پايان نامه بررسي رابطه ميان آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازي منابع انساني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ميان آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازي منابع انساني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 168 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه ميان آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازي منابع انساني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : كليات تحقيق 1
1-1-مقدمه : 2
1-2-بيان مساله : 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: 4
1-4- اهداف مشخص تحقيق : 6
1-5 – سوالات تحقیق: 7
1-6- متغيرهاي مورد بررسي در تحقیق: 7
1-7- فرضيه‏هاي تحقیق: 8
1-7-1- فرضیه اصلی 8
1-7-2- فرضیات فرعی 8
1-8- روش تحقیق: 8
1-9- جامعه آماري و حجم نمونه: 8
1-10- قلمرو تحقیق: 9
1-11- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی: 9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 11
2-1- بخش اول- مباحث تئوريك فناوری اطلاعات و ارتباطات: 12
2-1-1-مقدمه: 12
2-1-2-تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات: 13
2-1-3-تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و جنبه های مرتبط با آن: 14
2-1-3-1- فناوری اطلاعات یک استراتژی است 14
2-1-3-2- فناوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است 15
2-1-3-3- فناوری اطلاعات یک سری ابزار است 15
2-1-3-4- فناوری اطلاعات نوآوری است 16
2-1-3-5- فناوری اطلاعات همراه با انسان است 16
2-1-4- تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان: 16
2-1-5-کاربردهای فناوری اطلاعات: 17
2-1-6- نقش فناوری اطلاعات در فرآیند های سازمان: 17
2-1-6-1‌- تعریف سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) 17
2-1-6-2- تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمان 18
2-1-6-3- کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 19
2-1-7- سیستم‌های اطلاعاتی: 20
2-1-7-1- مدیران و حمایت‌های کامپیوتري 20
2-1-7-2- دلایل نیاز به سیستم‌های مکانیزه حمایت از تصمیم 20
2-1-7-2-1- سیر تکامل سیستم‌های اطلاعات 21
2-1-7-2-2- تقسیم بنديIS برحسب سطوح سازمانی: 21
2-1-7-2-3- تقسیم بنديIS برحسب نوع حمایتی: 21
2-1-7-2-4- فناوری‌های حمایت از تصمیم 22
2-1-7-2-4-1- مفهوم سیستم‌های حمایت از تصمیم (DSS) 22
2-1-8- تغییر در فرآیندها و ساختار سازمانی از طریق فناوری اطلاعات: 23
2-1-9- آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات: 25
2-2- بخش دوم-مباحث تئوریک توانمند سازی نیروی انسانی 27
2-2-1- مقدمه: 27
2-2-2- تاريخچه و مبانی توانمندسازی نیروی انسانی: 27
2-2-3-توانمندسازی چيست؟ 28
2-2-4- تعاريف توانمندسازی: 30
2-2-5- ضرورت و اهميت توانمندسازي: 33
2-2-6- توانمندسازی کارکنان: 35
2-2-7- دیدگاه‌های توانمند سازی: 36
2-2-7-1- ديدگاه عقلايی 36
2-2-7-2- ديدگاه انگيزشی 37
2-2-7-3-ديدگاه فوق انگيزشی 37
2-2-7-4-ديدگاه عملكردي تواناسازي 38
2-2-8- درجه و انواع توانمند سازی: 41
2-2-9- برنامه‌هاي توانمندسازي كاركنان: 43
2-2-9-1- مديريت مشاركتي 43
2-2-9-2- تفويض اختيار 46
2-2-9-3- پاداش مبتني بر عملكرد 47
2-2-10- ساختار سازماني: 48
2-2-10-1- ابعاد ساختار سازماني 48
2-2-10- 2- وظيفه هاي اساسي ساختار سازماني 49
2-2-11- ابعاد سازمان: 50
2-2-11-1- ابعاد ساختاري 50
2-2-11-2- ابعاد محتوايي 52
