسعه آموزش درعلوم پزشکی،دوره ی3، شماره 5،پاییز 89، صص31-41

 

-حاجی شریف،محمود(1376).طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر. چاپ اول،انتشارات مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک

-زمردیان اصغر.(1376).« مدیریت کیفیت جامع »، انتشارات موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش ونو سازی صنایع ایران.

روشن،احمد رضا(1383).دانشگاه مشتری مدار،موسسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم،سال اول ،شماره 4،ص4،مردادماه

-کیماسی بن کمری،مسعود(1383).ارزیابی کیفیت خدمات بانک ملت با استفاده از مقیاس سرکوال فپایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

-آذر،عادل(1379).چکیده ای از گردهمائی سه روزه مدیریت کیفیت،نگاهی فراگیر به سازمان ونیروی انسانی ،مجله تدبیر،شماره 108

-رهنورد،فرج الله وعباس پور ،باقر(1383)کاربرد(Qfd)در تامین خواته های مشتریان در آموزش ،فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره 42-41

کزازی،ابوالفضل(1382).الگوی بهینه کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی،فصلنامه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی،شماره 3

-کاتلر،فیلیپ وگری،آمسترانگ(1379).اصول بازار یابی .بهمن فروزنده،تهران،چاپ سوم(سال انتشار به زبان اصلی،1991)

-دیویس ،ایوره کی(1377).مدیریت یادگیری.ترجمه نوروزی وامیر تیموری،تهران:انتشارات ساسان

-کوزه گر،غلام رضا(1383).ارزیابی کیفیت خدمات درمانی با استفاده از الگوی توسعه یافته شکاف های کیفیت خدمات بیمارستان مرکزی شرکت نفت:مطالعه موردی،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

-عبد الملکی،جمال ومیرزا محمدی،حسن(1386).بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در کارکنان اداری وآموزشی غیر هیات علمی دانشگاه شاهد در سال 85-84

-زوار،تقی .بهرنگی،محمد رضا.عسگریان،مصطفی.نادری،عزت الله(1386).ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استانهای آذزبایجان غربی وشرقی از دیدگاه دانشجویان،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی

-برارپور،گلرخ(1386).بررسی تاثیر آموزش متقابل بر پیشرفت درس روخوانی فارسی دانش آموزان پایه دوم وعزت نفس دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدائی منطقه 19اموزش وپرورش شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران.

-خدایاری،داود(1379).الگوئی جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های فنی ومهندسی دانشگاه تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی

-جعفری،مصطفی.ابزارهای استراتژیک وفرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر ،موسسه فرهنگی رفاهی رسا.

-بیابانگرد(1379).روان شناسی نوجوان،نشر فرهنگ اسلامی

-سیف،علی اکبر(1386).روان شناسی پرورشی نوین،نشر روان

-قنبر زاده،ناهید(1380).بررسی رابطه نگرش ریاضی ،بازخورد وکارآموزی ریاضی وانتظار عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر وپسر اول دبیرستان شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه تهران

-دانشگاه علامه(1375).خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران،وزارت فرهنگ وآموزش عالی

-جاری پور(1386).ارزیابی عوامل پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد کاشان ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران

-بیات ،کریم.علی زاده،محسن.کیفیت در سازمانهای خدماتی :مدلی برای سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکداری .ارائه شده در کنفرانس بین المللی کیفیت برگزار شده در سال 1384

-نادری،عزت الله.سیف نراقی،مریم.روشهای تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی ،1369،تهران:انتشارات بدر

-نبوی، بهروز(1376).مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران انتشارات فروردین

-حافظ نیا،محمد رضا(1382).مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . تهران،انتشارات سمت

منابع انگلیسی:

– Bradley, R. Barnes. (2005). Analysing Service Quality: The Case of postgraduate Chinese students. Vol 2, No. 2, pp.1- 32.

Cdier D.A.(1987).Service Managment 3 ed london,Prentic Hall Inc.

