پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي حل مسئله و هوش هيجاني شاگردان با سبک هاي حل مسئله و هوش هيجاني اولياءشان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي حل مسئله و هوش هيجاني شاگردان با سبک هاي حل مسئله و هوش هيجاني اولياءشان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 123 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي حل مسئله و هوش هيجاني شاگردان با سبک هاي حل مسئله و هوش هيجاني اولياءشان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول -چارچوب کلی پژوهش 1
مقدمه: 2
بیان مسئله: 4
ضرورت و اهمیت پژوهش: 6
هدفهای تحقیق: 8
فرضیه های و سئوالات تحقیق : 9
تعاریف مفاهیم و اصطلاحات: 9
فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش 11
مقدمه: 12
بخش اول- سبک حل مسأله 12
راهبردهای حل مسئله: 14
بازنمایی مسئله: 14
ساختار شناختی حل مسأله 17
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرينو 18
مولفه های سبکهای حل مسئله: 20
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی 21
حل مسئله — تصميم گيری 23
دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله 24
دیدگاه رفتار گرایی و شناختگرایی: 25
دیدگاه پردازش اطلاعات : 25
مراحل حل مسئله : 26
حل مسئله در دیدگاه روان پویایی: 27
مفهوم حل مسئله در دیدگاه انسان گرایانه: 28
حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی : 28
بخش دوم-هوش هیجانی: 29
تعریف هوش شناختی: 29
تعریف هیجان: 31
تاریخچه ی هوش هیجانی 34
تعاریف هوش هیجانی: 36
نشانه های ذهن هیجانی : 38
پاسخی سریع اما سست بنیاد : 38
مولفه های هوش هیجانی : 39
مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی 40
هوش هیجانی به مفهوم روح زمان 42
هوش هیجانی و مفهوم شخصیت 44
هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی 45
الگوها و مولفه های هوش هیجانی 47
دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی: 47
الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن 47
دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند: 50
کارکرد های هوش هیجانی: 51
هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه “بار-اون” 54
خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون 56
الگوی توانایی مایر و سالووی 60
مؤلفه های هوش هیجانی: 61
کارکردهای هوش هیجانی 67
عوامل مؤثر بر هوش هیجانی 70
آموزش هوش هیجانی 72
دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی 73
اکتساب هوش هیجانی 73
وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد: 74
بخش سوم-پیشینه پژوهشی: 74
الف-پژوهشهای خارجی: 74
ب-پژوهشهای داخلی: 78
فصل سوم-روش پژوهش 81
مقدمه : 82
روش(طرح تحقیق) 82
جامعه آماری : 82
حجم نمونه و روش نمونه گیری 82
ابزار گرد آوری اطلاعات: 83
پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف ( 1988) 83
معنای مولفه ها: 83
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز:(2005) 84
معنای نمرات : 85
روش گرد آوری اطلاعات: 87
روش تحلیل داده ها: 87
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری 88
مقدمه 89
توصيف داده ها 90
تحليل داده ها 94
فصل پنجم 99
بحث و نتیجه گیری 99
خلاصه پژوهش: 100
بحث و بررسی: 101
محدودیتها و مشکلات پژوهش: 104
پیشنهادات: 104
پیشنهادات کاربردی: 105
منابع فارسی 106

منابع فارسی

اتکینسون – ریتال و همکاران 1983 زمینه روانشناسی – ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران 1373 تهران – انتشارات رشد

اتکینسون –هیلگارد و همکاران – زمینه روانشناسی – براهنی –محمد تقی و همکاران 1368 – تهران – رشد

استیو هیز (1998) هوش هیجانی برای همه و راهنمایی عملی هوش هیجانی – کوچک انتظار – رویا و موسوی شوشتری مژگان – نشر تجسم خلاق

اسلامی نسب – علی 1373 روانشناسی اعتماد به نفس – تهران – انتشارات رشد

آقایار- سیروس و شریفی درآمدی – پرویز 1386 هوش هیجانی  سازمانی – انتشارات سپاهان

آناستازی – روان آزمایی – ترجمه محمد تقی براهنی 1371 انتشارات دانشگاه تهران

برادبری – تراویس و گریوز – جین – هوش هیجانی (مهارتها و آزمونها) گنجی –مهدی و گنجی – حمزه 1386 انتشارات ساوالان

