پايان نامه بررسي رابطه متقابل دين و اقتصاد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه متقابل دين و اقتصاد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 243 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه متقابل دين و اقتصاد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه
پیشگفتار
1- نیازها، اندیشه¬ها و ریشه¬های ترکیب دین و اقتصاد 9
2- عناصر و زمینه‌های پیوند اقتصاد و دین10
3- تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین (اقتصاد دین)13
بخش اوّل : یهودیت
فصل اوّل: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهودیت21
1-1) اندیشه‌های اقتصادی در عهد عتیق21
1-1-1)کشاورزی در عصر کتاب مقدس21
2-1-1) بازرگانی و صنایع در عصر عهد عتقیق25
3-1-1) بررسی اقتصادی حیات یهودیان در دوران صلح با رومیان28
2-1)دوره قرون وسطی31
1-2-1)اقتصاد قرون وسطی و یهودیت بیزانسی31
2-2-1) بازرگانان یهودی در مدیترانه قرون وسطی 33
3-2-1) فعالیت‌های اقتصادی یهودیان در اسلام قرون وسطی35
4-2-1) پایان عصر طلایی اقتصاد یهودیان 37
3-1) یهودیت در قرون 17و18و19و2039
1-3-1) یهودیت آمستردام در طی دورانمرکانتالیسم (سودا گرایی) 39
2-3-1) اندیشه¬های اقتصادی یهودیان در بریتانیا 41
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی یهودیت43
1-2)مبانی اقتصاد‌ی یهودی45
1-1-2)قوانین و اقتصاد یهود و دیدگاه آن دین به مالکیت45
2-1-2)ثروت و دارایی¬ها 49
1-2-1-2)پول، بانکداری و بهره55
2-2-1-2)بازرگانی، تجارت منصفانه و مقررات دولتی 59
3-1-2)تخصیص منابع به نهادهای اقتصادی در اقتصاد یهودی 63
تهاتر و نقش پول 66
2-2)ماهیت اقتصاد‌‌‌ی یهودیت69
بخش دوم: مسیحیت
فصل اول: سیر تاریخی اندیشه های اقتصادی مسیحیت75
1-1)اندیشه های اقتصادی مربوط به کتاب مقدس ، قدّيسان و دانشمندان اوليه مسيحي75
1-1-1)رويكرد كتاب مقدس به اقتصاد 75
2-1-1) انديشه اقتصادي قدّيسان و دانشمندان اوليه مسيحي77
3-1-1) فئوداليسم و انديشه‌ی مدرسي¬ها در قرون وسطا 81
2-1)قرون 16 و 17 و 1893
1-2-1) انديشه اجتماعي قرون وسطايي (علل ظهور پروتستانتیزم) 93
2-2-1)پروتستاتيزم و تأیید سرمايه¬داري 95
3-1) قرون 19و2097
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی مسیحیت105
1-2)مبانی اقتصاد‌ی مسیحیت105
1-1-2) دیدگاه کتاب مقدس درباره ثروت و مالكيت 105
1-1-1-2) فقر و ثروت در كتاب مقدس 106
2-1-1-2) برخي نكات پيرامون فقر و ثروت در كتاب مقدس 108
3-1-1-2) دو موضع درباره‌ی فقر 110
4-1-1-2)الهیات رهايي بخش یا الهیات سياسي درباب فقر و علم 112
2-1-2) نظريات صاحب نظران مسيحي درباره ثروت و مالکیت112
1-2-1-2) خلقت و سرپرستي 113
2-2-1-2) مالكيت از منظر صاحب نظران مسیحی114
3-1-2)نظريات انديشمندان مسيحي درباره كار115
1-3-1-2) ماهيت و اهميت كار انسان 115
2-3-1-2) مخالفت با‌نا دیده گرفتن منافع و هویت فرد در کار (از خود بيگانگي در كار )116
3-3-1-2) حق و تكليف نسبت به كار 119
4-1-2) فقر و عدالت از ديدگاه صاحب¬نظران مسيحي 120
1-4-1-2) عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی 120
2-4-1-2) تعريف عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی123
3-4-1-2) انواع عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی124
5-1-2) دولت و بازار در نگاه انديشمندان مسيحي 125
2-2) ماهیت اقتصاد مسیحی128
بخش سوم: اسلام
فصل اول: سیر تاریخی اندیشه های اقتصادی اسلام132
1-1)اندیشه اقتصادی اسلام از اوایل ظهور تا اواخر قرن19 132
2-1)آيات و روايات با جهت¬گيري اقتصادي133
3-1)موضوعات اقتصادی در متون فقهي و فلسفي 138
4-1)اندیشه اقتصادی اسلام در قرن20 145
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصاد اسلامی146
1-2) مبانی اقتصادی اسلام146
1-1-2)مالكيت در اقتصاد اسلامي146
1-1-1-2) نظر اسلام درباره مال و ثروت 146
2-1-1-2) مفهوم و اهميت مالكيت خدا و جانشيني انسان در قرآن148
1-2-1-1-2) حق و تكليف در مالكيت 149
2-2-1-1-2) ديدگاه¬هاي مشترك صاحب¬نظران اقتصاد اسلامي در مورد مالكيت 150
3-2-1-2) اختلاف نظر در مورد قلمروهاي مالكیت در اسلام151
2-1-2) كار در اقتصاد اسلامي 156
1-2-1-2) اهميت و نقش كار در اسلام 156
2-2-1-2) رابطه ميان كار و مالكيت در اسلام 157
3-2-1-2) هدف از كار 159
4-2-1-2) كار و استراحت 160
3-1-2) عدالت در اقتصاد اسلامي 161
1-3-1-2) تعريف عدالت و قسط 163
2-3-1-2) انواع عدالت165
3-3-1-2) عدالت اقتصادي 165
4-3-1-2)نظريه توزيع در اقتصاد اسلامي 167
5-3-1-2) نظريات توزيع قبل و بعد از توليد 168
4-1-2) نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامي 171
1-4-1-2) مالية عمومي در اقتصاد اسلامي176
2-4-1-2) جايگاه بازار و اخلاقيات بازار در اقتصاد اسلامي 180
3-4-1-2) تأمين نظام مالي در اقتصاد اسلامي 184
4-4-1-2) محدودة دخالت دولت در اقتصاد اسلامي 187
5-4-1-2) ماهيت دولت و ساختار بازار در اقتصاد اسلامي190
2-2) ماهیت اقتصاد اسلامی 193
1-2-2) نظر گروهي از صاحب¬نظران اقتصادي مسلمان در مورد عدم وجود اقتصاد اسلامي و عدم نياز به آن193
2-2-2) نظريات پژوهش¬گران مختلف در مورد وجود اقتصاد اسلامي196
بخش چهارم : مقایسه
فصل اول)مقایسه اندیشه های اقتصادی یهودیت ، مسیحیت واسلام200
1-1) جهان بيني اقتصادي 200
2-1) كار و مالكيت204
3-1) عدالت و توزيع 208
4-1) دولت و بازار 212
فصل دوم)نتیجه گیری 216
1-2)اشتراکات216
2-2)افتراقات217
منابع فارسی و عربی221
منابع انگلیسی225
واژه نامه232

الف-منابع فارسی و عربی:

*قرآن کریم

*کتاب مقدس(عهد قدیم و عهد جدید)

آمدی، غررالحکم و دررالکلم، شرح و ترجمه فارسی: سیّد هاشم رسولی محلاتی،2 جلد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،1377.

