پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروريس و نگرش مذهبي با تاب آوري دانش آموزان دختر و پسر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروريس و نگرش مذهبي با تاب آوري دانش آموزان دختر و پسر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروريس و نگرش مذهبي با تاب آوري دانش آموزان دختر و پسر  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 9
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه 13
تاب آوری 15
نگرش مذهبی 17
پیشینه نگرش مذهبی 18
شیوه های فرزند پروری 21
سبک¬های فرزند پروری از دیدگاه بامیرند 26
سبک¬های فرزند پروری از دیدگاه آدلر 25
الگوی شفر 28
الگوی زیگلمن 29
رابطه نگرش مذهبی با تاب آوری 33
رابطه پیوه¬های فرزند پروری با تاب آوری 36
پیشینه پژوهش 39
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 39
تحقیقات انجام شده درداخل کشور  41
جمع بندی پیشینه تحقیق 44
فصل سوم : روش پژوهش
روش پژوهش 48
جامعه آماری، روش نمونه¬گیری و حجم نمونه 48
معرفی ابزار پژوهش 49
مقیاس عقاید مذهبی گلاک و استارک 49
پرسشنامه سنجش نگرش¬های مذهبی 51
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 52
فصل چهارم : یافته¬های پژوهش
مقدمه 55
توصیف داده¬های پژوهشی 55
توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن 56
آزمون فرضیه¬های اول 58
آزمون فرضیه دوم 60
فصل پنجم : بحث و نتیجه¬گیری
بحث وتفسیرنتایج 65
نتیجه¬گیری 68
منابع و مآخذ
منابع فارسی 71
منابع غیرفارسی 78
سایت¬ها 81
پیوست¬ها 82

منابع فارسی :

مقالات:

احمدی˛علی اصغر(1384);«کارکرد های خانواده»˛ماهنامه آموزشی _ تربیتی پیوند˛ص 11-5

بشارت ̨ م.ع.(1386). تاب آوری ˛آسیب پذیری و سلامت روانی و مجله علوم روانشناختی ̨24˛83-73.

بشارت ˛محمد علی.« بررسی رابطه تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی˛بهزیستی و درماندگی روانشناختی». روانشناسی معاصر˛3(2)

بهرامی ˛فاضل و رمضانیفرانی˛عباس.(1384). بررسی نقش باورهای مذهبی ( درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان افسدگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و غیر مقیم . مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران. سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

بهرامی احسان˛هادی(1378)˛«بررسی مقدماتی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی»˛مجله روانشناسی و علوم تربیتی˛دوره جدید(1)˛ص67-90 .

بهرامی احسان،هادی.(1381).رابطه بین جهت گیری مذهبی با اضطراب وحرمت خود،مجله روانشناسی،6 (24)، 347-336

بیگی˛علی و همکاران (1390);«نقش شخصیتی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون»˛مجله روانشناسی بالینی˛ش3(2)˛ص 84-75.

ترصفی،مهدیه.( 1391).تاب آوری دردانش آموزان ونقش مشاوران.مجله علوم رفتاری.دوره هشتم،شماره2

ثنائی باقر (1378). نقش « خانواده های اصلی» در ازدواج فرزندان. فصلنامة علمی-پژوهشی انجمن مشاورة ایران، بهار و تابستان 1378، جلد 1، شماره 2.

جوکار˛بهرام(1386);«نقش واسطه تاب آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی»˛روانشناسی معاصر˛ش2(4)˛ص12-3.

جوکار˛بهرام.(1386). هوش عاطفی˛ هوش شناختی˛ تاب اوری و رضایت از زندگی- دو فصلنامه روانشناسی معاصر˛شماره 4: 12-3.

جوكار، بهرام.( 1386). نقش واسطه اى تاب آوري در رابطه بين هوش هيجاني و هوش عمومي با رضايت از زندگي.روان شناسی معاصردوره دوم شماره4.

حجازی وسلیمانی.(1389) .کیفیت دوستی ،تقابل وتاب آوری مجله علوم رفتاری .دوره 4 شماره 4.

حسینی نسب،احمدیان،روان بخش.( 1391).بررسی رابطه ی شیوه های فرزندپروری باخود کارآمدی وسلامت  روانی دانش آموزان.

حمید،کیخسروانی، بابامیري ، دهقانی.(1391). بررسی رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.فصلنامه ي علمی پژوهشی جنتاشاپیر،دوره ي سوم،شماره ي2.

خدا رحیمی˛سیامک و جعفری˛سید غلامرضا.(1378). رواندرمانی و مذهب (نقش مذهب بر فرآیند های بهداشت روانی و رواندرمانی در روانشناسی بالینی). فصلنامه اصول بهداشت روانی˛سال اول شماره 4: 197-185.

