پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و خودپنداره تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و خودپنداره تحصيلي با پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان دختر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و خودپنداره تحصيلي با پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان  دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول كليات طرح    1
مقدمه    2
1- 1 – بيان مساله    5
1 – 2 – اهمیت موضوع    6
1-3 – هدفهای تحقیق    8
1 – 3 – 1 هدف کلی    8
1- 3 -2  اهداف فرعی    8
1-4سوالات تحقيق    9
1-4-1سوال اصلی تخقيق    9
1-4-2سوالات فرعی تحقيق    9
1-5تعريف مفاهيم    9
1-5-1شيوه های فرزند پروري    9
1-5-2خودپنداره تحصيلي    11
1-5-3پيشرفت تحصيلي    11
فصل دوم : مطالعات نظري    12
مقدمه    13
2- 1  تعریف خانواده    13
2 – 2 نقش والدين در رفتار فرزند    15
2 – 3 دلبستگي و پيوند والديني    16
2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان    17
2 – 5  شیوه های فرزند پروری    20
2 – 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری    21
2- 7  تاریخچه فرزند پروری در ایران    23
2 – 8  بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه    24
2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین    43
2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین    44
2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان    52
2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول    53
2-13خود پنداره    53
2-14نقش اسناد در خود پنداره تحصيلي    56
2-15خودپنداره تحصيلي    60
فصل سوم : روش شناسی تحقيق (متدولوژي)    79
مقدمه    80
3 – 1 روش تحقیق    80
3 – 2 جامعه آماري    80
3 – 3  برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري    81
3 – 4 روش گرد آوري اطلاعات    81
3 – 5 ابزار اندازه گیری    81
3 – 6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات    85
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها    86
4-1 مقدمه    87
4-2 بخش اول: توصيف داده‌ها    88
4-4 فرضيه اصلی: بین سبك هاي فرزند پروري و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد.    93
4-5 فرضيه اول: بین سبك هاي فرزند پروري اقتداري و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد.    97
4-6 فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی رابطه وجود دارد.    98
4-7 فرضيه سوم : بین سبك هاي فرزند پروري استبدادي و خودپنداره تحصيلي رابطه وجود دارد.    100
4-8 فرضيه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصيلي  و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.    100
4-9 فرضیه پنجم (فرضيه اصلی سوم): بین سبك هاي فرزند پروري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.    102
4-10 فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟    105
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری    109
مقدمه    110
5 – 1 خلاصه پژوهش    110
5 – 2  بحث و نتيجه گيری    112
5 – 3 پیشنهادها    119
5 – 4 محدودیت ها ی تحقیق    122
منابع فارسی    124

منابع

احدی وبنی جمالی (1376). روان شناسی رشد ، تهران ، چاپ ونشر بنياد

اتكينسون و ديگران(1983). زمينه روانشناسي ،‌ ترجمه براهني و همكاران (1373). تهران: انتشارات رشد

احدي، حسن، جمهري‌،‌ فرهاد (1378). روانشناسي رشد (نوجواني و بزرگسالي). تهران: نشر بنياد. چاپ اول

اﺣــﺪي، ﺣــﺴﻦ؛ ﻧﻴﻜﭽﻬــﺮ، ﻣﺤــﺴﻨﻲ (1386)، رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷــﺪ (ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴــﺎدي در روانشناسی رشد نوجوانی) تهران: انتشارات پرديس

استانفورد ، لورا وديدير (1377). تعامل والدين و كودك. ترجمه محمد دهقانپور و مهرداد خرازي‌،‌ تهران : انتشارات رشد.

اکرمی،ملیحه ،1389 .هوش هیجانی والدین و نقش آن در سبک فرزند پروری و پیشرفتتحصیلی فرزندان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

اكبري پورنگ، سيد امير،1389،فرزند پروری وکمال گرایی در دانشجويان دانشگاه هاي آزادخراسان جنوبي،فصلنامه‏ی افق دانش،دانشگاه فردوسی، سال پانزدهم، شماره 3، ص

اصغری، غلامعلی و معتمدی، فرزانه ،1384 ،سبک فرزند پروری و باورهای اجتماعی در دانش آموزان عادی و تیز هوش، فصلنامه‏ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، سال سي و چهارم، شماره 1.