اپستاین، ایزیدور، یهودیّت بررسی تاریخی،ترجمه بهزار سالکی،چاپ دوم،تهران:موسسه علمی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،1388.

اجتهادی، ابوالقاسم، وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموی، تهران: سروش، 1363.

احمد ، خورشید ، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی ، ترجمه محمد جواد مهدوی،مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی ،1374.

ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخس، ترجمه:ابوالقاسم، پور حسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1381.

ایسینگ ،اتمار، تاریخ اندیشه و عقاید اقتصادی، ترجمه:هادی صمدی،تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

بهداد،سهراب،«اسلامی کردن اقتصاد در دانشگاه های ایران»،مجله کنکاش،شماره 13،آمریکا،1376.

پیشلر، هانس و گابریل، اینگه برگ؛«نقش عنصر اخلاق در تدوین مکاتب اقتصادی و تعالیم مردم گرایانه ی مذهب کالونی»؛ در ارزش ها حقوق و وظایف از نگاه اندیشمندان مسلمان ومسیحی؛ ویراستاران:اکبر قنبری و آندریاس بشته، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،1380.

تفضلی، فریدون ، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: نشر نی،1372.

تقوی،حیدر،جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه حسن توانایان فرد،تهران:ناشرمترجم،1366.

توتونچیان، ایرج ،پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری، تهران: انتشارات توانگران،1379.

جو ویور، مری؛درآمدی بر مسیحیّت؛ترجمه:حسن قنبری؛قم:مرکزمطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب؛1372.

جوادی آملی ، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن مجید ، جلد6(سیره انبیاء)،قم:نشر رجاء،1372.

چپرا، محمّد عمر، «دشوار ترین آزمون اقتصاد دانان اسلامی»،ترجمه اسحاق علوی،قم:هفته نامه پگاه،شماره17.

چپرا، محمّد عمر،« دولت رفاه اسلامی و نقش آن در اقتصاد»،ترجمه اسحاق،قم:هفته نامه پگاه،شماره18.

الحرانی، علی بن الحسین بن شبعه، تحف العقول عن آل الرسول، موسسه النشر الاسلامی ، قم، 1363.

الحرالعاملی،محمد بن الحسن،وسائل الشیعه، طبع المکتبه الاسلامیه،تهران،فی 20 مجلد، الطبعه السادسه،سنه 1403ه-ق.

حکیمی ، محمّد رضا،گزارشی درباره الحیات،جلدسوم تا ششم،تهران:دفتر نشر و فرهنگ اسلامی،1379.

حکیمی،محمّد رضا و همکاران ، الحیات ، ترجمه احمد آرام ،تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1371.

الحورانی، یاسر عبدالکریم ،« منابع میراث اقتصادی اسلام»، ترجمه مجید مرادی ، فصلنامه نخصصی اقتصاد اسلامی،شماره1383،14.

دادگر، یدالله، «مروری اجمالی بر ادبیات دوران کلاسیک اقتصاد اسلامی»فصل نامه پژوهش ،شماره سوم ،1378.

دادگر،یدالله، «ادبیات دوران معاصر اقتصاد اسلامی »، فصلنامه پژوهش،شماره چهارم،1379.

دادگر،یدالله، «نگرشی بر اقتصاد اسلامی ، معرفت ها ، ارزش ها و روشها »،تهران:پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1378.

دادگر،یدالله، «نگاهی مقایسه ای به نظام اقتصادی صدر اسلام»،تهران:پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1380.

دادگر، یدالله ،«تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیت الله صدر»،تهران:پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1378.

دادگر،یدالله و نجفی ، سید محمّد باقر، مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی ، کرمانشاه: دانشگاه رازی،1380.

درخشان ، مسعود، «ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف»،پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی ، شماره 1و2،1374.

دورانت،ویل،تاریخ تمدن،ترجمه ابئالقاسم طاهری،انتشارات اقبال،ج1377،13.

رضایی، مجید ،عرضه نیروی كار بر مبنای اصول حاكم بر بازار كار اسلامی،»، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1370.

زرقا، محمّد انس، «اسلامی کردن علم اقتصاد،مفهوم و روش»، ترجمه منصور زراء نژاد،فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی،شماره های 13و1383،14.

ژید ،شارل و ریست، شارل؛تاریخ عقاید اقتصادی؛ترجمه کریم سنجانی؛2جلد،تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1370.

ساول،جرج،عقاید بزرگ‌ترین علمای اقتصاد، ترجمه حسین پیرنیا ،تهران: انتشارات کتابفروشی ابن سینا، 1333.

شریعتی، علی ،مجموعه آثار (26) ،تهران: نشر، آزمون، چاپ چهاردهم،.1386

صادقی تهرانی، علی،« تحقق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی»، فصلنامه پژوهش دانشگاه امام صادق(ع)،شماره11و1379،12.

صادقی تهرانی، علی ،گامی در تحلیل اقتصادی ویژگی های رفتاری در نظام اقتصاد شهری تمدن اسلامی،مجموعه مقالات اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی،مشهد،1368.

صدر ، کاظم،اقتصاد صدر اسلام،تهران ، دانشگاه شهید بهشتی،شماره اول،1373.

صدر ، کاظم،تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی،دانشگاه شهید بهشتی،شماره دوم،1375.

صدر ، کاظم،«تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی»،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،شماره پنج وشش،1381

صدر، محمّد باقر، اسلام و مکتبهای اقتصادی، ترجمه محمّد نبی زاده ،قم:چاپ مهر قم، 1355

صدر، محمّد باقر ،اقتصاد ما ،جلد اول، ترجمه محمّد کاظم موسوی،تهران: انتشارات برهان و انتشارات اسلامی،.1350

صدر، محمّد باقر ،اقتصاد ما، جلد دوم، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی،تهران:انتشارات اسلامی،1375.

صدیقی، نجات الله ودیگران، مباحثی در اقتصاد خرد،نگرش اسلامی،ترجمه حسین صادقی، تهران:پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1375.

صدیقی، نجات الله، «ویژگی های نظام اقتصادی اسلام» ، ترجمه محمّد جواد مهدوی ، تهران،پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1376.