خداپناهی محمدکریم،خاکساربلداجی محمدعلی(1384).”رابطه جهت گیری مذهبی وسازگاری روان شناختی دردانشجویان”،مجله روان شناسی35/سال نهم شماره 3،پاییز 1384.

رنجبر،ف.کاکاوند،ع.برجعلی،ا.وبرماس،ح.(1390).تاب آوری وکیفیت زندگی مادران دارای فرزندکم توان ذهنی.فصلنامه روان شناسی سلامت،دوره1،ص27-18.

زاهد بابلان،رضایی جمالویی،حرقتی سبحانی.( 1391). رابطة دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان. دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي.سال سیزدهم،شماره 3

ساعد،روشن. مکانیزم های اثر معنویت بر سلامت روان.تازه های روان درمانی.سال سیزدهم، شماره47،48.

سامانی˛سیامک;بهرام جوکار و نرگس صحراگرد(1386);«تاب آوری˛سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی»˛مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران˛ش13(3)˛ص295-290.

سبزعلي سنجاني،بتول.( 1389).تاب آوری نوجوان.دوره 16،شماره 1

سراج زاده˛سید حسین و مهناز توکلی(1380)˛«بررسی هملیاتی دینداری در پژوهش های اجتماعی»˛نامه پژوهش˛ش20و21˛ص23-35 .

شاکری نیا ایرج(1389).”رابطه هویت مذهبی،نگرش مذهبی وسرسختی روان شناختی با سلامت روان در معتکفان”.فصلنلمه علمی –تخصص مطالعات اسلام وروان شناسی،پاییز و زمستان1389، س4، ش7، صفحات7-20.

شریعتمداری،آسیه.( 1388).راهبردهای راهنمایی وآموزش خانواده،شیوهای فرزند پروری.مجله علوم رفتاری.دوره 5 شماره 2

صولتی،ربیعی وشریعتی. (1390).رایطه بین جهت گیری مذهبی وسلامت روان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.دوره 5،شماره3.

صیدی،تقی پور،باقریان،منصور.( 1390). رابطه ی بین معنویت خانواده با تابآوری آن، با واسطه گری کیفیت    ارتباط  در خانواده.روش هاومدل های روان شناختی.سال دوم شماره پنجم.صفحه84-67

فصلنلمه اندیشه ورفتار(مجله روان پزشکی وروان شناسی بالینی)،ش9و10 ،1376.

فقیهی˛علینقی و همکاران(1385); «بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت»˛فصلنامه اندیشته دینی˛دانشکاه شیراز˛ش 19˛ص70-41.

کرباسی ،منیره(1374)،بررسی مشکلات وراه حل های رفتاری دانش آموزان مدارس راهنمایی استان همدان

کرمی˛جهانگیر و همکاران(1386).«بررسی روابط چندگانه ابعاد جهت گیری مذهبی با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه رازی»مجله علوم تربیتی و روانشناسی˛دانشگاه شهید چمران˛پاییز 85˛شماره3.

کشاورزي،یوسفی.( 1391). رابطۀ بین هوش عاطفی، هوش معنوي و تاب آوري. مجلۀ روانشناسی 63. سال شانزدهم، شماره3.

عبادی و همکاران (1389);«بررسی اثربخشی آموزشی مثبت نگری با تاکید بر آیات قران بر افزایش امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز».یافته های نو در روانشناسی˛ص84-71.

مؤمني،شهبازي راد.( 1391) .رابطه معنويت، تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويان. مجله علوم رفتاري،  دوره6، شماره6، صفحات103-97.

محمدی و همکاران(1390);«بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روحی»، پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره˛ص13.

محمدی˛مسعود;علیرضا جزایری˛امیرحسین رفیعی˛بهرام جوکار˛عباس پورشهباز(1385);«بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد مخدر»˛فصلنامه علمی _ پژوهشی روانشناسی دانشکاه تبریز˛ش(2و3).

مداحی ، لیاقت، صمدزاده، مرادی.( 1390) .بررسی تعامل رفتار سازشی و شیوه های فرزندپروری.دوره یک شماره یک.

نریمانی˛محمد.عباسی˛مسلم(1388).«بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوری با فرسودگی شغلی».فراسوی مدیریت˛2(8).92-75.

نصیری˛عبدالله و بهرام جوکار(1387);«معنی داری زندگی˛امید˛رضایت از زندگی با سلامت روان در زنان(گروهی از زنان شاغل فرهنگی)»˛پژوهش زنان˛دوره ششم˛ش 2˛ص176-157.

