پايان نامه بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 230 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه 1
1-1 شرح و بيان مسئله 2
1-2 اهميت و ارزش پژوهش 7
1-3 اهداف پژوهش 8
1-4 فرضيه هاي پژوهش 9
1-5 متغيرهاي پژوهش 10
1-6 تعريف اصطلاحات و مفاهيم 10
1-6-1 تسهيم دانش 10
1-6-2 قابليت جذب دانش 11
1-6-3 بهبود کيفيت علمي 12
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه‌ي پژوهش
مقدمه 14
قسمت اول : تسهيم دانش 15
2-1 دانش و انواع آن 15
2-2 مديريت دانش 17
2-3 مفهوم تسهيم دانش 19
2-4 مدل هاي تسهيم دانش 21
2-4-1 مدل عمل منطقي 22
2-4-2 مدل رفتار برنامه ريزي شده 23
2-4-3 مدل تسهيم دانش هندريکس 24
2-4-4 مدل تسهيم دانش يانگ و هولدن 24
2-4-5 مدل تسهيم دانش لي و الهوامد 26
2-4-6 مدل تسهيم دانش واندن هوف و وان وينن 27
2-5 مؤلفه هاي کليدي تسهيم دانش 28
2-6 موانع تسهيم دانش 29
2-7 اهميت تسهيم دانش 32
2-8 تسهيم دانش در آموزش عالي 33 قسمت دوم : قابليت جذب دانش 35
2-9 مفهوم قابليت جذب دانش 35
2-10 انواع قابليت جذب دانش 36
2-10-1 قابليت جذب بالقوه 36
2-10-2 قابليت جذب بالفعل 37
2-10-3 قابليت جذب مطلق 38
2-10-4 قابليت جذب نسبي 39
2-11 مدل هاي قابليت جذب دانش 41
2-11-1 مدل قابليت جذب دانش کوهن و لونيتال 41
2-11-2 مدل قابليت جذب دانش زهرا و جرج 42
2-11-3 مدل قابليت جذب دانش منبيوا و همکاران 43
2-11-4 مدل قابليت جذب دانش لين و همکاران 44
2-11-5 مدل قابليت جذب دانش تودوروا و داريسين 45
2-12 مؤلفه هاي کليدي قابليت جذب دانش 47
2-13 اهميت قابليت جذب دانش در نوآوري سازمان 49
2-14 قابليت جذب دانش و آموزش عالي 50
قسمت سوم : بهبود کيفيت علمي 53
2-15 مفهوم کيفيت 53
2-16 کيفيت در آموزش عالي 54
2-17 مديريت کيفيت فراگير در آموزش عالي 56
2-18 اعتباربخشي و تضمين کيفيت در آموزش عالي 57
2-19 مدل هاي جديد اعتباربخشي در آموزش عالي 58
2-19-1 برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) 58
2-19-1-1 ارزشها و مؤلفه هاي برنامه بهبود کيفيت علمي 60
2-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کيفيت علمي 64
2-19-2 برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت (PEAQ) 66
2-19-2 مدل مسير 68
2-20 ارتباط بين مدل کيفيت بالدريج و برنامه بهبود کيفيت علمي 70
2-21 يادگيري سازماني و برنامه بهبود کيفيت علمي 73
قسمت چهارم : ارتباط تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي 75
2-22 تسهيم دانش و قابليت جذب دانش 75 2-23 رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي 77
2-24 الگوي مفهومي پژوهش 77
قسمت پنجم : پژوهش هاي مرتبط با موضوع پژوهش 78
2-25 پژوهش هاي انجام شده در خارج 79
2-26 پژوهش هاي انجام شده در ايران 81
2-27 خلاصه فصل 83
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
مقدمه 85 3-1 روش پژوهش 85
3-2 جامعه آماري 86
3-3 برآورد حجم نمونه 86
3-4 روش نمونه گيري 88
3-5 ابزار اندازه گيري 91
3-5-1 روايي پرسشنامه ها 92
3-5-2 پايايي پرسشنامه ها 93 3-6 شيوه جمع آوري اطلاعات 94
3-7 روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها 95
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه 98 4-1 توصيف نمونه بر حسب ويژگي هاي جمعيت شاختي 99
4-1-1 جنسيت 99
4-1-2 مرتبه علمي 99
4-1-3 رشته تحصيلي 100 4-1-4 دانشگاه محل خدمت 100
4-1-5 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي 101
4-1-6 سنوات خدمت 101
4-2 بررسي نتايج پرسشنامه ها 102
4-3 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت
علمي 111
4-3-1 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي تسهيم دانش برحسب نظرات اعضاي هيئت علمي
دانشگاه ها 111
4-3-2 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي قابليت جذب دانش برحسب نظرات اعضاي هيئت
علمي دانشگاه ها 113
4-3-2 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي برحسب نظرات اعضاي هيئت
علمي دانشگاه ها 114
4-4 تحليل عاملي تأئيدي عامل ها در قالب مدل هاي اندازه گيري 117
4-4-1 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري اهداي دانش 117
4-4-2 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري گردآوري دانش 118
4-4-3 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري توانايي کارکنان 120
4-4-4 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري انگيزش کارکنان 121
4-4-5 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري درک نيازهاي دانشجويان 122
4-4-6 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري کمک به يادگيري دانشجويان 124
4-4-7 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري رهبري و ارتباطات 125
4-4-8 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري ارزش قائل شدن براي افراد 127
4-4-9 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري حمايت از فعاليت هاي سازمان 128
4-5 بررسي فرضيه هاي پژوهش 130
4-5-1 فرضيه اول 130
4-5-2 فرضيه دوم 133
4-5-3 فرضيه سوم 136
4-5-4 فرضيه چهارم 139
4-5-4 فرضيه پنجم 142
4-5-5-1 جنسيت 142
4-5-5-2 مرتبه علمي 143
4-5-5-3 رشته تحصيلي 145
4-5-5-4 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي 147
4-5-5-5 سنوات خدمت 149
4-5-5-6 دانشگاه محل خدمت 151
4-5-6 فرضيه ششم 153
4-5-6-1 جنسيت 153
4-5-6-2 مرتبه علمي 153
4-5-6-3 رشته تحصيلي 154
4-5-6-4 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي 156
4-5-6-5 سنوات خدمت 157
4-5-6-6 دانشگاه محل خدمت 159
4-5-7 فرضيه هفتم 161
4-5-7-1 جنسيت 161
4-5-7-2 مرتبه علمي 162
4-5-7-3 رشته تحصيلي 163
4-5-7-4 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي 165
4-5-7-5 سنوات خدمت 166
4-5-7-6 دانشگاه محل خدمت 167
4-5-8 آزمون ضريب همبستگي 169
4-5-9 فرضيه کلي 171
فصل پنجم: خلاصه ، بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه 175
5-1 خلاصه موضوع و روش پژوهش 176
5-2 بحث و نتيجه گيري 177
5-2-1 نتايج فرضيه ها 177
5-3 نتيجه گيري کلي و الگوي مبتني بر نتايج پژوهش 188
5-4 محدوديت هاي پژوهش 190
5-5 پيشنهادهاي کاربردي 190
5-6 پيشنهادهاي پژوهشي 192
پيوست : (پرسشنامه های تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي) 193
منابع و مآخذ 197

منابع و مآخذ

اعرابي ، محمد و موسوي ، سعيد (1389) . استراتژي دانش . تهران : نشر محکامه .