طالقانی،محمود،اسلام و مالکیت،تهران:شرکت سهامی انتشار،1344

فارابی،ابونصر،اندیشه های اهل مدینه فاضله،ترجمه جعفر سجادی،چاپ زر،1354.

فیض کاشانی،محمّد حسن، ترجمه تفسیر شریف صافی، ،ج6،عبدالرحیم عقیقی بخشایشی،نوید اسلام،چاپ اول ، 1386.

قحف،منذر،«مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی»،ترجمه عباس عرب مازار،تهران:سازمان برنامه و بودجه،1376.

قحف،منذر،«مفهوم مالکیت در اسلام»،ترجمه محمّد رضا یوسفی،تهران:سازمان برنامه و بودجه،1377.

قحف،منذر،«نقش اقتصادی دولت در اسلام»، ترجمه محمّد رضا یوسفی ،تهران:سازمان برنامه و بودجه،1378.

قحف،منذر،«مالیه عمومی و حقوقی و سیاست مالی در اسلام»، ترجمه محمّد رضا یوسفی ،تهران:سازمان برنامه و بودجه،1379.

کتاب مقدس(عهد قدیم و عهد جدید)،مترجم:انجمن کتاب مقدس،چاپ دوم در ایران 1987.

الکلینی الرازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، الجزء الخامس، تصحیح:علی اکبر الغفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1378.

کیاءالحسینی،ضیاءالدین،زکات در قرآن و برآورد تابع آن در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مفید،1377.

گابریل،اینگبورگ،«عدالت خواهی در سنت مسیحی»،در گفتگو:عدالت در روابط بین المللی و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی،گردآورنده:عبدالمجید میردامادی و آندریاس بشته،تهران:انتشارات بین اللملی الهدی، 1374

لاژوژی ، ژوزف، مکتب های اقتصادی ، ترجمه جهانگیر افکاری،تهران:سازمان و انتشارات آموزش انقلاب اسلامی،1367.

مجلسی،محمّد باقر، بحارالانوار،المجلد الثالث و العشرون،تهران،المکتبه‌ی الاسلامیه‌ی،1389ه ق.

مصطفوی کاشانی، لیلی ؛شورای واتیکان دو:میعادگاه کلیسای کاتولیک با تجدد گرای؛تهران:انتشارات بین المللی الهدی،1378.

مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی،تهران:انتشارات حکمت،1403ه ق.

مطهری،مرتضی،نظری به نظام اقتصادی اسلام ،انتشارات صدرا،1375.

منان.م،«اقتصاد اسلامی به مثابه علم اجتماعی»،ترجمه یدالله دادگر،نقد و نظر، سال پنجم، شماره اول و دوم ،8-1377.

منتظری،حسین علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمود صلواتی،تهران:انتشارات کیهانّ1367.

موسایی ، میثم،مبانی جهت گیری کلی اقتصادی در نهج البلاغه،انتشارات پایگان،1380.

میرا خور، عباس و الحسنی،باقر،«ویژگی های نظام اقتصادی اسلام»،ترجمه حسن گلریز،تهران:موسسه بانکداری ایران،1371.

میلز، اس پاول و پرسلی ، جان آر ؛ ملاحظاتی در ابزارهای تأمین مالی در اسلام:نظریه و عمل ، ترجمه ید الله دادگر و اسحاق علوی،قم:انتشارات دانشگاه مفید،1382.

نور احممدی، محمّد جواد، اقتصاد دینی از منظر اندیشنمادان مسلمان و مسیحی،تهران:دانشگاه امام صادق(ع)،1389.

نهج البلاغه، ترجمه سیّد جعفر شهیدی ، تهران: انتشارات علمی-فرهنگی،چاپ بیست وهفتم،1386.

وبر،ماکس؛اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری ؛ ترجمه عبدامعبود انصاری،تهران:انتشارات سمت،1371.

هانت.ای.ک،«تکامل نهادها ایدئولوژی های اقتصادی:مالکیت و رسالت»،ترجمه سهراب بهداد،تهران:انتشارات آگاه ،1381.

یوسفی ، احمد علی و دیگران ، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1370.

ب- منابع انگلیسی:

Adelstein, Richard P., Islands of conscious power”: Louis D. Brandeis and the modern corporation” Business History Review, vol. 63, Autumn 1989.

Anderson, Gary M., “Mr Smith and the preachers: the economics of religion in the Wealth of Nations,” Journal of Political Economy, vol. 96, no. 5, 1988.

Beisner , E, Calvin. Christian Economics: A System: Whose Time Has Come? ,in Christian Perspectives on Economics, Robert ,N.Mateer. Lynchburg, VA: Contemporary Economics and Business Association / Liberty University Center for Business and Government, 1989.

Brennan, H. Geoffrey and Waterman, A.M.C., Economics and Religion: Are They Distinct? Kluwer Academic Publishers, Boston, 1994.

Boulakia, Jean David. “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist, Journal of political economy, Vol.79, No.5, 1971.

Brooks, Roger, “Support for the Poor in the Mishanic Law of Agriculture, Brown Judaic Study, number 43, Scholars Press, Chico, California, 1983.

De Roover, Raymond, “Monopoly theory prior to Adam Smith: a revision, Quarterly Journal of Economics, vol. 65, no. 4, 1951.

De Roover, Raymond, The concept of the just price: theory and economic policy,” Journal of Economic History, vol. 18, no. 4, 1958.

Economic justice: stewardship of creation in human community.(1980) ,Statement by The Lutheran Church in America, Report (in abridged form) in Stackhouse, Max L. et al, On Moral Business: Classical and Contemporary Resources for Ethics in economic Life (Grand Rapids, MI: Erdmann’s, 1995).

Epstein, Isidore, Judaism, Penguin Books, London, 1990.

Eryl W.,Davies. Land: its rights and privileges: in R.E. Clements, (ed), The World of Ancient Israel, 1991.

Finke, Roger and Stark, Roger, The Churching of America: Winners and Loosers in our Religous Economy, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 1992.

چکیده:

در چند دهه‌ی اخیر، اندیشمندان اقتصادی ادیان مطالعات و تحقیقات گسترده و فراوانی را در زمینه‌ی اقتصاد دینی( تجزیه وتحلیل رفتارها، نهادها و سیاست های اقتصادی با توجه به زمینه‌های دینی) انجام داده‌اند که حاصل آن به صورت گنجینه‌ای غنی در اختیار جامعه‌ی علمی قرار دارد. در این میان، مطالعه درباره‌ی اندیشه اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام رونق بیشتری دارد. اين پژوهش هدف اساسي خود را مقايسه‌ی تطبيقي بين انديشه‌ی اقتصادي ادیان مذکور و در نتيجه، شناسايي اقتصاد مطلوب و مورد نظر دين (الگوي ديني اقتصاد) و تبيين ویژگی‌های اقتصاد ديني از منظر انديشمندان اقتصادي ادیان مذکور قرار داده است‌.