هاشمی˛لادن و رضویه˛ اصغر.(1390). بررسی روایی و پایایی مقیاس تعالی معنوی. مجله دانشور رفتار. ( در دست چاپ)

همایش:

احمدی،سیداحمد(1371)،مشکلات دانش آموزان دوره راهنمایی وچگونگی برخورد با آن ها،خلاصه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت،چاپ اول.

مظلومی،تهمینه(1371)،بررسی علل فرارنوجوان ازخانه،خلاصه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت نوجوانان وجوانان درآموزش وپرورش،چاپ اول.

منادی مرتضی (1378). آموزش و پرورش در آستانة قرن 21. سخنرانی در دومین همایش علم در آستانة قرن 21. توسط مرکز علمی فرهنگی دارالفنون توس، 30 و 31 اردیبهشت 1378، مشهد.

کتاب:

احمدی˛علی اصغر(1374);روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلام˛تهران˛امیرکبیر

اعزازی شهلا (1376). جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

برک دورا،(1384)،روان شناسی رشد،ترجمه سید یحیی سید محمدی،تهران،انتشارات ارسباران.

پاول ،هنری ماسن وهمکاران(1380)،رشدوشخصیت کودک،ترجمه مهشیدیاسایی،تهران،نشرمرکز.

پروین لارنس اِی (1374). روانشناسی شخصیت (نظریه و تحقیق) ترجمة : محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، نشر رسا.

پرینگل،میاکلمر(1380)،مقدم نیازهای کودکان دورنمای فردی،ترجمه نیره ایجادی، جوادشافعی، تهران، انتشارات رشد.

حکمت،سعید(1370)،روان پزشکی کیفری-چاپ اول،انتشارات گوتنبرگ.

خرد در مشاورة فردی. ترجمة : سیمین حسینیان، تهران نشر دیدار.

دادبه،اصغر-کلیات فلسفه-انتشارات پیام نور،1383

روان شناسی رشد، لورا برک، ترجمه یحیی سید محمدی، نشر ارسباران.

زین الهادی،محمد-روان شناسی دعوت اسلامی-ترجمه احمدحکیمی،نشراحسان،تهران،1383.

شریعتمداری علی (1367). روانشناسی تربیتی. انتشارات امیر کبیر. تهران.

شعاری نژاد،علی اکبر(1377)رشد1،انتشارات پیام نور

سیف سوسن (1368). تئوری رشد خانواده، تهران, انتشارات دانشگاه الزهرا.

شیخاوندی داور, (1379). جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعوی. نشر مرندیز, چاپ چهارم.

فرانکل،ویکتور-خدا درناخودآگاه –ترجمه ابراهیم یزدی،موسسه خدمات فرهنگی رسا،1375.

کرمی نوری، رضا(1370)،رفتارانزواطلبی وارتباط ان با ساخت خانواده،چکیده ی تحقیقات تربیتی مطالعات سال 69-64،انتشارات تربیت.

کلاین برگ اتو (1372). روانشناسی اجتماعی. جلد دوم. ترجمة : علی محمد کاردان. تهران نشر اندیشه.

مطهری،مرتضی –انسان وایمان-انتشارات صدرا،تهران،1368.

ناظمیان،رضا-انسان ودین-تألیف موسسه البلاغه،سازمان تبلیغات اسلامی،1369.

نیک گهر عبدالحسین (1369). مبانی جامعه شناسی. انتشارات رایزن.

وایتزجی،استفهان وهمکاران(1380)،مترجم رضوانی احمد،روان شناسی اجتماعی،انتشارات آستان قدس رضوی،چاپ اول.

وست ویلیام.(1383). روان درمانی و معنویت. ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن.تهران: انتشارات رشد.

هولاب رابرت (1378). یورگن هابرماس, نقد در حوزة عمومی. ترجمة : حسین بشیریه. نشر نی.

هویت˛دنیس و کرامر ˛دانکن.(1389). مقدمه ای بر روش های تحقیق در روان شناسی و مشاوره . ترجمه پاشا شریفی˛ حسن و همکاران. تهران : نشر سخن.

یونگ،کارل گوستاو-روان شناسی ودین-ترجمه کحکدحسین سرودی،انتشارات سخن،1370.

پایانامه:

آزموده˛پیمان.(1383).رابطه جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد.

حسینی قمی،طاهره،سلیمی بجستانی حسین،(1390).بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی وتاب آوری دربین مادران دارای فرزند بیمار.روان شناسی ودین،سال چهارم،شماره سوم،ص69-82.

