پايان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پياده سازي نظام مديريت ‌دانش در ستاد نيروي دريايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پياده سازي نظام مديريت ‌دانش در ستاد نيروي دريايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پياده سازي نظام مديريت ‌دانش در ستاد نيروي دريايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسآله 4
1-3 اهداف تحقيق 9
1-4 سؤال تحقيق 9
1-5 چهارچوب نظري تحقيق 10
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق 11
1-7 تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 12
1-8 قلمرو تحقيق 13
فصل دوم
بخش اول
2-1 فرهنگ سازماني
2-1-1 مقدمه 16
2-1-2 منشأ و چگونگي شكل‌گيري فرهنگ سازماني 17
2-1-3 تعريف مفهومي فرهنگ سازماني 18
2-1-4 انواع فرهنگ سازماني 22
2-1-5 ابعاد فرهنگ سازماني 24
2-1-6 مدل‌هاي فرهنگ سازماني 27
2-1-6-1 فرهنگ سازماني از ديدگاه هافستد 27
2-1-6-2 فرهنگ سازماني از ديدگاه شاين 28
2-1-6-3 فرهنگ سازماني از ديدگاه هرسي- بلانچارد 28
2-1-6-4 فرهنگ سازماني از ديدگاه كويين 29
2-1-6-5 فرهنگ سازماني از ديدگاه دنيسون 29
2-1-7 عوامل سازماني تأثيرگذار بر فرهنگ سازماني 34
2-1-8 مديريت فرهنگ سازماني 35
2-1-9 فرهنگ در سازمان‌هاي قدرت‌مدار 37
2-1-10 تحقيقات انجام شده در رابطه با فرهنگ سازماني 39
بخش دوم
2-2 مديريت دانش
2-2-1 مقدمه 42
2-2-2 تعاريف مفهوم داده، اطلاعات، دانش 43
2-2-2-1 مفهوم داده 43
2-2-2-2 مفهوم اطلاعات 44
2-2-2-3 مفهوم دانش 44
2-2-3 طبقه‌بندي انواع دانش 45
2-2-3-1 دانش از نظر نوناكا 46
2-2-3-2 دانش از نظر جورنا 46
2-2-3-3 دانش از نظر ماشلوپ 47
2-2-3-4 دانش از نظر ليدنر 48
2-2-4 عناصر و ويژگي‌هاي دانش 48
2-2-4-1 عناصر دانش 49
2-2-4-2 ويژگي‌هاي دانش 50
2-2-5 دانش آفريني در سازمان 53
2-2-6 تعريف مفهومي مديريت دانش 56
2-2-7 منشأ و چگونگي شكل‌گيري مديريت دانش 57
2-2-8 اصول مديريت دانش 61
2-2-9 اهداف مديريت دانش 63
2-2-10 تئوري‌هاي مديريت دانش 64
2-2-10-1 تئوري‌هاي مديريت دانش جامع 64
2-2-10-2 تئوري‌هاي مديريت دانش تيمي 66
2-2-10-3 تئوري‌هاي مديريت دانش جامعه‌گرا 67
2-2-11 مؤلفه‌هاي مديريت دانش 68
2-2-12 مدل‌هاي مديريت دانش 69
2-2-12-1مدل بويست 71
2-2-12-2 مدل شش بعدي 72
2-2-12-3 مدل نوناكا 73
2-2-12-4 مدل رن جانسون 76
2-2-14-5 مدل استيوهالس 77
2-2-13 موانع مديريت دانش 79
2-2-14 تحقيقات انجام شده در ارتباط با مديريت دانش 82
2-2-14-1 پژوهش گلد 82
2-2-14-2 پژوهش موهرمان 83
2-2-14-3 پژوهش ريگانز و مك اويلي 84