در عين حال، براي آن كه بتوان شناخت دقيق و جامعي از اقتصاد ديني داشت، لازم است پژوهش های انجام شده در این زمینه را بررسي کنیم. لذا براي تحقق این شناخت، مطالعه‌ی ماهيت اقتصاد یهودی ، اقتصاد مسیحي و اقتصاداسلامی ضروری است. بر همین اساس بخش­های اول ، دوم و سوم این  پژوهش، به اين مهم پرداخته است و در بخش چهارم نیز هدف اصلي‌، انجام مقايسه‌ی تطبيقي ميان انديشه­های اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام است. درپایان‌، ابتدا ديدگاه­هاي صاحب­نظران اقتصادي یهودی ، مسیحی ومسلمان را در مورد موضوعات اقتصادي مهمي مانند جهان­بيني اقتصادي، اصول اساسي اقتصاد، كار و مالكيت، عدالت و توزيع و دولت و بازار را مقايسه کرده و با توجه به ديدگاه­هاي اقتصادي مشترك در یهودیت‌، مسیحیت واسلام، ویژگی‌های اقتصاد ديني مطرح شده است.

به هر حال، دین و اقتصاد دو بعد زندگی انسانی و اجتماعی هستند که ترسیم و تحلیل صحیح و پایبندی به مفاد‌آنها، باعث تصحیح و تعدیل یکدیگر شده است و هم‌گرایی حاصل از این تعامل ، برکارآمدی هر دو و همچنین دیگر ابعاد زندگی تأثیر به‌‌سزایی خواهد داشت. این پژوهش با روش ، توصیفی – تحلیلی – مقایسه ای و بر مبنای شیوه‌ی کتابخانه‌ای تنظیم شده است.

کلید واژه‌ها : اقتصاد، اقتصاد دینی ،اقتصاد یهودی ،اقتصاد مسیحی ،اقتصاداسلامی ، مالکیت

مقدمه

در چند دهه‌ی اخیر، اندیشمندان اقتصادی ادیان مطالعات و تحقیقات گسترده و فراوانی را در زمینه‌ی اقتصاد دینی( تجزیه وتحلیل رفتارها، نهادها و سیاست های اقتصادی با توجه به زمینه‌های دینی) انجام داده‌اند که حاصل آن به صورت گنجینه‌ای غنی در اختیار جامعه‌ی علمی قرار دارد. در این میان، مطالعه درباره‌ی اندیشه اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام رونق بیشتری دارد؛‌به طوری که اندیشمندان الهیاتی و اقتصادی این سه دین توحیدی ضمن تشکیل انجمن‌های علمی وبرگزاری کنفرانس‌های سالانه، مجلات علمی و مجموعه‌ی بسیار وسیعی از کتب و مقالات را در مورد اندیشه‌ی اقتصادی ادیان مذکور تألیف کرده‌اند.

پرسش بسیار مهمی که برای این اندیشمندان مطرح است،این است که اقتصاد مطلوب و مورد نظر دین کدام است و چه ویژگی‌هایی دارد؟ دستیابی به پاسخ این پرسش مستلزم بررسی دیدگاه‌ها و نظریات اقتصادی همه‌ی ادیان بزرگ شرقی و غربی است که کار بسیار دشوار و بزرگی است و تنها گروه‌های بزرگ علمی از عهده‌ی پاسخ گویی به آن بر می‌آیند.

از آنجا که یهودیت‌، مسیحیت و اسلام از جمله‌ی ادیان بزرگ ابراهیمی هستند و با توجه به این که پیدایش‌، گسترش و تحکیم پایه‌های دانش جدید اقتصاد در کشور‌هایی صورت گرفته است  که عموماً پیرو دین مسیحیت بوده‌اند و همچنین با توجه به گستردگی آرای اقتصادی اسلام و تجربه‌ی  تاریخی اقتصاد اسلامی در صدر اسلام و در طی دوره‌ی تمدن بزرگ اسلامی ونیز با عنایت به این که  یهودیت قدیمی ترین دین در میان سه دین اصلی دنیا است که ریشه در خاورمیانه دارند و تاریخچه‌ی این دین، سنتی بسیار غنی از تفکرات معنوی و قوانین اخلاقی در تمامی ابعاد وجودی انسان، از جمله بعد اقتصادی آن پدید آورده است، انجام مقایسه‌ی تطبیقی میان اندیشه‌ی اقتصادی یهودیت ، مسیحیت و اسلام می تواند ضمن ارائه‌ی پاسخی مقدماتی به پرسش اساسی مذکور ، گامی مثبت برای شناخت ویژگی های اقتصاد دینی و باز شناسی آن از اقتصاد غیر دینی متعارف باشد و زمینه‌ی مطالعات بیشتر و کاراتر را در این حوزه از دانش فراهم کند.

صاحب نظران اقتصادی یهودی‌، مسیحی واسلامی برای دستیابی به اقتصاد دینی ؛ طی دو مرحله ، نظام‌های  مهم اقتصادی معاصر(سرمایه داری[1] و سوسیالیسم[2] ) و نظریه‌ی اقتصادی متعارف (به ویژه قرائت نئوکلاسیک[3] آن) را نقد و ارزیابی کردهاند: مرحله‌ی اول ، مربوط به قبل از طرح اندیشه‌ی اقتصادی دین است. در این مرحله‌، اندیشمندان دینی با انتقاد از روش‌شناسی به کار رفته در اقتصاد متعارف که ارزش‌های اخلاقی و معنوی را از نظریه و نظام اقتصادی حذف می کند و همچنین با نقد قضاوت‌های ارزشی اقتصاد متعارف که ناسازگار با ارزش‌های اخلاقی و معنوی دین ( اعم از یهودیت ، مسیحیت واسلام) است اقتصاد دینی را معرفی و از نظر علمی توجیه می کنند. در مرحله دوم که پس از پذیرش اقتصاد دینی و طرح اصول و نظریات اقتصادی دین است‌، صاحب نظران اقتصاد دینی  با اتکا به معرفت جدید اقتصاد دینی به نقد اصول‌، نظریات و نظام‌های  اقتصادی متعارف  می پردازند.

در واقع در مرحله اول ، به چرایی و علل وجودی اقتصاد دینی پاسخ داده می‌شود و در مرحله‌ی دوم نیز که تاکید مجدد بر لزوم مطالعات در زمینه‌ی اقتصاد دینی است‌، به چیستی ( ماهیت) اقتصاد دینی پرداخته می‌شود‌؛ به عبارت دیگر ، ویژگی‌های اقتصاد دینی از اقتصاد غیر دینی ، باز شناسی و معرفی می شود.

در این پژوهش‌، به مقایسه دیدگاه‌های اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام می پردازیم با این هدف که با استخراج دیدگاه‌های اقتصادی مشابه و مشترک این ادیان ، درک عمیق‌تری از اقتصاد دینی و خصوصیات آن به‌دست آوریم.

