پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه    2
بيان مسأله    3
اهمیت و ضرورت تحقيق    4
اهداف تحقيق    5
هدف کلی    5
اهداف جزئی    6
سؤال های پژوهش    7
فرضیههای پژوهش    7
تعريف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها    7
سبک های اسنادی    7
پیشرفت تحصیلی    8
عزت نفس    8
تعریف عملیاتی    8
سبک های اسنادی    8
موقعیت اسنادی    9
پیشرفت تحصیلی    9
عزت نفس    9
فصل دوم: پيشينه پژوهش
مقدمه    11
نظریه اسناد    11
نظریه انتساب    13
انتساب ها براي توجيه پيامدها    14
ابعاد عليتي انتساب ها    15
عزت نفس    18
نشانه‌هاي جسمي و رفتاري ضعف عزت نفس    19
ابعاد مختلف عزت نفس    20
انواع عزت نفس    20
شیوه های افزايش عزت نفس احساسي – عاطفي    21
شیوه های افزايش عزت نفس روحي – معنوي    21
عوامل مؤثر در ايجاد عزت نفس    22
عزت نفس از ديدگاه قرآن، احاديث و دانشمندان اسلامي    23
نقش والدين در شكل گيري عزت نفس    23
نقش عوامل ديگر در تقويت عزت نفس    25
پیشرفت تحصیلی    26
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان    27
تاکید بر رشد عقلانی    28
جو عاطفی مدرسه    28
پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان    28
نگرش معلم    28
عقب ماندگی آموخته شده    29
اثرات پیشرفت تحصیلی    29
نقش عزت نفس در پيشرفت تحصيلي    30
عزت نفس = پدر، مادر، معلم    33
نقش عملكرد تحصيلي در عزت نفس    33
یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور    34
الف- پژوهش های انجام شده در خارج از كشور    34
ب- پژوهش های انجام شده در داخل كشور    35
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش    39
جامعه  و نمونه آماري، و روش نمونه‏گيري    39
ابزار اندازه گيري    39
1. پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)    39
روش نمره گذاری    39
پایایی و روایی    40
2- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت    40
مؤلفه‌های عزت نفس عبارتند از:    40
روش اجرای پژوهش    41
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    41
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه    43
فصل پنجم    56
مقدمه    57
نتيجهگيري    57
محدودیت های پژوهش    62
پیشنهادهای تحقیق    62
الف- پیشنهادهای کاربردی    62
ب- پیشنهادهای پژوهشی    62
منابع    64
پيوست ها    69

منابع

اسلامی شهربابکی، حیدر (1369). بررسی رابطه بین سبک تبیین و افسردگی در بیماران افسرده یک قطبی و دو قطبی و مقایسه آن با افراد بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

بلوم، بنجامین (1389). ویژگیهای آدمی و یادگیری آموزشگاهی.  ترجمه: علی اکبر سیف. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

بیابانگرد، اسماعیل (1372). بررسی رابطه بین مفاهیم منبع كنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های تهران در سال 70- 13۶۹، تهران، انتشارات انجمن اولیاء ومربیان، ص 71.

بيابانگرد، اسماعيل (1384). رابطه ميان عزت نفس، انگيزه پيشرفت، و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دبيرستان هاي تهران، مجله مطالعات روان شناختي پاييز و زمستان: (4-5) 1؛ 131-144.

توحیدی، محسن (1381). مطالعه رابطه سبک اسنادی، اضطراب، انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

پروین. لورنس و اولیور، جان (2001). شخصیت؛ نظریه ها و پژوهش. ترجمه: جوادی و کدیور (1381). تهران، نشر آییژ.

جلالي، داريوش و نظري، آذر(1386). تاثير آموزش الگوي يادگيري اجتماعي بر عزت نفس، عزت نفس، رفتارهاي خودابرازي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کلاس سوم دوره راهنمايي . مجله پژوهش های روانشناختی، سال پنجم، شماره،7 ص.37-49.

حاج حسینی، منصوره (1382). مقایسه سبک های اسنادی در مردان جوان معتاد و عادی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه  الزهراء (س).

