پايان نامه بررسي رابطه رفتار مدني سازماني با کيفيت زندگي کاري در آموزگاران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه رفتار مدني سازماني با کيفيت زندگي کاري در آموزگاران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه رفتار مدني سازماني با کيفيت زندگي کاري در آموزگاران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه 1
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت پژوهش 7
اهداف پژوهش ، فرضیه ها 12
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 14
فصل دوم مروری بر تحقیقات دیگران
مقدمه و بحث نظری 16
انواع  18
ابعاد رفتار شهروندی 19
رفتار مدنی سازمانی 24
عملکرد زمینه ای 25
چارچوب های نظری رفتار مدنی سازمانی 27
کیفیت زندگی کاری چیست 42
تاریخچه کیفیت زندگی کاری 45
اجزای کیفیت زندگی کاری 50
الگوی والتون 51
الگوی کاسیو ،الگوی هریک و مک بوی 55
الگوی ارائه شده توسط انجمن مدیریت امریکا 56
الگوی ارائه شده در شرکت جنرال موتورز ،ارائه شده توسط مورتن 57
ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری 61
اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری 63
عوامل موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری 66
حلقه های کیفیت 68
سیستم های اجتماعی – فنی 70
تحقیقات انجام شده 73
جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیقات پیشین 86

فصل سوم روش پژوهش
(مقدمه ، روش تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ) 88
( متغیرها،ابزارتحقیق) 89
عنوان شماره صفحه
روش اجرا 92
روش تحلیل داده ها 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
(مقدمه ، نتایج تحلیل های مربوط به آمار توصیفی) 93
نتایج تحلیل های مربوط به آمار استنباطی 103
فصل پنجم ، خلاصه ، بحث و نتیجه گیری ، پیشنهادها، محدودیت ها
خلاصه 113
بحث و نتیجه گیری 114
نتیجه گیری کلی 122
پیشنهادها 123
محدودیت ها 124

منابع فارسی:

اقتداری ، علی محمد.(1383).سازمان مدیریت سیستم و رفتار مدنی سازمانی .تهران : انتشارات مولوی، چاپ هفدهم.

پورکبیریان،نسرین.(1386). بررسی سازگاری شغلی و کیفیت زندگی کاری.مجله شماره15، اقتصادومدیریت.

تعالی،حسین.(1384).بررسی اثرات کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان بانک های استان تهران،پایان- نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

توکلی ،زینب اله.(1386). بررسی آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

توره، ناصر.(1385).شناخت عوامل رفتار شهروندی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران(پردیس قم).

جزنی،نسرین.(1375).مدیریت منابع انسانی.تهران نشر نی.

داودی،سیدمحمدرضا.(1377). بررسی کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی و حوادث شغلی در بین کارکنان عملیاتی شاغل در مجتمع فولاد مبارکه. پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

داوری،مجید.(1385).مطالعه کیفیت زندگی کاری بر انگیزش از دیدگاه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز مدیریت دولتی اصفهان.

دولان، ال. شیمون و شولر، اسی، رندال. (1376). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائبی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

دیویس،کنت.نیواستروم،جان. رفتار انسانی در کار. ترجمه محمدعلی طوسی.(1370).تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رابینز،استیفن،پی. مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی.(1376).تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.

رحیمی،حمید.(1385). بررسی میزان تاثیر کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی و میزان کارآفرینی آنان در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی.

رستگاری،حسنعلی.(1380).تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت درمان شهرستان نجف آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز مدیریت دولتی اصفهان.

رضایی،طاهره.(1386). بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی شازمانی در بین کارمندان لاستیک دنا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

رفیعی،محمدسعید.(1379). ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری بر اساس نظرات کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

ساعتچی،محمود.(1384). روان شناسی بهره وری.چاپ پنجم،موسسه نشر ویرایش.

سیاحی،علی اکبر.(1377). کیفیت زندگی کاری.کار و جامعه، شماره29،صفحات 43-37.

سیدجوادین،سیدجواد.(1385). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. ناشرنگاه دانش،چاپ چهارم.

شکرکن،حسین و نعامی،عبدالزهرا.(1380). بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتارمدنی سازمانی و عملکردشغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،شماره4و3، 22-1.