سوال اصلی که در این پژوهش بررسی شده‌است‌، این است که :جنبه‌های تشابه و تمایز دیدگاه‌ها‌ی صاحب نظران اقتصادی یهودیت ، مسیحیت و اسلام در اصولی مانند کار، مالکیت، بازار‌، دولت و عدالت اقتصادی چیست؟ سوالات فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

1-یهودیت از چه دیدگاه اقتصادی برخوردار است؟

2-مسیحیت از چه دیدگاه اقتصادی برخوردار است؟

3-اسلام از چه دیدگاه اقتصادی برخوردار است؟

با توجه به سوال‌های مذکور فرضیه‌های زیر برای بررسی و ارزیابی در این پژوهش مطرح می شود :

1.یهودیت‌، مسیحیت و اسلام  در ارایه مکتب اقتصادی بر اصول مشترکی تاکید دارند .

2.یهودیت دارای دیدگاه اقتصادی منسجم است .

مسیحیت دارای دیدگاه اقتصادی منسجم است .

اسلام دارای دیدگاه اقتصادی منسجم است .

هدف اصلی از انجام این پژوهش طرح دیدگاه‌های اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام ازمنظر صاحب‌نظران اقتصادی این ادیان و انجام تحلیل تطبیقی میان آنها با تاکید بر مسایل مهم اقتصادی مانند کار، مالکیت‌، بازار، دولت و عدالت اجتماعی است .

به طور کلی در این پژوهش برای شناسایی، از روش اسنادی کتابخانه‌ای استفاده شده است‌. دیدگاه‌های صاحب نظران اقتصادی یهودی ، مسیحی واسلامی داده های این پژوهش را تشکیل می دهند و بر دیدگاه‌های مشابه و مشترک صاحب‌نظران درون دینی و بین دینی تاکید شده است‌. برای بررسی سؤالات‌‌، ارزیابی فرضیه‌ها و در نهایت دستیابی به اهداف این پژوهش‌، روش تجزیه و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌ها ، استفاده شده‌است‌. در این روش مجموعه‌ی متون و نوشته‌های معتبر صاحب نظران اقتصادی یهودی‌، مسیحی واسلامی به منظورمقایسه‌ی اشتراکات و افتراقات دیدگاه های اقتصادی این سه دین بررسی خواهدشد‌. پژوهش حاضر به گرایش‌های اصلی یهودیت ، مسیحیت واسلام می پردازد.

این پژوهش درچهار بخش سازماندهی شده است :در بخش اول ، به اندیشه‌های اقتصادی یهودیت در دو فصل سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهود و مبانی اقتصادی یهود می پردازیم ؛ در بخش دوم، به اندیشه‌های اقتصادی مسیحیت در دو فصل سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی مسیحیت و مبانی اقتصادی مسیحیت پرداخته می‌شود و در بخش سوم‌، به اندیشه‌های اقتصادی اسلام در دو فصل سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی اسلام و مبانی اقتصادی اسلام می‌پردازیم  و در بخش چهارم نیز با مقایسه‌ی اندیشه‌ی اقتصادی اسلام ، مسیحیت و یهودیت همانندی‌ها و واگرایی‌های اصول اقتصادی بین آن‌ها را روشن می‌کنیم.این مقایسه نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های الهیاتی و عقیدتی فراوان در درون هر دین و دربین این سه دین بزرگ توحیدی هماننی‌های بسیاری در مورد اصول اقتصادی آنها وجود دارد‌.

برای آشنایی اولیه، لازم است اشاره شود که پیوند دین و اقتصاد را می­توان در دو محور کلی سامان داد. یکی از این دو که اخیراً بیشتر رایج شده است، با عنوان «اقتصاد دینی»[4]مورد بحث واقع می­شود. دیگری در قالب اصطلاح «اقتصاد دین»- همان­طور که از اصطلاح آن پیداست [5] – یا تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین مطرح است؛ برای مثال از اقتصاد دینی‌، می­توان از اقتصاد مسیحی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بودایی، اقتصاد یهودی و مانند آن نام برد. اما اصطلاح اقتصاد دین فراگیر­تر است و هر نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی از نقش اخلاقیات دینی، عقاید دینی و احکام دینی را در بر می­گیرد. [6]

در مطالعات مربوط به اقتصاد دینی در ابتدا و به عنوان محورهای اصلی، با مجموعه­ای از اصول و مفروضات و عناصر دینی سروکار داریم؛ ولی در پژوهش درباره‌ی اقتصاد دین ( تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین) بیشتر با نظریه­ها، پیش­فرض­ها و ابزارهای اقتصادی مانند عقلانیت، هزینه – فایده، و … روبرو هستیم. به بیان دیگر، حوزه­ها و عناصر این دو کاملاً متفاوت هستند؛ زیرا در اقتصاد دینی پیوند عناصری مانند الهیات، مبانی متافیزیک، کتب مقدس، کلام پیامبران، وحی و آمثال ان با اقتصاد مطرح است که این عناصر در قالب رویکرد مذکور می­توانند نظام­ها، نظریه­ها یا شعبه­هایی از علم اقتصاد متعارف را مورد تأیید یا نقد قرار دهند، حتی ممکن است خود آنها، نظریه و نظام اقتصادی خاصی را مطرح کنند که ممکن است آن نظریه‌­ها و نظام­ها، مکمل یا جایگزین برخی از قرائت­های اقتصاد متعارف باشند یا نباشند. همچنین در این رویکرد، ممکن است ادعا شود اصول ، مبانی و نهادهای دینی بررفتارهای اقتصادی مؤثر است و … [7]، اما در تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین (اقتصاد دین) برای توضیح  رفتارهای مذهبی از اصول و ابزارهای اقتصادی استفاده می­شود. به بیان دیگر در اینجا رفتار مذهبی عمدتاً از منظر نظریه‌ی «انتخاب عقلانی» بحث می­شود؛ یعنی فروض اساسی تحلیل اقتصادی       ( رفتار بیشینه گرایی، توجه به ترجیحات، تعادل بازار و امثال آن ) محور و مورد تأکید هستند. در این رویکرد از ترکیب دین و اقتصاد فرض می­شود که مردم در برخورد با مذهب نیز با ابزارهایی مانند هزینه – فایده عمل می‌کنند و از پایبندی به عقیده و عمل دینی به افزایش رضایت مندی خود می اندیشند. بدیهی است در این رویکرد حتی انتخاب مذهب و میزان پایبندی به عقاید مذهبی و انجام امور مذهبی در اختیار فرد متدین و مذهبی است. [8]

