پايان نامه بررسي رابطه رتبه‌بندي شرکت‌ها بر اساس شاخص‌هاي مالي و غير‌مالي با ميزان افشاي اختياري اطلاعات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه رتبه‌بندي شرکت‌ها بر اساس شاخص‌هاي مالي و غير‌مالي با ميزان افشاي اختياري اطلاعات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 220 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه رتبه‌بندي شرکت‌ها بر اساس شاخص‌هاي مالي و غير‌مالي با ميزان افشاي اختياري اطلاعات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق1
1-1- مقدمه2
2-1- بیان مسئله2
3-1- اهمیت و ضرورت موضوع4
4-1- پرسش‌های تحقیق5
5-1- فرضیه‌های تحقیق5
6-1- اهداف تحقیق5
7-1- روش کلی تحقیق5
8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری6
9-1- روش‌های گردآوری داده ها و ابزارهای مورد استفاده برای آن6
10-1- روش‌های تحلیل داده ها7
11-1- مدل تحقیق7
12-1- شرح متغیرهای تحقیق8
13-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق15
14-1- ساختار کلی تحقیق16
15-1- خلاصه فصل17
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین18
1-2- مقدمه19
2-2- رتبه‌بندی19
1-2-2- تعریف رتبه‌بندی19
2-2-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها20
3-2- شاخص‌های مهم رتبه‌بندی شرکت‌ها21
4-2- مدل‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها22
1-4-2- تجزیه و تحلیل بنیادی22
2-4-2- تحلیل پوششی داده ها25
3-4-2- روش تاکسونومی27
4-4-2- رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره27
1-4-4-2- تصمیم‌گیری چندشاخصه28
2-4-4-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی28
3-4-4-2- تحلیل سلسله مراتبی فازی29
4-4-4-2- روش تاپسیس30
5-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط بورس33
6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها در ایران35
1-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بورس ایران35
2-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب37
3-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت صنعتی37
7-2- افشای اطلاعات40
1-7-2- تعریف افشاء40
2-7-2- اهداف افشای اطلاعات42
3-7-2- چه اطلاعاتی لازم است افشا شود؟43
4-7-2- چه میزان اطلاعات لازم است افشا شود؟44
8-2- اصل افشای کامل45
9- 2- تئوری الزامات افشای شرکت و گزارشگری مالی46
10-2-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار47
1-10-2- فصل اول- تعاریف و اصطلاحات48
2-10-2- فصل دوم- کلیات48
3-10-2- فصل سوم- موارد افشاء48
1-3-10-2- بخش اول: گزارش‌ها وصورت‌های مالی سالانه و میاندوره ای48
2-3-10-2- بخش دوم: مجامع عمومی48
3-3-10-2- بخش سوم: اطلاعات مهم49
11-2- دستورالعمل اجرايي “نحوه گزارش‌دهي دارندگان اطلاعات نهاني”49
12-2- آیین نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس50
13-2- شفافیت اطلاعات50
1-13-2- ماهیت شفافیت گزارشگری درمتون مالی50
2-13-2- نقش شفافیت درگزارشگری مالی51
14-2- آیا شفافیت همیشه مطلوب است!؟53
15-2- اصول گزارشگری شفاف54
16-2- سطوح شفافیت55
17-2- محدودیت‌های افشای اطلاعات وافزایش شفافیت58
18-2- افشای الزامی یا داوطلبانه؟59
19-2- افشای داوطلبانه60
1-19-2-اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه60
2-19-2- منافع افشای داوطلبانه اطلاعات60
1-2-19-2- افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار62
2-2-19-2- کاهش هزینه سرمایه63
3-2-19-2-افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام66
4-2-19-2- کاهش هزینه‌های ناشی از دعاوی حقوقی70
3-19-2- مسائل اصلی در افشای داوطلبانه71
4-19-2-راهبری رقابتی شرکت و افشای داوطلبانه71
20-2-شاخص‌های افشای داوطلبانه73
1-20-2- اقلام شاخص افشا75
21-2-استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان76
22-2- پیشینه تحقیق78
1-22-2-  تحقیقات داخلی78
2-22-2- تحقیقات خارجی87
23-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری94
24-2- خلاصه فصل96
فصل سوم: روش اجرای تحقیق97
1-3- مقدمه98
2-3- روش شناسی تحقیق98
3-3- مسئله پژوهش100
4-3- فرضیه تحقیق101
5-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق101
6-3- روش گردآوری اطلاعات103
7-3- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها103
8-3- اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش104
9-3- روش‌های آماری تحلیل اطلاعات109
10-3- تحلیل عاملی110
1-10-3- انواع تحلیل عاملی110
2-10-3- مراحل انجام تحلیل عاملی111
11-3- آزمون‌های آماری111
1-11-3- آزمون معني¬دار بودن اثرات فردي F ليمر 111
2-11-3- آماره هاسمن112
3-11-3- آزمونt112
4-11-3- آزمونF113
5-11-3- ضريب تعيين113
6-11-3- فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک113
7-11-3- ناهمساني واريانس114
8-11-3- عدم خود همبستگي جملات خطا114
12-3- نرم افزارهاي تجزيه و تحليل115
13-3- خلاصه فصل116
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری117
1-4- مقدمه118
2-4- تحلیل عاملی118
1-2-4- مراحل انجام تحليل عاملي118
2-2-4- تحليل عاملی شاخصهای مالی119
3-4- آمارتوصیفی121
4-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش122
5-4- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته123
6-4- روش‌های برآورد مدل124
7-4- آزمون ناهمسانی واریانس127
8-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقیمانده128
9-4- آزمون ناهمسانی واریانس130
10-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقیمانده131
11-4- خلاصه فصل و نتیجه‌گیری131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها132
1-5- مرور و جمع بندی133
2-5- نتایج آزمون فرضیات134
3-5- محدودیت‌های ناشی از تعمیم نتایج136
4-5- پیشنهادهای کاربردی136
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی137
منابع فارسیI
منابع انگلیسیIV

