پايان نامه بررسي رابطه مهارت مذاکره مديران با ميزان تعارض ميان کارکنان مراکز آموزش فني و حرفه اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  بررسي رابطه مهارت مذاکره مديران با ميزان تعارض ميان کارکنان مراکز آموزش فني و حرفه اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  بررسي رابطه مهارت مذاکره مديران با ميزان تعارض ميان کارکنان مراکز آموزش فني و حرفه اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 14
1-2 بیان مسئله 16
1-3 اهمیت و ضرورت مسئله 18
1-4 اهداف تحقیق 19
1-5 سوالهای تحقیق 19
1-6 تعاریف نظری متغییر ها 20
1-7 تعاریف عملیاتی متغییر ها 22

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه 24
1-1-2 تعریف تعارض 25
2-1-2 نظریه های مدیریت تعارض 27
3-1-2 دیدگاه های مختلف به تعارض 29
4-1-2 مدیریت تعارض 32
5-1-2 ماهیت تعاملات گروهی 32
6-1-2 انواع وابستگی گروه 33
7-1-2 تعارض و عملکرد 33
8-1-2 تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب 35
9-1-2 منابع تعارض 36
1-9-1-2 عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها 36
2-9-1-2 منابع تعارض سازمانی 37
10-1-2 انواع تعارض 39
11-1-2 مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز 40
12-1-2 نقش ارتباطات در تعارض 42
13-1-2 توسعه مهارت های حل تعارض 43
14-1-2 فرایند حل مسائل و تعارضات 44
15-1-2 ایجاد تعارض سازنده 47
16-1-2 مذاکره به عنوان روشی موثر جهت حل تعارض 50
2-2 مذاکره 50
1-2-2 تعاریف مذاکره 50
2-2-2 انواع مذاکره 53
3-2-2 فرایند مذاکره 57
1-3-2-2 تدارک و برنامه ریزی 57
2-3-2-2 تدوین مقررات و ارائه پیشنهاد 61
3-3-2-2 توضیح و توجیه 61
4-2-2 انواع اساسی مذاکره 61
1-4-2-2 مذاکره توضیعی 61
2-4-2-2 مذاکره منطقی 62
3-4-2-2 مذاکره با حالت ساخت دهی 64
4-4-2-2 مذاکره درون سازمانی 64
5-2-2 سبکهای مذاکره 65
6-2-2 ویژگیهای مذاکره کننده 66
7-2-2 مذاکره اثر بخش 67
8-2-2 ارتباطات و مذاکره 68
9-2-2 نحوه برخورد طرفین مذاکره با تعارض 69
10-2-2 مهارتهای مذاکره موفق 69
11-2-2 تاکتیک های مذاکره 70
12-2-2 مهارتهای کوانتمی در حل تعارض 72
3-2 پیشینه تحقیق 77
1-3-2 پیشینه تحقیق در ایران 77
2-3-2 پیشینه تحقیق در جهان 84

فصل سوم :روش اجرای پژوهش
1-3 مقدمه 91
2-3 روش تحقیق 91
3-3 جامعه آماری 91
4-3 ابزار جمع آوری داده ها 92
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 93
6-3 روش گرد آوری داده ها 95
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 95
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 97
1-4) مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسش نامه تعارض 97
1-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه تعارض 97
2-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه سبک مذاکره 98
2-4 ) توصیف داده های حاصل از سوالات تحقیق : 101
1-2-4 ) سطح تعارض کارکنان مراکز مختلف فنی حرفه ای کرج 101 2-2-4) میزان استفاده از سبکهای مختلف مذاکره توسط مدیران مراکز آموزشی 103
3-4 ) فرضیه های تحقیق 107
1-3-4 ) فرضیه کلی 107
2-3-4) فرضیه های جزئی 109
4-4) مقایسه تضاد شغل بر اساس ویژگیهای عمومی کارکنان 117
5-4 ) مقایسه مهارت درسبکهای مذاکره بر اساس ویژگیهای عمومی مدیران 121