بخش سوم
2-3 نيروي دريايي ج. ا. ا
2-3-1 مقدمه 86
2-3-2 نيروي دريايي ج. ا. ا 87
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
3-1 مقدمه 93
3-2 فرآيند اجراي تحقيق 93
3-3 روش تحقيق 94
3-4 جامعه آماري 94
3-5 نمونه آماري و روش نمونه‌گيري 95
3-6 روش گرداوري اطلاعات و تدوين پرسش‌نامه 95
3-7 روايي و پايايي 96
3-7-1 اعتبار (روايي) ابزار 97
3-7-2 قابليت اعتماد (پايايي) ابزار 97
3-8 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 98
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 مقدمه 102
4-2 توصيف متغيرهاي تحقيق 102
4-2-1 نوآوري و خطرپذيري 102
4-2-2 رهبري 103
4-2-3 يكپارچگي 104
4-2-4 حمايت مديران 105
4-2-5 كنترل 106
4-2-6 هويت سازماني 107
4-2-7 سيستم پاداش 108
4-2-9 الگوهاي ارتباطي 110
4-2-10 مديريت دانش 111
4-3 آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 112
4-4 نتايج آزمون 113
4-5 نتايج فرضيات به ‌طور خلاصه 120

فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه 122
5-2 نتايج و خلاصه آمار توصيفي 122
5-2-1 خلاقيت فردي كاركنان 122
5-2-2 حمايت مديران 122
5-2-3 هويت سازماني 122
5-2-4 سازش با پديده تعارض 123
5-2-5 سيستم پاداش 123- 5-2-6 سبك رهبري 123
5-2-7 سيستم كنترل 123
5-2-8 خطرپذيري 123
5-2-9 يكپارچگي 124
5-2-10 الگوهاي ارتباطي 124
5-3 نتايج و خلاصه آمار استنباطي 124
5-3-1 نتايج آزمون فرضيه اول 124
5-3-2 نتايج آزمون فرضيه دوم 124
5-3-3 نتايج آزمون فرضيه سوم 124
5-3-4 نتايج آزمون فرضيه چهارم 125
5-3-5 نتايج آزمون فرضيه پنجم 125
5-3-6 نتايج آزمون فرضيه ششم 125
5-3-7 نتايج آزمون فرضيه هفتم 125
5-3-8 نتايج آزمون فرضيه هشتم 126
5-3-9 نتايج آزمون فرضيه نهم 126
5-3-10 نتايج آزمون فرضيه دهم 126
5-4 پيشنهادات تحقيق 127
5-4-1 پيشنهاداتي مبتني بر نتايج آزمون فرضيه‌ها 127
5-4-2 پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده 130
ضمايم 131
منابع 141

منابع

منابع فارسي

ابزاري؛ مهدي، دلوي؛ محمدرضا، (1385)، مديريت فرهنگ سازماني (مفاهيم، الگوها، تغيير) با رويكرد تعالي‌گرا، تهران، انتشارات قاصد سحر

اميني؛ تقي، سهرابي؛ شهاب، (1389)، انواع فرهنگ و نقش آن‌ها در تعيين استراتژي مناسب، دوماهنامه مديريت، شماره 160

اميني؛ مجيد و همكاران، (1390)، مفهوم‌سازي فرهنگ سازماني در دستگاه‌هاي امنيتي (مورد مطالعه سازمان‌هاي نظامي و انتظامي). فصلنامه دانش انتظامي خراسان جنوبي، سال اول،  پيش شماره 2.

بيك‌زاده؛ جعفر، پوريان؛ ياسر، (1390)، مولفه‌هاي فرهنگ سازماني، مقاله تخصصي ماهنامع عصركيفيت، شماره20

برجرون؛ برايان، (1386)، ترجمه غلام‌رضا ملك‌زاده، مديريت دانش، تهران، انتشارات جهان فردا

رضائيان؛ علي، شايستگي‌هاي مديريت براي دنياي متلاطم امروزه، مجله دانش مديريت، دانشگاه تهران، شماره 15

سكاران، اوما، (1388)، ترجمه دكتر محمد صائبي، روش‌هاي تحقيق در مديريت، چاپ ششم، تهران، موسسه آموزش عالي و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

فايرستون؛ ژوزف، (1389)، ترجمه دكتر احمد جعفرنژاد، خديجه سفيري، مباحث كليدي در مديريت دانش، چاپ دوم، تهرانف موسسه كتاب مهربان نشر

رابينز، استيفن، (1385)، رفتار سازماني. ترجمة علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، چاپ دهم، سه جلدي، جلدهاي دوم و سوم، تهران :دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

عابدي جعفري، حسن، (1387)، رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني (مطاله موردي: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي)، دانش مديريت، شماره 80،

كونتر؛ هارولد، (1385)، اصول مديريت، ترجمه علي‌اكبر فرهنگي، سيد امين علوي و اكبر مهدويان، مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ چهارم، تهران

شاين؛ ادگار، (1388)، فرهنگ سازماني، ترجمه دكتر محمد ابراهيم محجوب، چاپ دوم، تهران، انتشارات  فرا

شاين، ادگار، (1383)، مديريت فرهنگ سازماني و رهبري، ترجمه برزو فرهي بوزجاني و شمس‌الدين نوري نجفي، تهران، سيماي جوان

ممي‌زاده؛ جعفر، (1373)، مديريت فرهنگ سازماني، فصلنامه مديريت دولتي، شماره 25، تهران.