2-2-12- نظریه‌ها و مدل های ارائه شدة مرتبط با موضوع تحقیق: 54
2-2-12-1- مدل پذیرش فناوری 54
2-2-12-2- نظریه نشر نوآوری 56
2-2-12-3- نظریه رفتار هدایت شده 58
2-2-12-4- مدل انتظار- تأیید در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 59
2-2-12-5- نظریه یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری 61
2-2-12-6- مدل تناسب بین وظیفه و فناوری 61
2-2-12-7- چهارچوب فناوری‌-‌سازمان‌-‌محیط 62
2-2-12-8- چهارچوب تناسب بین افراد، وظیفه و فناوری 63
2-2-12-9- مدل‌های توانمندسازی: 64
2-2-12-9-1- مدل توماس و ولتوس 64
2-2-12-9-2- مدل باون و لاولر 65
2-2-12-9-3- مدل اسپريتز 65
2-2-12-9-4- مدل کوئين و اسپرتيز 66
2-2-12-9-5- مدل‌های اقتضايی 66
2-2-12-9-5-1-مدل فورد و فوتلر 66
2-2-12-9-5-2-مدل بلانچارد و زيگارمی 67
2-2-12-9-5-3-مدل کانگر و کانگو 67
2-2-13- مقايسه ساختار سازمان‌های توانمند و سنتي: 70
2-2-13-1-ساختار هرمي و ويژگي‌هاي آن 70
2-2-13-2-ساختار حلقوي و ويژگي‌هاي آن 71
2-2-13-3-ساختار شبكه‌اي و ويژگي‌هاي آن 71
2-2-14- مدل مورد استفاده در تحقیق: 72
2-2-15- نتیجه‌گیری 72
2-3- بخش سوم- سابقه تحقيقات مشابه 73
2-3-1- تحقیقات داخلی: 73
2-3-2- تحقیقات خارجی: 79
2-3-3- خلاصه فصل: 83
فصل سوم : روش تحقيق 84
3-1- مقدمه: 85
3-2- روش تحقيق: 86
3-2-1- دسته‌بندي تحقيقات برحسب هدف 86
3-2-2- دسته‌بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده‌ها 86
3-3- جامعه آماري و نمونه آماري: 88
3-3-1- جامعه آماري 88
3-3-2- نمونه آماري 89
3-3-2-1- روش نمونه گيري 89
3-3-2-2- حجم نمونه 90
3-4- ابزار سنجش (پرسشنامه مورد استفاده در تحقيق): 91
3-4-1- طراحي پرسشنامه 92
3-4-2- روايي (قابليت اعتبار) پرسشنامه 93
3-4-3- پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 93
3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها: 94
3-5-1- آزمون كولموگروف – اسميرنوف 94
3-5-2- آزمون T-استیودنت 95
3-5-3- ضريب همبستگي 95
3-5-4- تعریف مدل معادلات ساختاري 96
3-5-4-1-ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر 96
3-5-4-2-مراحل مدل معادلات ساختاري 97
3-5-5-تکنیک آنتروپی 102
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 104
4-1- مقدمه: 105
4-2- روش تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها: 105
4-2- 1-آمار توصیفی 105
4-2-1-1- آمار توصيفي جنسیت 106
4-2-1-2-آمار توصيفي تاهل 107
4-2-1-3-آمار توصيفي تحصیلات 108
4-2-1-4-آمار توصيفي وضعیت استخدامی 109
4-2-1-5- آمار توصيفي سمت سازمانی 110
4-2-1-6- آمار توصيفي سابقه خدمت 111
4-2-1-7- آمار توصيفي سن 112
4-2-2- آمار استنباطی 113
4-2-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنف 113
4-2-2-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش 114
4-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق 122
4-2-2-4-آزمون فرضیات 129
4-2-2- 5- تکنیک آنتروپی 135
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهاد 136
5-1- مقدمه: 137
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 137
5-2-1- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون پیرسون 138
5-2-2- تکنیک آنتروپی 141
5-3- ارائه پیشنهادها 141
5-3-1- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش 142
5-3-2- پیشنهادات اجرایی برای کمیته امداد امام خمینی (ره) 143
5-3-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 148
5-4- محدوديت هاي تحقيق 149
منابع 150