بازرگان ، عباس (1386). ساختارسازي براي ارزيابي کيفيت نظام آموزش عالي ايران : از واقعيت تا آرمان . سومين همايش ارزيابي دروني کيفيت در نظام دانشگاهي ، تهران ، 7 آبان ،صص 16-6 .

بازرگان ، عباس (1389). ارزشيابي آموزشي : مفاهيم ، الگوها و فرآيندهاي عملياتي . تهران : انتشارات سمت .

باقري ، روح الله و اخوان ، پيمان (1389). فن آوري اطلاعات در مديريت دانش با معرفي بسته SharePoint . تهران : نشر کيان رايانه سبز .

باقري نژاد ، رحمان (1389). رويکرد سيستمي به کيفيت در آموزش عالي در چارچوب نظام نوآوري ملي. نشريه صنعت و دانشگاه ، سال سوم ، شماره 7 و 8 ،  صص 23-13 .

بني سي، پري ناز و آذري ، دلفان (1389). تأثير ارزشيابي از استادان بر بهبود کيفيت تدريس اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 11. فصلنامه پژوهش اجتماعي، دوره 3 ، شماره 6 ، صص 167-155.

حاجي کريمي ، عباسعلي و حاجي پور ، بهمن (1387) . طراحي مدل اندازه گيري ظرفيت جذب دانش : مطالعه موردي صنايع داروئي کشور . فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، شماره 47 ، صص 71-51 .

حبيبي ، علي (1387). پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي مهندسي . تهران : ارگ .

حجازي ، يوسف (1386). مدل عمومي ارزيابي کيفيت در نظام دانشگاهي . سومين همايش ارزيابي دروني کيفيت در نظام دانشگاهي ، تهران ، 7 آبان ، صص 44-17 .

حسيني ، محمود و حاجي پور ، بهمن (1387). تبيين روابط ذهنيت مشترک، ظرفيت جذب دانش، نوآوري و انعطافپذيري: شرکت‌هاي دارويي کشور . فصلنامه مدرس علوم انساني ، دوره 12 ، شماره 4 ، صص 176-155 .

حيدري ، محمد علي (1389) بررسي مقايسه اي ارتباط بين ابعاد سرمايه اجتماعي و فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان و دانشگاه كابل . پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه اصفهان .

خراساني ، اباصلت ؛ يمني دوزي سرخابي ، محمد ؛ پرداختچي ، محمد حسن و صباغيان ، زهرا (1389) . طراحي و تدوين مدلي براي بررسي کيفيت دانشگاه هاي ايران براساس مدل هاي رايج کيفيت ( رويکرد سيستمي ) . فصلنامه آموزش مهندسي ايران ، سال دوازدهم ، شماره48 ،  صص 50-25 .

دانايي فرد ، حسن ؛ خائف الهي ، احمد و حسيني ، سيد مجتبي (1390) .تأملي بر ارتقاء تسهيم دانش در پرتو رفتار شهروندي سازماني) مورد مطالعه : وزارتخانه مسكن و شهرسازي و وزارتخانه راه و ترابري( . پژوهشهاي مديريت عمومي ، سال چهارم ، شماره 14 ، صص 84-63  .

رأفتي، رضا. (1389). بررسي رابطه ويژگي‌هاي حرفه‌اي اعضاي هيئت علمي با نظر آنان نسبت به ضرورت ارزيابي دروني کيفيت آموزشي در دانشگاه شاهد. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران .

رجائي پور ، سعيد ؛ طاهرپور ، فاطمه و جمشيديان ، عبدالرسول (1388). فرانوگرايي در نظريه هاي سازمان و مديريت . اصفهان :کنکاش .

رجائي پور، سعيد و رحيمي، حميد (1387). بررسي رابطه بين فرايند تبديل مديريت دانش و عملکرد اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 86-85. پژوهش‌نامه علوم انساني و اجتماعي مديريت، سال هشتم. شماره4 ، صص 76-59.

رحماني ، رمضان و فتحي واجارگاه ، کورش (1387). ارزشيابي کيفيت در آموزش عالي . راهبردهاي آموزش ، سال اول ، شماره 1 ، صص 39-28 .

رهنورد ، فرج اله و صدر ، فاطمه (1388) . رابطه ادراک فرهنگ تسهيم دانش کارکنان با عوامل سازماني در دستگاه هاي دولتي . فراسوي مديريت ، سال دوم ، شماره 8  ، صص 74-51 .

سرلک ، محمد علي و اسلامي ، طاهره (1390) . تسهيم دانش در دانشگاه صنعتي شريف : رويکرد سرمايه اجتماعي . نشريه مديريت دولتي ، دوره 3 ، شماره 8 ، صص 18-1 .

سعادتمند، محبوبه. (1387). بررسي ارتباط هوش اجتماعي مديران و قابليت جذب دانش آنها در مدارس متوسطه دخترانه دولتي. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد.

سعيدي پور ، بهمن (1384). کاربرد مديريت کيفيت فراگير در آموزش عالي . نشريه مديريت ، شماره 103و 104 . صص 18-22 .

سليمي ، قاسم ؛ آذين ، رضا ؛ پاکيزه ، علي و مهديه ، اميد (1389) . در جست و جوي رويکرد مديريت دانش در محيط هاي آموزش مهندسي : مطالعه موردي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه خليج فارس . فصلنامه آموزش مهندسي ايران ، سال دوازدهم ، شماره 45 ، صص 126-105.

سهرابي يورتچي، بابک ؛ رئيسي واناني، ايمان و شفيعا، سپيده (1389).ارائه الگوي کاربردي براي سنجش ميزان توانمندي تسهيم دانش (بررسي دانشگاه‌هاي دولتي تهران). فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ، دوره 26، شماره 11 ، صص 28-5 .

عارفي ، محبوبه و خرسندي يامچي ، اکبر (1391). ارزيابي دروني ضرورت پاسخگويي دانشگاه ها ( مطالعه موردي گروه مهندسي الکترونيک دانشگاه شهيد بهشتي ) . فصلنامه آموزش مهندسي ايران ،سال چهاردهم ، شماره 53 ، صص 153-131 .

