پايان نامه بررسي رابطه تعاملي جامعه و مدرسه در برنامه درسي دوره متوسطه از ديدگاه صاحب نظران و تجارب بين الملل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه تعاملي جامعه و مدرسه در برنامه درسي دوره متوسطه از ديدگاه صاحب نظران و تجارب بين الملل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه تعاملي جامعه و مدرسه در برنامه درسي دوره متوسطه از ديدگاه صاحب نظران و تجارب بين الملل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 فصل اول؛ کلیات پژوهش
2 مقدمه 2
3 بیان مسأله 2
4 ضرورت و اهميت 3
5 اهداف پژوهش 4
8 سؤالات پژوهش 5
11 تعریف واژه¬ها و متغیرهای پژوهش 5
20 فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
21 مقدمه 8
22 بخش اول
23 1. برنامه درسی 9
24 مفهوم، ماهیت و دیدگاه‌های نوین برنامه درسی 9
25 مفهوم برنامه درسی 9
26 تحولات مفهوم برنامه درسی 10
27 انواع برنامه‌های درسی 11
28 • برنامه درسی به عنوان فرصت¬های طرح¬ریزی شده برای یادگیری 12
29 • برداشت¬های متضاد از علم برنامه درسی 13
31 مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع آن 13
32 • رویکردهای علمی و فنی 13
33 • رویکردهای غیرعلمی-غیرفنی 14
34 برنامه درسی نوظهور 16
35 2. مبانی برنامه‌ریزی درسی 17
36 مبانی فلسفی برنامه¬ریزی درسی 17
37 مبانی اجتماعی فرهنگی برنامه¬ریزی درسی 18
38 مبانی روانشناختی برنامه¬ریزی درسی 18
39 • مبانی دانشی برنامه¬ریزی درسی 19
40 • مبانی دینی برنامه¬ریزی درسی 19
41 3. مبانی اجتماعی 20
42 تغییر و برنامه¬درسی 21
43 جامعه به عنوان منبع تغییر 21
44 • مدرسه به عنوان منبع تغییر 22
45 • دانش به عنوان منبعی برای تغییر 22
46 برنامه¬ریزی درسی بر مبنای تغییرات و تحولات اجتماعی 22
47 • جامعه، مسایل و نیازهای آن 23
48 4. رابطه مدرسه و جامعه 27
49 • تعریف، ابعاد و ماهیت فرهنگ 28
50 • استانداردها و واکنشهای فرهنگی مبنای یکدیگر 29
51 • مدیریت تفاوتها 30
52 جامعه پذیری 31
53 محرومیتها و فشارها در انسجام اجتماعی 32
53  نقش آموزش و پرورش 33
54 • اصلاحات آموزشی در زمینه¬های تحول سریع سیاسی و اقتصادی 33
55 نیاز به تحول الگوها 34
56 اصلاح برنامه¬ریزی درسی و مهارتهای زندگی 34
57 • چهارچوب تعهدات خانواده در آموزش و پرورش 36
58 • بررسی مفهوم”مشارکت¬ها” 38
59 نقش “جامعه” در روابط مدرسه-جامعه 38
60 • یادگیری جامعه محور 40
61  نتایج برنامه¬درسی مبتنی بر جامعه 41
62  چرا ارتباطات جامعه محور مهم است 41
63  ارتباطاتی که از طریق جامعه به مدرسه سود می رساند 42
64  ارتباطاتی که از طریق مدرسه به جامعه سود می رساند 42
65 هزینه¬های اقتصادی تحصیل ناکافی 43
66  هزینه¬های مدنی تحصیل ناکافی 43
67  یافته¬های نهایی-مشارکت¬های جامعه 44
68  نکات کلیدی در ساخت مشارکت¬های موثر مدرسه و جامعه 45
69 • ماهیت و هدف ارتباطات مدرسه-جامعه 45
70  منافعی برای مدارس درگیر روابط مدرسه-جامعه 45
