پايان نامه بررسي رابطه ساختار مالکيت و نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ساختار مالکيت و نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه ساختار مالکيت و نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- تعريف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق    4
1-2-1 تعریف مسأله    4
1-2-2 اهداف اساسی از انجام تحقیق    5
1-3- سوالات تحقیق    6
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري    6
1-6- فرضیههاي تحقیق    7
1-7- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق    7
1-9- تعریف واژ ها و اصطلاحات تخصصی    8
1-10- روش اجرای تحقيق    8
1-10-1 روش تحقیق    8
1-10-2 روشهای گردآوری اطلاعات    8
1-10-3 قلمرو تحقیق    8
1-10-4 قلمرو زمانی تحقیق    8
1-10-5 قلمرو مکانی تحقیق    9
1-10-6 جامعهی آماری(N)    9
1-10-7 نمونهی آماری(N)    9
1-10-8 روش یا روشهای نمونهگیری    9
1-10-9 روشهاي مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات    9
1-10-9-1 متغیر وابسته    9
1-10-9-2 متغیرهای مستقل    9
1-10-9-3 متغیرهای کنترل    10
1-10-9-4 مدل آزمون فرضیات    10
1-11- ساختار تحقیق    10
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    12
2-2- ساختار مالکیت    13
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی    13
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران    14
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره    14
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر    14
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت    15
2-2-3 ساختارهای مالکیت    15
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی    16
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی    18
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی    20
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران    20
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی    21
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی    21
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی    22
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی    23
2-2-4 تمرکز مالکیت    24
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز  و پراکندگی مالکیت    24
2-3- نگهداری موجودی های نقدی    25
2-3-1 انگيزه ‌هاي نگهداري موجودي ‌هاي نقدي توسط شرکت‌ ها    25
2-3-2 ميزان بهينه موجودي‌ هاي نقدي شرکت‌ ها    26
2-3-3 آيا در شرکت‌ ها سطح نقدينگي هدف وجود دارد؟    28
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی    29
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی    29
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی    29
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی    30
2-5- مروري بر تحقيقات پيشين    30
2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی    30
2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی    33
فصل سوم: روش اجرای تحقيق
3-1- مقدمه    40
3-2- فرآيند آزمون تحقيق    40
3-3- روش تحقیق    41
3-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش    41
3-5- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات    41
3-6- قلمرو تحقیق    41
3-7- جمع آوري داده ها    42
3-7-1 بورس اوراق بهادار تهران    42
3-8- فرضیه های تحقیق    42
3-9- جامعه و نمونه آماری    42
3-10- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق    43
3-10-1 متغیر مستقل (ساختار مالکیت)    43
3-10-2 متغیر وابسته (نگهداری موجودی های نقدی)    45
3-10-3 متغیرهای کنترل    45
3-11- روش آزمون فرضیه ها    45
3-12- آزمون هاي آماري لازم در مدل    46
3-12-1 آزمون هاي معناداربودن درالگوي رگرسيون    46
3-12-1-1 آزمون معناداربودن معادله خط رگرسيون    46
3-12-1-2 آزمون معناداربودن ضرايب رگرسيون    46
3-12-2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)    47
3-12-3 آزمون همبستگی    47
3-13- خلاصه فصل    48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    50
4-2- نتایج آمار توصیفی    50
4-3- نتایج آزمون فرضیه ها    53
4-3-1 نتایج آزمون فرضیه ی اول    53
4-3-2 نتایج آزمون فرضیه ی دوم    54
4-3-3 نتایج آزمون فرضیه ی سوم    55
4-4- خلاصه فصل    55
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    57
5-2- نتیجه گیری    57
5-3- پیشنهادهای تحقیق    58
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی تحقیق    58
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی    58
5-4- محدودیت های تحقیق    59
5-5- خلاصه فصل    59
منابع و ماخذ    60
فهرست منابع فارسی    60
فهرست منابع انگلیسی    62
پیوست ها    65
چکیده انگلیسی     69

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

آقایی، محمدعلی. و [دیگران]. ١٣۸۸. بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم.

احمدوند، ژ. (1385). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

امري­اسرمي، محمد. (1380). بررسي محتواي اطلاعاتي سود، سرمايه در گردش، جريان نقدي در نقدينگي شركت. كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران.

پورحیدری، ا. و [دیگران]. 1388. بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 1.

حساس یگانه، ی.، اسکندری و مرادی. 1387. بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52.

رحمان سرشت، ح. و رحیم مظلومی. 1384. رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت شماره 47.