برخی از صاحب نظران، تفاوت دو رویکرد یاد شده را بر تفاوت اقتصاد هنجاری و دستوری از یک سو و اقتصاد اثباتی از سوی دیگر منطبق می­نمایند و ادعا می­کنند که «اقتصاد دینی» ترتیباتی دستوری است که از سوی مذهب نسبت به علم اقتصاد جهت یابی می­کند، ولی «تحلیل اقتصادی از دین» ترکیباتی اثباتی است که از علم اقتصاد به سوی مذهب حرکت می­کند‌‌. این تفسیر اگرچه در برخی موارد قابل قبول است، اما در همة موارد چنین نیست. زیرا گزاره­های زیادی در اقتصاد دینی نیز وجود دارد که جنبة اثباتی دارند و همه‌ی آنها دستوری نیستند؛ برای یک گزاره از اقتصاد مسیحی (آیه­ای از کتاب مقدس ) این است که : «خداوند نعمت­ها و منابعی در اختیار انسان قرار داد، تا از آن استفاده مطلوب به‌عمل آورد و در حفظ آن بکوشد» (سفر تکوین 2/15). بدیهی است این گزاره در یک قالب اثباتی وبه صورت شرطی است؛ یعنی خداوند نعمت را در صورت بهره برداری درست از آن، در اختیار بشر قرار می­دهد. [9]همچنین این گزاره از اقتصاد اسلامی یک گزاره اثباتی است. «لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفحنا علیهم برکات من السماء و الارض (اعراف 7/96) چنانچه مردم (شهرها و قریه­ها) همه ایمان می­آوردند و تقوا پیشه می­کردند همانا درهای برکت آسمان و زمین را به روی آنها می­گشودیم. یا روایتی از امام معصوم (ع) که می­فرماید: لو عدل فی­الناس لا ستغنوا: اگر در میان مردم عدالت برقرار شود مردم بی­نیاز می­شوند».

در عین حال ممکن است برخی از قرائت­های اقتصاد دینی، تماماً بر امور دستوری و هنجاری استوار باشند. با ذکر این مطلب، به طور ضمنی بر یک پیش فرض اساسی خود در این پژوهش تأکید کردیم و آن این است که: ترکیب­های مربوط به اقتصادهای دینی خصلت چند قرائتی دارند.

هرچند پیشینه‌ی طرح مباحث اقتصادی از دیدگاه دین به قدمت اندیشه‏های دینی باز می‏گردد، امّا می‏توان گفت بحث علم اقتصاد و دین از زمان آدام اسمیت[10] آغاز شد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل مباحثی از رفتارهای کلیسا و روحانیان را در قالب نظریه‏های اقتصادی خود گنجاند، مانند این که روحانیون و معلمان مذهبی نیز مانند دیگران در رفتارهایشان خودمحوری را ملاک دارند، رفتارهای مذهبی روحانیان مانند رفتارهای اقتصادی افراد است (اسمیت 1776). پس از اسمیت ( شاید به این علت که او رفتارهای دینی را بر‌اساس اصول اقتصادی تحلیل می‏کرد ) نظرات او مورد توجه اندیشمندان معتقد به دین قرار نگرفت. وی نظر خود را برای تشریح رفتار کلیسا و سران مذهبی ارائه کرد. ماکس وبر[11] 130 سال پس از اسمیت تلاش کرد دیدگاه جدیدی با این مضمون ارائه کند که تفاوت‌های اقتصادی در رفتار افراد و در نتیجه، تفاوتهای اقتصادی جوامعممکن است ناشی از تفاوت‌های مذهبی آنها باشد.‌ اندیشمندان مختلف نظریه‌ی وبر را نقد و بررسی کردند، اما در خیزش جدید جوامع اسلامی و دانشمندان مسلمان نظریات جدیدی مبنی بر تأثیر دین بر رفتار‌های اقتصادی ارائه شد و به دنبال آن، این خیزش باعث رشد شدید مباحث اقتصادی و دین در سی سال اخیر شده است. در کنار این رشد، بعضی از پژوهشگران به نظریات آدام اسمیت که نگرش خاصی به مذهب دارد، بازگشته‏اند و بررسی رفتارهای دینی بر اساس مبانی اقتصادی را محور، پژوهش‌های خود قرار داده‏اند. در کنار این روند، اندیشمندان معتقد به دین، در ادیان مختلف تلاش کرده‏اند اقتصاد سنتی سرمایه‏داری را از ابعاد مختلف به نقد بکشند و بعضی از اقتصاددانان کوشش کرده‏اند نظام‌ها یا ابعادی از نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مذهب را ترسیم کنند. بر‌این اساس می‏توان مجموع مطالعات در زمینه رابطه اقتصاد و دین را در چهار دسته برشمرد:

1- تشریح و تبیین رفتارهای دینی، به‌ویژه گروه‌ها و مؤسسات مذهبی بر‌اساس مبانی اقتصادی با روش علمی، مانند آنچه آدام اسمیت بیان می‏کند؛ از جمله مطالعات در این زمینه کتاب اکلاند[12] و دیگران با عنوان: «کلیسای کاتولیک در قرون وسطی به عنوان بنگاه» (1996) اندرسون[13](1988) فینک[14] (1988) و استارک[15])1992) یاناکان[16] (1997) مانند اینهاست.

2- نقد اقتصاد سنتی بر‌اساس مبانی دینی، مانند نوشته‏های سید قطب (1966)، صدیقی (1972)، بیزنر[17] (1989) .این دسته از پژوهش‌ها بیشتر نزد مسلمانان بوده است.

3- بررسی و تبیین نظام‌های اقتصادی یا ابعادی از آن بر‌اساس دین، مانند نوشته‏های صدر (1961)، جامو[18] (1970) چاپرا[19] (1992) .

4- تشریح و تبیین رفتارهای اقتصادی بر‌اساس و تحت تأثیر دین که بخش گسترده‏ای از پژوهش‌ها و نوشته‏های سه دهه‌ی اخیر در زمینه دین و اقتصاد ، در این دسته جای می‌گیرد که از جمله‌ی آنها می توان مطالعات انجام شده توسط قحف (1972) فهیم خان[20](1991)متوالی[21](1991) آزی و ارنبرگ (1976) و را نام برد که در این پژوهش به بخشی از آنها اشاره می‏شود.

تحقیقات صاحب نظران اقتصادی مسلمان در زمینه‌ی پژوهش حاضر عبارتند از:

1- محمدانور، رساله‌ی دکتری خود را در دانشگاه نیوهمشایر امریکا در سال 1985 با عنوان «یک مدل اقتصاد کلان برای اقتصادهای بدون بهره: یک مطالعه ادغامی از نظامهای اقتصادی غربی و اسلامی» نوشت. در این رساله، یک مدل غربی، داخل یک مدل معادل که دارای نظام مالی بدون بهره است، استفاده شده است. این مدل نشان می‌دهد که نسبت‌های سهم بندی سود، نقش بسیار مشابهی با مدل‌های غربی منتهی بر نرخ بهره ایفا می‌کند و در آن می‌توان با تغییر سهم در سود به جای تغییر نرخ بهره، به اهداف سیاستی دست یافت. در این رساله نتیجه‌گیری می‌شود که با حفظ شرایط دیگر، نظام بدون بهره برای کشورهای کم‌تر توسعه یافته که اقتصاد تورّمی‌دارند، مناسب‌تر است.