خداياري فرد، محمد (1388). مقايسة سبک اسناد، اضطراب، و پيشرفت تحصيلي دختران و پسران در خانواده هاي انگليسي زبان و غير انگليسي زبان،  نشریه پژوهشهای روان شناختی، سال پنجم، شماره7.

ذکایی، علیرضا (1379)، بررسی رابطه مفهوم خود (خودپنداره) و سبک های اسناد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال1379 -1378 ، دانشگاه تربیت معلم دانشکده روانشناسی، سایت پورتال جامع علوم انسانی.

رضایی مقدم، کورش و رستمی، شهین(1389). سبک اسناد، هسته کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد6، شماره 2، ص 129-115.

ریو، جورج مارشال. (1381). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی.تهران، ویرایش.

زارعی، علیرضا (1380)، بررسی رابطه بین سبک های اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی دبیرستانهای دولتی شهر اراک در سال تحصیلی 80 ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم دانشکده روانشناسی.

زارع زاده، صدیقه و درخشان فرد، سعیده (1384). بررسی رابطه بین عزت نفس با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دختر سوم دبیرستانی شهرستان یزد. پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد.

زكالوند ، نادیا (1384)، نقش عملکرد تحصیلی در عزت نفس، نشریه همشهری.

سلیمانی نژاد، ناصر (1381). رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

سیف، علی اکبر (1389). روان شناسی پرورشی نوین، تهران: انتشارات آگاه.

Allen, G. & Dietrich, A. (1991, April). Student difference in attribution and motivation. Paper presented at the annual meeting of the western Psychology Research Association. Chicago.

Bandura, A. (1983). Social learning theory. Englewood cliffs, NJ: Prentice– Hall, Inc.

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press.

Brideges, K. R. (2001). Using attributional style to predict academic performance: How does it to campare traditional methods? Personality and individual diffrences, 31, 723-773.

Cheng, H. (2003). Attributional Styles and self steem as predictors of psychological well being. Counselling  psychology quartery, 16 (2), 121-130.

Cooper- Smith, S. (1987). The Antecedents of Selfesteem. San Francisco, CA: Freeman.

Cooper-Smith, S. (1985). A method for determing type of self-steem. Journal of abnormal and social psychology, 59 (6), 87-94.

Fincham, F. & Bradury, T. (1993). Marital satisfaction, depression, and attributions. A longitudinal analysis. Journal of personality and social psychology, 64 (4), 422-452.

Gama, E. Jesuse, P. & Meyrelles, D. (1991, August). School achievement and causal

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های اسنادی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر رودان 420 نفر با حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 120 نفر بودند و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. گروه نمونه با پرسشنامه های سبک های اسنادی و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای پیشرفت تحصیلی معدل سال تحصیلی 92 – 91  منظور شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی، درصد تراکمی، و همبستگی پیرسون و آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری  05/0 به این شرح است: بین سبک اسناد درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی (55/0) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار-  ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (61/0) وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و پیشرفت تحصیلی گرچه همبستگی بسیار ضعیف (17/0) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس همبستگی (47/0) وجود دارد.  بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و عزت نفس رابطه گرچه همبستگی منفی ضععیف (23/0- ) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و عزت نفس همبستگی منفی (34/0- ) وجود دارد. هم چنین نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین پیشرفت تحصیلی، نشان دهنده مدل مناسبی می باشد. این مدل 10% از تغییرات مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی را  تبیین می کند و نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین عزت نفس، نشان دهنده مدل خوبی بوده است. این مدل 48% از تغییرات مربوط به نمرات عزت نفس را  تبیین می کند که نشان از خوب  بودن دارد.

کلید واژه ها: سبک اسنادی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.

