پايان نامه بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 139 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده           1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه              3
1-2 بيان مسئله           4
1-3  اهميت و ضرورت انجام تحقيق       6
1-4  اهداف تحقيق         8
1-4-1 هدف كلي    8
1-4-2 اهداف جزئي     8
1-5 سوالات تحقيق     8
1-6 فرضيه هاي تحقيق        9
1-7 تعاريف متغيرها      9
1-7-1تعاريف مفهومي     9
1-7-2 تعاريف عملياتي      10
فصل دوم :ادبيات تحقيق
2-1 مباني نظري تحقيق      12
2-1-1توانمندسازي            12
2-1-2 تعريف توانمند سازي           12
2-1-3 مفاهيم توانمند سازي          15
2-1-4 توانمندسازي به مثابه يك عنصر ارتباطي           17
2-1-5 توانمند سازي به مثابه يك مفهوم انگيزشي        18
2-1-6  توانمندسازي وقدرت          20
2-1-7 توانمند سازي وغني سازي شغل          20
2-1-8 توانمند سازي ومشاركت كاركنان             21
2-1-9 توانمند سازي وتفويض اختيار            22
2-1-10 رويكردهاي توانمندسازي              24
2-1-11رويكرد مكانيكي           24
2-1-12 رويكردارگانيكي               26
2-1-13 ابعاد توانمند سازي روان شناختي        28
2-1-14 احساس شايستگي               29
2-1-15 احساس خودمختاري               30
2-1-16 احساس موثر بودن               31
2-1-17 احساس معني دار بودن                  32
2-1-18 احساس اعتماد              34
2-1-19 مدل هاي توانمند سازي           35
2-1-20 مدل توماس وولتهوس              36
2-1-21مدل اسپريتزر         36
2 -1-22 مدل توانمند سازي ياهيا ملهم              38
2-1-23 رضايت شغلي               39
2-1-24تعاريف رضايت شغلي            40
2-1-25 نظريه هاي رضايت شغلي       41
2-1-26 نظريات بروفي          41
2-1-27نظريه هاي پارسون           41
2-21-28نظريه هاي كورمن          42
2-1-29عوامل موثر بر رضايت شغلي        45
2-1-30 پيامدهاي رضايت شغلي وعدم رضايت شغلي          50
2-1-31رضايت شغلي وعملكرد        52
2-1-32 ميزان حرفه اي بودن ورضايت شغلي         53
2-1-33 تحصيلات ورضايت شغلي       53
2-1-34مدل هاي رضايت شغلي            53
2-1-35 نتايج رضايت شغلي       55
2-1-36 رضايت شغلي وعملكرد    55
2-1-37رضايت شغلي وترك خدمت       57
2-1-38 رضايت شغلي وغيبت      57
2-1-39 مفهوم وتعاريف كيفيت زندگي كاري      58
2-1-40 تاريخچه كيفيت زندگي كاري       61
2-1-41 رويكردهاي كيفيت زندگي كاري        62
2-1-42 اهداف كيفيت زندگي كاري               65
2-1-43نسل هاي سه گانه برنامه هاي كيفيت زندگي كاري            69
2-1-44تعابير نوين كيفيت زندگي كاري          71
2-1-45  مديريت كيفيت فراگير         71
2 -1-46توانمند سازي كاركنان       71
2-1-47مهندسي مجدد (باز مهندسي )سازمان      72
2-1-48شاخص هاي كيفيت زندگي كاري         73
2-1-49مولفه هاي كيفيت زندگي كاري والتون         74
2-1-50 پرداخت منصفانه وكافي          74
2-1-51 محيط كار ايمن وبهداشتي      75
2-1-52تامين فرصت رشد وامنيت مداوم     76
2-1-53 وابستگي اجتماعي زندگي كاري        76
2-1-54فضاي كلي زندگي      77
2-1-55 يكپارچگي وانسجام اجتماعي درسازمان        77
2-1-56 قانون گرايي در سازمان     78
2-1-57توسعه قابليت هاي انساني     78
2-1-58راهبردهاي بهبود كيفيت زندگي كاري     79
2-1-59 انساني تر كردن كار       79
2-1-60 طراحي شغل     79
2-2 مطالعات انجام شده    82
2-2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور   82
2-2-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور    84
فصل سوم :روش شناسي تحقيق
3-1 روش تحقيق      87
3-2 جامعه آماري ،نمونه آماري وروش نمونه گيري    87
3-3 روش وابزار جمع آوري اطلاعات     87
3-4 روايي     88
3-5 پايايي     88
3-6روشهاي تجزي وتحليل اطلاعات       88
فصل چهارم :تجزيه وتحليل داده ها
4-1 توصيف داده هاي پژوهشي     90
4-1-1 توصيف نمونه تحقيق برحسب جنسيت      90
4-1-2  توصيق نمونه تحقيق بر حسب مقطع تحصيلي     91
4-1-3 توصيف نمونه تحقيق برحسب وضعيت تاهل  92
4-1-4 توصيف نمونه تحقيق برحسب شغل     93
4-2-آزمون فرضيه ها   94
4-2-1 آزمون فرضيه 1             94
4-2-2 آزمون فرضيه 2           97
4-2-3 آزمون فرضيه 3           101
4-2-4 آزمون فرضيه 4        104
فصل پنجم :نتيجه گيري وپيشنهادات
5-1 نتيجه گيري        110
5-2 پيشنهادات         112
5-2-1پيشنهادات اجرايي        112
5-2-2 پيشنهادات پژوهشي          112
5-2-3 محدويت هاي تحقيق       113
منابع وماخذ     114
پيوست ها         119
چکیده لاتین      128