منابع :

– اردبیلی، محمدحسن؛ لقمان سنجری، بررسی رابطه بین ویژگی‌های حسابداری شرکت‌ها و میزان افشای اختیاری اطلاعات مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

-‌انواری رستمی، علی اصغر. ختن‌لو، محسن. (1385). “بررسی مقایسه ای رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بر‌اساس نسبت‌های سودآوری و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره43، ص.ص.43-25.

-انواری رستمی، علی اصغر. حسینیان، شهامت. رضایی اصل، مرتضی. (1391). “رتبه‌بندی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه و مدل ترکیبی”. تحقیقات مالی، دوره14، شماره 1، ص.ص.54-31.

-بلکویی، احمد. (1381). تئوری حسابداری (پارسائیان، مترجم). تهران. دفتر پژوهش های فرهنگی.

-‌بنی مهد،بهمن. محسنی شریف،محسن. (1389). “بررسی عوامل موثر بر رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن”. مجله حسابداری مدیریت،شماره هفتم، ص.ص.63-51.

-‌ثقفی،علی.ملکیان،اسفندیار. (77-1376). “جامعیت گزارش‌های سالانه و ویژگی‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران”.بررسی‌های حسابداری، شماره22و23، ص.ص.7-34.

-حافظ نیا، محمدرضا. 1382. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.

– حساس یگانه، یحیی. و پژنگ، سحر. (1388)، رابطه ویژگی‌های شرکت با میزان افشای اختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

– حساس یگانه، یحیی. و صادقی، حسین. (1391)، رابطه سطح افشای اختیاری اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

-‌حسنی، محمد. بشیر حسینی،  سید محمد. (1389). “بررسی رابطه سطح افشای اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های بورس تهران”. پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار، شماره دوم، ص.ص.84-75.