شکری،مصطفی.(1385). جایگاه علمی بحث بهره وری. سازمان مدیریت صنعتی.

فرجوند،اسفندیار.(1376). بهبود کیفیت زندگی کاری. زمینه،شماره67و66صفحات44-39.

قاسمی،محمد.(1379). بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشدمجتمع آموزش عالی قم.

کمالوند،قدرت اله.(1385). نوسازی سازمان و کیفیت زندگی کاری. مدیریت امروز،شماره35،صفحه66.

گنجی،حمزه.(1376). بهداشت روانی.تهران،نشر ارسباران.

محب علی،داود.(1373). زندگی کاری بهتر،عاملی در افزایش بهره وری . فصلنامه مدیریت،انتشارات دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره14و13،صفحه 54.

معدنی پور،محمود.(1381). کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره وری سازمان ها. نشریه توسعه مدیریت،شماره34،صفحات10-7.

مهداد،علی.(1381). روان شناسی صنعتی و سازمانی. چاپ اول،انتشارات جنگل.

مهداد،علی.(1385). روان شناسی امور کارکنان.نشر جنگل.

میر سپاسی،ناصر.(1385).تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری. مجله شماره15،اقتصادو مدیریت.

میرکمالی،سیدمحمد.(1383). مبانی مدیریت منابع انسانی.تهران، انتشارات میر.

نعامی،عبدالزهرا.(1381). شناسایی عوامل پیش بین خشنودی شغلی و بررسی روابط آنها با خشنودی شغلی و رابطه متغیر اخیر با عملکرد شغلی و رفتارمدنی کارکنان کارخانه های اهواز. پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

منابع لاتین:

Appelbaum, Steven, Bartolomussi, Niolas.&et al.(2004).Organizational Citizenship Behavior: a case study of caltture leadership and trust, Jornal of Management Dicision, 42(1),P.18.

Bandora ,A.(1977). Social Learning Theory. Engle Wood Clips, New Jersy Prentise – Hall.

Barber, B. (1983). The Logic arid Limits of Trust-new Brunswhck NJ : Rustgers University Press.

Barone, R. A, & Greenberg , J.D (1990). Behavior in Organizational. Uriderestanding of managing the human sied of work, 3r Ed copy right Ally and Bacon U.S.A.

Carbajal, Jennifer M. (2006). Influence of Organizational Culture on the Relationship Between

Psychological Contracts and Organizational Citizenship Behavior. Masters thesis, Universiti Sains

Malaysia, Penang.

Finklestien M.A.&Penner L.A.(2004). Predicting Organizational Citizenship Behavior : integrating the functional and role identity approaches. Social Behavior and Personality 32 ,383-398.

چکیده

پژوهش حاضراز نوع همبستگی و با هدف بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری، در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان فارس انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه آموزگاران (مرد و زن )دوره ابتدایی منطقه سرچهان که در سال تحصیلی 88-1378 مشغول به تدریس می باشند ، که تعداد کل آنها 200نفر بوده واز این تعداد 38نفر زن و 162 نفرمرد است . نمونه آماری با توجه به جدول مورگان شامل 120 نفر از آموزگاران می باشد ، 82 نفر مرد و 38 نفر زن که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تدریس بودند.از آنجا که تعداد زنان جامعه آماری 38 نفربود کلیه زنان انتخاب شدند و از تعداد 162 نفر آموزگار مرد تعداد 82 نفر که به صورت قرعه کشی بر اساس شماره پرسنلی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ، رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمارتوصیفی مانند محاسبه فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف معیارو ضریب همبستگی پیرسون  استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری (SPSS) نسخه شانزدهم استفاده گردید.داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج به دست آمده عبارتند از:

بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران رابطه وجود دارد.

بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زند گی کاری آموزگاران مرد و زن رابطه وجود دارد.

بین رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری آموزگاران بامدرک تحصیلی آنها رابطه وجوددارد.

بین رفتار مدنی سازمانی و 6مولفه کیفیت زندگی کاری رابطه وجودداردو2مولفه آن رابطه وجود ندارد.