عدلي ، فريبا (1384). مديريت دانش حرکت به سوي فرادانش . تهران : انتشارات فراشناختي انديشه.

عليزاده ، ندا ؛ پزشکي راد ، غلامرضا و صديقي ، حسن (1389) . بررسي نگرش اعضاي هيئت علمي پيرامون تسهيم دانش در مؤسسات آموزش عالي (مطالعه موردي دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران) . فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران ، سال سوم ، شماره 2، صص 138-125 .

فرقاني، محمد مهدي (1376). مجموعه مقالات نخستين سمينار آموزش عالي در ايران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.

قاسمي ، وحيد (1389). مدل سازي معادله ساختاري در پژوهش هاي اجتماعي با کاربرد Amos Graphics .  تهران : جامعه شناسان .

قليچ‌لي، بهروز (1388). مديريت دانش: فرايند خلق، تسهيم و کاربرد سرمايه فکري در کسب و کارها. تهران: انتشارات سمت .

مرتضوي ، سعيد ؛ حکيمي ، حسن ؛ سودي ، نعمت الله و قلي زاده ، رضا (1390) . بررسي تأثير ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعي تيم ها در تسهيم دانش : تيم هاي تحقيق و توسعه مستقر در شهرک صنعتي طوس مشهد . پژوهشنامه مديريت اجرايي ، سال سوم ، شماره 5 ، 162-137 .

مولوي ، حسين (1386) . راهنماي عملي۱۴- ۱۳- ۱۰ SPSS [اس. پي. اس. اس- ده- سيزده- چهارده] در علوم رفتاري: شامل تحليل توصيفي و استنباطي داده ها در…. و تحليل انحنائي، تحليل مسير، تحليل كانوني… و بررسي كفايت حل نمونه و لزوم پيش فرض هاي پارامتري . اصفهان : انتشارات پويش انديشه .

مهدوي ، مژگان و روحي عزيزي ، مريم (1387). نقش مديريت کيفيت در آموزش عالي . دو ماهنامه مديريت ، شماره 133و 134 . صص 44-41 .

مؤمني ، منصور و فعال قيومي ، علي (1389). تحليل داده هاي آماري با استفاده از spss  . چاپ سوم ، انتشارات کتاب نو .

نعمتي، محمد علي و جمشيدي، لاله (1386). بررسي رابطه و تأثير فرآيند تسهيم دانش و تجربه بر توسعه سرمايه اجتماعي در ميان اعضاي واحدهاي فناور مرکز رشد دانشگاه شهيد بهشتي. اولين کنفرانس ملي مديريت دانش، مركز همايش هاي بين المللي رازي، بهمن 1386 ، صص 16-1 .

نقي زاده ، رضا ؛ جلال زاده مقدم شهري ، آرش و نقي زاده ، محمد  (1389). ساختارهاي سازماني سازگار با مديريت دانش . مجموعه مقالات همايش ملي مديريت دانش و علوم اطلاعات : پيوندها و بر هم کنش ها. تهران. نشر کتابدار. بهار 1388.

نوارصديق، ميترا (1386). بررسي رابطه فرآيند تبادل دانش و تجربه با توسعه سرمايه اجتماعي ميان دانشجويان ساکن خوابگاه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي .پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

نيستاني ، محمد رضا (1389). برنامه ريزي آموزشي : راهبردهاي بهبود کيفيت در سطح يک واحد مدرسه ، واحد دانشگاهي و آموزش مجازي . تهران : نوآوران سينا .

هويدا ، رضا (1386). بررسي رابطه كاربست مؤلفه‌هاي سازمان يادگيرنده و بهبود كيفيت آموزش در دانشگاههاي دولتي استان اصفهان و ارائه الگوي دانشگاه يادگيرنده . پايان نامه دکتری ، دانشگاه اصفهان .

هويدا ، رضا ؛ سيادت ، سيدعلي و شائمي برزكي ، علي (1386) . بررسي رابطه مولفه هاي سازمان يادگيرنده و بهبود کيفيت آموزش در دانشگاه هاي استان اصفهان . مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان ، شماره 3 ، صص 132-119 .

هويدا ، رضا و زارع ، حسين (1384). نقش بهبود کيفيت آموزش عالي در تعالي سازمان ها . ششمين کنفرانس بين المللي مديران کيفيت ، تهران ، تابستان 1384 .

هويدا ، رضا و مولوي ، حسين (1387). فرآيند بهبود کيفيت آموزشي از نظر اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي استان اصفهان: مقايسه اي براساس مقياس AQIP . مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي ، شماره 1 ، صص141-132.

يارمحمد زاده ، پيمان (1389) . تعيين روابط چندگانه ميان مراحل فرايند مديريت استراتژيك و فرايند تبديل دانش با مولفه هاي سرمايه فكري در دانشگاه هاي دولتي اصفهان . پايان نامه دکتری ، دانشگاه اصفهان .

يزدخواستي ، علي و رجائي پور ، سعيد (1388). فرهنگ سازماني و مديريت کيفيت فراگير در آموزش عالي . اصفهان : کنکاش .

يمني دوزي سرخابي ، محمد (1384). ارزيابي کيفيت تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد بهشتي . تهران : انتشارات شهيد بهشتي .

يمني دوزي سرخابي ، محمد (1388). رويکردهاي و چشم اندازهاي نو در آموزش عالي . تهران : پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي .

Adler, J.H. (1965). Absorptive Capacity: The Concept and its Determinants. Washington: Brookings Institution.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood-Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Al-Zu’bi, H.A . (2011) . Organizational Citizenship Behavior and Impacts on Knowledge Sharing: An Empirical Study . International Business Research , 4(3) , 221-227 .

Argote, L., Ingram, P., Leviene, J. & Moreland, R. (2000). Knowledge transfer in organizations: Learning from the experience of others. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 82(1), 1-8.

Baldrige National Quality Program. (2012). Education criteria for performance excellence (T1392). Gaithersburg, MD: Author .