خاندل،سیده صدیقه،(1387)،بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین باارتکاب نوجوانان به رفتارهای پرخطر

سرکاری فر،میهن،(1391)،بررسی رابطه سبک های فرزندپروری باسازگاری اجتماعی دردانشجویان دختردانشگاه هرمزگان

صالحی نژادکوویی،علی(1387).بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روان وعملکردتحصیلی دردانش آموزان پسرسال سوم متوسطه شهرستان قشم

محمدی˛مسعود(1384);«بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض سوءمصرف مواد»˛پایان نامه درجه دکتری در رشته روانشناسی بالینی˛تهران˛دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

مظاهری،اکرم وهمکاران(1387)،پایانامه کارشناسی ارشدتأثیرآموزش گروهی عزت نفس برمیزان سازگاری اجتماعی.

واحدی سریگانی،نرگس،(1391)،بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده ها باتاب آوری وکیفیت زندگی دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه ناحیه یک آموزش وپرورش بندرعباس

وفایی بوربور˛صدیقه(1378) ˛نقش جهت گیری دینی و مقابله های مذهبی شغلی دبیران زن شهرستان همدان˛کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش˛دانشگاه تربیت مدرس تهران.

وفایی بوربور،صدیقه(1378).نقش جهت گیری دینی(درونی وبرونی)مقابله مذهبی دراسترس شغلی دبیران زن شهرستان همدان،پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

هیبتی،جلیل(1383)،بررسی شیوه های فرزندپروری والدین ورابطه آن با شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دختروپسر سوم دبیرستان شهرزرقان.

نوروزی، وحید،(1384)،پایانامه کارشناسی ارشدتأثیرسبک های خانواده بر وضعیت روانی دانش آموزان وبرنگرش آنان به روابط انسانی مدرسه.

منابع غیر فارسی

1-Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S.(1978). Patterns of attachment: A      psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

2-Alport,G.w.&ROSS,m.j.1967.Personal religious orientation and prejudice, journal of personality and social psychology,vol.5,pp,432-443.

Alvord, C. B., Bcgar & Diana, H.(2006). Resiliency Determinats and 3-

4-Baumrind,d.(1991)currentpatterns of parental aut hority.Develop mental psy chology manographs,4,1-101

– 5-Berger Peter, et Luckman, Thomas, (1996), La construction sociale de la réalité, Meridien Klinseick.

6-Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience American Psychologist,59,20-28

چکیده

اکثرمحققان براین باورندکه عوامل متعددی از جمله :ویژگی های درونی،روانی-اجتماعی،حمایت اعضای خانواده و دوستان،معنویت وحمایت های سیستم های اجتماعی درایجادوارتقای میزان تاب آوری افرادنقش دارند.پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين شیوه های فرزند پروری،معنويت و تاب آوري دردانش آموزان انجام شد. به استناد جدول مورگان نمونه مورد مطالعه شامل 200 دانش آموز (تعداد 100دانش آموز دخترو100دانش آموز پسر)دبیرستان های نمونه دولتی مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان رودان درسال91بودندکه با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي-خوشه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به  متغیر تاب آوری ازمقياس كانر و ديويدسون(CD-RISC ،2003)،نگرش مذهبی بامقیاس سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان که توسط سراج زاده وبراساس مدل گلاک وستارک(1965)، ساخته شده ومتغیرفرزند پروری را با پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري بامريند(1991)، جمع آوری شد. پژوهش حاضراز نوع همبستگي است و داده ها به روش رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان دهنده آن است که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، وهمچنین با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده نشانگرآن است که بین شیوه­های فرزند پروری و تاب آوری نیزرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به این که  متغيرهاي نگرش مذهبی ومعنويت راهبردهاي مقابله ایي پيش بيني كننده هاي معناداري براي تاب آوری هستند، به نظر می رسد که می توان با اصلاح شیوه فرزند پروری والدین و همچنین با ارتقاء نگرش مذهبی فرزندان به افزایش تاب آوری و سازگاری دانش آموزان دربرابر تهدیدهاو مشکلات زندگی کمک شایانی کرد.

كليدواژه ها: تاب آوري، نگرش مذهبی،شیوه های فرزندپروری ،دانش آموزان

فصل اول:

کلیات پژوهش

مقدمه:

يكي از عوامل بسيار مهم و اثر گذار بر رفتار فرد، خانواده است.محيط خانواده اولين و با دوام‌ترين عاملي است كه در رشد شخصيت افراد تأثير می گذارد.كودك خصوصياتي را از والدين خود به ارث مي‌برد بدين طريق پدر و مادر زمينه‌ي رشد و پيشرفت فرزندان را فراهم مي‌آورند. نفوذ والدين بر فرزندان تنها محدود به جنبه‌هاي ارثي نيست، بلكه پدر و مادر،در آشنايي كودك به زندگي جمعي و فرهنگ جامعه نيز، نقش مؤثري را ايفا مي كنند.موقعيت اجتماعي خانواده، وضع اقتصادي آن، افكار و عقايد،آداب و رسوم،ايده‌آل ها و آرزوهاي والدين و سطح تربيت آنان در طرز رفتار كودكان نفوذ فراوان دارد ( شريعتمداري، 1388).