-خاکی، غلامرضا. 1390. روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران، نشر بازتاب.

-دلاور، علی. 1385، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.

-‌سازمان حسابرسی، مصوبات کمیته حسابرسی عملیاتی. (1380). “آشنایی با حسابرسی عملیاتی”. حسابرس، شماره10، ص.ص.102-96.

-‌سجادی،حسین. زراءنژاد، منصور. جعفری،علیرضا. (1388). “ویژگی‌های غیر‌مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره57، ص.ص. 68-51.

-سرمد، ز؛ بازرگان،ع؛ حجازی، ا. (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.

-‌Ahmed, K.,  and Courtis, J. K. (1999). “ Association between  Corporate    Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports: A MetaAnalysis”.  British Accounting Review, Volume 31, No. 1, pp:  35-61.

-‌Anginer, D., Warburton, A. J., and Yildzhan, C.  ( 2011).” Corporate Reputation and Cost of Debt”. Working paper, The World Bank, Syracuse University, and University of Michigan.

-Botoson, C.A. (1997), “Disclosure level and cost of equity capital”, The Accounting Review. Vol.72, pp. 323-349.

-Bulow, J., and Rogoff, K.  (1989).” Sovereign Debt: Is to forgive to forget?”. American Economic Review,Volume 79, No.1, pp: 43-50

-‌Cao, Y., Cassel, C.A.,  Myers , L.A.,  and Omer, T.C.  (2013a).” Does Company reputation Matter for Voluntary Disclosure Quality? Evidence from Management Earnings Forecasts”.  Working paper, The Chinese University of Hong Kong, University of Arkansas, University of Arkansas, University of Nebraska-Lincoln.

    چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها از تجزیه و تحلیل بنیادی[1] استفاده شده است. ترکیب نه علامت بنیادی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و تصمیمات تامین مالی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد، رتبه شرکت را بر اساس شاخص‌های مالی مشخص می‌کند. شاخص غیر‌مالی مورد توجه در این پژوهش، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها می‌باشد که عددی است که میزان نقد شدن یک سهم در بازار را نشان می‌دهد. میزان افشای اختیاری بر اساس مدل پیشنهادی بوتوسان(1997) پس از اعمال تعدیلاتی در شش بخش کلی شامل پیشینه اطلاعاتی، خلاصه‌ای از نتایج تاریخی مهم، اطلاعات بخش‌ها، آماره‌های کلیدی‌غیر‌مالی، اطلاعات پیش‌بینی، بحث و تحلیل مدیریت مورد محاسبه قرار گرفت. نمونه این تحقیق در برگیرنده شركت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد كه با در نظر گرفتن محدودیت‌های مورد نظر، 49 شرکت انتخاب شده و برای یک دوره 5 ساله (1387-1391) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. میزان افشای اختیاری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته و رتبه شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به عنوان متغیر مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل رگرسیونی، نتایج نشان می­دهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد رابطه­ی معناداری وجود ندارد. هم چنین در ارتباط با بررسی رابطه تغییر رتبه شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری نتایج نشان می­دهد که تغییر رتبه‌بندی موجب  تغییر افشاء اختیاری نمی‌شود و  در سطح 95 درصد رابطه­ی معناداری وجود ندارد.

کلید واژه: رتبه‌بندی شرکت، شاخص‌های مالی و غیر‌مالی، افشای اختیاری، تجزیه و تحلیل بنیادی

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سنجش و مقایسه عملکرد شرکت‌ها از جمله اطلاعات حائز اهمیتی است که سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان را در امر تصمیم‌گیری اقتصادی یاری می‌رساند. در واقع رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر معیارهای مالی و غیر‌مالی اطلاعات شفاف و قابل‌فهمی را به استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارائه می‌کند. به‌علاوه تحقیقات نشان داده جایگاه و رتبه شرکت بر عملکرد و هم چنین کیفیت و میزان اطلاعاتی که در اختیار قرار می‌دهد، اثر دارد. از سوی دیگر، شفافیت و افشای داوطلبانه در گزارش‌های مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و زمینه را برای ایجاد بازار کارا مهیا می‌سازد.