منابع

♦- احمد پور، محمود.، (1381)، كارآفريني، تهران: انتشارات پرديس.

♦- استونر، جيمز و فريمن(نويسندگان).، (1375)، مديريت(برنامه ريزي و سازماندهي)، جلد دوم، اعرابي، سيد محمد و پارسائيان، علي(مترجمان)، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

♦- اسكات، سينتيادي و ژافه، دنيس تئودور (نويسندگان).، (1375)، تواناسازي كاركنان، ايران‌نژاد پاريزي، مهدي(مترجم)، انتشارات سروش و مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

♦- اسكندري، مجتبي.، (1381)، طراحي و تبيين الگوي توانمندسازي مديران. بررسي موردي مديران كاروانهاي حج جمهوري اسلامي ايران، سازمان حج و زيارت، رساله دكتري، دانشگاه نهران، دانشكده مديريت.

♦- آقاجانی، حسنعلی و آقاجانی، علی اکبر و يدالله‌زاده، ناصر.، (1386)، ارائه مدلی بمنظور بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی، مجموعه مقالات اولين همايش منطقه‌اي اقتصاد و مديريت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.

♦- آقاجانی، حسنعلی و آقاجانی، علی اکبر.، (1384)، توانمندسازی منابع انسانی راهی بسوی توسعه پایدار، مجموعه مقالات توسعه نیروی انسانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس.

♦- آقايار، سيروس.، (1382)، توانمندسازي روشي نوين در محيط رقابتي، ماهنامه تدبير، شماره 135، مردادماه، انتشارات گروه مدیریت، تهران.

♦- امیدی، علیرضا وصفری، سمیه و مرادی، محمدرضا،(1391) رابطة بین انگیزش مشارکت، توانمندسازی روانشناختی و تعهد عاطفی کارکنان سازمان تربیت بدنی،نشریه مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 15

♦- بازرگان، عباس و ديگران.، (1377)، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آگاه.

♦- باكينگهام، ماركوس و كليفتون، دونالد(نويسندگان).، (1381)، گام دوم: كشف توانمندي‌ها، رضايي‌نژاد، عبدالر ضا(مترجم)، نشر فردا، تهران.

♦- بلانچارد، كارلوس و راندولف.، (1379)، سه كليد توان‌افزايي، ترجمه فضل‌الله اميني، نشر فردا، تهران.

♦- بلانچارد، كن؛ جان كارلوس و آلن راندولف (1379). سه كليد توان افزايي. ترجمه ي فضل اله اميني،

♦- بلانچارد، كنت، كارلوس، جان و راندولف، آلن(نويسندگان).، (1381)، مديريت تواناسازي كاركنان»، ايران‌نژاد پاريزي، مهدي(مترجم)، نشر مديران، چاپ دوم، 1381.

♦- جهانگرد ، اسفندیار.، (1384) تحليل و ارزيابي تعديل قيمت بنزين و گازوئيل و تاثير آن بر هزينه زندگي و مصرف در ايران،دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي

♦- خمرنیا، محمد و اسدی، حشمت ا… و کسانی، عزیز و رضوانی، مهدی،(1391) رابطه توانمندسازي روانشناختي با آمادگي پذيرش تحول در کارکنان بهداشتي سطح اول شبکه بهداشت و درمان شهرستان نورآباد،مجلع علوم پزشکی صدرا،دوره1،شماره1

♦- دانايي‌فرد، حسن و الواني، سيدمهدي و آذر، عادل.، (1385)، روش تحقيق كمي در مديريت، انتشارات صفار، تهران.

♦- داور پناه ، محمد رضا(1384) بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه‏ای فارسی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

♦- دفت، ريچارد ال(نويسنده).، (1379)، تئوري و طراحي ساختار سازماني، اعرابي، سيد محمد و پارسائيان، علي(مترجمان)، چاپ دوم، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران.

♦- رابينز، استيفن پي(نويسنده).، (1378)، تئوري سازمان، الواني، سيد مهدي و دانائي فرد، حسن(مترجمان)، تهران: انتشارات صفار.

♦- رستگار، رضا.، (1382)، آموزش توانمندسازی منابع انسانی نيروی آينده، اولين کنفرانس توسعه منابع انسانی.

♦- رضائيان، علي.، (1368)، سازماندهي و هماهنگي در مديريت، فصلنامه علمي پژوهشي دانش مديريت، شماره پنجم.

♦- سليمانی تبار، سليمان.، (1382)، توان افزايی(توانمندسازی) و منابع انسانی، مجموعه مقالات اولين کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.

♦- سليمی دانشگر، مجيد و نوده فراهانی، محمد رضا.، (1382)، شاخص ها ونمايانگرهای توانمند سازی در سازمان، مجموعه مقالات اولين کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.

♦- شريعت زاده، مهدی.، (1382)، توسعه تفکر اقدام پژوهشی(معلم پژوهنده)گامی اساسی در توسعه و توانمندسازی منابع انسانی در وزارت آوزش و پرورش، اولين کنفرانس توسعه منابع انسانی.

♦- عبدالله پور ، ابراهیم، ( 1389) اجراي فرايند روائي محتــوا در طراحي پرسشنـامه‌ها، مجله اپیدمیولوژی ایران، سال سوم،‌ شماره 11

♦- عقلمند، سیامک، اکبری، فیض اله.، (1384)، توانمندسازی یک استراتژی مدیریتی برای نیل به توسعه پایدار، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.