کلید واژه ها: رفتار مدنی سازمانی ، کیفیت زندگی کاری ، آموزگاران

مقدمه

اگرتعدادمایک نفر باشد نمی توانیم سازمان تلقی شویم.دو یا بیشتر افرادی که برای دستیابی به اهداف مشترک دور هم جمع شده اند ودارای قوانین و اصول می باشند سازمان نامیده می شود. قوانین وقواعد حاکم برسازمان که افراد سازمان ملزم به اطاعت آن اصول هستند سازمانٍ سازمان نامیده می شود(مهداد،1384).

رويكرد سنتي براي انديشيدن در مورد شغل اين است كه يك شغل بر حسب وظايف تعيين شده براي آن تعريف مي­ﮔردد . در واقع هدف تحليل شغل اين است كه اين وظايف را تعريف و تعيين كند . در عوض، ارزيابي عملكرد با ارزيابي اينكه كاركنان وظايف مربوط به شغلشان را ﭼﻪ قدر خوب انجام مي­دهند ارتباط دارد . ﭘﮋوﻫﺸﮕران  سازماني به اين نتيجه رسيده­اند كه برخي از كاركنان با انجام مسئوليت­هاي فراتر از وظايف تعيين شده در شغلشان، به بهبود كارآيي سازمان خود كمك مي­كنند . به اين معني­كه، آن­ها همكاري­هاي اضافي را انجام مي­دهند كه نه لازم است و­نه ﭘﯿﺶ­بيني مي­شود . رايج­ترين اصطلاح مورد استفاده براي اين ﭘديده رفتار شهروندي است . اين رفتار ﻫﻤﭽنين به رفتار سازماني موافق اجتماعي و رفتار فراتر از نقش اشاره دارد . ارﮔان[1] (1994) فردي را كه دارای رفتار شهروندي سازماني است “سرباز خوب ” توصيف مي­كند .

تحقيقات اوليه­­ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته می­شد . این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه­گیری می­شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می­گرفتند اما در بهبود اثر بخشی سازمان موثر بودند (بینستوک2 ، 2003).

تقویت رفتار شهروندی مانند هر رفتار دیگری که از­افراد سر می­زند نیاز به ترغیب وتشویق دارد یکی از مواردی که می­تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی است . مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب در جهت شکوفا شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تلاش کنند . در همین راستا می­توان برای ارتقاء و ترغیب رفتار سازمانی و شهروندی به مطالعه سبکهای مدیریتی پرداخت (ایزدی، 1386 ).

مطالعات مختلف در سازمان­های صنعتی، نظامی و آموزشی و کاری نشان می­دهد، برای اینکه کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی تر به ماندن در شغل خود داشته باشند، علاوه بر این که باید خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند، از دلبستگی نیز برخوردار باشند و احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می­شود (تدریس حسنی، 1373).

نيروي انساني اصلي ترين وجزء جدايي ناپذير هر سازماني در انجام برنامه ها و فعاليت هاي آن سازمان

مي باشد. بخش عمده اي از ركود بهره وري و كاهش كيفيت محصول ناشي از كاستي هاي زندگي كاري وتغييراتي است كه درعلاقه و رجحان هاي كاركنان پديدار مي شود. از سال 1972 تاكنون واژه كيفيت زندگي كاري مرتباً در كتب ومجلات معتبر دنيا به كار برده مي شود. در سال  1977 ستاد مركزي آمريكا كيفيت زندگي كاري را چنين تعريف كرده: «بهبود زندگي كاري به هر فعاليتي اطلاق مي شود كه در هر سطحي از زمان به وقوع مي پيوندد و هدف آن افزايش كارآمدي سازمان از طريق بالا بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امكانات رشد و ترقي در افراد باشد» (رابينز، به نقل از مجرد زاده كرماني.1371).

كيفيت زندگي كاري به عنوان بخش مهمي از تجربيات كاركنان در محيط كار از سال1970 وارد ادبيات شد و در طول چند دهه اي كه از پيدايش اين مفهوم مي گذرد، ازآن به عنوان يك متغير مفهومي كه بتواند    رضايت مندي كاركنان را تامين كند ياد شده است و عمدتاً در پاسخ به كمبود نيروي كار و مشكل جذب كاركنان جوان در كارهاي دفتري و توليدي عادي شكل گرفت. بنابراين دهه ي1980 كيفيت زندگي كاري مجدداً و به طورعمده مورد توجه قرار گرفت و افراد مي كوشيدند درك كنند كه كيفيت زندگي كاري واقعاً و دقيقاً چيست و مفاهيم آن چگونه مي تواند به منظور بهبود سازمان هاي آن ها مورد استفاده قرار گيرد (نادلرولاور[2]، 1983).