فصل اول:طرح پژوهش

 مقدمه

ناكامي دانش آموزان در دروس و عدم احساس مسئوليت در دانش آموزان  ضعيف، ترك تحصيل به ميزان وسيعي تحت تأثيراعتماد و اطمينان پايين آنها نسبت به تواناييهاي خود در امر تحصيل است.  مفهوم عزت نفس از يك سو تحت تأثير شرايط محيطي و وضع زيست شناختي افراد قرار دارد و از سوي ديگر با شناخت ها و ويژگي هاي شخصيتي افراد مرتبط است (شیبانی و اخوان تفتی، 1388) مدتهاست كه روان شناسان اين موضوع را مطرح كرده اند كه افكار انسان ها و معنايي كه به رويدادهاي تجربه شده مي دهند، ممكن است بر رفتار آنها تأثيرگذار باشد. (شیبانی و اخوان تفتی، 1388)

دنيا پر از مسايل، رويدادها، افراد و اشيايي است كه ذهن جستجوگر انسان را به تبيين و توجيه هايي وا مي دارد تا به دنياي پيرامون خود و به درون خود نفوذ كند، و به جستجو براي درك و فهم امور و علل رويدادها و اين كه چرا رويدادها به وقوع پيوسته اند، برآيد. اين تلاش براي فهم علل رويدادها در حقيقت مهم ترين منبع انگيزشي انسان و به عنوان اصلي مسلط، شناخته شده است. به علاوه، يكي از فرض هاي عمده يا به عبارتي يكي از اهداف مهم  نظريه انگيزشي اسناد (نسبت دادن) همانا پيدا كردن راه هايي است كه در آن افراد به توضيح و تبيين رويدادها و روابط علي و معلولي بين آن‌ها مي پردازند (مورگان[1] و همکاران، 1984). پیشرفت دانش آموزان در درس ها و احساس مسئوليت در دانش آموزان موفق، به ميزان وسيعي تحت تأثير اعتماد و اطمينان بالای آنها نسبت به تواناييهاي خود در امر تحصيل است. 1- افزایش نمره دروس مختلف، به ميزان اعتقاد دانش آموزاني كه بتوانند در مدرسه آن درس را خوب ياد بگيرند و يا تمايل به يادگيري آن دروس داشته باشند، بستگي مستقيم دارد. 2 – مفهوم عزت نفس از يك سو تحت تأثير شرايط محيطي و وضع زيست شناختي افراد قرار دارد و از سوي ديگر با شناخت ها و ويژگي هاي شخصيتي افراد مرتبط است. مدت‌هاست كه روان شناسان اين موضوع را مطرح كرده اند كه افكار انسان ها و معنايي كه به رويدادهاي تجربه شده مي دهند، ممكن است بر رفتار آنها تأثيرگذار باشد (شیبانی و اخوان تفتی، 1388).

از وظايف اساسي آموزش و پرورش در هر كشور، انتقال ميراث فرهنگي جامعه، پرورش استعدادهاي  دانش آموزان و آماده كردن آنان براي شركت فعال در جامعه است .بنابراين تعليم و تربيت افراد به منظور تصدي امور مختلف ضروري مي نمايد و مسألة موفقيت يا عدم موفقيت  در امر تحصيل از مهمترين دغدغه هاي هر نظام آموزشي در تمامي جوامع است. موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هر جامعه نشان دهندة موفقيت نظام آموزشي در زمینة هدف يابي و توجه به رفع نيازهاي فردي است. بنابراين نظام آموزشي را زماني مي توان كارآمد و موفق دانست كه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بيشترين و بالاترين رقم را داشته باشد. جامعة در حال گذار از جامعة سنتي به مدرن نياز به نيروهاي كارآمد علمي از هر دو جنس دارد. مردان و زنان با تواناييهاي ذاتي متفاوت خود در بسياري موارد مكمل يكديگرند و عدم توازن در حضور فعال هر يك از دو گروه به ويژه در رابطه با پسران با توجه به بافت فرهنگي جامعه به تضاد و دوگانگي منجر مي شود كه نتيجة آن ركود رشد اجتماعي و فردي است .

 بيان مسأله

از دیر باز مساله از بین بردن افت آموزشی یا پیشرفت تحصیلی[2] مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن، پیشنهادها، راه کارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و از تلف شدن هزینه های صرف شده نظام آموزشی جلوگیری شود (زارعی، 1380).