جلالی – سید احمد 1381 هوش هیجانی –فصلنامه تعلیم و رتبیت – ویژه نامه ارزشیابی تحصیلی شماره روزنبرگ 70و 69 ایوان . م 1377هوش عاطفی وتفکر انتقادی ترجمه توحید صیامی در مجله تکنولوی آموزشی دوره ی دوم شماره 2-5-16 تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1992

جلالی –سید احمد 1381 –هوش هیجانی . نشریه پژوهشکده تعلیم و تربیت ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، وزارت آموزش و پرورش . سال هجدهم شماره 2-1

حسینی – افضل السادات 1378 ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن – آستانه قدس رضوی – مشهد شرکت به نشر

خداپناهی –محمد کریم 1376 انگیزش و هیجان – تهران سم

خسروی و همکاران 1377 نقش حالت های خلقی بر شیوه ارزیابی دانش آموزان دختر از توانایی مشکل گشایی خود – فصلنامه اندیشه و رفتار

دلاور – علی 1375 – مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – تهران – انتشارات رشد

ساعتچی- محمود 1374 – روانشناسی کار برای مدیران – تهران نشر ویرایش

سیاروچی – ژوزف – فورگاس – ژوزف و جان مایر – هوش عاطفی در زندگی روزمره – ترجمه نوری امام زاده ای – اصغر و نصیری – حبیب اله  1383 اصفهان نشر نوشته چاپ اول

سیف – علی اکبر 1380 – روانشناسی پرورشی – انتشارات آگاه

شریفی درآمدی- پرویز 1386 هوش هیجانی و معنویت – نشر اصفهان سپاهان

شفیع آبادی – عبداله- 1365 نظریه های مشاوره و روان درمانی – تهران مرکز نشر دانشگاهی- چاپ اول

شفیع آبادی – عبداله و ناصری – غلامرضا 1377 نظریه های مشاوره و روان درمانی – تهران – مرکز نشر دانشگاهی

شکینگ – نظریه های مشاوره ترجمه آرین – خدیجه 1388 نشر اطلاعات

شهبازی نیا – مهین 1385- چگونه فرزندان خود را دوست بداریم

کاستلو و کاستلو – پور افکاری – نصرت اله 1374 فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی – تهران – نشر جهاد دانشگاهی

کیاروچی – جوزف و فورگاس جوزف و مییر جان –هوش هیجانی در زندگی روزمره – نجفی زند – جعفر 1385 انتشارات سخن

گلد اور – جان ری – بروهانینگ – راجراچ 1378 – روانشناسی تربیتی – ترجمه علینقی خرازی – انتشارات دانشگاه تهران

گلد فرید – ام –آر و دیویسون –جی سی – رفتار درمانی بالینی – علوی آبادی –احمد 1371 –تهران مرکز نشر دانشگاهی

گلمن – دانیل 1378 – مصاحبه با دانیل گلمن درباره هوش هیجانی – دژگاهی – اصغر –تکنولوژی آموزشی دوره هفتم شماره 2-16-13

گلمن – دانیل 1995 – هوش هیجانی – ترجمه پارسا- تسرین 1380– انتشارات رشد

گلمن –دانیل هوش عاطفی 1994 –بلوچ- حمید رضا – 1379 تهران –جیحون

گنجی – حمزه 1378 روانشناسی عمومی – انتشارات بعثت

مینوچین – سالوادور – خانواده و خانواده درمانی – ترجمه ثنایی – باقر 1375 تهران انتشارات امیر کبیر

مینوچین – سالوادور و فیشمن- چارلرز – فنون خانواده درمانی – ترجمه بهادری- فرشاد و سیاران – فرح 1381– تهران انتشارات رشد

نوری امامزاده ای – اصغر 1382 مقلیسه تاثیر هوش علمی(IQ) و هوش عاطفی (EQ)بر شخصیت

نوری قاسم آبادی – ربابه 1377 مهارت حل مسئله – انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری کل کشور

هنری ماسن – پاول و همکاران – رشد و شخصیت کودک – ترجمه مهشید یاسایی 1380 نشر مرکز

هنری ماسن – پاول و همکاران 1985– رشد و شخصیت کودک – ترجمه مهشید یاسایی 1373 نشر مرکز

هومن – حیدرعلی 1380 تحلیل داده های چند متغیری – نشر فرهنگ

منابع انگلیسی

1-Atkinson .R.L / Atkinson . R.C& Hilgard . E.R/(1983): introduction to psychology/New york/ Harcurt Bracejovan ovich/ Eight Edition

2- Bloom , B.S.& Broder , L.J (1950) . problem solving processes of college students . chicagi  university of Chicago press.