مطالعات در زمینه تاثیر شهرت شرکت بر رفتار شرکت بسیار ناچیز است. هم‌چنین، با‌توجه به اینکه تاکنون در ایران موسسه‌ای وجود ندارد که شرکت‌ها را بر‌اساس معیارهای شهرت رتبه‌بندی کند، بنابراین، مطالعات صورت گرفته در این زمینه تنها به رتبه‌بندی شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و بعضا غیر‌مالی‌کمّی بسنده می‌شود. سابقه تحقیقات در مورد افشای اختیاری در سال‌های اخیر گسترش یافته است، اما پژوهشی که هم‌زمان این دو عامل را بررسی کند، صورت نگرفته است. در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، با ارائه شرح مختصری از چگونگی اندازه‌گیری متغیرهای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش، فصل به پایان خواهد رسید.

2-1- بیان مسئله

تصمیمات اقتصادی بر‌اساس اطلاعات مالی و غیر‌مالی قابل‌اتکا اتخاذ می‌شود. هرچند صورت‌های مالی اطلاعات بسیار مهمی در‌رابطه با وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت در اختیار قرار می‌دهد، با این همه، استفاده‌کنندگان افزون بر آن به یک سری اطلاعات مقایسه‌ای نیز نیاز دارند. این اطلاعات نه‌تنها در‌رابطه با معیارهای مشخص (مالی و غیر‌مالی) روند گذشته شرکت‌ها را هم با خود و هم با دیگر شرکت‌ها مقایسه می‌کند، بلکه جایگاه و رتبه آن‌ها را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. در واقع رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر معیارهای مالی و غیر‌مالی اطلاعات شفاف و قابل‌فهمی را به استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارائه می‌کند.

استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی از جمله سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان، به منظور تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و اعتباردهی از این اطلاعات استفاده می‌کنند. هم‌چنین، مدیران هم به عنوان استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی با سنجش عملکرد خود در مورد استفاده بهینه از منابع شرکت تصمیم‌گیری می‌نمایند.

تا به حال رتبه‌بندی شرکت‌هابر‌اساس شاخص‌های مالی وغیر‌مالی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در رتبه‌بندی بر‌اساس شاخص‌های مالی، به بررسی آن دسته از نسبت‌های مالی می‌پردازد که بیشتر مورد توجه تحلیل‌گران مالی قرار می‌گیرد . رتبه‌بندی شرکت بر‌اساس شاخص‌های غیر‌مالی نیز با‌توجه به داده‌های مورد استفاده و نحوه انجام آن به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. در یک روش که با استفاده از داده‌های کمّی، مانند حجم معاملات، تعداد دفعات معامله و تعداد خریداران، بر‌پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان اثرگذاری شرکت‌ها بر بازار رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. در روش دیگر با استفاده از داده‌های کیفی از جمله کیفیت مدیریت، کیفیت محصولات، خلاقیت و نو‌آوری، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست ، شهرت و اعتبار شرکت را از این منظر مورد سنجش قرار می‌دهد. در واقع، شهرت یک دارایی نامشهود است که در طول زمان کسب می‌شود. انتظار می رود همان‌گونه که این شهرت و اعتبار که در پی یکسری اقدامات و عملیات و مدیریت صحیح  به دست آمده، بر تصمیم‌گیری واقدامات بعدی عملیاتی و مالی شرکت ، گزارشگری و افشاء تاثیر داشته باشد.