منابع و مآخذ

-اسکات، دی سینتیا، دنیس تی ژاف، توانمند سازی، ترجمه محقق، مرتضی، انتشارات سازمان بهره وری، 1375.

-ايرانزاده، سليمان، مهرگان، فرهاد، آک شورش (1388)بررسي رابطه بين برخي عوامل اجتماعي با خود اثربخشي، رضايت شغلي وبهره وري کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي اروميه ومهاباد، پژوهشنامه تربيتي دانشگاه ازاد اسلامي واحد بجنورد، بيست ويکم

-اورعی یزدانی، حمید، نگرش بر توانمند سازی، چاپ اول، مطالعات بازرگانی، تهران، 1381.

-ابطحي،سيدحسين و عابسي،سعيد(۱۳۸۶).توانمندسازي کارکنان، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

-بلانچارد، کارلوس و راندولف، مدیریت توانا سازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی، مهدی، چاپ اول، نشر مدیران، تهران، 1378.

-تامیلنسون،پال؛ جانکینز، میشل (1376) نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشگیری از ترک خدمت کارکنان، ترجمه: محمد رضا زالی، تازه های مدیریت، 5(18)، 30-37.

-دَفت. ریچارد ال – تئوری سازمان  و طراحی ساختار – جلد اول –  علی پارسیان – سید محمد اعرابی – چاپ اول – تهران – شرکت چاپ و نشر بازرگانی – 1374 صفحات (711، 844، 874، 878 ).

-دلاور، علي(1378) روش تحقيق در روان شناسي وعلوم تربيتي، رشد

-رابینز، پی استیفن. (1996)، رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1386). تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ دوازدهم

-ساروقی احمد – تعهد سازمانیو رابطه آن با تمایل به ترک خدمت  – مدیریت دولتی – شماره 35 – صفحه 65 الی 72 – 1375

– سید جوادین ،سید رضا :سخدری ،کمال، (1384 ). کیفیت زندگی کاری در سازمان های کار آفرین بر اساس الگوی والتون (گزارش )،تهران ،مولفین .

-سلمانی ، داود(1384) ، کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،چاب اول .