چکیده پژوهش

این مطالعه با هدف تعیین رابطه کیفیت خدمات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن ومدیریت دانشگاه شاهرود انجام شده است .وبدنبال  پاسخگوئی به سه فرضیه است 1– بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد 2-بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد  3-بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق به کار رفته توصیفی از نوع کاربردی  می باشد جامعه آماری این تحقیق برابر با1100 نفر که از این تعداد براساس جدول مورگان 285 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب که از این تعداد 143نفر مربوط به دانشکده معدن و142 نفر مربوط به دانشکده مدیریت که ورودی های 92-91 می باشند.جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است.ابزار مورد استفاده درمطالعات میدانی پرسش نامه پاراسومان که توسط کبریائی وهمکاران (1384)که گویه های آن متناسب با آموزش عالی تغییر پیدا کرده استفاده شده است. جهت تعیین روائی ابزار از پرسش نامه  وبرای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است،که میزان ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه 89/0 محاسبه گردیده است اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی در آمار توصیفی از جداول، درصد فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از روش آماری رگرسیون جهت تعیین ارتباط و آزمون­های ویلکاکسون جهت مقایسه بین ادراکات و انتظارات بهره گرفته شده است نتایج تحقیق مشخص است که بیشترین شکاف بین تضمین درک شده و تضمین مورد انتظار وکمترین شکاف بین ملموس بودن درک شده و ملموس بودن مورد انتظار می باشد درضمن دراین تحقیق نشان می دهد که به طور کلی شکاف بین کیفیت درک شده و کیفیت مورد انتظار در دانشکده معدن کمی بیشتر از دانشکده مدیریت است.

کلید واژه:کیفیت خدمات آموزشی،عملکردتحصیلی،دانشجویان دانشکده مهندسی معدن،دانشکده مدیریت

1-1مقدمه:

انسانِ دارای دانش،مهارت وتخصص مهمترین سرمایه برای رشد وتوسعه جامعه است وسرمایه گذاری برای آموزش اونوید آینده ای روشن است.

نظام آموزش عالي، عهده دار وظايف و مسؤوليت هاي مهمي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تربيتي جوامع است . در كشور ما نيز آموزش عالي وظيفه مهم تربيت نيروي انسانی متخصص موردنياز بخش هاي مختلف را، براي تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت، كشاورزي و … به عهده دارد .نگاهي به روند تحولات جاري نظام آموزش عالي، حاكي از آن است كه آموزش عالي بايد ضمن توجه به بحران افزايش كمي وتنگناهاي مالي، به حفظ، بهبود و ارتقا ي كيفيت بپردازدشواهد گوناگون نيز حاكي از آن است كه اين نظام درصورتي از عهده وظايف و اهداف خود بر مي آيد كه از نظركيفيت آموزشي در وضعيت مطلوبي باشد(کبریایی ورودباری،1384)

اولین گام اساسی درتدوین برنامه های بهبود کیفیت،شناسائی ادراک وانتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت آنهاست.امروزه بسیاری از سازمانهای پیشرو به اهمیت نقش مشتری درکار آمد واثربخش بودن کسب وکار خود پی برده اند براین اساس مشتری محوری اصلی است که به طور روزمره درسازمانها بدان توجه می شود ،به گونه ای که هرروزه برتعداد شرکتهائی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده اند افزوده می شود(گریگوریادیس[1] به نقل از شفیعی ومیرغفوری،1386).

نگاهي به روند تحولات جاري نظام آموزش عالي، حاكي از آن است كه آموزش عالي بايد  ضمن توجه به بحران افزايش كمي وتنگناهاي مالي، به حفظ، بهبود و ارتقا ي كيفيت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،1372) شواهد گوناگون نيز حاكي از آن  است كه اين نظام درصورتي از عهده وظايف و اهداف خود بر مي آيد كه از نظركيفيت آموزشي در وضعيت مطلوبي باشد . با توجه به اين موضوع، ضرورت  يافتن راه هايي كه بتوان كيفيت آموزشي راافزايش داد، روشن مي شود(پاکاریان،1369)

اخيراً علاقه مندي به کيفيت در آموزش عالي و دانشگاه ها به  طور چشمگيري افزايش يافته ودر تحقيقات آموزشي مورد توجه قرار گرفته است بررسی کيفيت خدمات، مقايسه انتظارات مشتري (آنچه احساس می کند که باید باشد)با اداراک او(آنچه که دریافت داشته است)است. اگرانتظارات بيش از ادراکات باشد، از ديد مشتري کيفيت خدمات دريافت شده،  کم است و نارضايتي وي را به دنبال دارددانشجويان، کارکنان و مدرسان(هیات علمی) مشتريان عمده آموزش عالی هستنددر اين بين، دانشجويان به  عنوان اصلي ترين مشتريان آموزش عالي بيشترين توجه را به خود جلب کرده اند و در طول دوران تحصيل، خدمات آموزشي متنوعي از جمله؛ ثبت  نام، انتخاب واحد وساير خدمات مرتبط را دريافت مي کننداز آنجايي كه يكي ازمشخصه هاي کيفيت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجويان  ازفرآيند خدمات آموزشي است، با بررسي شكاف بين انتظارات و ادراکات دانشجويان، می توان کيفيت اين فرآيند را تعيين نمود. كم بودن شكاف بين انتظارات و ادراکات دانشجويان، نشان دهنده كيفيت مطلوب خدمات آموزشی ارايه شده است. گام اساسي براي جبران اين شكاف شناخت  ادراكات و انتظارات دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي،تعيين نقاط قوت و ضعف و در پي آن، اتخاذ استراتژي هايي براي كاهش شكاف و تامين  نظر دانشجويان است(توفیقی و همکاران،1390).