ادبیات نظری در‌رابطه با این موضوع بیان می‌دارند که شهرت از عدم‌تقارن‌اطلاعاتی ناشی می‌شود. در این رابطه میلیگرام و رابرت[1](1982) بر این باورند که اطلاعات نا‌متقارن در‌رابطه با درستی عمل نقش‌آفرین، باوری درباره عمل او به وجود می آوردکه همان شهرت است. هم‌چنین، آنان اظهار می‌کنند که: ” زمانیکه اشخاص راجع به اختیارات یا انگیزه‌های دیگران نامطمئن هستند، انتظار می رود مقوله شهرت مطرح شود.

افشای اختیاری شرکت نقش مهمی در کاهش عدم تقارن‌اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی ایفا می‌کند. منافع حاصل از افشای اختیاری اطلاعات هم برای تامین‌شونده و هم برای تامین‌کننده سرمایه، انگیزه افشای داوطلبانه اطلاعات را در مدیران تقویت می‌کند. در واقع باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه‌گذار و اعتباردهندگان در‌خصوص بازده شرکت می‌شود و به دنبال آن منابع مالی شرکت تامین می‌گردد.

دلایل متعددی در‌خصوص اینکه شرکت‌هایی با شهرت بیشتر، افشای اختیاری کیفی بیشتری را منتشر می‌کنند، عنوان می‌شود. اولاُ، شرکت‌های مشهورتر نسبت به دیگر شرکت‌ها به منظور نشان دادن کیفیت برترشان و به دست آوردن ارزیابی‌های مثبت از طرف فعالان بازار و هم‌چنین نگهداشت آن انگیزه‌های بیشتری به افشای اختیاری دارند. ثانیاُ، در مقایسه با شرکت‌های دیگر، شرکت‌های مشهورتر، توجه و بررسی عمومی بیشتری را به سمت خود جلب می‌کنند و این فشار مضاعفی برای انجام رویه‌هایی که ذینفعان را منتفع می سازد از جمله افشای اختیاری با کیفیت و تداوم بیشتر اطلاعات، ایجاد می‌کند. ثالثاُ، شرکت‌هایی با شهرت بیشتر نسبت به شرکت‌های دیگر، بیشتر در معرض از دست دادن این مزیت هستند، چون شهرت بنای پیچیده ای است که در طی زمان کسب می‌شود و زمانیکه فرو بریزد، بنا نهادن دوباره آن در برخی از موارد، غیرممکن است. هزینه بالاتر از دست رفتن شهرت  شرکت‌های مشهورتر نسبت به هزینه اضافی افشای با کیفیت، انگیزه اضافی به افشا را برای این شرکت‌ها ایجاد می سازد(کاو و همکاران[2]،a2013).

براساس مطالعات اکتشافی و مبانی نظری ذکرشده، در‌حقیقت، تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی علمی و درخور به این پرسش است که: ” آیا بین رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی‌که نماینده‌ای از شهرت شرکت است با میزان افشای اختیاری آن رابطه معناداری وجود دارد؟”

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع:

شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌ها، مدیران، سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در شناخت دقیق تر ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور و هم‌چنین تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی یاری می‌رساند.

این تحقیق می‌تواند به گسترش ادبیات حسابداری در‌خصوص رتبه‌بندی شرکت کمک کند. هم‌چنین، یافته‌های این تحقیق می‌تواند در امر تصمیم‌گیری مالی‌ برای فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. به نظر می‌رسد تحقیق حاضر می‌تواند مدیران را در تصمیم‌گیری در ‌رابطه با افشای اختیاری اطلاعات و کسب جایگاه برتر  و حفظ آن و هم‌چنین سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان در تحلیل و مقایسه شرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌شان یاری رساند. به نظر می‌رسد، نتایج این تحقیق پاسخی درخور این پرسش که آیا کسب جایگاه برتر از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی، انگیزه‌ای در مدیر برای افشای بیشتر اطلاعات ایجاد می‌‌کند، فراهم نماید.

4-1- پرسش‌های تحقیق:

تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات است که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر است؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، رابطه وجود دارد؟

5-1- فرضیه‌های تحقیق:

در این تحقیق با توجه به پرسش‌های مطرح شده، فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر قابل‌صورت‌بندی است:

1- هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر است.

2- بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد.

6-1- اهداف تحقیق:

تصمیم‌گیری درست در‌رابطه با سرمایه‌گذاری و اعتباردهی توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وسایرین از یک سو، هم‌چنین، در‌رابطه با تامین سرمایه لازم و تخصیص بهینه منابع توسط مدیر از سوی دیگر، موضوع  با اهمیتی است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با‌توجه به اینکه تصمیمات بر مبنای یک سری اطلاعات با اتکا گرفته می‌شود، رتبه‌بندی و مقایسه شرکت‌ها با استفاده از معیارهای مالی و غیر‌مالی ، اطلاعات مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران فراهم می‌کند تا آنها بتوانند عملیات بنگاه اقتصادی را ارزیابی و موقعیت آن را در طول زمان تحلیل نمایند. هم‌چنین، یافتن رابطه‌ای بین رتبه‌بندی و سطح افشای اختیاری، انگیزه مدیران را در امر افشای بیشتر اطلاعات به منظور کسب رتبه بالاتر و حفظ آن بالا می برد که این خود، برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید می‌باشد.

انتظار می رود نتایج این تحقیق برای مدیران که دنبال تامین سرمایه لازم هستند و هم‌چنین، سرمایه‌گذاران و  دیگر فعالان بازار در امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مفید واقع شود.

 7-1- روش کلی تحقیق:

از آنجا که هدف این تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، آزمودن مفاهیم نظری و ذهنی بر‌پایه اطلاعات واقعی و دستیابی به نتایجی قابل‌لمس است، از دیدگاه تقسیم بندی تحقیقات بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است.

از جهتی دیگر، بر‌اساس چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) است. اجرای تحقیقات توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا به منظور یاری‌رساندن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. از این رو فرضیه‌های تحقیق به گونه‌ای تبیین شده‌اندکه روند تغییرات یک متغیر در دو گروه مختلف با یکدیگر را مورد مقایسه قرار می‌دهد. تحقیق حاضر از نظر دسته‌بندی‌های مختلف تحقیقات توصیفی از نوع توصیفی همبستگی است.

  8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری:

قلمرو زمانی: از ابتدای سال 87 تا پایان سال 91 می‌باشد.

جامعه و نمونه آماری: با‌توجه به اینکه تاکید بر استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری یکسان می‌باشد، جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است به شرطی که همه شرایط زیر را داشته باشند:

1- از ابتدای سال 87 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و تا پایان سال 91 از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس حذف نشده باشند.

2- برای برخورداری از قابلیت مقایسه دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند‌ماه باشد.

3- طی سال‌های 87 تا 91 تغییر سال مالی نداده باشند.

4- از گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشند.

5-  در این پژوهش یکی از شاخص‌های مالی موردنظر برای رتبه‌بندی شرکت‌ها، نسبت‌های سودآوری می‌باشد. به همین دلیل شرکت‌های نمونه می بایست طی دوره مورد پژوهش زیان‌ده نباشند.

6- به دلیل اینکه یکی از معیارهای غیر‌مالی مورد استفاده در رتبه‌بندی، تعداد دفعات معاملات شرکت می‌باشد، لذا به منظور انتخاب نمونه‌ای همگن، تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از 100مرتبه در سال کمتر باشد.

7- نباید در طی دوره تحقیق، توقف عملیات یا تغییر فعالیت داشته باشند.

8- اطلاعات مالی و غیر‌مالی آنها در دسترس و قابل‌دریافت باشد.

 9-1- روش‌های گردآوری داده‌ها وابزار مورد استفاده برای آن:

در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از نرم‌افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می‌شود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 10-1- روش‌های تحلیل داده‌ها:

برای تحلیل آماری داده‌های گردآوری شده و آزمون فرضیه‌های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند‌‌متغیری حداقل مربعات ساده(OLS)، محاسبه ضرایب همبستگی و آماره‌های F و T استفاده می‌شود و در صورت لزوم آزمون‌های اضافی آماری انجام خواهد شد. هم‌چنین به منظور تعیین اهمیت نسبی معیارهای رتبه‌بندی، از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود.

