پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول : کلیات تحقیق    2
1-1مقدمه     3
1-2 بیان مسئله     5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق     9
1-4 اهداف تحقیق     10
1-4-1 هدف اصلی تحقیق     10
1-4-2 اهداف فرعی     10
1-4-3 اهداف کاربردی     10
1-5 سوالات تحقیق     11
1-5-1 سوال اصلی تحقیق     11
1-5-2 سوالات فرعی تحقیق     11
1-6 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها     12
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق     14
2-1 ادبیات مفهومی تحقیق     15
2-2 سرمایه اجتماعی     16
2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی     18
2-3-1 سرمایه اجتماعی     19
2-3-2 پیشرفت تحصیلی     19
2-3-3 اعتماد     19
2-3-4 همیاری     19
2-3-5 روابط اجتماعی     19
2-3-5-1 وضعیت فرهنگی خانواده     20
2-3-5-2 آرامش روانی و عاطفی خانواده     20
2-3-5-3 نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنان     20
2-3-5-4 آموزشی های تقویتی     20
2-3-5-5 انجام منظم تکالیف درسی در منزل     20
2-3-5-6 آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان     20
2-3-5-7 رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس     21
2-3-6  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران     21
2-3-7  اهمیت سرمایه اجتماعی     26
2-3-8 زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی     27
2-3-9 ابعاد سرمایه اجتماعی     27
2-3-10 شاخص سرمایه اجتماعی     28
2-3-10-1 مشارکت اجتماعی     28
2-3-10-2 انسجام اجتماعی     29
2-4 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی     31
2-4-1 جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی     31
2-4-2 جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی     32
2-4-3 نحوه ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی     33
2-4-3-1 فروبستگی     33
2-4-3-2 ثبات     34
2-4-3-3 ایدئولوژی     35
2-4-3-4 عوامل دیگر    35
2-5 نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی    35
2-5-1 نقش سازمانهای بخش دولتی    36
2-6 پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی    36
2-7 پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی    38
2-8 سرمایه اجتماعی و حیثیت دموکراتیک گروه های اجتماعی    38
2-9 انگیزش    38
2-9-1 انواع انگیزش    38
2-9-2 انگیزش و یادگیری    39
2-9-3 انگیزش و شخصیت    39
2-9-4 عوامل موثر بر انگیزش    40
2-9-4-1 نقش نیازها و سایق ها    40
2-9-4-2 اصل تقویت    41
2-9-4-3 خود پنداره و انگیزش    41
2-9-4-4 اهمیت دوستان    41
2-9-4-5 ارتقا انگیزش    42
2-9-4-5-1 آگاهی شاگردان از هدف های درس    42
2-9-4-5-2 رفاقت یا رقابت    42
2-9-4-5-3 استفاده از شیوه های نوین تدریس    42
2-9-4-5-4 استفاده بجا از تشویق های کلامی و صراحت بازخورد    42
2-9-4-5-5 آسان به دشوار بودن روال آموزش    43
2-9-4-5-6 ملموس کردن آموزش    43
2-9-4-5-7 مشارکت در یادگیری توسط فراگیران    43
2-9-4-5-8 بازخورد به موقع    43
2-9-4-5-9 تکالیف متناسب با سطح توانایی فراگیر    43
2-9-4-5-10 استفاده از مشوق های درونی و بیرونی    44
2-10 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    44
2-10-1 تاکید بر رشد عقلانی    44
2-10-2 جو عاطفی مدرسه    44
2-10-3 پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان    45
2-10-4 نگرش معلم     45
2-10-5 عقب ماندگی آموخته شده    45
2-10-6اثرات پیشرف تحصیلی    46
2-11 علل ترک تحصیل    46
2-12 راه های کاهش شکست در تحصیل    46
2-13 عوامل موثر بر رشد تحصیلی و حرفه ای    47
2-13-1 ادراک و برداشت نوجوان نسبت به حرفه های مختلف    47
2-13-2 شرایط اقتصادی و اجتماعی    47
2-13-3 تاثیر و نفوذ والدین    48
2-13-4 شخصیت فرد    48
2-14 پیشرفت تحصیلی    48
2-14-1 انگیزیش    48
2-14-2 خود کارامدی    49
2-14-2-1 تعریف خودکارامدی    51
2-14-2-2 انواع خود کارامدی    51
2-14-2-3 ابعاد خود کارامدی ادراک شده    52
2-14-2-3-1 سطح    52