اگر چه كيفيت زندگي به طورگسترده اي مطالعه شده است، اما كيفيت زندگي كاري، نسبتاً كشف نشده و توضيح داده نشده باقي مانده است. بررسي مطالعات انجام شده، اطلاعات نسبتاً كمي را در اختيار قرار مي دهد و نويسندگان درباره ي سازه هاي اصلي آن اختلاف نظر دارند و قبلاً در اين باره كه كل بزرگ تر است از مجموعه قسمت هايي كه به كيفيت زندگي كاري مربوط مي شود بحث هايي صورت گرفت؛ بنابراين عدم موفقيت در رسيدگي به تصوير بزرگ تر ممكن است به شكست مداخله هايي كه فقط به    يك جنبه رسيدگي مي كنند، منجر شود. از سوي ديگر دركي روشن تر از ارتباط دروني جنبه هاي گوناگون كيفيت زندگي كاري فرصتي را براي تجزيه و تحليل بهتر علت و معلول در محل كار ايجاد مي كند. بررسي كيفيت زندگي كاري به عنوان زمينه ي بزرگ تر براي عوامل گوناگون در محل كار مانند رضايت شغلي و فشار ممكن است فرصت را براي مداخله هاي مؤثر در محل كار فراهم آورد. براي مثال هدف قرار دادن مؤثر كاهش فشار در هرصورت ممكن است وظيفه اي نااميد كننده براي كارمنداني كه تحت فشار هستند و اقدام به پذيرش احتياجات دولتي مي كنند را نشان دهد (تيلفر[3]وهمكاران،2004).

هم اكنون سازمان ها بيش از پيش براي بالا بردن درجه ي بهره وري خود به افزايش توان تخصصي، رضايت شغلي و دلبستگي منابع انساني خود روي آورده اند و بهره وري را با بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي كاري مربوط ساخته اند(ارشدي،1369).

بيان مسئله

پژوهشگران سازمانی به این نتیجه رسیده اند که برخی از کارکنان به انجام مسئولیت  های فراتر از وظایف تعیین شده در شغلشان ، به بهبود و کارایی سازمان خود کمک می کنند ، به این معنی که همکاری های اضافی را انجام می دهند که نه لازم است و نه پیش بینی می شود. رایج ترین اصطلاح مورد استفاده برای این پدیده ، رفتار مدنی سازمانی است . این رفتار همچنین به رفتار موافق اجتماعی ، رفتار فراتر از نقش و رفتار شهروندی سازمانی اشاره دارد ( ارگان 1 ، 1998) .

رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی ازهمیاری است که مستلزم تعهدبیشتر به سازمان و انجام فعالیت های دلخواهانه (اختیاری ) وکمک به دیگر اشخاص سازمان است که به سازمان نیز سودی رساند ( فینکلستین و پینر[4]،2004).

چندین مولفه برای رفتار مدنی سازمانی وجود دارد ، که ارگان (1998)، پنج مولفه (نوعدوستی ، وظیفه شناسی ، ادب ، مهریانی ، مردانگی ، فضیلت) را معرفی کرده اند .

كيفيت زندگي كاري[5] به مفهوم داشتن يك نظارت خوب، شرايط كاري خوب، پرداخت و مزاياي خوب،   و جالب تر از همه كار چالش گرانه و اقناع كننده است. زندگي  كاري با كيفيت عالي از طريق توجه به فلسفه ي روابط كاركنان به دست مي آيد و عبارت است از به كارگيري كوشش هايي در استفاده از زندگي كاري با كيفيت، كه خود كوشش هايي منظم از سوي سازمان است كه به كاركنان فرصت هاي بزرگ تري براي اثرگذاري بر كارشان و تشريك مساعي در اثر بخشي كلي سازمان مي دهد.مولفه های کیفیت زندگی کاری عبارتنداز:

روابط انسانی درمحیط کار

امنیت شغلی

پیشرفت شغلی

مشارکت

رعایت منزلت وحقوق انسانی

توازن بین کاروزندگی

تعهد کاری

مسائل مالی ورفاهی (جزني،1380).