3- Bransdord,J.D.& Stien, B.S.(1993). The ideal problem solver :A guide for improving thinking , learning , and creativity . New york : W.H.Freeman.

4- Bransford ,J.D.& Stein,B.S (1994). The ideal problem solver . Sanfrancisco. Freeman.

5-Bassock , m, Wu, L,& olseth , K.L (1995) judging abook by is cover : interpretative effects of content of problem solving transfer . memory and cognition.

6- Blessing , S.B,& Ross , B.H (1996). Content effects in problem categorization and problem solving.

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان میباشد . جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر و دختر دوره اول راهنمایی منطقه 2 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 91-90  ،به همراه والدینشان است . از این جامعه 75 دانش آموز پسر و 113 دانش آموز دختر به همراه اولیائشان به روش  نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری برای سنجش سبکهای حل مسئله ، پرسشنامه 35 سئوالی حل مسئله هپنر و کراسکوف و برای سنجش هوش هیجانی پرسشنامه 28 سئوالی برادبری و گریوز است و روش تحقیق حاضر  از نوع همبستگی میباشد.به منظور تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و نیز جهت مقایسه بین دختران و پسران از آزمون t مستقل استفاده گردیده است.

 

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی والدین و فرزندان  همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد . همچنین تفاوتی معنادار در مورد اعتماد به حل مسئله در دانش آموزان دختر با پسر وجود دارد و میانگین اعتماد به حل مسائل در پسران بالاتر از دختران می باشد. نیز تفاوتی معنادار بین هوش هیجانی دختران با پسران وجود دارد . در این راستا میانگین هوش هیجانی پسران بالاتر از دختران است.

کلید واژگان: سبکهای حل مسئله – هوش هیجانی – شاگردان – اولیا

فصل اول

چارچوب کلی پژوهش

مقدمه:

در دنیای امروز که هر چیز به سرعت و به صورتی غیر قابل پیش بینی در حال تغییر است . وظیفه ما این است که افراد را برای روبرو شدن با مشکلاتی آماده کنیم که از قبل قابل پیش بینی نیستند و فرد را کمک کنیم  تا توانایی ها و مهارتهای ذهنی تعمیم یافته ای را بدست آورد که بتواند آنها را در موقعیت های جدید به خوبی به خدمت بگیرد.(به نقل از با لسینی 1388)

نزو[1](1986)شیوه حل مسئله [2]را “فرآیندی شناختی – رفتاری تعریف می کند که افراد ، طی آن استراتژیهای موثر برای مقابله با موقعیتهای مشکل زایی که در زندگی با آن مواجه می شوند را می شناسند یا کشف میکنند.”(بهرامگیری 1380)

شاید بتوان گفت که حل مسئله به عنوان یک کل ، سایر حوزه هایی را که انسان در موقعیتهای گوناگون اجتماعی ،شغلی،و آموزشی ناگزیر از روبرو  شدن با آنها می باشد را تحت پوشش قرار می دهد و اصل و اساس زندگی سازگارانه به حساب می آید.(نوری 1380)

از طرفی دیگر باید گفت که گروهی از  افراد ، از احساسات، عواطف و روحیات خویش کاملا” با خبر بوده  و این بینش و آگاهی امکان دارد که دیگر خصوصیات  شخصیتی آنها را تقویت کند . این گروه از  افراد به صورت خود مختار عمل نموده و  از حد و مرز خویش اطمینان دارند . این اشخاص از سلامت روانی خوبی برخوردارند وتمایل دارند که دورنمای مثبتی از زندگی داشته باشند . از طرفی دیگر بعضی اشخاص وجود دارند که در بیشتر موقعیتها دچار احساسات شده و راه گریزی از آن نمی یابند  . آنها افرادی ناپایدارند که از عواطف خود بی خبر هستند و بی هیچ دورنمایی در احساسات خود غوطه ور  میگردند و در نتیجه با این احساس که هیچ دخالتی در کنترل  زندگی خود ندارند ، هیچ  گونه تلاش و کوششی  به عمل نمی آورند.(گلمن [3]/ترجمه پارسا 1383)