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه 126
2-5 بررسی فرضیه های پژوهش 126
3-5 بررسی اهداف جزئی پژوهش 132
1-3-5 بررسی هدف جزئی اول 132
2-3-5 بررسی هدف های جزئی دوم 132
4-5 تحلیل یافته های پژوهش 135
5-5 محدودیت ها در انجام پژوهش 137
6-5 پیشنهاد های پژوهش 137
منابع 139
پیوست 146

چکیده

تعارض ، نیروی اجتناب ناپذیری در زندگی بشر است و مقتضای حیات اجتماعی ، یکی از  اقدامات مدیریتی جهت کاهش و رفع تعارض ، مذاکره می باشد . مذاکره ، به عنوان روش باصرفه ، موثر و واقعی در حل تعارض شناخته شده است . به همین دلیل در تحقیق حاضر مهارت های مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج در استفاده از چهار سبک مذاکره سنجیده شده و همچنین میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج نیز بدست آمده و در نهایت رابطه بین دو متغییر مورد بررسی قرار گرفته است .

جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل داده اند . گروه اول مدیران مراکز و واحد های آموزشی و می باشند که تعداد آنها 31  نفر است و تمامی آنها به روش سرشماری انتخاب گردیده اند . گروه دیگر کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج می باشند که شامل 361 نفر می باشند که از این تعداد 35 درصد آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . در این پژوهش جهت دستیابی به داده ها از پرسش نامه پیره ، برای تعیین نوع سبک مذاکره مدیران مراکز آموزشی و از پرسش نامه دوبرین جهت اندازه گیری میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج استفاده شده است که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند ( میزان روایی برای پرسش نامه پیره  0.85 و دوبرین 0.85 و میزان پایایی پرسشنامه دوبرین 0.80 و برای پرسشنامه پیره 0.94 ) در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS   ، جداول فراوانی ، نمودارهای ستونی و جعبه ای ، از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، آمزمون های من – ویتین و کروسکال والیس استفاده گردیده است .

یافته ها :  یافته های این پژوهش نشان میدهد  که سطح تعارض در مراکز فنی حرفه ای به طور میانگین 9 بوده است که در سطح متوسط قرار دارد و مدیران مراکز به میزان زیاد از سبک مذاکره واقع گرایی ، تحلیلی ، هنجاری استفاده کرده اند و تنها از سبک شهودی به میزان مناسب بهره جسته اند . بین سطح تعارض میان کارکنان و میزان استفاده مدیران از سبکهای مذاکره همبستگی مثبت مشاهده شده است .در حالیکه نتایج نشان داد در مراکزی که مدیران از سبک های مدیریت یه میزان مناسب استفاده کرده بودند رابطه میان میزان تعارض کارکنان با میزان استفاده مدیران از سبکهای همبستگی منفی وجود دارد .

فصل اول کلیات تحقیق

1  مقدمه

 زندگی اجتماعی فردی و سازمانی انسان همواره با نیروها و کنشهای متفاوت و گاه متضادی روبرو بوده است از نظر فردی تضاد بین انسانها ناشی از تفاوتهایی است که از فطرت انسان سرچشمه می گیرد و به خصوصیات اخلاقی هر شخص مربوط میشود . اولین نمونه این داستان را میتوان در داستان هابیل و قابیل مشاهده نمود. در سطح اجتماعی تعارض و تضاد از نیاز به تغییر از یک جهت و تمایل به حفظ وضع موجود از طرف دیگر ناشی میشود . این نوع تعارض هنگامی رخ میدهد که تغییراتی در سطح نهادهای جامعه بوجود آید . در سطح سازمان تضاد بین مدیریت و کارکنان ( ویا بین دو همکار ) ناشی از آن است که مدیر تلاش می کند با حد اقل امکانات و هزینه ها بیشترین بهره وری را در سازمان بوجود آورد و کارکنان همواره در تلاشند که در ازای خدماتی که انجام میدهند مزد بیشتری دريافت دارند . مشاهده می شود که تعارض همواره به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان مطرح بوده است . با این وجود تنها در چند سال اخیر اين موضوع به طور جدی مورد توجه متخصصان قرار گرفته است .