-شفیع آبادی، محمد، (1372)، رضایت شغلی و بهره وری، تهران: انتشارت نتشر روز

-طالبیان، احمدرضا(1387). توانمندسازي كاركنان بر اساس نگرش راهبردي. دومین همایش توانمندسازی منابع انسانی. تهران: بنیاد توانمندسازی منابع انسانی.

-عبدالهی، بیژن(1384) “توانمند سازی روانشناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی بر اساس مدل معادلات ساختاری “فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 35 و 36 ص 37-64

-عبدالهی، بیژن (1384) “توانمند سازی روان شناختی منابع انسانی: دیدگاه ها و ابعاد”. مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. گروه پژوهشی صنعتی آریا.

-عابسی،سعید و کرد،باقر(1388). شناسايي وتبيين مدل توانمندسازي كاركنان درسازمانهاي دولتي ايران(مطالعه موردي استان يزد). دوفصلنامه پژوهشهای مدیریت. سال دوم. شماره سوم ،75-94.

منابع لاتین

-1.Cascio, W.F, Managing Human Resources :Productivity, Quality of Work Life ,Profits, 2005 ,Mc Grawhillco, 1981, p.323

-.Farasatkhah,m.(2008);Dimen Sions and Accessories Industry,Market Knowledge; Tehran, Culture, Art and  Communication

-.Matel, Pierre Gean  and Dupuis,  Gilles(2006);Quality of Work Life: Theoretical and Methodological Problems and Presentation  of a New Model andM instrument  social  Indicators no 77

-.Walton,  Richard E.,(1973)Quality of Work Life, What is it?

Sloan  Management  Review,  Fall

[1]چکیده:

این تحقیق با هدف بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد براي تعيين پايایي پرسشنامه از روش آلفاي کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا پایایی945/0 و برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون پایایی865/0 و برای پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ پایایی869/0بدست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری) می باشد.

نتایج تحقیق بدین شرح می باشد: :1-بين توانمندي روان شناختي با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد2-در بررسی ابعاد توان مندی روان شناختی نتایج نشان داد که بين شایستگی,خودمختاری,تاثیرگذاری,اعتماد با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود دارد و بين معنی داربودن با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد 3-بين كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس رابطه وجود دارد4-در بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری نتایج نشان داد که بين نداردجبران منصفانه و مناسب,شرایط کاری ایمن و بهداشتی,یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان,فضای کلی زندگی,وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود دارد و بين تامین فرصت رشد و امنیت توسعه, قابلیت های انسانی,قانون گرایی در سازمان با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد

کلیدواژه: کیفیت زندگی کاری، توامندی روان شناختی، رضایت شغلی

فصل اول   کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

توانمند سازی منابع انسانی، به عنوان یک رویکرد نوین انگیزشی درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بستر ها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی های افراد می باشد. توانمند سازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود، به این معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که آزادی عمل و استقلال در انجام فعالیت ها را دارند، باور داشته باشند که توانایی تاثیر گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنی داری و ارزشمندی را دنبال می کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می شود.احساس توانمندی، بحث نسبتا جدیدی است که تاثیر بسزایی در عملکرد کارکنان سازمان دارد؛ چنانچه افراد احساس توانمندی کنند، منافع سازمانی و فردی متعددی از قبیل خلاقیت، انعطاف پذیری، حل مسئله عملکرد شغلی با کیفیت بالا، رضایت شغلی، سلامت و بهداشت روانی را در بر خواهد داشت. علاوه بر این افراد توانمند، خود کنترل و خود تنظیم هستند. آن ها به آسانی قبول مسئولیت  می کنند و دیدگاه مثبتی درباره خود، دیگران و محیط دارند و به زندگی شغلی خوش بین هستند و اساسا دیگران را به عنوان همکار و شریک می بینند نه رقیب. هنگامی که تضاد یا مشکلی در موقعیت شغلی اتفاق می افتد، به جای بی تفاوت بودن و مشکل را به گردن دیگران انداختن، در جستجوی راه حل برای آن هستند. آن ها انتقاد پذیرند و دائما در حال یادگیری هستند(قربانی زاده و خالقی نیا، 1388).کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال ۱۹۷۰ وارد ادبیات شد و در طول چند دهه ای که از پیدایش آن مفهوم می گذرد، از آن به عنوان یک متغیر که بتواند رضایت مندی کارکنان را تأمین کند یاد شده‌است و عمدتا در پاسخ به کمبود نیروی کار و مشکل جذب کارکنان جوان در کارهای دفتری و تولیدی عادی شکل گرفت. بنابراین دهه ی ۱۹۸۰ کیفیت زندگی کاری مجددا به طور عمده مورد توجه قرار گرفت و افراد   می کوشیدند درک کنند که کیفیت زندگی کاری واقعا و دقیقا چیست و مفاهیم آن چگونه می تواند به منظور بهبود سازمان‌های آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد (لاولر، ۱۹۸۳).