مهمترين تماس‌هاي كودك در خانواده با والدين است اين تماس‌ها نقطه‌ي كانوني فرهنگ كودك را ايجاد مي‌كند.رفتار اولياء كودك چه خشن، چه محبت‌آميز و چه منع كننده باشد يا او را آزاد بگذارد،غالباً مطابق الگوهاي فرهنگي خاص انجام مي‌گيرد به هر حال كودك طبق فرهنگ خاص پدر و مادر خود مراقبت و تربيت مي‌شود و رفتار او از جنبه‌‌هاي مختلف، مطابق با فرهنگ جامعه‌اي مي‌باشد كه در آن زندگي مي‌كنند و نظر و رأي پدر و مادر نيز در آن مؤثر است.نوع زندگي خانگي كودك، در رشد شخصيت او نيز تأثير مهمي دارد و اين نيز به وسيله‌ي والدين معين مي‌شود مادران و پدراني كه به علت تجارب قبلي دوران كودكي خود، در انجام دادن وظيفه خطير خود، تزلزل و عدم اطمينان خاطر احساس مي‌كنند.ثبات عاطفي ندارند و به فرزندان شان نظر نامساعد دارند،يا درباره‌ي روش تربيت با يكديگر موافق نيستند، در اين صورت زندگي خانگي نامطلوبي براي رشد شخصيت كودكان و فرزندان فراهم خواهند آورد(واحدی سریگانی،1391).

اعتقادات مذهبی باور هایی را در بر می گیرد که انتظار می­رود پیروان آن دین به آن اعتقاد داشته باشند اعتقادات مذهبی را در قالب مفهوم ایمان معرفی می کند و ایمان را عبارت از هر نوع اصل و راهنما، باور، یقین و گرایشی می­داند که به زندگی فرد معنا و جهت می دهد . امام علی (ع) در نهج البلاغه،ایمان را بر چهار ستون استوار می­داند که عبارت است از : 1.صبر و شکیبایی  2. باور و یقین 3. عدل و داد 4. جهاد و کوشش در راه دین. ایمان،مفهومی مذهبی است که به طور معمول توسط مذاهب معرفی شده و راه های دستیابی به آن توسط آنها تبلیغ و ترغیب می شود مذهب به عنوان مجموعه ای از اعتقادات،باید ها و نباید ها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته از موثرترین تکیه گاه های روانی به شمار می آید که قادر است به معنای زندگی در لحظه لحظه های عمر معنا دهد و در شرایطی خاص نیز با فراهم سازی تکیه گاه های تبیینی فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد( شاکری نیا،1389).

نیاز انسان به دین و مذهب قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان ابتدای زندگی خود به حمایت ­کننده­ای مقتدر و تکیه گاه نیرو مند احساس نیاز می کرده است. موضوع دین توسط محققان پیش گامی،هم چون جیمز[1] (1929)؛فروید[2](1907)؛یونگ[3](1875-1961) و آلپورت[4](1967) بحث شده است.دین به منزله یک منبع مهم آسایش و آرامش،یک حس کنترل و امید را برای افراد در رویارویی با واقعیت های نامساعد زندگی دنیوی،خواه اقتصادی،اجتماعی،فیزیکی یا روانی، فراهم می کند. روحیه مذهبی به صورت چشم گیری با سلامت روانی و سازگاری در ارتباط است وافرادی که خود را بیش از همه مذهبی می­دانند، از دیگران سازگارترند و بالاترین عملکرد تحصیلی را دارندوبه طور کلی، مذهب سلامت روانی تاثیر مثبت دارد(شاکری نیا؛استوارد[5] وجو[6]،1998).

تاب آوری[7] یکی از مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه و مطالعه ی روان شناسی مثبت نگراست. تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق و فراتر از جان سالم به دربردن از استرس و ناملایمات زندگی است. هم چنین تاب آوری را به معنای مهارت ها و خصوصیات وتوان مندی هایی تعریف می کنند که فرد را قادر می سازد با سختی ها̨ مشکلات و چالش ها سازگار شود . هر چند برخی از ویژگی های مرتبط  با تاب آوری را می توان یاد داد و تقویت نمود.̨با یک جمع بندی کلی می توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست : حفظ آرامش زیر فشار،انعطاف پذیری در مواجهه با موانع ، اجتناب از راه برد های فرسایشی ، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری و خلاص شدن از موانع درونی(آلورد[8]،بسگار[9]ودیانا[10]،2005). باتوجه به موارد گفته شده، هدف اصلی ازاین پژوهش،بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی بامیزان تاب آوری دردانش آموزان است.