مطلبي و همكاران، بررسي فرهنگ سازماني در شركت قطارهاي مسافربري رجاء از ديدگاه دنيسون، ماهنامه حمل و نقل توسعه، (1389).

ميرسپاسي؛ ناصر، (1376)، مديريت تطبيقي و تطبيق مديريت، جزوه دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالي قم

Resources

Alavi, M. and Leidner, D. (1999) Knowledge management systems: Issues, challenges and benefits. Communications of the AIS Archive 1(7), 1–37

Alavi, M. and Leidner, D. E. (2001) Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly 25(1), 107–113.

Argyris, C. & Schon, D.A (1987). “Theory In Practice: Increasing Professional Effectiveness. San Francisco: Jossy- Bass

Asheim, B., Coenen, L. and Vang, J. (2007) Face-to-face, buzz and knowledge bases: Socio-spatial implications for learning, innovation and innovation policy. Environment and Planning C: Government and Policy 25(5), 655–670

Alvesson, M. and Ka¨rreman, D. (2001), “Odd couple: making sense of the curious concept of knowledge management”, Journal of Management Studies, Vol. 38 No. 7, pp. 995-1018.

Bohn, R.E. (1994), “Measuring and managing technological knowledge”, Sloan Management Review, Vol. 36 No. 1, pp. 61-73

Bowonder, B. and Miyake, T. (2000), “Technology management: a knowledge ecology perspective”, International Journal of Technology management, Vol. 19 Nos 7/8, pp. 662-84.

Bergeron, B. (2003), Essentials of Knowledge Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ. Boehnke, K., Bontis, N., DiStefano, J.J. and DiStefano, A.C. (2003), “Transformational leadership: an examination of cross-national differences and similarities”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24 No. 1, pp. 5-15.

Bontis, N. (2001), “CKO wanted – evangelical skills necessary: a review of the chief knowledge officer position”, Knowledge and Process Management, Vol. 8 No. 1, pp. 29-38

Christensen, W. And Crank, J.P. (2001), ” Police Work And Culture In A Nonurban Setting And Ethnographical Analysis” Police Quarterly, 4(1), 69- 98

Cook, S.D.N. Yanow, C.A. (1995), “Culture And Organiztional Learning”, Journal Of Management Inqury. Vol.2, No.4, Pp373-390

Dwyer, S. Richard, O.C., Chadwick, K. (2003). Gender Diversity In Organizational Culture. Journal Of Business Research, N 56(12), 1009- 1019

Despres, C And Chauvel, D (1999), “Knowledge Management” Journal Of Knowledge Management, Vol 3, Pp110-120Ghahraman Tabrizi, K. (2005). “The Relationship Between Organizational Culture And Creativity In Faculty Of Physical Education Groups In Government Universities”. Journal Of Sport And Movement Science, 6, Pp:139- 150

Davenport, T.H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organization Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press

Darroch, J. and McNaughton, P. (2002) Examining the link between knowledge management practices and types of innovation. Journal of Intellectual Capital 3(3), 210–222

Fleming, M. (2002), “What Is Safety Culture?” Rail Way Safety Ever Greenhouse, Available At Google.Com/Rwf

Greenberg, J & Baron, R.A. (2000). “Behavior In Organizations”, Prentice- Hall, Inc., 7th Editon

Hedlund, G. (1994), “A Model Of Knowledge Management And The N-Form Corporation”, Strategic Management Journal, Vol, 15. Pp.73-90

Hargadon, Andrew B. 1998. Firms as knowledge brokers: Lessons from pursuing continuous innovation. California Management Rev. 40(3) 209-227.

