پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقيق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بيان مساله    3
1-3- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق    5
1-4- اهداف تحقيق    6
1-4-1- هدف کلي    6
1-4-2- اهداف جزيي    6
1-5- سوالات تحقيق    7
1-6- تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات    7
1-6-1- تعاريف مفهومي    7
1-6-2- تعاريف عملياتي    8
فصل دوم: پيشينه تحقيق    9
2-1- پيشينه نظري    10
2-1-1- رضايت زناشويي در خانواده    10
2-1-2- بهزيستي    10
2-1-2-1- بهزيستي روان شناختي11
2-1-3- عشق    16
2-1-3-1- تقسيم بندي انواع عشق.17
2-1-3-2- عناصر اساسي عشق8
2-1-3-3- نظريه هاي عشق.19
2-1-4- رضايت از زندگي زناشويي    21
2-1-4-1- نظريه هاي مرتبط با نارضايتي از زندگي زناشويي.24
2-2- يافته‌هاي پژوهشي در خصوص موضوع    29
2-2-1- يافته‌هاي پژوهشي داخل کشور    29
2-2-2- يافته هاي پژوهشي خارج از کشور    30
فصل سوم : روش تحقيق    34
3-1- روش تحقيق:    35
3-2- جامعه آماري :    35
3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گيري    35
3-3-1- تعيين حجم نمونه    35
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات:    34
3-4-1- پرسش نامه رضامندي زناشويي (انریچ)    36
3-4-2– پرسش نامه بهزيستي روان شناختي (ریف)    37
3-4-3- پرسش نامه عشق    39
3-5- روش اجراي پژوهش    39
3-6- روش آماري براي تحليل داده ها    40
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها    41
4-1- جداول فراواني    42
4-2- سوال های تحقیق    47
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    56
5-1- بحث    57
5-2- نتيجه گيري    57
5-3- محدوديت هاي پژوهش    59
5-4- پيشنهادها    59
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی    59
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی    60
منابع    61
پیوست 1 : پرسش نامه سنجش عشق    69
پیوست 2 : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ    72
پیوست 3 : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف    77

منابع :

– آزاد ارمكي، تقي ،(1387)، بررسي آينده خانواده ايراني، «همايش آينده‌پژوهي ايران» 1400، تهران.

– آقایوسفی. علیرضا، شریف. نسیم.(1389)، بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان، پژوهنده، سال پانزدهم، شماره6، پی در پی 78، بهمن و اسفندماه.

– احمدي، محمد علي(1384)، عشق، مفاهيم علمي و اجتماعي، ، تهران، انتشارات آستان

– اريک فرام ،1370 ، هنر عشق ورزيدن ، ترجمه ي پوري سلطاني ، انتشارات مرواريد ، تهران ، چاپ سيزدهم

– اسدي بيگي، ز.، و سپاه منصور، م. (1385). رابطه سبک هاي عشق و رضايت زناشويي در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکيده مقالات دومين کنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

– برازنده، هدي. صاحبي، علي. امين يزدي، امير. مهرام، بهروز، (1385)، رابطه معيارهاي ارتباطي با سازگاري زناشويي،‌ مجله روانشناسنان ايراني ، تابستان – شماره 8

– بک، آ.(1382).عشق هرگز کافی نیست.ترجمه م، قراچه داغی.تهران:آسیم.

– بني اسدي، حسن.(1375)، بررسي و مقايسه عوامل موثر اجتماعي، فردي و شخصيتي در زوجهاي سازگار و ناسازگار شهر کرمان، پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، گروه روان شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.

– پاتو،‌ مژگان(1381). رابطه خودپنداره و نگرش هاي مربوط به عشق، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

– پورافکاري، نصرت اله(1376). فرهنگ جامع روان شناسي – روان پزشکي انگليسي فارسي، جلد 1 و 2 ، چاپ دوم، تهران : انتشارات فرهنگ معاصر.