بیان مسأله:

روان شناسان درپاسخ به این که چگونه برخی افراددرمقابل سختی ها و مشکلات می­توانند ایستادگی وچاره اندیشی کنند،اصطلاح « تاب آوری» را به کار می برند. داشتن عملکرد مناسب دریک بافت خطرزا. به بیان دیگرتاب آوری،سازگاری مثبت درواکنش به شرایط ناگواراست (شهبازی راد،1391).

درواقع «تاب آوری» یکی ازمهمترین توانایی انسان است که باعث سازگاری موثر او باعوامل خطرآفرین واسترس زا می شود .تاب آوری جایگاه ویژه ای درحوزه روان شناسی تحول،روان شناسی خانواده وبهداشت روانی دارد.گارمزی[11] ماستن[12] (1991)، تاب آوری رابه عنوان نوعی فرایند،توانایی یاپیامدسازگاری موفقیت باداشتن موقعیت تهدیدکننده تعریف کرده اند.به عبارت دیگرتاب آوری عاملی است که به افراددر رویارویی وسازگاری باموقعیت های سخت وتنش زای زندگی کمک می کند (ایزدیان،امیری، جهرمی و حمیدی ،2010)، افسردگی راکاهش می دهد (وایت[13]،درایور[14]وارن[15]،2010)، توانایی سازگاری بادرد (اسمیت[16]،تولی[17]،مونتاگیو[18]، رابینسون[19]، کاسپر[20]وپائول[21]،2009)،وکیفیت زندگی راافزایش می­دهد (رنجبر، کاکاوند، برجعلی وبرماس،1390).

کانر ودیویدسون (2003)،معتقدند،تاب آوری توانایی فرددربرقراری تعادل زیستی-زیستی درشرایط خطرناک است.تاب آوری هم چنین بازگشت به تعادل اولیه یارسیدن به تعادل سطح بالاتر(درشرایط تهدیدکننده)است واز این روسازگاری موفق درزندگی را فراهم می کند.درواقع تاب آوری شرکت فعال وسازنده فرد درمحیط خودمحسوب می شود.علاوه براین تاب آوری نوعی ترمیم خودباپیامدهای مثبت هیجانی،عاطفی وشناختی است.کامفر[22](1999)به این نکته اشاره می کندکه سازگاری مثبت بازندگی می تواند به عنوان پیامد تاب آوری درنظرگرفته شودوهم به عنوان پیشایند،موجب سطح بالاتری ازتاب آوری شود.وی این مسأله راناشی ازپیچیدگی تعریف تاب آوری ونگاه فرآیندی به آن می داند.افرادتاب آور انعطاف پذیری بیشتری درمقابل شرایط آسیب زادارندوخودرادربرابراین شرایط حفاظت می کنند. عوامل متعددی ازجمله:ویژگی های درونی/روانی-اجتماعی،حمایت اعضای خانواده ودوستان وحمایت سیستم های اجتماعی درایجادوارتقای میزان تاب آوری نقش دارند..یکی ازعوامل که بسیارمورد توجه قرارگرفته است،شیوه های فرزندپروری است.کودک درخانواده پندارهای اولیه رادرموردجهان فرامی گیرد،ازلحاظ جسمی وذهنی رشد     می­یابد، شیوه های سخن گفتن می آموزد، هنجارهای اساسی رایاد می­گیرد و سرانجام نگرش­ها، اخلاق وروحیاتش شکل می­گیرد (اقلیدس؛ هیبتی،1383).

روابط والدین وفرزند،نظام وشبکه ی درهم پیچیده است که دراثرکنش متقابل شکل می گیرد. جوحاکم برخانواده ورفتاروالدین درچگونگی احساس فردازخودوتوانایی هایش مؤثراست. مهارت های فرزند پروری شامل یادگیری مطالبی درباره چگونگی رشد ورفتارکودکان ودرک این که درهرسنی چه رفتاری رابایداز آن هاانتظارداشت،یادگیری راه های مثبت ومؤثربرای کنارآمدن بارفتارهای ناشایست،کسب مهارت دراطمینان خاطردادن ومحبت کردن به فرزندان وقاطع صحبت کردن می شود (شریعتمداری،1388).