هدف این تحقیق بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس می باشد.

1-2-بیان مسئله:

دانشگاه  داراي نظام هنجاري خاص رواني ا ست اين هنجارهاي دروني که جزءويژگيهاي جهاني محيط هاي علمي است سبب مي شود تازندگي دانشگاهي وبه تبع آن زندگي اساتيد دانشگاه از وي‍‍ژگيهاي هنجاري برخوردار شود هرچه اين نظام هنجاري وکيفيت زندگي علمي اساتيد تقويت شود کارکردهاي دانشگاه توسعه مي يابد وبرعکس با ضعيف شدن هنجارها وپايين آمدن کيفيت زندگي دانشگاه در معرض افول کارکردي قرارمي گيرد (فراستخواه ،2008) توجه به کيفيت زندگي کاري وايفاي نقش فعال از سوي کارکنان درتصميمات مرتبط با شرايط کاري با هدف بالابردن رضايت آنها در زمينه توسعه وبهبود بهره وري کارکنان صورت گرفته وعمدتا نيز در حوزه صنعت بودکه بعدا به ساير حوزه هاي فعاليت از جمله حوزه فعاليتهاي علمي کشانده شدابعاد مختلف اين مفهوم ذهني که با تحقق خويشتن، کنترل نفس، رضايت شغلي، کيفيت زندگي فردي وابعاد اجتماعي، انساني وتعامل يک حرفه يا شغل سروکار دارد اگرچه در سازمانهاي مختلف مفاهيم متنوعي دارداما از يک مخرج مشترک يعني شان ومقام ومرتبه انساني برخورداراست(متال،ديويس[2]، 2008)

در دانشگاههاي ايران استخدام رسمي وامنيت شغلي با توجه به سير طولاني جايابي اعضاءهيت علمي،اختصاص بورس دريافت اعلام نياز وموضوعاتي از اين قبيل به موضوعي تنش زا تبديل شده است حجم کاري،ساعات تدريس اساتيد در مواردي مانع فعاليت انهادر سايرحوزه هايي نظير پژوهش وارئه خدمات شده است موضوع ازاد علمي در دانشگاههاي ايران به دليل پذيرش حدودثغور وتعاريفي که مديران ارشد از آن ارائه مي کنند موضوع چالش برانگيز است پژوهشي که ميرکمالي ونارنجي در خصوص کيفيت زندگي کاري آنها درسطح نسبتا نامطلوب قراردارد علارغم اينکه رضايت شغلي آنها در سطح نسبتا بالايي گزارش شد(ميرکمالي،نارنجي ثاني ،2009 )