– تابع جماعت. محمدرضا(1387)، رابطه شيوه هاي دلبستگي با رضايت مندي زناشويي، روزنامه مستقل سراسري صبح ايران، تاريخ 1387/11/02.

– جوشن لو، محسن، رستمي، رضا، نصرت آبادي، مسعود(1385)، بررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي جامع، مجله روان شناسنان ايراني ، پاييز 1385 – شماره 9.

– جهانگيرزاده، جواد، (1375)، بررسي زمينه هاي اقتصادي ـ اجتماعي موثر بر شيوة همسرگزيني در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز،.

– چلبیانلو، غلامرضا، (1383)،‌بررسی رابطه شادمانی ذهنی و رضایت زناشویی زوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.

– حافظي. فريبا و جامعي نژاد، فرحناز(1389)، رابطه بين عشق ، عاطفه مثبت ، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان شرکت ملي حفاري خوزستان، يافته هاي نو در روان شناسي، دانشگاه اهواز.

– حفاظی طرقبه. میترا ،‌فیروزآبادی. علی و حق شناس. حسن(1385)، بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایتمندی زوجی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم ، شماره 54.

– خداپناهي، م.ک، (1374)، بررسي نقش تهييج طلبي در تحکيم روابط زناشويي، رساله دکتري، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني،.

– دهخدا، علي اکبر(1386). لغتنامه. با همکاري انتشارات دانشگاه تهران و مرکز بين المللي زبان فارسي.

– Arrindell, A.W., Heesink, J., & Fei, J. (1999). The satisfaction with life scale (SWLs): Appraisal with 1700 healthy young adults in the Netherlands. Personality and Individuals Differences. 26, 815 – 826 .

– Baucom, D. H. & Epstein, N. B. & Sayer, T., Sher, T. (1989). The role of cognitions in marital rela­tionships : definitial, methodological and conceptual issues. Journal of Consulting and Clinical Psy­chology. 57 (1), 31-38.

– Baucom, D. H., Epstein, A. D., Carles, R. A., Rankin, L. A., & Burnett, C. K. (1996). Cognitions in Marriage : The Relationship Between Standards and Attributions. Journal of Family Psychology, 10 (2), 209-222.

– Charania, M. R. (2007). Personality Influence on Marital  Satisfaction:   An  Examination of Actor, Partner, and Interaction Effects.University of Texas at artington. 14(2), pp. 187-208.

– Cook, D.B. (2004). Goal continuity and the Big Five as predictors of old adult marital satisfaction. Available at: www.scincedirect.com

– Dowd, D, A., Means, M. J., Pope, J. F., Humphries, J. H. (2005). Attributions and Marital Satisfaction: The Mediated Effects of Self- Disclosure. Journal of Family and Consumer Sciences. 18, pp. 25-33.

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي انجام شد. اين پژوهش از نوع کاربردي و روش آن توصيفي و از نوع همبستگي بود. اطلاعات مورد نياز براي اين تحقيق از طريق 3 پرسش نامه کتبي جمع آوري گرديده که عبارتند از پرسش نامه رضايت از زندگي زناشويي(انريچ)[1]، پرسش نامه بهزيستي روان شناختي (ريف ) [2] و هم چنين پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته است. جامعه‌ي آماري اين تحقيق متشکل از کليه زوج هاي ساکن در بندرعباس بود که در نهايت پرسش نامه­هاي 368 نفر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بين (عشق) و (رضایت مندی زناشويي) رابطه ی معني داري وجود دارد، بين (بهزيستي روان شناختي) و (رضایت مندی زناشويي) رابطه ي معني داري وجود دارد، بين (مولفه هاي عشق) و (رضایت مندی زناشويي) رابطه ي  معني دار وجود دارد، بين (مولفه هاي بهزيستي روان شناختي) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ي معنادار وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت حل مشکلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده شد.

فصل اول :طرح تحقيق

1-1- مقدمه :

امروزه مي توان در حوزه روان شناسي کاربردي به روان شناسي زناشويي و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درماني خانواده نيز که هم پوشي فزاينده اي با مشاوره زناشويي دارد، به بررسي ارتباط بين زوج و زوجه مي توان پرداخت و با استفاده از فرآيند عشق، تفاهم و ميزان صميميت و تعهد زوجين را به يکديگر افزايش داد(بهادري و سيا، 1381).

