پايان نامه بررسي رابطه تغيير نرخ ماليات بردرآمد سال 1380 با ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شرکتها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه تغيير نرخ ماليات بردرآمد سال 1380 با  ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شرکتها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 149 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه تغيير نرخ ماليات بردرآمد سال 1380 با  ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شرکتها  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی 1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1)مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت تحقیق 6
1-4) سوال تحقیق 7
1-5)هدف تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 9
1-7) متغیرهای مورد مطالعه 9
1-8) نوع روش تحقیق 10
1-9) قلمرو تحقيق 12
1-9-1) قلمرو موضوعی 12
1-9-2) قلمرو مکانی 12
1-9-3) قلمرو زمانی 13
1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها 13
1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه 13
1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها 13
1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق 14
1-14) تعریف اصطلاحات 14
1-15) ساختار تحقیق 18

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش
گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران
2-1) مقدمه 21
2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان 22
2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران 23
گفتار دوم:مبانی نظری مالیات
2-4)مبانی نظری مالیات 26
2-4-1)مفاهیم مالیات 26
2-4-2) اهداف وضع مالياتها 29
2-4-3)عدالت مالیاتی 31
2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن 32
2-4-5)اصول سيستم مالیاتی مطلوب 32
2-4-6)اصول جديد ماليات 34
2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات 34
2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران 37
2-6)مالیات بر درآمد 39
2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد 40
2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور 41
گفتار سوم:
مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی
2-7) سرمایه گذاری 52
2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری 54
2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری 55
2-8) منابع مالي واحدهاي اقتصادي و فرآيند تامين مالي 58
2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) 59
2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی 59
2-10)مالیات و حسابداری 62

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش
2-11)پیشینه پژوهش 64
2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی 64
2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران 73

فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1)مقدمه 78
3-2)طرح مساله پژوهش 79
3-3)فرضیه های تحقیق 79
3-4)روش تحقیق 80
3-5)سنجش متغیر های تحقیق 80
3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات 81
3-7)جامعه آماری 81
3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه 81
3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق 83
3-10)آزمون فرضیه ها 83
3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق 84
3-11-1)آزمون مقایسه زوجها 84
3-11-2) همبستگی 85

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1)مقدمه 91
4-2) تحلیل فرضیه ها 92
4-2-1) بخش اول 93
4-2-2) بخش دوم 97

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1)مقدمه 102
5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق 103
5-3)نتایج تحقیق 105

5-4)تحلیل یافته های تحقیق
5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول 106
5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم 107
5-4)پیشنهادهای پژوهش
5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق 108
5-4-2)سایرپیشنهادها 109
5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 109
5-5) محدودیت های پژوهش 110
منابع ومآخذ 111
پیوست ها
پیوست الف 116
پیوست ب 120
پیوست ج 126
چکیده انگلیسی 134

منابع

ارشدی ،علی(1377) اثر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی .

امامي ،علیرضا(1383)” واژه مالیات “، ص 12.

اميدوارخرم،علي (1386) ” بررسي تاثير كاهش نرخ ماليات بر رفتار مالياتي موديان اشخاص حقوقي” ، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.

برارنیا ادبی، قربان(1383) ” بررسی عوامل موثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه مازندران.

بهبودیان، جواد،(1383) آمار واحتمال مقدماتی ،چاپ بیست ویکم،ص45.

پژویان ، جمشید(1373) ” اقتصاد بخش عمومی مالیات ها”، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ،ص46.

پژوهشکده صنعتگر (1380) مالیات واختلال در فعالیت های اقتصادی ،نشریه فرهنگ بام ایران .

پورمقيم ، سيد جواد(1369) اقتصاد بخش عمومي، تهران،نشرني،ص 170.

تدوین شده تحت نظر sunmolyons( 1379)ترجمه دکتر محمد توکل،فرهنگ توصیفی اصطلاحات بین المللی مالیات،ناشردانشکده امور اقتصادی ، ،صفحه

تودارو،مايكل(1366) توسعه اقتصادي در جهان سوم،ترجمه دكتر غلامعلي فرجادي وحميد سهرابي ،تهران ،وزارت برنامه وبودجه،ص 747.

جهانخانی ،علی(1373) ” شیوه های تامین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران” مجله حسابدار،شماره 107و108 ،تهران، اسفند ماه ،ص 21-23.

