پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 187 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه   2
بیان مسئله  4
ضرورت و اهمیت تحقیق  11
اهداف تحقیق  13
فرضيه های تحقیق  13
متغیر های تحقیق  13
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش  14
تعریف نظری سبک دلبستگی  14
تعریف عملیاتی سبک دلبستگی  14
تعریف نظری سبک هویت  15
تعریف عملیاتی سبک هویت  15
تعریف نظری سلامت روان  16
تعریف عملیاتی سلامت روان  16
تعریف نظری پیشرفت تحصیلی  17
تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  17
فصل دوم
تعریف هویت   19
تقسيم بندي كلي نظريه هاي هويت  22
ديدگاه هاي نظري درباره شكل گيري هويت  23
نظريه لوينگر  23
نظريه هارتر  24
نظريه كيگان  25
نظریه بلوز  25
نظریه گلاسر   26
نظريه جيمز  27
نظریه  کلبرگ  27
نظریه اریکسون  28
عواقب عدم شكل گيري هويت مناسب  31
پيامد شكل گيري هويت مناسب  31
تثبيت هويت و آشفتگي هويت  32
رشد هويت نوجواني از ديدگاه اريكسون  33
نظريه جيمز مارسيا  37
نظریه برزونسکی  39
مدل برزونسکی  40
فرايند هویت  40
محتوای هویت  42
ساختار هویت : تعهد هویت  44
انواع سبك هاي پردازش هويت  46
سبک هویت اطلاعاتی  46
سبک هویت هنجاری  47
سبک هویت سردرگم/ اجتنابی  47
رابطه بين سبك هاي پردازش هويت و پايگاه هويتي   48
بحران هویت  50
رابطه هويت و ازدواج ( صميميت و دوستي )  52
خود پنداره و هويت  53
هويت و جنس  53
گام اصلي در رشد هويت  54
عوامل موثر بر شكل گيري  هويت  54
هويت در طول چرخه عمر  57
تثبيت هويت   58
تعريف دلبستگي  59
نظریه های دلبستگی  60
نظریه یادگیری اجتماعی  61
نظریه های رفتارگرايي  61
نظريه رفتار شناسي طبيعي  62
نظريه روانكاوان  63
نظريه اينسورث  65
نظریه بالبی   67
مراحل ايجاد وابستگي   72
علايم دلبستگي  73
ارزيابي دلبستگي  74
طبقه بندي كيفيت دلبستگي نوزاد  74
همبستگی رفتار در موقعیت ناآشنا با سایر متغیرها   76
نظام دلبستگی   77
مدل هاي فعال ساز دروني  78
نظام كاوشي  79
اهمیت رفتار حساس  79
عوامل موثر بر دلبستگي ايمن  80
ادراكات مشترك غلط درباره نظريه دلبستگي  81
خلق و خوي طفل و دلبستگي  81
دلبستگي هاي متعدد  82
وابستگی در طول چرخه عمر  83
دلبستگی در بزرگسالی  84
سبک های دلبستگی در بزرگسالان   85
رابطه جنسی و دلبستگی  86
روش هاي فرزند پروري و دلبستگي كودك  86
اشتغال مادر و مهد كودك  86
افسردگي مادر و تاثير آن بر دلبستگي فرزندان  88
دلبستگي و رفتارهاي بعدي  89
نشانه های مشکلات دلبستگی  90
اضطراب جدايي  90
علل دلبستگي توام با ايمني و مضطربانه  91
دلبستگي و آسيب شناسي رواني  92
استرس و مقابله با آن  93
نظريه اختلال دلبستگي  94
اختلالات وابستگي  95
طبقه بندي دلبستگي در راهنماي تشخيص ICD  95
تعریف سلامت روان  96
رويكردهاي مختلف سلامت روان
رويكرد زيستي نگري  100
رويكرد تحليل رواني  100
رويكرد رفتار گرايي  100
رويكرد انسان گرايي   101
رویکرد بوم شناسی  102
نظریه گلدشتاین  102
رویکرد هستی‌گرایی  103
رویکرد شناختی  103
نظریه یونگ  104
نظریه اریکسون  104
تاريخچه بهداشت روان  105
اهمیت موضوع بهداشت روانی  106
اصول بهداشت روانی  106
خصوصیات افراد سالم  107
مدرسه و سلامت روانی  107
بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه در مدارس  108
تعریف پیشرفت تحصیلی   109
پیشینه پژوهش
دلبستگی و سلامت  110
دلبستگی و هویت  114
هویت و سلامت روان  117
هویت و پیشرفت تحصیلی  120
دلبستگي و پيشرفت تحصيلي  120
جمع بندی  122
فصل سوم : روش پژوهش
طرح تحقیق  125
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  125
روش اجرای تحقیق  126
ابزارهای جمع آوری داده‌ها
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی  127
روایی و پایایی پرسشنامه سبک هویت  128
پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید  129
روایی و پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی  130
پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ  131
روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومي  132
روش های آمار توصیفی و استنباطی  133
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه  135
توصیف داده ها  136
تحلیل داده ها
فرضیه 1: بین سبک های هویت و سلامت روان دانش آموزان رابطه وجود دارد  138
فرضیه 2: بین سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد  142
فرضیه 3: بین سبک های دلبستگی و سلامت روان دانش آموزان رابطه وجود دارد  145
فرضیه 4: بین سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد  149
فرضیه 5: بین سبک های هویت و سبک های دلبستگی دانش آموزان رابطه وجود دارد  150
خلاصه نتایج   152
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
بحث و نتیجه گیری  155
محدودیت های پژوهش  164
پیشنهادهاي پژوهشي  164
منابع فارسی  166
منابع لاتین  171