منابع انساني همواره به عنوان يکي از مهمترين استراتژيهاي بهبود وتوسعه در سازمان ها به شمار مي روند در دهه اخير توجه به منابع انساني به عنوان رويکرد جديد در سازمانها مدنظر قرارگرفته است سازمانهاي عصر حاضر پايگاه راهبردي به منابع انساني آن را به عنوان دارايي هوشمند وارزشمند در نظر دارند وپيش از پيش به ارتقاي کيفيت زندگي ورضايت شغلي کارکنان توجه دارند، بهبود کيفيت زندگي کاري اعضاي هيت علمي مستلزم اهتمام مديريت سازمان به تدوين استراتژي هاي منابع انساني واقداماتي است که براين اساس استفاده مطلوب از منابع انساني متکي به تدوين استراتژي منابع انساني واقداماتي است که براي رضايت جسم وروح وحفظ کرامت انساني کارکنان به عمل مي ايداقداماتي که شامل امکانات رفاهي، درماني، امنيت شغلي، طراحي شغل، اهميت شغلي، توسعه وپيشرفت شغلي آموزش وبهسازي ومواردي از اين قبيل مي شود ودر مجموع با عنوان کيفيت زندگي کاري وزندگي شخصي خود تعامل بر قرار مي کند(2006/176)

توانمندي به معناي اعطاي قدرت،  مشارکت در تصميم گيري ، دريافت اطلاعات مناسب، استقلال عمل، خلاقيت و نوآوري در کار، داشتن دانش مهارتهاي لازم ومسئوليت پذيري مي باشدکه در دوسطح فردي وسازماني اعمال مي شود.

فرايند توانمند سازي روان شناختي در سطح فردي به معناي فراهم آوردن فرصتهايي جهت کار با ديگران، يادگيري مهارتهاي تصميم گيري و مديريت منابع وتوانمندسازي کارکنان است، توانمند سازي به عنوان يک فن مديريتي در واکنش به نياز کسب وکار در سازمانهاي جهاني به کار گرفته مي شودودر حرکت به سمت نتيجه محوري يکي از استراتژي هاي بر جسته مديريت در همه سازمانها مي باشد توانمند سازي کارکنان بررضايت شغلي، حس تعهد، مسئوليت پذيري، بهره وري وکيفيت ارائه خدمات تاثيرمثبت دارد . مفهوم توانمندسازي به معني آماده سازي نيروي کار با وجه بالايي از انعطاف پذيري و آزادي در تصميم گيري سازماني است. توانمندي روان شناختي يک فرايند مستمراست ودر استقرارواجرا نيازمند ايجاد هماهنگي باسيستم و از مهمترين ابعاد لازم در ايجاد توانمندي فرهنگ سازماني است وايجاد فرهنگ سازماني توانمند نياز به منابع انساني است. کاسيو کيفيت زندگي کاري را ادراک کارکنان از)فيزيکي جسمي، بهداشت فيزيکي ،جسمي ورواني(ذهني) خود در محيط کار تعريف کرده وعوامل آن را بدين شرح برشمرده است. مشارکت کارکنان، توسعه شغلي، حس تعارض، ارتباط ،سلامت، امنيت شغلي، جبران برابر ومحيط  امن وافتخار آميز(ميرکمالي ،2005)و(والتون[3]،1993)و نيز کيفيت زندگي کاري را عکس العمل کارکنان در برابر کار به ويژه پيامد هاي ضروري آن در ارضاي نيازهاي شغلي،سلامت روحي تعريف مي کند،با استفاده از اين تعريف کيفيت زندگي کاري بر پيامد هاي شخصي،با تجربه کاري و چگونگي بهبود کار به منظور رفع نيازهاي فرد تاکيد دارد رضايت شغلي به مجموع تمايلات يا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق مي شود يعني هر چه فرد رضايت شغلي بالايي داشته باشد به ميزان زيادي شغل خود را دوست داشته واز طريق آن نيازهاي خود را ارضا نموده ودر نتيجه احساسات مثبتي نسبت به آن خواهد داشت رضايت شغلي همچنين به تصور وبرداشت هر فرد از کار خود و نوع احساسات ونگرش هاي مثبت افراد در خصوص شغل خود نيز تعريف شده است رضايت شغلي نه تنها يکي از عوامل مهم انگيزشي در تدريس اساتيد ومعلمان  مي باشد ،بلکه يکي از نشانگرهايي است که اساتيد با رفتار خود آن را به دانشجويان و فراگيران نيز منتقل کرده وبنابراين اهميت آن به وضوح معين است. رضايت شغلي در ساده ترين بيان عبارت است از احساس عاطفي مفيد و مثبتي که پس از انجام کار در فرد حاصل مي گردد. البته رضايت شغلي يک عامل مجرد و تنها نيست بلکه ارتباطي بينابين و پيچيده اي از وظايف شغلي، مسئوليت پذيري، کنش و واکنش ها انگيزه ها، تشويق ها و گروه هاست رضايت شغلي نقش بسيار اساسي در عملکرد اساتيد دارد وعدم توجه به رضايت آنان موجب توقف رکود نسبي، تحليل ونزول تدريجي خواهد شد.

