پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)
1-1)مقدمه    1
1-2)بیان مسئله    2
1-3)اهمیت و ارزش تحقیق    6
1-4)اهداف تحقیق:    7
1-5)فرضيه‏هاي تحقیق:    7
1-5-1)فرضیه اصلی    7
1-5-2)فرضیات فرعی    8
1-6)تعریف واژه ها    8
فصل دوم    11
2-1) مقدمه    12
2-2)مبانی نظری پژوهش    13
2-2-1)دانش    13
2-2-2)طبقه بندی و ابعاد دانش    14
2-2-2-1)دانش اختصاصی، دانش شخصی، دانش عمومی و دانش عرفی    14
2-2-2-2)دانش واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی    15
2-2-2-3)دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری    15
2-2-2-4)دانش انسانی، اجتماعی و ساختاری    16
2-2-3)مدیریت دانش    17
2-2-4)سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها    19
2-2-5)مکاتب مدیریت دانش    23
2-2-6)چرخه های مدیریت دانش    24
2-2-6-1)چرخه مدیریت دانش ویگ    25
2-2-6-2)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک    30
2-2-6-3)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز    31
2-2-6-4)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر    34
2-2-6-5)فرایندهای مدیریت دانش بس    35
2-2-7)مدلهای مدیریت دانش    41
2-2-7-1)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ    42
2-2-7-2)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی    46
2-2-8)پیشگامان مدیریت دانش    49
2-2-8-1)داونپورت و پروساک    49
2-2-8-2)دراکر    50
2-2-8-3)نوناکا و تاکه اوچی    50
2-2-9)دلایل اهمیت مدیریت دانش    51
2-2-10)سرمایه    54
2-2-11)اشکال سرمایه    55
2-2-12)سرمایه  اجتماعی    56
2-2-13)تعاریف سرمایه اجتماعی    57
2-2-14)مفهوم سرمایه اجتماعی    60
2-2-15)اهمیت سرمایه اجتماعی    62
2-2-16)تاریخچه سرمایه اجتماعی    63
2-2-17)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی    65
2-2-18)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی    67
2-2-18-1)فوکویاما    67
2-2-18-2)بوردیو    70
2-2-18-3)کلمن    73
2-2-18-4)رابرت پاتنام    78
2-2-19)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام    81
2-2-20)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی    84
2-2-21)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی    86
2-2-22) ابعاد سرمایه اجتماعی    87
2-2-23)سطوح سرمایه اجتماعی    90
2-3)پیشینه تحقیق    91
2-3-1)پژوهش های داخلی    91
2-3-2)پژوهش های خارجی    95
2-4)جمع بندی    98
2-5)بررسی محیط پژوهش    100
فصل سوم    101
3-1) مقدمه    102
3-2) روش تحقیق    102
3-3) جامعه‌ي آماري    102
3-4) نمونه آماری    103
3-5) ابزار جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق    104
3-5-1) پرسشنامه    105
3-5-1-1) شرح پرسشنامه    105
3-5-1-2) دسته بندی سوالات پرسشنامه    105
3-5-1-3) تعیین روایی پرسشنامه    106
فصل پنجم    106
3-5-1-4) پایایی پرسشنامه    106
3-6) روش تجزیه تحلیل داده ها    107
فصل چهارم    109
تجزیه و تحلیل داده ها    109
4-2) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری    111
4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت    111
4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات    112
فصل پنجم    131
نتیجه گیری و پیشنهادات    131
5-1) مقدمه    132
5-2) مروری بر مساله و نتیجه گیری پژوهش    133
5-3) محدودیت های تحقیق    138
5-4) پیشنهادات    138
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    139
پیوست ها    140
منابع و مأخذ    143

منابع

الوانی، سید مهدی؛ ناطق، تهمینه و فراحی، محمد مهدی(1386) نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 5: 73-35.

جاهد، حسینی(1388) طراحی مدل مفهومی  ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی شناختی، مجموعه مقالات همایش های ملی مدیریت دانش و علوم ارتباطات، تهران: نشر کتابدار: 273-249.

حسن زاده، رضا (1385). مدیریت دانش در سازمان اطلاعات.

دموری، داریوش؛ منصوری، حسین و طاهری دمنه، محسن(1388) بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی در دانشگاه اسلامی( از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد)، مدیریت در دانشگاه اسلامی41، سال سیزدهم، شماره 1: 64-44.

رادینگ، آلن(1988) مدیریت دانش، موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات( ترجمه: لطیفی، محمد حسین(1383) تهران: انتشارات سمت.

