پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوري محصول در شركت هاي صنعتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوري محصول در شركت هاي صنعتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوري محصول در شركت هاي صنعتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) فرضیه های تحقیق 7
1-6) چهار چوب نظری تحقیق 7
1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
1-8) قلمرو تحقیق 11
فصل دوم :ادبیات وپشینه تحقیق 12
2-1) بخش اول :
2-1-1 ) مقدمه 13
2-1-2 ) تعاریف و مفهوم مدیریت دانش 14
2-1-3) نگاهی بر سیل تحول مدیریت دانش 18
2-1-4 ) اهمیت مدیریت دانش 21
2-1-5) نظریه ها وفرایند های مدلهای مدیریت دانش 24
2-1-6 ) اثرات ومزایای مدیریت دانش در سازمان ها 26
بخش دوم:
2-2-1) مقدمه 30

2-2-2) تعریف و مفهوم نوآوری و نوآوری محصول 31
2-2-3 ) سیر تحول نوآوری 43
2-2-4) اهمیت نوآوری محصول 35
2 -2-5) نظریه ها و نوآوری محصول و نوآوری سازمانها 38
2-2-6) مدلهای نوآوری 42
2-2-7) اثرات نوآوری محصول بر سازمان 46
2-3 ) رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول 47
2-4) پیشینه تحقیق 53
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 61
3-1 ) مقدمه 62
3-2 ) روش تحقیق 62
3-3) جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 63
3-4 ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 63

3-5 ) روایی و پایایی گردآوری داده ها 64
3-6 ) روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات 64
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 66
4-1) مقدمه 67
4-2) بخش توصیفی داده های آماری 67
4-3 ) بررسی نرمال بودن متغیرها 75
4-4) بخش استنباطی داده ها واطلاعات 76
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات 82
5-1) مقدمه 83
5-2) خلاصه تحقیق: 84
5-3) نتایج آمارتوصیفی 85
5-4) نتایج آماراستنباطی 85
5-5) محدودیتهای تحقیق 87
5-6) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق 87
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88
منابع فارسی 89

منابع انگلیسی 95

 فهرست منابع:

ابراهیمی ، سید عباس،محمد فاتح ،اصغر –  حاجی پور ،ابراهیم ،(1391) ،  بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس  ،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نظامی ، سال دوازدهم ، شماره 47، ص162-135.

ابطحی ،سید حسن، صلواتی، عادل ، (1385)، ” مدیریت دانش در سازمان” ، انتشارات پیوند نو، چاپ اول.

اسکندری،محمد،خلجانی،جعفر قیدر،اعرابی سید محمد،1390، “الگوی هماهنگی راهبردهای نوآوری محصول و فرایند بر اساس چارچوب ارزش های رقیب” ، بهبود مدیریت ،سال پنجم، شماره2پیاپی13 ،ص36-11.

اعرابی ،سید محمد، موسوی ،سعید،(1388) “الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقا ی عملکرد پژوهشگا هها” ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 51 ، ص 4-26.

افجه ای ، سید علی اکبر ، و سلطانی ، سید مانلی ،(1390) ، «تاثیر تعامل اجتماعی بر نواوری شرکت های بیمه» ،پژوهشنامه بیمه ، سال بسیت و ششم ، شماره 3، پیایی 103،صص101-79.

افلاکی پاشاکی،لیلا ، (1391)،”بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش مطالعه موردی ادارات امور مالیاتی استانهای شمالی کشور”،پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد رشت.

امیر خانی ،امیر حسین،(1384) ،« کابرد مدیریت دانش در بهبود سازمان » ، پیک نور ،سال سوم، شماره 3، ص 141-131.

انصاری رنانی ، قاسم و قاسمی نامقی ، محمد،(1388) ،« ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان» ، پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال اول ، شماره 2، ص 20-1.

ایران نژاد پاریزی ، مهدی، (1384)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، نشر مدیران.

ایزاکس،جفریای،لاینه،کریستوفر،آرگوئیلان جان،بهمن 1385،”الگوی پیشبینی نوآوری نظامی ،ترجمه موسسه آموزشی وتحقیقات صنایع دفاعی.

آریازند.علی(1389)،”جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران”،(پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 17.

آزاد ، ناصر، ارشدی ، ایمان ،(1388) ،« بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری (مورد کاوی شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران » فصلنامه بررسی های بارزگانی ، شماره 36 ،ص 38-26.

آقا داود ،سید رسول،حاتمی، محمود ،حکیمی نیا ،بهزاد،(1389) ، ” بررسی عوامل موثر بر

پور محمد،مجید،(1391)،رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری با عملکرد سازمانی شرکت های دولتی استان گیلان ،پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد رشت.

پیری ، زکیه ،آصف زاده ،سعید ،1385،چگونه می توان مدیریت دانش را به کار گرفت ؟ ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، سال دهم ،شماره 1 پیاپی 38، ص10-1.

جان ادواردز،ترجمه پارسانیا،مصطفی ، 2013،یک دیدگاه فرایندی از مدیریت دانش ،پایگاه مقالات علمی مدیریت،system.parsiblog.com

جعفری ،مصطفی ، ابن رسول، سید اصغر،دیده ور ،فاطمه ،(1385) ،”نقش مدیریت دانش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه ” ، نشریه بین المللی علوم مهندسی ، جلد 17 ، شماره 5 ، ص37-31.

جعفری مقدم ، سعید ،1381، فرایندهای مدیریت دانش از یادیگیری سازمانی تا حافظه سازمانی ، فصلنامه مدیریت توسعه ، شماره 12.

حاج کریمی، عباس و حاجی پور، بهمن. (1387). طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب: مطالعه موردی صنایع دارویی کشور. پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، صفحه 70-51.

حسینی خواه، و پروست، (1385)،”مدیریت دانش”، انتشارات سیطرون، چاپ اول.