از آنجا که مراکز آموزشی از جمله سیستم های اجتماعی هستند که در کلیه فرايند های آنها انسانها و فعالیتهای گروهی نقش اساسی را دارند به نظر میرسد که بیشتر از سایر سیستم های اجتماعی تنش و تعارض را  تجربه میکنند . وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی نیازها ، باورها ، انتظارات ، ادراکات و اهداف متفاوت بروز تعارض سازمانها را ناگزیر ساخته است.

علاوه بر این ، یک گروه هماهنگ و آرام و بی دغدغه ممکن است از احساسات انسانی تهی شده و در برابر پدیده مهم تحول و نو آوری واکنش لازم را از خود نشان ندهد . بنا براین مدیران و رهبران سازمان وظیفه دارند که سطح معینی از تناقض بین افراد گروه را به رسمیت بشناسند .آنان باید به تعارض مشروعیت بخشیده و بحث سالم را در سازمان حکم فرما سازند .

در گذشته یک فرضیه عمومی مطرح بود که تعارض را به عنوان یک نیروی ویرانگر تلقی می کرد و مدیریت سازمان باید با واکنشهای منفی خود آن را از بین می برود . اما پیشرفتهای جدید در علوم رفتاری نشان داد که تعارض ” پیامد منطقی و بدیهی هر سازمان است ” چرا که افراد مختلفی که در سازمان مشغول به فعالیت هستند ، هر کدام دارای ویژگیهای شخصیتی ، اجتماعی و فرهنگی خاصی هستند که بروز تعارض را در سازمان اجتناب ناپذیر کرده است . بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درک این مطلب سعی کردند با توسل به شیوه های قهر آمیز ، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمانهای خود سرکوب کنند . در حالی که تحقیقات نشان داده است سازمانهایی که در آنها تضاد کمتری وجود دارد عموماًٍٍ در محیطهای رقابتی با شکست روبرو میشوند چرا که اعضای چنین سازمانهایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور میکنند نیازی به بهبود وضع موجود ندارند . در حالیکه تعارض به مثابه خون تاره در رگهای سازمانهای پر تکاپو ، پیشرو و توفیق طلب است . سر و کار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته است .

اما نکته اساسی اینجاست که بتوانیم تعارضات سازمانی را با استفاده از روندهای خلاق به نحو مطلوب کنترل کنیم تا بتواند تغییرات مثبت در سازمان به وجود بیاورد ، کیفیت تصمیم گیریها را بهبود ببخشد ، افکار و نظرات جدید را در سازمان مطرح کند ، رضایت شغلی را افزایش

دهد و خلاصه موجب خلاقیبت و نو آوری در سازمان شود . بنابراین ، مدیران سازمان باید اولا نسبت به تعارضات موجود در سازمان حساس باشد و همیشه سطح بهینه ای از آن را مد نظر داشته باشد ثانینا سعی کند تا این تعارض ها را بر روی اهداف متمرکز سازند .

با اين که الگوهای مختلفی در زمینه حل تعارض وجود دارد اما بهترین روش برای برخورد با آن وجود ندارد . بنابراین نکته اساسی این است که با توجه به حضور دایمی و همیشگی تعارض در سازمانها مدیران باید چه شیوه هایی برای اداره تعارض بکار گیرند تا اثرات تخریبی این پدیده را به حد اقل کاهش دهند و حتی آنها را به یک نیروی مثبت و سازنده در جهت نیل به اهداف سازمان تبدیل کنند . مدیریت تعارض ، شناخت و اداره تعارض به صورت معقول ، منصفانه و کارا است . 5 نوع سبک اصلی برای مدیریت تعارض وجود دارد که عبارتند از 1- حل مسئله مشارکتی   2- رقابت جویی    3- اجتناب    4- انعطاف پذیری   5- مصالحه