خانواده را مي توان يک واحد عاطفي و شبکه اي از روابط درهم تنيده اي دانست که از پيوند زناشويي زن و مرد بنا نهاده مي شود و رضايت يک فرد از زندگي زناشويي به منزله رضايت وي از خانواده محسوب مي شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگي بوده و در نتيجه تسهيل در امر رشد، تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه را دربر خواهد داشت. مي توان رضايت زناشويي را به عنوان يک موقعيت روان شناختي در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمي آيد بلکه مستلزم تلاش هردو زوج است . نتايج به دست آمده نشان مي دهد که عشق رابطه مستحکمي با رضايت زناشويي دارد و يکي از عوامل بسيار مهم در دستيابي به رضايت زناشويي در روابط زناشويي، عشق است(حافظي و جامعي نژاد، 1389).

در طي اعصار، انديشمندان و نويسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشايند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پيشرفت زندگي انسان، با وي همراه بوده است. در روان شناسي، اولين ديدگاه نظريه پرداز که به اين زمينه علاقه نشان داد روان تحليل گري بود. در حالي که اين ديدگاه و ديدگاه هاي روان شناسي باليني به طور مرتب مساله عشق را مورد بررسي و کنکاش قرار مي داده اند، روان شناسي اجتماعي تجربي براي مدت زمان طولاني در به کارگيري موضوع عشق به عنوان يکي از موضوع هاي مهم و اساسي خود کوتاهي کرده است. مورتي و راتزين[1](1996) عقيده دارند که شايد برخي از سردرگمي ها در اين زمينه، به جهت نگرش هاي دوسوگرايي است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهيت عشق از بعد روان شناختي به عنوان يک مساله قابل بحث باقي مانده است و تا چندي پيش، عشق به عنوان يک زمينه مهم پژوهشي مورد توجه قرار نمي گرفت(پاتو، 1381).

عوامل گوناگوني چون عوامل شخصيتي و تجارب دوران کودکي نقش به سزايي را در برقراري روابط صميميانه و ايجاد عشق و تفاهم در زوجين ايفا مي کنند(صدقي طارمي، 1383). بهزيستي روان شناختي به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندي عمومي از زندگي که شامل خود و ديگران در حوزه‌هاي مختلف خانواده، شغل و … است تعريف مي شود. دگرگوني و تغيير در زندگي انسان، مستلزم انطباق با شرايط است، حال آن دگرگوني خوشايند يا ناخوشايند باشد و در اين بين روش هاي مقابله با تغييرات زندگي و تنيدگي‌هاي حاصل از آن بسيار متفاوت است و با توجه به نوع مقابله فرد، سلامت رواني وي تحت تاثیر قرار مي گيرد. ويژگي رواني مهمي که فرد واجد سلامت مي‌بايست از آن برخوردار باشد احساس بهزيستي يا رضامندي است(صادقي، 1388). تلاش بر آن است تا به وسيله تحقيقات منظم و تجربي و دسترسي به ساختارهاي مرتبط با عشق بتوان زمينه مناسبي براي توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بين زوج ها فراهم ساخت(صدقي طارمي، 1383).

1-2- بيان مساله :