71  منافعی برای جوامع درگیر روابط مدرسه- جامعه 46
72 • جامعه به عنوان برنامه درسی 46
73 5. مبانی اجتماعی دوره متوسطه 47
74 • تجارب بین¬الملل 49
75  ژاپن 50
76  انگلستان 52
77  نتیجه مقایسه برنامه¬درسی دو کشور ژاپن و انگلستان 53
78 • آسیب شناسی بعد اجتماعی فرهنگی در برنامه درسی 54
79 بخش دوم
80 • قسمت اول: پژوهش¬های صورت گرفته در داخل کشور 56
81 • قسمت دوم: پژوهش¬های صورت گرفته در خارج از کشور 57
83 فصل سوم؛ روش تحقیق
84 مقدمه 61
85 روش¬ شناسی پژوهش 61
86 نظریه زمینه¬ای 62
87 کدگذاری باز 62
88 کدگذاری محوری 63
89 کدگذاری انتخابی 64
90 جامعه آماری 64
91 روش نمونه گیری و حجم نمونه 64
92 روش وابزار جمع آوری اطلاعات 65
93 اعتبار(روایی) مصاحبه 66
94 قابلیت اطمینان و انتقال پذیری پژوهش 66
95 روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 66
96 فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها
97 مقدمه 75
98 سوال اول پژوهش 76
99 • کشف مقوله 81
100 • استخراج مفاهیم از کدهای باز 82
101 • تبدیل مفاهیم به مقوله¬ها 83
102 • نظام اجتماعی 84
103 • مسایل سیاسی-اجتماعی 84
104 • مناسبات فرهنگی 84
105 سوال دوم پژوهش 86
106 • استخراج مفاهیم از کدهای باز 90
107 • تبدیل مفاهیم به مقوله¬ها 91
108 • معلم به عنوان عامل تغییر 91
109 • معلم به عنوان ابزار انتقال 91
110 سوال سوم پژوهش 93
111 • استخراج مفاهیم از کدهای باز 96
112 • تبدیل مفاهیم به مقوله¬ 97
113 • ارتباط پویای جامعه و برنامه¬درسی 97
114 سوال چهارم پژوهش 98
115 • استخراج مفاهیم از کدهای باز 100
116 • تبدیل مفاهیم به مقوله 100
117 • زمینه ساز ثبات 100
118 سوال پنجم پژوهش 102
119 • استخراج مفاهیم از کدهای باز 105
120 • تبدیل مفاهیم به مقوله 106
121 • تاثیر بالقوه 107
122 • تاثیر بالفعل 107
123 سوال ششم پژوهش 108
124 • استخراج مفاهیم از کدهای باز 111
125 • تبدیل مفاهیم به مقوله 111
126 • بسترساز حل مشکل 112
127 • بستر ساز ایجاد مشکل 112
128 • کدگذاری محوری 114
129 • مقوله محوری 115
130 • مقوله شرایطی 116
131 • تعاملات یا کنش/ کنش متقابل 119
132 • پیامدها 121
133 فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهادات
134 مقدمه 124
135 تفسیر یافته های مرتبط به سوالات 125
136 سوال اول 125
137 • نظام اجتماعی 125
138 • مسائل سیاسی اجتماعی 125
139 • مناسبات فرهنگی 126
140 سوال دوم 127
141 • معلم عامل تغییر 127
142 • معلم ابزار انتقال 127
143 سوال سوم 128
144 • ارتباط پویای جامعه و برنامه¬درسی 128
145 سوال چهارم 129
146 • زمینه ساز ثبات 129
147 سوال پنجم 130
148 • تاثیر بالقوه 130
149 • تاثیر بالفعل 130
150 سوال ششم 132
151 • بستر ساز حل مشکل 132
152 • بستر ساز ایجاد مشکل 132
153 نتیجه¬گیری 137
154 پیشنهادهای کاربردی 141
155 پیشنهادهای پژوهشی 141
156 محدودیتهای پژوهش 142
157 فهرست منابع
158 فهرست منابع فارسی 143
159 فهرست منابع انگلیسی 145