الماسي، علي محمد (1377). تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران .تهران: انتشارات امير كبير.

ايزدپور، عليرضا،‌ (1380). بررسي و شيوه هاي فرزندپروري پدران و مادراني كه فرزندانشان از مهدكودك استفاده مي كنند. پايان نامه كارشناسي ارشد،‌ دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي.

برجعلي ،‌ احمد‌(1378). تأثير سازگاري و الگوهاي فرزند پروري والدين بر تحول رواني اجتماعي دانش آموزان، دبيرستانهاي شهر تهران. رساله دكتري، دانشگاه علامه طباطبايي.

برك، لورلي (1382). روانشناسي رشد. جلد اول، ترجمه يحيي سيد محمدي، چاپ سوم. تهران : نشر ارسباران.

برهمند،لوشا(1381).بررسی روابط بین مزاج،سبک فرزند پروری و مشکلات رفتاری میان کودکان پیش دبستانی در شهر تبریز ،رساله دکتری،دانشگاه علامه طباطبایی.

بيرامی، منصور، بهادري ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ،جعفر (1389)ارﺗﺒﺎط شیوه ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دانش آموزان راهنمایی مدارس اﻳﻠﺨﭽﻲ،مجله علوم تربيتی، سالﺳﻮم _ ﺷﻤﺎره 10

پارسا ، محمد (1368) . روان شناسی رشد کودک ونوجوان ،تهران، انتشارات بعث.

پروين و دودی مفيدی 1388 رابطه سبک های  والدگری و ويژگی های شخصيتی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ،پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

پورعبدلي سرورود، محمد(1381). بررسي ارتباط بين نگرش به شيوه هاي فرزندپروري، (اقتدار منطقي، استبدادي،‌ آزادگذاري) و ادراك فرزند از آن شيوه ها با مكان كنترل وخودپنداره،‌ دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي شهر تهران، پايانامه كارشناسي ارشددانشگاه تربيت معلم.

پيشگامان روانشناسي رشد. ويليام سي كرين . ترجمه فربد فدايي (1367) . چاپ نهم (1383) . تهران :نشراطلاعات

جهانگرد ، يداله (1375). نحوه رفتار والدين با فرزندان. تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

حسينی، اقدس،1385،بررسی تأثير سبک فرزند پروری پدر بر توفيق تحصيلی دانشجويان،پايان نامه‏یکارشناسی ارشد، دانشکده‏ی علوم تربيتی و روان شناسی، دانشگاه شهيد بهشتی تهران.

حسينيان آقا ملكي ‌، محمد (1376). بررسي شيوه هاي فرزند پروري و عزت نفس دانش آموزان پسر متوسطه شهر قائم شهر . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

خادمی، فاطمه ونیوشا ،بهشته 1390 .فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات روانشناختی شماره 9.

خادمیان (1372) . برسی رابطه نگرش های تربیتی والدین با عزت نفس ، پایان نامهکارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

خاکی،غلامرضا(1384)اهمیت و ضرورت تعاریف و مفهوم و عملیاتی در تحقیق تهران ،انتشارات روزنه.

خلعت بري ،جوادو شيرودي ،مشهد .(1385).خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد. روان شناسي تربيتي، تهران : نشرپردازش.

Narjes Khatoon Zabihi Hesari , Elahe Hejazi b.( 2011).The Mediating role of self esteem in the relationship between theauthoritative parenting style and aggression. Procedia – Social and Behavioral Sciences 30. 1724 – 1730

Marina Matejevic, Dragana Jovanovic, Marija Jovanovic (2014). Parenting style, involvement of parents in school activities and adolescents’ academic achievement. Procedia – Social and Behavioral Sciences 128 .288 – 293

– Frédéric Guay, Catherine F. Ratelle, Amélie Roy, David Litalien.(2010).   Academic  self- concept, autonomous academic motivation, and academic  Achievement: Mediating and  additive effects. Learning and Individual  Differences 20 ,  644–653

RUTH SOLOMON AND FRAN¸COISE SERRES.(1999 EFFECTS OF PARENTAL VERBAL AGGRESSION ON CHILDREN’S SELF-ESTEEM AND SCHOOL MAR Child Abuse & Neglect,Vol.  23, No. 4, pp. 339–351  ).