خاکی، غلامرضا ،1387، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشار علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

خسروی پور،بهمن،خرداد(1392)،نقش مدیریت دانش در بهبود و ارتقاء سازمان ترویج کشاورزی ، ماهنامه اجتماعی .اقتصادی علمی و فرهنگی کار جامعه،شماره 157.

خیرخواهان حقیقی، وحدت. (1389). تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن بر پاسخگوی سریع سازمانها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

دانایی فرد ، حسن ، الوانی، سید مهدی ، آذر، عادل(1383) ، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات صفار- اشراقی .

دفت ، ریچارد ال ،(1389) ،مبانی تئوری و طراحی سازمان » ف ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، چاپ پنجم ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.

دهقان نجم ، منصور،(1388)، ” مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی ” ،ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته ،سال اول ، شماره 10، ص52-47.

رابینز ،استیفن ، (1388)، « مبانی رفتار سازمانی » ، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، چاپ بیست وچهارم ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.

رادلینگ ، آلن (1385) ، ” مدیریت دانش : موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش ” ، ترجمه سید محمد حسین لطیفی ، نشر سمت.

ربیعی مهناز، (1388) “اثر نوآوری وسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران ” مجله علمی و پژوهشی دانش و توسعه ، دوره 16، شماره 29.

رضوانی ، حمید رضا وگریلی نژاد ، (1390) ، ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی ،فصلنامه تخصصی پارک ها ومراکز رشد ، سال هفتم ،شماره 36،ص 126-149

رودريجوز،ترجمه چیت سازیان ، علیرضا ، مدیریت دانش ،(2012) پایگاه مقالات علمی مدیریت system.parsiblog.com.

زاهدی شمس السادات ، اسد پور، امین، حاجی نوری ،خاطره،(1390) ،”رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان ،فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول” ،شماره 63،ص25-1.

زعفریان ،رضا ،اسماعیل زاده ، مونا، شاهی، نساء،(1387) ارائه الگوئی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک ومتوسط( مطالعه موردی شرکت نفت ایران ) ، فصلنامه توسعه کارآفرینی ، سال اول، شماره 2 ،ص102-75.

سرمد ، زهره ، بازرگان ، عباس ،حجازی ، الهه،(1377 )”روش تحقیق در علوم رفتاری”، ،چاپ سیزدهم

سکاران،اوما، 1386، روش تحقیق در مدیریت ،انتشارات موسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،چاپ سوم.

سلیمی ،محمد حسین ،نصیری،محسن،(5-4تیر 1386)،” ششمین همایش مراکز و توسعه صنایع و معادن ،مدل استراتژی نوآوری محصول و تاثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه” .

سهرایی ، بابک، فروزنده ،سکینه ،رئیسی وانانی ،ایمان ،(1390)،”مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمانهای پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی و فنی” ، مدیریت دولتی ،دوره 3،شماره 7 ،ص114-95.

شریف زاده،فتاح،مولایی،حسن،(1387)،”مدیریت دانش در سازمانهای اداری ،تولیدی و خدماتی،انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ اول.

صنوبر ، ناصر، سلمانی ، بهزاد وتجویدی ،مینا،(1390) ، تاثیر محرک های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکتهای دانش بنیان ،فصلنامه علمی ، پژوهشی سیاست علم و فناوری ،سال چهارم ،شماره 2 ، ص 107-91.

طبرسا ، غلامعلی و غفوری ،داود، (1387) ،« بررسی تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی نظام ارزیابی » ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 12، شماره 4، ص 225-119.

طبرسا ،غلامعلی و اورمزدی ،نوشین ، (1387) ، تبیین وسنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش : مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه تهران، فصلنامه پیام مدیریت ، شماره 26 ، ص 69-39.

طبرسا.غلامرضا، اورمزدی.نوشین(1387)،”سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران- منطقه تهران”، پیام مدیریت، شماره 26،صص 69-39.

عباس زاده شهری ،عباس ،رجبلو ،روشنک ، (1388)،”مدیریت دانش محور و کاربرد آن در شرکت های اکتشاف و تولید” ،ماهنامه فنی و تخصصی شرکت های ملی نفت ایران ، شماره 61،ص17-9.

علامه ،سید محسن و زارع ،سید محسن، (1387) ،”بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری عملکردسازمانی” ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران و اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربرد های آن 14 و15 آبان 1387، ص 12-18.

علی احمدی ،علیرضا ، الهیاری ،احمد ،1382، استراتژی های رقابت ونوآوری در کسب وکار ،1382، چاپ اول .

عمادی، حلیمه،(1390)، آشنايي با مفاهيم مهندسي مجدد، رقابت در سازمانها و بنگاههاي اقتصادي، http://hu-ie.com/index.php.

غلامی ،عبدالخالق و قائمی ، باقر ، (1388)، « نقش مدیریت دانش در تقویت فرهنگ نوآوری در سازمانها » ،همایش منطقه ای طراحی (مهندسی) مجدد جامع سازمان ، 10دی ماه ، ص 157-125.

فدائي ، غلامرضا،حسن زاده محمد،وذراتي ،ماشاالله ،(1390) ،”بررسي مفهوم نظام مديريت دانش “،فصلنامه علمي –پ‍‍‍‍‍‍‍ژوهشي تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي ، دوره 17،شماره 4 پياپي 67 ،533-580.

فرجندی ،مریم،1389،”تاثیر فرایند اشتراک دانش برقابلیت های نوآوری سازمانی “،پایان نامه کارشناسی ارشد انسانی ،گرایش منابع انسانی ، دانشگاه آزاد رشت.

قاسمی نژاد،یاسر ، شاهمیری ،فرهاد ،1392، ارائه چارچوب مفهومی برای انتخاب ایده ها ی محصول جدید و نوآورانه ، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد ،سال نهم ، شماره 34، ص1-11.