در الگوی دیویس و نیوستورم حل تعارض ممکن است 4 موقعیت متفاوت در سازمان ایجاد کند 1- بازنده بازنده  2- بازنده برنده  3- برنده بازنده 4 – برنده برنده .    مدیران سازمان باید به دنبال راهبردهایی در مورد مسئله تعارض باشند که بتواند موقعیت 4 را در سازمان به وجود آورد . که الگوی تشریک مساعی یکی از روشهای کار برد روش 4 در حل تضاد میباشد که غالب تئوری پردازان نسبت به مطلوبیت و اثر بخش بودن آن اتفاق نظر دارند .

وارنی[1] مطرح مي کند زمانی که هر دو طرف برای رسیدن به بعضی از چیزها اصرار می ورزند اما هر يک از آنها قدری قدرت دارد ضمن اين که وابستگی متقابل به یکدیگر نیز وجود دارد در این حالت اثر بخش ترين واکنش نسبت به تضاد مذاکره است . مذاکره انعطاف پذیری و کار آیی سایر واکنش ها از قبیل اجتناب ، مقابله ، عقب نشینی را نیز در بر دارد .

با توجه به افزایش استفاده از گروههای کاری و استفاده از آنها در انجام بسیاری از فعالیت های مدیریتی و نیاز شدید به خلاقیت جهت  رقابت در بازارهای جهانی تعارضات نیز افزایش پیدا کرده اند . جهت جلوگیری از انجام فعالیت های متعامد و هدایت گروهها به سمت اهداف سازمان مهارتهای رفتاری خاص مدیران جهت هماهنگی گروهها و جلو گیری از تعارضات ضروری به نظر میرسد .

علوم جدید مبتنی بر فیزیک کوانتم که مهارتهای کوانتمی نامیده میشوند  قصد جایگزینی مهارتهای مدیریت سنتی را ندارند ، بلکه آنها را کامل میکنند . درصورت افزایش توانایی  مدیران در استفاده از هر یک از این مهارت ها میتوان اطمینان داشت در استفاده از روش مذاکره در ثابت نگاه داشتن تعارضات تا حد مطلوب در سازمان و در بین گروههای کاری موجود در آن یکی از روشهای موفقیت آمیز خواهد بود  .

در این پروژه سعی شده است که از رویکرد سنتی در مورد تعارض فاصله گرفته شود و تعارض و اختلاف نظرهایی که بروز آنها غیر قابل اجتناب است به مسیری سازنده و خلاق سوق دهد . به همین منظور الگوی تشریک مساعی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت تعارض بیان میشود و در پایان نیز آموزش مهارتهای حل تعارض به عنوان الگوی مکمل تشریک مساعی مورد بررسی قرار می گیرد تا مدیریت سازمان بتواند با تلفیق آنها ، شکل سازنده ای از تعارض را در سازمان به وجود بیاورد.

2-1 بیان مسئله         

                                             

سازمان مجموعه ای از افراد و گروهها است ،اگر قرار باشد سازمان موفق شود لاجرم باید راهی یافت تا انرژی و سعی گروه های متفاوت در جهت هدف کلی سازمان حرکت داده شود . مسائل سازمانی میتوانند کاملا پیچیده باشند . زیرا اغلب توام با یک سلسله موضوعات ناگوار است که منجر به تعارض درگیری افراد با یکدیگر و تخطی از خط و مشی های سازمان می گردد. اگر تعامل گروه ها به علت اهداف متفاوت و احیانا تعارض منافع به نفع سازمان نباشد باید چاره ای اندیشید .