رعيت کاشاني. (1372). شواهدي در رابطه با سود حسابداري و اندازه گيري جريانهاي نقدي در ايران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

طالبي، محمد. (1377). ارزيابي وضعيت موجود مديريت سرمايه در گردش در شركت‌هاي ايراني. دكتري، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران.

فاضلي، نقي. (1380). بررسي رابطه بين شاخص‌هاي نقدينگي و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، تهران.

فروغی، د. و [دیگران]. 1388. تأثیر سهام‌داران نهادی بر سیاست تقسیم سود. تحقیقات حسابداری، شماره 2.

کرمانی، ا. (1386). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

کرمی، غلامرضا. بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود. بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره54.

مهدوي، ا،. و احمد ميدري. 1384. ساختار مالكيت و كارايي شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقيقات اقتصادي،شماره71،123،128،129.

نمازی، محمد.، محمد حلاج. و شهلا ابراهیمی. 1388. تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 58.

نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر. 1384. بررسی تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد. بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره 42.

نوروش، ا. و غلامرضا کرمی. 1388. بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات حسابداری. دانشگاه تهران.

 فهرست منابع انگلیسی

Acharya, V., Almeida, H., Campello, M., 2005.“Is cash negative debt? A hedging perspective on corporate financial policies”. London Business School IFAWorking Paper Series.

Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.S., 2004. “The cash flow sensitivity of cash”. Journal of Finance 59.

Arslan, Ö.,Florackis, C., Ozkan, A., 2006. “The role of cash holdings in reducing investment–cash flow sensitivity: Evidence from a financial crisis period in an emerging market”. Journal of Emerging Markets Review 7.

Baskin, J., 1987. “Corporate liquidity in games of monopoly power”.Review of Economics and Statistics 69.

Bathala, C. T, Moon, K. P, Rao, R.P, (1990), ” Managerial ownership, dept policy and the impact of institutional holdings: an agency perspective “, Financial Management 23(3).

Berle, A., Means, G.C., (1932), ”The Modern Corporation and Private Property”, The Macmillan Company, New York.

چکیده

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری  می نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (آقایی و همکاران 1390، 70-53). هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار مالکیت با نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی تقسیم شده است.همچنین در این تحقیق متغیر های ساختار مالکیت به عنوان متغیر های مستقل و نگهداری موجودی های نقدی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1389-1382 تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و همچنین بین تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. اما بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه مثبت و غیرمعناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی، نگهداری موجودی های نقدی

فصل اول:کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

موجودي‌هاي نقدي همواره درصد قابل توجهي از دارايي‌هاي شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اين رقم در شرکت‌هاي آمريکايي برابر با 6/8 درصد از مجموع دارايي‌ها (کيم و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌هاي انگليسي برابر با 9/9 درصد از دارايي‌ها بوده است (ازکان 2004، 28). کينس (1936) سه انگيزه نياز به انجام معاملات[1]، انجام اقدامات احتياطي[2] و مقابله با شرايط داراي ريسک[3] را سبب نگهداري وجه نقد مي‌دانست. نگهداري موجودي‌هاي نقدي براي شرکت‌ها مزايايي درپي خواهد داشت از جمله اينکه: براي انجام پرداخت‌ها نيازي به نقد ساختن دارايي‌ها نمي‌باشد، شرکت‌ها براي افزايش سرمايه متحمل هزينه‌هاي معاملاتي کمتري مي‌شوند، درصورتيکه ساير منابع تامين مالي بسيار هزينه‌بر باشند شرکت مي‌تواند دارايي‌هاي نقدي را براي تامين مالي فعاليت‌هاي خود بکار بگيرد و از آن‌ها براي سرمايه‌گذاري استفاده نمايد و …، از طرف ديگر نگهداري دارايي‌ها بصورت موجودي‌هاي نقدي نيز داراي هزينه فرصت مي‌باشد (اپلر و همکاران، 1999، 46-3). بنابراين مديران به دنبال سطحي از موجودي‌هاي نقدي هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شرکت‌ها در جستجوي آن سطح از نقدينگي هستند که به دليل کمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شرکت وارد نيايد و از طرفي با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد همان سطح نقدينگي هدف در شرکت‌ها مي‌باشد که البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شرکت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت مي‌باشد. ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آگاهي از عوامل موثر بر سطح نقدينگي، مديران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداري موجودي‌هاي نقدي را انجام داده و به سطح نقدينگي هدف خود دست يابند.

تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره نگهداری موجودی های نقدی  و عوامل موثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بنابراین تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1382 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص استفاده شده است، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.