– Chiungjung Huang.(2011). Self-concept and academic achievement: A –  metaanalysis oflongitudinal relations. Journal of School Psychology 49. 505–528

-Bita Ajilchi, Ahmad Borjali, Masoud Janbozorgi.(2011). The Impact of a Parentin Skills Training Program on Stresse. Mothers and Their Children’s Self-Esteem  Level1).Procedia – Social and Behavioral Sciences 30 . 316 – 326

– Sevda Aslan.(2011). The analysis of relationship between school bullying, perceived

-parenting styles and self-esteem in adolescents. Procedia – Social and  Behavioral  Sciences 30. 1798 – 1800

BitaAjilchi a, FLor Rezaei Kargar, Monir Kalantar Ghoreishi.(2013). Relationship Between the Parenting Styles of Overstressed Mothers with  their  Children’s Self –Esteem. Procedia – Social and Behavioral Sciences  82 .496 – 501

چكيده :

اين پژوهش با هدف شناسايي رابطه شیوه های فرزند پروری و ویزگیهای خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در ا ین تحقیق والدین و کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران بود که تعداد 300 نفر از آنها به روش تصادفی چند مرحله اي انتخاب شده بودند.درتجزیه و تحلیل آماری در دو بخش داده ها مورد بررسی قرار گرفتند در بخش اول که شامل آمار توصيفی مربوط به شاخص های مرکزی)ميانگين – ميانه )وشاخص پراکندگی(انحراف استاندارد، واريانس کجی و کشيدگی)است وقبل از تحليل فرضيه هادربخش دوم براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون كلمونگراف اسميرنوف استفاده شد در بخش دوم استنباط آماری ازآزمون ضريب همبستگي،رگرسيون وآزمون تحليل واريانس درون موردی استفاده شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (1991) و خودپنداره تحصیلی يي يسن چن (2004) و معدل کل دو نیمسال اول و دوم دانش آموزان استفاده شده است نتايج نشان ميدهد بين شيوه فرزند پروري اقتداري و خود پنداره تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.یعنی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از شیوه اقتداری استفاده نماید خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بالاتر می رود.اما رابطه بین شیوه های فرزندپروری (آزادگذار و استبدادی) و خودپنداره تحصیلی رابطه معکوس و منفی دارند به عبارتی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از این دو شیوه استفاده کند. خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایین تر می شود. بعلاوه ضریب همبستگی به دست آمده بین شیوه فرزندپروری با نمره معدل تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد به عبارتي در صورت تأکید والدین بر استفاده مؤثرتر و کاملتر ازشیوه اقتداري، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد نتايج ديگر اين تحقيق نشان مي دهد بين خود پنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد.در اين پژوهش بین شیوه ها فرزندپروری در تعامل با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه  معنادار نیست. در نتیجه می توان گفت شرط یکسانی واریانس ها برقرار است و در سطح آلفا 5% رابطه معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود.

واژه کلیدی:شیوه های فرزند پروری (اقتداری،آزادگذار،مستبدانه)خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

فصل اول كليات طرح

مقدمه

اين تحقيق جهت يافتن پاسخي به اين سوال انجام شد كه آيا متغيرهاي ناشي از شیوه های فرزند پروری دربافت‌هاي متفاوت خانوادگي، تاثيري معني‌دار برخودپندار تحصيلي كودكانی که پا به مرحله نوجوانی می گذارند دارد؟ در ضمن میزان این رابطه تا چه حد بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دختر دوره ابتدايي تاثيرگذار است. سوال ديگر اين بود كه تجارب خانوادگي، تا چه اندازه با خود پنداره تحصيلي نوجوانان ارتباط دارد؟ و آيا بافت‌هاي مختلف خانواده، مي‌تواند تاثير معني‌دار بر خودپنداره و موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان داشته باشند؟ خانواده‌ها نقش به سزايي در موفقيت و شكست تحصيلي فرزندان خود دارند. عموماً اين ادعا مطرح بوده كه والدين، اولين  معلمان و خانواده، اولين آموزشگاه محسوب مي‌شوند.