از عوامل موثر در رشد و پیشرفت تحصیلی، عوامل فردی همچون سن، جنس، هوش و … و عوامل محیطی که در بر گیرنده خانواده و محیط اجتماع می باشد را مي توان نام برد (بیابانگرد، 1384).

پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بی شماری است که می توان آنها را در دو مقوله کلی: عوامل مربوط به “تفاوت های فردی” و عوامل مربوط به « مدرسه و نظام آموزشی» بررسی نمود. « تفاوت های فردی» به ویژگی های شخصیتی از جمله انگیزش و سبک های اسنادی اشاره دارد. “مدرسه و نظام آموزشی” به عوامل محیطی و بیرونی اشاره می کند. در این میان، سبک های اسناد و انگیزه پیشرفت تحصیلی، اهمیت بسیاری دارند (زارعی، 1380).

یکی از عوامل مهمی که در پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد،  عللی است که افراد برای رفتار خود ذکر می کنند.

مولاخواه (1383)، در پژوهش با عنوان بررسي رابطه بين سبک هاي اسنادي با انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسطه شهر تهران دريافت که دانش آموزان در برخورد از سبک اسناد اختصاصي از انگيزش پيشرفت بالايي برخوردارند، در اين تحقيق، همچنين تاکيد شده دانش آموزان داراي سبک هاي اسناد دروني و با ثبات انگيزش پيشرفت بالايي دارند، يکي از نتايج ديگر اين تحقيق اين بود که بين نمرات رشته هاي تحصيلي و آزمون انگيزش پيشرفت نيز رابطه اي وجود ندارد.

از مقولات دیگر مرتبط با سبک های اسنادی، مقوله عزت نفس[3] است که از مهم ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان و جوانان می باشد. برخورداری از اراده و عزت نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی، ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی[4] فرد دارد. برای این که کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر توانمندی های بالقوه خود برخوردار شوند باید از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش بهره مند باشند. بی شک،  نوجوانانی که دارای عزت نفس[5] قابل توجهی نسبت به همسالان خود هستند در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند. هم چنین از بارزترین ویژگیهای صاحبان تفکر واگرا[6] و افراد خلاق، داشتن عزت نفس بسیار بالاست (بیابانگرد، 1384).

به نظر می رسد پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دارای یک رابطه دوسویه باشند. یعنی از طرفی داشتن عزت نفس موجب پیشرفت تحصیلی می شود، زیرا که خودباوری و اعتماد به توانایی ها و تلقی مثبت از خویشتن در یادگیری و ایجاد انگیزش تحصیلی اثر می گذارد و موجب پیشرفت تحصیلی می شود، از طرف دیگر موفقیت های تحصیلی و رسیدن به مدارج بالای علمی، موجب ارتقای عزت نفس می شود. به طور کلی پیشرفت های انسان در هر زمینه ای و تجربه موفقیت احساس خودباوری و ارزشمندی و توانمندی در هر موردی، باعث افزایش عزت نفس او می شود. افرادي كه عزت نفس بالاتري دارند تمايل دارند بيشتر به نقاط قوت خود توجه كنند تا نقاط ضعف خود، هم چنين اين افراد براي پذيرش ارزيابي هاي مثبت از خود آمادگي بيشتري نشان مي دهند. افراد با عزت نفس پايين احتمالا بيشتر ارزيابي هاي منفي را قبول مي كنند (شهرآرای و زارعی، 1384).