هر کسی می داند یا فکر  می کند که می داند هوش هیجانی یعنی چه؟ اما تعریف هوش دشواریها و سختیهای  زیادی دارد .دشواری تعریف هوش از از جایی شروع می شود که مفهوم آن بر واقعیت بسیار پیچیده ای انطباق دارد و تحت جنبه های بسیار مختلف و گوناگونی تجلی می کند . خود روانشناسان نیز در این مورد  اتفاق نظر ندارند.(گنجی 1371)

همچنین هیجانها بخصوص هوش هیجانی[4] در افکار الویت را ایجاد می کنند ، حافظه را شکل می دهند ، دیدگاههای مختلف حل مسئله را بوجود می آورد  و خلاقیت را امکان پذیر می سازد.(مایر و سالووی[5] 1997 به نقل از اکبر زاده 1381)شایان ذکر است که خانواده اولین و مهمترین نهادی است که می تواند بر فرآیند شکل گیری شخصیت و اجتماعی شدن فرزندان و عملکرد تحصیلی آنها تاثیر داشته باشد . این اثرات و نفوذ خانواده در رشد فرزندان قابل ملاحظه است و ماهیت عملکرد خانواده که شامل روابط والدین نسبت به هم ، نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به یکدیگر و تامین نیازهای اقتصادی ،جسمانی و غیره آنهاست می تواند در ایجاد سازگاری فرزندان تسهیل کننده و یا بازدارنده باشد.(به نقل از بیدلی نامنی 1381-1382)

لذا ، در این پژوهش میخواهیم ضرایب همبستگی و ارتباط بین سبکهای حل مسئله وهوش هیجانی در بین اولیاء  و فرزندانشان و نیز تفاوت سبکهای  مسئله و هوش هیجانی بین دو جنس دختر و پسر  را مشخص کنیم تا بدانیم  تا چه حدی اولیاء می توانند در انتخاب مناسبترین سبک حل مسئله و نیز کنترل و نظارت بر احساسات و عواطف فرزندانشان موثر واقع شوند.

 بیان مسئله:

جهان به سرعت در حال تغییر است و سرعت این تغییرات هرگز به این شدت نبوده است. ما نمی دانیم کودکان در بزرگسالی با چه مسائلی روبرو خواهند شد ، ولی آنها برای اینکه بتوانند در مواجهه با مشکلات و مسایل غیر قابل پیش بینی آینده بهتر روبرو شوند باید خلاق باشند.(حسینی8 137)

هرگاه انگیزه های قوی انسانی بوسیله موانعی که توان غلبه به آنها در میان نباشد به شکلی سد شوند ، افراد دچار حالت تعارض شده و در نتیجه نیازمند اتخاذ روشهایی هستند که این تعارض را به نفع سلامت روانی و حتی رشد و تعالی فرد خاتمه دهند. (اسلامی نسب 1373)

گلد فرید[6] (1980) معتقد است که حل مسئله فرایندی است که در راستای آن فرد در تلاشی است که راهکارهای سازگار یا موثر مقابله ای با مسائلی را که در زندگی روزمره با آن روبرو می شود را کشف کند یا بوجود آورند.(بهرامگیری 1380)

شیوه حل مسئله راهبرد مفید و موثری است برای رویارویی با مشکلات موقعیتی که به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است و به صورت واضح یا شناختی انواع پاسخهای بالقوه موثر به موقعیت مشکل آفرین را نشان می دهد و احتمال انتخاب موثر ترین پاسخ را از میان راه حلهای گوناگون افزایش دهد.(دروزیلا [7]و گلد فرید 1971 /سیف 1374)

اسلاوین (1991) ضمن طرح عواملی هیجانی دخیل در خصوصیات منحصر به فرد افراد خلاق معتقد است که آنها از ایجاد اشتباهات و جاهل به نظر رسیدن ، ترس کمتری داشته و در موقعیت های حل مسئله بیشتر با شوخ طبعی عمل کرده و این خو باعث آرمیدگی و… می شود . (ترجمه خالکی 1381)