هرخانواده ای شیوه های خاصی رادرتربیت فردی واجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد.این شیوه هاکه شیوه­های فرزندپروری نامیده می شوندمتأثرازعوامل مختلف ازجمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وغیره می باشد.دانش آموزی که درکودکی موردبی توجهی والدین قرارگرفته یا خانواده اش اوراترک کرده اند، در مرکز خودپنداره اش به جای مفهوم موفقیت،مفهوم شکست جای گرفته است.این خودپنداره ی منفی موجب تثبیت شدن پیام هایی چون «من دوست داشتنی نیستم،من خواستنی نیستم، یامن بد هستم» می­شود که نتیجه این تفکرات در سازگاری دانش آموز درشرایط بحران واسترس زا خلل ایجاد می­کند (حسینی نسب،احمدیان وروان بخش،1391).

کودک عالی­ترین امکانات رشد را دارد و ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی تربیت شودبه شرط آن که خانواده ومحیط مناسب دراخیارش قرارگیرد. فرزندپروری،به شیوه ی غالب برتربیت فرزندان ازسوی والدین اشاره دارد و بر چگونگی رشدو تکوین شخصیت کودک تأثیر بسزایی دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده چهارسبک فرزندپروری مطرح شده که عبارتند از: فرزندپروری مقتدرانه، فرزندپروری مستبدانه،فرزندپروری سهل گیرانه،فرزندپروری مسامحه کارانه(حسینی نسب و همکاران،1391).

1- فرزندپروری مقتدرانه

این روش موفق ترین روش فرزندپروری است که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود.براي مطيع‌ سازي از استدلال و منطق بهره مي‌جويند،با کودک گفت‌وگو مي‌کنند و در عين گرم و صميمي بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدرهستند(خاندل،1387).

2- فرزندپروری مستبدانه

این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده هستند،براي کنترل کودکان خود از شيوه‌هاي ايجاد ترس استفاده مي‌کنند.این والدین انتظار دارند فرمان­های آنها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدين درشيوه‌ استبدادي کمترين مهرورزي و محبت را از خود نشان مي‌دهند(سرکاری فر،1391).

3- فرزندپروری آسان گیرانه

در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال     می کنند و به آنها اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند.آنها از روش‌هاي احساس گناه و انحراف استفاده مي‌کنند.معمولاً به جای یک والد جایگاه یک دوست را دارند(سرکاری فر،1391).

4- فرزندپروری بی اعتنا

در این روش، پذیرش و روابط پایین، کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن وجود دارد. این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و وقت و انرژی کمی برای فرزندان صرف می کنند عموماً از زندگی فرزندان شان گسسته هستند(خاندل،1387).

نقش مذهب دررابطه بابهداشت وشفاازقرون بسیاردورشناخته است.درطول هزاران سال مذهب وپزشکی درمداوا وکاهش رنج های انسان شریک یکدیگربوده اند.عقاید وباورهای مذهبی ودلبستگی به خداوند به عنوان منبع ومبنای امنیت برای افرادهنگامی که دچاراسترس وآشفتگی روانی می شوندودیگراین که خداوند به عنوان منبع حمایت کننده ومطمئن برای کشف و جست جو درمحیط اطراف برای افراد نقش تعیین کننده­ای دارد (صولتی،ربیعی وشریعتی،1390).

لو وسیم(2003)،براین باورندکه داشتن دلبستگی ایمن به افزایش ویژگی های روان شناختی وعواطف مثبت مانندامید وخوش بینی به ویژه درموقعیت های دشوارمنجرمی شودچون احساس می کندتکیه گاه ایمن وقدرتمندی دارد که از او حمایت می کند.بک معتقد است افرادی که دلبستگی بیشتری به خدا دارندواین دلبستگی نیزازنوع ایمن است کمتردچارتنش وافسردگی می شودوازاحساس رضایت وصمیمیت بیشتری برخوردارند.اسوینگتون(2001)،دریافت که معنویت رابه عنوان «یک نیازبسیارگسترده بشری می توان جدای از ساختار متداول مذهبی» موردبررسی ومداقه قرارداد.وی می گوید«معنویت»جنبه ای ازوجودانسان است که به آن«انسانیت»می بخشد. معنویت باساختارهای بااهمیتی که به زندگی فردمعنا وجهت می دهند درارتباط است وبه فرد دررویارویی ومقابله باپستی وبلندی های زندگی کمک می کند(صولتی وهمکاران1390).