11-1- مدل تحقیق

در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی‌ زیر استفاده می‌شود:

Disclosure = +   Rankingi,t +  CEO_HOLDi,t +  RETi,t +                            NEG_RETi,t  STD_RETi,t+  MTBi,t+  ln_SIZEi,t+ei,t

که DISCLOSURE  سطح افشای اختیاری شرکت می‌باشد.

RANKING: رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی است.

CEO_HOLD: نسبتی از سهام در اختیار مدیران که میزان مالکیت بیش از پنج درصد کل سهام شرکت باشد.

RET: میانگین بازدهی سهام شرکت در طول سال مالیt-4 تا t است.

NEG_RET: متغیر کنترلی است که اگر RET منفی باشد برابر یک و در غیر‌این صورت برابر صفر است.

STD_RET: میانگین انحراف معیار بازدهی روزانه سهام در طول سال مالی t-4 تا t است.

MTB: نسبت ارزش بازار به دفتری است.

Ln SIZE: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت[3] است.

i معرف شرکت و t معرف سال مورد بررسی است.

به منظور آزمون فرضیه دوم، ابتدا شرکت‌هایی از نمونه که در سال t رتبه شان بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی تغییر یافته، تعیین می‌شوند. سپس میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال  t با میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال‌t-1 ، مقایسه می‌شود. برای بررسی رابطه تغییر رتبه شرکت با میزان افشای اختیاری، از رگرسیون چند‌متغیری حداقل مربعات ساده برگرفته از مدل اصلی تحقیق(معادله6)، استفاده می‌شود. بدین منظور تغییرات متغیر وابسته و تغییرات متغیرهای کنترلی در معادله(1) لحاظ می‌شوند و معادله(2) به دست می‌آید.

∆Disclosure =  +  ∆Rankingi,t + ∆CEO_HOLDi,t +  ∆RETi,t +                   ∆NEG_RETi,t+ ∆STD_RETi,t+ ∆MTBi,t+ ∆ ln_SIZEi,t+ei,t   (2)

12-1- شرح متغیرهای تحقیق

متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق، شامل متغیر وابسته، متغیر مستقل اصلی و متغیر های مستقل کنترل به شرح زیر می باشند:

الف: متغیر مستقل

متغیر مستقل در این تحقیق، رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی می‌باشد. به منظور رتبه‌بندی از روش امتیازدهی F-SCORE استفاده می‌شود. در این روش، اطلاعات هر دو سال متغیرهای مورد بررسی باهم مقایسه می‌شوند. در صورتی که قدرمطلق متغیر مورد نظر نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد امتیاز یک و در صورت کاهش امتیاز صفر در نظر گرفته می‌شود. این عمل در کلیه نمونه‌های مورد بررسی برای تمامی متغیرها انجام می‌گیرد. بدین ترتیب نمونه‌های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای مالی دارای امتیازی بین صفر تا نه (تعداد متغیرهای مالی) و از لحاظ متغیرهای غیر‌مالی دارای امتیازی بین صفر تا یک (تعداد متغیر غیر‌مالی) خواهند گردید. روش امتیازبندی یک روش متداول در تحقیقات است(پیتروسکی[4]،2000؛ ناین[5]،2003؛ موهنرام[6]،2004؛ مهرانی و همکاران،1383؛ مهرانی و تحریری،1390).

[1] Milgrom, P. and  Roberts, J.

[2]Cao, Y., Cassel,C.A., Myers, L. A.,and Ome,T.C.

[3]Capitalization

[4]Piotroski, J

[5]Nguyen, P.

[6]Mohanram, P.

[1] Fundamental Analysis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122