گلچينپور ،مونا ،(1386) ،بررسي دلايل شكست مديريت دانش در سازمانها » فصلنامه تخصصي پارك ها ومراكزرشد ، سال سوم ، شماره11،صص40-37.

ماریوس تی. اچ میوز،چالز ادکوئیست، ترجمه پورجعفری مقدم ،معصومه،1389، “مقدمه ای برای نوآوری محصول وفرایند”، مجله اقتصادی –ماهنامه بررسی مسائل وسیاست های اقتصادی ، شماره 7و8 ، ص 106-87 .

مجلسی ارده جانی ،مهرداد،1381،”بررسی و تبیین نقش تحقیقات بازاریابی در نوآوری محصولات غذایی(مطالعه موردی شرکت مهرام قزوین”،پایان نامه کارشناسی ارشد ،گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد رشت.

محمود صالحی ، مهدی ،دری ،بهروز ،صفری، خلیل ،(1391) ، “بررسی نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی در تاثیر گذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش “: مطالعه موردی صنایع خودرو سازی ایران ،مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4،شماره 11،ص69-92.

معاونت تحقیقات و منابع انسانی دفتر توسعه مدیریت مدیریت وتحول اداری ،گروه مطالعات و برنامه ریزی توسعه مدیریت تحول تابستان ،1386.

ملکی پور، احمد، (1391)، “اهمیت مدیریت دانش و سازمان ها ی یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها”،ماهنامه اجتماعی – اقتصادی ،علمی فرهنگی کار و جامعه ، شماره 150، ص19-13.

موسي خواني،محمد،اجلي قشلا جوقي ، مهدي و صفوي مير محله ،سيد رحيم ،(1389)،« ارائه مدلي براي سنجش ميزان آمادگي سازمانها در زمينه مديريت دانش (مورد مطالعه : مركزآمار ايران) »، فصلنامه مدرس علوم انساني –پژوهشهاي مديريت در ايران ، دوره 14، شماره 2،صص243-2.

میر فخرالدینی،سیدحیدر،حاتمی ،سید حسن،طالعی فر،رضا،کنجکاومنفرد،امیررضا،(1389)، “نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک ومتوسط ، چشم انداز مدیریت بازرگانی” ، شماره 2پیاپی 35 ، ص118-103.

مینویی،مهرزاد،محمدپورزرندی،محمد ابراهیم،نادری نازنین،(1389)،«ارزیابی وضعیت مدیریت دانش براساس مدل نانوکا تاکوچی»مجله حسابداری مدیریت ،سال سوم،شماره 4،صص49-58.

نسیمی,همایون.(1387). “بکارگیری مدل های نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخصهای نوآوری و افزایش توان تولید فناوری”, مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت شماره 2، صفحه 124-99.

نصیری،محمد حسین،(1386)، “مدل استراتژی نوآوری محصول و تأثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه بر آن”،ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن.

نعامی ، عبدالزهرا و افشاری ، علی ،(1389) ،« رابطه سبک رهبری تبادل رهبر عضو ، سبک های حل مساله ، و روابط گروه کاری با جو سازانی نوآورانه در کارکنان » ، فصلنامه پژوهشهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ، شماره 13پیاپی 25، ص 137-124.

نقاده ، حمیده، اسدی ، شاهرخ ، شهرابی، جمال ، (2012)، مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاوی ، پایگاه مقالات علمی مدیریت system.parsiblog.com.

الوانی ، سید مهدی و دانایی فرد ، حسن ،( 1388) ، « گفتارهایی در فلسفه تئوری های سازمان دولتی » انتشارات صفار ، چاپ هفتم ، تهران .

الوانی سید مهدی (1383) ، « مدیریت دولتی » ، انتشارات نی ، چاپ بیست دوم ، تهران .

وزارت صنعت و معدن و تجارت استان گیلان.

هادیزاده مقدم ، اکرم، رامین مهر ، حمید و حیدری ، حامد ،(1389) ، « ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش » ف فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی ، شماره 4 ، ص100- 82 .

هنسن،مارک،(1370)،«مدیریت آموزشی ورفتارسازمانی »،ترجمه علی نامکی اهواز :دانشگاه شهید چمران.

الهیاری ،علیرضا،(1392)،شوق کارآفرینی ،سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران، دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاهها،شماره11.

یادیگرروش ،حسن، (1382) ، تاریخچه مدیریت دانش ،توسعه مدیری ،شماره 239.

یوسفی ،احسان ، صادق فیضی، جعفر ، سلیمانی ، محمد ، (1391) ، بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری (درمیان مدیران وکارکنان شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه ) ،ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،سال اول ، شماره 3 ، 51-29.

منابع لاتين:

 

Abernathy, W, and Utter back J. (1978), ‘Patterns of Industrial Innovation,Tech-trative Science Quarterly, vol35, no(1990),pp 9-30.

Academic Year 2002-2003,international journal of manpower , vol 25, iss 2 ,pp:167-180.

Adams Richard, Perceptions of innovations: exploring and developing innovation classification , CRANFIELD UNIVERSITY (School of Management), PHD Thesis, Academic Year 2002-2003.

Aghion, philippe , and peter howitt,(1998), “Endogenous growth theory.” (Cambridge ,Massachusetts: the mitt press).

Akram , kasheif & siddiqui , suleman hafeez & atif navaz , Muhammad & ghauri , tauqir ahmad & hayat cheema , amjad khawar .(2011) .”role of knowledge management to bring innovation : anintegrated approach”. international bulletin of business administration ,vol 11. , pp 1451-243

Alaei , abbas & shafaee, javad & ariyana,ali & salami maghvan, tavakkol.(2012). “the role of knowledge management in created organizational innovation” . journal of basic and applied scientific research, issn 2090-4303.

Allameha ,Mohsen&Zamani, Mohsen& Davoodi, Sayyed Mohammad Reza(2011),”The Relationship between organizational culture knowledge management, (A Case Study: Isfahan University) “, Procedia Computer Science, no 3 (2011), pp 1224–1236.