Hoegl, M. and Schulze, A. (2005) How to support knowledge creation in new product development: An investigation of knowledge management methods. European Management Journal 23(3), 263–273

Hersy, P And Blanchard, K. (1988) “Management Of Organization Behavior Utilizing Human Resources, Prentive- Hall

Johannessen, J-A., Olaisen, J., & Olsen, B. (2001). Mismanagement Of Tacit Knowledge: The Importance Of Tacit Knowledge, The Danger Of Information Technology, And What To Do About It. International Journal Of Information Management, 21, 3–20

Seyed Amery, M.H. And Sheikhalizadeh, M. (2006). “The Relationship Between Organizational Culture And Management” Productivity In Physical Education Offices Of East And West Azarbayjan. Research Report “. Urmia University

Shein, E. (1992). “Organizational Culture And Leadership”, San Francisci, Jossey- Bass, No27

Sarvary, M. 1999. Knowledge management and competition in the consulting industry. California Management Rev. 41(2) 95-107

Woo, J-H Clayton, M.J,. Johnson R.E., Flores, B.E And Ellis C. (2004), “Dynamic Knowledge Map: Reusing Experts Tacit Knoeledge In The AEC Industry”, Automation In Construction Vol. 13, Pp. 203-207

چكيده

این تحقیق با هدف بررسي تاثیر فرهنگ سازماني موجود نداجا بر به‌كارگيري نظام مدیریت ‌دانش توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) صورت پذيرفته است. روش انجام این تحقیق توصیفی- همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی می‌باشد. از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک تحقیق کابردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به‌حساب می‌آید. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسش‌نامه بوده که از پرسش‌نامه‌های رابينز و ویلیامسون[1] استفاده شده که با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی 10 فرضیه به بوته آزمایش نهاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بين مؤلفه‌هاي حمايت‌مديران، هويت‌سازماني، سبك‌رهبري، سيستم‌كنترل، يكپارچگي و الگوهاي‌ارتباطي موجود در نداجا با به‌كارگيري مديريت دانش رابطه وجود دارد. هم‌چنين 4فرضيه خلاقيت فردي، سازش با پديده تعارض، سيستم پاداش و خطرپذيري با مديريت دانش ارتباط معناداري را مشاهده ننموده‌اند.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازماني، مديريت دانش، رابينز، نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا 

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

 

در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به‌روند دانش را آغاز کرده‌اند كه مفاهیم جدیدی چون کاردانشی[2]، دانش‌کار[3]، مدیریت دانش[4] و سازمان‌های‌ دانشی[5] ، خبر از‌ شدت یافتن این روند می‌دهد. پیتردراکر[6] ، با به‌کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها می‌دهد که در آن‌ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه درآینده جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوارد باشند. به‌ این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان‌ دانشی به توانمندی‌هایی دست می‌یابد که قادر است از نیروی‌ اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، 1385، 283).

هدف از فعاليت‌هاي دانش در سازمان، اطمينان از رشد و‌تداوم فعاليت‌ها در جهت حفظ دانش حياتي در تمامي سطوح، به‌كارگيري دانش موجود در تمامي چرخه‌ها، تركيب ‌دانش در جهت هم‌افزايي، كسب مداوم دانش مربوطه، توسعه دانش جديد از طريق يادگيري مداوم كه به‌وسيله تجارب دروني و دانش بيروني ايجاد مي‌شود است (Bourdreau & Couillard, 1999, 27).

سازمان‌ها با تكيه بر دانش‌برتر امكان اتخاذ تصميم‌هاي معقول‌تر در موضوع‌هاي مهم و بهبود عملكرد‌هاي مبتني بر دانش را مي‌يابند. از اينرو مديريت دانش مقوله‌اي مهمتر از خود دانش محسوب مي‌شود كه در سازمان‌ها به‌دنبال آن هستند تا نحوه تبديل اطلاعات و دانسته‌هاي فرد و سازمان را به دانش و مهارت‌هاي فردي و گروهي تبيين و روشن كنند (Probest, 2000, 22).

مهمترين نقشي كه مي‌توان به مديريت دانش نسبت داد اين است كه آن را به عنوان يك متدولوژي تغيير در نظر بگيرند. مديريت دانش از يك طرف با جذب دانش‌هاي جديد به درون سيستم و از طرف ديگر با اداره موثر آن دانش‌ها مي‌تواند مهمترين عامل تغيير يك سازمان باشد. دانش به‌واسطه نزديكي به تصميم و اقدامات سازماني به مراتب بيش از داده‌ها و اطلاعات مي‌تواند باعث بهبود عملكرد شده و در نتيجه كيفيت خدمات سازمان‌ها را به‌طور عام و سازمان‌هاي دولتي را به‌طور خاص بهبود ببخشد (Hales & Kalucy, 2002, 2).