خانواده را موسسه يا نهاد اجتماعي معرفي کرده اند که ناشي از پيوند زناشويي زن و مرد است و در آن اعضاي خانواده که شامل زوجين و فرزندان و گاهي هم اجداد و نوه هاست براساس هم زيستي مسالمت آميز، صفا، صميميت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگي مي کنند. خانواده ها معمولا واحدي کوچک متشکل از حداقل دو يا سه نفر است ولي از نظر اهميت آن را از مهم ترين نهادهاي اجتماعي و نخستين منبع سازندگي و پرورش نسل و عالي ترين سرچشمه خوشبختي و غني ترين منبع عاطفه  دانسته اند. از جمله مظاهر زندگي اجتماعي انسان، وجود تعامل هاي سالم و سازنده ميان انسان ها و برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صميميت وهمدلي به يکديگر است، انسان موجودي چند بعدي است که بخش مهمي از ماهيت پيچيده او را ميل به زندگي جمعي و پيوند جويي با هم نوع تشکيل مي دهد. روان شناسان و ساير متخصصان علوم رفتاري از جمله متخصصاني هستند که با مطالعه ابعاد پيچيده رفتار و انسان و دنياي رواني او براي بهزيستي و دستيابي به سلامت تن و روان اطلاعات و راهبردهاي سودمندي را ارايه مي دهند تا از اين راه رسيدن به زندگي صلح آينده و توام با آسايش براي فرد فرد آدميان امکان پذير گردد. روان شناسان، خانواده را محل ارضاي نيازهاي مختلف جسماني و عقلاني و عاطفي مي دانند . داشتن آگاهي از نيازهاي زيستي و رواني وشناخت چگونگي ارضا» و اطفا» آن ها و تجهيز شدن به تکنيک هاي شناخت تمايلات زيستي و رواني مهم تر، مسلح بودن به چگونگي ارضا» درست و سالم آن ها ضرورتي انکار ناپذير مي باشد. تحقيقات زيادي در اين زمينه مشاهده مي شود که دلالت برتائيد نقش دلبستگي در پيوند هاي بزرگسالان و روابط زناشويي رضايت مند مي باشد. تحقيقاتي که در اين زمينه صورت گرفته به طور خاص به بررسي رابطه بين الگوهاي دلبستگي و سازگاري يا نگرش نسبت به روابط زناشويي پرداخته اند(تابع جماعت، 1387).

بهزيستي روان شناختي نيز به مانند عشق و دلبستگي با رضايت مندي از زندگي رابطه دارد. خوش‌بيني تمايل به اتخاذ اميدوارانه‌ترين ديدگاه است و به يک پيش آمادگي عاطفي و شناختي در خصوص اين که چيزهاي خوب در زندگي مهم تر از چيزهاي بد است اشاره دارد. احساس بهزيستي در برگيرندة احساس انسجام و پيوستگي در زندگي، تعادل عاطفي و رضايت کلي از زندگي است(صادقي، 1388).

اصولاً از ديرباز دو رويكرد اصلي در تعريف بهزيستي وجود داشته است. رويكرد مبتني بر لذت‌گرايي كه معتقد است بهزيستي به معني به حداكثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است. اين رويكرد در طول تاريخ حاميان خاص خود را داشته است كه از آن جمله مي توان اپيكور، هابز و استوارت ميل را نام برد. رويكرد دوم مبتني بر فضيلت‌گرايي ارسطو است. براساس اين رويكرد، ارضاي اميال، به رغم ايجاد لذت در ما، هميشه منتهي به بهزيستي نمي گردد، بلكه بهزيستي در برگيرنده تلاش براي كمال و تحقق پتانسيل‌هاي واقعي فرد است كه ممكن است همواره توام با احساس لذت نباشد (راين و دسي[2]، 2001).

محققان مختلف با اتخاذ هريك از اين رويكردها، مفهوم پردازي‌هاي متفاوتي از بهزيستي ارائه داده‌اند. پيروان لذت‌گرايي، «بهزيستي‌ هيجاني» را مطرح ساخته اند كه آن را برابر حضور عواطف مثبت (مانند شادي)، غياب عواطف منفي (مانند نااميدي) و رضايت مندي از زندگي مي‌دانند (كيز[3]، 2002). پيروان فضيلت‌گرايي نيز دو نوع بهزيستي روان شناختي (ريف[4]، 1989) و بهزيستي اجتماعي را مطرح ساخته اند. مدل سلامت، اين سه نوع بهزيستي را باهم تركيب كرده و مفهوم جامع و كاملي از بهزيستي را كه هم جنبه عاطفي (بهزيستي هيجاني) و هم جنبه كاركردي (بهزيستي روان شناختي و اجتماعي) سلامت رواني را در بر مي گيرد، به‌وجود مي‌آورد(كيز، 2002).