در این راستا از آنجا که درادارات آموزش و پرورش به این دومتغیر(رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری) کمتر توجه می شود محقق بر آن شد تا رابطه ­رفتار شهروندی(مدنی) سازمانی و کیفیت زندگی کاری رادرآموزگاران آموزش­و­پرورش سرچهان مورد بررسی قرار دهد.

اهميت و ضرورت پژوهش

برای اینکه سطح عملکرد یک سازمان بهره­ور به حد مطلوب برسد وکارکنانی با کارآیی بالا داشته باشد عواملی متعددی دخالت دارد ازجمله رفتار مدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری که دراین پژوهش آنهاراموردبررسی قرارمی گیرند.

سازمان آموزش وپرورش کشور در حال حاضر با حدود 16میلیون دانش­آموز در یک میلیون نیروی آموزشی واداری به امر تعلیم وتربیت همت گماشته وعلاوه بر بعد کمی که در خور اهمیت است بایستی به رسالت مسئولیتی که بر عهده این دستگاه می­باشد نیز عنایت ویژه مبذول شود واین مسئولیت خطیر آموزش وپرورش را از سایر دستگاه­های اجرایی کشور متمایز کرده است . باتوجه به گسترش نیاز جوامع وضرورت کارآیی مدارس، مدیریت واحدهای آموزشی نیز ازجایگاه واهمیت خاص برخوردار است ومدیران نیز باید دارای دانش وتوانایی­های ویژه­ای باشند . شناخت مدیران از روش­ها وسبک­های مختلف سازمانی، از ابزارهای ضروری سازمان­های مختلف است آگاهی از اثرات مثبت ومنفی هریک از روش­های مدیریتی در شرایط سازمانی به مدیران کمک می­کند تا بتوانند با بکارگیری سبک مطلوب ومناسب سازمانی میزان اثربخشی، کارآیی، تعهد سازمانی ورفتار شهروندی خود راافزایش دهند واز موفقیت­های چشمگیری برخوردار شوند  (مرادی، 1386).

رفتار مدنی سازمانی یکی از مهمترین عملکردهای شغلی غیررسمی در سازمان­ها است که می­تواند نقش بسزایی در افزایش بهره­وری سازمان داشته باشد . بنابراین محققان ومدیران سازمان­ها به دنبال رویکردها وروش­هایی هستند که باعث ارتقاء میزان رفتار مدنی سازمانی کارکنان می­شود . دراین خصوص محققان از نظریه­ها وتئوری­های مختلف برای افزایش رفتار مدنی سازمانی کارکنان استفاده کرده­اند (ارگان، 1988) .

كيفيت زندگي كاري مفهوم واحدي نيست اما به عنوان در برگيرنده ي سلسله مراتبي در نظر گرفته      مي شود كه نه تنها عواملي را كه مبتني بر كار هستند مانند: رضايت شغلي، رضايت از حقوق و روابط بين همكاران را شامل مي شود بلكه عواملي كه به طور گسترده رضايت از زندگي و احساسات عمومي نسبت به رفاه را منعكس مي كنند را نيز شامل مي شود (دانا و گريفين[6] ،1999). اخيراَ همچنين فشار مربوط به كار و رابطه بين حوزه هاي زندگي كاري وغير كاري به عنوان عواملي كه بايد به طور ذهني در كيفيت زندگي كاري گنجانده شوند شناخته شده اند.

از اوايل دهه 70، مديران، محققان، كارمندان و قانون گذاران عمومي به بهبود كيفيت زندگي كاري  اهميت زيادي مي دهند. كاركنان مخصوصاً افراد جوان تر براي اين كه بيشتر بتوانند روي انتخاب مسير شغلي كنترل داشته باشند بايد خودشان مسير هاي دلخواه شان را بيان كنند. آنها به دنبال كارهاي معني دارتر

بوده و اميد به پيامدهاي مطلوب تر اقتصادي و غيراقتصادي از شغل خود بسته اند. آنها مي خواهند كه رضايت شغلي كاركنان بيشتر شود و كاركنان در انتخاب مسيرهاي شغلي نيز آزادي بيشتر داشته باشند (سيدجوادين، 1385).