منابع فارسی

آقازاده، احمد (1385). آموزش و پرورش تطبيقي. تهران: سمت.

ادیب حاج باقری، محسن ؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش(1389). روشهای تحقیق کیفی. تهران: بشری.

استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1390). اصول ورش تحقیق کیفی. مترجم: بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

الن سی، ارنشتاین و فرانسیس پی، هانکینز(1384). مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی. مترجم: قدسی احقر. تهران: انتشارات: دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات.

الن سی، ارنشتاین و فرانسیس پی، هانکینز(1373).مبانی فلسفی، روانشناختی و اجتماعی برنامه درسی. مترجم: سیاوش خلیلی شورینی.تهران: هما.

امام جمعه، فرهاد (1387). تحلیل جامعه شناختی همبستگی اجتماعی و فرهنگی در ایران.کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 11 بهمن.

افضل خانی و همکاران(1389). بررسی ساختار برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه ایران از دیدگاه استادان و متخصصان برنامه ریزی درسی به منظور طراحی الگویی راهنما برای زمینه سازی پرورش خلاقیت دانش آموزان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهارم شماره.1

اسفندیاری، توران(1382). شناسایی مهارتهای زندگی مورد نیاز بزرگسالان از دیدگاه صاحب نظران تعلیم و تربیت،کارشناسان برنامه ریزی درسی شاخه متوسطه نظری و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستانهای بزرگسالان دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

الماسی، علی­محمد(1382). آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: رشد.

تقی پور، سید محسن (1387). خاستگاهها و مولفه های پایدار فرهنگی در امنیت ملی جمهوری اسلامی. فصل نامه دولت اسلامی، سال اول، شماره3.

تقی پورظهیر، علی(1387). برنامه ریزی آموزشی و درسی. تهران: آگاه.

جی گالن سیلور، ویلیام ام و الکساندر، آرتور جی لوئیس(1380). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. مترجم: غلامرضا خوی نژاد. تهران: آستان قدس رضوی.

جباری،کامران،(1382). بررسی میزان موفقیت برنامه های تنظیم شده دوره متوسطه در تحقق اهداف اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نشده.

حبیبی، شراره(1386). آموزش و پرورش مقایسه ای. تهران: آوای نور.

حسنی، محمد و عزیزی­نژاد، بهاره(1390). آموزش و پرورش تطبیقی. نشر: دانشگاه ارومیه.

دانا، هما(1387).رویکردهای نو در برنامه درسی. فصلنامه رشد، شماره 5 .

شریعتمداری، علی(1367). جامعه و تعلیم و تربیت. تهران: امیرکبیر.

شارع پور، محمود(1386). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: سمت.

شعبانی، حسن(1387). روش تدریس پیشرفته(آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر). تهران: سمت.

شعاري نژاد، علي اكبر (1376). فلسفه آموزش و پرورش. تهران: انتشارات امير كبير.

صافی، احمد(1380). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنماایی تحصیلی و متوسطه تهران. تهران: سمت.

غلامی فرد،اسرافیل(1381). بررسی کمی و کیفی برنامه های درسی جامعه شناسی دوره متوسطه گروه علوم انسانی بر اساس دیدگاه اجتماعی در برنامه ریزی درسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نشده.

فتحی واجارگاه، کوروش(1386). برنامه درسی به سوی هویت­های جدید(شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی. تهران: آییژ.

فرجاد، محمدعلی(1379). اصول برنامه­ریزی آموزشی و درسی. تهران: الهام.

فتحی واجارگاه، کوروش(1384). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: ایران زمین.

فتحی واجارگاه، کوروش.گزارش مبانی اجتماعی برنامه درسی ملی.

فتحی واجارگاه، کوروش و همکاران(1383). شناسایی و اولویت یابی مهارتهای زندگی مورد نیاز بزرگسالان برای لحاظ کردن در برنامه درسی مدارس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 93.

فرجاد، محمدعلی(1388). آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: رشد.

 

یارمحمدیان، محمدحسین(1386). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: یادواره کتاب.

منابع انگلیسی

Douglas E. Scates، Social Foundations of the Curriculum، Source: Review of Educational Research، Published by: American Educational Research Association، Accessed: (23/10/2011).

Hass,G & parkay,w. Curriculum development: theory in to practice. Nj:merril/ prenticehall (1993).

Glatthorn The nature of curriculum. (2005).

Susan Johns, Sue Kilpatrick,Ian Falk and Bill Mulford.School Contribution

toRural Communities:Leadership Issues(2000).

Curriculum change and social inclusion: perspectives from the BALTIC SC AND SCANDINAVIAN countries final report of the regional seminar held in Vilnius Lithuania 5-8 desaber. www.unesco.ibe.org( 2002 ).

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین­الملل صورت گرفته است. پژوهش از حیث روش کیفی، بر مبنای هدف تبیینی و از لحاظ ماهیت از نوع بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه­های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم و شهید رجایی تشکیل دادند که بنابر هدف پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی با چهارده نفر از این اساتید مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش نظریه زمینه­ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر از داده­های حاصل از مصاحبه برای شش سوال پژوهش یازده مقوله به دست آمد که این مقوله­ها برای پاسخ به هر سوال  به تفکیک مشخص شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تدوین منسجم مبانی اجتماعی برنامه­ درسی دوره متوسطه با توجه به مبانی جامعه بومی و بین­المللی نیاز اساسی جامعه امروز ما برای کاربردی کردن علم و دانش و نزدیکی به واقعیت­های زندگی دانش­آموزان است. مفاهیم و مقوله­های مطرح شده در این پژوهش در هنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه می تواند راهگشای برنامه ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شرایط جامعه کنونی ما در ارائه برنامه ریزی های واقع بینانه باشد.