Allen ,D, alvarez, s. 1998, “empwrgin expatriates and organization to improve repatriation effectiveness” , human resource planning.

Amalia, mirta and nugroho,yanuaro.(2010).” An innovation perspective of knowledge management in a multinational subsidiary”. Journal of knowledge management, vol. 15 , no .1 (2011), pp71-87.

Bates, R. ,& Khasawneh, (2005). “Organizational  learning  culture,  learning  transfer ” , climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International Journal of , Training and Development,vol 9 ,p 96–109.

Burcu Kör & Ceyda Maden,(2013),” The Relationship between Knowledge Management and Innovation in Turkish Service and High-Tech Firms”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 4.

Camison C & Beatriz, F (2008). “Knowledge absorptive capacity: New insights for its conceptualization and measurement”, Journal of Business Research.

Carneiro, a. (2000), “how does knowledge management influence innovation and competitiveness?” journal of knowledge management, vol.4, no 2, pp.87-94.

Chang, tin- chang & chuang, shu-hui.(2011). “performance implication of knowledge management processes: Examining the role of infrastructure capability and business strategy” . Journal of Expert systems with applications.

Chen chuang-jet , huang jing-wen , Hsiao yung-chang (2010) , “knowledge management and innovativeness: the role of organizational climate and structure” ,international journal of manpower, vol.31, no.8.

Cheung, C. K. K., & Lee, M. K. 0. (2007). Understanding user intention to continue sharing

Cohen W. M. & Levintal D.A. (1999). ‘’Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation’’, Journal of administrative Science Quarterly, Vol 35, No 1.

Cohen,W,M, and Levintal,D.A.(1990)”Apsorbtive capacity: a new perspective on learning and innovation “, Administrative Science Quartly,vol.35,pp.128-52. European Commission, The Measurement of Scientific and Technological Activity: Oslo Manual, OECD (2005).

Damanpour, F. and Gopalakrishnan, S. (2001) The dynamics of the adoption of product and process innovations in organizations. Journal of Management Studies

Darroch jenny and rod mcnaughton(2002) , Examining the linkage between knowledge management practices and types of innovation, journal of intellectual capital, vol.3,no.3, pp 210_ 222.

Davenport, T.H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage ,what they know. Boston: Harvard Business School Press.

Dong Yang, (2011).The Effect of Knowledge Management on Product Innovation – Evidence from the Chinese Software Outsourcing Vendors, business,vol 3,pp 16-22 .

Duffer .S, (2000), “A  knowledge  portal  for Multi-Project Management”, Master  thesis, University Karlsruhe.

Gloat,m.and terziovski,m.(2004),”expioring the relationship between knowledge management practices and innovation performance”, journal of manufacturing technology management , vol .15, no,5 ,pp.402-9.

Henderson, R. M. and Clark, K. B.,1990, “Architectural Innovation: The Reconfigura – tion of ExistingProduct Technologies and the Failure of Established Firms,” Adminis-  trative Science Quarterly,no 35 (1990),pp 9-30.

Holsapple, C.W. & Joshi, K.D.(2004), A Formal Knowledge Management Ontology: Conduct, Activities, Resources, and Influences, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 55, pp. 593-612.

Hsien liao ,& shu- & wub, chi-chuan.(2010). “system perspective of knowledge” ,journal of expert systems with application , http://www sciencedirect.com/scien ce/article/ b6 v0 p-4f00 rvb.

Jaider Vega-Jurado, Antonio Guti´errez-Gracia, Ignacio Fern´andez-de-Lucio, Liney Manjarr´es-Henr´ıquez, (2008),” The effect of external and internal factors on firms’product innovation”, INGENIO (CSIC-UPV), Institute of Innovation and Knowledge Management, Ciudad Polit´ecnica de la Innovaci´on,vol 37,pp 616-632.

Jing xu, remy houssin, Emmanuel caillaud and mickael gardni,(2010) “macro process of knowledge management for continuous innovantion “journal of knowledge management ,vol.14 no.2010,pp.573-591.

Julia C. Naranjo-Valencia, Daniel Jiménez-Jiménez, Raquel Sanz-Valle, (2011),”Innovation or imitation? The role of organizational culture”, Management Decision, Vol. 49 ,no1, pp. 55 – 72.

knowledge in virtual communities. In The 15th European Conference on Information Systems.

Li-An Ho,2011, “What affects organizational ,Behavior? The linking of learning and knowledge management , Department of Educational Technology Taking University, Tamsui, Taiwan” , Industrial Management ,Vol 108, No 9 , pp 1234-1254.

Malhatra , yogesh ,(2000) , “knowledge management and virtual organization climate and contractual relationship for perceptions of support for innovantion ” Management.

Marra, Marianna & Ho, William & Edwards, john s .(2012). “supply chain knowledge management : a literature review” . expert systems with applications, no.39.

Meso, P. & Smith, R. (2000), A Resource-Based View of Organizational Knowledge Management Systems, Journal of Knowledge Management, Vol. 4,pp224-234.

Mone m.a , mckinley framework . acad manage rev , vol 23, no(1) :pp 115-32.

Nelson OlyNdubisi ,Khurram . Iftikhar , (2012) ,” Relationship between entrepreneurship , innovation and performance Comparing small and medium – size enterprises”, Journal of Research in Marketing andEntrepreneurship ,Vol. 14 , No. 2 ,pp. 214-236.

New York: John Wiley & Sons, Inc.

Nicolas, lopez , Carolina & 1. Merono-cerdan,angel.(2011). “strategic knowledge management, innovation and performance” . international journal of information management .vol.31.

Nika M & Igor P (2009). “Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output”, Technovation Journal, vol 29, pp 859–872.

Nonaka .1, and takeuchi, h.(1995), the knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation, oxford university press, new York.

Nystrom ,h.(1990), technological and market innovation: strategies for product and company development, john wiley & sons , London .