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب اصفهان بود . روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود . جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه هاي اصفهان ، علوم پزشکي اصفهان و آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال تحصيلي 92-1391 به تعداد 1472 نفر بود که با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم ، 177 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد . ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه تسهيم دانش واندن هوف و وان وينن (2004) با 10 سؤال ، پرسشنامه قابليت جذب دانش منبيوا و همکاران (2003) با 10 سؤال و پرسشنامه بهبود کيفيت علمي براساس مدل برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) با 30 سؤال با مقياس پنج درجه اي ليکرت بود . روايي پرسشنامه ها به صورت محتوايي ، صوري و سازه مورد تأييد قرار گرفت و ضرايب پايايي آنها به ترتيب 87/0 ، 88/0 و 95/0 محاسبه گرديد . براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از آماره هاي فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف استاندارد و درسطح استنباطي از تحليل عاملي تأييدي ، ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون t مستقل ، آزمون لوين ، تحليل واريانس يک طرفه ، آزمون تعقيبي توکي و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديد . يافته ها نشان داد که بين دو مؤلفه تسهيم دانش (اهداي دانش و گردآوري دانش) با تک تک مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (01/0p<) . هم چنين بين دو مؤلفه قابليت جذب دانش (توانايي کارکنان و انگيزش کارکنان) با تک تک مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (01/0p<) . در بين نظرات نمونه آماري در خصوص تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت ، مرتبه علمي ، رشته تحصيلي ، محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي ، سنوات خدمت و دانشگاه محل خدمت ) تفاوت هاي معناداري مشاهده شد . در پايان نتايج حاصل از فرضيه کلي پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاري نشان داد که  تسهيم دانش تأثير مثبت و معناداري بر قابليت جذب دانش دارد و 34 درصد واريانس آن را تبيين و پيش بيني مي کند . هم چنين قابليت جذب دانش تأثير مثبت و معناداري بر بهبود کيفيت علمي دارد و 97 درصد واريانس آن را پيش بيني و تبيين مي کند . ولي تسهيم دانش تأثير مستقيمي بر بهبود کيفيت علمي ندارد .

کلمات کليدي : تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش ، بهبود کيفيت علمي ، دانشگاه

  فصل اول

کليات پژوهش

 مقدمه

سازمان ها به منظور حفظ پويايي و بقاي خود در جريان تغيير و تحولات محيطي و پيشرفت هاي وسيع ، به دانش به عنوان يک منبع استراتژيک نگاه مي کنند ، چرا که اين دارايي مهم مي تواند سازمان ها را بيش از پيش انعطاف پذير کرده به طوري که بتوانند در شرايط چالش انگيز محيطي ، اهداف استراتژيک خود را محقق کنند . اين دارايي ارزشمند يعني دانش به خودي خود نمي تواند براي سازمان مزيت رقابتي کسب کند بلکه براي استفاده بهينه از آن بايد بتوان آن را مديريت کرد . مديريت دانش موضوعي است که در چند دهه اخير توجه سازمان ها را بخود جلب کرده است . سازمان ها از طريق مديريت دانش مي توانند دانش کارکنان خود را مديريت کرده ودر جهت اهداف خود به کار گيرند . يکي از استراتژي هاي مهم براي استقرار و کاربست مديريت دانش در سازمان ها ، فرآيند تسهيم دانش مي باشد . تسهيم دانش فرآيندي است که از طريق آن افراد به صورت متقابل دانش و تجربيات خود را به يکديگر منتقل مي کنند . تسهيم دانش براي سازمان ها بسيار ارزشمند است و از خروج ذخيره دانش از سازمان جلوگيري به عمل مي آورد .

از طرف ديگر صرف اتکا به دارايي هاي دانشي داخل سازمان کافي نيست بلکه لازم است تا سازمان ها علاوه بر توجه دانش داخلي خود ، بر دانش جديد و با ارزشي که در خارج از مرزهاي سازمان قرار دارند نيز توجه کنند ، قابليت جذب دانش عاملي است که اين امر را محقق مي کند ، سازمان از طريق قابليت جذب دانش مي تواند دانش با ارزش و جديد خارجي را شناسايي و جذب کرده و از براي تحقق اهداف استراتژيک خود ، بهره برداري کند . بنابراين سازمان ها در چنين شرايطي بايد هم به قابليت تسهيم دانش و هم به قابليت جذب دانش دسترسي داشته باشند .

سازمان ها با دستيابي به اين دو قابليت مهم مي توانند ، بهبود کيفيت خود را تضمين کنند . بهبود کيفيت علمي موضوعي است که براي تضمين کيفيت سازمان ها ، خصوصاً دانشگاه و مراکز آموزش عالي بسيار حياتي است . دانشگاه ها از طريق اعتباربخشي مي توانند به ارزيابي کيفيت فعاليت هاي آموزشي خود پرداخته و کيفيت خود را تضمين کنند . برنامه بهبود کيفيت علمي ، راهکاري را به دانشگاه ها نشان داده که از طريق آن مي توانند به بهترين وجه ، اين امر مهم را محقق کنند . در نهايت همراهي اين سه امر يعني ، تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي در دانشگاه ها براي ازبين بردن موانع در مسير پبشرفت دانش و علم بسيار ضروري است .

با توجه به اينکه در زمينه رابطه بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي در دانشگاه ها و سازمان هاي آموزشي پژوهش هاي جامع و کافي نشده است و پژوهش در اين زمينه براي ارتقاي بيشتر دانشگاه ها مهم است ، اين سؤال مطرح مي شود که آيا بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي رابطه وجود دارد ؟ اين فرضيه موضوع اصلي پژوهش حاضر مي باشد و اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي اصفهان ، علوم پزشکي اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان انجام شده است .

در ادامه اين فصل به شرح و بيان مسئله ، اهميت و ارزش پژوهش ، اهداف پژوهش ، فرضيه هاي پژوهش و در نهايت تعريف نظري و عملياتي واژه ها پرداخته مي شود .

 1-1 شرح و بيان مسئله

دانش به عنوان يک منبع ارزشمند و استراتژيک و نيز يک دارايي مهم مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کيفيت و مطلوب، بدون مديريت و استفاده صحيح از اين منبع مهم، امري سخت و بعضاً ناممکن است. از اين رو، دانش در کنار منابع کار، زمين و سرمايه به عنوان يک دارايي جديد مطرح شده است. در چنين ساختاري، محور اصلي دانش است، به گونه‌اي که در آن اعضاي سازمان به افرادي تبديل شده که دانش و تجربيات خود را به يکديگر منتقل نموده و از آن بهره مند مي‌گردند (قليچ لي، 1389).

دانشگاه‌ها عمده‌ترين مراکز توليد و اشاعه دانش هستند. ايجاد نوآوري‌ها و در نتيجه خلق دانش از دير باز از مهم‌ترين کارکردهاي موسسات دانشگاهي به شمار آمده و در اين راستا بيشترين اهتمام جامعه دانشگاهي در ارتقاء دانش و تقويت سرمايه‌هاي فکري با بهره مندي از منابع موجود بوده است. اين منابع نه تنها شامل منابع اطلاعاتي بلکه نيروهاي فکري و منابع انساني نيز مي‌باشند که لازم است با بکارگيري شيوه‌هاي صحيح مديريت، شناسايي و به گونه‌اي سازمان يافته مورد بهره برداري قرار گيرند. با وجود اينکه دانشگاه‌ها خود مخازن دانش هستند، تاکنون توجه کافي به به سرمايه‌هاي فکري و منابع علمي توليد شده به وسيله جامعه دانشگاهي مبذول نشده است.