این که چه رابطه ای بین سبک اسنادی با پیشرفت تحصیلی و هم چنین عزت نفس افراد وجود دارد، موضوعی است که قابل بحث بوده این پژوهش قصد دارد، بود یا نبود و میزان این رابطه را دریابد. بنابراين، سوال پژوهش حاضر اين است كه: آيا بين سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان رودان رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقيق

چه مقوله ای را می توان یافت که بیش از تحصیل و آموختن دانش در زندگی فرزندان آدمی موثر باشد. اگر بتوان راهکارهای مناسب و کم هزینه را برای پیوند زدن آموزش و پیشرفت پیدا نمود، برگ برنده زندگی را انسان یافته است. در تحقیق حاضر، اهمیت این شناخت (نحوه اسناد دهی) و میزان پیشرفت تحصیل و عزت نفس که می تواند شالوده هر امری باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضرورت می یابد تا چگونگی پیشرفت را با سنگ زیر بنایی به نام عزت نفس،  با سبک های اسنادی مورد استفاده دانش آموزان سنجید تا تاثیر و میزان این اثرگذاری را برای انجام تغییراتی که منجر به بهتر بودن و بهتر شدن خواهد شد پیدا نمود (زارعی، 1380).

به طور کلی یکی از عواملی که در پیشرفت یا افت تحصیلی نقش بازی می کند عزت نفس و اسنادها هستند. شاید شما دانش آموزانی را مشاهده کنید که می گویند من درس نمی خوانم چون توانایی ذهنی من ضعیف است. دشواری تکلیف مانع موفقیت من شد یا در گرفتن نمرات خوب هیچ وقت شانس نداشتم. همه اینها منجر به این می شود که فرد تلاش کمی داشته باشد. به تدریج در اثر چند بار شکست در امتحانات،  فرد در موقع امتحان دچار اضطراب شده و عزت نفس خود را از دست می دهد زیرا عکس العمل والدین، همکلاسی‌ها و معلمان و مدیران و وجود آینده تاریک و مبهم می تواند دلهره آور باشد به طوری که ممکن است به سایر حوزه های آموزشی ، تربیتی و مدرسه تعمیم یابد. پس با نگاهی دقیق تر به چنین مسائل و متغیرهای مهم و تعیین کننده در پیشرفت یا افت تحصیلی، عمق مسائل مهم تر و حادتری چون ترک تحصیل،  فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری و …. برای ما آشکارتر شده و باعث می شود تا به نیازهای دانش آموزان توجه بیشتری داشته باشیم که در حقیقت قربانیان اصلی این بی توجهی ها هستند.

ضرورت انجام این تحقیق از اینجا آشکار می شود که معلمان و والدین با آگاهی از سهم هر کدام از این متغیرها – سبک های اسناد، عزت نفس و عزت نفس – در برنامه ریزی های خود به متغیری که سهم بیشتری در پیشرفت تحصیلی دارد توجه بیشتری داشته و درصدد تقویت بیشتر آن متغیر برآیند. و هم چنین با مطالعه این متغیر ها می توان در جهت شناسایی پیشایندهای رشد شخصیتی  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تغییر و تعدیل آنها در جهت مطلوب گام برداشت. با توجه به اینکه در ایران در زمینه مولفه های اسنادی و پیشرفت تحصیلی و عزت نفس، بررسی های معدودی انجام شده، دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه می تواند به معلمان، دانش آموزان، والدين، مديران و مسئولين در كمك به مسائل آموزشي دانش آموزان بسیارمفید و موثر باشد. هم چنين راهبردهای مهمی برای مراکز آموزشی و پژوهشی به ویژه آموزش و پرورش در بر داشته باشد و از آن‌ جایی که بنده علاقه‌ی خاصی به کار کردن در جنبه‌ی آموزشی و تربیتی داشتم و در موقعیت کاری به این نتیجه رسیدم ریشه‌ی بسیاری از معضلات و افت تحصیلی دانش آموزان عزت نفس پایین می‌باشد، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این زمینه کار کنم، امیدوارم این پژوهش مفید واقع شده باشد.

اهداف تحقيق

هدف کلی

بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودان

اهداف جزئی

1- بررسی رابطه سبک های اسنادی دروني – بيروني با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.

2- بررسی رابطه سبک های اسنادی پایدار – ناپایدار با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودان.

3- بررسی رابطه سبک های اسنادی کلي – اختصاصي با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.

4- بررسی رابطه سبک های اسنادی دروني – بيروني با عزت نفس در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.

[1] – Morgan

[2] –  academic achievment

2- self- steem

2- self- valueation

3- self- steem

4- divergent thinking

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122