♦- فرنچ، وندال و اچ‌بل، سسيل(نويسندگان).، (1379)، مديريت تحول در سازمان، الواني، سيد مهدي و دانايي فرد، حسن(مترجمان)، انتشارات صفار- اشراقي، تهران.

♦- گريفين، مورهد(نويسنده).، (1383)، رفتار سازماني، الواني، سيد مهدي و معمارزاده، غلام‌رضا(مترجمان)، چاپ هشتم، تهران.

♦- محمدي، محمد.، (1380)، ارزيابي راههاي توانمندسازي كاركنان دانشگاه بيرجند، رسالة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني.

♦- مشتری، حسين و اکبری، مرتضی، و کوثری، محمدصادق.، (1382)، طرح مشارکتی انگيزش و توسعه متقابل انسان و سازمان، اولين کنفرانس توسعه منابع انسانی.

♦- مقدسی، عليرضا.، (1383)، سازمان مجازی الگوی سازمانی برای عصر اطلاعات، ماهنامه تحول اداری دوره هفتم، شماره 44-43، انتشارات مديريت و برنامه ريزی، تهران.

♦- مقيمي، سيدمحمد.، (1380)، سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي، نشر ترمه، تهران.

♦- موريس، استيو و ويلكاكس، گراهام(نويسندگان).، (1379)، فن توانمندسازي، نيك فطرت، بدري و صمدي، همايون(مترجمان)، انتشارات يساولي، تهران.

♦- مينتزبرگ،‌ هنري(نويسنده).، (1373)، سازماندهي: ‌پنج الگوي كارساز، فقيهي، ابوالحسن و حسين وزيري سابقي(مترجمان)، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران.

♦- نساجی،نگین،(1391) ، بررسی نتایج حاصل از توانمند سازی کارکنان در بخش بهداشت و درمان، اولین همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت، تبریز، 1391

♦- نوروزیان قره تکان،  فاطمه, علی محمدی،  محمد, حسن نژاد،  مریم(1390)  بررسی اثرات سیستم‌های اتوماسیون اداری بر شاخص‌های بهره‌وری سازمان (مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد)،  مجله پژوهش و توسعه فناوری(دانش و فناوری سابق)

♦- يزدان پناه, احمد علي.( 1388 “)گزينش پارادايم هاي مسلط در روش هاي برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات.” دانشگاه شهيد بهشتي,.

♦- یزدانی، شهرام،(1389 )، ضرورت و چگونگی آموزش مدیریت برای رشته پزشکی عمومی در ایران( مقاله ای بارویکرد کیفی) مجله آموزش در علوم پزشکی، دوره 12، شماره 12تهران: فرا

Refrence

*Armstrong, Michael., (1994), Handbook personnel management practice, Fourth edition, kurgan page.

*Baruch, Y., (2008), Applying empowerment: organizational model, career development international, vol. 3, no. 2, pp.82-87

*Botchway, K., (2001), Paradox of Empowerment: Rejections on a Case Study from Northern Ghana, World Development, 29(1), pp. 135-153.

*Chen.J, Yang.K.F,Tang.F.I (2008), Applying the technology acceptance model to explore public health nurses’ intentions towards web based learning:A cross-sectional questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies ,Vol.45 ,pp. 869–878

*Chu, K.F., (2003), An organizational culture and the empowerment for change in SMEs in the Hong Kong manufacturing industry, Journal of Materials Processing Technology, (139), pp. 505–509.

*Conger, J. A. & Kanunge, R. N., (1998), The empowerment process: integrationg theory and practice, Academy of Management Review, 13(3), pp.471-482.

*Cronbach, L. J., (1951), Coefficient alpha and the internal structure of test, Psychometricka, (16), pp. 297-334.

*Daft, R. L., (2002), The leadership experience (2nd ed). Fort Worth, TX: Harcourt.

*Edwards, M. et al., (2000), NGOs in a global future: Marrying local delivery to world wide leverage, NGOs Conference.

چکیده :

رشد جهانی شدن و تکنولوژی بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شده‏اند سازمانهای سده بیست و یکم شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کنند. در سازمانهای سنتی، صرفا انرژی کارکنان مدیریت می شد در حالیکه در سازمانهای امروزی نیاز به آن خواهد بود که علاوه بر انرژی، نیروی فکری و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت گردد. از این رو امروزه سازمانها، بر توانمندی منابع انسانی خود توجه ویژ ه داشته  و بر عوامل افزایش توانمندی نیروی انسانی تاکید دارند.

کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز از زمره سازمانهایی است که همواره دغدغه تحول و تعالی داشته و از آنجایی که در زمینه حمایت از محرومین و زدودن چهره فقر از جامعه در شاکله نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاهی مهم و استراتژیک است، همواره در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف و افق های ترسیم شده درون سازمانی نیز تلاش می نماید. بدین منظور لازم است ضمن توجه به رسالت و مأموریت‏های تبیین شده از طریق آموزش و به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و روش‏های مناسب، موثر و جامع از تمامی ظرفیت‏های منابع انسانی خود بهره‏گیری نماید. در این راستا ضمن اتخاذ نگرشی فراگیر و منسجم، تاکید بر استفاده حداکثری از فناوری‏های مذکور را داشته تا موجب کارایی و اثربخشی منابع انسانی و توانمندی آنان گردد.

در این زمینه محقق با انجام پژوهش حاضر در پی تعیین رابطه معناداری آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی منابع انسانی درکمیته امدادامام(ره) است. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان درکمیته امداد امام(ره) بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 715 نفر ازمعاونین، مدیران کل، مدیریت ها، معاونین مدیران کل، روسای ادارات وکارشناسان دفتر مرکزی بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 200 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسش نامه بوده و از طریق آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که از تکنیک آنتروپی برای رتبه‏بندی ابعاد توانمندسازی استفاده شده است.

پس از تحلیل داده ها مشخص شد که میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته امداد امام(ره) با توانمندسازی کارکنان که شامل: احساس شایستگی، معنی‏داربودن، موثر بودن، اعتماد به دیگران و آزادی عمل می باشد، رابطه معنادار و مثبت وجوددارد و از میان عوامل فوق مهمترین آنها  عوامل احساس شایستگی، معنی داربودن و موثر بودن می باشند.

واژگان کلیدی :آموزش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، توانمندسازی منابع انسانی .

-مقدمه :

امروزه در محیط کسب و کار و در حال تغییر، دسترسی به اطلاعات صحیح به موقع و مرتبط، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. به طوري که بسیاري از فعالیت‏هاي سازمان‏ها، مانند: تصمیم‏گیري، پیش بینی و تحلیل‏هاي تجاري به این اطلاعات بستگی دارد. فن آوري اطلاعات ابزاري است که قادر خواهد بود، نیازهاي اطلاعاتی سازمان ها را برآورده کرده و آنها را در رسیدن به اهداف یاري کند. در واقع، فن آوري اطلاعات تلفیقی از دستاوردهاي مخابراتی، روش ها و راه کارهاي حل مسأله و توانایی راهبري با استفاده از دانش نرم افزاري و سخت افزاري و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیش رفته علوم، فن آوري و طراحی کامپیوتري، پیاده سازي سیستم‏هاي اطلاعاتی و کاربردهاي آن است (مانیان و همکاران،1388 ) از سویی در ادبیات علمی بهره‏وري به معناي سودمندي و سودآوري پربار است و در واقع، به عنوان رابطه اي بین خروجی و ورودي و نتایج حاصل شده و فداکاري کارکنان تعریف شده است و یا در بعضی موارد آن را مترادف با خروجی گرفته اند (سينگ و موهانتي[1]،2012)

نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و جنبه هاي گسترده زندگی اجتماعی موجب شده است، تا سازمان ها بیشتر تلاش کنند که فراگیران قابلیت استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات را فرا گیرند (چناري و صائمیان،1389) تا به سودآوري مورد نظر دست یابند. فن آوري اطلاعات و انقلاب رایانه‏هاي در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی را در جنبه‏هاي مختلف زندگی جوامع گوناگون پدید آورده‏اند و اطلاعات به روز و به هنگام، به عنوان کارآمدترین ابزار تصمیم‏گیري و برنامه ریزي می تواند نقش مهمی در پی ریزي اصولی و منظم و مؤثر براي بهره مندي بهینه از منابع انسانی و غیر انسانی ایفا نماید(رسولی آذر، 1382)