دانشگاه‌ها به عنوان متولي توليد و تسهيم دانش نقشي کليدي در زمينه اشاعه فرهنگ و ساختار تسهيم دانش در بخش‌هاي دولتي و خصوصي را به عهده دارند. بهبود کيفي وکمي تسهيم دانش در اين نهادها و گسترش اين فرهنگ ميان اساتيد، دانشجويان و کارکنان دانشگاه منجر به بهبود عملکرد تسهيم دانش در سطوح ديگر و بخش‌هاي جامعه نيز خواهد شد. در حقيقت، دانشگاهها بازتاب پيشرفت پيشرفت دانش محور کشور و توانمندي آن در مديريت سرمايه‌هاي انساني و رشد و تعالي آنها هستند.دانشگاه نهادي است که با تمام حوزه و سطوح جامعه ارتباط‌هاي وسيعي دارد و حلقه اتصال بيشتر سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي به شمار مي‌رود از اين رو تسهيم دانش در دانشگاهها و موسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي، به عنوان عنصر کليدي موفقيت در دستيابي به اهداف سازمان نقش مهمي برعهده دارد (سهرابي و همکاران ، 1389).

تسهيم دانش فرآيندي مهم در سازمان‌ها محسوب مي‌شود زيرا از طريق آن ايده‌ها و فرصت‌هاي جديدي از طريق اجتماعي ساختن و تبديل افراد به کارکنان دانشي به وجود مي‌آيد (گرانت[1]، 1996).فرهنگ تسهيم دانش براساس اعتماد ايجاد مي‌شود. به عبارت روشن تر، اعتماد براي اطلاع رساني، مشارکت دادن و ترغيب افراد سازماني در طي تغييرات سازماني مورد نياز ضروري است. فرهنگ تسهيم دانش، فرهنگي است که در آن تسهيم دانش هنجار است نه استثناء و افراد به خاطر کار کردن با يکديگر، همکاري و تسهيم دانش، پاداش دريافت مي‌کنند (قليچ لي، 1389). جکابسون[2] (2006) تسهيم دانش را تبادل دانش بين افراد يعني کساني که دانش را انتقال مي‌دهند و کساني که آن را جذب مي‌کنند مي‌داند، او هم چنين معتقد است که تسهيم دانش بر سرمايه انساني و تعامل بين افراد تمرکز مي‌کند.

از ديدگاه آکادميک، تسهيم دانش به عنوان آگاه شدن از نيازهاي مربوط به دانش و قابل دسترس ساختن دانش براي ديگران به وسيله ايجاد کردن زير ساخت‌هاي فني و سيستماتيک شناخته شده است (کيم و جو[3]، 2008) . اين به اين معني است که دانش مي‌تواند از طريق تکنولوژي و هم چنين از طريق يک استراتژي نظام يافته در چارچوب يک سازمان تسهيم گردد. يکي از هدف‌هاي اصلي کاربرد مديريت دانش و استراتژي تسهيم دانش در نهادهاي آموزش عالي اين است تا کيفيت و اثربخشي فرآيندهاي يادگيري افزايش يابد، هم چنين به دنبال آن برنامه‌هاي درسي و تحقيقات توسعه يابد (کيدول و همکاران[4]، 2000).

واندن هوف و وان وينن[5] (2004) فرآيند تسهيم دانش را به دو مؤلفه اساسي تقسيم کرده‌اند که عبارتند از:

1- اهداي دانش : انتقال سرمايه فکري يک شخص توسط خودش به شخص ديگر .

2-گردآوري دانش: افراد به صورت فعال ، به همکاران خود مراجعه کرده تا آنچه را که آنان مي دانند را ياد بگيرند .

تسهيم دانش فعال زماني در بين کارکنان ايجاد مي‌شود که افراد به صورت داوطلبانه دانش خود را انتقال مي‌دهند و هم چنين از روي اشتياق و انگيزه دانش مورد نياز خود را از ديگران گردآوري مي‌کنند که اين خود عاملي در جهت ايجاد چرخه تسهيم دانش در سازمان است. در اين چرخه تنها فرد از طريق انگيزه و به صورت داوطلبانه و صادقانه دانش خود را به ديگران اعطا مي‌کند، هم چنين از طريق از روي انگيزه دانش مورد نياز خود را به صورت صحيح از ديگران دريافت خواهد کرد.

علاوه بر ذخيره دانش در داخل سازمان‌ها، در خارج از سازمان‌ها هم منابعي از دانش وجود دارند که سازمان‌ها با دستيابي به آنها مي‌توانند قابليت‌هاي رقابتي خود را گسترش و توسعه دهند. کوهن و لونتيال[6] (1990) اين فرآيند يعني دستيابي به دانش بيروني را قابليت جذب دانش ناميده‌اند آنها مفهوم قابليت جذب دانش را توسعه داده‌اند و آن را به عنوان توانايي يک سازمان جهت تشخيص، جذب و بهره برداري دانش از محيط تعريف کرده‌اند که بر شايستگي سازمان براي نوآوري و انطباق با محيط بيروني اش مي‌افزايد و سبب رشد و شکوفايي اين قابليت‌ها و ظرفيت‌ها مي‌گردد. رودرمل و درسبي[7] (2005) دريافته‌اند که قابليت جذب دانش در سازمان عمل مهمي است که دانش موجود در دانشگاه را به يک سطح از مزيت رقابتي تبديل مي‌کند.

منبيوا و همکاران[8] (2003) قابليت جذب دانش را داراي دو مؤلفه مهم زير مي‌دانند:

1- دانش پيشين (توانايي کارکنان): عبارت است از سوابق آموزشي و مهارت هاي شغلي کسب شده که دانش پيشين را تشکيل داده و سازمان نياز دارد تا اين دانش را دروني سازي کرده و آن را به کار گيرد .

2- شدت تلاش (انگيزش کارکنان): عاملي است که مي‌تواند يک پتانسيل و ظرفيتي را جهت انجام اثربخش وظايف بوسيله محرک‌هاي دروني ايجاد کند که اين خود مي‌تواند سبب ايجاد افرادي با قابليت‌هاي يادگيري بالا جهت به کارگيري دانش جذب شده باشد.

ارزشيابي از ديرباز در امر آموزش و پرورش و به خصوص در حيطه آموزش عالي وجود داشته است و به عنوان يکي از کارکردهاي مديريت دانشگاهي نقش مهمي در برنامه ريزي صحيح، اجراي موفق برنامه‌هاي آموزشي و بهبود کيفيت آموزشي دانشگاه‌ها دارد (بني سي و همکاران، 1388). براي انجام ارزيابي، مي‌توان الگوهاي گوناگوني به کاربرد. اما استفاده از يک الگوي خاص، بستگي به به هدف ارزيابي دارد. يکي از الگوهاي ارزيابي که کاربرد وسيع‌تري در آموزش عالي دارد، الگوي اعتبار بخشي مي‌باشد. اعتباربخشي، مترادف با ارزيابي بروني است. اين نوع ارزيابي فرآيندي است که از طريق آن يک مؤسسه آموزشي، به واسطه صلاحيت‌هاي تشکيل دهنده اش، به وسيله نهادي بروني معتبر شناخته مي‌شود. هدف اين فرآيند آن است که کيفيت موسسه‌هاي آموزشي را گواه کند و آنها را در بهبود امورشان ياري کند (فرقاني، 1376) .