حبیب الله پور،سیدکاظم(1383) ” بررسی تاثیر کاهش نرخ مالیات بر شرکتها بر رفتار مالیاتی شرکتهای خصوصی استان مازندران” ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد قائمشهر، ،ص14.

حیدری بانی،حسن(1384) “رابطه تغییرقانون مالیات بردرآمدشرکتهاوسرمایه گذاری شرکتهای تولیدی” ، پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری ،دانشگاه علامه طباطبایی.

خاکی،غلامرضا(1382)روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی،چاپ اول،تهران، انتشارات بازتاب.

خیرخواه ،عباس( 1381) ” اثر تعديل نرخ مالياتي بر وصول ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي” ،اصلاحيه 27/11/80 قانون مالياتهاي مستقيم، پایان نامه کارشناسی ارشد، مركز آموزش مديريت دولتي.

رحيميان ،نظام الدين(1380 ) “تاملي در شيو هاي تامين منابع مالي در واحدهاي اقتصادي” ،مجله حسابدار، شماره 146.

رضايي ،مجيد(1380) مجله اقتصاد ، ” نظريه هاي سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي” شماره4،ص61.

رنگریز ،حسن، غلام حسین خورشیدی، (1378) “مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت” ،ناشر شرکت ونشر بازرگانی ،صفحه 35.

سرمد،زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی (1388)روش های تحقیق در علوم رفتاری، موسسه انتشارات آگاه،صفحات 81-103.

سعیدی،پرویز(1382) ” بررسی عوامل موثر بر تقسیم سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ،رساله دکتری مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت مالی)،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

شباهنگ،رضا،مدیریت مالی(1372) مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، جلد اول ، تهران ، ص 215.

شكرخواه،جواد(1386) دانش وپژوهش حسابداري ،شماره هشت،ص15و17.

عبدالله پور، محمد(1376) ” بررسی خط مشی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه امام صادق.

عبده تبریزی،حسین(1385) “معماي سود سهام و هزينه هاي نمايندگي” ،روزنامه سرمایه، اردیبهشت، شماره171.

علا ، عین اله (1372)” مالیات بر درآمد ونقش آن در اقتصاد کشور” ، مجله مالیات 3، ، پاییز و زمستان ص 33.

علیخانزاده،مریم(1381) ” نرخ بهينه ماليات در اقتصاد ايران ” ,پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری،دانشکده اقتصاددانشگاه تهران.

قانون مالیاتهای مستقیم ایران (1381) انتشارات دانشکده امور اقتصادی،شماره 26، مصوب 27/11/1380.

قدیری، باقر(1347) ” بودجه و تدابیر مالی اقتصادی” ، تهران،دانشگاه تهران،ص 34.

طالب نيا،قدرت الله، اميرعلي ثابتي (1385) ” بررسي رابطه بين افزايش سرمايه شركتها ازمحل مطالبات وآورده نقدي تغييرات وبازده سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران” ،دانش وپژوهش حسابداري،تابستان، ص12.

کرمی ،غلامرضا(1379) مجموعه قوانین مالیاتی ،انتشارات فرهنگ نوین،ص 116و136.

گرامي ،مريم(1384) ” بررسي نرخ هاي مالياتي دربرخي ازكشورها ومقايسه آن با ايران” ، مجله اقتصادي ،ص33.

گرجي،محمد رضا(ل1380) “مفاهیم مالیاتی” ، مجله مالیات،ص 45.

گورچين قلعه،یاری (1384) “کنکاشی در مفاهیم مالیاتی” ، مجله مالیات ،شماره 10،ص 40.

ماسگریو،ریچاردا ، ماسگریو،پگی،ترجمه محمدی،مسعود، ابراهیمی فر،یدالله،مالیه عمومی در تئوری و عمل، جلد اول، صفحه 314.

محمدي فر،حمید رضا(1379) “مروری برمالیات” ،مجله مالیات،شماره 6، ص21.

مهندس،ابوطالب(1369)تحقيق در سياست هاي مالي وسيستم مالياتي،تهران،دانشگاه تهران،ص61.

ناصرزاده ،هوشنگ(1375) ، قانون تجارت، نشر دیدار،تهران،ص 43.

نریمانی،ایلخانی( 1371) “قوانین مالیاتی ابزاری در جهت رشد اقتصادی” ، بهار ،ص 10.