بيان مسأله

جهان پس از گذار از انقلاب صنعتی كه سرمایه و نیروی کار به عنوان منابع اصلی آن به‌شمار مي‌رفتند، شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده،که در آن خلق ثروت و درآمد به عنوان منبع ارزشمند دانش مي‌باشند. در اقتصادهای دانش محور امروزی، دانش به عنوان منبع‌‌اي کلیدی محسوب می شود که باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمان‌هایی می‌توانند عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار بهره گیرند. از اینرو مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمان‌هایی تبدیل شده است که تلاش می‌کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند، سازمان‌هایی که به طور موثر اقدام به کسب، خلق، انتقال و استفاده از دانش برای اصلاح و بهبود فعالیت‌ها و عملکرد خود می‌كنند (فاني، 1378).

مدیریت ‌دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است. مدیریت ‌دانش به تلاش‌هایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه‌های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می‌گیرد. بسياري از سازمان‌ها با تمركز بر مديريت ‌دانش و سرمايه‌گذاري گسترده در زمينه فناوري اطلاعات به دنبال دسترسي به مزاياي حاصل از مديريت دانش هستند و تلاش مي‌كنند با پياده‌سازي استراتژي مديريت دانش عملكرد خود را بهبود ببخشند (Rowland, 2004, 96).

مديريت دانش، كسب دانش درست براي افراد مناسب، در زمان صحيح و مكان مناسب است، به‌گونه‌اي كه آنان بتوانند براي دست‌يابي به اهداف سازمان، بهترين استفاده را از دانش ببرند (زعفريان، 1387، 3).

مديريت دانش، فرآيندي است كه به‌واسطه‌ي آن سازمان‌ها در زمينه يادگيري (دروني‌كردن دانش) كدگذاري دانش (بيروني كردن دانش) و توزيع و انتقال دانش، مهارت‌هايي را كسب مي‌كنند(ابطحي، 1385، 34).

كريس آرجريس در سال 1978 فرهنگ سازماني را نظامي زنده مي‌داند كه خود را در قالب رفتاري كه افراد سازمان از خود نشان مي‌دهند، نحوه‌اي كه مي‌انديشند، احساس مي‌كنند و شيوه‌اي كه با يكديگر رفتار مي‌كنند، نشان مي‌دهد (Argyris, 1987).

چالشي كه در اينجا وجود دارد اين است كه مديريت دانش موضوعي سيستماتيك و مقوله‌اي كه اجراي موفقيت‌آميزآن نيازمند نگرشي همه جانبه و فراگير به عوامل مختلف سازماني است. بسياري از سازمان‌هايي كه به دنبال پياده‌سازي مديريت‌ دانش بوده‌اند، اقدام به سرمايه‌گذاري گسترده در زمينه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي نموده‌اند. اما بايد توجه داشت كه فناوري اطلاعات[7]  تنها بخشي از مديريت دانش است و پياده‌سازي موفقيت‌آميز اين استراتژي مستلزم اين است كه عوامل سازماني مختلف موجود در يك سازمان از جمله ساختارسازماني[8] ، فرهنگ سازماني[9] ، تكنولوژي[10] ، منابع انساني[11]  و ..، داراي ويژگي‌هاي خاصي بوده و از انسجام و هماهنگي لازم برخوردار باشند. وجود شكاف و ناهماهنگي در بين اين عوامل مانع از پياده‌سازي موفقيت‌آميز استراتژي مديريت دانش خواهد شد. بنابراين شناخت وضعيت عوامل‌سازماني از حيث ويژگي‌هاي لازم براي پياده‌سازي استراتژي مديريت‌ دانش، اقدام اوليه مهمي است كه مي‌تواند بنيان مستحكمي را براي اقدامات بعدي در اين راستا فراهم سازد (Lai, 2007, 322).

جوامع علمي و تجاري هر دو بر اين باورند كه سازمان‌هاي با قدرت دانش مي‌توانند برتري‌هاي بلندمدت خود را در عرصه‌هاي رقابتي حفظ كنند. سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش بايد به سرعت در فعاليت‌هاي مربوط به مديريت دانش موازنه ايجاد كنند. عموما برقراري چنين موازنه‌اي نيازمند ايجاد تغييرات در فرهنگ سازمان، ساختار، فنون و فناوري‌ها است. برخي از سازمان‌ها بر اين باورند كه با تمركز صرف بر افراد، فناوري و فنون مي‌توان دانش را مديريت كرد (Bamforth, 1991, 55).