ارزيابي منظم كيفيت زندگي كاري مي تواند به طور بالقوه اطلاعات مهمي درباره ي رفاه عمومي كارمندان، رضايت شغلي، فشار مربوط به كار و واسطه ي كار خانگي را در اختيار سازمان ها قرار دهد. اخيراً ورال و كوپر[7] (2006) اعلام كردند كه سطح پاييني از رفاه سر كار، سالانه به ارزش حدوداً پنج تا ده درصد از توليد ناخالص ملي برآورد مي شود؛ در حالي كه كيفيت زندگي كاري به عنوان يك مفهوم نظري در مطالعات پژوهشي روان شناسي سازماني نسبتاً كشف نشده و توضيح داده نشده، باقي مانده است. بخش زيادي از زندگي مردم بر سر كار سپري مي شود، بيشتر مردم اهميت خوابيدن را به خوبي مي دانند و دائم در تلاش براي لذت بردن از اوقات فراغتي كه به دست مي آورند هستند. اما اغلب اوقات مردم تمايل دارند كه به كار به عنوان چيزي كه مجبورند تحمل كنند يا چيزي كه انتظار لذت بردن از آن را ندارند بنگرند. بعضي از عواملي كه براي اندازه گيري كيفيت زندگي كاري استفاده مي شود به چيز هايي مي پردازند كه درحقيقت به مردم احساس خوبي نمي دهند. اما به نظر مي رسد كه اگر آن چيزها غايب باشند به مردم احساس بدي درباره ي كار مي دهند براي مثال؛ سروصدا- اگر جايي كه كسي كار مي كند خيلي سروصدا باشد او ممكن است به طور مكرر سر درد بگيرد يا به اين نتيجه برسد كه نمي تواند تمركز داشته باشد و بنابراين احساس نارضايتي مي كند اما وقتي به اندازه ي كافي آرام باشد او احساس رضايت و خوشحالي نمي كند تنها احساس بدي به او دست نمي دهد و اين مي تواند مربوط به طيفي از عوامل باشد كه بر شرايط كاري يك شخص اثر مي گذارد. چيزهاي ديگري به نظر مي رسند كه در ايجاد احساسي خوب در مردم نسبت به كار وخودشان محتمل تر باشند. وقتي كه نيازهاي اساسي درمحيط كار رو به راه باشند، ايجاد چالش در كار (نه خيلي زياد، نه خيلي كم ) مي تواند به آنها احساس خوبي بدهد. همچنين فرصت هايي براي پيشرفت شغلي و استفاده از توانايي هايشان مي تواند به كيفيت زندگي كاري اشخاص كمك كنند. منابع زيادي «كيفيت زندگي كاري» را مورد تاييد قرار داده اند و از آن پشتيباني مي كنند. مديران آن را يكي از ابزارهاي نويدبخش براي حل مسئله كاهش بهره وري مي دانند، به ويژه در ايالات متحده آمريكا و اروپا. كارگران و نمايندگان اتحاديه كارگري هم آن را روشي براي بهبود شرايط كاري و بهره وري و نيز وسيله اي براي توجيه پرداخت هاي بالاتر مي دانند. سازمان هاي دولتي به برنامه ي كيفيت زندگي كاري توجه كرده اند و آن را وسيله اي براي افزايش توليد و كاهش تورم مي دانند و نيز به عنوان راهي براي                كسب مردم سالاري صنعتي و كاهش دادن مشاجره هاي كارگري مورد توجه قرار مي دهند. جاي هيچ گونه شگفتي نيست كه برنامه هاي كيفيت زندگي كاري كه به چنان نتيجه هاي مهمي انجاميده است به سرعت گسترش يابد، به ويژه در شركت هاي بزرگ تر ( پارساييان ، 1386).

كيفيت زندگي كاري به سطح يا ميزان رضايت، انگيزش، درگيري سودمند، تعهد و به كارگيري اثربخش تجارب افراد در محيط كار اشاره دارد. كيفيت زندگي كاري يكي از شاخص هاي مهم زندگي كاري است كه نشان مي دهد افراد تا چه ميزان قادر هستند نيازهاي شخصي مهم (مثل نياز به استقلال ) خود را هنگام كار در سازمان برآورده سازند. سازمان هايي كه علاقه مند به بهبود كيفيت زندگي كاري هستند، به طور كلي مي كوشند تا احساس امنيت، غرور، خودمختار بودن و مسئوليت دركاركنان ايجاد شود و بدانند كه با     آنان به تساوي رفتار  مي شود، محل كار مانند خانه آنان است، از آنان انتظار مي رود خود به خود كار كنند و در مواقع لزوم نيز در انجام وظايف خود قابليت انعطاف داشته باشند. آلپورت[8] معتقد است كه تنها راه دوام آوردن در زندگي، دارا بودن وظيفه اي براي به انجام رسانيدن است و نيز معتقد است؛ شخصيت سالمي را نمي توان يافت كه مهارت هايش را معطوف به كارش نساخته باشد (ساعتچي، 1385).