2-14-2-3-2 عمومیت    53
2-14-2-3-3 نیرومندی    53
2-14-2-4 منابع باورهای خودکارامدی    53
2-14-2-4-1 تجارب مسلط    53
2-14-2-4-2 تجارب جانشینی    54
2-14-2-4-3 قانع سازی کلامی    54
2-14-2-4-4 حالت های فیزیو لوژیکی و هیجانی    55
2-14-2-4-5 تجارب تصویر سازی ذهنی    55
2-14-2-5 خودکارامدی بالا و پایین    55
2-14-2-6 خودکارامدی ، انگیزش و اسناد    56
2-14-2-7 جنسیت و خودکارامدی    57
2-14-2-8 خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی    57
2-14-2-9 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارامدی    58
2-14-2-9-1 نقش باورهای خودکارامدی در انگیزش افکار و انتخاب اهداف آگاهانه    58
2-14-2-9-2 تحلیل تحولی باورهای خودکارامدی در گستره زندگی    59
2-14-2-10 تاثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارامدی    59
2-14-2-11 تاثیر دوستان و همسالان    59
2-14-2-12 نقش مدرسه    59
2-14-2-13 رشد خودکارامدی بواسطه تجارب مرحله گذار نوجوانی    60
2-14-2-14 خودکارامدی مرتبط با بزرگسالی    60
2-14-2-15 ارزیابی مجدد خودکارامدی با افزایش سن    60
2-14-2-16 راهبردهای بهبود خودکارامدی    61
2-14-2-17 پیشرفت تحصیلی    62
2-14-2-18 عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرف تحصیلی    63
2-14-2-19 رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی    65
2-15 پیشینه مطالعاتی    67
2-15-1 مطالعات خارجی    67
2-15-2 مطالعات داخلی    70
2-16 نتیجه گیری از مطالعات انجام شده    74
2-17 مبانی نظری    74
2-17-1 نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی    74
2-17-1-1 نظریه ریمون بودون    74
2-17-1-2 نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود    75
2-17-1-3 نظریه کانوی    75
2-17-1-4 نظریه هارالامپوس    76
2-17-1-5 نظریه لکسون    77
2-17-1-6 نظریه لنسکی    77
2-17-1-7 نظریه یان رابرتسون    78
2-17-1-8 نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت    78
2-17-2 نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی    78
2-17-2-1 الگوی اتکینسون    78
2-17-2-2 نظریه مک کلند    79
2-17-2-3 نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز)    80
2-17-2-4 نظریه زیستی – تعلق – رشد    80
2-18 چهرچوب نظری تحقیق    81
2-18-1 نظریه مک کللند    81
2-18-2 الگوی اتکینسون    82
2-18-3 نظریه پیربوردیو    82
2-20 مدل نظری تحقیق    83
2-19 فرضیات تحقیق    84
2-19-1 فرضیه اصلی    84
2-19-2 فرضیات فرعی    85
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    86
مقدمه    87
3-1 روش تحقیق    87
3-2 نوع تحقیق    88
3-3 روش گردآوری داده ها    88
3-4 قلمرو تحقیق    89
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق    89
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق    89
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق    89
3-5 تعاریف اصطلاحات    89
3-5-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    89
3-5-1-1 سرمایه اجتماعی    89
3-5-1-2 پیشرفت تحصیلی    89
3-5-1-3 اعتماد    90
3-5-1-4 همیاری    90
3-5-1-5 روابط اجتماعی    90
3-6 جامعه آماری، برآورد نمونه، روش نمونه گیری    91
3-7 اعتبار و پایایی ابزار    93
3-7-1 اعتبار    93
3-7-2 پایایی    94
3-8 ابزار گردآوری داده ها    96
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها    97
فصل چهار: تجزیه و تجلیل یافته ها    98
مقدمه    99
4-1 تحلیل هاي آماري توصیفی    99
4-2 تست نرمال بودن    105
4-3  آزمون     106
4-3-1 فرضیه اصلی    106
4-3-2 فرضیه فرعی اول    113
4-3-3 فرضیه فرعی دوم    114
4-3-4 فرضیه فرعی سوم    115
4-3-5 فرضیه فرعی چهارم    115
4-3-6 فرضیه فرعی پنجم    116
4-3-7 فرضیه فرعی ششم    117
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات    119
مقدمه    120
5-1 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق     120
5-1-1 فرضیه اول    120
5-1-2 فرضیه دوم    120
5-2 پیشنهادات پژوهش    121
5-3 محدودیت های پژوهش    121