از آنجا که دانشجویان هرکشوری از سرمایه های فکری ومعنوی آن کشور به شمار می روند بررسی مسائل ومشکلات خاص دانشجویان ،تحصیل موفق تامین سلامت جسمی وروانی آنها از مهمترین اهداف برنامه ریزی دولتها باید باشد.از سوی دیگر بررسی موفقیت وعملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از جنبه های مورد مطالعه بررسی کیفیت وبررسی درآموزش عالی است  تحلیل کارآیی درونی نظام آموزش عالی،به منظور پی بردن به وضع موجود وتسهیل در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد(بازرگان،1372،به نقل از فاتحی خشکناب،1382).

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی یک جامعه نظام آموزش وپرورش کارآمد است.تحلیل وبررسی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی می تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که دارائی این نظام را بهبود بخشد ومتعاقبا زمینه های رشد همه جانبه آن رافراهم سازد واینکه کیفیت خدمات آموزشی ونحوه رائه آن به صورت هرچه صحیح ممکن است باعث بالارفتن عملکرد تحصیلی دانشجویان می شود یا نه هنوز به طور واضح مشخص نشده است.

1-2بیان مسأله:

نظام آموزش عالي، عهده دار وظايف و مسؤوليت هاي مهمي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تربيتي جوامع است  در كشور ما نيز آموزش  عالي وظيفه مهم تربيت نيروي انسانی متخصص مورد نياز بخش هاي مختلف را، براي تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت، كشاورزي و … به عهده دارد(پاکاریان،1369به نقل از کبریایی وهمکاران،1384)

پویائی وارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر همواره مدنظر سیاست گذاران وبرنامه ریزان آموزش عالی بوده است نظام آموزش عالی به عنوان پدیده ای هدفمند دارای دوبعد کمی وکیفی است که رشد وگسترش کمی نظام آن بدون توجه به کیفیت مسائلی چون ترک تحصیل ،اضافه عرضه نیروی انسانی متخصص دربعضی رشته ها ودر نهایت اتلاف منابع انسانی رابوجود                    می آورد(قورچیان،1382،به نقل از محمدی وهمکاران ،1385).

در دنياي کنوني، موضوع کيفيت، مديريت سازمان ها را با چالش هايي مواجه ساخته است. کيفيت خدمات، عامل مهمي براي رشد، موفقيت وماندگاري سازمان است و به عنوان موضوعي راهبردي، موثر و فراگيردر دستور کار مديريت قرار گرفته است اخيراً علاقه مندي به کيفيت در آموزش عالي و دانشگاه ها به طور چشمگيري افزايش يافته ودر تحقيقات آموزشي مورد توجه قرار گرفته است . برداشت هاي متناقض از كيفيت آموزش منجر به استفاده از روش هاي متفاوتي براي اندازه گيري كيفيت در آموزش عالي شده است برای سال هاي متمادي، پژوهشگران، كيفيت خدمات را با استفاده ازمقياس هاي تك بعدي اندازه گيري مي كردند، در حالي كه مقياس هاي تك بعدي براي اندازه گيري يك مفهوم چندبعدي مانند كيفيت، مناسب نیستند(توفیقی وهمکاران،1390)

یکی از راههایی که می توان از طریق آن به موفقیت آموزش عالی ویا دانشگاهها پی برد ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان آن دانشگاه می باشد. واز آنجائیکه در دنیای متحول امروز ،نظامهای دانشگاهی یکی از ارکان مهم توسعه هر کشوری به شمار می روند به دلیل محدودیت منابع موجود باید در قبال منابع وامکانات دریافتی پاسخگو باشند واز به هدر رفتن آن جلوگیری کند این منابع می تواند شامل منابع مادی،نیروی انسانی وغیره…… باشند یکی از مسائلی که مبتلا به بسیاری از نظامهای آموزش عالی بوده است وباعث به هدر رفتن وقت،نیرو وامکانات دانشگاهی می شود عملکرد تحصیلی ضعیف یا مطلوب است(نورشاهی،1375).