رادینگ، آلن(2002) مدیریت دانش، ترجمه ی لطیفی، م(1384) تهران: نشر سمت.

رنانی، محسن(1385) نقش سرمایه  اجتماعی در توسعه اقتصادی، فصلنامه دریچه، شماره 10.

سالیز، ادوارد؛ جونز، گري. مدیریت دانش در سازمانهاي آموزشی. ترجمه محمدرضا آهنچیان و رضوان حسین قلیزاده، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 1387.

عطاپور، هاشم (1388). بررسی و تحلیل عوامل موثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تهران)، مجموعه مقاله های همایش ملی مدیریت دانش و علوم ارتباطات، تهران: نشر کتابدار، صص 359- 347.

فیلد، جان(1386) سرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسی، ترجمه:  غفاری، غلامرضا؛ رمضانی، حسن، تهران: انتشارات کویر.

قلیج لی، بهروز(1388) مدیریت دانش، فرایند خلق، تسهیم و  کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها، تهران: انتشارات سمت.

کاوسی، اسماعیل(1386) طراحی الگویی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحققات تهران.

مارکوارت، مایکل(2002)  ایجاد سازمان یادگیرنده، ترجمه: زالی، محمد رضا(1385)، تهران: انتشارات مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران.

مرجایی، سید هادی(1383)  آموزش عالی کانون توسعه سرمایه اجتماعی، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، جلد اول، تهران: انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انجمن آموزش عالی ایران.

نصر اصفهانی، علی، انصاری، محمد اسماعیل؛ شائمی بزرگی، علی و آقاحسینی، حسین(1389) بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمان های خدماتی استان اصفهان( با رویکرد آموزه های مدیریت در آثار سعدی)، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی 41، شماره اول، سال اول: 134-107.

هویدا، رضا؛ سیادت، سید علی؛ نیکبخت، اکرم و مقدم، اعظم (1389). پارادایم مدیریت دانش، اصفهان: نشر ارکان نوین.

Adler, P.S. & S. Kwon (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept, Academy of Management Review, Vol. 27, No. 1, p. 17-40.

Bhatt, G.D (2001). Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction between Technologies, Techniques and People, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, p. 68-75.

Chen J. & Z. Zhu & H. Xie Yuan (2004). Measuring Intellectual Capital: a New Model and Empirical Study, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5. No. 1. p. 195-212.

Das, T.K. & B.S. Teng (2002). Alliance Constellations: a Social Exchange Perspective Academy of Management Review, No. 27, p. 445-456.

Jarevnpa,E, & immonen, S (2009) social capital and knowledge management of organization network, Helsinki university of  technology finland.

Landry, R. & Amara, N. & Lamari, M (2002). Does social capital determine innovation? To what extent, Technological Forecasting & Social Change, No. 69, p.681–701.

Lang, j.(2001) managerial concerns in knowledge management. Journal of knowledge  management, vol, 5, N,1,pp 43-57.

Lazarova,M. & Taylor, S,(2009)boundary lees careers, social capital and knowledge management, implication for organization performance, journal of organization behavior,30: 119-139.

چکیده:

به منظور شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان  پژوهشی به روش  کاربردی از نظر هدف، و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش،  مديران و كارشناسان خبره آموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد 4239 نفر بود.  که  برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و 251  نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 909/0 و 912/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ،رگرسیون، ضریب پیرسون، استفاده شد. نتایج بدست آمده از داده های گردآوری شده نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر با مدیریت دانش در آموزش و پرورش در استان هرمزگان رابطه دارد.

در فرضیه اول ادعا شده بود که بین اعتماد و مدیریت دانش  رابطه ی معناداری وجوددارد، تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد که این فرضیه مورد قبول قرار می گیرد ،در فرضیه دوم ادعا شده بود که بین شبکه ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد، تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز تایید می شود، در فرضیه سوم ادعا شده بود که بین همکاری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته است، در فرضیه چهارم ادعا شده بود که بین روابط و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است در فرضیه پنجم ادعا شده بود که بین ارزش ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه ششم ادعا شده بود که بین فهم متقابل و مدیریت دانش رابطه ی معناداری دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه هفتم ادعا شده بود که بین تعهد و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه درست است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش،استان هرمزگان.

1-1)مقدمه

امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه غیر ممکن است. بنابراین مدیریت دانش فرایند ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربرد دانش است و این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینه آموزش، بازخورد و آموزش مجدد را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و احیاء قابلیت های سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای دانستن هر چه بیشتر معیارهای توسعه پی بردن به فرایند دانش و چارچوبی که در حال حاضر به سازمان ها اجازه می دهد تا به مدیریت دانش بپردازد، اهمیت دارد (بس[1]، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).

انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان ها، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از قابلیت ها و عوامل مهم سازمانی که می تواند به سازمان های آموزشی در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است.

امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براي نوآوري در محصولات خود و بهبود فرايندهايشان را كسب كنند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامي فعاليتهاي روزانه خود بكار گيرند. تنها از اين طريق است كه مي توانند به الزامات محيط رقابتي و نيازهاي به شدت متغير مشتريان پاسخ گويند. شناخت عوامل اثرگذار بر مديريت دانش سازماني از جمله اقدامات اوليه در بكارگيري اثربخش سرمايه هاي فكري سازمان است. از طرف ديگر سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است كه نقش بسيار مهمتري نسبت به سرمايه فيزيكي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا مي كند. امروزه در جامعه شناسي و اقتصاد، و به تازگي در مديريت و سازمان، مفهوم سرمايه اجتماعي به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم سرمايه اجتماعی به پيوندها، و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبعي با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود.

1-2)بیان مسئله

در جهان امروزی، دانش به عنوان یک منبع کلیدی تبدیل شده و برای بقای سازمانها بسیار حیاتی می باشد (حسن زاده، 1385). امروزه جوامع به سمت اقتصاد دانش محور حرکت می کنند که در آن دانش مهمترین عنصر برای ایجاد ارزش در سازمان ها به شمار می رود (لیتونر[2] و واردن[3]، 2003). با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، دانش به عنوان با اهمیت ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است (چن[4] و همکاران، 2004). بنابراین مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته، نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه محسوب می شود.

مالهوترا[5](1998) به نقل از عطاپور (1388)، بیان می کند که مدیریت دانش در برگیرنده فرایندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزایی ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می باشد. بهات[6] (2001)، مدیریت دانش را به عنوان فرایند ایجاد، ارزیابی، باز نمودن، توزیع و کاربرد دانش معرفی می کند. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[7](2004)، تعریفی از مدیریت دانش ارائه کرده است که مفاهیم اصلی تعاریف موجود را به صورت خلاصه در برمی گیرد. از دیدگاه این سازمان، مدیریت دانش، مجموعه ای از فعالیت های سازمانی برای خلق، کسب، توزیع دانسته ها و ارتقای اشتراک گذاری دانش در داخل سازمان و پیرامون آن است (عطاپور، 1388).

جاشپارا[8] (2004)، مدیریت دانش را در قالب یک فرایند چهار حلقه ای شامل ایجاد، اشتراک، ذخیره و به کارگیری دانش معرفی کرده است:

ایجاد دانش: ایجاد دانش فرایندی بی پایان است که شامل بوجود آمدن دانش جدید یا جایگزین شدن دانش موجود توسط ضمنی و عینی سازمان می باشد.(نوناکا ،1994)

ذخیره دانش: ذخیره کردن، سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیز یاد می کنند. بخش مهمی از مدیریت سازمانی کارآمد را تشکیل می دهد. در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد.(والش و آنگلسون ،1991)

اشتراک دانش: عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاههای دانش به طور مکانیزه و غیر مکانیزه و به صورت دو سویه، در حقیقت درصد بالایی از موفقیت مدیریت دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش از فردی به فرد دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش است (رادینگ[9]، 1998).

به کارگیری دانش: در برگیرنده کاربرد و ارزیابی دانش توسط اعضای سازمان است. این امر از طریق استمرار چرخه مجدد و به کارگیری خلاق تجربه و دانش غنی سازمان حاصل می شود (مارکوارت[10]، 2002).

امروزه ثابت شده است که دنیای تکنولوژی، دنیای دانش است. سازمان هایی که راهی کارآمد برای استخراج، استفاده و مدیریت دانش یافته اند و به دانش به عنوان یک دارایی و ارزش مطرح می نگرند، به افزایش بازدهی کارمندان و حفظ رضایت مشتری رسیده و رمز موفقیت امروز و فردای خود را به دست آورده اند. در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون کسب و کار تبدیل شده است. «جوامع علمی» و «کسب و کار» هر دو براین باورند که سازمان های دانش محور می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند؛ به طوری که تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساس بسیاری از راهبردهای مدیریت دانش در سازمان باشد (ریگ[11]، 2005؛ به نقل از دموری و همکاران، 1388).

یکی از قابلیت ها و عوامل مهم سازمانی را که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود (دموری و همکاران، 1388).