منابع و مآخذ:

منابع فارسی

-الوانی ،مهدی ونقوی ،میرعلی (1382)،سرمایه اجتماعی ، مطالعات مدیریت ،شماره 34، ص 15-3.

– باری ، نورمن (1380).رفاه اجتماعی .ترجمه سیدعلی اکبرمیرحسینی وسیدمرتضی نوربخش ، تهران، انشارات سمت .

– براهنی ،م (1369).انگیزش وهیجان .تهران :انتشارات امیرکبیر،(چاپ سوم )ص 36.

– بیرو،آلن (1366).فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقرساروخانی . تهران :انتشارات کیهان.

– جان ،فیلد (1385).سرمایه اجتماعی . ترجمه جلال متقی ،تهران ، انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

– خیر،محمد (1365)ورابطه شکست تحصیلی با زمینه ها وشرایط خانوادگی .مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز،دوره ی اول ، ش2.

– ریترز،جورج (1377). نظریه جامعه شناسی دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثی ، ج سوم ،غلمی .

– فرخ پور،مهدی (1388)سرمایه اجتماعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.

– کلمن ،جیمز(1377).بنیاد نظریه اجتماعی ، منوچهر صبوری ،انشارات نی .

– گیدنز،آنتونی (1380).جامعه شناسی ،ترجمه منوچهرصبوری.تهران :نشرنی.

– مهرابی ،محمد ومهرابی ،حسین علی (1387).تعیین نقش مولفه های سرمایه اجتماعی درسلامت روانی دانشجویان .

-هارالامپوس ،مایکل(1369).پیشرفت تحصیلی افتراقی،ترجمه تمان الله صفوی ،فصلنام تعلیم وتربیت ،سال 6،ش 2و3.

– یوسفی ، علیرضا ؛قاسمی ؛غلامرضا؛فیروزنیا،سمانه (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی ،شماره 1 ،ص 84-79.

منابع لاتین

Beaulieua, L. J., Israel, G. D., Hartless, G. & Dyk, P. (2001). For whom does the schoolbell toll?: Multi-contextual presence of social capital and student educationalachievement. Journal of Socio-Economics, 30(2), 121-127.

cents Academic Achievement.” Psychological Reports 83(1): 99-105.

Coleman, J. S. (1988). “Social capital in the creation of human-capital.” American Journal of Sociology 94: S95-S120.

International Journal of Cultural Relationa, 14, 251-263

international students: a comparison groups study of the peer-pairing program.

Marjoribanks, K. and Y. Kwok (2004). “Family Capital and Hong Kong Adoles

چکیده

موفقيت تحصيلي افراد از موضوعات مهمي است كه تحت تأثير عوامل مختلفي است . نياز به پيشرفت يكي از نخستين انگيزه هايي است كه به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفته است . همچنین در خانواده هایی که والدین با کتاب، روزنامه و مطالعه سروکار دارند علاقمندی فرزند هم به مطالعه و بخصوص درس افزایش می یابد. یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید. اعتماد اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی. به عقیده برخی صاحب نظران، اعتماد مهمترین بعد سرمایه اجتماعی است و ابعاد دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف جامعه (شامل: اعتماد به خود، خانواده، دوستان، نهادهای رسمی و غیر رسمی و همچنین مشاغل اجتماعی)، ارزیابی می کند. هدف پژوهش ازنوع میدانی است که مبتنی پارادایم ِِپژوهشی آمیخته بوده و با استفاده ازروش پژوهشی کیفی و کمی  انجام شده است .