واژگان کلیدی: برنامه درسی دوره متوسطه، مبانی اجتماعی، جامعه

فصل اول

مقدمه

برنامه های درسی هرکشورعامل مهمی درنظام آموزش و پرورش آن کشورمحسوب می شوند. تصمیمات برنامه ریزان درسی درخلاء صورت نمی گیرد، بلکه این تصمیمات در محیط جامعه و برای جامعه اتخاذ می شود. بنابراین جامعه همواره نقشی اساسی در تصمیم گیریهای برنامه های درسی داشته است. از آنجایی که جامعه در حال تغییر روزافزون است، تغییرات آن وارتباط آن با مدارس تاثیرفزاینده ای را دربرنامه های درسی به خصوص برنامه درسی دوره متوسطه خواهد داشت. در پرتو آموزش و پرورش یک جامعه عامه مردم می توانند به سمت فرهنگ غنی تر و توسعه حرکت کنند. امروزه جوامع به سرعت درحال تغییر و دگرگونی هستند. و به تبع این تغییرات وظایف افراد و کارکردهای آنان نیزدر جامعه تغییر پیدا می کند. دراین شرایط متغیر این مدارس هستند که باید دانش آموزان را برای ایفای نقش موثردرجامعه آماده کنند. وآنچه که دراین میان می تواند نقش عمده ای در ایجاد سازگاری با تغییرات درافراد وپرورش آنها به عنوان شهروندانی آگاه ومسئول ودارای مهارتهای گوناگون داشته باشد وجود رابطه متقابل بین جامعه و مدرسه مخصوصا در برنامه درسی دوره متوسطه است.

بیان مساله

برنامه ی درسی بعنوان قلب فعالیت های آموزش و پرورش، از مهم ترین عناصری است که مستلزم تحول متناسب با شرایط جدید است. وباید طوری طراحی شودکه از یک سو افراد را برای ایفای نقش به عنوان یک عنصرفعال در جامعه یاری دهند و از سوی دیگرهمگام باتغییرات اجتماعی به مسائل و مشکلات پیش روی فرد بپردازد ودرعین حالی که از جامعه تاثیر می پذرد خودنیز عامل تغییر باشد به عبارت دیگر برنامه درسی نباید فقط حاصل توسعه باشد طوری که عاملان برنامه درسی در تغییرات اجتماعی عملا هیچ تاثیری نداشته باشندبلکه برنامه درسی باید قلب توسعه نیز باشدبه گونه ای که اگردر هر بخشی از جامعه از جمله بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کمبودی باشد از طریق برنامه درسی آن کمبود برطرف شود و این میسرنمی شود مگراینکه بین مدرسه و جامعه ارتباطات تعاملی و متقابل باشد. درباره اهمیت این ارتباط اورنشتاین و هانکینس(1373) معتقدند : هر بحث درباره برنامه درسی بایستی مسائل اجتماعی به ویژه ارتباط بین مدارس و جامعه و تاثیر آنها بر تصمیمات برنامه درسی را مورد توجه قرار دهد. هوشیاری اجتماعی برای متخصصان و تدوین کنندگان برنامه درسی یک اصل است، تصمیمات برنامه درسی در جامعه ای پیچیده از طریق درخواست هایی که به وسیله جامعه مطرح و از صافی ها گذشته و به مدارس منتقل می شوند، انجام می گردد.(ترجمه:خلیلی شورینی1373)