Ohme, kenichi: (1988), getting back to stratege , HBR., nov . dec.

Ojasalo,Jukka. (2008),  ” Management  of  innovation  networks:  case  study  of  different approaches”, European Journal of  Innovation Management, vol.11 No.1 pp.51-86.

Patrice Gélinas & Lisa Baillargeon,(2013),” Innovation versus Imitation Choices amid Technological Turbulence and Intense Competition:( Evidence from a Canadian Historical Case)” International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 8.

M.D. (2007), “the role of knowledge management in innovantion” , journal of knowledge management , vol. 11 no .4, pp.20-29.

Popadiuka, Silvia & choob , chun wei .(2006) .”innovation and knowledge creation : how are these concepts related ? “. International journal of information management . vol26 ,2006 .pp.302-312.

Proceedings of the 2009 international symposium on web information systems and applications, pp.355-358.

Quaddus, mohammad & xu, jun (2005) .adoption and diffusion of knowledge management system: field studies of factors and variables. Knowledge-based systems,vol 18(2-3),pp107-115. Retrieved april 15,200.

Raed Ismail Ababneh,(2013), “The Impact of Knowledge Management and Organization Learning on Organizational Innovation: The Case of the Greater Amman Municipality in Jordan”, Department of Public Administration Faculty of Economics and Administrative SciencesYarmouk University, Irbid- Jordan,www.ijbssnet.com.

Ramachandran, sharimllah devi & siong choy, chon & hishamuddin,ismail .(2009), “a comparative study of public and private higher education institutions I Malaysia”. The journal of information and knowledge management system ,vol. 39 no. 3, pp. 203-222.

Sandhawalia , birinder singh & dalcher , Darren . (2010). ” developing knowledge manajement capabilities : a structured approach ” . journal of knowledge manajement research news . vol. 15 no. 2,2011 .pp. 313-328.

Sauberen ,tim and tshirky, hugo(2006) .” structured creativity formulationg an innovation strategy.” Newyork ny : palgrave mc Milan.

Sinotte, m.(2004), ” Exploration of the fild of knowledge management for the library and information professional” library, vol54 ,pp8-190.

Stoner , j ., et .al ., (1996), management , prenticehall , india.

Tseng s.m (2008). The effects of information technology on knowledge management systems. Expert systems with application ,vol 35 ,no(1-2), pp 150-160.

Uhlaner, Lorraine &van stel, andre & meijaard, joris & folkeringa, mickey.(2007). “the relationship between knowledge management, innovantion and firm performance: evidence from dutch SMEs” . SCALES (scientific analusis of Enterpreneurship and SMEs. vol38 , no1,pp 45-65.

Utterback, j.m. (1971), “ the process of technological innovantion within the firm”, academy of management journal, vol.14 no.1, pp.75-88.

Volkel , max . (2009). ” personal knowledge models for more productive knowledge worker ” . location , voelkel@fzi.de

Wasko, M. M., & Faraj, S. (2005). Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice. MIS Quarterly,vol 29,no1, pp 35-57.

Whellan, Eoin &l. carcary, marian.(2011) . “integrating talent and knowledge management: where are the benefts? “ journal ofknowledge management , vol 15 no.4 pp.675-686.

Xu, j .,li .,Y.(2009) , an empirical investigation of knowledge management and innovantive performance: the case of alliances, research policy ,vol 38,pp358-368.

Zahra S.A. & George G. (2002). ‘’Absorptive capacity: A review, reconceptualization and extension’’, Academy of Management Review, Vol 12, No 2.

Zaltman, G., Duncan, R. and Holbek, J. (1973) Innovations and organizations.

Zheng, wei& yang, baiyin & n. mclean, gary. (2010). “linking organizational culture, structure , strategy, and organizational effectiveness:mediating role of knowledge management” . journal of business research.

Bukowitz W. R., Williams R. L. The.(2002). “Knowledge Management Fieldbook”, Pearson Education Limited: London.

 

http://satim.tums.ac.ir

oloomsara.com

www.modiryar.com

چکیده:

با توجه به تغييرات سريع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف كنندگان و همچنين تحولاتي كه در شرايط رقابتي و تكنولوژيك پيش مي آيد باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و اطمینان می دهد که ارزشها و مشارکت دارایی های  ذهنی به اندازه کافی کارا بوده و باعث بهربرداری می شود ، هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وهمچنين تاثيرمؤلفه هاي مديريت دانش به روي نوآوري محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد،در تحقيق حاضر از ابزار پرسشنامه ،وتعداد (278)نمونه استفاده شده اين تحقيق از روش توصيفي وآزمون های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون و از نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شده نتايج نشان ميدهد كه رابطه مثبت و مستقیم، بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وجود دارد به عبارت دیگر هرچه مدیریت دانش در سازمان بهبود یابد نوآوری محصول نیز افزایش خواهد یافت وبين مولفه هاي مديريت دانش ونوآوري محصول هم رابطه مثبت ومستقيم وجود دارد به ترتیب اکتشاف دانش، اکتساب دانش خارجی و تسهیم دانش داخلی بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری محصول می گذارند. سازمانها با استفاده از اشتراك گذاري اطلاعات ، دانش تكنولوژيك جديد و ويادگيري از الگو ها ومدل ها مي توانند نوآوری محصول داشته باشند.