طبق نظر اپستين[1] (1971) والدين از طريق عوامل مختلف بر رشد عقلي و ذهني فرزندان تاثير مي‌گذارند، يكي از اين عوامل شیوه های فرزند پروری ا ست که از سوی والدین اعمال می شود . (اپستين(1990)منظور از سبك‌هاي تربيتي را در اين جا شيوه‌هايي می داند كه والدين براي تربيت فرزندان خود به كار مي‌گيرند. سبك تربيتي، الگويي از نگرش‌هاست كه والدين نسبت به فرزندان خود ابراز مي‌كنند. اين الگوها در شيوه‌ها و درجاتي كه والدين نسبت به ارزش‌ها، رفتارها ومعيارهايي كه براي فرزندان خود وضع كرده‌اند، متفاوت مي‌باشد (دارلينگ[2]، 1993 ترجمه جاودان، 1383).بامريند[3] (1992) سبک های فرزند پروری را  توصیف کرد ، وی معتقد است  هر كس مي‌تواند سبك‌هاي تربيتي را با تعيين ميزان حمايت و راهنمايي در تعاملات تربيتيبسنجد و نيز ميزان فعاليتو رفتار فرزندان را به نحو شايسته كنترل كند.بامريند معتقد است ضعفهای تربیتی باعث پیامد های منفی همچون خود پنداره پایین ، عملكرد تحصيلي ضعيف، و رفتارهاي اجتماعي نامناسب را، سبب مي‌شود (خیری ،1369)و خود پنداره در اين تحقيق به عنوان يكي از جنبه‌هاي خودادراکی فرد قلمداد مي‌شود كه به ادراك فرد، در فاصله بين عمل و نتيجه، اطلاق مي‌شود (خيری،1369)

كودكان در هنگام تولد، احساس و ادراك معني‌دار از خود ندارند، اما به تدريج و با شكل‌گيري ساختارهاي شناختي، در تعامل با محيط و واكنش‌هاي والدين و اطرافيان، نوعي خودآگاهي اوليه را در مورد خود رشد مي‌دهند (بوفارد و ناتالي[4]، 2000 ترجمه جاودان،1383)تعامل كودك با والدين يا جانشين آن‌ها، به تدريج باعث نوعي ادراك در كودك شده و بدين طريق او مي‌فهمد كه والدين به طرز معيني با او رفتار مي‌كنند.كودك متوجه مي‌شود كه برخي از خصوصيات و رفتارهايش مورد توجه ويژه والدين قرار گرفته و تشويق مي‌شود؛ در حالي كه برخي از اعمال و رفتارهايش، ممكن است مورد سرزنش و طرد از جانب آن‌ها باشد (هيون، گلدستين[5]،2001 ترجمه،جاودان، 1383) به عنوان مثال، كودكي كه بارها از سوي والدين به عنوان «تميز و منظم» مورد خطاب قرار گرفته، تلاش مي‌كند با آگاهي از انتظارات والدين، به آنها واكنش مثبت نشان‌ دهد. يا همچنين مي‌كوشد خودش را فردي تميز و منظم جلوه دهد. اين رفتارها و واكنش‌هاي والدين به تدريج باعث شكل‌گيري عقايد و