در آخرین بررسی های متخصصان پیرامون موقعیت تعارض در میان مدیران سطوح بالا و میانی سازمان به این نتیجه رسیده اند که در سطوح بالای سازمانی اداره امور تعارضات ( مدیریت تعارض ) از نظر اهمیت برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از برنامه ریزی ، سازماندهی ، ارتباطات ، انگیزش و تصمیم گیری است و مدیران حدودا 20 % از وقت خود را صرف تعارضات میکنند . (استیفن رابینز ، 1994 )

در تحقیقی از مدیران خواسته شده است 25 عامل موثر رد موفقیت شغلی شان را درجه بندی کنند از 25 عامل توانایی برخورد با تعارض مهمترین نقش را در موفقیت آنان داشته است بنابراین موضوع تعارض بیش از هر نوع دیگر افکار مردم بخصوص مدیران سارمان و رهبران گروه ها را به خود مشغول داشته است .

از میان انواع سازمانها ، مدیریت سازمانهای آموزشی با اهمیت ترین و موثر ترین و ظریف ترین نوع مدیریت است که موضوع آن انسان است انسانی که در موسسات آموزشی وارد شده نیازمند معلم و تعلیم و تربیت در ابعاد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی و عقلانی و اخلاقی و حرفه ای است .مراکز آموزشی فنی و حرفه ای نیز به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال اثر گذار ترین سازمانهای آموزشی سطح کشور که متولی برگزاری و اجرای دوره های آموزشی غیر رسمی با هدف اصلی تربیت نیروی کار ماهر و متخصص مورد نیاز بازار کار و اهداف فرعی مانند رسیدن به استاندارد های آموزش فنی جهانی و ترغیب جوانان به کسب مهارتهای فنی و حرفه ای میباشد . نظام آموزشی فنی و حرفه ای در صورتی می تواند از اثر بخشی و کار آیی لازم بهره مند گردد که آموزشها اثر بخش باشند و این مهم در سایه ایجاد جوی مناسب برای کارکنان و مربیان و کارآموزان میباشد . اهمیت توجه به مدیریت بویژه مدیرت آموزشی تا آن حد است که در 21 هنر و علم اداره کردن گروههای کوچک و بزرگ انسانی از شاخص های خصوصیات عمده تمدن معاصر اعلام شده و این دانش در زمره یکی از رشته های تخصصی علوم انسانی در آمده است.

امروزه آنچه که مسیر نیل به رسالت و ماموریت مراکز آموز فنی حرفه ای را تحت تاثیر قرار داده است پیشرفتهای فنی و تکنولوژیکی صنعت و بروز تغییرات جدی و شدید در سبک نیازهای پیرامون مراکز است به هر حال توفیق در ماموریت خطیر این مارکز منوط به ارائه آموزشهایی منطبق با محیط است و انعکاس موضوعاتی چون تعامل با صنایع – بازار کار حاکی از آن است که مراکز نیازمند به ایجاد گروه هایی جهت تعامل و همگامی با صنایع میباشند .

مزیت عمدهای که یک تیم نسبت به یک فرد دارد تنوع نظرات ، دانش و منابع است که خود یکی از عوامل پیشرفت سریع سازمان میباشد. این تنوع نیز باعث بوجود آمدن تضاد می گردد .

همانگونه که سازمانها بیشتر و بیشتر تیمهای کاری را سازماندهی میکنند نیاز به امر آموزش در زمینه حل تضاد نیز به طور مداوم افزایش می یابد . ( وارنی[2] ، 1989) وارنی اظهار عقیده می کند که حتی پس از جلسات آموزشی مکرر درباره چگونگی حل تضاد و به حد اقل رساندن اثرات منفی آن بر روی اعضای تیم ، همچنان موضوع تضاد به عنوان مسئله شماره 1 برای اکثر تیم هایی باقی مانده است  که در یک شرکت یا سازمان فعالیت دارند . شاید یک دلیل برای این امر این باشد که مدیران و سایر رهبران به اندازه کافی به مسئله حل تعارض توجه نمی کنند .