2- مهدی رضوی، رساله دکتری خود را در دانشگاه لینکلن نبراسکای امریکا در سال 1983 با عنوان «مدل سازی نظام اقتصادی اسلام، یک روش ماتریس انتقالی تعاملی و نمودار جهت‌دار بولیین» نوشته است. موضوع اصلی این مطالعه، تحلیل امکان نظام بندی چارچوبی از نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی مستقل از سرمایه‌داری و سوسیالیسم موجود است.

3- نادر حبیبی، پیامدهای اقتصادی نظام‌های بدون بهره‌ی بانک‌ داری اسلامی را با استفاده از مدل تعادل عمومی در سال 1987 در دانشگاه دولتی میشیگان بررسی کرده است. او مشاهده کرد که هر چه از نرخ بهره صفر دور شویم، پس‌انداز خالص فزونی می‌گیرد و تخصیص ریسک بهبود می‌یابد. او همچنین مدل اقتصادی کلان مشابهی را به‌کار برد تا انتخاب‌های سیاست پولی و مالی را که در دسترس دولت‌های کشورهای اسلامی است، بررسی کند.

کتاب‌هایی که در این زمینه تا کنون در ایران به چاپ رسیده است عبارتند از :

1- کتاب« مباحثی در اقتصاد خرد، نگرش اسلامی»: در این کتاب که مجموعه مقالات سیزده اندیشمند و اقتصاددان مسلمان است، بیش‌تر درباره‌ی اهداف و انگیزه‌های مصرف و تولید و تفاوت‌های عمده رفتار مصرف کننده و تولید کننده‌ی مسلمان و مقایسه‌ی آن با رفتار افراد غیر دینی بحث شده است؛ سپس پژوهشگران در بیش‌تر مقالات با استفاده از منحنی‌های مطلوبیّت و حدّاکثرسازی، به تحلیل اقتصادی و همچنین به مسئله‌ی تخصیص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته‌اند.

2-کتاب« اقتصاد کلان با نگرش اسلامی»: این کتاب، نتیجه کوشش دو تن از پژوهشگران مسلمان عرب زبان است که در هشت فصل تدوین شده و در تفهیم مطالب، همانند علم اقتصاد کلان از تحلیل‌های اقتصاد کلان در زمینه‌ی مصرف، سرمایه‌گذاری و همچنین از مدل IS- LM در تبیین تعادل کل استفاده کرده است. مؤلّفان تقریباً همانند دیگر اقتصاددانان مسلمان در اثبات دخالت نقش ارزش‌ها و اعتقادات در رفتارهای اقتصادی کوشیده‌اند.

پیشگفتار

1- نیازها، اندیشه­ها و ریشه­های ترکیب دین و اقتصاد

برای همه ی اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگرانی که تمایل دارند امور اقتصادی را از منظر دین مطالعه کنند، اقتصاد دینی جنبه خاصی دارد ضمن اینکه صاحب نظران فلسفی، علوم اجتماعی و دینی نیز به این مطالعات علاقه‌مندند؛ زیرا ارزیابی سیاست­ها و حتی نظریه­های اقتصادی از منظر دین، برای اندیشمندان عرصه­های یاد شده با اهمیت تلقی می­شود. [22] با وجودی که تمامی نگرش­های علمی – اجتماعی به مذهب؛ در پی توضیح عقاید ، رفتارها و نهادهای مذهبی هستند، فرضیه‌های متفاوتی را به کار می­گیرند و بر عنوان‌ها و پرسش­های متفاوتی تأکید می­ورزند و به همین دلیل ضریب اهمیت مطالعات دینی برای اندیشمندان مختلف، متفاوت است؛ برای مثال بسیاری از جامعه شناسان، روان‌شناسان و مردم شناسان بر دنیای غیر دینی (سکولاریسم) تأکید دارند و صرفاً برای مذهب به توجیهات جامعه شناختی و روان شناختی عقیده دارند و ریشه‌ی فکری و فلسفی ناب و مستقلی را برای عقاید و رفتارهای مذهبی قبول ندارند. در عین حال گروه­هایی از این اندیشمندان، مانند بسیاری از اقتصاددانان و دیگر صاحب نظران علوم اجتماعی، به ویژه پس از دهه‌ی 1970 رفتارها، عقاید و نهادهای مذهبی را با عقلانیت ابزاری و غیرابزاری مورد توجه و مطالعه قرار داده‌اند و برای آن بنیان‌هایی( به ویژه فلسفی) قائل هستند. [23]

در ضمن هر دو شاخه مطالعات دین و اقتصاد (تحلیل اقتصادی از دین و اقتصاد دینی) از پیشینه‌ی قابل توجهی برخوردارند؛ برای مثال صاحب نظرانی مانند، گری بکر، رابرت برو، یاناکان[24]، استارک[25] و فینک[26]، مطالعات خود را بیشتر در مقوله‌ی «اقتصاد دین» متمرکز ساخته­اند. همچنین گی[27]، کوران[28]، پوپر[29]، واتر‌من[30] عمدتاً به بررسی «اقتصاد دینی» پرداخته­اند .شاید بتوان آدام اسمیت را اولین اقتصاددانی دانست که آغازگر مطالعات دین و اقتصاد ( به ویژه در شاخه‌ی تحلیل اقتصادی از دین ) در اواخر قرن 18 بوده است. او ادعا می­کند که کارگزاران متدین و غیرمتدین به طور یکسان دنبال کسب نفع شخصی از فعالیت­های خود هستند. وی بازار کالا را با بازار مذهب قابل مقایسه می­داند، اما بررسی­های گسترده در این شاخه از دین و اقتصاد از اواخر قرن 20 دهه‌ی 1970 ، آغاز شد. تحلیل­های دین و اقتصاد در شاخه‌ی اقتصاد دینی  قدمت زیادی ندارد و بیشتر محصول قرن بیستم است. اولین نوشته­­های اقتصاد اسلامی به سال 1910 و پس از آن مربوط می­شود و اولین نوشته­های اقتصاد مسیحی، اقتصاد بودایی و مانند آن به دهه 1970 و پس از آن تعلق دارد. [31]

در حال حاضر علاوه بر انتشار کتب و مقالات، اجرای طرح‌ها، راه­اندازی کنفرانس­ها، کارگاه­ها و نشست­های تخصصی، کلاس­ها، رشته­ها و گرایش­های آموزشی نیز در عرصه­های دین و اقتصاد در حال برگزاری است. همچنین در این ارتباط انجمن­های علمی شکل گرفته است و مجلاتی علمی به صورت مستقل در این زمینه منتشر می­شود و مقالات دیگری نیز در نشریات غیرمرتبط با دین و اقتصاد به چاپ می­رسد ‌. پایگاه­های اطلاعاتی نسبتاً زیادی نیز به این موضوع اختصاص یافته است؛ برای نمونه می­توان از جامعه مطالعات علمی دین در آمریکا، انجمن اقتصاددانان مسیحی انگلستان، انجمن اقتصاددانان مسیحی آمریکا، انجمن اقتصاددنان بودایی، انجمن بین­المللی اقتصاد اسلامی، انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، نشریات دین و اقتصاد در آمریکا و اروپا، مطالعات علمی دین در آمریکا، نشریه جامعه شناسی دین از انگلستان، تحقیقات اقتصاد اسلامی IDB ، فصلنامه اقتصاد اسلامی و مانند ان نام برد[32].