روش مطالعه از سویی توصیفی وازسوی دیگرتحلیلی بود . برای ابزار گرد آوری داده ها علاوه براستفاده از منابع کتابخانه ای از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس است که شامل 29 جمله ناتمام می باشد که آزمودنی با تکمیل هر جمله ناقص پرسشنامه را تکمیل می کند .همچنین پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس گروه کندی دارای 15 سوال است که هر سه سوال یک بعد از ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، ارتباطات اجتماعی غیررسمی، بخشش و روحیه داوطلبی، معاشرت ها و دوستی ها، مشارکت مدنی) را مورد بررسی قرار میدهد. اما بخش دیگر تحقیق که منجر به پاسخگویی به سؤالات تحقیق شود و فرضیه‌های تحقیق را آزمون کند به صورت میدانی صورت می‌گیرد. جامعه ي آماري اين پژوهش را كليه ي دانشجویان  دانشگاه پیام نور شهر پاکدشت  به تعداد400 نفرمربوط به سال 92- 91 می باشند .

از فرضیه های تحقیق نتیجه گیری می شود که بین مولفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد ،روابط اجتماعی پیوندهای اجتماعی ،همیاری ،مشارکت ،معاشرت ) باسایر ابعاد پیشرفت تحصیلی  همبستگی ورابطه ای معنا داروجوددارد

کلید واژه :سرمایه اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،اعتماد اجتماعی ،  انگیزه ، دانشجویان دانشگاه پیام نور

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی ،اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است.این مفهوم به پیوندها و ارتباطهای میان اعضای یک شبکه  بعنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد که باخلق هنجارها و ارتباطات دوسویه موجب تحقیق اهداف اعضا میشود. طرح این مبحث در بسیار از مباحث اجتماعی نشان دهنده  اهمیت و نقش این سرمایه در توسعه جامعه بوِزه در توسعه اجتماعی ” آموزشی ” است. سرمایه اجتماعى همواره مبتنى برعوامل فرهنگى – اجتماعى است و شناسایى آن به عنوان یک سرمایه – چه در سطح کلان و چه در سطح فرد – داراى اهمیت است؛ همچون منبعى که افراد و گروه هایا مکان ها براى نیل به نتایج مطلوب روى آن سرمایه گذارى مى کنند. سرمایه اجتماعى پیشرفت تحصیلى را آسان میسازد و به شیوه هاى گوناگون سبب تقویت آموزش و تحصیلات فرد مى شود. طى چند دهه گذشته، فرسایش شدیدى در سرمایه اجتماعى موجود برای جوانان، هم در خانواده و هم در بیرون از آن (شغل، امنیت اقتصادی، شایسته سالاری و…) روى داده است. تقویت سرمایه اجتماعی بعنوان یک انگیزه در دانشجویان سبب پیشرفت تحصیلی آنان خواهد شد. انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم .یکی از عوامل انگیزشی جانداران نیاز ها و سائق های حاصل از آنها می باشد (شهر آرای ، ۱۳۸۶).نیاز های هر سطح باید حداقل کمی ارضا شوند تا اینکه نیازهای سطح بعدی بصورت انگیزه نقش آفرین رفتار درآید (اتکینسون و همکاران ، ۱۳۸۵).نیاز به پیشرفت عبارتست از: میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با معیار برتری. این نیاز افراد را برای جستجو کردن «موفقیت در رقابت با معیار برتری» با انگیزه می کند (مک کللند، اتکینسون، کلارک و لوول،۱۹۵۳،به نقل از محمد زاده،۳۸۴ ). آن چه در تمام موقعیت‌های پیشرفتی مشترک است این است که شخص می داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری به این علت نیاز پیشرفت را برمی انگیزند که عرصه بسیار معناداری برای ارزیابی میزان شایستگی فرد تأمین  می کنند (مارشال ریو ، ۱۳۸۲).

باتوجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها به دلیل داشتن افکار بدبینانه و منفی نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از و فرسایش سرمایه اجتماعی نسبت به آینده خودشان ناامید هستند و خطر ابتلا به مسائل روانی مانند افسردگی بیش از بیش سلامت آن ها را تهدید می کند. جمعیت قابل توجهی از دانشجویان نسبت به مشکلاتشان نگاه مبالغه آمیز و آشفته کننده دارند و خودشان را به عنوان فردی که هیچ کنترلی بر محیط و یا بر رفتارهای مخرب خود ندارند می پندارند. لذا برای اینکه دانشجویان از روحیه مثبت نگرانه درباره خود و دیگران و دنیا برخوردار شوند و خود را مفید و اثر بخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه ای روشن، دیدی واقع بینانه تر و با اطمینان سپری کنند، نیاز به مداخله و آموزش برای آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود تا آن ها به امید و انگیزه بیشتری به تحصیل بپردازند .لذا تحقیق حاضربا توجه به نکات فوق و تاثیری که انگیزه پیشرفت می تواند داشته باشد، پرداختن به آن امری مهم واساسی دانسته و درصدد توصیف و تبیین عوامل مؤثر برسرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت می باشد.

1-2- بیان مسأله

موفقيت تحصيلي افراد از موضوعات مهمي است كه تحت تأثير عوامل مختلفي است . نياز به پيشرفت يكي از نخستين انگيزه هايي است كه به تفصيل مورد مطالعه قرار گرفته است(مك كلند،اتكينسون،كلارك، لاول :1953).پژوهش دربارة اين انگيزه امروزه نيز ادامه دارد (اسپنس ، 2011).افرادي كه نياز به پيشرفت در آنها نيرومند است، مي خواهند كامل شوند و عملكرد خود را بهبود بخشند . آنان وظيفه شناسند و ترجيح ميدهند كارهايي را انجام بدهند كه چالش برانگيز باشد و به كاري دست بزنند كه ارزيابي پيشرفت آنان به نحوي، خواه با مقايسه آن باپيشرفت ساير مردم يا بر حسب ملاک های ديگر امكان پذير باشد . به بيان رسمی تر، پيشرفت رفتاری مبتني بر وظيفه است كه اجازه میدهد عملكرد فرد طبق ملاکهاي وضع شدة دروني يا بيروني موردارزيابي قرار گيرد كه در برگيرندة فرد در مقايسه با ديگران است يا به نحو ديگري در بر گيرندة، نوعي ملاکهاي عالي است انگيزش پيشرفت را دربسياري از حوزه هاي فعاليت مثل شغل، مدرسه، هنرهاي خانگي يا مسابقات ورزشي و قهرماني میتوان مشاهده كرد . انگيزش پيشرفت تحصيلي درمحیط تحصیلی به رفتارهايي اطلاق میگردد كه منجر به يادگيري وپيشرفت ميشود . انگيزش پيشرفت با عوامل بسياري در ارتباط ا ست كه میتوان دو مقولةويژگی های آموزشگاهي و اجتماعي را از مهمترين آنها دانست ( اسپنس و هلم رايش ، 2011).

بنابراین از آنجايي که شرط مهم براي رشد و شکوفايي هر جامعه اي وجود افراد آگاه، کارآمد و خلاق است، لذا پرورش و تقويت انگيزه پيشرفت سبب ايجاد انرژي و جهت دهي مناسب رفتار، علايق و نيازهاي افراددر راستاي اهداف ارزشمند و معين میشود.کساني که انگيزه پيشرفت بالادارند، مي خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند. آنان وظيفه شناس اند و ترجيح مي دهند کارهايي انجام دهند که چالش برانگيز باشد و به کاري دست زنند که ارزيابي پيشرفت شان به گونه اي (خواه در مقايسه با پيشرفت ديگران يا خواه بر پايه ملاک هاي ديگر)، شدني باشد. اين افراد از عزت نفس برخوردارند،مسئوليت فردي را ترجيح مي دهند و دوست دارند که به گون هاي ملموس از نتايج کار خود آگاه شوند.

مفهوم سرمايه اجتماعي يك مفهوم بين رشته اي است كه طي دو دهه ي اخير مورد توجه پژوهشگران زيادي قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی “علاج همه مشکلات” جامعه مدرن تلقی شده است(پورتس ، 2005). ایده اصلی این است که “شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانطور که پیچ گوشتی (سرمایه فیزیکی) یا تحصیلات دانشگاهی (سرمایه انسانی) هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی می‌توانند موجب افزایش بهره وری شوند، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره وری افراد و گروهها تأثیر می‌گذارند(پوتنام ، 2008).