پاتنام[12] (1995)، سرمایه اجتماعی را جنبه هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه های اجتماعی و اعتماد متقابل می داند که همکاری و همیاری افراد را برای دستیابی به منافع مشترک، تسهیل می کند. براساس نظریات جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی عبارت است از: توانایی افراد در کار مشترک در قالب گروه. به عبارت دیگر تلاش افراد با دانش و اندیشه های مشترک برای بدست آوردن یک هدف، نیز در این گروه می گنجد (فوکویاما[13]، 2002).

بوردیو[14] (1986)، سرمایه اجتماعی را ارتباط افراد با همدیگر در محیط های اجتماعی می داند. سرمایه اجتماعی از طریق فعالیت های هدفمند بدست می آید و می توان سرمایه اجتماعی را در عرصه قوائد اقتصادی وارد کرد. توانایی انجام فوق به نوع قوانین اجتماعی، ارتباطات و شبکه های اجتماعی موجود بستگی دارد (سوبل[15]، 2002). به اعتقاد آدلر و کان[16] (2002)سرمایه اجتماعی منبعی برای عاملان فردی و جمعی است که از طریق پیکربندی و محتوای شبکه، روابط اجتماعی تقریباً پایدارشان شامل موجودی تعاملات فعال میان افراد است؛ یعنی اعتماد، درک متقابل، رفتارها و ارزشهای مشترک که اعضای شبکه های انسانی و گروه ها را به هم پیوند می دهد و امکان فعالیت های همکارانه را در سازمان ایجاد می نماید.

از دیدگاه سازمانی، ناهاپیت و گوشال[17] (1998) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد با یک واحد اجتماعی تعریف می کنند. این دو دانشمند با رویکرد سازمانی، جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند: سرمایه شناختی، رابطه­ای و ساختاری (دموری و همکاران، 1388).

الف) بعد شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه هاست. مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از: زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک.

ب) بعد رابطه­ای: عنصر رابطه­ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می­کنند. مهمترین جنبه­های این بعد از سرمایه اجتماعی  عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

ج) بعد ساختاری: این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد؛ یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از: روابط شبکه ای، پیکربندی روابط شبکه ای و سازمان مناسب.

1-3)اهمیت و ارزش تحقیق

سرمایه اجتماعی با زمینه مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت داشته، در مطالعات سازمانی وارد شده است. در حال حاضر دیدگاه نسبتاً جدیدی در تئوری سازمان از سوی صاحب نظران مطرح بوده و آنها اعتقاد دارند که سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی در ایجاد و انتقال دانش است. آنها اساساً بحث می کنند که سازمانها دارای قابلیت های خاصی برای خلق و تسهیم دانش اند که برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت مشخصی ایجاد می کند. سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که قادر است سازمان ها را در خلق و تسهیم دانش مدد رساند. بنابراین از آنجایی که ضرورت تبدیل آموزش و پرورش به سازمان دانش محور احساس می شود که بتواند نقش های خود را در امر آموزش، پژوهش، خدمات و کارآفرینی ارائه نماید، نیازمند تقویت و شکل­ گیری سرمایه اجتماعی قوی را می­طلبد. بنابراین با ارائه راهکارهایی می­توان تحقق افزایش به کارگیری مدیریت دانش را با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی اطمینان داد.

انتقال اطلاعات و دانش در سطح كلان و خرد بين افراد و سازمانها بستگي به افرادي دارد كه اين انتقال را تسهيل و تسريع مي كنند. در نتيجه تمام عواملي كه مشوق ارتباط بين فردي و يا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتي افراد نيز تاثيرگذار خواهد بود، به همين دليل اهميت ارتباطات و تعاملات مبتني براعتماد ميان افراد در گسترش و كاربرد دانش مورد تاكيد قرار گرفته است. چنانچه سازماني بتواند هر چه بيشتر تعاملات اثربخش را در ميان كاركنان خويش، در داخل گروهها و واحدهاي سازماني افزايش دهد بيشتر مي تواند نسبت به اثربخشي مبادلات اطلاعاتي ميان افراد خويش، و در نتيجه مديريت اثربخش دانش سازماني اطمينان حاصل كند. بنابراين ايجاد و گسترش فرهنگ و جوي در سازمان كه اين نوع ارتباطات و تعاملات را ترغيب كند از ضرورتهاي مديريت دانش است.

[1]Bass

[2]Leituner

[3]Warden

[4]Chen

[5]Malhotra

[6]Bhatt

[7]OECD

[8]Jashpara

[9] Rading

[10] Markvaret

[11] Riege

[12]Putnam

[13]Fukuyama

[14]Bourdieu

[15]Sobel

[16]Adler & Kwon

[17]Nahapied & Ghoshal

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122