واژگان کلیدی : مدیریت دانش ، نوآوری ، نوآوری محصول

 

فصل  اول

 

مقدمه

در اكثر شركت ها، توسعه محصولات و خدمات جديد يك فرايند تصادفي و بدون برنامه به حساب مي آيد. بجاي ايجاد ساختارهاي منظم براي استخراج ايده هاي جديد و توسعه و انتخاب هم زمان از ميان آنها، اين فرايند غالباً موقتي و بدون برنامه است. تنها در بخش هاي انگشت شماري يك رويكرد ساخت يافته براي توسعه خدمات جديد وجود دارد. شركت هايي که فرايند نوآوري شان را به شكل ساخت يافته تري انجام داده اند و از بي برنامگي آن جلوگيري كرده اند، بهتر می توانند فرصت هاي نوآوري را شناخته و فرايند توسعه محصول/خدمات جديد را مؤثرتر و كاراتر سازمان دهي كنند. بنابراين، نوآوري موفق در محصولات/خدمات بايد رخدادي قابل كنترل باشد.(سلیمی و نصیری،1386).کاربرد کار آمد مؤثر مدیریت دانش مزیت رقابتی را افزایش می دهد و موفقیت سازمانی را ارتقاء می بخشد مدیریت دانش امروزه بیش از بیش مهم تلقی می شود چون سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان که سریعاً درحال تغییرات است باشند (سانداوالیا و دالچر[1]، 2010 ). مشخص کردن عوامل تعیین کننده نوآوری فناوری در شرکت ها به یک موضوع جالبی در تحقیقات تجربی در زمینه نوآوری می باشد. این موارد کلا از نقطه نظر جنبه اقتصاد صنعتی و جنبه مدیریت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی ها در حوزه اقتصاد صنعتی از این فرضیه شروع شده است که سطح نوآوری در شرکت می تواند به صورت ویژگی های ساختاری یک صنعت توضیح داده شود. و این موارد نیز امکان پذیر می باشد تا قابلیت الگوی کلی از تغییرات فناوری مربوط به صنایع خاص را مد نظر قرار داده یا به صورت کلی این موارد را کنار بگذاریم. این موارد شامل بررسی تاثیر ویژگی های یک صنعت مانند فرصت های موجود در بازار، مناسب بودن شرایط و … می باشد.(وگا[2] و همکاران،2008).

مديريت دانش به عنوان ساز و کار اعمال فرآيندهايي در سطح فردي،گروهي و سازماني جهت ايجاد شرايطي که دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختيار افراد قرار بگيرد،تا کنون در محافل علمی و سازماني مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است.عمده اين تحقيقات پيرامون زير ساخت‌ها، فرآيندها، ساز و کارها، ابزارها و در موارد محدودي اثر آن بر برخي از عوامل مانند بهره وري، سودآوري يا عوامل ايجادکننده مزيت رقابتي مانند نوآوري مورد مطالعه قرارگرفته است.تحقيق و مطالعه پيرامون مديريت دانش از منظر محتوايي گر چه مي‌تواند در بسياري از موارد مديران و ساير کنش‌گران سازماني را نسبت به شناخت و آگاهي از چيستي مديريت دانش رهنمون باشد اما به تنهايي کافي نيست. در شرايط موجود مديران به عنوان کنش‌گران اصلي سازمان به موضوع‌های سازماني از منظر کارکردي و اجرايي مي‌نگرند و اهميت و ضرورت اعمال يک ساز و کار را از طريق ارزيابي اثرات و کارکردهاي آن مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.همچنين عمده تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت دانش از منظر کارکردي به ارزيابي اثر مديريت دانش بر يک عامل مانند نوآوري يا مديريت روابط بامشتريان متمرکز شده‌اند و از نگاهي جامع به اين موضوع غفلت نموده اند( انصاري رناني، قاسمي نامقي،1388). سیاست گذاران و تحلیل گران به این اجماع رسیده اند که  قدرت ایده اقتصادهای توسعه یافته غربی ، به طور فزاینده ای به اقتصاد مبتنی بر دانش وابسته است . در دهه های اول انقلاب( دهه 1970 و 1980 )  فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT تأثیر عمده آن تحریک کارآفرینی بود ،اما در موج توسعه ICT و بسط آن در اقتصادهای کمتر توسعه یافته ، کارآفرینان  خودشان، بویژه آنهایی که در مناطق جغرافیایی دارای هزینه های بالای تولید هستند به مناطقی با هزینه کمتر تولید تمایل  دارند ، لذا این گرایشات ، مدیریت دانش با کیفیت بالا را می سازند که خود یک عامل رقابتی شرکت های بزرگ و کوچک می باشند آهلانر و همکاران [3]( 2007 ) . توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فن آوری محصولات فرآیندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بردارد . نوآوری یک محصول راه حل جدید خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهامداران را برآورده می کند . ( قاسمی نژاد و شاهیری ، 1392) .با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد . لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف و هزینه ها و چارچوب نظری در نهایت مدل پیشنهادی تحقیق و تعریف  نظری وعملیاتی متغیرها بیان می شود .