صدها مطالعه نشان داده است که شیوه تعامل والدین با کودکان و نوجوانان ، با انضباط شدید ، همدلی ، بی توجهی یا صمیمیت ، نتایج عمیق و مستمری بر زندگی هیجانی آنها داشته و زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت آنها در موقعیتهای گوناگون زندگی است . تحقیقات اخیر بیانگر این موضوع است که فرزند پروری هیجانی مناسب ، از دلایل با اهمیتی  است که بر موفقیت های آینده فرد در زمینه های مختلف اثر میگذارد.(گلمن 1998/پارسا)

آلکسی تیمیا [8](ناگویی خلقی )با هوش هیجانی در حیطه شناسایی هیجان وتا اندازه ای در ابراز احساسات همپوشی دارد. نوجوان آلکسی تیمیک به علت ناتوانی در تشخیص احساسات ، قادر به بیان هیجان به صورت کلامی نیست . در حالی که قابلیت های هیجانی اولیه ، اهمیت خاصی دارند. زیرا که مهارت در ارزیابی و بیان سریع و دقیق هیجانها ، سازگاری مناسبی را در ارتباط با محیط و دیگران به همراه خواهد داشت. (تایلور و باگبی[9] – به نقل از خسرو جاوید 1381)

با توجه به این که هوش هیجانی جنبه اکتسابی دارد و منشا آن اجتماعی است،  (گلمن 1998,مایر و سالووی 1990) والدین و فرزندان در تعامل با یکدیگر  آگاهانه یا ناآگاهانه نحوه بروز هیجانات را در معرض مشاهده یکدیگر قرار می دهند.

بنابراین هدف از پژوهش حاضر این است که بدانیم در کجا و به وسیله چه کسانی برای کودکان شرایط و موقعیتی فراهم می شود که آنها بتوانند به درستی تصمیم بگیرند و بیاموزند که در مواقع بروز مشکل چگونه راه حل درست را انتخاب بکنند و نیز آیا میتوان ادعا کرد که رابطه ای مستقیم بین انتخاب سبکهای حل مسئله و میزان هوش هیجانی والدین و فرزندانشان وجود دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا بستر سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی کودکان را در داخل خانواده ها باید جستجو کرد یا خیر؟

ضرورت و اهمیت پژوهش:

با توجه به مجموعه شرایط دشواری که در زندگی وجود دارد ، لزوم ایجاد شایستگی های لازم برای مقابله موثر و کارآمد با مسائل و مشکلات حال و آینده ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس سیف (1370) اظهار می دارد ” تنها از راه ایجاد توانایی حل مسئله است که می توان افراد را برای مقابله با شرایط متغیر زندگی و موقعیت های جدیدی که مرتبا” با آن روبرو می شوند آماده کرد .” وی در ارتباط با افزایش این توانایی می افزاید:

“توانایی حل مسئله را در دانش آموزان می توان از طریق شیوه های درست برخورد با مسئله افزایش داد.”

در این جا به توضیح روش حل مسئله دروزیلا و گلد فرید به نقل از گلد فرید و دیویسون ترجمه احمد علوی آبادی (1371) به لحاظ توافق عمومی بر سر عملیاتی که در حل مسئله پیشنهاد داده اند پرداخته می شود:

“روش حل مسئله به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است که در صورت شناختی یا آشکار انواع پاسخ های بالقوه موثر را به موقعیت های مشکل آفرین ارائه می کند و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان این راه حل های مختلف افزایش می دهد . و از بسیاری جهات آموزش شیوه حل مسئله را کمک به فرد برای ایجاد یک آمایه یادگیری تلقی کرد (هارلو1949[10])و به  این ترتیب احتمال مقابله موثر فرد با طیف گسترده ای از موقعیت ها را افزایش داد. در این عرصه می توان آموزش شیوه حل مسئله را شکلی از آموزش کنترل خود یا استقلال دانست . تفاوت اساسی این دو در این است که در شیوه حل مسئله جنبه های اساسی تکنیک (یعنی شیوه های حل مسئله) بدون آگاهی قبلی از موثر ترین پاسخ انجام می پذیرد. در صورتیکه در روش معمولی کنترل خود آن پاسخی که باید کنترل شود قبلا” انتخاب شده است.”(گلد فرید و مرباوم1973)

هدف اصلی شیوه حل مسئله تعیین موثر ترین بدیل است . که می توان به دنبال آن از سایر عملیات کنترل شخصی سود جست تا مراجع به عمل کردن در مسیری که  برگزیده شده است برانگیخته شود و به آن ادامه دهد. بنابر این حل مسئله به مرحله حیاتی اولیه ای در فرایند کلی تر کنترل خود بدل می شود که اغلب با عبارت هایی از قبیل استقلال و شایستگی و اتکای به نفس توصیف می شود.