1-2- تعريف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق

1-2-1 تعریف مسأله

موجودی های نقدی بخش قابل توجهی از دارایی های شرکت ها را به خود اختصاص می دهند و به عنوان یک دارایی مهم در ترازنامه شرکت مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران هستند و مخصوصا در دوران رکود حائز اهمیت می باشند. چرا که شرکت ها با وجه نقد کافی در دسترس می توانند از نیاز به بازارهای اعتباری فرار کنند (سابرامانیام[4] و همکاران 2011، 773-759).

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآور می باشد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود بازپرداخت بدهی ها و گسترش سودآوری به مصرف می رسد (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).

بطور معمول مديران به دنبال سطحي از موجودي‌هاي نقدي هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شرکت‌ها در جستجوي آن سطح بهينه از نقدينگي هستند که به دليل کمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شرکت وارد نيايد و از طرفي با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد همان سطح نقدينگي هدف در شرکت‌ها مي‌باشد که البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شرکت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت مي‌باشد. تحقيقات تجربي نشان داده‌اند که سطح نقدينگي شرکت‌ها هدفمند است. مديران براي ميزان نقدينگي انتهاي يک دوره زماني برنامه‌ريزي مي‌نمايند و در جهت رسيدن به آن تلاش مي‌نمايند. اين سطح نقدينگي هدف از چه عواملي تاثير پذير است؟ ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آشنايي با اين ويژگي‌ها و درک روابط ميان آن‌ها پيش‌نياز اصلاح نقدينگي هدف خواهد بود (آقایی و همکاران 1388، 70-53).

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق سارامانیام و همکاران (2011) ساختار مالکیت می توانند، اثر بالقوه ای بر نگهداری موجودی های نقدی داشته باشند، بنابراین بررسی رابطه ی ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیار از نظریه پردازان بر این عقیده اند که هر یک از انواع مالکیت نیز  می تواند بر نگهداری موجودی های نقدی شرکت ها تاثیر گذار باشد. بنابراین تاثیر ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان است (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).

در این تحقیق با پیروی از نصراللهی و عارف منش (1389) و محمدی و همکاران (1388) از متغیر های مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی به عنوان متغیر های نمایانگر ساختار مالکیت استفاده خواهد شد.

منظور از سرمایه گذاران نهادی، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی، بانک ها و شرکت های سهامی است که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. از این رو سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکت های سهامی عام شده اند (نمازی و همکاران 1388،130-11).

با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا ساختار مالکیت (سرمایه گذاران نهادی،تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) رابطه معناداری با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دارند؟

1-2-2 اهداف اساسی از انجام تحقیق

هدف اصلي اين تحقيق، بررسی رابطه­ی ساختار مالکیت (سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-3- سوالات تحقیق

با توجه به مسئله‌تحقیق پرسش‌های زیر مطرح می‌شود:

آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و میزان وجوه نگهداری شده توسط آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موجودي‌هاي نقدي همواره درصد قابل توجهي از دارايي‌هاي شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اين رقم در شرکت‌هاي آمريکايي برابر با 1/8 درصد از مجموع دارايي‌ها (کیم[5] و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌هاي انگليسي برابر با 9/9 درصد از دارايي‌ها بوده است (ازکان[6] 2004، 28). و مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از آنجا که در سایر  تحقیقات صورت گرفته در ایران در رابطه با عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی رابطه ساختار مالکیت(سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی)با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است، بررسی این رابطه از این جهت دارای اهمیت است و ضرورت دارد که سه عامل دیگر موثر بر نگهداری موجودی های نقدی را معرفی می نماید.

1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري

تحقیقاتی که تا کنون در رابطه با نگهداری موجودی های نقدی در ایران صورت گرفته است تاثیر ساختار مالکیت را بر نگهداری موجودی های نقدی بررسی نکرده اند و با توجه به اهمیتی که نگهداری موجودی های نقدی برای شرکت ها دارد. بررسی عوامل موثر برآن از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین این تحقیق از این جهت با سایر تحقیقات صورت گرفته در رابطه با عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی دارد که رابطه ساختار مالکیت(سرمایه گذاران نهادی ، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) و نگهداری موجودی های نقدی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-6- فرضیه‌هاي تحقیق

فرضیه‌ی 1: بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها، رابطه­ی معنی داری وجود دارد.

فرضیه‌ی 2: بین درصد تمرکز مالکیت شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه‌ی3: بین درصد مالکیت دولتی و میزان وجوه نقد نگهداری شده  توسط آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

[1]. Transaction

[2]. Precautionary

[3]. Speculative

[4] . Subramaniam

[5]. Kim

[6]. Ozkan

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122