1-3-اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق

يکي از ارکان اصلي  زير بناي هر سازمان منابع انساني ان است که قطعا بدون توجه به ابعاد وانگيزه ها وتمايلات دروني آنها نيل به اهداف سازماني مشکل خواهد بود دراين راستا سازمانهايي موفق خواهند بود که به ميزان تحريک پذيري و نقش عوامل مختلف در انگيزش افراد و نهايتا شناخت ابعاد و زواياي مختلف روان آدمي وکشف توانايي ها و استعدادهاي بالقوه وي در عرصه تشکيلات سازماني توجه کافي مبذول نمايندو بتوانندوي را در مسير اهداف کلي سازمان هدايت و رهبري کند يکي از عوامل که مي توانند ميزان بهره وري را در سازمانها ارتقا بخشد نيروي انساني است که آن هم تحت شرايط مختلف و متاثر از عوامل گوناگون ممکن است نتايج متفاوتي را در پي داشته باشد،تحقيقات نشان داده است افراد با اعتماد به نفس بالا از بهره وري بالاتري نسبت به افراد با اعتماد به نفس پايين بر خوردارند،هدف از انجام اين پژوهش کشف توانمندي روان شناختي ،کيفيت زندگي کاري و رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد واحد بندر عباس  است اهميت تحقيق حاضر اين مي باشدکه بررسي شناخت رابطه بين توانمندي روان شناختي ،کيفيت زندگي کاري  اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس راهکارهاي مناسب جهت بهبود عملکرد اساتيد اين واحد را بشناسيم و از آن براي اساتيد به کار بريم وضرورت انجام  اين تحقيق اختلاف نظرها و خلاءهاي  تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايداحتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد

کسب زندگي کاري  که اشاره به مجموعه اي از نتايج براي اساتيد  نظير رضايت مندي شغلي وفرصت هاي رشد روان شناختي،امنيت شغلي و روابط مناسب کارفرما،کارکنان و ميزان پايين حوادث دارد .کيفيت زندگي کاري به مجموعه اي از کارها يا عملکرد کار سازماني نظير مديريت مشارکت ،غني سازي شغلي ،سيستم پرداختي که عملکرد خوب را تشويق مي کند ،تضمين شغل و شرايط کاري مطمئن اشاره دارد.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی:

هدف کلی این پژوهش بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وکيفيت زندگي کاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحدبندرعباس است.

1-4-2 اهداف جزئی:

1-تعیین رابطه بين توانمندي روان شناختي با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

2- تعیین رابطه بين ابعاد توانمندي روان شناختي بارضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

3- تعیین رابطه بين كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد

بندر عباس

4- تعیین رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس

1-5 سوالات تحقیق:

1-به چه ميزان بين توانمندي روان شناختي با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود دارد ؟

2-به چه ميزان بين ابعاد توانمندي روان شناختي با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس رابطه وجود دارد ؟

3-به چه ميزان بين كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس رابطه وجود دارد ؟

[1]

[2] – Matil & Dapuis

[3]– Waltion

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122