عصر کنونی به دلیل تغییر و تحولات سریع و نوآوري هاي بسیار در حوزه هاي مختلف علوم، »عصر اطلاعات و ارتباطات« نامیده شده است. اکنون در این عصر، فن آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر جنبه هاي گوناگون زندگی اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي تأثیر گذاشته است(غفاري و همکاران،1390 ) اهمیت استفاده از این تکنولوژ ي ها و لزوم شناخت عوامل و پدیده هاي تأثیرگذار بر میزان استفاده از این ابزارها تا جایی پیش رفته است که امروزه ، یکی از مهم ترین نگرش ها در مسیر کاهش فقر در سطح جهانی، توسعه و ترویج پذیرش تکنولوژي هاي جدید درمناطق کمتر توسعه یافته است. در این راستا، اگر چه فرآیند جهانی شدن خواهد توانست ، به دسترسی این گونه کشورها به تکنولوژيهاي جدید کمک فراوانی کند ، اما شدت و اندازه این پذیرش است که مشخص خواهد کرد، کشور مذکور چگونه از این فرآیند سود واقعی خواهد برد (زاهو2005[2]) با گسترش پدیده جهانی سازي در اواخر دهه 1970 ، برخی سازمانها بر استفاده از فن آوري اطلاعات براي تغییر در روش‏هاي مدیریتی و توانمندسازی کارکنان خود تأکید کردند. این تغییرات، ساختار قدرت در صنعت و بازیگران آن؛ یعنی مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا را تحت تأثیر قرارداد. به کارگیري فن آوري اطلاعات بر جایگاه رقابتی این سازمان ها تأثیر به سزایی گذاشت (وارد و پپارد[3]،(2007  و به عنوان اسلحه‏اي راهبردي به منظور بهبود جایگاه رقابتی آنها مطرح شد چنان که تحقیقات نیز نشان می دهند که یکی از مهمترین دلایل تمایز سازمان ها از یکدیگر، درجه به کارگیري فن آوري اطلاعات توسط آنها در فعالیت هاي سازمانی است.

1-2-بيان مساله :

رشد جهانی شدن و تکنولوژی بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شده­اند سازمان­های سده بیست و یکم، شکلی متفاوت از سازمان­های سنتی پیدا کنند. در سازمان­های سنتی، صرفاً انرژی کارکنان مدیریت می­شد. در حالیکه در سازمان­های سده بیست و یکم، نیاز به آن خواهد بود که علاوه بر انرژی، نیروی فکری و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت گردد. تحت این شرایط، نه تنها روش­های سلسله مراتب دستوری، کنترلی مناسب نخواهد بود، بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند و برای حل مشکلات سریعاً اقدام و در تیم­هایی که کاملاً خودگردان هستند ایفای نقش کنند (1999Maccoby,). بنابراین لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی خودمدیریتی باشند، باعث شده که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان پارادایمی جدید، توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت را بسوی خود جلب کند(توماس و ویلسوسز ،1990)[4]

این صاحبنظران معتقدند که ازمزایای توانمندسازی، هم کارکنان و هم مدیران منتفع خواهند شد. توانمندسازی با پرورش احساس کفایت نفس و بوجود آوردن فضای آزادی عمل برای کارمندان این فرصت را بوجود خواهد آورد تا توانایی­ها و مهارت­هایشان را بهبود بخشیده و موجبات اثربخشی خود را فراهم آورند. از سوی دیگر، توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس­العمل سریع­تر و مناسب­تر نشان دهند.

هرگاه سازمان­ها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند، بایستی نیروهای بالقوه خود را مهار کرده و مورد استفاده قرار دهند. کارکنان توانمند به خود و سازمانشان نفع رسانده، زندگی و شغل خود را هدفمند می­سازند. در یک سازمان توانمند، کارکنان با احساس هیجان، مالکیت و افتخار، بهترین ابداعات و افکار خود را بکار می­گیرند، با احساس مسئولیت کار می­کنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می­دهند. در این برهه از زمان، مزیتی که سازمان­ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند، که در بالابودن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است (خانعلی زاده، 1387؛ 2).

همچنین بکارگیری فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی موجب می­شود کارایی و اثربخشی و در مجموع بهره­وری منابع انسانی افزایش یابد. منابع انساني در يك سازمان، توسط بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات تحت تاثير قرار مي­گيرند و ميزان توانمندسازی آنان با در نظر گرفتن نحوه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات تغيير مي­يابد. تسهیل امور مختلف سازمان با بکارگیری فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی راه را برای کارکنان فراهم ساخته و توانمندی افراد را دستخوش تغییر خواهد کرد.

بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز از زمره سازمانهایی است که همواره دغدغه تحول و تعالی داشته و از آنجایی که در زمینه حمایت از محرومین و زدودن چهره فقر از جامعه در شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی مهم و استراتژیک است ، همواره در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف و افق های ترسیم شده درون سازمانی نیز تلاش می نماید. بدین منظور لازم است ضمن توجه به رسالت و ماموریت های تبیین شده از طریق آموزش و به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و روش های مناسب،موثروجامع از تمامی ظرفیت های منابع انسانی خود بهره گیری نماید.دراین راستا ضمن اتخاذ نگرشی فراگیر ومنسجم،تاکید بر استفاده حداکثری از فناوریهای مذکور را داشته تا موجب کارایی واثر بخشی منابع انسانی وتوانمندی آنان گرددبنابراین محقق در این تحقیق درپی بررسی تعیین رابطه ی معناداری این موضوع است که آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

کاربرد روش­های تیمی، به سرعت در سازمان­های صنعتی و خدماتی مختلف در حال ریشه دواندن هستند. اغلب گزارش­ها حاکی از آن هستند که این نوع نوآوری در طراحی کارها، منافع مثبت بسیاری از قبیل بهره­وری بیشتر، افزایش تعلق سازمانی، جابجایی کمتر در بهبود کیفیت محصولات و خدمات و کیفیت زندگی کاری را عاید سازمان­ها ساخته است. بنابراین چنین به نظر می­رسد که توانمندسازی کارکنان در قالب تیم­های قدرتمندشده به صورت سلاح جدیدی برای بسیاری از سازمان­ها به ویژه صنایع دفاعی آمریکایی برای دفاع در مقابل تهدیدات رقابتی بین­المللی ظاهر شده است. شاید آنها به این نتیجه رسیده­اند که تنها راه مقابله موفقیت­آمیز با تنگناهای تجاری دهه 90 و سده 21، بویژه زمانی که آن تنگناها مستلزم مشارکت و کاربرد بیشتر منابع انسانی می­باشد، توانمندسازی است (نیکلسون ،1995)[5]

توانمندسازی حرکت از نظام تصمیم­گیری سلسله مراتبی توسط مدیران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و تصمیم­گیری توسط رده­های پایین می­باشد. ( اسبورن &گیبلز[6] 1997) در کتاب خود با نام حذف دیوانسالاری، استراتژی برای نوآوری دولت پیشنهاد کرده­اند که بهترین راه برای کاهش بروکراسی، تاکید بر تقاضای مشتری به جای تقاضای مدیریت از طریق توانمندسازی کارکنان می­باشد. بطور کلی، امروزه توانمندسازی یکی از راهبردهای برخورد با تغییر و رقابت در دنیای امروزی و یکی از بهترین چالش­های انجام گرفته برای موفقیت یک سازمان در این دنیای رقابتی می­باشد (مهدیزاده، 1386).

پیتر دراکر[7] از سده بیست و یکم، به عنوان چالش خودمدیریتی یاد می­کند. به اعتقاد او، تاکید از کنترل کارکنان به سمت عدم تمرکز قدرت و مهیا نمودن فرصت لازم برای کارکنان تا از نفوذ بیشتری برخوردار گردند، تغییر یافته است. بسیاری از سازمان­ها در تلاش برای استفاده کاملتر از منابع انسانی­ خود با این طرز تفکر که مدیران باید تصمیمات را اتخاذ و کارکنان آنها را بدون چون و چرا پذیرفته و اجرا کنند، وداع کرده­اند. خود مدیریتی عبارتست از افزایش اعتماد به ظرفیت­های فکری و قوه خلاقه کارکنان، نه کار فیزیکی­شان. خود مدیریتی به صورت یک ابزار برتری رقابتی درآمده است. تقریباً همیشه خودمدیریتی کارکنان در سازمان­ها از طریق ایجاد تیم­های کاری توانمند حاصل گردیده است. از همین رو، در بسیاری از سازمان­ها کارها بر پایه گروه­های کوچکی که برای انجام وظایف سنتی مدیران از قبیل تعیین وظایف، حل مشکلات کیفیت، گزینش، آموزش و مشورت دادن با اعضای تیم همکار توانمند شده­اند، سازماندهی گردیده است (دراکر، 1378؛ 171).