منابع فارسی

اتکینسون، ریتال ل. اتکینسون، ریچارد س و هیلگارد، ارنست. (1983). زمینه روانشناسی. ترجمه    محمد نقی براهنی و همکاران (1370). تهران: انتشارات رشد.

احدی، حسن و محسنی، نیکچهره. (1370). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات بنیاد.

ادبی، راضیه. (1379). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی.    پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. رشته روان شناسی بالینی. دانشگاه الزهرا.

برک، لورای ای. (2001). روانشناسی رشد. ترجمه یحی سید محمدی (1382). تهران: انتشارات ارسباران.

بنی جمالی، شکوه السادات واحدی، حسن. (1370). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. تهران: انتشارات نی.

پاشا، غلامرضا و گل شکوه، فرزانه. (1382). رابطه بین اکتساب هویت و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. مجله علوم تربیتی (ویژه نامه هویت). دانشگاه فردوسی مشهد. جلد4، شماره 1.

تنهایی، هادی. (1385). تأثیر استرس بر بهداشت روانی و راه های مقابله با آن. ماهنامه اصلاح و تربیت. سال چهارم، شماره 49.

حجازي،  الهه. فارسي نژاد،  معصومه و عسگري،  علي. (1386). سبكهاي هويت و پيشرفت تحصيلي: نقش خودكارآمدي تحصيلي. مجله روانشناسي  11(4 (پياپي 44)):394-413.

حقیقی، رفعت. (1381). بررسی ارتباط دلبستگی به والدین با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی منطقه دو تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. رشته روان شناسی تربیتی. دانشگاه تهران.

حمیدی، فریده. (1382). بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری. استاد یار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی. مرکز مشاوره شهید رجائی.

خدارحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روان شناختی. مشهد: انتشارات جاودان خرد.

خدایاری، محمد. (1377). مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

خوشابی، کتایون و ابوحمزه، الهام. (1385). نظریه دلبستگی جان بالبی. تهران: انتشارات دانژه.

دانشپور، زهره. تاجیک، عزیزاله. شهرآرای، مهرناز. فرزاد، ولی اله و شکری، امید (1386). تفاوت های جنسی در صمیمیت اجتماعی: نقش سبک های هویت. اندیشه و رفتار51، شماره 4.

دوان، شولتز و سیدنی ان، شولتز. (1383). نظریه های شخصیت. ترجمه یحی محمدی( ؟ ). تهران: موسسه نشر ویرایش

دهخدا، علی اکبر. (1383). لغت نامه. تهران : انتشارات امیرکبیر.