از دیدگاه عمومی تعارض را عامل وقفه دهنده و مانعی در جهت انجام امور دانسته و این تصوری است اشتباه که بایستی با قدری تعمق گفت که تعارض نه تنها لازمه کار ، بلکه عامل مولد در جهت پیشبرد اهداف در ساختار سازمانی نیز می باشد . به عبارت دیگر در صورتیکه مدیر در محیط کار خود موفق به شناخت به موقع تعارض در سازمان گردد و از تکنیک های صحیح و مدیریت تعارض استعانت گیرید طبعا میتواند از این عامل مولد در جهت ایجاد رقابت سالم و افزایش پیشبرد اهداف سازمانی استفاده مناسبی داشته باشد .درغیر این صورت از آنجائیکه تعارض عاملی است که افراد آگاهانه از آن اطلاع دارند و فعالیتهای عمدی توسط آنها صورت خواهد گرفت دستیابی به اهداف سازمان با مشکلات متعدد روبرو خواهد شد .

تحقیقات متعدد حاکی از این مسئله اند که مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور جزء مهمترین موسسات تربیت نیروی انسانی ماهر در جامعه تلقی میشوند به نحوی که طیف وصیعی از جمعیت را با ویژگیهای سنی و جنسی را تحت پوشش خود دارد از این دیدگاه به دلیل تفاوتهای متعدد میان حیطه های آموزشی و افراد تحت آموزش این مراکز و نقش حیاتی مربیان و کارکنان در این مراکز جهت هماهنگ شدن با این تفاوتها ایجاب میکنند مدیران مراکز روش مناسب جهت افزایش خلاقیت و جلوگیری از به حدر رفتن تلاشهای نیروی انسانی برای برطرف کردن تعارضات بکار گیرند .

با تحقیقات انجام شده یکی از بهترین روشهای حل تعارض استفاده ازالگوی تشریک مساعی در حل تعارضات میباشد که منجر به موقعیت برنده –برنده در سازمان میگردد.  مدیران پیرو این سبک برای حل تعارض موجود بین افراد ، با صراحت و روشنی و به شکل مستقیم در حل مسئله دخالت دارند . طرفین تعارض را رو در روی یکدیگر قرار میدهند و موقعیتی فراهم می کنند که موضوع به صورت باز و آشکار مورد بحث و بررسی قرار گیرد .( امیر کبیری ، 1374) در صورتيکه مدیران از توانایی کافی جهت کنترل مذاکرات انجام شده برخوردار نباشند علاوه بر عدم حل تعارض امکان بروز مشکلات دیگر

از قبیل پنهان ماندن تعارض و انجام فعالیتهای مخرب در گروههای مختلف در سازمان بوجود خواهد آمد.

این پژوهش نیز درصدد بررسی شیوه های شناخته شده حل تعارض با استفاده از الگوی تشریک مساعی  و شناسایی الگوی رفتاری  است که  توسط مدیران مراکز فنی و حرفه ای برای حل تعارض به روش استفاده از مذاکره مورد استفاده قرار میگیرد ميباشد از این رو این پژوهش عنوان زیر را به خود میگیرد.

“بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج”

3-1 اهمیت و ضرورت مسئله :

همزمان با پیشرفت چشمگیری که در قلمرو علوم و فن شناسی پیچیده پدید آمده است . دانش های رفتاری به ویژه مدیریت سازمان به طور بنیادی متحول شده و دستاوردهای تازه و بی مانندی را فراهم آورده است . امروزه مدیران و کارکنان باید با پدیده های زودگذر آشنایی بیشتری پیدا کنند . آنها باید بدانند که چگونه انعطاف پذیر باشند و در دنیایی که ایده اش  چندان قابل پیش بینی نیست ، چگونه بقای خود را تضمین نمایند . سازمان باید کارکنان را به نو آوری و ایجاد تغییر و تحول تشویق نماید چون در غیر این صورت آنها به صورت موانع اصلی بر سر راه تغییر و تحول در می آیند . چالش یا مسئله ای که پیش روی مدیران قرار دارد این است که که باید بتوانند افراد را به نو آوری و خلاقیت تشویق نمایند و به گونه ای با افراد رفتار کنند که آنان در برابر پدیده تغییر ، بردباری از خود نشان دهند .