از ديدگاه مديريت، فرهنگ سازماني را مي‌توان در قالب باورها و توقعات مشتركي كه از افراد سازماني انتظار مي‌رود، يك نظارت اجتماعي به‌شمار آورد. اين باورها و انتظارات، هنجارها و ارزش‌هايي پديد مي‌آورد كه با نيرومندي رفتار افراد و گروه‌ها را شكل مي‌بخشد. اين نظارت اجتماعي را مي‌توان همان نظام غيررسمي دانست كه در برگيرنده كنش‌ها، ميان‌كنش‌هاي غيررسمي، احساس‌ها، هنجارهاي گروهي و ارزش‌هايي است كه افراد سازماني بر آن‌ها مهر تأييد مي‌زنند. به‌ديگر سخن، نظام غيررسمي، بخش يا قلمرو پوشيده و سركوب شده زندگي سازماني با بخش‌ پنهان كوه‌يخي سازمان محسوب مي‌شود. با نگاهي دقيق به اين تعريف پي مي‌بريم كه زمينه اصلي در فرهنگ سازماني وجود سيستمي از معني و مفاهيم مشترك در ميان اعضاي سازمان است. در هر سازماني الگويي از باورها، سمبل‌ها، شعائر، داستان‌ها، آداب و رسوم وجود دارد كه به مرور زمان به‌وجود آمده‌اند. اين الگوها باعث مي‌شوند كه درخصوص اين‌كه سازمان چيست و چگونه اعضاء بايد رفتار خود را ابراز كنند، درك مشترك و يكساني به‌وجود مي‌آيد. ويژگي‌هاي دهگانه‌اي وجود دارند كه وقتي با‌هم تركيب مي‌شوند، فلسفه وجودي يك سازمان را به‌وجود مي‌آورند كه عبارتند از: ابتكارفردي، خطرپذيري، رهبري، يكپارچگي، روابط مديريت، كنترل، هويت، نظام پاداش، تحمل تعارض و الگوي ارتباطي. تركيب اين ويژگي‌ها با درجات متفاوت نمايانگر نوع فرهنگ سازماني حاكم و تأثير بر عملكرد سازمان مي‌باشد (الواني، 1376).

برنامه مديريت دانش بدون تحول فرهنگ سازماني نمي‌تواند موفق باشد. فرهنگ سازماني ايده‌آل براي مديريت دانش آن است كه افراد درون سازمان، نخست؛ براي ارتقاء عملكرد شغلي خود به طور مداوم به دنبال مشاركت، يادگيري و دانستن باشند. دوم؛ آن‌چه را مي‌دانند در سراسر سازمان اشاعه دهند و سوم اين‌كه دانستني‌هاي خود را در قالب خزانه مديريت دانش سازماندهي كنند (قلي‌زاده؛ مرتضوي، 1390).

در اين تحقيق از ميان عوامل‌سازماني متعددي كه در مدل‌هاي سازماني مختلف ذكر شده‌اند، به بررسي يكي از عوامل كليدي ” فرهنگ‌سازماني” درارتباط با به‌كارگيري مديريت ‌دانش پرداخته خواهد شد. در مطالعات متعددي كه در زمينه فرهنگ سازماني در سازمان‌‌هاي مختلف انجام گرفته است، 10 بعد را براي فرهنگ سازماني در نظر گرفته‌اند

در اين پژوهش مولفه‌هاي فرهنگ سازماني بر مبناي مدل ارائه شده توسط رابينز[12] بوده و شامل موارد زير است.

خلاقيت فردي: خلاقيت در برگيرنده هر كار و اقدامي است كه سازمان را در يك حوزه راهبردي جديد قرار مي‌دهد. خلاقيت و نوآوري مي‌تواند شامل توسعه و ايجاد محصول يا خدمت جديد، فرايند ساخت و توليد جديد، فناوري جديد، يا تغيير در مسير و جهت راهبردي سازمان باشد (فاني، 1378) .