رجب پور، آراز. (1386). رابطه بین سبک های هویت با سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

منابع لاتین

Ainsworth, M.I., Blehar, M.C., Waters, E. & Wall.J. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological, Study Of the Strange Situation. Hillsdale: Erlbaum.

Armsden, G.C. & Greenberg, M.T. (1987). The inventory of parent and peer Attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth Adolescence, 16, 427- 457.

Bandura, A.(1994). Self- efficacy. INV.Ramachaudram(ED), Encyclopedia of Human Behavior, 44, 117- 127.

Berma, A.M, Schwartz, S.J & Berman, S.L. (2001). The process of exploration in identity formation: The role of style and competence. Journal Of Adolescence, 24, 513- 528.

Berzonsky, M.D. (2007). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differencess , 44(3), 645- 655.

Berzonsky, M.D. (1992). Identity style and coping strategies. Journal of Personality, 60, 777- 788.

Berzonsky, M.D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter? International Journal of Theory and Research, 3(1), 131- 142.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. به همین منظور از دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین در سال تحصیلی 88- 87 ، نمونه ای به حجم 324 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. متغیر های پژوهش به وسیله پرسشنامه های، سبك هويت برزونسكی، مقياس دلبستگي بزرگسالان كولينز و ريد و سلامت عمومي گلدبرگ سنجیده شد، و از معدل ترم اول آزمودنی ها به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی استفاده شد.از روش آماری رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد، نتایج نشان دادند که : بین نمره سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و تعهد هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود داشت (05/0p <). بین سبک هویت سردرگم و سلامت روان رابطه معنادار وجود نداشت و رابطه سبک هویت سردرگم با پیشرفت تحصیلی  منفی معنادار بود(05/0p <). بین سبک های دلبستگی و سلامت روان رابطه وجود داشت(001/0(p <. بدین صورت که با افزایش نمرات سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی، سلامت روان افزایش یافت. رابطه بین سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی معنادارنبود. همچنین، بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت رابطه وجود داشت. رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری و تعهد هویت مثبت معنا دار بود(001/0(p <. رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با سبک هویت هنجاری مثبت معنادار(05/0p <) و رابطه بین سبک دلبستگی دوسوگرا با تعهد هویت منفی معنادار بود(05/0p <).

 واژگان کلیدی: سبک های دلبستگی، سبک های هویت، سلامت روان، پیشرفت تحصیلی 

فصل اول  کلیات

مقدمه

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرارمی دهد، ازاین رو بیش از تمام محیط های اجتماعی دیگر در رشد و تکامل فرد تأثیردارد. پیدایش بیشترعادات و عقاید کودک از خانه آغاز می شود و پایه های اصلی شخصیت هر فرد درسالهای نخستین زندگی او و درشیوه تعامل با مادر شکل می گیرد.

در واقع دلبستگی همانند یک تکه طناب نامرئی است که نه به وسیله یک چسب مادرزادی بلکه در گرمی تعامل ها جوش خورده است و اساسی برای سلامت هیجانی، روابط اجتماعی و نگرش به دنیا است. توانایی برای تنظیم هیجانات ، رشد فرا خود، تجربه همدلی و بهداشت روان همه مستلزم داشتن یک دلبستگی ایمن است ( ابوحمزه و خوشابی، 1385).

ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم ازخود ، مهمترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش ها ، باورها و هدف های زندگی مهمترین مشخصه های اصلی این هویت را تشکیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم جوانی این ارزش ها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرارمی گیرند.

شکل گیری هویت درنوجوانی با خود پنداره ، عزت نفس و سلامت روانی فرد رابطه جدایی ناپذیر دارد. شرایط پرآشوب زمانه ما که هر لحظه سلامت عمومی فرد را تهدید می کند ، ایجاب می کند شناخت روشن از هویت خود داشته باشیم. ثباتی را که نمی توانیم در دنیا بیابیم باید در وجود خود ایجاد کنیم ، ازدیدگاه اجتماعی نیزهر فرد بایستی یک سری مسئولیت های فردی ، خانوادگی و اجتماعی را بپذیرد ، ازاین رو ثبات هویتی و آگاهی ازماهیت خویش، می تواند موجب سلامت روانی فرد شود.