پارلوت[2] (1992) معتقد است که درجهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است وجوامع پیشرفته ودر حال پیشرفت تأکید بسیار زیادی برعملکرد تحصیلی،رقابت وپیروزی دارندواین تأکیدگاه بیشتر از اهمیتی است که برای همکاران ویا رضایت بخشی ارتباطات بین فردی قائل می شود                  (بهمنی وهمکاران،1384).

عوامل زیادی درعملکرد تحصیلی ضعیف ویامطلوب دانشجو موثر است (عوامل فردی،خانوادگی وآموزشی) که از مهم ترین این عوامل عوامل آموزشگاهی می باشد که خود شامل عواملی همچون:اساتید مجرب،برنامه درسی،روشهای تدریس،وسایل کمک آموزشی،رسانه آموزشی،روابط استاد ودانشجو،فضای کلاس…………. می باشد . عملکرد تحصیلی دانشجویان وبررسی عوامل تاثیر گذار بر آن،موضوعی است که نقش عمده ای از حجم پژوهش ونگارش در حوزه علوم تربیتی به آن اختصاص دارد به همین دلیل از دیر باز تاکنون اندیشمندان بسیاری بابررسیها ومطالعه در این زمینه سعی در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته وپیشرفتهای قابل توجهی در همین رابطه فراهم گردیده است محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال است که آیا کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانشجویان در دانشکده های معدن ومدیریت رابطه وجود دارد؟

با توجه به تغییرات در عرصه جهانی ودر نتیجه در آموزش عالی ،آموزش با هر کیفیتی مورد قبول نیست ودانشگاه به عنوان یک خرده سیستم از کل آموزش عالی باید بتواند درداخل وخارج به عنوان یک مکمل نقش خود را ایفا کند امروزه اغلب دانشگاهها دریافته اند که کیفیت خدمات آموزشی خود را ارتقا دهند(ووس[3]،2007)

به عبارتی دردنیای رقابتی امروز موسسات آموزش عالی برای حیات خود ناگزیر به ارائه مناسب تر کیفیت خدمات آموزشی می باشند دانشگاهها به رویکرد مشتری مدارانه تری با هدف نگه داشتن دانشجویان برای مقاطع بالاتر نیاز دارند ،همان طور که مدارک وشواهد نشان می دهد ثبت نام مجدد دانشجویان چندین برابر پرهزینه تر از نگه داشتن آنها است .فضای جدید در آموزش عالی دانشگاهها را مجبور خواهد کرد که برای دانشجویان به صورت بهتر وبا کنترل بیشتر کیفیت خدمات آموزشی را به آنها ارائه دهد به منظور اینکه دانشجویان حاضر را نگه داشته ودانشجویان جدید را جذب نماید(شیرازی وبراتکو،1382)

دانشگاهها به رویکرد مشتری مدارانه تری با هدف نگه داشتن دانشجویان برای مقاطع بالاتر نیاز دارد،همین طور که مدارک وشواهد نشان می دهد ثبت نام مجدد دانشجویان چندین برابر پرهزینه تر از نگه داشتن آنها است (ووس).

با توجه به مطالب مذکور واهمیت بررسی کیفیت خدمات آموزشی برای بالا بردن سطح کیفی نظام آموزش عالی ،دراین پژوهش به بررسی آن پرداخته خواهد شد واز سوی دیگر از آنجا که این گونه پژوهشها درسازمانهای آموزشی کمتر مورد توجه بوده است این تحقیق در دانشگاه شاهرود اجرا می گرددواینکه وضعیت خدمات آموزشی دردانشگاه  شاهرود چگونه است وچه رابطه ای بین کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانسجویان (به عنوان مصرف کنندگان اصلی این خدمات)وجود دارد روشن نیست.همان طور که روشن است ماهیت رشته های مهندسی معدن ومدیریت در آموزش عالی با هم متفاوتند وبرای پژوهشگران روشن نیست که نحوه ارائه خدمات آموزشی چه تاثیری بر عملکرد دانشجویان دردانشکده های دارای ماهیت رشته ای متفاوت دارد لذا دراین پژوهش سعی می شود مسائل مورد اشاره درحد یک پایان نامه کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گیرد .

1-3اهمیّت وضرورت مسأله :

موضوع عملکرد تحصیلی مطلوب دانشجویان یکی از چالشهای برنامه ریزان وسیاست گذاران آموزشی است و بر این اساس ضرورت دارد مطالعاتی درمورد توانائیها ،قابلیت ها ونقاط ضعف ،نظام های آموزشی صورت می گیرد تا کاستی ها که منجر به عملکرد ضعیف دانشجویان می شود این موارد شناسائی واقدام مناسب برای رفع آنها چاره اندیشی گردد.دانشجویان به عنوان نیروی بالقوه انسانی یکی از مهمترین قشرهای اجتماعی رادر روند توسعه کشورها تشکیل می دهند که پرورش وتقویت انگیزه پیشرفت وموفقیت درآنان باعث سعادت جامعه درنهایت می گردد بنابراین میزان موفقیت دانشجویان درمقاطع تحصیلی یکی ازحساس ترین حوزه های فعالیت برنامه ریزی آموزشی را تشکیل می دهد(گروه مشاوران یونسکو،1369به نقل از فاتحی،خشکناب،1382).