نگرش‌هاي كودك در مورد خودش مي‌شود؛ تا جايي كه اين ايده و افكار بيروني، دروني شده و جذب ساختار شناختي كودك مي‌گردند و پايه‌هاي شناخت و ارزش گذاري او را از «خودش» به وجود مي‌آورند. براي والدين، اطلاع از نيازهاي اساسي كودكان، نيازهاي جسمي (تغذيه، خواب و استراحت كافي)، نيازهاي عاطفي (محبت و پذيرش)، احساس امنيت، راهنمايي، كنترل، استقلال، ارزش و احترام به خود و ديگران، نيازهاي اجتماعي (دوستي و رفاقت)، نيازهاي ذهني و شكوفايي عقلاني (محرك‌هاي ذهني، محيط مساعد، راه‌هاي تفكر و انديشه، راه‌هاي حل مسئله)، نيازهاي خلاقيت، نياز به ابراز خود، خود ارزش گذاري، خود- تنظيمي و خود- ادراكي، ضروري است ،سينگر و نيستين[6]،(2001).والدين با مشاهده‌ي رفتار كودكان و با استفاده از اطلاعات تربيتي خود، تلاش مي‌كنند رفتارهاي خود را در تعامل با فرزندان، به گونه‌اي تنظيم كنند كه به آنها آسيب‌هاي روحي و جسمي نرسد. علاوه بر آن در كشف و جستجوي محيط و پرورش زمينه‌هاي خلاقيت و پيشرفت تحصيلي ويادگيري، به رشد طرح‌واره‌هاي شناختي آنها كمك مي‌كنند ، تا به درك و شناخت مثبت و مناسبي از خود و محيط برآيند (بالانتاين، 2001 ترجمه جاودان،1383) از ديدگاه تئوري شناختي- اجتماعي بندورا (1986) انگيزش دانش‌آموزان نه یک مفهوم غريزي است و نه يك صفت شخصيتي، بلكه سازه‌اي است كه تقريباً بر اساس فعاليت‌هاي يادگيري، تجارب و تعامل افراد با محيط حاصل مي‌شود كه از يك موقعيت به موقعيت ديگر و يا در زمينه و بافت‌هاي خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي متنوع، متفاوت مي‌باشد. بنابراين، اگر بافت خانواده، عوامل افزايش اعتماد به نفس فرزند را فراهم كند، اين امر در پيشرفت رشد اخلاقي، اجتماعي و تحصيلي كودك، نقش بسزايي دارد. پيدايش چنين وضعيتي، تا حدود زيادي بستگي به نوع برخورد و رفتار والدين با فرزندان دارد؛ زيرا يكي از مهمترين عناصري كه نقش اساسي در ايجاد رشد شناختي و عاطفي فرزندان دارد، والدين مي‌باشند.بچر[7](1984) بیان می کندارزشي كه والدين براي تحصيلات و آموزشگاه قائل مي‌شوند، مي‌تواند ايده‌ها، نگرش‌ها و طرز تفكر فرزندان را نسبت به توانايي تحصيلي خويش و كمك به موفقيت و شكست آنان از طريق بازخورد مثبت يا منفي، تغيير دهد (بندورا، 1991،ترجمه جاودان 1383).