هادی نژاد،جابر(1387) ” بررسی تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی شرکتها” پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری ،دانشگاه بابلسر.

ویتو تانزی،ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی ، ترجمه محمد کردبچه،معاونت اقتصادی سازمان برنامه بودجه.

منابع انگلیسی:

41-Michael H Kutner(1996) “Applid near Statistical Models” .

42-Miltiades,Georgiou(2009)” The Impact Of Consumption Tax Rate On Consumption-A Panel Data Analysis For European Countries(1995-2007)” ,December29.

43-Howton Shelly&Howton Shawn,The Corporate Response to the 2003 Dividend Tax Cut,Summer 2006,14.

44-Poterba, James,(2004), “Corporate Payout Policy”, American Economic Review, 94.

45-Geungu Yu, Jackson(2003). “The Impact of Dividend Tax Cut on Stocks In The DOW”.

چکیده :

سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات       سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومي براين است كه ماليات داراي يك نقش است و آن هم عبارت است ازدريافتي هاي دولت از بخشي ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه هاي اقتصادي براي تامين مخارج دولت، اما اين يكي از نقش هاي ماليات است و درآمدهاي مالياتي در واقع،يكي ازبازارهاي بسيار مهم وتعيين كننده ميزان رشدوگسترش فعاليتهاي اقتصادي است.

نخست آن كه افزايش ميزان ماليات به سبب كاهش انگيزه براي  سرمايه گذاري ،توليد وبه طور كلي كار وكوشش،موجب كاهش فعاليتهاي اقتصادي و به اين ترتيب موجب كاهش درآمد ملي وگسترش بيكاري مي شود.

دوم اينكه ماليات به عنوان يك تثبيت كننده اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد به اين معني كه به هنگام رونق بيش از حد فعاليتهاي اقتصادي جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)ميزان ماليات ها افزايش  مي يابد تا با كاهش فعاليتهاي اقتصادي ازتورم جلوگيري شود وهنگام ركود اقتصادي و افزايش بيكاري ميزان ماليات ها كاهش  مي يابدتا انگيزه براي افزايش فعاليتهاي اقتصادي و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه اين ترتيب اقتصاد در مسير يكنواخت وهمگوني به حركت خود ادامه دهد.

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

 1-1)مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمايه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامين مالي  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقيق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شركتها مي پردازد.

1-2) بیان مسئله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست هاي شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته مي باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.

يكي از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

(کرمی ،1379،116-135).

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی[1] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا استفاده  می کنند و از این راه سعی در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،1383، 15).

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسي قرار گرفته است(هادی نژاد،1387) .

لذا این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر نرخ مذکوربر تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری خواهد پرداخت.

اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این است که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده است؟

1-3) اهمیت تحقیق

توزیع مجدد درآمدهاو برقراری و حفظ عدالت از اهداف عمده اقتصادی است ،که اکثر دولتها آن را دنبال می کنند. مالیات ابزاری است که می تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه تر کند و از گسترش فاصله طبقاتی میان دهک های مختلف درآمدي جلوگیری نماید.

در همین حال نظام مالیاتی کارآمد می تواند از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری نماید. دولت می تواند از مالیات در جهت دستیابی به اهداف دیگری از جمله به حرکت درآوردن چرخهای پیشرفت وتوسعه اقتصادی استفاده نماید.

دولت عموما” می تواند با تغییر در نرخ قوانین مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمهایی شود که مسائل عمومی اقتصاد کشور همچون : کسر بودجه، تورم ،بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیر نفتی و بسیاری از مسائل دیگر از جمله مساله سرمایه گذاری را بهبود ببخشد و شرایط لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم نماید.

یکی از محرکهای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری در کشورمی باشد که می تواند تخصیص صحیح ومطلوب منابع بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به کار گیرد. سرمایه گذاری یکی از اجزاي مهم اقتصاد کلان می باشد و به عنوان یکی از عوامل مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری مطرح است. واقعیتی که نمی توان از آن     چشم پوشی کرد ،آن است که احتیاج به نرخ رشد مطلوب ،احتیاج به سرمایه گذاری دارد.

اهمیت تحقیق به دلیل شناخت نحوه تاثیرپذیری مهمترین اقلام صورتهای مالی         (سرمایه گذاری وتامین مالی)از مالیات می باشد.