برنامه بهبود کيفيت علمي[9] (AQIP) ساختاري براي الگوي متناوب اعتبار بخشي است که به هدايت و حمايت موسسات آموزش عالي مي‌پردازد در زماني که آنها تمام تلاش خود را بر بهبود کيفيت سيستماتيک متمرکز مي‌کنند (اسپانگل[10]، 2000) . برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) شکل جديد و پيشرفته‌اي از الگوي اعتباربخشي است که به منظور کمک به آموزش عالي و ارزيابي کيفيت برنامه‌ها و خدمات طراحي شده تا موفقيت دانشگاه را تضمين کند (بروا بهرنس[11]، 2003).  اين مدل براي اولين بار توسط انجمن مرکزي شمال[12] توسعه داده شد و براساس ترکيبي از اصول کيفيت عملکرد، بهبود فرآيندها و تئوري مديريت کيفيت جامع مي‌باشد اين مدل جديد براي اثربخش بودن کيفيت فرآيندهاي نهادي، به ارزشيابي دانشگاه مي‌پردازد (داف[13]، 2006) . اصول و فرآيندهاي بهبود کيفيت براساس برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) شامل مجموعه‌اي از هدف‌ها، شبکه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به پاسخگويي است (کمسيون عالي يادگيري[14]، 2003). اين مدل شامل 9 مؤلفه به منظور خود ارزيابي، تمرکز بر بهبود و توليد نتايج و محصولات مي‌باشد که عبارتند از:

1- کمک به يادگيري دانشجويان: تمرکز بر طراحي، توسعه و اثربخشي فرآيندهاي ياددهي- يادگيري.

2- تحقق اهداف عيني: مشارکت به منظور تحقق هدف‌هاي اصلي، انجام رسالت‌ها و متمايز شدن سازمان از ساير مؤسسات آموزشي.

3- درک نيازهاي دانشجويان و ساير ذينفعان: ارزيابي اثربخش کارکرهاي سازمان به منظور درک نيازهاي دانشجويان و ساير ذينفعان.

4- ارزش قائل شدن براي افراد : ارزش قائل شدن براي افراد از طريق متعهد کردن سازمان به منظور رشد اعضاي هيئت علمي، کارمندان و مديران.

5- رهبري و ارتباطات: تنظيم کردن سلسله دستورات جهت تصميم‌گيري و جستجوي فرصت‌هاي آينده و هم چنين انجام اقدامات مربوط به ارتباط برقرار کردن با ذينفعان داخلي و خارجي.

6- حمايت از فعاليت‌هاي سازمان: فراهم کردن محيطي جهت پيشرفت و ترقي بيشتر يادگيري.

7- اندازه‌گيري اثربخشي: ارزيابي داده‌ها، اطلاعات و دانش گردآوري شده، تحليل شده و تسهيم شده و مديريت آنها به منظور عملکرد بهتر سازمان.

8- برنامه ريزي براي بهبود مستمر: ارزيابي فرآيندهاي مربوط به برنامه ريزي در سازمان و تحقق رسالت‌ها و بينش سازمان از طريق انجام برنامه‌هاي عملياتي و استراتژيکي.

9- ايجاد روابط مبتني بر همکاري: ارزيابي ارتباطات جاري و بالقوه سازمان به منظور مشارکت براي تحقق رسالت‌ها (کمسيون عالي يادگيري ، 2012).

با توجه به اينکه امروزه تغيير در دانشگاه‌ها و آموزش عالي يک ضرورت است و دانشجويان، جامعه و هم چنين نيازها و تجارب آنها تغيير کرده است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي بايد به گونه‌اي عمل کنند که نسبت به تغييرات در پيرامون خود آگاه شده و قابليت جذب دانش موجود در محيط متغير را بدست آورند هم چنين به دليل اينکه توليد و تسهيم دانش در دانشگاه موضوعي است که مورد توجه بسياري از رؤسا و مديران قرار گرفته است به منظور موفق شدن دانشگاه‌ها در برخورد با مسائل و مشکلات وتغييرات، بايد مديريت آموزش آنها تأکيد بيشتري بر مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت آموزش نمايد و با کشف موانع موجود، در راستاي بهبود کيفيت علمي دانشگاه‌هاي خود اقدامات اساسي انجام دهند.

با توجه به موارد مطرح شده در بالا هدف اين پژوهش ، بررسي ارتباط بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي باشد . در اين پژوهش به منظور بررسي تسهيم دانش از نظريه تسهيم دانش واندن هوف و وان وينن (2004) و براي مطالعه قابليت جذب دانش از نظريه قابليت جذب دانش منبيوا  و همکاران (2003) و براي بررسي بهبود کيفيت علمي از مدل AQIP که توسط کمسيون عالي يادگيري (2012) ايجاد شده است، استفاده خواهد شد . از بين 9 مؤلفه مدل بهبود کيفيت علمي(AQIP)، 5 مؤلفه (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) به دليل جلوگيري از گستردگي بيش از حد موضوع و متناسب بودن با وضعيت دانشگاه استفاده خواهد شد .

1-2 اهميت و ارزش پژوهش

آموزش عالي هر کشور يکي از عوامل مؤثر در تحقق سياست‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن به شمار مي‌رود، تربيت نيروي انساني متخصص و کارآزموده، به عنوان اساس توسعه همه جانبه کشورها، توليد دانش، دانش پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي انجام مي‌گيرد. بنابراين تسهيم دانش و شناسايي موانع آن در دانشگاه‌ها و خصوصا در بين اعضاي هيئت علمي و اساتيد و دانشجويان که از مهم‌ترين عناصر در هر دانشگاهي مي‌باشد از اين رو اهميت دارد که مي‌تواند يک فضا و جو سرشار از اعتماد و تعامل بين آنها ايجاد کند به نحوي که بتوانند دانش و تجربيات خود را با يکديگر تسهيم و به اشتراک بگذارند که اين خود مي‌تواند نقطه قوت مهمي براي دانشگاهها و گروههاي آموزشي و هم چنين جامعه باشد.