سرمايه ي اجتماعي  در روابط ميان افراد تجسم مي يابد وموقعي به وجود مي آيد كه روابط ميان افراد به شيو ه اي دگرگون شود كه كنش را تسهيل كند.کلمن معتقد است كه سرمايه ي اجتماعي با كاركردش تعريف   مي شود؛ به اعتقاد وي سرمايه اجتماعي شي واحدي نيست بلكه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند: همه ي آنها جنبه اي از ساختار اجتماعي هستند و كنش هاي معين افراد را در درون ساختارتسهيل مي كنند. سرمايه اجتماعي، سرمايه مولد است و دستيابي به اهداف معين را امكان پذيرمي سازد(كلمن ، 1998). كلمن برخي از روابط اجتماعي را كه مي توانند منابع سرمايه اي سودمند ايجاد كنند شامل تعهدات و انتظارات، ظرفيت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ايدئولوژي مي داند.کلمن و هافر(1998) اطلاعات کمی از 28000 دانشجو در مجموع 1015 دبیرستان دولتی، کاتولیک و خصوصی در آمریکا در طول دوره هفت ساله بین 1980 و 1987 جمع آوری کرده‌انداز این تحقیق طولی چنین نتیجه گیری شده است که سرمایه اجتماعی در خانواده دانش آموزان و اجتماعاتشان منجر به کاهش تعداد موارد ترک تحصیل در مدارس کاتولیک نسبت به نرخ بالای آن در مدارس دولتی شده است.

*تیچمن و همکاران (1996)شاخص ساختار خانواده را که توسط کلمن پینهاد شده بود، بسط داده اند. آنها کلمن را به علت استفاده صرف از تعداد والدین حاضر در خانواده و صرفنظر از ابعاد نامشهود مسئله همچون وجود والدین ناتنی و انواع مختلف خانواده های تک والد مورد نقد قرار داده اند. علاوه بر عامل حضور والدین تنی یا ناتنی، آنها جزئیات بیشتری همچون نوع خانواده های تک والد (فقط پدر یا مادر، ازدواج نکرده و غیره) را هم در تحلیل خود به حساب آورده اند. به علاوه آنها تحقیقاتی را هم در زمینه اندازه گیری سطح روابط  والد – فرزند به کمک شاخص تعداد دفعاتی که آنها در مورد مسائل مربوط به محل تحصیل بحث می کنند، انجام داده اند.(تیچمن ، 1996).مورگان و سورنسن  مستقیماً از کلمن به علت ارائه نکردن علت دقیق عملکرد بهتر کالج های  کاتولیک روی آزمونهای موفقیت استاندارد انتقاد دارند.با توجه به عملکرد افراددر کالج های کاتولیک به عنوان مکان هایی هنجارگرا وکالج های دولتی به عنوان مدارس افق گستر، آنها دو مدل برای تحلیل اثر سرمایه اجتماعی در یادگیری ریاضیات پیشنهاد کرده اند. آنها مشاهده کرده اند که در حالیکه سرمایه اجتماعی می تواند با حفظ و پایداری یک اجتماع فراگیر و فعال منجر به آثار مثبت در کالج های  هنجارگرا شود، در عین حال می تواند عواقب منفی نیز داشته باشد: نظارت بیش از حد، سرکوب خلاقیت و موفقیتهای استثنایی از جمله این موارد هستند. اما از طرف دیگر، در مدارس افق گستر، محدودیت اجتماعی، عواقب منفی در یادگیری ریاضیات داشته است. این مکان ها  نوع متفاوتی از سرمایه اجتماعی را در قالب فرصتهای حاصل از شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی بین والدین و سایر افراد بالغ تجربه می کنند. نتیجه این که یادگیری در سطح بهتری نسبت به کالج های کاتولیک هنجارگرا پیاده می شود. به طور خلاصه مطالعات مورگان و سورنسن نشان می دهد که سرمایه اجتماعی وابسته به محیط است. ممکن است یک نوع از سرمایه اجتماعی در یک محیط خاص نقش مثبت داشته باشد ولی لزوماً در شرایط دیگر موفق نخواهد بود (اورگن و سورنسون ، 1999).