حمايت مديران: مديران تا چه حدي با زير دستان ارتباط برقرار كرده و ار آنها حمايت مي‌كنند؟ يكي ار ابعاد حمايت مديران، كمك به زير دستان است كه گاهي از زندگي سازماني فرد فراتر رفته و به زندگي شخصي او باز مي‌گردد. از سوي ديگر مدير هم به زير دست جهت انجام امور و تحقق اهداف وابسته است (Moberg, 1990, 90).

هويت سازماني: عبارت است از اينكه تا چه حدي اعضاي سازمان خود را با كل سازمان يكي دانسته و از آن كسب هويت مي‌كنند. مواردي مانند: احساس غرور و افتخار عضويت در سازمان، تمايل به ماندن در سازمان و .. از مؤلفه‌هاي هويت سازماني است (رمضاني، 1389، 28).

سازش با پديده تعارض: عبارت است از ميزاني كه كاركنان تشويق مي‌شوند كه عينا تعرضات و انتقادات را بپذيرند(رمضاني، 1389، 28).

سبك رهبري: منظور از سبك رهبري اين است كه تا چه حدي ارتباطات سازماني به سلسله مراتب رسمي فرماندهي سطح بالاي سازمان مرتبط است (رمضاني، 1389، 29).

سيستم پاداش: يعني تا چه ميزاني پرداخت‌ها نظير حقوق، ترفيعات و ارتقاء بر اساس معيار عملكرد كاركنان صورت مي‌گيرد (رمضاني، 1389، 28).

سيستم كنترل: سازمان تا چه حدي براي سرپرستي و كنترل كاركنان، به قوانين و مقررات و سرپرستي مستقيم متوسل مي‌شود (رمضاني، 1389، 28).

خطرپذيري: حد و حدودي كه كاركنان پيشرفت را پذيرفته و مخاطره را مي‌پذيرند (رمضاني، 1389، 28).

يكپارچگي: واحدهاي درون سازمان چقدر تمايل دارند به پيوه‌هاي يكسان و هماهنگ عمل كنند (رمضاني، 1389، 28).

الگوهاي ارتباطي: تاچه حد ارتباطات سازماني به سلسله مراتب فرماندهي سطح بالاي سازمان مرتبط مي‌شود (رمضاني، 1389، 28).

سوال اصلي تحقيق اين است كه رابطه فرهنگ سازماني موجود نداجا بر به‌كارگيري نظام مدیریت ‌دانش توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران(نداجا) را مورد بررسي قرار دهد.

اهداف تحقيق

در اين تحقيق، با استفاده از مدل بيان شده در بالا به بررسي تاثير مولفه‌هاي فرهنگ سازماني (خلاقيت فردي، حمايت مديران، هويت سازماني، سازش با تعارض، سيستم پاداش، سبك رهبري و سيستم كنترل، خطرپذيري، يكپارچگي و الگوهاي ارتباطي) بر به‌كارگيري مديريت دانش در كاركنان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي پرداخته خواهد شد. پس از بررسي تاثير اين عوامل بر مديريت دانش، راه‌كارها و روش‌هايي ارائه خواهد شد كه هدف از ارائه اين روش‌ها تسهيل و به‌كارگيري نظام مديريت دانش در نيروي دريايي ج. ا. ا  است. اهداف تحقيق به صورت تفصيلي به شرح زير مي‌باشد

ميزان رابطه خلاقيت فردي در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا

ميزان رابطه حمايت مديران در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه هويت سازماني در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه سازش با تعارض در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه سيستم پاداش در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه سبك رهبري در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه سيستم كنترل در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه خطرپذيري در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه يكپارچگي در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.ا

ميزان رابطه الگوهاي ارتباطي در به‌كارگيري دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا.

سوال تحقيق

سوالاتي كه اين تحقيق در راستاي دستيابي به آن‌ها تلاش مي‌نمايد عبارتند از:

آيا سازش با پديده تعارض كاركنان تاثيري بر به‌كارگيري مديريت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟

آيا سبك رهبري، رهبران نداجا رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش در كاركنان خواهد داشت؟

آيا خطرپذيري كاركنان نداجا رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟

آيا خلاقيت فردي كاركنان، رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟

آيا هويت سازماني كاركنان، رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش توسط آن‌هاخواهد داشت؟

آيا الگوهاي ارتباطي نداجا تاثيري بر به‌كارگيري مديريت دانش در سازمان خواهد داشت؟

آيا حمايت مديران نداجا رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش در سازمان خواهد داشت؟