در این تحقیق تلاش گردیده تا به بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد با تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری  پرداخته شود.

1-4) سوال تحقیق

در این تحقیق تلاش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده شود:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته است یا خیر؟

1-5)هدف تحقیق

تصور عمومي براين است كه ماليات داراي يك نقش است و آن هم عبارت است از    دريافتي هاي دولت از بخشي ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاههاي اقتصادي براي تامين مخارج دولت، اما اين يكي از نقش هاي ماليات است و درآمدهاي مالياتي در واقع،يكي ازبازارهاي بسيار مهم وتعيين كننده ميزان رشدوگسترش فعاليتهاي اقتصادي است.

نخست آن كه افزايش ميزان ماليات به سبب كاهش انگيزه براي  سرمايه گذاري ،توليد و     به طور كلي كار وكوشش،موجب كاهش فعاليتهاي اقتصادي و به اين ترتيب موجب كاهش    درآمد ملي وگسترش بيكاري مي شود.

دوم اينكه ماليات به عنوان يك تثبيت كننده اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد به اين معني كه به هنگام رونق بيش از حد فعاليتهاي اقتصادي جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)ميزان ماليات ها افزايش مي يابد تا با كاهش فعاليتهاي اقتصادي ازتورم جلوگيري شود وهنگام ركود اقتصادي و افزايش بيكاري ميزان ماليات ها كاهش  مي يابدتا انگيزه براي افزايش فعاليتهاي اقتصادي و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه اين ترتيب اقتصاد در مسير يكنواخت وهمگوني به حركت خود ادامه دهد. درآمدهاي مالياتي نمي توانند به عنوان يك هدف در اقتصاد مطرح شوند،بلكه اين درآمدها صرفا”به سبب آثار جانبي پي گيري اهداف مهم اقتصادي ديگر- كه همانا تثبيت رشد اقتصادي است- حاصل مي شود.اگر اقتصادي از رشد و افزايش درآمد ملي برخوردار باشد،منبع مالياتي گسترش مي يابد ودريافتي هاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت. اما به عكس اگر اقتصاد داراي رشدنباشد وبدتر به دلايل مختلف دچار كساد وركود شودو دريافتي هاي مالياتي مورد هدف قرار گيرد،در واقع چيزي مورد هدف قرار داده شده كه نمي تواند يك هدف اقتصادي باشد.اين امر اهداف واقعي ومهم اقتصادي ،از جمله رشد درآمدملي يا كاهش بيكاري و تثبيت اقتصادي را قرباني  مي كند.اگر فرض شود كه هدف،افزايش دريافتي هاي مالياتي است و اقتصاد هم در كسادي به سر      مي برد در اين صورت ،سياست صحيح مالي ايجاب مي كند كه ماليات ها كاهش يابند تا انگيزه براي گسترش فعاليتهاي اقتصادي وسرمایه گذاری هر چه بیشتر و كاهش هزینه های ناشی از  تامین مالی شرکتها فراهم آيد. كه البته اتخاذ يك سياست پولي انبساطي هم زمان ممكن است ضروري باشد.اما اين امر با هدف افزايش دريافتي هاي مالياتي در چنين شرايطي ،به عكس،به عميق تر شدن كسادي و گسترش بيكاري  مي انجامد.افزون بر اين افزايش ماليات موجب كوچكتر شدن اقتصاد در آينده و بالطبع موجب كاهش دريافتي هاي مالياتي آتي خواهد شد وبه اين ترتيب پي گيري يك هدف نادرست به يك ضد هدف تبدیل مي شود(فرجادی وسهرابی،1366،747).

بنابراین هدف تحقیق عبارتست از:

نشان دادن نوع رابطه اصلاحیه قوانین مالیاتی مصوب1380با تصمیمات تامین مالی و       سرمايه گذاري شرکتها  ( با تکیه بر تغيير نرخ مالیات بردرآمد) می باشد.

[1]. Signaling Theory.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش مسائل وموانع اجتماعي واقتصادي توسعه سرمايه گذاري
 • پايان نامه بررسي تاثير سود تقسيمي بر سرمايه گذاري در شرايط عدم اطمينان جريانهاي نقدي با در نظر گرفتن معيارهاي کمبود جريانهاي نقدي و نوسانات جريانهاي نقدي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122