امروزه در محیط های سازمانی به افراد بیشتر فرصت مشارکت در تصمیم گیریها پیرامون کارشان داده میشود هر چه افراد در تصمیم گیری بیشتر مشارکت داشته باشند احتمال عدم توافق ها نیز بیشتر خواهد شد و از آنجا که اداره سازمانها بصورت مشارکتی بطور روز افزون توسعه می یابد اهمیت مهارت مذاکره بیش از هر زمان دیگر روشن تر شده و آشنایی مدیران و کارشناسان با مفاهیم و عوامل موثر بر اثر بخشی مذاکرات اهمیت زاید الوصفی پیدا می کند .

با وجود این تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است بسیار اندک است بطوریکه مدیران و محققان سازمانی اطلاعات اندکی از مدیریت تعارض و مهارتهای مربوط به حل آن دارند . نتایج تحقیق حاضر میتواند در مواردی که در ذیل به آنها اشاره میشود مورد استفاده قرار گیرد .

مدیران با مطالعه یافته های این پژوهش به نوعی خود آگاهی در زمینه الگوهای رفتاری خود به هنگام وقوع تعارض می رسند این امکان را نیز می یابند تا با تطبیق سبک خود با همکاران خود با شیوه هایی که از لحاظ تئوریک مطلوب و اثر بخش شناخته شده اند نقایص و اشکالات رفتاری خود را تشخیص داده و به اصلاح آن مبادرت ورزند.

در راستای چنين تحقیقاتی برای برنامه ریزان سازمان این امکان فراهم می شود که با توجه به یافته های تحقیق به شناسایی نقاط ضعف مدیران در این زمینه بپردازند و اقدامات اصلاحی را برای بهبود عملکرد مدیران صورت دهند .

از آنجایی که موضوع مدیریت تعارض در کشور ما تقریبا جدید است و کمتر به آن توجه شده است این تحقیق می تواند دریچه ای را جهت انجام پژوهش ها گسترده تر به روی محققان بگشاید .

با اجرای چنین تحقیقاتی کارشناسان سازمان میتوانند دیدگاه کارکنان را در مورد عملکرد مدیران در مواجهه با تعارض بشناسند و در صورت لزوم برنامه های بازآموزی مناسب را جهت افزایش کار آیی مدیران در برخورد با تعارض طراحی نمایند .

در صورت مشاهده تفاوتهای معنی دار بین دیدگاههای کارکنان و مدیران در زمینه سبکهایی که آن مدیران به اداره تعارض می پردازند ، کارشناسان میتوانند طرح هایی را

جهت نزدیک نمودن دیدگاه ها و رفع سوء تفاهم ها و برقراری ارتباط موثر بکار برند تا کارآیی سازمان به سطح مطلوبتر رسد.

یافته های این تحقیق میتواند به عنوان یک منبع بومی مورد استفاده محققان و مولفان قرار گیرید .

4-1 اهداف تحقیق :

هدف کلی :

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

اهداف جزئی :

1- بررسی میزان تضاد شغلی موجود در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

2- بررسی  سبکهای مذاکره بکار برده شده توسط مدیران در حل تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

3- بررسی رابطه بین سبکهای مذاکره استفاده شده با میزان تضادی که بین کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای موجود میباشد.