هم چنین با پذیرش اینکه «مذهب» یک متغیر مهم در زندگی افراد است می توان گفت نفوذ باورها،نگرش ها،رفتارها و ویژگی های ارزشی درونی افراد مذهبی در حوزه زندگی آنها بایدجزئی از تحلیل روان شناختی باشد. به عقیده گورساچ[23] (1998) ،آگاهی در مورد مذهب به اندازه سایر ضمایم پایگاه های اطلاعاتی روان شناختی ارزشمند است و نیازی نیست که اهمیت  مذهب را در زندگی افراد نشان داد.

نوجوانی دوره­ای مهم از زندگی و سر آغاز مستقل شدن است و شرایط آن با شرایط دوره قبل یعنی کودکی کاملا متفاوت است طی این دوره مسایل استرس زای جدیدی برای نوجوان پیش می آید و اگر او نتواند این دوره را با موفقیت طی کند در آینده با مشکلاتی روبرو خواهد شد . درسال های اخیر مشکلات استرس­زای نوجوان (ازجمله: شکست تحصیلی،مشکلات ارتباطی با اطرافیان، جدایی والدین، مرگ عزیزان و…) سیرصعودی پیداکرده است.یکی از مؤلفه های اساسی و مهم در کاهش مسائل ومشکلات نوجوانان برخورداری از تاب آوری مناسب است. تاب­آوری ازمشکلات روان شناختی درجوانان پیش گیری می کند و از آنها در برابر تأثیرات روان شناختی حوادث مشکل زا محافظت می کند (پینکارت[24]،2009). تاب آوری ظرفیت روبرو شدن ،غلبه کردن وحتی قوی ترشدن به وسیله تجربه ی مشکلات یا آسیب هاست. راتر[25] براین باوراست که افراد تاب آور لزوماً باچالش های کمتری مواجه نیستند بلکه وقتی با این تغییرات برخورد می کند،تعادل شان راسریع تر به دست ما آورندوحتی نسبت به قبل قوی ترمی شوند،دچار اختلال  نمی شوند وازلحاظ جسمی وروانی   سالم ترند(هارلینگتون[26]،2010).

متغیرهای زیادی درافزایش تاب آوری ممکن است دخیل باشند که از جمله آن می توان به نگرش مذهبی و شیوه های فرزندپروری اشاره کرد.درهمین رابطه،نتایج تحقیقات دوبینس[27] (2006)،برومند نسب (1373)،مهر افروز (1378) و پور عبدلی و همکاران (1387) نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت)  در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند.این پژوهش با هدف پاسخ گویی به این سوال اساسی انجام شده است که آیادانش آموزان با بهره گیری ازشیوه فرزند پروری مناسب وداشتن نگرش مذهبی قوی ،می تواندتاب آوری وسازگاری بهتری در مقابل مسائل استرس زای زندگی از خود نشان دهند؟

1-2- اهمیت وضرورت تحقیق:

واژه تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پر خطر است كه فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلكه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد . پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی كردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار (با وجود عوامل خطر) است. خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می توانددراین زمینه ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد(ملکی،1385).

یکی دیگرازعوامل تأثیرگزار درتاب آوری،اعتقادات دینی ونقش مذهب است.بسیاری ازپژوهش ها نشان  می دهد اصول مذهبی ارتباط مثبت ومعنی داری باسلامت جسمانی و روانی افراد دارد وداشتن نگرش مذهبی،افزایش عواطف مثبت مانند امید وخوش بینی واحساس داشتن تکیه گاهی ایمن وقدرتمند وحمایت کننده درموقعیت های دشواربرای افراد رابه دنبال دارد( آینثورث[28]،1978).

انجام این تحقیق می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با توجه به اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آنرا دو چندان می کند. ازطرفی نتایج این تحقیق می تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت فراگیری روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین ونیزراه های افزایش معنویت را دردانش آموزان آموزش دهند.

تاب آوری وسلامت روانی افراد جامعه یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است.از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛داشتن نیروی انسانی کارآمد که ازسلامت روانی برخورداراست،می تواند چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.

آنچه تحقیق حاضر را ضروري می سازد آن است که شهرستان رودان در مسیرترانزیت قاچاق مواد مخدربه داخل کشورقراردارد و شمار افراد مبتلا به مشکلات ناشی ازمواد مخدر از جمله اعتیاد،فروپاشی بنیان خانواده های قربانی مواد مخدر،ایدز و آمارطلاق در این شهرستان روبه افزایش است،پس شناخت وآموزش راه ها وعوامل مؤثردر افزایش تاب آوری در افراد و خصوصا نسل آینده جامعه ضرورت دوچندانی دارد.

[1]. jeams

[2]. froud

[3].jung

[4]. alport

steward.5

joe.6

[7].resilience

[8]. alvord

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و خودپنداره تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122