از طرف ديگر در عرصه جامعه دانش محور، مفهوم جديدي به نام قابليت جذب دانش وارد شده که به معناي جذب دانش و يادگيري سازمان از محيط مي‌باشد. در خارج از مرزهاي هر دانشگاهي منابعي از دانش وجود دارد که با بهره‌گيري از آنها مي‌توان قابليت‌هاي رقابتي خود را توسعه داد و قابليت‌هاي نويني را خلق کرد. از آنجا كه اعضاي هيأت علمي از مهره‌هاي اصلي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي هستند و وظيفه آنان انتقال دانش و توليد دانش نو براي جامعه است، لزوم توجه به قابليت جذب دانش، يكي از وظايف مسئولان مراكز آموزش عالي مي‌باشد. به گونه‌اي که با ايجاد قابليت جذب دانش در خود مي‌توانند دانش نهفته در بيرون از مرزهاي دانشگاه را در اختيار خود درآورده و از طريق آن به تسهيم دانش در بين يکديگر بپردازند که اين خود عاملي در جهت افزايش بهبود کيفيت آموزش در بين اعضاي هيئت علمي هر دانشگاهي مي‌باشد.

در ضمن يکي از رسالت­هاي اصلي هر دانشگاه، ارتقاء کيفيت آموزش است. ازجمله راههاي تحقق اين رسالت، ارزيابي از کيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي يک دانشگاه است. در آغاز قرن بيست ويکم سنجش کيفيت علمي دانشگاه‌ها و ساير مراکز آموزش عالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. از جمله دلايل اين امر، جهاني شدن، توجه به اقتصاد دانايي- محور در برنامه‌هاي توسعه پايدار و نيز ضرورت گسترش فرصت‌هاي آموزش عالي براي عده بيشتري از داوطلبان و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي آموزش عالي از يک طرف و نيز کاهش منابع مالي براي تأمين نيازهاي آن از طرف ديگر بوده است.

باتوجه به مطالب فوق و به دليل اينکه در زمينه تسهيم دانش، قابليت جذب دانش و برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) در حيطه آموزش عالي تحقيقات بسيار اندکي وجود دارد و از آنجا که پژوهشي در مورد ارتباط اين سه متغير در آموزش عالي يافت نشد، اين پژوهش به بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي منتخب اصفهان مي پردازد.

نتايج اين پژوهش براي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت و ديگر نهادها و مراکز علمي و سياستگذاري ، رياست ، معاونين ، مديران و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي مذکور مفيد بوده و اطلاعات زير را در اختيار مي گذارد :

1- اطلاعاتي در مورد ميزان بروز رفتار تسهيم دانش در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها ارائه مي دهد تا بتوان در جهت تقويت و تشويق اين نوع رفتار برنامه ريزي مناسبي را انجام داد .

2- ارائه اطلاعاتي به هيئت رئيسه و مسئولان دانشگاه ها مبني بر ارتقاء کيفيت دانشگاه و گروه‌هاي آموزشي از طريق ايجاد فرهنگ تسهيم دانش بين اساتيد و دانشجويان به منظور توليد دانش جديد .

3- کمک مي کند که برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدتي در جهت ايجاد و ارتقاء قابليت جذب دانش در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه طراحي و اجرا گردد .

4- کمک مي کند تا رفتار تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي در چشم انداز دانشگاه به عنوان ارزش هاي کليدي نگريسته شود و برنامه ها و رويه هايي جهت ترويج و نهادينه سازي اين سه مؤلفه تدوين گردد .

5- ارائه اطلاعاتي به هيئت رئيسه دانشگاه مبني بر تقويت فرهنگ کيفيت محوري در تمام برنامه ها و استراتژي هاي دانشگاه جهت بهبود کيفيت علمي دانشگاه و در نهايت ارتقاء يادگيري دانشجويان .

1-3 اهداف پژوهش

هدف کلي : تعيين رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب اصفهان .

هدف هاي ويژه :

1- تعيين رابطه بين اهداي دانش و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي(کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) .

2- تعيين رابطه بين گردآوري دانش و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) .

3- تعيين رابطه بين توانايي کارکنان و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) .

4- تعيين رابطه بين انگيزش کارکنان و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) .

5- تعيين تفاوت بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در خصوص تسهيم دانش براساس متغيرهاي دموگرافيک آنان ( جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي، دانشگاه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي،سنوات خدمت )

6- تعيين تفاوت بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در خصوص قابليت جذب دانش براساس متغيرهاي دموگرافيک آنان ( جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي ، دانشگاه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي،سنوات خدمت )

7 – تعيين تفاوت بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در خصوص بهبود کيفيت علمي براساس متغيرهاي دموگرافيک آنان ( جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي ، دانشگاه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي،سنوات خدمت )

1-4 فرضيه هاي پژوهش

فرضيه کلي : بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب اصفهان رابطه وجود دارد  .

فرضيه هاي ويژه :

1- بين اهداي دانش و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) رابطه وجود دارد .

2- بين گردآوري دانش و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) رابطه وجود دارد .

3- بين توانايي کارکنان و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) رابطه وجود دارد .

4- بين انگيزش کارکنان و مؤلفه‌هاي بهبود کيفيت علمي (کمک به يادگيري دانشجويان، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) رابطه وجود دارد .

5- بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در خصوص تسهيم دانش براساس متغيرهاي دموگرافيک آنان ( جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي ، دانشگاه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي،سنوات خدمت ) تفاوت وجود دارد .

6- بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در خصوص قابليت جذب دانش براساس متغيرهاي دموگرافيک آنان ( جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي ، دانشگاه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي،سنوات خدمت ) تفاوت وجود دارد .

7- بين نظرات اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در خصوص بهبود کيفيت علمي براساس متغيرهاي دموگرافيک آنان ( جنسيت، مرتبه علمي، رشته تحصيلي ، دانشگاه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي،سنوات خدمت ) تفاوت وجود دارد .

1-5 متغيرهاي پژوهش

1-5-1 متغيرهاي پيش بين : در اين پژوهش متغيرهاي پيش بين مؤلفه هاي تسهيم دانش( اهداي دانش و گردآوري دانش ) و مؤلفه هاي قابليت جذب دانش ( توانايي کارکنان و انگيزش کارکنان ) هستند .

1-5-2 متغيرهاي ملاک : در اين پژوهش متغيرهاي ملاک مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي (يادگيري دانشجويان ، درک نيازهاي ذينفعان، ارزش دادن به افراد ، رهبري و ارتباطات و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان) مي باشند .

1-5-3 متغيرهاي تعديل کننده : در اين پژوهش دانشگاه محل تدريس ، جنسيت، مرتبه علمي، رشته تخصصي، دانشگاه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي وسنوات خدمت اعضاي هيئت علمي هستند .

1-6 تعريف مفهومي و عملياتي واژه ها

1-6-1 تسهيم دانش[15]

الف) تعريف مفهومي : فرآيندي است که در آن افراد به طور متقابل دانش و تجربيات خود را با يکديگر مبادله کرده و در نهايت به صورت مشترک دانش جديدي را بوجود مي آورند (واندن هوف و درايدر[16] ،  2004 ، ص 118).