بهزيستي روان شناختي به معناي قابليت يافتن تمام استعدادهاي فرد است و 6 مولفه را در بر مي گيرد: خودمختاري (احساس شايستگي و توانايي در مديريت محيط پيراون فرد؛ انتخاب يا ايجاد روابط شخصي مناسب)، رشد شخصي (داشتن احساس رشد مداوم؛ پذيرا بودن نسبت به تجارب جديد؛ احساس كارآمدي)، روابط مثبت‌ با ديگران (داشتن روابط گرم، رضايت ‌بخش و توام با اطمينان؛ توانايي همدلي، صميميت و مهرباني)، هدف مندي در زندگي (داشتن هدف در زندگي؛ فرد احساس كند زندگي گذشته‌اش معنايي دارد) و پذيرش خود (داشتن نگرش مثبت نسبت به خود؛ پذيرفتن جنبه‌هاي مختلف خود؛ داشتن احساس مثبت نسبت به زندگي گذشته خود). اجزا وعناصراصلي بهزيستي روان شناختي را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود: معنويت، رشدو بالندگي فردي، رضايت از زندگي، شادي، روابط مثبت با ديگران، خويشتن پذيري، معناداري، سازگاري وتسلط برمحيط، خود پيروي، خوش بيني، هدف در زندگي. باتوجه به تحقيقات گذشته، بهزيستي روان شناختي با بيشترشدن سازش‌ يافتگي جسماني و رواني با وقايع تنش‌زاي زندگي و سطوح بالاتري از  عملکرد و رضايت اززندگي رابطه دارد(كيز و ريف[5]، 2003).

دراين ميان جوانان به عنوان عمده‌ترين قشرجامعه و قشري ازجامعه که پيوسته در معرض تنيدگي‌ها و فشارهاي محيطي و رواني زيادي ازجمله مشکلات آموزشي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي قراردارند، موردتوجه خاص پژوهش گران قرارگرفته‌اند و روشن است که پيامد هاي تنيدگي برعملکرد تحصيلي، اجتماعي وشغلي، رضايت شخصي و از همه مهم تر، سلامت رواني آن ها تاثیر نامطلوب خواهد داشت. حال محقق در اين پژوهش درصدد است تا بداند چه رابطه اي بين عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي وجود دارد و هم چنين آيا رابطه اي بين هرکدام از مولفه هاي عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت زناشويي وجود دارد يا نه؟

1-3- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق :

خانواده به عنوان اولين كانوني كه فرد در آن قرار مي‌گيرد، داراي اهميت شايان توجهي است. اولين تاثیرات محيطي كه فرد دريافت مي‌كند، از محيط خانواده است و حتي تاثیرپذيري فرد از ديگر محيط‌ها مي‌تواند نشأت‌گرفته از همين محيط خانواده باشد. خانواده پايه‌گذار بخش مهمي از سرنوشت انسان است و در تعيين سبك و خط مشي زندگي آينده، اخلاق، سلامت و عملكرد فرد در آينده نقش بزرگي بر عهده دارد. عواملي چون شخصيت والدين، سلامت رواني و جسماني آن ها، شيوه‌هاي تربيتي خانواده، شغل و تحصيلات والدين، وضعيت اقتصادي و فرهنگي، محل سكونت، حجم و جمعيت، روابط اجتماعي و بسياري متغيرهاي ديگر در خانواده وجود دارد كه شخصيت فرزند، سلامت رواني و جسماني او، آينده شغلي، تحصيلي، اقتصادي، سازگاري اجتماعي و فرهنگي، تشكيل خانواده او و غيره را تحت تاثیر قرار مي‌دهند(رضايي، 1388).

خانواده با وجود اين كه اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود، داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است؛ به طوري كه شناخت آن و تاثیرات و كاركردهاي آن بسيار مورد توجه صاحب نظران مختلف بوده است و بر اين اساس كاركردهاي متفاوتي نيز براي آن ارائه شده است(آزاد ارمکي، 1387).