با توجه به مطالب ذکرشده و باتوجه به نقش سازنده و بارورکننده برنامه درسی در توسعه جامعه، پژوهش حاضر با توجه به کمبود پژوهش های صورت گرفته در این رابطه و همچنین عدم انسجام بررسی های صورت گرفته در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه به بررسی رابطه متقابل بین جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه می پردازد. تاکید بر برنامه درسی دوره متوسطه به دلیل اهمیت این دوره هم به لحاظ ویژگی های روانشناختی دانش آموزان این دوره است که مایل به برقراری ارتباط با جامعه ودرگیرشدن در زندگی اجتماعی هستندو هم به لحاظ انتظاراتی است که خانواده و جامعه از افراد این حیطه سنی دارند و هم اینکه دوره متوسطه از لحاظ اقتصادی و تامین منابع انسانی برای به گردش در آوردن  چرخه اقتصادی کشور رابطه تنگاتنگی با جامعه دارد. در واقع در این دوره است که باید انواع مهارتهای زندگی و زمینه یادگیری مادام العمر در افراد به وجود بیاید تا بتوانند برای ایفای نقشهای بزرگسالی و وظایف خود در جامعه آمادگی لازم را کسب کنند .در این پژوهش برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش کیفی استفاده می کنیم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

برنامه های درسی به عنوان جزئی از نظام کلان آموزش و پرورش تحت تأثیر تحولات جامعه قرار داردو از آن به عنوان قلب توسعه جوامع یادمی شود.مدارس نهادهای اجتماعی هستند که باید سعی کنند خود نیز عامل تغییر باشند و همگام با تغییرات اجتماعی متحول گردند. مدارس نمی توانند نسبت به نیازهای ضروری جامعه بی اعتنا باشند.جامعه در حال تغییر و دگرگونی است و فرهنگ ها دیگر وابسته به مکان نیستند. تغییراتی که به لحاظ اجتماعی و تکنولوژیکی به وجود آمده است باعث برخورد فرهنگ ها با یکدیگر می شود. واینگونه است که دیگر تنها وظیفه مدرسه نمی تواند انتقال فرهنگ باشد. با توجه به نقش مدارس در جوامع امروزی  بررسی رابطه متقابل جامعه و مدرسه بسیارمهم است. زیرا اگر قرار است نیازهای جامعه تحقق پیدا کند و همچنین دانش آموختگان مدارس در جامعه نقش موثری ایفا کنند و جامعه آنها را بپذیرد و همچنین اگر می خواهیم مدارس در تغییرات اجتماعی ایفای نقش کنند وجود این رابطه امری اجتناب ناپذیر است. از این رو ضروریست رابطه بین جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب کشورهای دیگربا توجه به شرایط کنونی جامعه ما بررسی شودتا ضمن مشخص شدن این موضوع راهکارهایی مفیدی نیز در اختیار مربیان و عاملان برنامه درسی قرار بگیرد.

در سالهای اخیر اکثر علمای آموزش و پرورش و صاحب نظران از نظام آموزشی به ویژه از برنامه های درسی و آموزشی به شدت انتقادکرده اند. آنان بر این باورند که برنامه های درسی و آموزشی متناسب با زندگی و نیازهای کودکان و جوانان و جامعه تهیه و تنظیم نشده است به عبارت دیگر محتوا و برنامه های آموزش و پرورش نه تنها با نیازهای اجتماعی و شناختی کودکان و جوانان هماهنگ نیستند بلکه بدون توجه به پیشرفت دانش به ویژه در زمینه های اجتماعی، علوم و تکنولوژی بیشتر روی مطالب و موضوع هایی تاکید می کنند که در شرف کهنگی و منسوخ شدن است و مطابق نیازهای آتی و آنی اجتماعی و فرهنگی و فردی نیستند. (غلامی فرد،1381)

پژوهش حاضر اطلاعاتی را پیرامون شرایط جامعه کنونی ما، وظایف مدرسه، وظایف و کارکردهای جامعه و اهمیت برنامه های درسی ارائه می دهد. و همچنین در رابطه با مولفه های مبانی اجتماعی مطرح شده در برنامه درسی ملی اطلاعاتی را عرضه می کند که در مقایسه با مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه برای مسئولان تعلیم و تربیت راهگشا خواهد بود. پژوهش حاضر یک چارچوب مفهومی را در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه ارائه می دهد.مولفه های مطرح شده در این چارچوب در هنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه می تواند راهگشای برنامه ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شراط جامعه کنونی ما در ارائه برنامه ریزی های واقع بینانه باشد. این پژوهش همچنین مدارس را متوجه این امر می سازد که از آموزش امور کهنه و منسوخ که به درد زندگی حال حاضرافراد نمی­خورد اجتناب کنند و در واقع به مربیان و عاملان تربیتی کمک می کند که احتیاجات و ضروریات جامعه کنونی را درک کرده و از دوباره کاریها و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری کنند.

اهداف پژوهش

هدف اصلی: بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل است.