بیان مسئله

نوآوري و تغيير در محصولات و خدمات جوامع صنعتي چنان شتابي گرفته است كه قدرت انتخاب و خريد بسياري محصولات وخدمات را از مشتريان گرفته است، به گونه اي كه نو بودن بسياري از كالاها بيش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغيير در خدمات و كالاها و جهاني شدن اقتصاد تاثير خود را به گونه اي در تمامي بنگاههاي اقتصادي نمايان كرده است كه رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته است. جوامع و سازمانهايي كه خود را با اين تغييرات هماهنگ نكرده اند احساس عقب ماندگي دارند و بنگاههاي اقتصادي در اين گونه جوامع رو به نابودي هستند. رقابت در سازمانها و بنگاههاي اقتصادي پيشرو، چنان سرعت و شتابي دارد كه تصور رسيدن به آنها بيشتر اوقات محال و غيرممكن به نظر مي رسد (عمادی،1390).طی سه دههء گذشته کشورها با این باور رسیده اند که تحقیق و توسعه (R&D) تأثیری مثبت‏ بر رشد اقتصادی خواهد داشت منابع متنابهی را به بخش تحقیق و توسعۀ ملی‏ خود اختصاص داده‏اند. در سالهای اخیر تئوریهای مطرح شده در زمینة رشد اقتصادی رابطة فرضی میان سرمایه‏گذاری در بخش علوم و فناوری(S & T)و رشد اقتصادی را ثابت نموده است کامیسون[4](2008). کشف و نوآوری‏ لایه‏های زیرین و بنیادین یک چرخة تجاری ‏را تشکیل می‏دهد. این فرآیندی‏ است که ارتقای استانداردهای زندگی در بلندمدت را رقم می‏زند. اگر بتوان چنین‏ فرآیندی را به تصویر کشید می‏توان دید که رشد اقتصادی در آن بصورت منحنی‏ است که در بلندمدت سیر صعودی داشته و چرخة تجاری در اطراف این منحنی‏ در حال نوسان است. آنچه که میزان صعود و پیشرفت ما را در بلندمدت تعیین‏ می‏کند همان شیب این منحنی است نه نوسانات اطراف آن.  بنابراین یک مزيت مهم براي  موفقيت سازمان ها، نوآوري است. منابع دانش خارج از سازمان اغلب براي فرايند نوآوري در سازمان حياتي هستند .تحقيقات انجام شده در شناخت ريشه هاي نوآوري، نقش برجسته استفاده از دانش محيطي را فرايند نوآوري نشان داده‌اند. سازماني كه از ظرفيت جذب دانش بالايي برخوردار است، اتصالاتي با منابع دانش خارجي ايجاد مي‌كند كه به مثابه كانالهايي براي انتقال افكار نو به درون سازمان عمل مي‌كنند .بنابراين ظرفيت جذب دانش از طريق شناسايي دانش خارج از سازمان مي‌تواند نقش مؤثري در مرحله نخست نوآوري داشته باشد.(نسیمی,1387).وجود قابليت‌هاي شناسايي و كسب دانش از محيط خارج، سازمان را قادر  می سازد كه به شكلي مؤثر تغييرات فناوري و روشهاي مديريتي جديد را در حوزه فعاليت خود تعقيب كنند و از اين طريق قابليت‌هاي خود را براي پذيرش تغييرات توسعه دهند، ضمن آنكه با تبديل شدن قابليت‌هاي كسب شده به روشهاي جاري انجام كار ( روتينها)سازمان تغييرات لازم را با هزينه كمتر و در زمان كوتاهتري اعمال مي‌‌كند.  مدیریت دانش به عنوان فرایند شناسایی و ایجاد و شبیه سازی دانش و کاربرد دانش به منظور کشف یک فرصت جدید و افزایش عملکرد سازمان تعریف شده است دانگ یانگ[5](2011).يكي از مفاهيم مرتبط با مدیریت دانش سازمان ، مفهوم ظرفيت جذب دانش است كه اولين بار به وسيله كوهن و لونيتال به عنوان توانايي يك سازمان در شناسايي، كسب و به كارگيري اطلاعات خارج از سازمان در فرايندها و محصولات نهايي خود تعريف شد.آنها ظرفیت جذب را به عنوان توانایی شركت برای یادگیری از دانش خارجی از طریق فرآیندهای شناسایی، تطبیق و بهره برداری از دانش تعریف می کنند(کوهن و لوینتال، 1999، ص 65). شرکت هایی که فرآیند ظرفیت جذب را توسعه می دهند درصورتیکه هر دو مولفه را تقویت کنند می توانند مانع این پروسه شوند. در دیدگاه این دانشمندان ظرفیت جذب دانش دارای چهار بعد اصلی است که عبارتند از: اکتساب، تطبیق، تبدیل و کاربرد(بکارگیری)برخی نیز ساختارهاي قبلي را به مجموعه‌ای از رویه های ثابت سازمانی و فرآیندهای استراتژیکی پیوند دادند که از طریق آن شرکت ها این دانش را با هدف ایجاد یک ظرفیت سازمانی پویا کسب می کنند، شبیه سازی می کنند، انتقال داده و به کار می گیرند. با توجه به نظریة ایشان، چهار ظرفیت یا فرآیند اصلي سازمان چهار بعد ظرفیت جذب را تعيين مي كنند که به صورت طبیعی ترکیب شده و برای تولید یک ظرفیت سازمانی پویا فعاليت مي كنند. آنان اين چهار فرايند را در دو مولفه كلي گروه بندی می کند كه عبارتند از: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته. ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش را تشکیل می دهد (هم ظرفیت برای ارزش گذاری دانش و هم ظرفیت برای کسب و شبیه سازی دانش). در مقابل، ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می شود(زهرا و جورج، 2002، ص 125). تمایز نظری بین ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته نشان می دهد که دانش کسب شده خارجی قبل از اینکه شرکت بتواند با موفقیت از این دانش برای ارزش گذاری استفاده کند، دستخوش پروسه های تکراری متعدد می شود. (خیرخواهان، 1389، صص 21-22). در این تحقیق نیز به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان پرداخته شده است. با توجه به مسائل گفته شده این سوال پیش می آید که آیا بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان رابطه وجود دارد؟

اهمیت وضرورت تحقیق

سازمانها نوآوری را به عنوان یک استراتژی جهت ایجاد محیط مناسب برای کسب مزیت رقابتی و افزایش سود آوری و سهم بازار یا به عنوان یک واکنش به تغییرات محیط داخلی یا خارجی شان می دانند به همین دلیل توانایی یک سازمان برای نوآور بودن و نوآوری کردن بحث اصلی در بین تئوری های سازمانی است (حسینی کاکروی،1391).

نوآوری برای حفظ پیشرفت اکثر سازمان ها ضروری است . اگر نیروی حیاتی یک سازمان تجاری جریان نقدی باشد نوآوری راهکاری برای تجدید قوای سازمان می باشد تا با موفقیت بیشتری در بازار تقاضا رقابت کنند . توسعه محصولات نوآورانه روی بهبود موقعیت راهبردی و توانایی ارائه محصول سازمان از طریق هدایت و خلاقیت تمرکز دارد.