 5-1  سوالهای تحقیق

سوال اصلی :

آیا بین مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزرش فنی و حرفه ای کرج رابطه ای  وجود دارد ؟

به صورت سوالهای ویژه :

1 – آیا در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج تعارض شغلی وجود دارد ؟

2-  مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج برای کنترل تعارض میان کارکنان از کدام یک از سبکهای مذاکره ای استفاده مینمایند ؟

3- آیا بین سبکهای مذاکره ای  استفاده شده توسط مدیران با میزان تعارضی که میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای موجود میباشد رابطه وجود دارد ؟

1-3 – رابطه بین سبک مذاکره واقع گرایی مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

2-3 – رابطه بین سبک شهودی مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

3-3 – رابطه بین سبک  هنجاری مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

4-3 – رابطه بین سبک تحلیلی مورد استفاده مدیران با میزان تعارض موجود میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج

6-1 تعاریف نظری  متغییر ها

تعارض[3]:

تضاد شغلی به تعارضی گفته میشود که بین افراد و یا واحد های سازمانی به دلیل وجود هدفهای گوناگون و اختلاف در منابع پدید می آید ( زاهدی ، الوانی و فقیهی ، 1379)

تکنیک های حل تعارض بین افراد

 1- شیوه انطباق[4] : این شیوه تحت عناوین ، مدارا ، نرمش ، تطبیق ، سازگاری و همسازی نیز مطرح است ، انطباق عبارت است از تلاش برای ارضای خواسته و تامین منافع طرف مقابل ، حتی اگرخواسته ها و منافع خود در این راستا فنا شود .

2- اجتناب ( کناره گیری ) [5]: در این روش تلاش میشود تا ضمن پرهیز از توجه زیاد به نظرات خود و دیگران از بروز اختلافات جلوگیری شود . به عبارت دیگر هنگامی که یکی از طرفهای درگیر تعارض نه به منافع خود و نه به منافع طرف مقابل توجه میکند . جهت گیری وی به سمت اجتناب خواهد بود .

3- همکاری [6] : این شیوه تحت عناوین تشریک مساعی و انسجام نیز مطرح است . همکاری یا تشریک مساعی یک راه حل مطلوب و یک روش برد برد است که در آن افراد با رویارویی با تعارضها و برخورد آگاهانه و آزاد با آن درصدد یکپارچه کردن نظرات هستند . بطوریکه طرفین به خواسته هایشان میرسند . بدین صورت که یک یا هر دو طرف درگیر تمایل زیادی هم به تحقق اهداف و منافع خود داشته و هم به میزان زیادی اهداف و منافع طرف مقابل را در نظر می گیرد ،جهت گیری آنها به سمت تشریک مساعی است .

4 – مصالحه (سازش )[7]: در صورتیکه یک یا هر دو طرف درگیر تا حدی توجه متعادل هم بر تامین منافع و خواسته های مورد نظر خود و هم بر تامین منافع و خواسته های طرف متقابل داشته باشند ، مصالحه یا سازش صورت می پذیرد . بنابراین تلاش برای پیدا کردن یک راه حل میانه بصورتی که تا حدی مورد توافق هر دو طرف درگیر باشد و به نحوی آنها را راضی کند ، از خصوصیات ین روش است .

5- رقابتی [8]: این شیوه تحت عناوین دیگری از جمله تسلط ، اجبار ، آمرانه و اعمال قدرت مطرح است . مهمترین مشخصه این روش استفاده از زور و قدرت و اختیار و مقام برای تحمیل نظرات به طرف مقابل است . در این روش تلاش میشود تا به هر شکل ممکن ، خواسته ها و نیازهای یکی از طرفین تامین شود .  ( سلیمانی ، 1384 ، 47 )

[1] – warney

[2] – warney

[3] – conflict

[4] – compromise

[5] – avoidance or withdrawal

[6] – collaboration or problem solving

[7] – accommodation or smoothing

[8] – competition or authoritative command

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه
 • پايان نامه نقش فاصله قدرت در پيش بيني سبک رهبري معنوي مديران
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه‌‌ي تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ي تحصيلي دانش‌آموزان با رضايت از زندگي آن‌ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122