براي رسيدن به هدف اصلي پژوهش، آن را به اهداف جزئيِ زير تقسيم مي‌كنيم:

مشخص کردن تاثیر جامعه بر فضای روانی اجتماعی مدرسه.

مشخص کردن تاثیرجامعه در نوع نگرش دبیران نسبت به برنامه های درسی.

مشخص کردن تاثیرجامعه در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه.

مشخص کردن تاثیر مدرسه در ثبات اجتماعی.

مشخص کردن مدرسه در تغییراجتماعی.

مشخص کردن تاثیر مدرسه در مسایل و مشکلات اجتماعی.

ارائه یک چارچوب مفهومی در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه

 سوالات  پژوهش

جامعه چه تاثیری در فضای روانی اجتماعی مدرسه می تواند داشته باشد؟

جامعه چه تاثیری در نوع نگرش دبیران نسبت به برنامه های درسی می تواند داشته باشد؟

جامعه چه تاثیری در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه می تواند داشته باشد؟

مدرسه چه نقشی در ثبات اجتماعی می تواند داشته باشد؟

مدرسه چه نقشی در تغییراجتماعی می تواند داشته باشد؟

مدرسه چه نقشی در مسایل و مشکلات اجتماعی می تواند داشته باشد؟

 

تعریف واژه‌ها و متغیرها

جامعه، مدرسه، برنامه درسی، دوره متوسطه، صاحب نظران

جامعه: مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. و به تعبیر دیگر جامعه عبارت است از : مجمو عه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده  ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند.(مطهری، بی تاریخ،صص12-11)

جان دیویی جامعه را متشکل از افرادی می داندکه با هم هستند یا با هم زندگی می کنند. نظر به اینکه طرق و مبنای کار افراد، روح عمومی و هدفهایی که برای رسیدن به آنها اقدام می کنند مشترک است جریان داشتن مبادله افکار و رشد احساس همدردی میان آنها ضرورت دارد.(شریعتمداری،1367)

مدرسه: به عنوان یک موسسه تربیتی نهادی است اجتماعی، یعنی منشا آن زندگی اجتماعی است و مانند سایر موسسات اجتماعی از زمانهای قدیم تحت اشکال و صورتهای گوناگون در اجتماعات مختلف تاسیس شده و تغییر پیدا کرده است.(همان)

 برنامه ی درسی[1]« برنامه ی درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی ، روش ، و آموزش های آشکار و پنهان اطلاق می گردد که به وسیله ی آنها شاگردن تحت هدایت مدرسه دانش لازم را بدست می آورند . مهارتها را کسب می کنند و گرایش و ارزش ها را در خود تغییر می دهند. » ( ملکی ، 1385 )

تعریف عملیاتی: منظور از برنامه درسی صرفا برنامه درسی رسمی است.

دوره متوسطه:

از کلمه متوسطه در نظام آموزش و پرورش مستفاد می شود که دوره ای است که نقش واسطه میان دوره ابتدایی و دوره عالی را ایفا می کند. در گزارش نهایی اجلاس منطقه یونسکو آمده است: دوره متوسطه عبارت است از دوره برزخ یا دوره انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیر تخصصی است و آموزش تخصصی تر در سطح آموزش عالی. به طور کلی دوره متوسطه دوره ای است که در آن دانش آموزان گروه سنی 14 تا 17 یا 18 سال تحصیل می کنند و به دلیل تنوع برنامه ها و تعدد رشته های تحصیلی فرصت انتخاب دارند.(صافی،1380)

تعریف عملیاتی: منظور از دوره متوسطه یعنی دوره متوسطه دوم که از سال اول تا چهارم دبیرستان را شامل می شود.

صاحب نظران:

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از متخصصان برنامه درسی: الف)افرادی که در زمینه برنامه درسی سابقه فعالیت به صورت تالیف و ترجمه دارند در این زمینه صاحب نظر می باشند.ب)اساتید گروه های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ها که در زمینه برنامه درسی کار کرده اند.

[1] curriculum

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نقش مجالس مذهبي مطلوب در حفظ و تداوم حيات ديني جامعه از ديدگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه رابطه محيط مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رشته تربيت¬بدني از ديدگاه دبيران تربيت¬بدني
 • پايان نامه تدوين و آزمون مدل انگيزشي براي تصميم به ترک يا ادامه تحصيل دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مثبت نگري بر افزايش احساس تعلق به مدرسه و روابط با ديگران در ميان دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122