شکل گیری هویت تاریخچه گذشته فرد و توانمندی های مورد نیاز برای سلامت روانشناختی دربزرگسالی را در هم می آمیزد (دانشپور و همکاران،1386).

رشد و تبلور احساس استقلال، تعیین هویت خود و مسئولیت پذیری و امیدواری به آینده در نوجوان در گرو نظام تربیتی کارا و جامع است. اگردراین نظام پاسخ قانع کننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها ، نقش های اجتماعی، مذهب ، عقایدسیاسی و اهداف حرفه ای داده شود و نوجوان به یک نظام فکری دست یابد تا تکیه گاه او در تصمیم گیری های مهم او باشد و بداند کیست و چه اهدافی دارد و نهایتاً یک فلسفه برای زندگی خود ایجاد کند.

مدرسه و تحصیل به عنوان پل ارتباطی بین نوجوان و گروه های اجتماعی، به عنوان یک حیطه برای ایفای نقش نوجوان است. نوجوانی که به طور فعال درگیر فرایند کاوشگری است ، نیاز بالایی به شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می کند و دراین مسیر به میزانی ازتعهد نیز دست یافته است ،  لذا احساس استقلال شناختی بیشتری خواهد داشت و درامر تحصیل موفقتر خواهد بود.

بیان مسئله

یکی از مسائل مهم دوره نوجوانی هویت است. داشتن یک حس منسجم و محکم از هویت  پیش نیاز رشد بهینه شخص در طول زندگی است و عدم تشکیل چنین حسی می تواند زمینه ساز آسیب های روانی _ اجتماعی باشد.

بذرهای تشکیل هویت ازدوران کودکی کاشته شده اند، اما اریکسون شکل گیری هویت را یکی از وظایف اساسی و مهم خاص دوره نوجوانی می داند.

در خلال دوره نوجوانی است که اریکسون برای فرد فرصت حل تعارضات خود را ، از ترکیب همسان سازی های قبلی درسطح بالاتر جهت رسیدن به یک کل جدید ، فراهم می بیند این تألیف براساس کیفیتی متفاوت از آنچه که در دوره های قبل وجود داشت استوار است .

مفهوم هویت که اریکسون در این دوره مطرح می کند دو چهره دارد: از یک سو به احساساتی رجوع می کند که یک فرد در مقابل خویشتن دارد(خودسنجی) ، از سوی دیگر بر روابط بین هویت شخص و توصیف هایی که دیگران ازاو به عمل می آورند تکیه دارد (منصور و دادستان،1383).

احساس خود، اساس شخصیت بزرگسالی ما را تشکیل می دهد. اگرپایه واساس ثابت و قوی باشد یک هویت فردی محکمی به دست می آید. اگرچنین نباشد ، نتیجه آن چیزی است که اریکسون آن راگم گشتگی هویت می نامد. اریکسون تأکید دارد که شکل گیری هویت برای آماده کردن نوجوان به عنوان فردی آماده انجام تکالیف در بزرگسالی، لازم است (برک[1]،2001).

مارسیا[2]در برسی مفهوم هویت براساس دیدگاه اریکسون به ارائه پایگاه های هویتی با توجه به میزان تعهد و کاوشگری درنوجوان پرداخت و چهار نوع وضعیت هویتی را مفهوم سازی کرد: پراکندگی هویت[3] ، تسلیم طلبی[4] ، تأخیر[5] و پیشرفت هویت[6].

نظریه پردازان جدیدتر (بورک[7] 1991، کرپل من[8] 1997، گرویتوانت[9] و برزونسکی[10] 1997) به جای بررسی پیامدهای شکل گیری هویت و پایگاه های ثابت هویتی به بررسی فرایندهای زیربنایی شکل گیری هویت پرداخته اند. براساس دیدگاه این نظریه پردازان فرایند هویت یک نظام کنترل است که مجموعه ای ازهنجارها و ضدهنجارها را در فرد ایجاد می کند. هویت مجموعه ای ازمعانی است که چگونه بودن را به فرد القا می کند ( به نقل ازفارسی نژاد 1383).