نوآوری محصول شامل چندین جنبه اساسی است :

جستجوی نیازها برای محصولات ، فرایندها و خدمات جدید :

تعیین مدیریت مناسب و تطبیق محصولات جدید :

استقرار برنامه ریزی مناسب برای کل سیستم مدیریت در جهت توسعه تجاری سازی محصولات جدید

انتخاب فرصت های محصول جدید برای سرمایه گذاری

تقویت توانایی های سازمانی جهت خلق محصولات جدید موفق

تولید محصول جدید و برنامه اجرای توسعه محصول جدید

نوآوری محصول یک بازسازی پویا است که نیازمند رهبری و تجربه سازمانی و مدیریتی می باشد، نوآوری در محیط پویا و رقابتی پیش بینی می شود تا به عنوان مؤلفه ای اساسی برای شرکت ها جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی باشد . شرکت هایی که دارای ظرفیت نوآورانه بیشتری می باشند در عرضه محصول ورود به بازار جدید بهتر هستند و شرکت ها را قادر به کسب نتایج نوآوری مطلوب و افزایش عملکرد می کنند . هنگامی که شرکت ها ابتکارات نوآوری را توسعه می دهند ، فرایندهای نوآوری تعاملی بوده و شامل عوامل متعددی است که در چارچوب و امتداد سازمان هستند . چنین فرایندهای تعاملی مستلزم توسعه و افزایش شبکه های تعامل می باشد تا فعالیتهای نوآوری را شکل داده و پیامدهای نوآوری را اشاعه دهد . ( چن و [6]همکاران، 2010) نوآوری شامل خلق یک ایده جدید ، پیاده سازی ( تولید ) یک محصول جدید ، فرایند یا خدماتی است که منجر به رشد پویایی اقتصادی ملی و افزایش اشتغال و همچنین منجربه ایجاد سود خالص برای شرکت و کسب و کار نوآورانه می شود  شرایط گسترده است ( قاسمی نژاد ، 1392) . این ایده نو نیاز به درک نیاز مشتری جدید و یا راه جدیدی برای تولید است که در فرایند توسعه تجاری ، کاهش هزینه و افزایش بهره وری را به همراه دارد ( پاپ ادیوک[7] و چو 2006 ) . تحقیقات نشان داده مدیریت دانش از طریق  ایجاد یک فرهنگ مفید و ارزشمند برای ایجاد و تسهیم دانش و همچنین ایجاد فرهنگ همکاری در سازمان ها نقش مهمی را در فرایند نوآوری ایفا می کند . محققان بر نقش محوری مدیریت دانش به خصوص در ایجاد یک محیط کاری داخلی که خلاقیت و نوآوری را حمایت می کند تأکید کرده اند ، عملکرد نوآوری کم در سازمان ها به نوآوری های محصول و فرایند کمک می کند و به عنوان مزیت رقابتی، شناخته شده است . بنابراین باید برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان به منظور ایجاد یک فرهنگ مشترک برای به حداکثر رساندن عملکرد نوآوری و همچنین برای ایجاد مزیت رقابتی مؤثر است تلاش کرد ( میر فخرالدینی ، 1389).تغییرات سریع و رشد روز افزون دانش اطلاعات ، هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش برآمده اند تا به موقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون ، بهره برداری کنند . تمرکز مدیریت دانش  بر بهبود توانایی های سازمان است . موفقیت  به ایجاد محیط کاری جدیدی نیاز دارد که در آن دانش و تجربه به سادگی تسهیم شوند . فرایندها و فناوری های اطلاعاتی نیز برای این هدف باید اعمال شوند . رفتار انسان ها در سازمان هم باید در این راستا قرار گیرد تا بتوانند به بهره وری بیشتر دست یابند مبانی زیر ساخت مدیریت دانش  شامل فن آوری اطلاعات ، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی است که این مبانی به استفاده کامل از دانش منجر می شوند ( طبرسا و اورمزدی ، 1387 ، ص 39 ).

اهداف تحقیق

هدف اصلی : بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول  در شرکت های صنعتی استان گیلان

اهداف فرعی:

بررسی وتعیین رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

بررسی وتعیین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

بررسی رابطه اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

بررسی رابطه اکتشاف دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

چهار چوب نظری تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان پرداخته می شود. مدل تحلیلی تحقیق بر گرفته از تحقیقات(دانگ یانگ ،در سال 2011 )بوده است.این مدل شامل 2 متغیر(بُعد)و 3 مؤلفه است که بُعداول شامل مدیریت دانش و مؤلفه  های آن ، تسهیم دانش ، اکتساب دانش ،اکتشاف دانش ، بُعد دیگر آن نوآوری محصول است . مدیریت دانش به طور بارز به استراتژی دانش اشاره دارد و اصطلاح نسبتاً جدیدی است که نه تنها مفاهیم انتقال و به اشتراک گذاری دانش ( از داخل یا خارج شرکت ) ، بلکه فرایند کاربرد دانش را نیز دربر می گیرد . نوآوری دردانش می تواند به محصولات ، فرایندها و خدمات جدیدی تبدیل شود . و نیازهای درحال تغییر مشتریان ( ارباب رجوع ) را برآورده سازد ( نیستروم[8] ،1990 ).تبدیل دانش فردی به دانش گروهی جهت بهبود دانش موجودوتوانایی های تبدیل دانش و افکار به جدیدترین محصولات و فرایندها می باشد که توسط ارائه خدمات یا محصولات جدید توسط سازمان، جستجوی راههای جدیدبرای ارایه خدمات ،عمل کردن سازمان به شیوه ای خلاق ونوآور سنجیده می شود(فرجندی،1389).

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان رابطه وجود دارد.

فرضیات ویژه:

بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول رابطه وجود دارد.

بین اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول رابطه وجود دارد.

بین اکتشاف دانش و نوآوری محصول رابطه وجود دارد.

[1] . Sandavalya & Dalchr

[2] . Vega

[3].Uhlaner

[4] . Camison

[5] .Dong Yang

1.Chen & colleague

[7].popadiuka & choob

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122