سلامت روان و بهزيستي روان شناختي در خانواده، از عواملي است که مي تواند بر رضايت مندي زوجين در زندگي زناشويي تاثیر گذارد که اين امر از روابط عاطفي طرفين نشات مي گيرد. روابط عاطفي و عشق ميان زوجين از جمله عوامل مهم در تاثیرگذاري بر رضايت مندي از زندگي زناشويي است که کمتر محققي در باره آن پرداخته است. به نظر مي رسد که با درک و شناخت واژه عشق در زندگي مي توان از بسياري از مشکلات زناشويي چشم پوشي کرد چرا که زن و مردي که در سايه عشق زندگي مي کنند از خودگذشتگي زيادي از خود نشان خواهند داد و در سايه اين مهم به رضايت مندي از زندگي رسيد. هم چنين پژوهش هاي خيلي کمي در رابطه بين بهزيستي روان شناختي و رضايت زناشويي انجام شده است. آشکار است که نتايج اين تحقيق مي تواند از نظر عملي راه گشاي شناخت جامع تر از عوامل گرايش به رضايت از زندگي زناشويي درجامعه مورد نظر باشد و راه کارهاي عملي سازنده تري را براي جلوگيري از تعارضات زناشويي در بين زوجين پيشنهاد نمايد. از نظر علمي هم محققان اين حوزه مي توانند با شناخت وجود عشق در زندگي و هم چنين بهزيستي روان شناختي و مثبت نگري و بررسي تاثیر آن ها بر روي رضايت مندي از زندگي زناشويي وارد جزئيات تخصصي تر اين حوزه شوند و با تحقيق هاي بيشتر در این رابطه نتايج ارزشمندتري دست خواهند يافت. هم چنين نتايج اين  پژوهش مي تواند مبنايي براي آموزش صحيح مهارت زندگي جهت پيش گيري از تعارضات زناشويي باشد. از اين رو نتايج  پژوهش حاضر مي تواند مورد استفاده روان شناسان، مشاوران و افراد متخصص در اين زمينه قرار گيرد و در واقع بهره وران اصلي خانواده ها، زوج هاي جوان تر، دانشجويان اين حوزه و در نهايت جامعه باشد.

1-4- اهداف تحقيق :

1-4-1- هدف کلي :

بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

1-4-2- اهداف جزيي :

تعيين رابطه بين عشق و رضايت از زندگي زناشويي

تعيين رابطه بين بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي زناشويي

1-5- سوالات تحقيق :

آيا بين عشق و رضايت از زندگي زناشويي رابطه وجود دارد ؟

آيا بين بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي زناشويي رابطه وجود دارد ؟

1-6- تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات :

1-6-1- تعاريف مفهومي :

عشق : هرچند  که تعريف عشق بسيار مشکل است. واکنش هيجاني مستمر نسبت به يک منبع لذت معلوم(به نقل از رادو) می باشد(نهایت خواستن هر چیزی را عشق می نامند). آرزوي وصال شي محبوب از مشخصات عاشق شدن است. رشد تمايلات جنسي و رشد توانايي دوست داشتن تاثیر متقابل بر همديگر دارند. وقتي کسي با حداقل ترس و تعارض قادر به دادن و گرفتن محبت است، مي توان گفت که ظرفيت برقراري روابط صميمانه با ديگران را دارد. وقتي هم درگير رابطه اي صميمانه است فعالانه براي رشد و شادماني معشوق مي کوشد. عشق پخته به غير همجنس با صميميت مشخص است که از صفات ويژه روابط بين زن و مرد است(پورافکاري، 1376).

[1] Morty & Ratzin

[2]  Ryan & Deci

[3] Keyes

[4] Ryff

[5] Keyes & Ryff

[1]– Enrich

[2]– Ryff

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان شناختي، اميد به زندگي و رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند کم توان ذهني
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل
 • پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122