در مورد هوش هیجانی نیز باید اذعان داشت که:

مایر معتقد است :

“با وجود این که افرادی را می شناسیم که اصطلاح (آموزش هوش هیجانی ) را بکار می برند ، ولی صحبت در مورد آموزش دادن یک نوع هوش کار بی اهمیتی است . اگر هوش هیجانی شبیه به دیگر توانایی های انسان باشد که تا حدودی به طور ارثی و ژنتیک و تا حدی بوسیله محیط زندگی فرد پدید می آید ، بهتر است که به جای آموزش هوش هیجانی  درباره آموزش دادن دانش هیجانی صحبت شود و این بسیار مفید خواهد بود .”او در ادامه با به کار بردن مقیاس در این زمینه می نویسد:

“ما از کسی نمی پرسیم آیا می توانی هوش ریاضی یاد بگیری یا نه ؟ بلکه از او سئوال می کنیم می توانی جبر و مثلثات یادبگیری یا نه؟”(اپستین صفایی  1380-به نقل از صالحی 1381)

مهارت های در منزل و با تعامل خوب والد- کودک شروع می گردد. والدین به کودکان کمک می نمایند که هیجانهای خود را تشخیص داده آنها را نام گذاری کنند و اینکه به احساسات خود احترام بگذارند و شروع کنند آنهارا به موقعیت های اجتماعی ارتباط دهند . این جریان ممکن است کمابیش در هر خانه ای موفقیت آمیز باشد.(به نقل از رباط سرپوشی1385)

هوش هیجانی بطور مستقیم برای حیطه گسترده ای از مشکلات هیجانی ریشه دار در تجربه میان فردی ودرون فردی میتواند به کار رود.(سالوی و مایر 1997)

تحقیقات مختلف نقش هوش هیجانی را در زمینه های مختلف مانند پیشرفت تحصیلی ، موفقیت در شغل ، رضایت از زندگی وغیره نشان داده اند. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای مشاوران تحصیلی و روان درمانگران خانواده ، مفید باشد. این افراد با اطلاع از هوش هیجانی خانواده و فرزندان و ارتباط آنها در کمک به مراجعین و پیشگیری از اختلالات و مشکلات هیجانی نظیر آلکسی تیمیا بهتر می توانند عمل نمایند . به خصوص این که هوش هیجانی تابع یادگیری نیز می باشد. آموزش و پرورش که بعد از خانواده بیشترین اوقات کودکان و نوجوانان در آنجا سپری می شود ، می تواند در برنامه ریزی درسی ، با شناسایی هوش هیجانی خانواده و فرزندان  و ارتباط آنها با یکدیگر بتوانند الگوهای رفتاری مناسبی را ایجاد نمایند.

لذا هدف از این پژوهش این است که بدانیم تا چه حد میتوان بین سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی  والدین و فرزندان آنها ارتباط پیدا کرد . و آیا می شود که فرزندان نوع انتخاب سبکهای حل مسئله و مشکلاتشان را از والدینشان می آموزند؟

هدفهای تحقیق:

هدف کلی از این تحقیق عبارتست از :

بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان.

اهداف جزئی در این تحقیق عبارتست از:

بررسی رابطه سبکهای حل مسئله شاگردان با سبکهای حل مسئله اولیائشان.

بررسی رابطه هوش هیجانی شاگردان با هوش هیجانی اولیائشان

بررسی تفاوت میان سبکهای حل مسئله دختران و پسران.

بررسی تفاوت میان هوش هیجانی دختران و پسران

[1] -Nezu

[2] -problem-solving metod

[3] -Goleman

[4] -emotional intelligence

[5] -Mayer&Salovy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122