   1- 1 – بيان مساله

ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺷﺨﺼﻴﺖ و ارزش ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻓﻜـﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺳـﺒﻚ و ﺧـﻂ ﻣـﺸﻲ زﻧـﺪﮔﻲ آﻳﻨـﺪه ﻓـﺮد دارد و اﺧـﻼق وﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮد ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑـﺴﻴﺎردر ﮔـﺮوآن اﺳـﺖ .واﻛـﻨﺶ اﻓـﺮاد در دورانﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮازﻳﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﮔﺮوﻫـی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ (اﺣﺪي و ﻣﺤﺴﻨﻲ، 1386). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒـﺎطﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه وي را در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲاش ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ(ﺷﺎﻣﻠﻮ،1386). ﺷﻴﻮه ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲدانش آموزان بهدﻧﺒـﺎل دارد(بیرامی و خسروشاهی،1389).ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آنهاامري اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ ﻲ و رواﻧﻲ ، ازاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ . ﺣﺎل ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده رﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳن اﻟﮕﻮي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟـﺪﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺸﺎن دارد . ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺷﺨـﺼﻴﺖ، ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ و رﻓﺘـﺎرﻛﻮدك راﺑﻄﺔ واﻟﺪ- ﻛﻮدك اﺳﺖ (ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ، 1382) و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، اﺛﺮ ﻋﻤﻴﻖ و ﭘﺎﻳﺪاري در ﭘﻲرﻳﺰي رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﻮدك و ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ روح زﻧﺪﮔﻲ، آراﻣﺶ دروﻧﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، اﺟﺘماعی و اقتصادی ﻛﻮدك دارد (وﺑﺴﺘﺮ، اﺳﺘﺮاﺗﻮنوﻫﺮﻣﺎﻧﺎن، 2008 به نقل از مزیدی،1388) از اﻳـﻦ رو ﻧﻔـﻮذ واﻟـﺪﻳﻦ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺟﻨﺒـﻪ ارﺛـﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻜﻞﮔﻴـﺮي ﻋـﺰتﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﺳﻦ، ﮔﻴﮕﺎن، ﻫﻮﺳﺘﻮن و ﻛﺎﻧﺠﺮ،ترجمه یاسایی 1380 )تحقیقات کوپر اسميت (1967) در ارتباط با عوامل تشکیل دهنده خودپنداره، تأييد کننده این مطلب است که شیوه فرزند پروری عامل اساسی در رشد خودپنداره ی (مزيدی، 1388). پژوهش ليندزی(2009) نشان دهنده رابطه مثبت بین شیوه پاسخگویی عاطفی مادر با شایستگی ها و رفتارهای جامعه پسند فرزندان بود. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮز ان ﻋﻮاﻣﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﺧﻮدﭘﻨﺪارهﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻮﻧﮓ و ﻫﺎﺗﻲ (1984 )ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ، ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره ي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺧﻮدﺑﻴﺎﻧﮕﺮي و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ گوای ، راﺗﻞ، روي و ﻟﻴﺘﺎﻟﻴن ( 2010 ) در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ و اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در راﺑﻄـﻪ ي ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ . ﻫﺎﻧـﮓ( 2011 ) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ.مکائیلی و همکاران (1391) در پژوهش خود با عنوان ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ به این نتیجه رسیدند که ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي آن(ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺑﻲﻋﻼﻗﮕﻲ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ) ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄ ﻪي ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. نظر به کمبود پژوهش های در باب رابطه بين شیوه های تربيتی والدين و خودپنداره مرتبط با مدرسه و رابطه این دو متغیر با پيشرفت تحصيلی در ميان دانش آموزان ابتدايی، محقق درصد برآمد به منظور یافتن پاسخ به ابهامات موجود دراین زمینه به تحقیق فعلی مبادرت کند.اما در این تحقیق محقق قصد دارد کاری جديد را انجام داده و تعامل اين دو جنبه را با يکديگر ترکیب نماید یعنی رابطه شیوه های تربیتی والدین و خودپنداره مرتبط با مدرسه  در خودپنداره مرتبط با مدرسه مورد بررسی قرار داده و به اين سؤال پاسخ دهد آيا شيوه های تربيتی والدين درتعامل با خودپنداره مرتبط با مدرسه با پیشرفت تحصيلی  رابطه دارد.

1 – 2 – اهمیت موضوع

خانواده مهمترين محيط اجتماعي است كه رشد و تكامل كودكان را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مثلاً نوع روابط خانوادگي تا حدود زيادي سرنوشت و ويژگي‌هاي شخصيتي آينده‌ي كودك را تعيين مي‌كند و تجارب خانوادگي مختلف، باعث شكل‌گيري ادراك‌هاي متفاوتي از «خود» مي‌شود. با وجود پذيرفته شدن تاثير عوامل موروثي و محيطي در رشد و تكوين شخصيت، خانواده هم چنان به عنوان اولين و مهمترين پايگاهي كه كودك در آن از كيفيت روابط انساني آگاه يافته و در شكل‌گيري ويژگي‌هاي شخصيتي فرد نقش بسزايي ايفا مي‌كند و نيز از لحاظ سازگاري فرد با جامعه و شناخت فرد از خودش داراي آثار وسيعي مي‌باشند.

بسياري از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان معتقدند كه ريشه‌ي بسياري از مشكلات رفتاري و انحرافات شخصيتي در كودكان را بايد در الگوهاي تربيتي والدين و ويژگي‌هاي شخصيتي آنها جستجو نمود تجارب اوليه‌ي كودك در خانواده، سازنده و زيربناي شخصيت و رفتارهاي بعدي كودك است و حتي ريشه بسياري از انحرافات شخصيتي و بيماري‌هاي رواني را در پرورش نخستين كودك بايد جستجو كرد(فرضي گلفزاني، 1379).