برزونسکی مدلی پویا از هویت ارائه کرده است. طبق این مدل افراد اطلاعات و مسائل مربوط به خود را به سه شیوه اطلاعاتی[11]، هنجاری[12] و سردرگم / اجتنابی[13] پردازش می کنند . افراد با سبک هویت اطلاعاتی آگاهانه و به طور فعال به جستجوی اطلاعات و ارزیابی آنها می پردازند و سپس اطلاعات مناسب خود را مورد استفاده قرار می دهند. نوجوان با سبک هویت هنجاری ، در موضوعات هویت و تصمیم گیری ها به همنوایی با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروه های مرجع می پردازند و نوجوانان با سبک هویت سردرگم تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیم گیری دارند (برزونسکی ، 2003).

برزونسکی در کنار بررسی مکانیزم های پویای شکل گیری هویت ، روی عامل اساسی “تعهد[14]” یا ساختار هویت نیز تأکید می کند. تعهد یک چارچوب ارجاعی جهت دار و هدفمند ایجاد می کند که رفتار و بازخوردهای آن در درون این چارچوب بازبینی ، ارزیابی و تنظیم می شوند. افرادی که دارای پردازش اطلاعاتی و هنجاری هستند نسبت به کسانی که از سبک سردرگم استفاده می کنند ازتعهد بالاتری برخوردارند.

سبک های شناختی – اجتماعی پردازش هویت تحت تأثیر عوامل زیادی ازجمله شیوه های فرزند پروری والدین، شخصیت نوجوان و محیط اجتماعی_ فرهنگی قرارمی گیرند ، ازطرفی این سبک ها خود نیز بر  ادراک فرد از خویشتن، بروندادهای رفتاری و شیوه های عملکردی او تأثیر می گذارند (برزونسکی ، 2003).

در زندگی انسان، شکل گیری معنا خیلی زود و حتی پیش از تولد آغازمی شود. اولین و مهمترین ارتباط در سالهای آغازین زندگی که موجب شکل گیری اولین معنا یابی می شود ارتباط “دلبستگی”[15] بین کودک و والدین اوست.

دلبستگی عبارتست از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می کنیم، طوری که باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم احساس آرامش کنیم ( برک ، 2001).

دلبستگی برای کودک ارزش حیاتی دارد زیرا همچنان که کودک در دنیای اطرافش کاوش کرده و با امور غیرقابل پیش بینی روبرو می شود  به او احساس امنیت و آرامش می دهد. هنگامی که کودک در وضعیتی قرارمی گیرد که در او ایجاد ترس می کند ، رفتار توأم با دلبستگی کودک آغازمی شود (ماسن[16] و همکاران، 1985).

نظریه دلبستگی بالبی یکی ازمهمترین نظریه ها برای توضیح ارتباط میان تجربیات کودک درخانواده و رشد عاطفی_ اجتماعی اوست. فرض نظریه دلبستگی بر آن است که کیفیت رابطه دلبستگی ، از تعامل میان نوزاد و مراقبانش ، خصوصاً از میزان حمایت و امنیتی که مراقب      می تواند  برای کودک فراهم کند ، ناشی می شود (لیبرمن[17] و همکاران ، 1999).

به نظربالبی روابط اجتماعی طی پاسخ به نیازهای زیست شناختی و روان شناختی مادر و کودک پدید می آیند. از نوزاد انسان رفتارهایی سرمی زند مثل گریستن ، خندیدن که باعث  می شود اطرافیان از او مراقبت کنند و درکنارش بمانند. نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر و کودک ، به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین مادر و فرزند است. این دلبستگی و ارتباط عاطفی با مادر است که سبب می شود کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد.  بخصوص هنگامی که احساس ترس و عدم اطمینان می کند .

بالبی هماهنگ با اسلاف خود، قائل به وجود نیازهای نخستین و ضروری برای ارضاء است. بنابراین، وی این نکته را مورد تأکید قرارمی دهد که نیازدلبستگی که تا کنون آن را به عنوان نیاز ثانوی می دانستند نیز جزء نیازهای نخستین است که نیاز اساسی برای تحول شخصیت است (ابوحمزه و خوشابی، 1385).