2- عناصر و زمینه‌های پیوند اقتصاد و دین

همان گونه که اشاره شد دین، به طورکلی مجموعه­ای از اخلاق، عقاید و احکام است. با فرض پذیرش این تعریف کلی از دین، دین و اقتصاد می­توانند حداقل سه پیوند با هم داشته باشند:

یکی پیوند اخلاقی و ارزشی است؛ دوم، ارتباط عقیدتی و ایمانی است و سوم، پیوند مربوط به احکام و امور فقهی و حقوقی است. برخی از صاحب نظران، دین را مجموعه­ای از عقاید و نهادهایی تعریف می­کنند که مبتنی بر نیروهای خارق العاده است . البته تعریف­های دیگری نیز از دین شده است‌. هر نوع تعریف که مبنا قرار گیرد، به طور بالقوه توجه به پیوند عناصر موجود در قلمرو دین و اقتصاد از نظر علمی و تجربی مؤثر و مفید است. توجه به این روابط و عناصر از جهت علمی  در استخراج چارچوب‌های نظری از این رشته مؤثر است و از نظر عملی نیز به خاطر تأثیر بر رفتار کارگزاران، داده­های تجربی متفاوتی ایجاد می کند. [33]

مناسب است اجمالاً به مفاد عناصر سه گانه‌ی دین؛ یعنی اخلاق، عقاید و احکام اشاره شود. اخلاق، گزاره­هایی از خوب بودن‌، بد بودن، درست یا غلط بودن و مانند آن را نشان می­دهد و عقاید، اصولی از هر دین را تشکیل می­دهد که توضیح ایمان به خدا و چگونگی پیدایش جهان، انسان، پیامبران و دنیای پس از مرگ را شامل می­شود . احکام دینی نیز مجموعه­ای از مقرراتی است که هر دین برای پیروان خود در امور مختلف ترسیم می­کند.

اکنون به مصادیقی دیگر از پیوند اقتصاد و امور دینی اشاره می­کنیم. اندیشمند مشهور کارل پولانی[34] تصریح می­کند که امور اقتصادی، نهادها و امور غیراقتصادی درهم تنیده هستند؛ مثلاً نقش عنصری مانند دین در کارکرد اقتصاد همانقدر است که نهادهای پولی یا ابزار کار فیزیکی است. برخی از صاحب نظران عقیده دارند پس از جنگ سرد جوامع مختلف به مسائل فرهنگی و به ویژه اعتقادی خود حساس شده‌اند و تمایل دارند که زندگی اجتماعی آنها با دین نیز پیوند داشته باشد. فوکویاما[35] این موضوع را به تحولات پس از جنگ سرد مرتبط می­داند، اما موضوع پدیده‌ای ریشه­دار است و جدا کردن دین از زندگی اقتصادی و اجتماعی بر خلاف طبیعت به نظر می­رسد. [36]پرفسور برو[37] اقتصاددان برجسته‌ی هاروارد می­گوید: مطالعه‌ی ما در مورد تأثیر عقاید و کارکردهای دینی بر رفتارها و متغیرهای اقتصادی، پاسخ بسیار معناداری داده است. وی تصریح می­کند که این بررسی که با استفاده از داده­های شصت کشور و طی بیست سال انجام شده است، «فرضیه‌ی سکولاریزاسیون» را رد کرده است. طبق این فرضیه بین عقاید و کارکردهای دین و شاخص­های توسعه یافتگی ( برای مثال رشد سواد و ثروت ) پیوند منفی وجود دارد؛ یعنی هرچه جوامع پیشرفته­تر می­شوند و سواد شهروندان بالا می­رود، توجه به اندیشه­ها و کارکردهای دینی کمتر می­شود. اما مطالعه برو به اثبات رابطه مستقیم بین دین و توسعه می­انجامد. برو و همکارش مک کلری[38] اضافه می­کنند که ارتباط مثبت دو متغیر یاد شده در دو دین مسیحی کاتولیک و اسلام از دیگر ادیان معنادارتر بوده است. جالب است که مطالعه‌ی برو نشان می­دهد که عقاید و رفتارهای دینی نه تنها بر توسعه و پیشرفت عمومی اقتصاد، بلکه بر رشد اقتصادی نیز تأثیر مثبت دارد. [39]

تحولات علمی در حوزه اقتصاد دینی در اواخر قرن بیستم، به گونه­ای بوده‌است که برخی از اندیشمندان از آن به عنوان یک «انتقال پارادایمی»  نام می­برند؛ حتی برخی از متفکران ادعا می­کنند که اقتصاد دینی «دولت رفاه» خاصی را مطرح می­کند که از اقتصاد آزاد جنبه‌ی اجتماعی­تری دارد ؛ مثلاً از حقوق کارگر در مقابل حقوق مربوط به سرمایه دفاع می­کند. مطالعات زیادی نشان می­دهد که این نگرش به امور اقتصادی می­تواند حتی در ایمن سازی نظام اقتصادی فردگرایانه نقش مؤثری داشته باشد. [40]

در هر صورت ادبیات رشته‌ی اقتصاد دینی در ابعاد گوناگون و به صورتی طیف گونه در حال گسترش است؛ به گونه­ای که برخی از نگرش­های افراطی درون طیف یاد شده این رشته را با رشته‌ی ارتدکس نئوکلاسیک قابل رقابت می­دانند و برخی دیگر آن را تنها در حد یک اندیشه و نهایتاً یک مکتب قبول دارند و گروهی دیگر اقتصاد دینی را در قالب حقوق و فقه می­پذیرند. اما در مقابل، عده­ای دیگر حتی ادعای تولید علم اقتصاد دینی را دارند و گروهی دیگر ضمن اینکه قائل به وجود نظام و مکتب اقتصاد دینی هستند، نوعی روش‌شناسی خاص برای آن توصیه می­کنند. گروهی اقتصادهای دینی را به عنوان قرائت­هایی از اقتصاد متعارف مورد توجه قرار می­دهند و گروهی دیگر قائل هستند که الگوهای خرد و کلان از اقتصاد متعارف نیز قابل انطباق با اقتصادهای دینی هستند. [41]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيوند ادبيّات با اقتصاد در آثار سعدي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122