آيا يكپارچگي در نداجا رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش در سازمان خواهد داشت؟

آيا سيستم پاداش نداجا رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش در سازمان خواهد داشت؟

آيا سيستم كنترل نداجا رابطه ای با به‌كارگيري مديريت دانش در سازمان خواهد داشت؟

چهارچوب نظري تحقيق

چهارچوب نظري الگويي است كه پژوهشگر بر اساس آن در ارتباط با روابط بين عواملي كه در ايجاد مساله مهم تشخيص داده شده‌اند نظريه پردازي مي‌كند. به‌طور كلي چهارچوب نظري پايه‌اي است كه تمام طرح يا پروژه تحقيقاتي بر آن استوار است. يك شبكه منطقي، توسعه يافته، توصيف شده و كامل بين متغيرهايي است كه از طريق فرآيندهايي هم‌چون مطالعات اكتشافي و مصاحبه‌ها مشخص شده‌اند (خاكي، 1383، 163).

در اين تحقيق متغير وابسته مديريت دانش و متغير مستقل فرهنگ سازماني مي‌باشد. متغير مستقل اين تحقيق از نظر ابعاد (10 بعد) بررسي شده است.

 

فرضيه‌هاي تحقيق

بنابراين و براساس اطلاعات به دست آمده فرضيات اين تحقيق به شرح زير مي‌باشد:

فرضيه1: بين خلاقيت فردي كاركنان نداجا و به‌كارگيري مديريت دانش توسط آنان رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه2: بين حمايت مديران نداجا و به‌كارگيري مديريت دانش توسط كاركنان رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه3: بين هويت سازماني كاركنان نداجا و به‌كارگيري مديريت دانش توسط آنان رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه4: بين سازش با پديده تعارض كاركنان نداجا و به‌كارگيري مديريت دانش توسط آنان رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه5: بين سيستم پاداش نداجا و به‌كارگيري مديريت دانش توسط كاركنان رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه6: بين سبك رهبري، رهبران نداجا و به‌كارگيري مديريت دانش توسط كاركنان رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه7: بين سيستم كنترل نداجا و به‌كارگيري مديريت دانش توسط كاركنان رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه8: بين خطرپذيري كاركنان و به‌كارگيري مديريت دانش توسط آن‌ها رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه9: بين يكپارچگي سازمان و به‌كارگيري مديريت دانش توسط آن‌ها رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

فرضيه10: بين الگوهاي ارتباطي سازمان و به‌كارگيري مديريت دانش توسط آن‌ها رابطه‌ي معنا داري وجود دارد.

1-7) تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق

به‌منظور بيان متغيرهاي اين تحقيق، ابتدا بايد به اين نكته توجه نمود كه از فرهنگ سازماني به‌عنوان متغير مستقل و از مديريت دانش به‌عنوان متغير وابسته استفاده شده است.

متغير مستقل تحقيق: در اين تحقيق متغير مستقل فرهنگ سازماني مي‌باشد كه از 10 بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به‌منظور بررسي تأثير اين ابعاد از پرسشنامه استاندارد رابينز استفاده شده است كه تأثير هركدام از اين ابعاد را در سازمان اندازه‌گيري مي‌كند

متغير وابسته تحقيق: متغير وابسته در اين تحقيق،‌ مديريت دانش مي‌باشد. مديريت دانش به‌عنوان فرايند به‌كارگيري يك رويكرد نظام‌مند براي كسب، ساختاردهي، مديريت و توزيع دانش در سراسر يك سازمان به‌منظور انجام سريع‌تر كارها، استفاده مجدد از بهترين رويه‌ها و كاهش دوباره‌كاري تعريف شده است. در اين تحقيق به‌بررسي تدثير ابعاد فرهنگ‌سازماني در به‌كارگيري مديريت دانش در بين كاركنان نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا ايران پرداخته خواهد شد.

[1]– Williamson

[2] –  Knowledge Work

[3] –  Knowledge Worker

[4]–  Knowledge Management

[5]  -Knowledge Organization

[6] –  Peter Draker

[7] . Information Technology (IT)

[8] – organizational structure

[9] – organizational culture

[10] – technology

[11] – human resources

[12] – Robbins, 2005

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122