مفهوم توانمندسازی بیان می­کند که در یک فرآیند فراگیر و نسبتاً طولانی با در نظر گرفتن اصولی نظیر سهیم کردن کارکنان در اطلاعات، ایجاد خودمختاری با تعیین حدود و مرزها و جایگزینی تیم­های کاری بجای سلسله مراتب، می­توان به سازمانی دست یافت که در عین برخورداری از بهره­وری بالا، قابلیت پویایی و انعطاف­پذیری، کارکنان آن، سازمان را متعلق به خود دانسته و با شور و اشتیاق و احساس مباهات و سربلندی کار کنند (خانعلی زاده، 1387؛ 3).

امروزه داشتن كاركناني خلاق و متعهد، به عنوان مهمترين منبع سازمان در نظر گرفته مي­شود. نيروي انساني، اساس ثروت واقعي يك سازمان است. سازمان­هاي سنتي با تأكيد بر فعاليت جسمي كاركنان، مايل بودند كه كارها در چارچوبي تعريف شده انجام شود و آنان وظايف خود را سريع و بدون هيچ­گونه پرسشي انجام دهند، اما محيط­هاي كاري امروزي که کمیته امداد نیز از آن مستثنی نیست نياز به كاركناني دارد تا تصميمات مناسب بگيرند و براي مشكلات موجود، راه حل­هايي سازنده ارائه دهند، در نتيجه كاركنان يك سازمان بايد توانمند بوده و مسئوليت نتايج حاصله را نيز بر عهده گيرند. درنتیجه لزوم بکارگیری فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی جهت افزایش توانمندسازی کارکنان، امری ضروری می­نماید.

در اين سازمان­ها كاركنان در قالب تيم­هاي كاري تصميم­گيرنده هستند، هر كس بطور مستمر چيزي ياد مي­گيرد و مهارت­هاي خود را افزايش مي­دهد. كاركنان نه تنها در مقابل كار خود مسئوليت دارند بلكه نسبت به كل سازمان احساس مسئوليت مي­كنند. تصور چنين سازماني با مزاياي بيان شده به قدري جذاب است كه وجود سازمانی با اين مشخصات، انجام يك تحقيق دانشجويي را طلب مي­كند.بدلیل اهمیت نیروی انسانی در کمیته امداد وضرورت توانمند سازی منابع انسانی موجود بعنوان سرمایه گرانبهای کمیته امداد وتغییرات  روزافزون در فناوریهای نوین اطلاعاتی وبروز نمودن پرسنل موجود در امداد از طریق آموزش  کلیه سطوح انسانی ضرورت داشته تا درزمینه فناوری اطلاعات وارتباط آن با اثر بخشی  آموزشها در ایجاد توانمندی منابع انسانی  بررسی بعمل آمده واهمیت این موضوع مورد بحث قرار گیرد .

1-4-   اهداف مشخص تحقيق :

1- تشریح کامل مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین توانمندسازی منابع انسانی

2- تست مدلی که رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی منابع انسانی و اجزای آن را بخوبی نشان دهد و ارائه آن بعنوان مدل نهایی پژوهش.

3- بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی

4- اولویت­بندی ابعاد توانمندسازی منابع انسانی.

5- ارائه پیشنهاداتی برای ایجاد بستر مناسب جهت بهبود و  افزایش توانمندسازی منابع انسانی در کمیته امدادامام خمینی(ره).

1-5 – سوالات تحقیق:

1- آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار وجود دارد؟

1-1- آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با شایستگی کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار وجود دارد؟

1-2- آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعتماد کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار وجود دارد؟

1-3- آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با احساس مؤثربودن کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار وجود دارد؟

1-4- آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با احساس معنی­دار بودن کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار وجود دارد؟

1-5- آیا میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزادی عمل کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار وجود دارد؟

1-6- متغيرهاي مورد بررسي در تحقیق:

مدل مفهومی زیر که برگرفته از پژوهش­های اسپریتزر[8] (1995) و خانم آزادی نقش (1388) می­باشد، رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توانمندسازی منابع انسانی نشان می­دهد. در این پژوهش، آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی منابع انسانی که دربرگیرنده متغیرهای شایستگی، اعتماد، مؤثربودن، معنی­داربودن و آزادی عمل می­باشد به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته خواهند شد.

[1]Singh & Mohanty

[2]Zhao

[3]Ward & Peppard

[4] (Thomas & Velthouse, 1990).

[5] Nichelson, 1995.

[6]Asbvrn and Gyblz

[7]Peter Drucker

[8]  Spreitzer

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 • پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي
 • پايان نامه تأثير توانمندسازي ساختاري و روانشناختي بر مشتري مداري در شعب بانک پارسيان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122