هيچ بستري از نظر قدرت و تاثير، با خانواده برابري نمي‌كند. خانواده بين افراد، پيوندهايي برقرار مي‌كند كه منحصر به فردند؛ زيرا پايگاهي است كه كودكان در آن مهارت‌ها، ارزش‌ها، اخلاق و چگونگي ادراك خود و ديگران را مي‌آموزند. اگر ارتباط و پيوندها متقابل، صميمي و خشنودكننده باشد، سلامتي رواني را براي افراد به همراه دارد در صورتي كه اين روابط، سرد يا سركوب‌گرانه باشد، مشكلاتي را براي والدين و فرزندان در پي خواهد داشت (پارك و بوريل[8]، 1998 به نقل از برتون، فيپس و كورتيس[9]، 2002،ترجمه جاودان،1383) برخي از پژوهشگران، خانواده را مجموعه‌اي از روابط وابسته به هم  در نظر مي‌گيرند. مثلاً در نظريه‌ي «سيستم‌هاي بوم‌شناختي[10]» عقيده بر آن است كه رفتارهاي هر كدام از اعضاي خانواده، بر رفتار ساير اعضاء تاثير مي‌گذارد (برونفن برنر[11]، 1989 و 1995 ترجمه جاودان،1383).

روابط والد- فرزند و ساير اعضاي خانواده را مي‌توان به عنوان نظام يا شبكه‌اي از بخش‌هاي متفاوتي دانست كه در كنش متقابل با يكديگرند.اين كنش متقابل و نوع روابط عاطفي والد- فرزند، باعث ايجاد انتظارات و واكنش‌هاي خاصي در مورد«خود» مي‌شود.البته رفتارهاي مبتني بر انديشه و ادراك كودك، ممكن است مورد تشويق والدين قرار گيرند، و در نتيجه بر دامنه‌ي بروز و گسترش رفتار و تصورات افزوده شود. ويا ممكن است از سوي والدين سركوب شده و توجهي به آنها نشود  از اين رو نوع پالايش‌هاي فكري كودك به طور مستقيم و ياغيرمستقيم كه از سوي والدين صورت مي‌گيرد و بازخوردهاي حاصله در روند نظام شكل‌گيري شخصيت فرزند و نگرش‌هاي او نقش مهمي ايفاء مي‌نمايد و زيربناي سبك ادراكي او را از «خود» پايه‌ريزي مي‌كند (ميون و گلدستين، 2002 ترجمه جاودان ،1383).

بدون شک نقش خانواده بعنوان مهمترين عامل تعيين کننده در رفتار فرزندان است يکی از مشکلات عمده ای که معمولاً والدين با آنها مواجه هستندعدم اطلاع کافی از چگونگی کاربرد شيوه های تربيتی مناسب در قبال فرزندانشان می باشد.والدين معمولاً از نتايج برخورد با فرزندانشان يا بازخوردی دريافت نمی کنند و يا پدرومادر نمی داند درهرسنی از فرزندانشان چه انتظاراتی بايد داشته باشند و اين عدم آگاهی والدين از شيوه های صحيح تربيتی فرزندان موجب مشکلات دررفتار والدين با فرزندان شده و متعاقباً در شکل گيری خود پنداره نامناسب فرزندان نقش دارد.پزوهش حاضر در پی آن است تا بررسی کند شيوه های فرزند پروری تا چه حد در شکل گيری خود پنداره تحصيلی فرزندان نقش داشته و می تواند بعنوان متغير هایی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را فراهم نمايد.

1-3 – هدفهای تحقیق

1 – 3 – 1 هدف کلی

هدف اصلی اين پژوهش بررسی رابطه شيوه های فرزند پروری والدين و خود پنداره تحصيلی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر پايه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 شهر تهران که در سال 1392-1393مشغول به تحصيل هستند.

1- 3 -2  اهداف فرعی

1- بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری والدين با خود پنداره تحصيلی دانش آموزان دختر

2 – بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری والدين با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر

3 – بررسی رابطه بين خود پنداره تحصيلی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر

4 – مقايسه سهم هر يک از متغير های (شيوه های فرزند پروری و خود پنداره تحصيلی)با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر

[1]. Epstein

[2]. Darling

[3]. Baumrinad

[4]. Nataly

[5]. Heaven and Goldstein

[6]. Singer and weinestein

[7]. Becher

[8]. Parke and Buril

[9]. Burton, Phipps and Curtis

[10]. Ecological system Theory

[11]. Bron Fenbrenner

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122