توجهي كه اكنون به كيفيت زندگي كاري مي شود، بازتابي است از اهميتي كه همگان براي آ‌ن قائل اند  چنين مي نمايد كه شمار بسياري ازكاركنان از كار خود ناراضي و در پي كاري معني دارتر هستند. كاركنان درخواست دارند در پي آيندهاي اقتصادي و غير اقتصادي كارشان، تغييراتي داده شود. اهميت پاداش هاي غيراقتصادي در مقايسه با اهميت پاداش هاي اقتصادي، هم اكنون درحال افزايش است، به ويژه در نزد كاركناني كه از آموزش و پرورش بالايي بهره مند هستند. چنين به نظر مي رسد كه نياز شديدي به بهتر كردن كيفيت زندگي كاري بسياري از كارگران و كارمندان وجود دارد. شماري از آگاهان بر اين باورند كه بخشي از ركود بهره وري و كاهش محصول در برخي ازكشورهاي بزرگ صنعتي، ناشي از      كاستي هاي كيفيت زندگي كاري وتغييراتي است كه درعلاقه مندي ها و رجحان هاي كاركنان پديد آمده است. كاركنان، درخواست دارند در كارشان نظارت و دخالت بيشتر بيابند. آنان ميل دارند مانند يك مهره در يك دستگاه بزرگ، به شمار نيايند. هنگامي كه با كاركنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بيان انديشه هاي خود را داشته باشند و در تصميم گيري ها بيشتر دخالت كنند، واكنش هاي مناسب و مطلوبي از خود نشان خواهند داد  (صائبي وطوسي،1384).

آنچه بيش از گذشته در سازمان ها مورد توجه است، تلاش براي داشتن يك نيروي انساني كارآمد و مفيد است. اين امر در سازمان آموزش و پرورش كه امر تعليم و تربيت را بر عهده دارد و شالوده ي يك نيروي انساني موثر كه آينده جامعه را پي ريزي مي كند، مهم تر به نظر مي رسد. لذا جهت كارايي و انگيزش بيشتر دبيران كه حتي در مواقعي بيشتر از شرح وظايف معمول خود به كار و فعاليت مي پردازند، لازم به نظر مي رسد كه محيط كاري بدون تنش و داراي شرح وظايف روشن داشته باشند و نيز از مواهب مادي و معنوي برخوردار باشند تا بتوانند در رسيدن به اهداف سازمان موفق بوده و بيشترين بهره وري را          براي سازمان  داشته باشند. عوامل زيادي در هر سازمان  براي رسيدن به  اهداف و كارايي مؤثرند؛ از مسائلي كه مي تواند بر بهره وري سازمان هاي مختلف به ويژه سازمان آموزش و پرورش تاثير بگذارد، كيفيت زندگي كاري افراد است. نظر به اين كه آموزش و پرورش از اركان اصلي جوامع بشري محسوب مي شود      و با توجه به مركزيت نقش معلم در اين نظام، ضروري به نظر مي رسد كه به خواسته هاي اين قشر      سرنوشت ساز جامعه توجه شده و مشكلات كاري آنان را تا حد امكان بررسي و مرتفع كرد. پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي رفتارمدنی سازمانی و كيفيت زندگي كاري می پردازد ؛ با اين تصور كه با افزايش كيفيت زندگي كاري و افزایش رفتارمدنی سازمانی مي توان ميزان بهره وری آنان را افزايش داد.

1-organ

2-Binestook

[2] . Nadler & Lowler

[3]. Taillefer

1-Finkelstein

[5] . Quality  Of  Working  Life

[6]  ِِِDanna & Griffin

[7] . Worrall & Cooper

[8] . Allport

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان
 • پايان نامه بررسي تأثير نقش معلمين راهنما بر افزايش کارايي آموزشي معلمان مقطع ابتدايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122