رفتاردلبستگی که هم ازیک نیاز فطری و هم از اکتساب ها منتج می گردد ، دارای کنش مضاعف است: یکی کنش حمایتی، ایمنی تأمین شده توسط بزرگسالی است که از کودک آسیب پذیر در مقابل تهاجم می تواند دفاع کند و دیگری کنش اجتماعی شدن ، دلبستگی درجریان چرخه های زندگی از مادر به نزدیکان و سپس بیگانگان و بالاخره به گروه های بیش از پیش وسیع تری تسری می یابد و به صورت عاملی به همان اندازه مهم برای ساختن شخصیت کودک که تغذیه زندگی جسمانی وی درمی آید (منصور و دادستان،1383).

اینسورث[18] نیز رفتار دلبستگی در روابط بزرگسالی را به عنوان اساس پدیده ایمنی درهسته زندگی انسان مورد تأکید قرار داد. وی مشاهدات بالبی را بسط داد و دریافت که تعامل مادر با کودک در دوره دلبستگی تأثیر چشمگیری بر رفتار فعلی و آتی کودک دارد. او اظهار داشت که دلبستگی ایمن[19] ، عملکرد شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل می کند.

برای مثال کودکانی که دلبستگی شدید به مادرانشان دارند درآینده از لحاظ اجتماعی  برون گرا هستند و به محیط اطراف توجه نشان می دهند و تمایل به کاوش درمحیط اطرافشان دارند و می توانند با مسائل مقابله کنند. ازطرف دیگرعواملی که مخل این دلبستگی باشد درزمینه رشد اجتماعی کودک درآینده مشکلاتی ایجاد می کند.

اینسورث همچنین ثابت کرد که دلبستگی موجب کاهش اضطراب می شود. آنچه او اثر پایگاه امن[20] می نامید کودک را قادر به دل کندن از دل بسته ها و کاوش در محیط می سازد و کودک می تواند با دلگرمی و اطمینان به کاوش در محیط بپردازد ( ابوحمزه و خوشابی،1385).

کیفیت دلبستگی توسط موقعیت نا آشنا که اینسورث آن را ساخته است ، مورد مطالعه قرار می گیرد و در چهار دسته طبقه بندی می شود : دلبستگی ایمن ، زمانی که مادر نیست نگرانی را بروز می دهند و زمانیکه مادر بر می گردد خوشحال می شوند و او را بغل می کنند. دلبستگی ناایمن اجتنابی ، این کودکان هنگام جدایی اعتراض چندانی نمی کنند و بعد از بازگشت مادر از او اجتناب می کنند. دلبستگی ناایمن دو سو گرا ، این کودکان بعد از جدایی خیلی مضطرب می شوند و گریه می کنند اما زمانیکه مادر برمی گردد و آنها را بغل می کند در عین حال که ابراز تمایل برای تماس بدنی و مجاورت می کنند اما نسبت به مادرشان پرخاشگری نشان می دهند.

دلبستگی آشفته، این کودکان ممکن است به سمت مادر بدوند ، برای مدت کوتاهی دویدن را متوقف کنند و سپس دوباره شروع به دویدن دور اتاق کنند و دنبال مادرشان بگردند و زمانی که مادر برمی گردد ازنزدیک شدن به او امتناع کنند ( ابوحمزه و خوشابی،1385).

مطالعات برترتون[21] و واترز[22] (1985) نشان می دهد نوجوانانی که روابط گرم و صمیمانه ای با والدین خود دارند ، مفهوم خود عمیق تری داشته ، بیشتر به خود اعتماد می کنند و از سازگاری روانی بالاتری برخوردار بوده و با مشکلات در گیر می شوند و برای یافتن راه حل مناسب تلاش می کنند (به نقل از نگهبان سلامی ،1384).

[1]– Berk, L.

[2]– Marsia,J.

[3]– identity diffusion

[4]– fore closure

[5] -moratorium

[6]– identity achievement

[7] -Burk, A.

[8] -Kerpelman

[9] -Grotevant

[10] -Berzonsky, M.D.

[11]– informational

[12]– normative

[13] -avoident

[14]– commitment

[15] -attachment

[16] -Musen, H.

[17] -Liberman, M.

[18] – Ainsworth, M.

[19] – security attachment

[20] – secure base effect

[21]–  Berterton, M.A.

[22] – Waters,

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122