ب) تعريف عملياتي : در اين پژوهش تسهيم دانش از طريق نمرات پاسخگويان در يک پرسشنامه 10 گويه اي براساس نظريه واندن هوف و وان وينن (2004) و در مقياس پنج درجه اي ليکرت اندازه گيري مي شود .

مؤلفه هاي تسهيم دانش :

1) اهداي دانش[17] :

الف) تعريف مفهومي : انتقال سرمايه فکري يک شخص توسط خودش به شخص ديگر (واندن هوف و وان وينن ، 2004 ، ص 14 ).

ب ) تعريف عملياتي : اهداي دانش از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 1 الي 5  پرسشنامه تسهيم دانش سنجيده مي شود .

2) گردآوري دانش[18] :

الف )  تعريف مفهومي : رفتار افراد موقعي که به صورت فعال ، به همکاران خود مراجعه کرده تا آنچه که آنان مي دانند را ياد بگيرند (واندن هوف و وان وينن ، 2004 ، ص 14 ).

ب ) تعريف عملياتي : گردآوري دانش از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 6 الي 10 پرسشنامه تسهيم دانش سنجيده مي شود .

1-6-2 قابليت جذب دانش[19]

الف ) تعريف مفهومي : قابليت جذب دانش عبارت است از توانايي سازمان ها براي شناسايي ، کسب و به کارگيري ارزش هاي جديد ، دانش و اطلاعات خارجي براي هدف هاي کسب و کار ( در فرآيندها و محصولات نهايي خود ) ( کوهن و لونيتال ، 1990 ، ص 128) .

ب ) تعريف عملياتي : در اين پژوهش قابليت جذب دانش از طريق نمرات پاسخگويان در يک پرسشنامه 12 گويه اي براساس نظريه منبيوا و همکاران (2003) و در مقياس پنج درجه اي ليکرت اندازه گيري مي شود .

مؤلفه هاي قابليت جذب دانش :

1) توانايي کارکنان[20]

الف ) تعريف مفهومي : عبارت است از سوابق آموزشي و مهارت هاي شغلي کسب شده که دانش پيشين را تشکيل داده و سازمان نياز دارد تا اين دانش را دروني سازي کرده و آن را به کار گيرد (منبيوا و همکاران ، 2003 ، ص 589 ).

ب) تعريف عملياتي : توانايي کارکنان از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 1 الي 5 پرسشنامه قابليت جذب دانش سنجيده مي شود .

2) انگيزش کارکنان[21]

الف ) تعريف مفهومي : عبارت است از توانايي انجام فعاليتي که معمولاً بيانگر پتانسيلي براي انجام بعضي از وظايف به صورت اثربخش از طريق انگيزه هاي فردي است (منبيوا و همکاران ، 2003 ، ص 589 ) .

ب) تعريف عملياتي : توانايي کارکنان از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 6 الي 10 پرسشنامه قابليت جذب دانش سنجيده مي شود .

1-6-3 بهبود کيفيت علمي[22] (AQIP)

الف ) تعريف مفهومي : يک برنامه اعتباربخشي براي مؤسسات آموزش عالي است که هدف آن القاي اصول و فوايد بهبود مستمر به داخل فرهنگ دانشکده ها و دانشگاه ها به منظور تضمين و ارتقاء کيفيت آموزش عالي مي باشد ( کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ، ص 111) .

ب ) تعريف عملياتي : در اين پژوهش بهبود کيفيت علمي از طريق نمرات پاسخگويان در يک پرسشنامه 30 گويه اي براساس مدل برنامه بهبود کيفيت علمي کمسيون عالي يادگيري(2012) و در مقياس پنج درجه اي ليکرت اندازه گيري مي شود .

مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي:

 1)کمک به يادگيري دانشجويان[23] :

الف ) تعريف مفهومي : تمرکز بر طراحي، توسعه و اثربخشي فرآيندهاي ياددهي- يادگيري ( کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ، ص 123) .

ب  ) تعريف عملياتي : يادگيري دانشجويان از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 7 الي 12 پرسشنامه بهبود کيفيت علمي سنجيده مي شود .

2) درک نيازهاي ذينفعان[24] :

الف ) تعريف مفهومي : ارزيابي اثربخش کارکرهاي سازمان به منظور درک نيازهاي دانشجويان و ساير ذينفعان( کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ، ص 126) .

ب ) تعريف عملياتي : درک نيازهاي ذينفعان از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 1 الي 6 پرسشنامه بهبود کيفيت علمي سنجيده مي شود .

3) ارزش قائل شدن براي افراد[25] :

الف ) تعريف مفهومي : ارزش قائل شدن براي افراد از طريق متعهد کردن سازمان به منظور رشد اعضاي هيئت علمي، کارمندان و مديران ( کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ، ص 127) .

ب ) تعريف عملياتي : ارزش دادن به افراد از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 19 الي 24  پرسشنامه بهبود کيفيت علمي سنجيده مي شود .

4) رهبري و ارتباطات[26] :

الف ) تعريف مفهومي : تنظيم کردن سلسله دستورات جهت تصميم‌گيري و جستجوي فرصت‌هاي آينده و هم چنين انجام اقدامات مربوط به ارتباط برقرار کردن با ذينفعان داخلي و خارجي( کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ، ص 129) .

ب) تعريف عملياتي : رهبري و ارتباطات از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 13 الي 18 پرسشنامه بهبود کيفيت علمي سنجيده مي شود .

5 ) حمايت از فعاليت‌هاي سازمان[27] :

الف) تعريف مفهومي : فراهم کردن محيطي جهت پيشرفت و ترقي بيشتر يادگيري ( کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ، ص 130) .

ب ) تعريف عملياتي : حمايت از فعاليت‌هاي سازمان از طريق نمرات پاسخگويان به سؤال هاي 25 الي 30 پرسشنامه بهبود کيفيت علمي سنجيده مي شود .

[1]– Grant

[2]– Jacobson

[3]– Kim & Ju

[4] – Kidwell et al

[5] – Van den Hooff & Van Weenen

[6]–  Cohen & Levintal

[7]–  Rothaermel & Thursby

[8] – Minbaeva et al

[9] – Academic Quality Improvement (AQIP)

[10]–  Spangehl

[11]– Brua-Behrens

[12]– North Central Association

[13]– Duff

[14]– Higher Learning Commission

[15] – knowledge sharing

[16] – Van den Hooff & De Ridder

[17] – knowledge donating

[18] – knowledge collecting

[19] – knowledge absorptive capacity

[20] – employees’ ability

[21] – employees’ motivation

[22] – academic quality improvement

[23] – helping students learn

[24] – understanding stakeholders’ needs

[25] – valuing people

[26] – leading and communicating

[27] – supporting institutional operations

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت سازماني با رفتار شهروندي در بين کارکنان ادارات آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122