*پوتنام در کتاب خود “بولینگ یک نفره” متذکر شده است “رشد فرد به شدت تحت تأثیر سرمایه اجتماعی است” و ادامه می دهد “حضور سرمایه اجتماعی با نتایج مثبت متعددی خصوصاً در امر آموزش مرتبط دانسته شده است”. بر طبق نظر وی در اين کتاب، اين نتايج مثبت حاصل سرمايه اجتماعی والدين در اجتماع هستند. در ايالاتی که سطح سرمايه اجتماعی بالاتر است، موفقيت تحصيلی نيز بيشتر است. وجه مشترک اين ايالات در اين است که در آنها والدين مشارکت بيشتری در امر تحصيل فرزندان خود دارند. هر جا که والدين مشارکت بيشتری در فرايند آموزش فرزندان داشته اند، معلمان موارد کمتری از بدرفتاری همچون حمل سلاح در مدرسه، درگيری فيزيکی، فرار از مدرسه و به طور کلی بی تفاوتی نسبت به تحصيل گزارش کرده‌اند.  (پوتنام ، 2009).با استناد به ديدگاه پوتنام و ساير مدارک، برای درک راب

طه بين سرمايه اجتماعی و آموزش، بايد ميزان مشارکت والدين در امور آموزش و کالج ها و ميزان سرمايه اجتماعی موجود در يک اجتماع را تعيين کرد. کلمن با نقل قول از کتاب پوتنام متذکر شده است که ما نبايد “قرار گرفتن جوانترها در حصر افراد بالغ نزديک به آنها – يعنی در رده اول و مهمتر از همه اعضاء خانواده و سپس ساير افراد اجتماع را کم اهميت بدانيم.

بهزاد(1381) در مطالعه‌ای با عنوان” سرمايه اجتماعي بستري براي ارتقاي سلامت روان” به بررسی موضوع می‌پردازد. اين مقاله نگاهي دارد به يكي از مهمترين نهادهاي مردمي كه در جامعه مدني شكل مي گيرد، ليكن براي سهيم شدن در قدرت، حداقل در سطوح مياني، مي كوشد و در فرجام به نهادي بينابيني بدل مي گردد. اين نهادها از آن روي بينابيني است كه يك پاي در حكومت دارد و پاي ديگر در جامعه بدني. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندي و يك كاسه كردن هزاران تقاضاي پراكنده شهرونداني است كه با آراي خود به اين نهاد سراسري جان بخشيده اند. مفهوم سراسري در اينجا به معناي جغرافيايي يا مكاني به كار نرفته است، بلكه از آن معنا و بار سياسي مستفاد مي شود. يعني گر چه هم شهروندان و هم افرادي كه به وسيله آنها با عضويت شورا نايل مي گردند، مي توانند و حق دارند، ديدگاه هاي سياسي گوناگوني داشته باشند (در بسياري از موارد احزاب سياسي، نمايندگان خود را معرفي مي نمايند و براي پيروزي آنان گاه به جان مي كوشند. از اين رو ممكن است تمامي اعضاي شورا يا شوراها تماما عضو يك حزب سياسي باشند يا در حالت ديگر اكثراعضاي آن در حزبي مفروض و اقليت آن در حزب ديگر عضو باشند.) اما مهم آن است كه در زمان عضويت و فعاليت در شورا تمايلات حزبي و جناحي خود را دخالت ندهند. زيرا شورا پس از شكل گيري، به تمامي شهروندان (با هر گرايشي) تعلق دارد. در بسياري از كشورها، عضويت در شوراها كاملا حزبي است، اما حزب پيروز با انجام صحيح وظايف در قبال تمامي شهروندان، براي حزب خود تبليغ مي كند تا در انتخابات بعدي مجددا برگزيده شود. اين است معناي شورا به عنوان نهادي سراسري. پس موضوع اصلي مقاله مرور معنا، ماهيت، زايش و رويش اين نهاد مردمي، يعني شوراست. در پايان كوشش خواهد شد تا به كاستي ها ومشكلات شورا در ايران نظر افكنده و به برخي از دلايل كاستي هاي ياد شده اشاره و تا حد امكان راه هاي برون رفت از مشكلات فرا روي شورا بر شمرده شود. تمامي اين حرف و حديث ها فقط براي تحقق آرزويي كه ديگر آرزوي جوانانه نيز به حساب نمي آيد، طرح مي گردد و آن بهروزي سرزميني است كه در آن زاده شده و باليده ايم و بدان سخت مديونيم، ديني كه هرگز ادا نخواهد شد.