با توجه به سمت گیری دانشگاهها به سوی ارائه خدمات آموزشی بهتر برای دانشجویان ونیز افزایش روز افزون فعالیت مراکز آموزش عالی مختلف در جامعه ،دانشگاهها خواسته ویا ناخواسته در محیطی رقابتی قرار خواهند گرفت که این مساله آنها را متوجه مباحث کیفیت خدمات وارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا خواهند کرد امروزه سازمانها متوجه شده اند که مطلوب ترین ومناسب ترین محصول ،اگر نیازها وانتظارات مشتریان را برآورده نسازد،مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابر این توجه خاص به مشتریان که سر مایه پنهانی ساز مان هستند وپاسخگوئی به انتظارات آنان به منظور حفظ بقای سازمان وافزایش سود آوری ،می بایست از جمله اولویت های سازمان قرار گیرد ،چراکه وجود ارتباط بین کیفیت خدمات ارائه شده وموفقیت سازمان اصلی مسلم واثبات شده است . دردنیای امروز رقابت به شدت در نمای فعالیت های آموزشی،اقتصادی،صنعتی وبازرگانی از جمله آموزش عالی افزایش یافته است امروزه کیفیت خدمات دیگر به عنوان عامل رقابتی محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک عامل بقا درسیستم نقش ایفا می کند لذا حداقل برای بقاسازمان می بایست روی این مسئله توجه عمیق داشت به طور کلی سطح انتظارات دانشجویان افزایش یافته است بدین جهت دانشگاهها به بررسی وتجزیه وتحلیل کیفیت خدمات آموزشی پرداخته وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود قادر به پاسخگوئی به انتظارات فزاینده دانشجویان باشندتا بتوانند بقای خود را تضمین نمایندچونکه هیچ سیستمی بدون وجود مشتری وجود نخواهد داشت وباتوجه به تنوع افراد وورود دانشجویان مختلف به دودانشکده مذکور ولزوم  بررسی کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی براساس یک مدل علمی ضرورت پیدا خواهد کرد،می تواند نقاط قوت وضعف آنها را آشکار سازد .مدیران ،برنامه ریزان ،استادان وکارکنان می توانند براساس یافته های پژوهش نسبت به رفع نقائص وارتقا سطح خدمات آموزشی اقدام نمایند تا موجب عملکرد مطلوب تر دانشجویان گردند .ارائه تصویری روشن از کیفیت خدمات آموزشی  وعملکرد تحصیلی دانشجویان در دو دانشکده وفراهم سازی زمینه برای اصلاح وبهبود خدمات آموزشی وعملکرد مثبت دانشجویان و مقایسه وضعیت کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانشجویان ضرورت انجام تحقیق را توجیه می سازد.

لذا پژوهش حاضر بادرک این ضرورت باهدف ارائه تصویری نسبتا روشن از وضعیت فرایند مذکور صورت پذیرفته است ،انتظار می رود اجرای این پژوهش اطلاعات لازم را دراین زمینه فراهم ونتایج آن نقاط ضعف وقوت دانشکده های مورد نظر رادر مورد کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد مطلوب تبیین کرده ودور نمائی از وضعیت مطلوب رابرای نظام آموزشی ترسیم وپیشنهادات مقتضی را ارائه نماید.

1-4اهداف تحقیق : ( به تفکیک هدف کلّی وهدف های جزئی )

1-4-1هدف اصلی:

مشخص کردن رابطه کیفیت خدمات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دردانشکده های مهندسی معدن و مدیریت

1-4-2اهداف فرعی

تعیین رابطه بین کیفیت خدمات اموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و صنایع و مدیریت

تعیین رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت

تعیین رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت

1-5.فرضیه های تحقیق:

1– بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد

بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد

بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت تفاوت وجود دارد

grigorioudis [1]

[2] parlot

[3] Vose

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي مدارس متوسطه بر اساس مدل سرو کوال
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تاثير فعاليت هاي فوق برنامه بر خودکارامدي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي انتظارات وادراکات دانشجويان نسبت به کيفيت خدمات آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122