معيني و تشكر (1381) در مطالعه‌ای با عنوان “نگاهي به سرمايه اجتماعي و توسعه “به بررسی موضوع می‌پردازند. اين مقاله خلاصه اي است از سخنراني برگزار شده در موسسه مطالعات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس و نويسندگان در آن با طرح سوالات و موارد انتقادي نسبت به نظريه اقتصاد ارتدوکس (نظريه اقتصاد نئوکلاسيک) دلايل و انگيزه هاي توجه به بحث (سرمايه اجتماعي) را توضيح مي دهند و سپس با اذعان به اين که مفهوم (سرمايه اجتماعي) مي تواند برخي از شکافهاي نظري اقتصاد نئوکلاسيک و ديدگاه هاي توسعه اي منتج از آن را به خوبي پر کند، به توضيح مفهوم سرمايه اجتماعي و تاريخچه اين نظريه پرداخته و به اختصار دستاوردهاي آن را براي توسعه برمي شمارند.

در پژوهش حاضر سعى بر این است که عوامل مؤثر بر موفقیت و پیشرفت تحصیلى دانشجویان از جهت سرمایه اجتماعى خانواده ها و اجتماع بررسى شود. با توجه به تنزل روابط اجتماعى و خانوادگى و نقش مهمى که کمیت و کیفیت این روابط بر پیشرفت تحصیلى دانشجویان دارد، بررسى کمیت و کیفیت روابط در درون خانواده و اجتماع ورابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه بر اساس پژوهشهاي پیشین، مسئله این پژوهش است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز مسآله از بین بردن افت آموزش یا پیشرفت تحصیلی مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن پیشنهادات، راهکارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و دیگر شاهد حیف و میل شدن بیهوده بودجه های نظام آموزشی خود نباشیم. (ناهاپیت و گوشال ، 1998).

موضوع جلوگیری از افت تحصیلی یا کوشش در جهت پیشرفت تحصیلی بالنفسه از اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسوولان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند با بسیج نیروهای کارا و کارآمد سطح علمی و فرهنگی افراد را ارتقا داده و مراکز و موسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. از این جهت سعی و تلاش همه ما این بوده که در یاری رساندن به این هدف ارزشمند تا جایی که می توانیم در این راه خود را مسوول دانسته و تلاشی بسیار ناچیز ولو در ارائه یک راهکار کوچک انجام داده یا با یادآوری و انجام و اجرای شیوه ها و برنامه های خاص آموزشی راه رسیدن به این هدف را تسهیل بخشیم.  (ناهاپیت و گوشال ، 1998).

نظر به یافته ها و پژوهش هاى گذشته،پیشرفت تحصیلى در سطوح مختلف، عمدتاً متأثر از خاستگاه اجتماعى و متغیرهایى همچون سرمایه اجتماعى وویژگى هاى فردى همچون هوش و استعداد تحصیلى است که خود متأثر از زمینه اجتماعى افراد است. بررسى پژوهش هاى انجام شده در داخل و خارج از کشورنشان  مى دهد که به عنوان یک یافته مشترك و عام، حتى در کشورهاى توسعه یافته و پیشرفته، دسترسى به موفقیت تحصیلى متأثر از زمینه هاى اجتماعى – اقتصادى افراداست. سرمایه اجتماعی به سه بُعد : ساختاری ، شناختی و ارتباطی تقسیم می شود(ناهاپیت و گوشال ، 1998).

لذا ضرورت دارد علاوه بر توجه به زمینه های مذکور در تحقیقات، به متغیرها و کلیدواژه هایى همچون ابعاد سرمایه اجتماعى(ساختاری،شناختی،ارتباطی) که در مباحث و نظریه هاى اخیر جامعه شناسى آموزشی مطرح شده است و از اهمیت نظرى بالایى نیز برخوردارند، نیز توجه شود.امری که دراین پژوهش مورد توجه محقق قرار گرفته است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122